Politieke Brochures en Boeken

2020

- 50 jaar CPN, 1919-1969. Communistische Partij Nederland, 1969. Geniet. 10 p. Ills. - xT 3619 x 8.50

- Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905. Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5057 x 10.00

- Activisten. v/h Ad. Hoste, Gent, 1919. Oorspr. omslag, 223 p. Uitgave van het Julius Vuylsteke-Fonds nr.11. Rug omgeplakt. xT 7880 x 15.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 6936 x 8.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 6935 x 8.00

- Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied. Maastricht, Uitgeverij Stegen, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 3293 x 10.00

- Beginselprogram der S.D.A.P. Weltevreden, Inonesische Drukkerij, [1927]. Geniet. 28 p. - xT 7710 x 10.00

- Beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid). Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xT 7178 x 7.00

- Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980. Brussel, R. Coolen, 1980. Oorspr. omslag. 124 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas t.g.v. Europalia 80. 26 september - 31 oktober 1980. xT 2809 x 10.00

- Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Unie, [1940]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 4365 x 8.50

- Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd. Zandvoort, Bibliotheek voor ontspanning en Ontwikkeling, z.j. Geniet. 38 p. - xR 5936 x 10.00

- Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1981. Paperback. 143 p. - xY 0579 x 7.50

- Das heimliche Deutschland. Blätter der Widerstandsbewegung. Zur Jahreskundgebung der Opfer des Faschismus am 22. September 1946 im Lustgarten Belin. Berlin, 1946. Brochiert. 32 p. - xY 1814 x 10.00

- De Aardgasgokkers van Slochteren. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1963. Geniet. 16 p. - xT 9406 x 6.50

- De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901. Amsterdam, S.D.A.P., 1901. Geniet. 32 p. - xY 1836 x 8.00

- De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V. Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van het maandblad Politiek en Cultuur. xT 6907 x 7.00

- De candidatuur Henri J. ter Hall voor de Tweede Kamer. Den Haag, P. Niezen, z.j. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7111 x 7.50

- De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen? Z.p. z.j. 6e druk. Geniet. 22 p. - xR 4696 x 7.50

- De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905. Amsterdam, Federatie Amsterdam der Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1905. Geniet. 16 p. - xT 7986 x 8.00

- De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, [1912]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6654 x 8.00

- De Elzas-Lotharingsche kwestie. 's-Gravenhage, Bootsma, [ca.1917]. Oorspr. omslag, 16 p. Politieke Bibliotheek 4 xT 4494 x 7.00

- De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, Trekvogelhoofdkwartier, 1947. Oorspr. omslag. 111 p. op omslag: Werkboek voor de Internationale Rode Nederzetting. xR 5766 xx 12.00

- De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw. Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9820 x 8.00

- De Jeugd-Internationale en haar Program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek no 1. xT 5848 x 8.50

- De Jeugd-Internationale en haar program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd Bibliotheek no. 1. xT 7167 x 8.00

- De leugens van het verraad-rapport. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 8010 x 8.50

- De Munitiewerker en zijn Rechtspositie. Amsterdam, Federatie van Personeel in Openbaren Dienst Vakgroep Rijkswerklieden, z.j. Geniet. 32 p. - xR 7354 x 8.00

- De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken. Den Haag, De Arbeid, z.j. Oorspr. omslag, 20 p. - xT 3290 x 10.00

- De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk. Z.p. [1945]. Geniet. 45 p. Gestencilde tekst. - xT 4748 x 8.50

- De Roode Post. Wekelijksch orgaan voor Leninistische-Marxistische Politiek. 1e jrg. nr. 5. September 1934. Amsterdam, 1934. Krant. 4 p. Litwinov strijdt voor de vrede! Rede bij de toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond. xT 9404 x 7.00

- De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7708 x 8.00

- De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6650 x 8.00

- De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel. Den Haag, Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Ambtenaren, 1955. Geniet. 30 p. - xT 6669 x 7.00

- De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon. St. Annaparochie, Kuiken jr., 1891. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 5847 x 9.00

- De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899. Dordrecht, D. Reidel, 1899. Geniet. 23 p. - xT 7297 x 10.00

- De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij. Amsterdam, C.P.N., 1952. Geniet. 48 p. - xR 8851 xx 8.50

- De weg tot de macht. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. 2e druk. Geniet. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xR 4798 xx 8.00

- De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 8062 x 9.00

- De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis. Den Haag, S.D.A.P., 1915. Geniet. 8 p. Vierde vlugschriftje van de reeks. Uitgegeven door de afdeelingen Den Haag van de S.D.A.P. bij gelegenheid van de Raadsverkiezingen in 1915. xT 7319 x 8.00

- Det Internationella laget och Komintersektionernas uppgifter. Stockhom, Forlagsaktiebolaget Arbetarkultur, 1933. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 3007 x 10.00

- Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925). R. Schmidt, Berlin / Allgemeiner Genossenschaftsverlag, Friedrichshagen-Berlin (Ausl.) / Produktiv-Genossenschaft für den Bezirk Halle-Merseburg, Halle (Druck) 1925. Umschlag mit kleinen Randfehlstellen. xT 6547 x 8.00

- Die revolutionare Kampforganisation. Essen, Bezirksleitung der Kommunistischen Partei fur Rheinland- Westfalen, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0585 x 8.00

- Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965. Antwerpen, Were Di, 1965. Geniet. 8 afleveringen. Jong-Nederlandse Gemeenschap; Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, Were Di. Voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa. xR 9284 x 30.00

- Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess. Karlsbad, Graphia, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xT 7901 x 20.00

- Duijs 1933 of November 1918. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij (O.S.P.) 1933. Oorspr. omslag. 16 p. O.S.P. nr. 18. xT 6193 xx 8.00

- Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken. [Utrecht, Gemeentelijke Centrale Utrecht der Jongeren K.V.P., 1950], Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8803 x 8.00

- Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot" Z.p. 1927. Geniet. 19 p. Beschouwingen over den brief van den Minister van Oorlog en van Marine a.i. aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 7 maart 1927 betreffende de instelling van een Departement van Defensie. xT 4778 x 7.00

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Kerkrade, De Zuid-Limburger, [1937]. Geniet. 32 p. - xT 7729 x 9.00

- Ein Kampf um Deutschland. Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen e.V., Berlin, 1933. OBrosch., Ills., 32 S. Nationalsozialistische Propagandaschrift für die Reichstagswahl im November 1933. xT 6234 xx 20.00

- En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, [ca. 1905]. Geniet. 36 p. - xY 1441 x 10.00

- Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928. Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe, Hamburg, 1928. Umschlag, Ills., 62 S. - xT 7461 xx 20.00

- Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Geniet. 24 p. Samengesteld door het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van S.D.A.P. xR 7377 x 10.00

- Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler. London, Labour Publications Department, 1940. Geniet. 27 p. Labour Party. xT 7076 x 15.00

- Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1982. Oorspr. omslag. 160 p. Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland nr. xT 4710 x 7.00

- Gemeenteprograms der politieke partijen. Alphabetisch gerangschikt en voorzien van een alphabetisch register op de onderscheidene punten der programs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Oorspr. omslag. 101 p. - xY 0626 x 10.00

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, S.D.A.P., z.j. Geniet. 16 p. Gedrukt door Vooruitgang, Amsterdam. xT 2911 x 10.00

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., z.j. Geniet 16 p. - xY 4285 x 8.00

- Het Bondshuis in exploitatie. Stichting N.B.A.S. Bondshuis, z.j. Geniet. 24 p. - xT 7988 x 9.00

- Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie. Amsterdam, Nationall Arbeids-Secr. in Nederland, 1921. Geniet. 24 p. - xY 1607 x 10.00

- Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk. Berlijn, Ministrie van Buitenlandse Zaken, [1915]. Geniet. 48 p. Ills. Vertaald van: Volkerrechtswidrige Verwendung farbiger Truppe auf dem europaischen Kriegsschauplatz durch England und Frankreich. xR 5279 x 15.00

- Het militarisme. Z.p. De Zaaier, [1910]. Geniet. 8 p. De Zaaier, Bond van jonge arbeiders(sters) in Nederland. xT 6675 x 8.00

- Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1936. Geniet. 24 p. Voor Vrijheid, Brood en Vrede. xR 8858 xx 8.00

- Het Plan van de Arbeid en de Middenstand. Z.p. [1936]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 9818 x 7.00

- Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat. Den Haag, Luctor et Emergo, 1936. Oorspr. omslag. 118 p. Samengesteld door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xR 7380 x 15.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Geniet. 40 p. - xT 2923 x 8.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Geniet. 40 p. 21e tot 30e duizendtal. xT 2942 x 8.00

- Het Socialisme Nu! Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, 1933. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van de Onafhankelijke Socialistische Partij nr. 10. xY 5194 x 8.00

- Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek. Den Haag, N.R.K. Fabrieksarbeiders(sters)-Bond St. Willibrodus, [1929]. Oorspr. omslag. 29 p. - xY 0157 x 12.50

- Het Vaderland roept U!. Uitgeven ten bate van het Dienstweigeraarssteunfonds en het fonds voor Intern. Solidariteit. De Lantaarn Vereniging Anarchistische Uitgeverij, z.j. mapje met 7 prenten + portret van Kathe Kollwitz. Oplage 1450 exx. xY 3210 x 15.00

- Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, Het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden, [1914]. Geniet. 32 p. - xR 7736 x 10.00

- Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid). Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1937. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 9819 x 8.00

- Huishoudelijk Reglement voor de Afdeeling Deventer der S.D.A.P. Aldus vastgesteld in de huishoudelijke vergadering van 16 Juli 1918. Deventer, 1981. Geniet. [8] p. - xY 7320 x 6.00

- Jeugd en Socialisme. Den Haag, Rev. Soc. Jeugd-Komitee, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek nr. 2. xT 3574 x 8.50

- Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg. 's-Hertogenbosch : Nat. R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg, 1938. Oorspr. omslag. 55 p. Bijlagen: Toegangskaart, concept-resolutie, knipsel. xT 7822 x 15.00

- Joe Smith Travailleur Americain. Paris, Bureau du Travail, [1948]. Geniet. 48 p. Geillustreerd. [Verenigde Staten, Sociale en Arbeiderstoestanden]. xY 0443 x 8.50

- La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1442 x 10.00

- La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1443 x 10.00

- Le Communisme et l'Anarchisme. Saint Mande, Imprimerie Rapide, 1900. Broche. 12 p. Groupe des etudiants revolutionnaires internationalistes de Paris. xY 0028 x 12.00

- Le Mal Social et le Remede Socialiste. Bordeaux, Du Parti Ouvrier Francais, [1900]. Broche. 16 p. - xY 0022 x 10.00

- Liederbundel. Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel. Utrecht, Brochurenhandel A.W. van Schaik, z.j. Geniet. 30 p. Omslagontwerp: P. Baljet. Omslagtitel: Liederbundel der S.O.V. xT 2926 x 8.50

- Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk. 's-Gravenhage, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. [gebruikssporen]. xT 2922 x 8.00

- Liederenbundel voor de vrouwengroepen van de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Vrouwenbond van PvdA, z.j. Geniet 32 p. - xT 5287 x 8.50

- Maakt front voor de Openbare School! Utrecht, J.C. ten Geuzendam, z.j. Papieren omslag. 31 p. Uitgegeven door 't Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. [roestvlekkig]. xT 7149 x 8.00

- Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind. Berlin, Franz Eher, 1938. Brochiert. 45 p. - xY 2851 x 10.00

- Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1931. Geniet. 15 p. - xT 6625 x 8.00

- Mededeling van Redactie en Administratie. Aan alle lezers van Communisme. Ons tijdschrift heeft grote plannen. Amsterdam, 1936. een vel. 22 x 15 cm. Bijlage Communisme Augustus 1936. xY 7317 x 6.00

- Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens). Z.pl. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandsche Regeering, 1945. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 8065 x 10.00

- Metaalbewerkers breekt tegenstand en sleur! Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 16 p. Brochure nr 20. Omslag Jan Rot. xT 3334 x 9.00

- Metaalbewerkers vooruit! Krachtige organisatie breekt reactie! Sluit U aan bij den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 8 p. Brochure nr. 16. xT 3335 x 8.00

- Mit Lenin 50 Kampflieder. Berlin, Junge Garde, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0026 x 10.00

- Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers. R. v. Deckers Verlag, G. Schenck, Berlin, 1933. Org.-Kart. 143 S. Schrift: Fraktur Der erste große Baustein für das neue deutsche Recht... xT 6890 xx 30.00

- Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang. Z.pl. Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, z.j. Geniet. 15 p. - xY 0559 x 8.00

- Nederland zal herrijzen. Eindhoven, 1945. 5e gewijzigde druk. Geniet. 16 p. Ills. - xT 7996 xx 8.00

- Nederland's Wedergeboorte. Amsterdam, De Waarheid, 1944. Vouwblad. 8 p. - xY 0586 x 8.00

- Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot. Z.pl. Mei 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Louis Raemaekers. xT 7614 x 12.00

- Nu.... of nooit. Amsterdam N.V.B. Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 39 p. - xT 7997 x 8.00

- Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1927. Oorspr. omslag. 278 p. - xR 6875 x 10.00

- Ons woord tot de jongeren in tijden van gevaar. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1939]. Vouwblad. 7 p. - xY 0641 x 7.00

- Ontwikkeling en werkzaamheden van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Z.pl. z.j. Vouwblaadje [4] p. - xY 8077 x 5.00

- Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen. Leuven, Hooger Leven, [ca.1915]. Oorspr. Papieren bedrukte omslagen. 216-217 p. - xY 1360 x 15.00

- Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte. Amsterdam, De Dageraad, [1920]. Geniet. 8 p. Nieuwe Brochurenreeks no. 1. xT 1188 x 8.00

- Op ter propaganda! Propaganda geschrift. Uitgegeven door de Afdeeling Rotterdam van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Rotterdam, Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond, [1929]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Omslagontwerp Jan Rot. xT 9040 x 8.00

- Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst. Z.p. [1918]. Oorspr. omslag. 37 p. N.a.v. haar open brief aan M. Gorki in de Nieuwe Amsterdammer van 19n Oct. 1918. xT 6177 x 10.00

- Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919. Z.pl. [1919]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 7161 x 8.00

- Pacifistische Volksverdediging. Amsterdam, Lantaarn uitgeverij, [1938]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Jongeren Vredes Actie. xT 1871 x 8.00

- Pleidooi voor de jeugd. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1947]. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xT 5699 x 8.00

- Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Oorspr. omslag. 102 p. Ex Libris Troelstra-Oord. xT 5960 x 10.00

- Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden. Z.p. 1928. Geniet. 14 p. - xT 3577 x 8.00

- Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken. Amsterdam, Sloot, 1905. Oorspr. omslag. 94 p. - xY 0442 x 8.00

- Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880. 's-Gravenhage, Liebers & Co., 1881. Oorspr. omslag. 24 p. Punt VI: Welke wetten moeten er zoowel op ekonomisch als op politiek gebied gemaakt worden en welken dadelijk afgeschaft? xR 4548 x 10.00

- Rassemblement du peuple Francais. Z.p. [R.P.F., 1947]. Broche. 31 p. Geillustreerd. - xY 0027 x 8.00

- Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884. Utrecht, J. van Boekhoven, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6604 x 10.00

- Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Geniet. 11 p. - xY 2562 x 8.50

- Rusland van heden! Het proces Sinofjew-Trotzki. 16 veroordeelden waaronder Sinofjew en Kamenjew doodgeschoten. Amsterdam, De Vlam, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 4 p. Vlugschriften no. 2. R.S.A.P. xY 2021 x 8.00

- Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. 's-Gravenhage, Haagsche drukkerij en uitgeversmij., [1937. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 7379 x 15.00

- Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten]. Z.pl. April 1944. Oorspr. omslag. 28 p. - xY 0580 x 10.00

- Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen. Den Haag, Gebrs. Stuffers, [1905]. Geniet. 31 p. - xT 2924 x 8.00

- Socialistische Liederen en Gedichten nr. II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889. Geniet. 48 p. - xR 5430 x 8.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9148 x 10.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Den Haag/Amsterdam, J. Bevenlander/G. Rijnders, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 0073 x 8.00

- Socialistische liederenbundel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. 6e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Samengesteld onder de auspicien van de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. xR 5721 x 7.00

- Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen. Amsterdam, Brochurenhandel der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, 1910. Geniet. 64 p. - xT 2921 x 8.50

- Socialistische Liederenbundel. Nrs 1 en 2. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918-1922. Oorspr. omslagen. 16 + 16 p. Omslagontwerp: E. Smalhout. xY 7187 x 10.00

- Sozialistische Correspondenz INFO 32. Frankfurt, [ca. 1970]. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 6936 x 8.00

- Sozialistische Correspondenz INFO 33. Frankfurt, [ca. 1970]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6937 x 8.00

- Staking op de Hoogovens. Signaal voor verdere strijd tegen de werkloosheid. Uitgave: A.B.W.B. (E.V.C.), [ca. 1946]. Geniet. 31 p. - xT 9136 x 8.00

- Stemt voor de Provinciale Staten de Candidaten der S.D.A.P. woensdag 6 april 1927. Uitg. van de Federatie Amsterdam en de Gewesten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid der S.D.A.P., 1927. Geniet. 16 p. - xY 0681 x 8.00

- Sterk staan in stormgetij. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 2914 x 8.00

- 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis. Z.pl. [1933]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7168 x 8.00

- Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft. Zurich, Verlag Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1933. Geniet. 30 p. Bericht herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xR 7619 x 15.00

- Twaalf liederen voor de bijeenkomsten op De Born en voor de vergaderingen van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. los bijgesloten twee liedteksten. - xT 5286 x 8.50

- Verhandeling nopens de Aloude Vrijheden en Gerexhtigheden dezes Gemeenebests, en de Middelen om dezelve bij voortduring te bevestigen en te bezitten aan de Studeerende Jongelingschap aangeboden door eenige Welmeenende Burgeren. Den Haag, Bond van Soc. Dem. Clubs, 1937. Vouw Vel. 58 x 41 cm. - xY 5197 x 7.00

- Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz. Den Haag, Bureau voor Arbeidsrecht/ Haagsche Bestuurdersbond, 1932. Oorspr. omslag. 94 p. Omslagontwerp Piet Kaal. xY 2685 x 10.00

- Verslag van de jeugdleidersconferentie belegd door de jeugdraad van het N.V.V. op 10 en 11 sept. 1932 op het Troelstra-Oord te Beekbergen. Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1932. Geniet. 48 p. - xY 2550 x 8.50

- Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V. Nijmegen / Breda, Euch. Boekhandel Brakkenstein, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 3569 x 8.50

- Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag. Den Haag, 1908. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 8012 x 8.00

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.) Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6931 x 10.00

- Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, [ca.1922]. Oorspr. omslag. 16 p. Leest deze Brochure en trek Uwe conclusie waarom het noodzakelijk is te stemmen op de Candidaten van de Comm. Partij. xT 7164 x 8.00

- Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. In September 1911 zal het volgende adres aan de regeering worden aangeboden. Het Komitee van Aktie inzake het Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht, 1911. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4279 x 6.00

- Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland. Amsterdam, De Waarheid, Dec. 1944. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 9813 x 7.00

- Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, [ca. 1920]. Oorspr. omslag, 14 p. omslag Jan Rot xT 4335 x 6.00

- Waar blijven de millioenen der vakbeweging? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 6863 x 8.00

- Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner. Amsterdam, S.D.A.P., [1915]. Geniet. 16 p. - xR 4755 x 8.00

- Wat de Roode Internationale wil! Landelijk Komitee der Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, [1904 ?]. Geniet. 11 p. - xY 0598 x 8.00

- Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen). Amsterdam, Internationale Anti-Militaristische Vereeniging, [1915]. Geniet. 16 p. Drukker: Den Haag, Nieuw Leven. xT 4623 x 8.00

- Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam). Rotterdam, S.A.J., [1930]. Oorspr. omslag 12 p. - xY 0441 x 7.00

- Wat willen de Communisten? Den Haag, Prometheus, 1945. Geniet. 8 p. - xY 0555 x 8.00

- Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1932. Geniet. 48 p. Marxistisch-Leninistische Scholing. xT 7051 x 9.00

- Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V. Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag 32 p. - xT 4949 x 8.50

- Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht. Kongress-Verlag, Berlin, 1955. Obrosch. 32 S. Een Koude Oorlog publicatie xT 6233 x 10.00

- Wereld Federalisten Beweging. Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk of......? Den Haag, W.F.B. z.j. Gevouwen vel. 24 x 15 cm. - xY 5196 x 5.00

- Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928. Eerde, Jongeren Vredsactie, 1928. Oorspr. omslag. 60 p. Verschillende talen. Omslag Wim Gelderen. xT 7010 x 10.00

- Werk, Woningen, Welvaart. Amsterdam, Verbondsbestuur der eenheidsvakcentrale, 1952. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xT 4304 x 8.00

- Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging. Amsterdam-West, Hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale, [1948]. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7166 x 8.00

- Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 2917 x 10.00

- Wij maken wapens. Amsterdam, Bond van Social. Dem. Vrouwenclubs, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: N. Schrier. xT 7628 x 9.00

- Zaandam onder sociaal-democratisch bewind. Zaandam, Federatie der S.D.A.P., [1916]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5776 x 8.00

- Zij en Wij. Amsterdam, S.D.A.P., [1939]. Geniet. 15 p. - xR 8874 x 8.00

- Zij willen niet, zij moeten! Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [ca. 1912]. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4281 x 6.00

A. B. Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 15 p. 12 liederen met muziek-notatie xT 6210 x 20.00

A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, November 1917. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Uitgegeven ten bate van het uitbreidingsfonds van Het Volk. xT 2476 x 20.00

A.B. (vertaling). Twaalf Vrijheidsliederen. Amsterdam, H.J. Putsma, 1899. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 4630 x 10.00

A.J.C. De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933. Vierhouten, 1933. Geniet. 24 Gestencild. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1933. xT 3596 x 10.00

AALBERSE, P.J.M. Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien. Leiden, Futura, z.j. 5e uitgave. Oorspr. omslag. 64 p. Volksbibliotheek no. 28 xT 4708 x 8.00

AALBERSE, P.J.M. en Henri Hermans. Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1926. Geniet. 59 p. - xT 6627 x 9.00

AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 51 p. Volksbibliotheek no 21. xT 4706 x 7.50

AANKONDIGING. Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis. Amsterdam, [1969]. Een vel. 30 x 20 cm - xY 4493 x 5.00

ACHTERBERG, Wouter. Bewustwording als politiek. Amsterdam, Kritiese Universiteit Amsterdam, 1968. 2e veranderde uitgave. Geniet. 28 p. - xY 4201 x 10.00

ADLER, Friedrich, R. Abramovitch, Leon Blum, E. Vandervelde. The Moscow Trial and the Labour and Socialist International. London, The Labour Party, [1931]. Geniet. 48 p. - xR 5728 x 10.00

ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. Berlin, J.H. Dietz, 1931. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3917 xx 15.00

ADLER, Max. Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 44 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7372 x 15.00

AKEN, L. van. Staking en uitsluiting. 's-Hertogenbosch, Teulings', [1915]. Geniet. 38 p. Tien sociale studiën voor Kath. werkgevers nr. IX. xT 6651 x 8.00

AKKER-JANSSEN, J. v.d. Jij behoort bij ons! Jeugdbond voor Onthouding, [ca. 1930]. Geniet. 8 p. Illustraties : A.R. - xT 3568 xx 10.00

ALBARDA, J.W. De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid. Amsterdam, S.D.A.P., 1938. Geniet. 32 p. Twee redevoeringen uitgesproken in 1938, bij de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer. xR 6684 x 8.00

ALBARDA, J.W. De schat der armen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in het 31ste congres der S.D.A.P. op 17 april 1927 te Utrecht. xR 6688 x 8.00

ALBARDA, J.W. Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6186 xx 10.00

ALBARDA, J.W. Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids jrg. XII juni 1927. xR 6686 x 10.00

ALBARDA, J.W. Het landbouw-proletariaat en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1928. Geniet. 26 p. Rede, uitgesproken in het landbouwcongres der S.D.A.P., op 21 october 1928. xR 6689 x 8.00

ALBARDA, J.W. Met de kracht van het geloof. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6687 x 8.00

ALBARDA, J.W. Sluimerende krachten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in de kerstvergadering der S.D.A.P. te Amsterdam op 25 december 1927. xR 6685 x 8.00

ALBARDA, J.W. en E. Boekman. Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Gebonden. 352 p. In opdracht van het partijbestuur der S.D.A.P. xT 2390 x 12.00

ALBIN, Pierre. 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914. Bordeaux, G. Delmas, 1914. Oorspr. omslag. 50 p. Le Role de la France. xT 1928 x 8.00

ALBRECHT, Friedrich und Klaus Kandler. Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1978. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xY 0592 x 8.00

ALMANAK. Anarchistisch Jaarboekje 1931. Noordelijk Sociaal-Anarchistisch Propaganda-Comite, Groningen, 1931. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5047 x 20.00

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1921. Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5049 x 15.00

AMELINK, H. Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910]. Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond, 1940. Gebonden. 266 p. - xT 3374 x 15.00

AMERONGEN, M. van. e.a. De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire. Groningen, Xeno, 1975. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. - xR 6877 x 10.00

AMERONGEN, Martin van e.v.a. Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Paperback. 318 p. Ills. Tijdsdocumenten. xR 6302 x 8.00

Ami d' Enfant. Moeder ga voor je kindje staan! Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1913]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 7484 x 15.00

ANEMA, Anne. Staatkundige rondblik. Drukkerij VADA, Wageningen, [1902]. Perkamenten bandje met goudbelettering, sneden verguld, 44 p. Anti-Revolutionair geschrift xT 5041 x 12.00

ANEMA, Anne. Tweeerlei Democratie. Amsterdam, W. Kirchner, 1902. Oorspr. omslag. 31 p. Rede op den Antirevolutionairen partijdag voor de provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902. xT 4068 x 10.00

ANKERSMIT, J.F. Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen. Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6189 xx 8.50

ANKERSMIT, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6382 x 8.00

ANKERSMIT, J.F. Het stembiljet tegen den woningjammer. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9333 x 8.00

ANKERSMIT, J.F. en H. Verkouteren. De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra. Baarn, Hollandia, 1913. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 6479 x 8.50

ANTI FASCISME. Anti-fascistische Eenheidsfront. Uw vijandschap tegen de Mussertkliek was een bewijs van solidariteit, maar het was niet genoeg. Kom Maandag 30 April naar de groote Openbare Vergadering in de Diamantbeurs Onderwerp: De lessen van de actie, De strijd gaat verder, Waarom wij samenwerken. Amsterdam, [ca. 1933]. Een vel 22 x 15 cm. - xY 7472 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Landelijke Protestmeeting op Zondag 23 April 1933 in het Sarphatipark. Ons protest is gericht tegen het brutaal opdringend fascisme en het dreigende oorlogsgevaar. Amsterdam, 1933. Een vel. 24 x 17 cm. - xY 7471 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Openbare Protestvergadering 27 Februari [1933]. In De Diamantbeurs, Amsterdam. Invrijheidstelling Voorzitter van N.A.S. Kam. H. Sneevliet. Amsterdam, [1933]. Een vel. 22 x 14 cm. - xY 7470 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Proletariers aller landen vereenigt U. Het Antifo comite roept U op voor een sterke onvermoeide actie tegen de dreigende gevaren. Helpt ons iedere Fascistische brutaliteit onmiddellijk de kop in te drukken. Vormt met ons het onweerstaanbare Arbeiders Eenheidsfront. Amsterdam, Juli 1932. Een vel. 27 x 20 cm. Gedrukt in rood en zwart. - xY 7474 x 10.00

ANTI FASCISME. Wordt Nederland een fascistisch land? Aan fascisten en niet fascisten! Pro en Contra Vergadering op maandag 18 november a.s. in Bellevue door het bestuur van de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad. Amsterdam, [1932]. Een vel. 33 x 24 cm. - xY 7475 x 7.00

ANTI-OORLOGS BULLETIN. Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xY 2010 x 8.00

ANTI-REVOLUTIONAIR. Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn. ARP, [1933]. vouwblad A-4 formaat. (4) p. - xY 2093 x 4.00

APELDOORN, L.J. van. De financieele verhouding tusschen kerk en staat. 's-Gravenhage, Js. Bootsma, 1919. Geniet. 32 p. Referaat 18 december 1919. xT 8059 x 8.50

ARTS, A.C.B. Volksraadpleging en het parlementair stelsel. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 76 p. Politieke Studien, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xR 5272 x 10.00

AS, G.G. van. November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek. Kampen, J.H. Kok, 1919. Ingenaaid. 216 p. - xT 8055 x 10.00

ASSEN, A. van. Wat Nu? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1868. Oorspr. papieren omslag. 28 p. - xR 5273 x 10.00

BAARTMANS, K. Boer Koekoek. De Standaard, Amsterdam 1966. 1e druk Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xB 5165 xx 9.00

BAKELS, H. Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid. Enkhuizen, P. Bais/W. over de Linden, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 1205 x 12.50

BAKKER, S.K. Het Christen-Socialisme. Baarn, Hollandia, 1909. Oorspr. omslag. 45 p. Kerk en Secte Serie III no. 4. xT 9032 x 7.00

BAKKER, S.K. Naast het kruis de Roode Vaan! Rede. Amsterdam, S.D.A.P. 1907. 2e druk. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1431 x 8.00

BAKOENIN, Michael. Over anarchisme, staat en dictatuur. Anarchistische uitgaven, ca. 1976. Omslag, A-4, 50 p. Enkele onderstrepingen. omslag verweerd. Samengesteld en ingeleid door Arthur Lehning. Vertaling van Jaap Kloosterman. Cladestiene herdruk van Kritiese Biblioteek Van Gennep 1976. xY 0324 x 8.00

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. Paperback. 364 p. - xR 6315 x 9.00

BANK, Jan / Martin Ros / Paul Kalma en Bart Tromp. (eds.). Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. Paperback. 176 p. - xR 6317 x 7.00

BANNING, W. Een nieuwe wil een nieuwe wereld. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 14 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6188 xx 10.00

BANNING, W. In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940. Zeist, Ploegsma, [1940]. Geniet. 14 p. - xT 9134 x 8.00

BANNING, W. Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden. Amsterdam S.D.A.P. [1935]. Geniet. 16 p. - xR 9286 x 8.00

BANNING, W. Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2801 x 18.00

BANNING, W. en J. Jac. Thomson. Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10. Enschede, Woodbrookers Arbeidersgemeenschap, z.j., Oorspr. omslag 16 p. - xR 4879 x 9.00

BARRES, Philippe. Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch). Hachette/ Uitgeverij Plon/ Labor, [1941]. Ingenaaid. 71 p. - xR 7626 x 8.00

BARREZEELE, Kris (ed.). Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982. Antwerpen, De Nederlanden, 1982. Oorspr. omslag. 127 p. Ills. Foto's: Andre Collet, Danny Cortier en Herman Verachtert. Repertorium: Jules Moens en Pieter Jan Verstraete. xR 6920 x 10.00

BART, A.Th. Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal? 's-Gravenhage, B. Mensing, [1924]. Geniet. 40 p. - xT 6996 x 7.00

BATENBURG, A. van. De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht. 's-Gravenhage, 1929. Geniet. 29 p. - xT 6978 x 7.00

BAUER, E. en L. Trotzki. Oostenrijk een les voor allen! Zaandam, De Roode Vlag, [1938]. Oorspr. omslag. 32 p. Internationale problemen 1. Revolutionair-Socialistische Partij RSP. xT 3287 x 8.00

BAUER, Otto. De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9183 xx 10.00

BAUER, Otto. De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. 12. November. xT 7667 x 10.00

BAX, W. Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 16 p. omslag matig xT 6215 x 9.00

BEAUFORT, W.H. de. Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1889. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 3313 x 8.50

BELLA JR., S. de la. 40 uur geen langer arbeidsduur. Amsterdam, Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, 1933. Oorspr. omslag. 15 p. Rede uitgesproken op 27-28 October 1933 te Utrecht. xT 5875 x 8.50

BELLA Jr., S. de la. Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930. Amsterdam, N.V.V., 1930. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6190 xx 10.00

BERG, C. v.d. en Jan Romein. De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwe Cultuur, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5416 x 10.00

BERGER, J.A. Werkloozenzorg. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1934. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 7325 x 8.50

BERGH, G. van den. De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden. Den Haag, Ver. van Nederlandsche Gemeenten, 1945. Geniet. 47 p. - xT 6648 x 10.00

BERGH v. EIJSINGA, H. W. Ph. E. v.d. Mijn toetreden tot de S.D.A.P. J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 14 p. - xT 9098 x 7.50

BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen. Zutphen, F. Starink, [1914]. Gebonden. 27 p. Stenogram van den Heer van Ommen te Deventer. xT 4018 x 8.00

BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. De aristokratie van het socialisme. Amsterdam, J.J. Bos & co., [1915]. Geniet. 16 p. Stenogram van een improvistie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odeon te Amsterdam op 2 mei 1915. xR 4698 x 10.00

BERNSTEIN, Eduard. Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung. Berlin Paul Cassirer, 1918. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7431 x 10.00

BERTEN, Bert. De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C. Uitgave van den Vlaamschen Bond van Soc. Jonge Wachten, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3575 x 8.50

BESUIJEN, K.P.W. De Kooperatie en de Oorlog. Amsterdam, 1916. Geniet. 24 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 7. xR 8407 x 8.00

BESUIJEN, K.P.W. De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme. Leeuwarden, [ca. 1905]. Oorspr. omslag 29 p. - xR 4658 x 7.00

BESUIJEN, K.P.W. Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie. Amsterdam, 1913. Geniet. 23 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 5. xR 8406 x 8.00

BEUGEL, E.H. van der / M.C. Brands e.a. Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1983. 1e druk. Ingenaaid. 317 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0249 x 6.00

BEUMER, E.J. Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 5852 x 8.50

BEUZEMAKER, Ko. De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 641-704 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 11 November 1939. xT 3583 x 7.00

BEUZEMAKER, Ko. De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 577-640 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 10 0ctober 1939. xT 3582 x 7.00

BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 705-768 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 12 December 1939. xT 3584 x 7.00

BEVERSLUIS, M. De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Oud-Beierland, W. Hoogwerf, 1905. Geniet. 30 p. - xT 5374 x 10.00

BEVRIJDING. Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm. Amsterdam, 1934. Geniet. 16 p. - xY 5987 x 7.00

BEZEMER, J.W. / J.L. Heldring / K. v.h. Reve. De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 222 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0248 x 6.00

BIJSTERVELD, P. van. Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen. Kampen, J.H. Kok, 1922. Oorspr. omslag. 51 p. Bevat: Het strafbaar stellen van de ontheiliging van den Naam des Heeren. De Doodstraf. Strenge maatregelen tegen hoererij en ontucht. Kerstening van de openbare instellingen. Intrekking van den leerdwang. Intrekking van den vaccinedwang. Vrijmaking van den vierden stand. Het gezantschap bij den Paus. Afschaffing van het Vrouwenkiesrecht. xT 4065 x 10.00

[BLECKMANN, C.B.]. Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën. H.J. Poutsma, Sneek, [1863]. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 6214 x 30.00

BLOEMENDAAL, Nico. De wegwyzer. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1933. Geniet. 32 p. - xT 3572 x 8.50

BLOK, P.R. Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen". Leiden, voorheen Batteljee & Terpstra, [1936]. Geniet. 16 p. - xR 7621 x 12.50

BLOKKER, W.A. Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1907]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 3316 x 8.00

BLOM, D. van en R. Kuyper. Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper. 's-Gravenhag, Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, 1905. Oorspr. omslag. 126 p. Overgedrukt uit De Economist Juni-November 1905. xT 4316 x 10.00

BLONK, A. en J.P. Kruijt. De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders. Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag. 105 p. Nutsboekerij no. 16. xY 1423 x 12.50

BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. Van Provo naar Oranje Vrijstaat. SUN-SUA, Nijmegen/Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 80 p. sunschrift 10. vlekje op omslag. xT 4085 x 8.00

BOEKMAN, E. De S.D.A.P. roept U! Amsterdam, Uitgave Secretariaat S.D.A.P., 1934. Geniet. 16 p. - xY 0689 x 7.00

BOER, D. De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, [ca.1903]. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 5403 x 10.00

BOER, H. de. (inl.). De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk. [Hardegarijp, M.K. Scholten], 1932. Oorspr. omslag. 19 p. Aangenomen in de gewestelike vergadering van S.D.A.P. afdelingen Friesland op 15-11-1931. Skriften 2. xR 6245 x 8.00

BOERS, J.J.L.A. Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem. Leuven, Drukkerij der Heilige Harten, 1946. Ingenaaid. 423 p. Universiteit te Leuven. Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen Nr. 136. [bibliotheekstempeltje]. xB 1151 x 20.00

BOICHOT, J.B. |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France. Paris, L. Baudoin et Cie., 1882. Broche. 27 p. - xY 0031 x 15.00

[BOKKEL, J.G. ten]. Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek. Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1890. Omslag vernieuwd, 48 p. Oorspr. omslag matig, nieuw omslag aangebracht. xT 5779 x 10.00

BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN. Tegen het Imperialisme het Evangelie. Utrecht, Drukkerij Frieda, [1918]. Vouwvel [4] p. 26 x 19 cm - xY 4498 x 5.00

BOON, Pieter (J.H. Scheps) Sociaal-Democratie en Communisme. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0289 x 8.00

BORGER, Jan. Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar? Rotterdam, Logos, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 2230 x 8.50

BORREN, K.A. Waarom hun God ons is tot spot. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 8 p. op rijm xT 1186 x 10.00

BOUWMAN, E. De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Geniet. 16 p. - xT 7611 x 8.50

BRAAKSMA, K.W. Ontwapening als eisch Gods! Huizum, 1932. Geniet. 16 p. - xT 6990 x 7.00

BRAUN, Friedrich Edler von. Was wird aus Europa? Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1922. Brochiert. 27 p. - xY 1838 x 10.00

BRAUNTHAL, Alfred. Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 48 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5850 x 10.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 15 p. Omslag: MB [=Meijer Bleekrode]. xT 2804 xx 18.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., 1930. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6195 xx 8.00

BREPOELS, Jaak. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980 Leuven, Kritak, 1981. Ingenaaid. 356 p. Ills. - xT 8071 x 20.00

BRIAND, Aristide. De Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Amsterdam, L. de Boer, 1899. Geniet. 22 p. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden 3-8 Dec. 1899. xT 5235 x 10.00

BRINK, J. van den. De groote Vraag. Eindhoven, De Eendracht, 1904. 10e druk. Geniet. 16 p. - xY 0267 x 9.00

BRINK, M. v.d. De Vrijdenker en de problemen van deze tijd. Amsterdam, De Dageraad, [1945]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 1210 x 8.00

BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919. Z.p. 1919. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6465 x 8.50

BROEK Ap van den. Zwijgt niet! Zuilen, 1952. Geniet. 38 p. Met portret. Ik getuigde voor de Vrede en werd geroyeerd als voorzitter van de Christelijke Metaalbewerkersbond C.N.V. afdeling Utrecht. xT 6971 x 8.00

BRUGEL, Fritz. Der Weg der Internationale. Wien, Verlag der Organisation Wien der Sozialdemokratischen Partei, 1931. Brochiert. 32 p. - xY 4297 x 8.00

BRUIN, J. de. De Musschen en hun Clubhuis. 's-Gravenhage, Clubhuis De Musschen, 1939. Oorspr. omslag. 100 p. Uitgave van de Vereeniging voor de Haagsche Jeugd. xT 7058 x 8.00

BRUIN, P. de. Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten., Den Haag, Uitg. Mij. HAGA, 1945. Geniet. 56p. - xT 8087 x 8.50

BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot. Amsterdam, Calvinistische Juristen Vereeniging, 1935. Oorspr. omslagen 35 + 14 p. Twee deeltjes. Calvinistische Juristen Vereeniging. xT 7957 x 15.00

BRUMMELKAMP, A. De Antirevolutionaire Partij. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 29 p. Onze Politieke Partijen nr. 3. xT 0361 x 8.00

BULLETIN. Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend. Amsterdam, J.W. Du Mee, 1885. Een Vel. 23 x 19 cm. - xY 8213 x 6.00

BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek. Den Haag, Slaet op den Trommele, 1945. Geniet. 26 p. - xT 7356 x 8.00

BURG, G. van den. Regeering, regeer. Amsterdam, 1938. Geniet. 16 p. - xT 7732 x 9.00

BURGER, H. Het Nederlandsche Schaap. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. Een verdwaasd volk moet het opschrift zijn van het geschiedkundig hoofdstuk, waarin het tractaat met Belgie wordt behandeld. xT 5836 x 8.50

BUSKES, J.J. C.D.U en S.D.A.P. Amsterdam, Christ. Democratische Unie, 1932. Geniet. 32 p. - xT 3366 x 8.50

BUSKES, J.J. Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom. Rotterdam, D.H. Langevoort, [1929]. Geniet. 35 p. Brandende vragen en actueele onderwerpen bezien in het licht van onze tijd. xR 4693 x 8.00

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, [1934]. Geniet. 16 p. Ills. - xT 5490 x 8.50

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk, Geniet. 16 p. Ills. - xT 5621 x 6.00

BUSKES, J.J. Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Sociaal-Democratisch Centrum, 1947. Geniet. 15 p. Inleiding gehouden op de vergadering van het Sociaal-Democratisch Centrum te Utrecht op 9 Maart 1947. xR 7361 x 6.00

BUSKES Jr., J.J. Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer). Dokkum, J. Kamminga, [1930]. Geniet. 16 p. Losse bijlage: Wat wil de Christelijke-Democratische Unie. - xT 6930 x 10.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Gebonden. 736 p. - xT 6543 x 25.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Oorspr. omslag. 736 p. - xT 7315 x 20.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen. Van Gennep, Amsteram, 1976. Oorspr. omslag 809 p. - xB 9631 x 20.00

C.P.N. Eichmann, de beul en zijn opdrachtgevers. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1961. Geniet. [12] p. Ills. 14 x 20 cm. - xY 2024 x 6.00

C.P.N. Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid). Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1947. Oorspr. omslag. [1e jaargang 1947]. - xT 7820 x 15.00

C.P.N. Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N., 1949. Geniet. 24 p. - xT 4307 x 8.00

C.P.-S. [=C. Pothuis-Smit]. De werkelijkheid in beeld gebracht. Inventaris onderzoek der S.D.A.P. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7627 x 9.00

CAENEGHEM, Pol van (inl.). Belgikske nikske? Nederland een! Antwerpen, Were Di, 1968. Geniet. 44 p. Ills. R. van Hulse: De slechte Belgische oneindigheid. Dries Bogaert: Van Nederlandse eenheid tot Belgische muiterij. Ward Hermans: Franse cultuurpolitiek. Jos Dierickx: De grondslagen van de Nederlandse volkseenheid. Jan Daelman: Jeugd. xR 6907 x 15.00

CAMPFENS, M. / VOERMAN, Gerrit. Archieven van de Rode Familie. Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1994. Paperback 168 p. Ills. Uitgegeven i.s.m. de Wiarda Beckman Stichting en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. xR 4114 x 9.00

CANES, S.G. De kinderwetten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Oorspr. omslag. 50 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, no. 69. xT 4648 x 10.00

CETON, J.C. School en Kind in Sowjet Rusland. Amsterdam, Communistische Partij in Nederland, 1921. Gebonden. 84 p. Met 8 illustraties. - xR 9734 x 20.00

CETON, J.C. en S.J. Pothuis. Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis]. Amsterdam, Werkloosheidcomite, z.j. Oorspr. omslag. 170 p. Met bibliografie en Tabelen. - xY 0447 x 10.00

CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, G. Rijnders, 1909. 4e druk. Ingenaaid. 223 p. Met een uitklapbare plaat: Tafel van den astrologischen hemel der Ouden. - xR 4579 x 18.00

CHESTERON, G.K. Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 5281 x 10.00

CHRETIEN, J.F. Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.) Amsterdam, [Van Rossum], 1895. Oorspr. omslag. 76 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6860 x 15.00

CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen. Amsterdam, [1946]. Een vel 25 x 16 cm. - xY 8122 x 5.00

CITRINE, Walter. The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine. London, Labour Publications Department, [ca. 1936]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7077 x 10.00

CLAUDEL, J.C. Stingy Frenchman! ou Le vice Francais. Nancy, Imprimerie Ouvriere, 1906. Broche. 18 p. - xY 0025 x 10.00

CLEREY, Paul. Francais voici la cinquieme colonne. Spartacus, [1951]. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 0129 x 10.00

[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49. Amsterdam, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1935. Kranten, 11 afleveringen. Koptitel en vignetjes van Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 411. Redactie F.S. Noordhoff. xY 0079 xx 35.00

[COHEN] KETNER, C.H. Geestelijke stroomingen in onze tijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 24 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 6. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5359 x 15.00

[COHEN] LAMMERS, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 3. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5357 x 15.00

[COHEN] SCHONLANK, Bruno. De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, 1924. Oorspr. omslag, 24 p. Omslag en vormgeving Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 59. xT 7218 xx 9.00

[COHEN] SLUIS, W. van der. Een en ander over het landbouw-vraagstuk. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 30 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 5. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5358 x 9.00

[COHEN] WERKHOVEN, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 32 + 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 9 en 10 (Vervolg). Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 6323 x 20.00

COLTOF, S.W. Verzamelde opstellen. B.O.O.[Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling], Zandvoort, 1932. Gebonden 208 p. - xR 4758 x 9.00

COMITE VAN VERWEER. Verweer tegen Steun- en Loonroof. Amsterdam, Comite van Verweer, 1933. Vouwblad (4) p. Ills. Verweer. 1e jaargang November 1933 nr. 1. xY 2068 x 7.00

COMMUNISTISCHE PARTIJ. Fimmen over den strijd tegen reactie en militarisme. Het eenheidsfront noodzakelijk. Het oordeel van Wijnkoop. Overgenomen uit De Tribune. Brochurehandel der Communistische Partij, [ca. 1930]. krant. [4] p. - xY 7512 x 6.00

COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND. Kiest H. Gortzak Lijst 3 CPN. 21 April [1956] is ook voor U Belangrijk! Amsterdam, [1956]. Vouwblad + los blaadje, Alleen zo Stemt U Goed. Leest De Waarheid juist in verkiezingstijd! xY 8124 x 7.00

CONSTANDSE, A.L. Dertig jaar Sowjet-Politiek. Plutarchus, 1947. Gebonden. 208 p. Ills. - xK 9801 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. e.a. Over Vietnam. Teksten uitgesproken t.g.v. de aktie kunstenaars voor Vietnam, mei 1971. Amsterdam, 1971. Geniet. 16 p. A.L. Constandse, Harry Mulisch, Peter Schat en Jan Wolkers. xY 8548 x 7.00

CONSTANDSE, Anton e.a. Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie. Anarchistische Uitgaven, Groningen, [1972]. Oorspr. omslag, A-4, 24 p. R-reeks xY 0325 x 7.00

CONTACT. Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1. Amsterdam, 1946. krant. 25 x 19 cm. - xY 8216 x 5.00

CONVOLUUT van 28 socialistische brochures. J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Brochurenhandel S.D.A.P., J.A.Fortuijn, W. Hoogerwerf Az., A.B. Soep, L.J. Vermeer, Oosterbaan & Le Cointre, J. Kuiken Jr., T. Luitjens, 1898-1906. totaal 444 p. interessante collectie xY 2405 x 60.00

CORNELISSEN, A.J.M. Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1938. Oorspr. omslag. 141 p. - xT 4254 x 15.00

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Amsterdam, S.D.A.P. 1930. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 5684 x 7.00

CROLL, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht. Den Haag, B. Liebers, 1886. [zonder omslag]. 20 p. - xR 4657 x 10.00

CROLL, C. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede). 's-Gravenhage, 1890. 3e druk. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 7427 x 10.00

DAGERAAD. De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV. Allert de Lange, Amsterdam, 1883. Gedecoreerde linnen band, 512 p. De Vereeniging "De Dageraad" stelt zich ten doel de bevordering der vrije gedachte tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den mensch. xT 5072 x 50.00

[DAM van ISSELT, E.W. van]. Wespen. Eerste en tweede deel in een band. N.W. van Nifterik, Amsterdam, 1846-1847. Gekartonneerd, rug omgeplakt, gegraveerde titelpagina, 416 + 396 p. Lid van de Eerste en Tweede Kamer (1796-1860). Hij begon anoniem met de uitgave van een politiek eenmansblad, zoals er in het midden van de jaren 1840 vele waren: Wespen (1846-1849), waarin hij fel van leer trok tegen de katholieken en andere politieke tegenstanders. xY 3759 x 80.00

DANNEBERG, Robert. Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien. Berlin, J.H.W. Dietz, [1928]. Zweite umgearbeitete Auflage. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 9046 x 10.00

DANNEBERG, Robert. Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1927. Geniet. 45 p. - xT 7659 x 8.00

DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. Der Tag van Hainfeld. Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1928. Umschlag, Ills., 19 S. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschösterreichs. xT 7322 x 12.00

DARNAR, P.L. Tardieu. Paris, Publications Revolutionnaires, [1934]. Broche. 64 p. - xY 0131 x 15.00

DE COMMUNIST. 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij. Amsterdam, 1933. Geniet. 177-208 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. november 1933 nr. 8. xT 7866 x 8.00

DE COMMUNIST. De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering. Amsterdam, 1934. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. October 1934 nr. 10. xT 7868 x 8.00

DE COMMUNIST. De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie. Amsterdam, 1933. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. september 1933 nr. 5/6. xT 7867 x 8.00

DE EENDRACHT. De Eendracht. Orgaan van de afdeelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant. 9e jaargang 1908: no. 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48. 10e jaargang 1909: no. 4 - 15 - 17 - 20 - 21 t/m- 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51. 11e jaargang 1910: no. 1 t/m 7 Eindhoven, 1908-1911. In 51 losse afleveringen. - xY 3207 x 20.00

DE INTERNATIONALE. De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966. Amsterdam, 1966. Vouwblad. 8 p. De periode Breznew. Anarchisme en Marxisme. Vrijwilligers voor de Vietcong. xY 8130 x 5.00

DE NIEUWE KERN. 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking. De Nieuwe Kern. Socialistisch Maandblad voor Politiek, cultuur en Wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S.Tas. 3e jaargang no. 5. februari 1937. Rotterdam, 1937. Oorspr. omslag. [32] p. - xY 3325 x 6.00

DE NIEUWE KERN. 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen. De Nieuwe Kern. Socialistisch Maandblad voor Politiek, cultuur en Wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S.Tas. 2e jaargang no. 7, april 1936. Rotterdam, 1936. Oorspr. omslag. [32] p. - xY 3324 x 6.00

DE NIEUWE KERN. De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12. Rotterdam, 1934-1935. Oorspr. omslagen. In 12 losse afleveringen. Met een brief van Nico Kernkamp. xT 6595 x 25.00

DE NIEUWE WEG. Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken. Amsterdam, 1935. Geniet. 32 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 10e jarg. nr 1, januari 1935. xT 5262 x 8.00

DE NIEUWE WEG. H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer. Amsterdam, 1933. Geniet. 353-384 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 8e jaarg. nr 12, december 1933. xT 5261 x 8.00

DE RODE SURINAMER. De Rode Surinamer. Extra editie voor Nederland. MLCS 13 februari 1973. Suriname wil geen uitbuiting. Marxisties Leninisties Centrum Suriname, 1973. Een vel. - xY 8127 x 7.00

DE ROODE STER. De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx. Amsterdam, Communistische Partij Holland, 1933. Vouwvel. (4) p. Ills. - xY 2033 x 4.00

DE SOCIALISTISCHE GIDS. Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 481-560 p. Geillustreerd. Met losse bijlage. De Socialistische Gids 17e jaargang, nr. 7. juli 1932. xY 1356 x 7.00

DE VLAM 1928. De Vlam. Onafhankelijk Socialistisch Maandblad voor Politiek en Economie. October, November, December 1928. Amsterdam, Em. Querido, 1928. Oorspr. omslag. 3 afleveringen. Redactie: R. Stemhuis. xY 1320 x 10.00

DE VRIJHEIDSBOND. Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afdeling Rotterdam. Voor een beter landsbestuur luidt het motto waaronder gehouden zal worden de Groote Demonstratieve Vergadering op vrijdag 21 April 1933. Rotterdam, 1933. Een vel. 30 x 23 cm. Het woord zal gevoerd worden door de Heeren D. Fock, H.J. Knotenbeld, W.C. Wendelaar, Ed. G. Schurmann, Jacques Dutilh en C.G. Roos. xY 7520 x 6.00

DE VRIJHEIDSBONDER. De Vrijheidsbonder. Hilversumsche Verkiezingscourant. Lijst 5. Onze candidaten B.H. Bakker, J.H. Gunning, G. Groeneveld en vele andere. Hilversum, 16 Mei 1927. Een vel. 28 x 44 cm. - xY 8207 x 4.00

DEKEYSER, Miel. Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld. Antwerpen, Dedalus, 1993. Paperback. 150 p. - xW 2823 x 8.00

DELANDSHEERE, P. La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine. Bruxelles, Albert Deweit, 1919. Broche. 76 p. - xR 6718 x 20.00

DEMONSTRATIE. Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper. Amsterdam, Federatie der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en Amsterdamsche Bestuurdersbond, [ca. 1914]. Een vel. - xY 4455 x 8.00

DIEPEN, Armand. Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 43 p. Overgedrukt: Dagblad van Zuid-Holland. Uitgebreid en met aanteekeningen voorzien door den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xT 6599 x 15.00

DIEPENHORST, P.A. Het collectief Arbeidscontract. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 39 p. Christendom en Maatschappij serie 1, nr. 4. xR 7422 x 10.00

DIEPENHORST, P.A. Het Revisionisme. Vrije Universiteit, 1906. Oorspr. omslag. 31 p. [Almanak van het Studen-Corps Der Vrije Universiteit]. xT 9782 x 9.00

DIEPENHORST, P.A. Naast het Kruis de Roode Vaan. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, [1907]. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5934 x 10.00

DIEPENHORST P.A. Sociale Wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 20 p. Om het Roer van Staat nr. 7. xT 7960 x 8.50

DIEREN. E. van. Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz. Amsterdam, Vivat, 1909. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 282 p. Met een ingeplakt briefje van E. van Dieren, Aan mevrouw Westerman (volgens belofte gedaan op 23 Maart 1912). Omslag smoezelig en gevlekt. xT 9283 x 20.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8392 x 10.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 4652 x 9.00

DIJK, Henk van. Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935. Amsterdam, 1935. Gebonden. 320 p. Ills. - xT 4553 x 25.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926. Amsterdam, 1926. Gebonden. Ills. - xR 7117 x 25.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938. Amsterdam, 1937-1938. Gebonden. Twee jaargangen in een band. Ills. - xR 7116 x 35.00

DIJKGRAAF, A. Liberale Zegeningen en Sociale Nooden. Amsterdam, S.D.A.P., [1906]. Geniet. 24 p. Hierin ook: Beginselverklaring der S.D.A.P. en strijdprogram. xR 4757 x 8.00

DILLEN, J.G. van. De Russische Revolutie. Amsterdam, A,.H. Kruyt, [1919]. Oorspr. omslag. 195 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5966 x 20.00

DILLEN, J.G. van. De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Openbare les, gehouden op maandag 26 november 1934. xT 5031 x 10.00

DIMITROV, Georgi. Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1939. Geniet. 40 p. Bewerking van: Het eenheidsfront tegen het fascisme, verschenen in de Prawda, op 7 nov. 1938 t.g.v. de 21ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktober-Revolutie. xT 3259 x 10.00

DOCTOR, Juris. Jan Salie? Groningen, v.h. van Heijningen Bosch & Co., 1914. Geniet. 12 p. - xT 7798 x 8.00

DOCTORANDUS. Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme. Z.p. 1946. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7404 x 8.00

DOES, G.W. van der. De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen. Den Haag, H.P. Leopold, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4726 x 8.00

[DOMELA NIEUWENHUIS, F.]. Aan den moedigen Strijder voor Waarheid en Recht den edelen Volksvriend F. Domela Nieuwenhuis. Z.pl. [1894]. Papieren omslag. 36 p. [Laatste papgina beschadigd zonder tekst verlies]. xY 2506 x 20.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 160 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling Nr. 4 Serie VI. xR 4754 x 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst. Wolvega, Volksdrukkerij, 1888-1889. Vouwblad. 7 + 8 p. - xT 7785 x 25.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag met opgeplakt het oorspr. omslag, 160 p. - xT 9111 x 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag, 160 p. - xT 9112 x 10.00

[DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Gebonden. 245 p. Internationale Bibliotheek. Mooi exemplaar. xR 6325 xx 12.00

DONCK, Mich van der. Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9. Gent, 1979. Geniet. 3 afleveringen. Met het V.N.V de kollaboratie in! Het Vlaams-Nationalisme op het keerpunt? Langs samenwerking naar eenheid. xY 2590 x 10.00

[Door H.M.H.]. Op! Ontwaakt! Z.pl. [S.D.A.P.]. z.j. Vouwblad 6 p. - xY 8074 x 7.00

DOUGLAS, H. Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe. Commissie der Delftsche Studenten-teekenaars, [1945]. Oorspr. omslag. 145 p. - xT 6585 x 12.50

DREES, W. Het Overheidsbedrijf. Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken op het Congres van den Nederlandschen Bond van personeel in Overheidsdienst, gehouden te Rotterdam in 1928. xT 6393 x 8.50

DREES, W. Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Paperback. 98 p. - xR 7390 x 10.00

DREES, W. Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 40 p. - xR 5847 x 7.00

DROP, W. De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen. Amsterdam, S.D.A.P., [1929]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2803 x 18.00

DRUKKER, Ber. (samengst.). Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Gebonden. 270 + illustraties. Uitgegeven voor het Hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. xT 6539 x 10.00

DUBEROS, R. La tuberculose. Mal de misere. Paris, Union des Syndicats, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. Propagande Sundicale. xT 2285 x 10.00

DUIJS, J.E.W. Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen. Brochurenhandel S.D.A.P, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 7885 x 9.00

DUIJS, J.E.W. Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind? Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Geniet. 28 p. - xT 4953 x 8.50

DUIJS, J.E.W. Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering. Amsterdam, Ontwikkeling, [1915]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5886 x 8.50

DUIJS, J.E.W. Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4876 x 14.00

DUIJS, J.E.W. Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie). Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Geniet. 32 p. - xT 6387 x 8.00

DULLAART, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903. Oosterbeek, Bosbespers, 1982. Paperback. 87 p. Ills. - xR 6123 x 8.50

DUYMAER VAN TWIST, L.F. De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Om het Roer van Staat nr. 4. xT 7958 x 10.00

DUYN, Roel van. Het wonder van Amsterdam. Meulenhoff, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Pamflet bij Van Duyns kandidaatstelling voor de Amsterdamse Gemeenteraad voor de PPR. xR 6358 x 8.00

E.E.J. de V.-B. Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbetering. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0510 xx 10.00

EEN ARTS. In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen). Amsterdam, De Dageraad, 1913. Oorspr. omslag. 71 p. - xT 1204 x 10.00

EEN HUNNER. Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 5876 x 8.00

EEN PROLETARIER. Het Laaste Woord in den Klassenstrijd. Amsterdam, 1904. Geniet. 32 p. - xR 4700 x 15.00

EENHEID. Eenheid. Syndikaal Klasse Orgaan. eerste jaargang 13 Juni 1925 no 1. Brussel. 1925. Vouwblad. [8] p. 27 x 18 cm. Vlek op voorzijde. xY 8081 x 6.00

EENHEID VAK CENTRALE (E.V.C.) EVC-Gids. 1 Mei 1951 voor Vrede en loonsverhoging. 4e jaargang Mei 1951, nr. 1. Amsterdam, 1951. Geniet. 21 p. Ills. - xY 3370 x 6.00

EENHEID VAK CENTRALE. (E.V.C.) (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus. Uitgave van de E.V.C., z.j. 1 blad. 15 x 22 cm. - xY 2075 x 5.00

EENHEIDSVAKCENTRALE. 1: Geloofsbrief voor de Eerste Landelijke Conferentie van de Bedrijfsgroep Metaalindustrie 1 Augustus 1946 in Krasnapolsky te Amsterdam. 2: Kies lijst 2: Dat is de E.V.C. Candidatenlijst. 3: Kaartje Stembiljet. Amsterdam, 1946. twee velletjes en een kaartje. - xY 5195 x 7.00

EENHEIDSVAKCENTRALE. Werkende Jeugd. De dag van de werkende jeugd 31 Augustus 1949. Amsterdam, Eenheidsvakcentrale, 1949. Gevouwen 4 p. Ills. - xY 7477 x 10.00

EENHEIDSVAKCENTRALEN. Loonsverhoging. Nu! Amsterdam, E.V.C., 1951. Geniet. 31 p. - xY 1096 x 7.00

EIGEMAN, J.A. De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1927. Ingenaaid. XX + 140 p. - xT 3233 x 10.00

EIGEMAN, J.A. Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Ingenaaid. 167 p. - xT 2727 x 12.50

EK, A. van en W.J. v.d. Veen. Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften. Heerenveen, Heerenveensche Boekhandel, 1937. Oorspr. omslag. 122 p. Kiesverrichtingen. xY 1393 x 10.00

ELOUT, C.K. Onze Politieke Partijen. Onze Staatkundige Partijen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden VIII + 79 p. Handboekjes Elck 't Beste. Band A.C. Berlage. xY 6582 x 7.00

EMBDEN, D. van. Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936. Haarlem, Brochurenhandel V.D.B., 1937. Geniet. 16 p. Vrijzinnig Democratische Bond. xR 7426 x 8.00

EMBDEN, D. van. Nationale ontwapening of volksverdelging. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Oorspr. omslag. 40 p. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Omslagtekening van Louis Raemaekers. xT 6916 xx 10.00

EMBDEN, D. van. Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1925. Geniet. 40 p. Vrijzinnig Democratische Bond en Bureau voor Nationale Ontwapening. xT 7962 x 8.00

EMBDEN, D. van. Waarom nationale ontwapening geboden is. Brochurehandel van den Vrijzinnig-democratischen Bond, 's-Gravenhage, 1932. 1e druk, Oorspr. omslag in fotomontage, [4] + 55 p. fotomontage Emmy van Bilderbeek xT 5930 xx 20.00

EMMENES, A. van. (verz.). Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden. Scheveningen, A. van Emmenes, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9149 x 10.00

ENGELS, A.H.J. Fabrieksmenschen. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 45 p. Volksbibliotheek no 14. xT 4704 x 8.00

ENGELS, Fr. De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap. Pegasus, Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag, 85 p. Marxistische Bibliotheek deel 7 xY 6052 xx 9.00

ENGELS, Jacq. Het gemeenschapshuis voor werkeloozen. Amsterdam, Contact, [1935]. Oorspr. omslag. 77 p. - xT 7310 x 10.00

ENGLERT. M. Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel. Nederland, De Rode Nederzetting, 1936. Oorspr. omslag. 1 partituur (36 bladen). Omslag: Ger Sligte. Bevat werk van: M. Englert, Wim Gaffel, J. Mackenzie, Andries Hartsuiker, J.C. Andreae, Willem Andriessen, Rudi Weiszert, Christoph Praetorius, Luigi Cherubini, E. Mandyczewski. xT 4592 x 12.50

ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. De Daad. Drachten, Laverman, [1915]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Manifest tegen Oorlog en Militarisme. xT 1915 x 7.00

EXCELSIOR. Psychisch-organisch communisme. A.A.W. Bolland, Goes, 1888. Oorspr. omslag, 128 + 16 p. - xT 4527 x 30.00

F.D.N. = NIEUWENHUIS, Ferdinand Domela. Is het atheisme onzedelijk? Amsterdam, De Dageraad, 1927. Geniet, 16 p. Uitgave n.a.v. de onzedelijkheidsverklaring door Minister Heemskerk der Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. xT 1209 x 10.00

F.L.F. De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten. Bolsward, Schermer, 1925. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 5861 x 12.50

FABBRI, Luigi. Che Cosa e l'Anarchia. Paris, Librairie Internationale, z.j. Geniet. 16 p. - xT 9035 x 10.00

FABER, H. (Voorzitter). Prospectus: Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie. Utrecht, [1935]. Vouwblaadje [4] p. 22 x14 cm - xY 8209 x 7.50

FAHRENFORT, J.J. Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Geniet. 34 p. Openbare les, op 17 april 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8777 x 10.00

FALKENBURG, Ph. De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Oudekerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 36 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xT 7316 x 12.50

FALKENBURG, Ph. Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0551 x 9.00

FARBMAN, Michael S. De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief. Amsterdam, Seyffardt, 1931. Geniet. 64 p. Geauthoriseerde vertaling naar een overdruk uit The Economist. [G. van 't Reve]. xT 4312 x 10.00

FEDELI, Ugo. Il Movimento Anarchico a Carrara. Napoli, Edizioni Rl, 1952. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 8013 x 10.00

FEDERATIE AMSTERDAM DER S.D.A.P. Wij kondigen U een belangrijk bezoek aan!. De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond hebben besloten om van 20 tot 26 April een Dageraad-week te organiseeren. Wijs hem of haar niet af. Amsterdam, [1913]. Vouwvel [4] p. 20 x 13 cm. Lees dit blaadje daarom met aandacht en laat het ook uw vrouw lezen! xY 7750 x 7.00

FERWERDA, G.S. Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland. 's-Gravenhage, Uitg. Mij. Centraal, 1930. Oorspr. omslag. 94 p. Geillustreerd. G.S. Ferwerda Oud-Geemployeerde van De Bataafsche Petroleum Mij. xT 4280 x 10.00

FESTSCHRIFT 2. Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband. Wien, Vorwarts, 1929. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. - xY 1255 xx 25.00

FIMMEN, Edo. Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede. Amsterdam, Ontwikkeling, [1923]. Oorspr. omslag. 23 p. Rede uitgesproken op het internationaal congres voor den wereldvrede, gehouden te 's Gravenhage 10-15 December 1922. xT 7003 x 8.00

FLES, L. Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak. Amsterdam, J. van Loo, [1935]. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 7397 x 10.00

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag, 126 p. Frontispice J. Braakensieck xT 5144 x 9.00

FOCKEMA, R.A. Minister Aalberse en zijn tijd. Hilversum, De Blauwvoet, [1925]. Geniet. 38 p. - xR 8398 x 8.50

FOKKER, Eduard. Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht. Amsterdam, Joh. Muller, 1899. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7202 x 9.00

FONDSLIJST. Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen. Amsterdam, Pegasus, [ca. 1939]. Los vel. Ter bestudeering van het Marxisme-Leninisme. xY 2037 x 4.00

FRANK, P. La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale! Paris, La Lique Communiste, 1934. Broche. 40 p. - xY 1862 x 10.00

FRANKLIN / A. Osborn. Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging]. Inter. Anti-Mil. Vereeniging (IAMV), Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag, 16 p. omslag Wybo Meyer xT 3647 x 9.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2208 x 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2207 x 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Zapata and the Mexican Revolution. Pamphlet No. 3. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2209 x 8.00

FUUT, E. [=Evert Aart Vermeer]. En toch beweegt zij zich. Amsterdam, Mei 1944. 20 p. - xT 5810 x 5.00

GAAL, F.J. van. Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989. Gebonden. XXVI + 470 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Deel LXXXI. xR 6448 x 10.00

GAJUS. De revolutie in Rusland. A.B. Soep, Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 51 p. - xT 6357 x 15.00

GAPONE, GEORGE. Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen]. Rotterdam, H.A. Wakker, 1905. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7152 x 20.00

GAWRONSKY, Dimitry. De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1919. Oorspr. omslag, 78 p. - xT 5967 x 10.00

GAWRONSKY, Dimitry. Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt. Paul Cassirer, Berlin, 1919. Umschlag, 88 S. - xT 7385 x 15.00

GEDENKBOEK. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Gedecoreerde linnen band, 190 p., Ills. Omslag en schutbladen: Hahn jr. xR 4096 x 17.50

GEER, D.J, de. De Synthese in den Oorlog. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1942. Geniet. 16 p. - xT 7987 x 8.00

GELDEREN, J. van en J.E. Stokvis. Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Oorspr. omslag. 36 p. Geschriften van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken (S.V.M.V). nr. 9 xR 7403 x 8.00

GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat. Eindhoven, Oranje Vrijstaat. [1970]. [10] p. Gestencild. - xY 4224 x 10.00

GERHARD, J.W. Voor neutrale Vakvereenigingen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 0132 x 10.00

GERRITSZ, J. en Th. van der Waerden. Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 63 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 2 xR 7405 x 10.00

GEUNS, A. van. De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7398 x 10.00

GEYER, Florian. Pruisen's zege. Oldebroek, De Vonk, 1933. Geniet. 47 p. - xT 7749 x 9.00

GHESQUIERE, H. La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory. Lille, Maison de Peuple, [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheque de parti ouvrier Francais. xY 1444 x 10.00

GILISSEN, Jos. Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925. Rotterdam, 1925. Geniet. 37-68 p. - xY 1564 x 6.00

GILTAY, H. Ekonomie en oorlogsdrift. Antwerpen, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave Nooit Meer! Maandelijksch studie- en propagandablad, juni 1934. xT 6928 x 10.00

GOEDHART, G.J.D.C. Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester. Z.p. [1902]. Oorspr. omslag. 20 p. Overgedrukt uit het Sociaal Weekblad. xT 1405 x 8.50

GOEDHART, G.J.D.C. / Charles Gide. De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door.... Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1918. 2e herziene druk. Ingenaaid. XXIV + 79 p. Uitgave van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen X. xR 8395 x 10.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Twee losse deeltjes. Oorspr. omslag. 143 + 142 p. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0497 x 15.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 143 p. - xT 8091 x 12.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 142 p. - xY 1861 x 12.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. [nieuwe uitgave]. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Internationale Bibliotheek nr. 29. xT 0305 xx 20.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0496 x 20.00

GOES, F. van der. Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 108 p. potloodonderstrepingen xT 6213 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1905. Gebonden. 846 p. - xT 2288 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1899. Gebonden. 716 p. - xT 2290 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1900. Gebonden. 770 p. - xT 1046 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / J. Saks / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1902. Gebonden. 802 p. - xT 1045 x 20.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph. Amsterdam, S.D.A.P., 1910. Geniet. 32 p. Met een inleiding door F. van der Goes over: Proletariaat en Godsdienst. Nieuwe en herziene druk. [omslag verkleurd]. xR 7350 x 10.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden. Leiden, Dubbeldeman's Boekhandel, 1906. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 0169 x 8.00

GOES, Frank van der. Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 108 p. [Papier verbruind]. xT 6201 x 15.00

GOES, Herman van der. Het scherm gaat op! Amsterdam, Het Fundament, [1935]. 4e druk. Oorspr. omslag. 20 p. Fundament no. 2. Omslagtitel: Onze Vloot. Het scherm gaat op. Omslagontwerp: Brogel. xT 7043 xx 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Economische ordening en geestelijke vrijheid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 12 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 10. xR 7402 x 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Ferdinand Lassalle en zijn program. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0805 x 10.00

GOHIER, Urbain. [=Urbain Degoulet]. Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, L.J. Vermeer, [1901]. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. - xT 1190 x 12.50

GOLDSCHMIDT, E.P. De verbruikscooperatie in de crisis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934. Oorspr. omslag. VI + 139 p. Ills. - xT 1408 x 15.00

GOOS, J.A. De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald. Z.p. [1922]. Oorspr. omslag. 14 p. - xR 8794 x 8.00

GORTZAK, Henk. Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer. CPN, Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag, 15 p. - xT 4496 x 7.00

GORTZAK, Wouter. Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 269 p. - xR 6307 x 10.00

GOUDSMIT, Is. Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers. Amsterdam, Ned. Bond van Arbeiders in het Bakkers- chocolade en suikerverwerkingsbedrijf, 1928. Geniet. 12 p. Met een losse bijlage. [Omslag Fre Cohen?]. xY 0270 x 10.00

GRAAFLAND, J.A.I.H. De Engelsche Stakingen in 1926. 's-Gravenhage, Nationale Noodhulp Organisatie, 1927. Oorspr. omslag. IX + 163 p. Genummerd 217/500 exx. xT 6680 x 20.00

GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. Oorspr. omslag. 37 p. Amsterdamsche Bestuurdersbond. xT 4045 x 12.50

GRINKO, G. Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage. Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 1930. Einband. XIV + 288 p. Met kaart. - xY 2400 x 15.00

GROOT, F.G. de. Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P. U.M. Holland, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3489 x 9.00

GROOT, P. de / Max Booleman. De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 513-576 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 9 september 1939. xT 3581 x 7.00

GROOT, Paul de. De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam, Pegasus, 1965. Gebonden stofomslag. 222 p. Ills. - xR 6300 x 9.00

GROOT, Paul de. In dienst van het volk. Amsterdam, Brochurehandel der C.P.N., 1950. Geniet. 46 p. - xT 3896 x 8.50

GROOTE, P. jr. Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang? Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 8833 x 8.00

H. [=J.P. Hommes]. Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit. Z.p. z.j. Vouwblaadje. 8 p. - xY 8067 x 6.00

H.J.W. Wat landarbeiders wel eens mogen weten. Amsterdam, S.D.A.P. 1911. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 4638 x 7.00

H.T.W. - D. Naar nieuwe Gemeenteraden. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7195 x 7.00

HAAS, Jo de. Geweld of weerbaarheid. Groningen, Drukkerij Volharding, [1932]. Geniet. 16 p. - xT 6934 x 7.00

HAAS, Jo de. Tussen twee werelden. Z.p. Vrije Groepen in het Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6391 x 8.50

HALM, Wim van. De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931. Amsterdam, 1931. Gebonden. 208 p. Ills. - xR 7121 x 25.00

HAMSTRA, J. Th. Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1929. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. xT 1872 x 10.00

HANRIOT, H. (Introd.). Le proces du Chevalier de La Barre. Bordeaux, Editions a Bon Marche du Progres, z.j. 15 p. - xY 0030 x 12.00

HARIOT, F.J. en L. van der Wal. Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, 1913. Geniet. 23 p. - xT 6653 x 8.00

HARMSEN, Ger. Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN. Amsterdam/Nijmegen/Groningen, Uitgave van de Werkgroepen/SUN, 1972/1970. Oorspr. omslag. 72 + 72 p. Twee delen. - xT 3064 x 15.00

HARMSEN, Ger. Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1982. Oorspr. omslag. 388 p. - xT 1951 x 10.00

HARSMAN, Theo. Naar een libertair socialisme. Amsterdam, Anarchistiese Uitgave, 1972. Geniet. 11 p. - xY 0557 x 8.00

HAVERKAMP, H. Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. Brochure no. 11. xT 6921 x 8.50

HEEG, T. van der. De herstelpolitiek van Roosevelt. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakverenigingen, 1935. Geniet. 42 p. Rede uitgesproken op de 16 alg. vergadering van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (28 mei 1935). xR 7373 x 15.00

HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond. Amsterdam, De Standaard, 1932. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xY 0051 x 10.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. Geniet. 30 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 14. xT 6989 x 8.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. 3e druk, Geniet, 32 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 20. xT 7206 x 8.00

HEERING, G.J. Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk). [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, [1932]. Oorspr. omslag. 15 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 6. xT 6923 x 8.50

HEGERAAT, H.J. (verzameld). De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 5132 x 10.00

HEIDE, A. v.d. [Albert van der] De keuze is bij de volkeren. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 2912 x 10.00

HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner. Leeuwarden, Coop. Handelsdrukkerij, [ca. 1925]. Oorspr. omslag. 44 p. Bevat: Wat hebben we te verstaan onder godsdienst? / Waarom en hoe strijdt de Christen den Klassenstrijd. / Buchner en Marx. Uitgave van de Blijde Wereld, Christen-Socialistisch Weekblad. xR 4656 x 10.00

HELSDINGEN, W.P.G. Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6388 x 8.00

HELSDINGEN, W.P.S. Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7706 x 8.00

HENTZEN, Fr. Cassianus. De Achturendag. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. [73] p. Politieke en Sociale Stidien XI-5. xY 2504 x 10.00

HERMANS, H.G. Overheidsvoorlichting en Democratie. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1949. Geniet. 19 p. Openbare les 25 mei 1949 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 1978 x 8.00

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen. H.A. Wakker, Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, n.p. - xT 3219 x 20.00

HERMANS, L.M. Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte. Drukkerij van de Arbeiders-Kooperatie Voorwaarts, [1906]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5700 x 12.50

[HERMANS, Ward.]. Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans. Uitgegeven door de Federatie der Vlaamsche Nationalisten, Gouw Mechelen (Mei 1929). Oorspronkelijk omslag, 62 p. - xR 8257 x 10.00

HERREMANS, Maurice-Pierre. La question Flamande. Bruxelles, Meurice, 1948. Oorspr. omslag. 205 p. Collection de etudes politiques economiques & Sociales. xT 2580 x 10.00

HERVORMD NEDERLANDER. [=Dirk Jan de Geer]. Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten. Arnhem, A. Meijer, [1891]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4806 x 9.00

HEUVEL, Jules van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Geniet. 32 p. - xT 6979 x 8.00

HEUVEN GOEDHART, G.J. van. Over het nieuwe Nederland. Utrecht, J. Bijleveld, 1945. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 9050 x 10.00

HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie? Amsterdam, Cloeck en Moedigh, z.j. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 7823 x 8.50

HEYMANS, Gerardus. Aan de burgers der oorlogvoerende staten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. Geniet. [8] p. Uitgaven van het Comite De Europeesche Statenbond nr. 2. xY 1565 x 6.00

HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf. Amsterdam, Het Bondsbestuur, 1926. Geniet. 23 p. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf 1 Juli 1924. xT 7845 x 8.50

HILLEBREGT, A. Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag. Rotterdam, Voorwaarts, [1911]. Oorspr. omslag. 128 p. Hoofdbestuur van den Algem. Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. xR 7538 x 15.00

HINTE, E. van. Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw. Amsterdam, J. Emmering, 1924. Oorspr. omslag. IV + 81 p. - xT 5969 x 8.50

[ HOCHSTETTER, Julius ]. Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten. Rotterdam, C. Geleijns, 1902. Oorspr. omslag. 68 p. Uit de bibliotheek van J.P. Troelstra. xT 1189 x 12.50

HOEVEN, W. van der. Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. Geniet. 16 p. - xT 6709 x 9.00

HOFFMANN, Adolph. De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis. Amsterdam, Ph. Oudkerk, [1894]. Oorspr. omslag. 15 p. Titelpagina vermeldt ook: Pas op! Weest op uw hoede! xR 4502 x 10.00

HOL, Jo van. Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd. Den Haag, Communistische Jeugd Bond De Zaaier, 1921. Geniet. 29 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek No. 2. xT 6674 x 8.50

HOLLANDER, J. Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire. Arnhem, Arnh. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4117 x 8.50

HOLLANDER, J. [Jan]. Het verraad der N.S.B. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1940]. Oorspr. omslag. 175 p. - xT 2135 xx 20.00

HONDIUS, K.J. Chemiese oorlog en militaire "voorlichting". 's-Gravenhage, Brochurenhandel van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, 1932. Geniet. 40 p. - xT 6943 x 7.50

HORREUS DE HAAS, G. De zekerheid van het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5898 x 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede. Zwolle, Vogt & Breunis, 1933. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 9298 x 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Socialisme en levenbeschouwing. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 78 p. Tijd en Taak-serie. xT 9037 x 8.00

HORST, G.K. van der. Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende. Z.pl. [1929]. 2e druk. Vouwblaadje. 4 p. Vlugschrift no. 2. - xT 9405 x 6.50

HOUDT KOERS! Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1. Rotterdam, 1933. Krant. 32 x 25 cm. xY 8217 x 5.00

HOUTMAN, Jur. W. Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme. Studiegroep van het tijdschrift Het Pennoen, 1963. Paperback. 276 p. - xT 3061 x 10.00

HOVING, J. Godsdienst Opium? Amsterdam, De Dageraad, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1214 x 8.00

HOVING, J. Goedereneconomie en menscheneconomie. Rotterdam, 1935. Oorspr. omslag. 15 p. Referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935. xT 5970 x 8.00

HOVING, J. Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden. De Jongh, Antwerpen, 1935. Oorspr. omslag in fotocollage, Ills., 55 p. - xT 5832 xx 15.00

HOVING, Jan. God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme. Rotterdam, N.H. Luigies & Zonen, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgave voor de Vrijdenkers-Ver. De Dageraad. xT 7296 x 8.00

HOVY, H.W. Stembusroeping. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1925. Geniet. 28 p. - xT 4798 x 7.00

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en vrede en haar strijd. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Geniet. 16 p. Vlugschrift der Ver. Kerk en Vrede Nr. 18. xT 6932 x 8.50

HUGGON, Jim. But Mr. Speaker, It would create Anarchy!. Pilton, Clarion Press, [1975]. Geniet. 8 p. - xR 6942 x 18.00

HUISING, Th. H. De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 56 p. Volksbibliotheek nr. 7. xT 0496 x 8.50

HULKENBERG, Raymond. e.a. Zwartboek Maagdenhuis (geheim). Amsterdam, [1969]. Geniet. 70 p. - xR 6943 x 10.00

HUYGENS, Cornelie. De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. 2e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 59 p. bibliotheekstempel xT 6209 x 20.00

IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 1e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5971 x 10.00

IJZERMAN, A.W. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 32 p. Illustraties: George van Raemdonck. - xR 7353 x 15.00

IJZERMAN, A.W. De geboortetijd van het moderne kapitalisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Gebonden. 127 p. - xT 3134 x 10.00

INGERSOLL, Kolonel. De goden. Voor het volk vertaald door Vineta. Haarlem, P.C. Wezel, 1894. Oorspr. omslag. 34 p. - xY 6019 x 10.00

INGERSOLL, Robert G. De waarheid. Een voordracht. Amsterdam, L.J. Vermeer, 1897. Geniet. 32 p. - xT 1199 x 10.00

INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet. Amsterdam, 1906. Een vel 23 x 14 cm. Geen man en geen cent voor het Militarisme. xY 8219 x 6.00

INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.? Amsterdam, Internationaal Vakverbond, [1937]. Geniet [8] p. - xY 7478 x 6.00

ISTORICOS. (Pierre Coemaere). Histoire de la Libre Belgique Clandestine. Bruxelles, F. Piette, 1919. Oorspr. omslag. 163 p. Ills. - xR 6928 x 15.00

J.H.S. [= J.H.Scheps]. Voor of tegen? Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Geniet. 8 p. Dit geschrift, gericht tegen Mr. R. Houwink werd door J.H.S. in juni 1943 geschreven. Het viel in september 1943 pas gedrukt zijnde, den S.D. in handen. De schrijver werd in februari 1944 gearresteerd en verbleef tot eind februari 1945 in een concentratiekamp. De herdruk is thans -juni 1945- ongewijzigd geschied. xT 7843 x 8.50

JAGER, J. de. Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 13 p. - xR 4705 x 7.50

JANSEN, J.H. Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht. Maastricht, Leiter-Nypels, 1 Mei 1897. Papieren omslag. [8] p. Omslag beschadigd. xY 4302 x 9.00

JANSEN J.H.G. e.a. Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme. De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen. Utrecht, 1933. Vouwblad [4] p. - xY 8065 x 5.00

JANSMA, K. Militant Liberalisme. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1934. Geniet. 15 p. Rede gehouden te Amsterdam op 19 Februari 1934. xT 3117 x 8.50

JANSSEN, P.A. Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht. Middelburg, Anti-Militaristische Ver., [1906]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6925 x 12.50

JANSZ, Ulla. Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 244 p. Ills. Contact tijdsdocumenten. xR 6299 x 7.50

JE MAINTIENDRAI. Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging.......... Amsterdam, 1945. Een vel. 25 x 20 cm. - xY 8214 x 5.00

JEUGD. Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945. Leeuwarden, Socialistische Jeugdbond, 1945. Vouwblad. [4] p. - xY 2046 x 5.00

JONG, A.R. de. Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme. Schiedam, Drukkerij, De Toekomst, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. + adv. - xR 7401 x 10.00

JONG, Alb. de. Onze Vloot Ontmaskerd! Nieuwe Niedorp, Brochure depot IAMV, z.j. Geniet. 8 p. - xY 0811 x 7.00

JONG, Albert de. De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April. Den Haag, Anarcho-Syndicalistische Persdienst, [1953]. Geniet. 55 p. - xT 6667 x 8.00

JONG, Alida de. In het groote leven. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, z.j. Oorspr. omslag. 6 p. Permanente Commissie ter Bevordering van de vakorganisatie en handarbeidsters. xT 7483 xx 12.00

JONG, Dora de. Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939. Z.p. 1940. Geniet. 31 p. + Met ingeplakt portret. Toegevoegd: Richtlijnen voor het Religieus Socialisme van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1939. 12 p. xR 7393 x 15.00

JONG, L. de. Hedendaags Marxisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5139 x 8.00

JONGE, A.A. de. Stalinistische herinneringen. Den Haag, Kruseman, 1984. Paperback. 128 p. - xR 7433 x 10.00

JOOSSE, J. De Arbeiders en het Onderwijs. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 3178 x 10.00

JORDAAN, L.J. en W.F. Winter. Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld. Amsterdam, Elsevier, 1913. Oblong groot formaat. Ills. - xY 2654 x 25.00

JOSEPHUS JITTA, A.C. De corporatieve staatsgedachte in Nederland. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. Oorspr. omslag. 99 p. - xT 5410 x 12.50

KALMA, W.S. De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet, 20 p. - xT 3138 x 8.00

KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. Klassenstrijd en Religieus Socialisme. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Oorspr. omslag. 95 p. Religieus Socialistische Vragen V, no. 1. xT 0353 x 10.00

KAMERLING, Zeno. Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders. Z.pl. [1918]. Geniet 16 p. - xY 0682 x 8.00

KAMPFFMEYER, Paul. Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1905. Oorspr. omslag. VI + 76 p. - xT 6418 x 8.00

KAUTSKY, Karl. Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Orbis, Prag, 1935. Umschlag 417 p. Ills. onopengesneden xR 4780 x 15.00

KAUTSKY, Karl. De dictatuur van het proletariaat. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Oorspr. omslag. 81 p. - xR 7409 x 10.00

KAUTSKY, Karl. De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat. Amsterdam, S.D.A.P., 1915. Geniet. 48 p. - xR 4747 x 10.00

KAUTSKY, Karl. De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter. S.L. van Looy, Amsterdam, 1912. Gedecoreerde linnen band 416 p. - xR 4763 x 20.00

KAUTSKY, Karl. De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, 1903. Oorspr. omslag, Geniet. 63 p. - xR 4750 x 9.00

KAUTSKY, Karl. Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 8 p. - xR 7362 x 10.00

KAUTSKY, Karl. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock. A.B. Soep, Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag, 136 p. enkele potloodonderstrepingen xT 6354 x 20.00

KAUTSKY, Karl. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Berlin, Verlag Neues Vaterland, 1919. Oorspr. omslag. 154 p. - xR 7408 x 12.00

KAUTSKY, Karl. Vaderlandsliefde en Sociaal-Democratie. Vertaald door W. van Ravesteyn jr. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag, onopengesneden, 17 p. Met 2 p. Fondslijst Sociale Bibliotheek. - xY 6048 x 10.00

KAUTSKY, Karl Johann. Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1919. 2e druk. Oorspr. omslag. 188 p. - xT 1873 x 10.00

KEIP, H.F.J. De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat. Bussum, Emil Wegelin, 1934. Geniet. 32 p. - xT 4731 x 10.00

KELLENAERS, A. Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 44 p. Volksbibliotheek no. 16. [bibliotheekstempeltje]. xT 4705 x 7.50

KERL, M. Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging? Brugge, Excelsior, [1930]. Geniet. 31 p. - xT 3297 x 8.50

KERSTEN, G.H. Gebroken bakken. Rotterdam, De Banier, 1933. Geniet. 16 p. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig Gereformeerde Partij gehouden in Tivoli te Utrecht 23 februari 1933. xT 9389 x 6.00

KESSLER, Gustav. Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, J.J. Bos, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7984 x 8.50

KIES, Paul. (ed.). Oorlog of Vrede. Algemeen Democratisch Weekblad voor ontwapening en aaneensluiting tegen oorlog en geweldspolitiek. 4e jaargang 1934. 22 December no. 51. Kerstnummer. Amsterdam, 1934. Geniet. [24] p. Geillustreerd. - xY 4552 x 8.00

KING, Martin Luther. Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham. Amsterdam, Quakercentrum, [1963]. Geniet. 19 p. - xT 6666 x 8.00

KLABER, Kurt. (ed.). Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg. Berlin, Internationaler Arbeiter-Verlag, 1929. Einband. 143 p. - xT 2746 x 20.00

KLAROEN EN BEUKELAAR. Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode. Arnhem, 1916. Oorspr. omslag. 32 p. Klaroen en Beukelaar. Algemeen Christelijk Sociaal Maandblad 1e jaargang no. 2. Februari 1916. xT 7959 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6498 x 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Als het 's winters koud is... Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 16 p. - xR 7396 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp. Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6502 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. De Russische Revolutie. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1917. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 8805 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. De S.D.A.P. en de oorlog. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6405 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7733 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Het brandend braambosch. Een tijdrede. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. Stenografisch verslag van een rede, uitgesproken op Zondag 26 October in Den Haag voor De Nieuwe Gedachte. xR 7355 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Het Jeugdparool van deze tijd. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 7370 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Klasse-Justitie. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 6562 x 6.00

KLEEREKOPER, A.B. Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6407 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 6622 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Ingenaaid. Partij-bestuur: Meegebonden: De partij in de crisis en de crisis in de partij. W. Hazenberg: De weg der Zaligheid, in vragen en antwoorden. Rood-Front in de Gemeenteraad! Wat steekt er achter. Vorrink: Doel en wezen van de arbeiders jeugdbeweging. xY 0134 x 15.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag, 8 p. - xY 0599 x 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Niet met de waapnen der barbaren! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6501 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7357 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Tweede 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6499 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Uit de stilte. Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6404 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Verzamelt U en laat ons gaan. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6403 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 6504 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934. Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Geniet. 15 p. - xT 6408 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Weg met de doodstraf! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6406 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Wij willen onszelf zijn en blijven. (Een koninklijk woord). Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 7405 x 6.00

KLEEREKOPER, A.B. Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Geniet. 15 p. - xT 6402 x 8.50

KLEEREKOPER, S. De toekomst van de democratie. Een beschouwing over de politieke partijvorming, meer in het bijzonder in verband met het socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag, 52 p. potloodonderstrepingen en aantekeningen in steno. xY 6054 x 7.00

KLEIJN, L.J. Bij de Belgische Socialisten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 27 p. - xR 7262 x 8.00

KLEIN KOMPAS. Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949. Heerlen, 1949. Vouwblaadje. [8] p. 21 x 17 cm. Redactie Bob Visbeek, Wim Cobben, Cor Lommer en Louis Haas. xY 7513 x 5.00

KLINKENBERG, P. Socialistise opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 4778 x 9.00

KNITEL, Fr. Louis Veuillot. De man en zijn werk. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 89 p. Politieke en Sociale studien XI-3. xY 1210 x 15.00

KNITEL, Fr. Louis Veuillot. De man en zijn werk. II. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. [75] p. Politieke en Sociale Studien XI-4. xY 2503 x 10.00

KOETSVELD, C.E. De Christelijk-Historische Unie. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 39 p. Onze Politieke Partijen nr. 1. xT 0360 x 8.00

KOK, Wim. (voorw.). De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993. Paperback. 128 p. Bevat: Soedjatmoko: Toekomst der vrijheid. A. de Swaan: De verzorging in het teken van het kapitaal. K. von Dohnanyi: Europa, de wereldmarkt en de bedreigde politiek. T. van Asperen: Bedreigd burgerschap. M. Rocard: Een nieuwe samenlevening op menselijke schaal. Nawoord: Dick Benschop. xB 2280 x 8.00

KOLTHEK, H. Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 52 p. Een uitvoerig verslag van de twee beruchte Nachtvergaderingen te Amsterdam, na het eindigen der reuzenstrijd der Nederlandsche Arbeiders. xT 5236 x 10.00

KOLTHEK, H. Militairisme, socialisme en roode legers. De Socialistische Partij, 1921. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 6924 x 15.00

KOOMEN, Jan. Arbeidersjeugd met ons ten strijd! Uitgave, Sosialisties Jeugd-Verbond, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5403 x 9.00

KOP-JANSEN, Jos. Chaos. Rotterdam, Linksche Arbeiders Oppositie, 1932. 2e oplage. 24 p. Bundeltje gedichten, aanklacht tegen het kapitalisme. xT 1498 x 20.00

KOPER, Arnold. Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 312 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xR 6755 x 10.00

KORNEGGER, Peggy. Anarchism. The Feminist Connection. London, Black Bear, 1977. Geniet. 16 p. - xY 0558 xx 8.00

KORZEC, M. De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps. Bevrijding, Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, ills., 47 p. - xT 4002 x 8.00

KROP, F.J. Een en ander over het Communisme. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1930]. Geniet. 77 p. - xR 7622 x 12.00

KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 174 p. - xR 7432 x 9.00

KROSE, H.A. Godsdienst en Moraal-Statistiek. Leiden, Futura, [1906]. Oorspr. omslag. 101 p. Politieke en Sociale Studien VI, 1. [bibliotheekstempeltje]. xR 8810 x 10.00

KRUGER, Friedrich. De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen. Oldebroek, De Lantaarn, [ca.1930]. Oorspr. omslag. 17 p. Typografie Taconis, Leiden. xT 6926 xx 10.00

KRUYSWIJK, P.N. Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium. Kollum, T. Slagter, z.j. Ingenaaid. 169 p. Overgedrukt uit het Chr. Weekblad De Gezant. xT 2601 x 10.00

KUITERT, G. Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937. Dokkum, 1938. Geniet. 21 p. - xR 7027 x 8.00

KUNHAULT, W. Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Brochures over de Russische geloofsvervolgingen en het Communisme nr. 18. xT 4821 x 10.00

KUTTER, Hermann. Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma. Amsterdam, S.L. van Looy, 1906. Gebonden. 214 p. Internationale Bibliotheek. Mooi exemplaar. xR 6326 x 12.00

KUYPER, A. De Christus en de Sociale Nooden. Amsterdam, J.A. Wormser, 1895. Oorspr. omslag. 95 p. [Omslag aan randen beschadigd]. xT 5891 x 10.00

KUYPER, A. De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K. Kampen, J.H. Kok, 1917. Geniet. 18 p. - xT 3464 x 8.50

KUYPER, A. Het conflict gekomen II. & III. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 45 + 51 p. - xT 7639 x 15.00

KUYPER, A. Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, [1900]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 4735 x 10.00

KUYPER, A. Sociale organisatie onder eigen banier. Den Haag, J. Bootsma, [1908]. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 4120 x 8.50

KUYPER, A. en F.L. Rutgers. Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk. Amsterdam, Drukkerij De Standaard, z,j, Oorspr. omslag. 90 p. Verschenen in de Standaard 1880-81. xT 7134 x 9.00

KUYPER, A. (inleiding). De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch. Amsterdam, H.J. van Kesteren & Co., 1871. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3483 x 10.00

KUYPER, R. Het allerjongste gericht. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6384 x 10.00

KUYPER, R. Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 6383 x 10.00

KUYPER, R. Karl Marx ter herdenking. Ontwikkeling, Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag, 11 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids, Jrg. III, Mei 1918. xT 4320 x 7.00

LAAN, Kornelis ter. Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.]. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Ingenaaid. 238 p. - xT 6951 x 12.00

LAAR, Arnoldus van. De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden. XIV + 405 p. Gebonden: Half linnen met gemarmerde platten. xL 8189 x 10.00

LABBERTON, J.H. De Vlaamsche Beweging. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1916. Oorspr. omslag. 93 p. - xT 5007 x 15.00

LAGERLOF, Selma. Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven. Amsterdam, F. van Rossen, 1911. Oorspr. omslag. 12 p. Rede gehouden te Stockholm op het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht den 13den Juni 1911. xT 6884 x 10.00

LAGERWERFF, T.J. Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1931. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 6917 x 12.00

LAMMERS, C. De jongeren en de vakbond. Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers en Behangers, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Een aansporing tot de jongere arbeiders in het meubel- en behangersbedrijf om met de oudere collega's in de organisatie te strijden voor verbetering van hunne maatschappelijke positie. xT 6695 x 10.00

LANDSHUT, Siegfried. Karl Marx. Amsterdam, Magazijn De Bijenkorf, [1933]. Oorspr. omslag. 32 p. Binnenwerk: roestvlekjes. xT 5479 x 10.00

LANGE-COMPIE, Jb. De Vloek van 't huis. Winkel, Jb. Lange-Compie, z.j. Oorspr. papieren omslag. 38 p. - xR 4499 x 15.00

LANGEVELD. H.J. Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Paperback. X + 560 p. - xT 7441 x 15.00

LASSALLE, Ferdinand. Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle. Berlin, Expedition des Vorwarts, 1892. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 9132 x 15.00

LAST, Jef. De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S. [Rotterdam, Storm, 1929]. Geniet [16] bladen. Ills. - xR 6649 x 40.00

LAST, Jef. Een antwoord op het geval Jef Last. Amsterdam, De Ploeger, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9317 x 15.00

LAST, Jef. Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan. [Rotterdam, Storm, 1930]. Oorspr. omslag. [16] bladen. - xB 7624 x 35.00

LAUFENBERG, Heinrich. Arbeiterklasse und Staatsgewalt. Hamburg, Willaschek & Co., 1919. Oorspr. omslag. 15 p. Festrede von Heinrich Laufenberg gehalten anlasslich der Marzfeier am 18. Marz 1919 im Zirkus Busch. xT 7826 x 10.00

LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. Les Communistes Anarchistes et la Femme. Paris, Imprimerie Rapide, 1900. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5695 x 25.00

LEEMAN, G. Vakorganisatie onder de jeugd. Zaanstreek, Door Eendracht Sterk, 1906. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0607 x 8.50

LEEUW, A.S. de. Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme. Nijmegen, SUN, 1971. Paperback. 375 p. Sun Reprint nr 5. xR 6306 x 7.00

LEEUWEN, J. van. De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij. Baarn, Hollandia, 1918. Nieuwe vermeerderde en bijgewerkte druk. Geniet. 32 p. Onopengesneden. Onze politieke partijen, beschreven door hare eigen vertegenwoordigers no. 5. xT 2915 x 10.00

LEEUWEN, J. van. Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7394 x 10.00

LEEUWEN, J. van. Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7044 x 8.00

LEEUWEN, Johannes van. Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren? Rotterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Federatie Rotterdam, 1910. Oorspr. omslag. 16 p. Een pleidooi voor aansluiting bij de S.D.A.P. xY 0609 x 8.00

LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 32 p. - xT 6982 x 8.50

LENIN, N. De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 0451 x 8.00

LENIN, N. Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Geniet. 32 p. - xT 7821 x 10.00

LENIN, N. [Vladimir]. Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Berlin-Wilmersdorf, Die Aktion (Franz Pfemfert), 1918. Oorspr. omslag. 117 p. - xT 5800 x 10.00

LEVENBACH, Marius G. De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Oorspr. omslag. 72 p. Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xT 0498 x 10.00

LEVY, J.A. De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1903. Ingenaaid. 103 p. - xR 9692 x 15.00

LIBERALE STAATSPARTIJ. Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal. Z.pl., Uitgave van de Liberale Staatspartij, z.j. Geniet. 6 p. Ills. - xT 9388 x 6.00

LIBERALE UNIE. Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving. Nijmegen, [Thieme], 1886. Oorspr. omslag. 36 p. - xY 0600 x 10.00

LIBOUREL, J.E.H. Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar? Den Haag, 1934. Geniet. 7 p. Wederwoord aan de Jan Borger. xT 2517 x 7.00

LIEFTINCK, P. De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. Geniet. 36 p. - xR 6489 x 10.00

LIEFTINCK, P. Uitwegen uit den chaos. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 3894 x 7.00

LIGT, B. de. S.D.A.P. en antimilitarisme. Herziene overdruk uit "De Wapens Neder", 1920. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0502 x 9.00

LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. De weg tot ontwapening. Groningen, Uitgave Stichting Vredes Studie Bureau, [1937]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1926 x 8.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 25 p. Overgedrukt uit De Gids. xR 4570 x 8.00

LINDEMAN, H. Het Zweedse voorbeeld. Coöperatie-Raad, 1936. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 32 p. neue Typography xT 5972 xx 15.00

LINDEMAN, L. Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940. Leiden, Nenasu, [1940]. Gebonden. 331 p. Met portret van Mussert. - xT 2233 x 30.00

LINTHORST HOMAN, J. Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 32 p. [Roestvlekkig]. xT 4367 x 10.00

LINTHORST HOMAN, J. In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 31 p. [Roestvlekkig]. Met buikbandje. xT 4366 x 8.00

LIPMAN, S.P. Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, A. Zweesaardt, 1833. Kartonnen band, Convoluut met negen verhandelingen. bibliotheekstempeltjes. ingeplakte inhoudsopgave in handschrift. rug verbruind. o.a. over de afscheiding van Belgie, oorlog en Holland, weerlegging van Hogendorp, heldendood van Van Speijk, affaires met Engeland. xY 6700 x 50.00

LOOPUIT, Jos. Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 26 p. - xT 6360 x 10.00

LOOPUIT, Jos. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gebonden, 218 p. Sociale Bibliotheek Nr. 6 xT 3184 x 15.00

LOOPUIT, Jos. Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1915. Oorspr. omslag. 30 p. Met portret. - xT 5472 x 8.00

LUBBERINK, W. De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 9624 x 10.00

LUBBERINK, W. Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie? Maastricht, Leiter Nypels, 1931. Geniet. 40 p. - xR 6598 x 8.50

LUBERTI, W. Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel. Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheidspersoneel A.C.O.P., 1932. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2014 x 8.50

LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2802 xx 9.00

LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894. Arnhem, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 86 p. - xR 7385 x 20.00

M. de H. Jr. Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald. Amsterdam, Spartacus, z.j. Geniet. 8 p. Communistische Bibliotheek No. 1. xT 7805 x 9.00

MAAS, A.J. Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Den Haag, Drukkerij De Residentie, z.j. Geniet. 63 p. - xT 6970 x 8.50

MAAS, Simon A. Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid). Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1923. Oorspr. omslag, 47 p. Maas was Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabikanten-Vereenigingen. xR 9874 x 8.00

MACKAY, John Henry. De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen. De Roode Bibliotheek, Zandvoort, z.j. Twee delen Gebonden 335 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie XI. No. 11 + 12. xR 4761 x 25.00

MALSEN, H. van. Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets. Terneuzen, D. van Aken, 1924. Gebonden. 289 + XI p. A.F. de Savornin Lohman 1837-1924 was een Nederlandse Jonkheer en de belangrijkste voorman van de CHU. xR 8408 x 10.00

MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 6668 x 10.00

MAN, Hendrik de. Voor een Plan van Actie. Brussel, De Wilde Roos, [1933]. Oorspr. omslag. 99 p. iets smoezelig xR 6672 x 10.00

MANIFEST. 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak. Amsterdam, A.N.D.B., 1898. Een vel. 28 x 24 cm. - xY 8126 x 10.00

MANIFEST. Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!). Tilburg, 1946. 1 vel. Dinsdagmiddag, kwart over twaalf op den Heuvel. Parkeerterrein voor auto's aanwezig. Honden en kinderen aan de lijn. De Lindeboom is er nog. xY 3218 xx 5.00

MANIFEST. Manifest aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Groote meeting ter bespreking der voordeelen van een normalen arbeidsdag van acht uur, op het terrein dan den heer Hoos. Sprekers: Gotze, Van Meurs en Mej. Hoogstraten, van Amsterdam. Havers en Heijer van 's-Gravenhage. Achturen-March, wijze: Vooruit. Amsterdam, 1892. 1 blad 21 x 28 cm. - xY 2078 x 8.50

MANIFEST. Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, ) Z.pl. [1895]. Een vel. 28 x 22 cm. - xY 8212 x 7.00

MANIFEST. Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper. Amsterdam, [ca. 1904]. Een vel. - xY 8125 x 8.00

MANIFEST. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P. [ca. 1925]. Een vel. 34 x 17 cm. - xY 7517 x 6.00

MANIFEST. Manifest van Zimmerwald. Proletariers van Europa! Het Dagelijksch Bestuur: Henriette Roland Holst, A.B. Soep, Joh. Zanckel. Amsterdam, 1915. Geniet. 12 p. Bijvoegsel tot de Internationale No. 6, October 1915. xY 7318 x 7.00

MANIFEST. Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij....... Amsterdam, 1895. Een vel. 30 x 20 cm. - xY 8215 x 6.00

MANN, Tom. All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France! London, G. Bowman, 1910. Or. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 11. May 1911. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4989 x 50.00

MANN, Tom. Symposium on Syndicalism. By active workers. London, G. Bowman, 1910. Orig. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4696 x 50.00

MANN, Tom. The Railwaymen. London, G. Bowman, 1911. Or. wrappers. 32 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4698 x 50.00

MARCHANT, H.P. Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1936. Oorspr. omslag. 234 p. - xT 1533 x 10.00

MARINUS, B. Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913). Kampen, J.H. Kok, [1985]. Paperback. 112 p. Ills. - xR 7366 x 8.50

MARKEN, J.C. van. Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 6864 x 12.50

MARLE, P.H.P. van. Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang. Gouda, Edauw & Johannissen, [1894]. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag beschadigd aan achterkant. xR 8543 x 15.00

MATTHIJSEN, J.W. Moskou. Reisindrukken. Amsterdam, Em. Querido, 1926. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5013 x 8.50

MATTHIJSEN, J.W. Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 0146 x 12.00

MCLELLAN, David. Friedrich Engels 1820-1895. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Paperback. 64 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8445 x 8.00

MEEGEREN, D.A. Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 24 p. - xR 6482 x 10.00

MEERDERVOORT, M. van. Het bolwerk van den blinden pionier. Hilversum, Paul Brand, 1936. Ingenaaid. 117 p. Een geschiedenis van de Katholieke dagbladpers in Nederland. xR 7222 x 9.00

MEIJER, G. Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U. Groningen, Jan Haan, 1937. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 4694 x 10.00

MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Abcoude, Uniepers, 2000. Grote Paperback. 175 p. Met vele foto's en illustraties. - xT 2170 x 12.00

MELLE, Marius van en Rob van Veelen. Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp. De Ark - Heureka, 1993. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xT 6424 x 8.50

MENGER, Anton. Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 111 p. - xT 3176 x 12.50

MERTENS, D. In Memoriam Martin Luther King. Utrecht, P.R. van Amelrooy, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. Zwart/wit foto's. - xT 6665 x 8.50

MERWE, Jaap van de. Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, A.W. Bruna, 1974. Paperback. 400 p. Ills. - xR 5870 x 10.00

MESMAN, Jan. De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom. Amsterdam, De Vrijdenker, [1910]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7838 x 8.00

MEULEN, P. van der. e.a. Even luisteren? voor 'n ernstige zaak! Een rem of een motor? zullen uw leuzen spoedig in vervulling gaan? Oorlog aan den oorlog, maar ook aan den alcohol! Utrecht, 14 September 1930. Een vel tweezijdig bedrukt. 24 x 16 cm. Het zijn leuzen van medezeggenschap, bedrijfsorganisatie en vacantie voor arbeiders. Tegen de Vlootwet maar ook den alcohol moeten bestrijden. xY 7749 x 8.00

MEURS, F. van. Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 0499 x 8.00

MEURS, Rudi (ed.). Recht voor de R A F. Medisch-Juridisch comite politieke gevangenen, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 44 p. - xY 4706 x 7.00

MICHEELS, L.A. Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden. [Bloemendaal, 1934], Oorspr. omslag. 36 p. - xR 9410 x 10.00

MICHEL, Ernest. Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur. Mook, Zuidelijk Uitgeversbedrijf, 1933. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9408 xx 15.00

MICHELS, A.W. Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6386 x 8.50

MOK, S. Hervorming van het ontslagrecht. De Arbeiderspers / N.V.V., Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 16 p. Nederlands Verbond van Vakverenigingen xY 6047 x 7.00

MOK, S. Het Moderne Arbeidsrecht. Rede uitgesproken op de 16de Alg. Vergadering van het N.V.V. (28 mei 1935). De Arbeiderspers / N.V.V., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag. 24 p. Nederlands Verbond van Vakverenigingen xR 7414 x 8.00

MOLENBROEK, P. De Duitsche Wetenschap. Z.p. z.j. Geniet. 11 p. Overdruk van een artikel in Holdert's Polytechnisch Weekblad. n.a.v. een der opstellen van de reeks Een dreigend gevaar, door B. Stephan. xT 2050 x 9.00

MOLENDIJK, Herman. Bloederige vaderlandsliefde. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 15 p. Omslag Henk Kijser. xR 8820 xx 10.00

MOLENDIJK, Herman. De eerste plichten. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8821 xx 10.00

MOLENDIJK, Herman. Waarom jij niet? Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. 3e uitgebreide druk. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8822 xx 9.00

MOMMEN, Andre. De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Gent, Frans Masereelfonds, 1980. Paperback. 260 p. - xR 6453 x 10.00

MONTAGNON, B. Adrien Marwuet / Marcel Deat / Max Bonnafous. Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, Em Querido, 1934. Gebonden Stofomslag 96 p. - xT 4599 x 10.00

MONTIJN, A.J. De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland. Z.p. Den Nationalen Bond voor Plaatselijke Keuze, [1938]. Geniet. 22 p. de strijd tegen het alcoholmisbruik xT 5026 x 10.00

MORIZET, Andre. De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical. Publie a l'Humanite, [1909]. Geniet. 32 p. Une preface de Marcel Sembat une lettre de Maurice Allard et des dessins de H.P. Gassier, A. Delannoy, Grandjouan. xT 9036 x 15.00

MORTIER, A. Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme. Paris, Les Publications Revolutionnaires, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7698 x 15.00

MOSMANS, H. De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld. Venlo, G. Mosmans, Sr., 1903. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6181 x 8.00

MOST, John. De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul. Amsterdam, [1924]. Geniet. 16 p. John Most 1846-1906. Het strijdschrift De Godspest verscheen voor het eerst ca. 1883. xY 2490 x 15.00

MULDER, B. Oorlog en waarheid. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6927 x 10.00

MULLER, A.F. Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht. Amsterdam, Nederl. Ver. van Fabrieksarbeiders (sters), [1930. Geniet. 16 p. Omslagtitel: De droeve nasleep, verdeelde arbeiders, heerschend kapitalisme. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6629 x 8.00

MULLER, A.F. Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie. Z.pl. z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7837 x 8.00

MUNNIK, C.W. de. Is Jan Boezeroen weer de sigaar? Amsterdam. Werkend Volk, [1942]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7836 x 10.00

MUSSERT. Wordt ook uw kerk een paardenstal? Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xY 1828 x 15.00

MUSSERT, A.A. 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk. Z.P. [1943]. Oorspr. omslag. 20 p. Rede van de leider, uitgesproken op 11 December '43 ter herdenking van het 12-jarig bestaan der N.S.B xT 2173 x 7.00

[ MUSSERT, A.A ]. Juist nu het hoofd omhoog. Z.p. april 1944. Geniet. 30 p. - xR 6485 xx 15.00

N.S.B. Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet. Z.pl., Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, [ca. 1935]. 1 blad. - xY 2069 x 9.00

NABER, Johanna W.A. Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten? Den Haag, 1934. Oorspr. omslag, 45 p. Niet in den handel. Johanna Naber Oud-lid Hoofdbestuur Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht xT 5154 x 8.00

NASSAU, Jan van & Willem den Zwijger. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag, 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. xY 0552 x 9.00

NASSAU, Jan van & Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II. De Brochuren-Commissie van den Bond van R.K. Werkl.-Vereenigingen in het Aartsbisdom, Hilversum z.j. Oorspr. omslag Het Volk van 29 Mei 1901: "Prul; smerige polemiek; ....modderhoek;....arbeidersvertrapping". xY 1147 x 10.00

NEDERLANDSCH BURGER. Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk. Amsterdam, [1906]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het A.W. Comite. xT 5874 x 8.50

Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 25 October 1941. Een vel. 19 x 13 cm. - xY 7745 x 8.00

NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. Als 't Kindje komt.... J.J. Bos K.Azn., Amsterdam, [ca. 1903]. 8 p. 14de-19de duizendtal xT 6751 x 8.00

NIEUWE WEG, De. De Nieuwe Weg. Bulletijn in dienst van den strijd voor werkelijken vrede en sociale rechtvaardigheid. 1939. Nrs: 1-2-3. 1940. nr. 1. Gent, G. Battiau, 1939-1940. Geniet. 4 afleveringen (gestencild). Verschijnt maandelijks. xY 2732 x 20.00

NIEUWENHUIS, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zeist, De Torentrans, 1933. Gebonden. 289 p. Met een plaat naar A. Hahn Jr. - xT 4276 x 10.00

NIEUWENHUIS, Willem Jan. Het Kletst I en II. Twee deeltjes. Amsterdam, Boek-Centrale, [1920]. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Zwart op Wit. Omslagontwerp: R. van Bergen. xT 4744 xx 20.00

NOORDHOFF, F.S. De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam. A.J.C. jeugdraad N.V.V. en N.A.S.B., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag in fotomontage, 16 p. - xT 4987 xx 10.00

NOORDHOFF, F.S. Versterkt den C.N.A.B. 's-Gravenhage, C.N.A.B., 1927. Geniet. 16 p. Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. xT 7890 x 8.00

NOORMAN. De jodenquaestie. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1881. Nieuw omslag met opgeplakt oorspr. omslag, onafgesneden, 46 p. - xT 7873 x 12.00

NVFA. Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Amsterdam, Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters), 1937. Geniet. 31 p. Omslagtekening Jan Rot. - xT 4591 x 8.00

O.K. (A.B. KLEEREKOPER). "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar. Ontwikkeling, [Amsterdam, 1929]. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2857 xx 9.00

OGTEROP, A. De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie. Rotterdam, H.A. Wakker & co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4057 x 10.00

Onafhankelijke Socialistische Partij. No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland. Amsterdam, O.S.P., z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2013 x 8.50

ONZE BUREN RECHTS. Onze Buren Rechts 1e jaargang nr. 3. Oktober 1977. Russel-tribunaal. Politieke gevangenen. Gevangenenkrant. Kalkar. Gevangenenraad. Vrouwengevangenis. Chronologie. Amsterdam, Duitsland bulletin, 1977. Vouwblad. 12 p. Ills. - xY 4202 x 10.00

OORDT, H.L. van. De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie. Rotterdam, Korteweg & Stemerding, 1931. Oorspr. omslag. 46 p. Voordracht gehouden op 28 April 1931 in de Afdeeling Amsterdam van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht. xT 4635 x 10.00

OORLOG AAN DE OORLOG. Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd! Amsterdam, Uitgave van de Onafhankelijke Soc. Partij, 1933. Vouwblad. (4) p. - xY 2035 x 5.00

OOSTDAM, A.J. Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 27 p. Volksbibliotheek nr. 11. xT 4703 x 7.00

OOSTDAM, A.J. Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Volksbibliotheek nr. 8. xT 4702 x 7.00

OPROEP. Oproep van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.). Aanmelding voor het Lidmaatschap van de Nederlandse Volksbeweging minimum contributie 10 cents per week. Amsterdam, 12 Mei 1945. Een vel. 30 x 21 cm. - xY 7497 x 6.00

ORTT, Felix. Van de planeet Mars. Rotterdam, J.P. Honnef, [1904]. 2e druk. Geniet. 19 p. - xT 7198 x 10.00

OSSENDORP, F.L. Het onderwijs en de gemeenten. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1932]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslagontwerp: MB xT 6196 xx 8.00

OUDEGEEST, J. Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. 2e druk. Geniet. 24 p. - xR 4799 xx 10.00

OUDEGEEST, J. De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie. Rotterdam, H.A. Wakker, 1904. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3175 x 10.00

OUDEGEEST, J. Niet bij brood alleen!. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave van het Partijbestuur der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. xT 2913 x 7.00

Oudegeest, J. e.a. Aan het Nederlandsche Volk! Op tegen het ellende kweekende kapitalisme! Stemt op de candidaten der S.D.A.P. Amsterdam, Maart 1933. Vouwvelletje.[ 4] p. - xY 4284 x 5.00

OUDEGEEST, Jan. Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 6511 x 8.00

Overst, H[ijman]. Aan de losse arbeiders. Z.pl. z.j. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4280 x 6.00

OVERSTEEG, Jac. van. Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten. Amsterdam, W. Kirchner, 1904. Geniet. 23 p. - xY 0264 x 8.00

OVERSTEEG, Jb. van. "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk. W. Kirchner, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onopengesneden, 48 p. - xT 6320 x 7.00

OVERSTEEGEN, G. Moscou zonder masker. Velsen, Nauta & Zoon, [1937]. Oorspr. omslag. 69 p. Ills. Roestvlekkig. xT 5507 x 10.00

PAARDEKOOPER, P.C. Er zijn geen Belgen! Amsterdam/Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1962. 3e druk. Pocket. 47 p. Zes causerien werden gehouden voor de K.R.O., Hilversum. xT 2654 x 7.00

PADT, N. Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied. Amsterdam, Contact, [1936]. Oorspr. omslag. 21 p. - xY 0487 x 10.00

PAMFLET. Het Volksblad verboden ook voor burgers. Het Volksblad, [juli 1915]. 1 vel. 22 x 23 cm. Protest tegen de inbeslagname van Het Volksblad gedurende twee dagen. xY 2755 x 7.00

PAMFLET. Landelijk Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet. 60.000 Kinderen in Nederland gedwongen tot Leegloopen. Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet, [1926]. Een vel. 25 x 19 cm. - xY 7432 x 6.00

PAMFLET. Manifest aan alle Katholieke Arbeiders! Den Haag, R.K. Arbeidersbeweging, z.j. 1 blad. 20 x 27 cm. - xY 2052 x 5.00

PAMFLET. Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed. Z.pl. 1940. 1 blad. 22 x 27 cm. - xY 2044 x 5.00

PAMFLET. Mr. G. van Tienhoven, heeft bijna elf jaar het ambt van Burgemeester van Amsterdam vervuld, heeft de burgerij, hebben de arbeiders reden zijn heengaan te betreuren? Neen, integendeel.... Etc. [Amsterdam, 1 September 1891]. Een vel. 29 x 21 cm. - xY 7523 x 8.00

Pamflet. Oproep aan het Nederlandse Volk, alle Socialisten, alle Werkers. Wij roepen U toe: Weest op uw hoede! Leve de eenheid op voor het Socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Een vel. - xY 4452 x 5.00

PAMFLET. Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Los vel. 21 x 28 cm. - xY 2022 x 5.00

PAMFLET. Wij raden U, inwoner van Oegstgeest, ten sterkste aan bij de verkiezingen van 25 juni [1948] te stemmen op Drees (lijst 2). Partij van de Arbeid, [1948]. Een vel. 27 x 20 cm. - xY 7427 x 6.00

PAMFLET. Zendt geen soldaten naar Indonesie. Voor vrede en overleg! Staakt de gevechten en de troepenaanvoer. Grote Meeting in de Diamantbeurs, Woensdag 21 Augustus 1946 te 8 uur. Amsterdam, C.P.N., 1946. Los vel. 21 x 28 cm. Sprekers: E. Teeboom-van West, Henk Gortzak. Muziekcorps Avanti. xY 2025 x 7.00

PAMFLET: ROTTERDAMSE VREDES ORGANISATIE. Het Amerikaanse Moordtuig zal niet gelost worden! Steunt de Rotterdamse Havenarbeiders. Rotterdam, [ca. 1950]. Los vel. Italiaanse, Franse, Belgische en Rotterdamse havenarbeiders zullen op 16 Februari tijdens een massavergadering in Gebouw Odeon hun besluit aan u mededelen., xY 2036 x 5.00

PANNEKOEK, T. Wat is Staatspensioen? Groningen, Jan Haan, [1935]. Geniet. 24 p. - xT 7926 x 8.50

PARAAT. Paraat. (veertiendaags). Eerste novembernummer 1944. Naar het Socialisme. Amsterdam, Stichting Paraat, 1944. Vouwblad. (4) p. - xY 2096 x 4.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. De tijden veranderen. Amsterdam, Partij van de Arbeid [1948]. Oorspr. omslag. 16 p. Illustraties Fien de Brueijs. - xY 2996 x 6.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Monster dat eigen jongen verslindt. Amsterdam, P.v.d.A., 1952. Geniet. 32 p. - xY 0614 xx 10.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. (Drees nationale figuur Lijst 2 Partij van de Arbeid). Amsterdam, P.v.d.A. [ca. 1950]. Geniet. 16 p. Geillustreerd. - xY 8069 x 7.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Strijd en overwinning. Film van de verkiezingsactie der P.v.d.A. Amsterdam, 1956. Geniet. 16 p. Aangeboden door het Partijbestuur aan allen. xY 7138 x 10.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Vrouwen van Nederland. Schenkt Uw vertrouwen aan de Partij van de Arbeid en stemt op W. Drees Lijst 2 voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 25 Juni. Z.pl. [1948]. Een vel. 19 x 13 cm. - xY 7486 x 6.00

PARVUS [=I.A. Helphand]. De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton. Amsterdam, Uitgave van de Soc. Dem. Partij, [1909]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0485 x 9.00

PASSERBY, Harry. Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr. Amsterdam, Sociaal-Anarchistische Jeugdoranisatie, [1919]. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0470 x 8.00

PASSTOORS, W.C.J. Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen. Sittard, Claessens, [1903]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3473 x 8.50

PATRIOT, Jan. De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting. Heerlen, Winants, 1944. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 1219 x 15.00

PAUW, J.L. van der. Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen. Rotterdam, Ad. Donker, 1986. Paperback. 108 p. Ills. - xR 6450 x 8.00

PICARD, Leo. Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961. Gebonden Stofomslag 266 p. - xR 6717 x 10.00

PIERSON, A. De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs. Arnhem, D.A. Thieme, 1868. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 3148 x 9.00

PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - xT 2952 x 18.00

PIETERS, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging. Corrie Zelen, Maasbracht, 1979. Paperback 176 p. Ingeleid door Ger Harmsen. Met een nawoord van Jos Perry. xR 5031 x 7.00

PILAR FIDALGO, Madame. Une jeune mere dans les prisons de Franco. Paris, Archives Espagnoles, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Omslag illustratie: Picasso. xT 9444 x 20.00

PILSUDSKI, Jozef en Emile Vandervelde. Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques. Zurich, Internationale Ouvriere Socialiste, 1931. Geniet. 58 p. Tekst: Frans, Engels, Duits en Pools. xT 7665 x 15.00

PLATE, A. Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal. Arnhem, Loghum Slaterus, 1933. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 9291 x 10.00

PLEYSIER, A. Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 23 p. - xR 6459 x 6.00

POELS, H.A. Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond. Maastricht, 1928. Oorspr. omslag. 206 p. - xR 6650 x 10.00

POISSON, E. Ce qu'est le Socialisme. Le Neubourg, Imprimerie du' semeur, 1905. Broche. 34 p. Federation Socialiste de Basse-Normandie et Sarthe. xY 0021 x 12.00

POLAK, Ed. De zeeliedenstaking en haar gevolgen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5864 x 8.50

POLAK, Henri. De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis. Amsterdam, Elsevier, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Elsevier's Algemeene Biliotheek no. 12. xT 7852 x 8.50

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 163 p. - xR 7391 x 10.00

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Gebonden, 164 p. - xT 2614 x 11.00

POLAK, Henri. Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3477 x 8.00

POLAK, Siegfried. Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme. Groningen, P. Noordhoff, [1917]. Gebonden. 101 p. [Drie lezingen]. xT 2473 x 10.00

POLAK, Stella en Henri Polak. Het Socialistisch Liederenboekje I. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Oorspr. omslag. 47 p. Met muzieknotatie. - xT 4629 x 25.00

POOTJES Joh. Will. Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen. Hilversum, De Vredestichters, [1946]. Oorspr. omslag. 116 p. Bijlage: Voor den oorlog/Na den oorlog: Rechtstaat Grondwet 1938. xT 4711 x 20.00

POST, Jan. De dood spreekt... Spreekkoor. Rotterdam, De Nieuwe Koers, 1936. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6886 x 8.50

POTHUIS, S.J. Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6861 x 10.00

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Herbonden. 96 p. Sociale Studien. xT 1406 x 10.00

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag, onafgesneden, 96 p. Sociale Studien. xT 6699 x 9.00

PRIESTER, A. Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk. Assen, Van Gorcum & Comp., z.j. Geniet. 24 p. Uitg. in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. xT 6993 x 7.50

PRINS, P. Wat wil de C.D.U.? Kampen, J.H. Kok, 1935. Geniet. 32 p. - xR 4697 x 7.50

PRINS, P. Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9315 x 10.00

PROGRAMMA. Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1. Zaandam, [1935]. Vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2023 x 5.00

PROGRAMMA. Winterprogramma 1951-1952. Instituut voor Arbeidersontwikkeling, federatie Amsterdam. Amsterdam, Inst. voor Arbeidersontwikkeling, 1951. Geniet. 16 p. - xY 7410 x 7.00

[PROGRAMMA] WALDEN. Boschfeest Walden 14 Augustus 1904. Tekst van Liederen: Hartentaal. Fatinitza marsch. Landsknechtstandchen. Nimmer Nacht. Droomend. Morgenrood. Voor U O Volk. Het Schootvel. De Wapens Neder. Walden, 1904. Geniet. 14 p. Programma. Het Noord-Hollandsch komite ter propaganda van het vrijheidslievend socialisme. xY 8779 xx 20.00

PROSPECTUS. Prospectus Liberale Staatspartij. Werkloosheids Bestrijding. Stem Liberaal Lijst 6 No. 1 Mr. J. Drost. Liberale Staatspartij, z.j. Vouwvel. 19 x 10 cm. - xY 7799 xx 7.00

PROSPECTUS. Wat beteekent de militaire dienstweigering? Bovenstaande was het onderwerp eener rede, voor 25 jaren geleden uitgesproken door F. Domela Nieuwenhuis. Opnieuw is deze rede in druk verschenen. Leeuwarden, C. Bonnet, 1918. Een vel. 21 x 13 cm. - xY 7496 x 5.00

PROTEST-MEETING. Socialistenbond afd. Amsterdam. Groote Protest Meeting op Woensdag 5 Juni in Plancius Plantage tegen de huldiging van Generaal Vetter en het Indische Leger. Sprekers B. Reindorp, Chr. Cornelissen en A.M. Reens. Amsterdam [1897]. Een vel. 27 x 19 cm. - xY 8221 x 7.00

PROTESTVERGADERING. Groote Openbare Protest Vergadering op Maandag 25 October 1897 in het Gebouw Plancius. Onderwerp De slachtoffers van Advocaat J.P.A.N. Caroli, Gemeenteraadslid. Amsterdam, 1897. Een vel. 21 x 14 cm. - xY 8222 x 5.00

QUACK, H.P.G. Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels. Amsterdam, 1900. Oorspr. omslag. 59 p. - xR 8818 x 12.50

QUACK, H.P.G. Sociale Politiek. Amsterdam, 1885. Oorspr.omslag. 31 p. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 29 sept. 1885. xT 7517 x 8.50

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Gebonden. VIII + 322 p. - xT 0922 x 15.00

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Ingenaaid. VIII + 322 p. - xY 1644 x 10.00

R.K. Staatspartij. Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25. R.K.S.P., [1933]. 2 blaadjes. - xT 9395 x 6.00

RAALTE, E. van. Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1972. Paperback. 285 p. - xL 2630 x 11.50

RAPPORT. Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903. Amsterdam, Drukkerij A.N.D.B., 1903. Oorspr. omslag. 272 p. - xY 1439 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 8816 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Pseudo-socialisme en echte revisionisme. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5234 x 10.00

RECHT VOOR ALLEN. Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 31 p. economie en anarchisme xY 3217 x 5.00

RECHT VOOR ALLEN. Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen. Brussel, Recht voor Allen, [1923]. Oorspr. papieren omslag. 104 p. Vereeniging tot Behartiging van door de Belgische regeering wegens oorlogsgebeurtenissen verongelijkte Vlaamsche Ambtenaren, Belgique. xR 4712 x 10.00

REERINK, Jan. Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989. Sittard, Gewest Limburg PvdA, 1989. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xT 3531 x 9.00

REES, Jacques. De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging. Arnhem, De Nieuwe Samenleving, [1933]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7825 x 10.00

REESE, Maria. Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, 1934. Oorspr. omslag. 13 p. - xY 0458 x 10.00

REGOUT, Eugene. Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval. Maastricht, 1900. Oorspr. omslag, 32 p. Over de wet op het Tarief van Invoerrechten. xT 8504 x 10.00

REIMAN, Arnold F.S. Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot. Amsterdam, Drukkerij Reiman, 1937. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6683 x 10.00

REIMAN, J.D. De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6477 x 8.50

RENS, Jos. (ed.). Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme. Antwerpen, Excelsior, [1931]. Geniet. 50 p. Bijlage bij Menschen: Socialistisch Studenten tijdschrift voor Vlaanderen. xR 4586 x 10.00

RESOCIDEM. [=J.H. Scheps]. Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 7370 x 9.00

REUCHLIN, Henri. Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 7312 x 15.00

RHIJN, A.A. van. Christendom en Politiek. Leiden, A.W. Sijthoff, 1924. Oorspr. omslag. 32 p. Genootschap voor zedelijke volkspolitiek no. 11 xT 4033 x 8.00

RICHARDS, Vernon. (ed.). Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 242 p. - xR 6305 x 9.00

RIEL, H. van. Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 255 p. Ills. - xR 6311 x 10.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1898. Ingenaaid. 151 p. - xY 0569 x 10.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1891. Oorspr. omslag 16 p. - xR 7535 x 10.00

RIETMAN, B. Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1911. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7007 x 10.00

RIJNDERS, Gerhard. Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. Zandvoort, De Roode Bibliotheek, [1924]. Gebonden. 174 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie XI, nr. 8. xR 8124 x 10.00

RITSEMA VAN ECK, S. Historische democratie. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1933. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9610 x 9.00

RITTER, P.H. Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Baarn, Hollandia, [1950]. 3e druk. Oorspr. omslag. 45 p. Een karakterschets door P.H. Ritter, die de historische wording van de Nederlandsche Unie beschrijft. xT 4382 x 8.00

ROCHUSSEN, Jhr. Sociale Vertellingen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1898. Gebonden. VIII + 296 p. - xT 3120 x 15.00

ROEDER, Max. Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze. Amsterdam, Internationalen Verlags Buchhandlung Messis, 1913. Oorspr. omslag. 36 p. Politische Volkswirtschafliche und Apologetische Studien. xT 8034 x 10.00

ROEGES, Jan. De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd. Gent/Voorhout, Oranje/Foreholte, 1953. Oorspr. omslag. 60 p. Een Vlaamse politiek. De religieuse krachten en machten. De sociale krachten en machten. De economische krachten en machten. culturele problemen. Internationaal gezag. Het practisch milieu en de objectieven voor nu. xR 7580 x 10.00

ROGIER, Jan. Politieke portretten Deel I: De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Deel II: Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1979-1980. Paperback. 352 + 350 p. Ills. Twee delen. - xR 6313 x 15.00

ROLAND HOLS, Henriette. De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood. Comite van intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1925]. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 0530 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. Amsterdam, Nationaal Arbeids-Secretariaat, december 1926. Geniet. 48 p. - xT 3299 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 4054 x 15.00

ROLAND HOLST, H. De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam. Amsterdam, Religieus Socialistisch Verbond, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 0521 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. A.B. Soep, Amsterdam, [ca. 1903]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) bibliotheekstempeltje. xT 6361 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1922]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0526 x 10.00

ROLAND HOLST, Henr. Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders. Utrecht, Bevrijding, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0525 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Ingenaaid. XII + 199 + [5]p. - xT 3190 x 18.00

ROLAND HOLST, Henriette. De Socialistische opvoeding der jeugd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Met 6 stellingen over de socialistische opvoeding der jeugd, aangenomen op de Internationale Konferentie der Socialistische Organisaties van jonge arbeiders, gehouden te Stuttgart van 24-26 Augustus 1907. xT 4056 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) xT 3174 x 9.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geen reaktie? Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0524 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. bibliotheekstempeltje xT 3213 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Het socialistisch proletariaat en de vrede. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1914]. Oorspr. omslag. 40 p. Overgedrukt uit De Nieuwe Tijd. xT 7430 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Open brief aan Maxim Gorki. Bijlage bij de Nieuwe Amsterdammer van 19 October 1918. Amsterdam, 1918. Een vel 34 x 25 cm. - xY 7518 x 5.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette De Zekerheid van het Socialisme. Amsterdam, Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers, [1930]. Oorspr. omslag. 29 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland, No. 19. Omslagontwerp: De Smeden. xT 0527 xx 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw Nijmegen, SUN, 1973. Paperback. 211 p. Sociale bibliotheek No. 2. Sun reprint 1. xT 8001 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, H.A. Wakker, [1905]. 2e druk. Gebonden. 211 p. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 2896 x 15.00

ROLAND Holst-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, z.j. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 2837 x 25.00

ROLAND HOLST-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, 1902. Gedecoreerde linnen band. 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 3079 x 15.00

ROLLER, Arnold [= Siegfried Nacht]. De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking. Amsterdam, G. Rijnders, [1904]. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 5234 x 15.00

ROMEIN, J.M. Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947. Z.p. Comite voor Actieve Democratie, 1947. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6588 x 8.00

ROMIJN, W. Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil. Utrecht, S.D.C., [1948]. Geniet. 14 p. - xR 7418 x 7.50

ROODE, J.J. de. De geschonden beloften. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 4797 xx 8.00

ROODE, J.J. de. De interpellaties over De Spoorwegstaking. Amsterdam, S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 7536 x 10.00

ROODE, J.J. de. De portefeuille-kwestie. Amsterdam, S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 39 p. - xY 1843 x 8.50

ROODE, J.J. de. Sociale verzekering en de christelijke regeering. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 24 p. - xT 5056 x 10.00

ROOSEVELT, THEODORE. Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell. Rotterdam, B.G. Thatcher, [ca. 1911]. Geniet. 12 p. - xT 4723 x 10.00

ROSSUM, Leo e.a. Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938. Amsterdam/Bremen, I.I.S.G. 1988. Geniet. 24 p. Ills. Tekst Duits/Nederlands. xY 2454 x 8.00

RUIMTE ALS POLITIEK. Ruimte als politiek I. Amsterdam, Kritiese Universiteit, 1968. Geniet. Gestencild. Samengesteld door de werkgroep Universiteit Van De Toekomst Nu. Peter Blok, Joh Gasteleyn, Hans Derks e.a. xY 4204 x 8.00

RUITER, T. de. Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland. Franeker, T. Wever, 1946. Oorspr. omslag. 243 p. Katholieke Universiteit Leuven nr. 137. xR 6523 x 10.00

RUPPERT, J.S. Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn. Rotterdam, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1920. Geniet. 51 p. Een referaat voor den socialen cursus van het Chr. Nation. Vakverbond gehouden in augustus 1918 te Arnhem. xT 6607 x 8.50

RUTGERS, V.H. Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine. Amsterdam, W. ten Have, 1940. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoeringen gehouden in de Apollohal te Amsterdam op 10 augustus 1940. Propaganda uitgave. xT 1504 x 8.50

RUYGERS, Geert. Volkseenheid. Z.p. [1940]. Geniet. 24 p. Drukker: Meppel, De Agrarische Pers. Brochurenreeks van de Nederlandse Unie nr. 1. xT 2129 x 9.00

S.D.A.P. Aan de Proletariers van het Platteland. Amsterdam, z.j. Los vel ca. A4. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. (...geeft zich op als lid van de S.D.A.P.). xY 2015 x 7.00

S.D.A.P. Beginsel-program S.D.A.P. 1937. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Vouwblaadje. [4] p. 20 x 14 cm. - xY 8210 x 5.00

S.D.A.P. Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam, Amsterdam, S.D.A.P., 1946. Oorspr. omslag. 114 p. Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xT 8088 x 10.00

S.D.A.P. Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 126 p. - xR 4243 x 10.00

S.D.A.P. Verkiezingsbrochure van de S.D.A.P. Kiezers en Kiezeressen, kiest op 26 April 1933 Lijst II no. 1. Amsterdam, 1933. Vouwvel [4] p. - xY 7521 x 5.00

S.D.A.P. Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930 te Utrecht. + Toelichting. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 68 + 24 p. - xY 0610 x 8.00

S.D.A.P. Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid. Amsterdam, z.j. 4 losse velletjes. Brengt bij de a.s. Kamerverkiezing uw stem uit op no. 1 van lijst 2, de lijst van de S.D.A.P. xY 0268 x 8.00

S.D.A.P. Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V. Amsterdam, Vooruitgang, [1923]. Een vel. 34 x 24 cm. Twee kanten bedrukt. - xY 7744 x 8.00

S.D.A.P.- MANIFEST. Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg. Amsterdam, [ca. 1946]. Een vel tweezijdig bedrukt. 29 x 20 cm. Oproep na de oorlog tot samenwerking tussen alle sociaal-democratisch gezinden. xY 4496 x 8.00

S.D.A.P. - POSTER. De Wasch in 't Huisgezin van Jans. Voorheen & Thans. Ontwerper: Eli Smalhout. Verkiezingen Lijst 18 F.M. Wibaut. Amsterdam, SDAP, [1927]. Beeldverhaal In vijftien plaatjes / Poster 35 x 24 cm. xY 4480 x 20.00

S.H.- v. G. Van Breken en Bouwen. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0512 xx 10.00

SAGE TEN BROEK, Joachim G. Le. De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835. Te Grave, Bureau van de Morgenstar, 1835. Gebonden. VIII + 288 p. - xT 4895 x 25.00

SAKS, J. Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 110 p. SUN Reprint 24. xL 3255 x 5.00

SAMYN, J. De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875. Samenwerkende Maatschappij 'Volksdrukkerij', Gent, 1925. Oorspr. omslag, IX + 174 p. Voorwoord van Jozef De Graeve; slotwoord Alfred De Smedt. omslag/rug matig. xY 2790 x 20.00

SANTEN, Sal. Adios companeros. Politieke herinneringen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1974. Paperback. 227 p. - xR 6304 x 8.00

SAUMONEAU, Louise. Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin. Paris, La Femme Socialiste, 1915. Oorspr. omslagen. 8 + 8 p. twee deeltjes. - xY 2080 x 10.00

SCH[APER], J.H. De Tering en het Arbeidende Volk. Amsterdam, S.D.A.P., April 1907. Geniet. 16 p. - xR 7351 x 7.00

SCH. J.H. [=J.H.A. Schaper]. Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1906. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6178 x 8.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet. Utrecht, J.R. van Rossum, 1885. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 4469 x 7.50

SCHAPDRIJVER, Karel de / Julius Charpentier. Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door... Brussel, [1918]. Oorspr. omslag. VI + 48 p. IJzerreeks II. xT 1202 x 10.00

SCHAPER, J.H. De Arbeidswet van 1919. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. Oorspr. omslag. 62 p. Volksbibliotheek. xT 5249 x 8.50

SCHAPER, J.H. De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1909]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7607 x 8.50

SCHAPER, J.H. In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1909. Oorspr. omslag. 380 p. - xT 6592 x 15.00

SCHAPER, J.H. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, J.A. Fortuijn, [1899]. Oorspr. omslag. 86 p. Sociaal-Dem. Bibliotheek no. IX. xY 6050 x 10.00

SCHELDEN, Thomas van der. Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme. Leuven, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. (Overdruk uit Het Vlaamsche Land). xT 0355 x 8.50

SCHEPS, J.H. Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord. Den Dolder, Op Korte Golf, [1941]. Geniet. 32 p. - xT 0056 x 8.00

SCHEPS, J.H. Gerechtigheid en volkseer. Op Korte Golf, De Dolder, 1941. Oorspr. omslag, 28 p. [Hoe moet afgerekend worden met de N.S.B.] xY 6057 x 8.00

SCHEPS, J.H. Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 55 p. - xT 0069 x 8.00

SCHEPS, J.H. Het N.V.V. in de branding. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 88 p. - xT 6474 x 9.00

SCHEPS, J.H. In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts. Rotterdam, Jac. de Bij., 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0142 x 8.50

SCHEPS, J.H. Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 24 p. - xT 0065 x 8.00

SCHEPS, J.H. Kan een kristen sosialist zijn? Amsterdam, De Steendrager, 1933. Geniet. 32 p. - xT 5227 x 8.00

SCHEPS, J.H. Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 52 p. - xT 0064 x 8.00

SCHEPS, J.H. Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1938. Geniet. 40 p. - xT 0063 x 8.50

SCHEPS, J.H. Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Ingenaaid. 147 p. - xT 2132 x 14.00

SCHEPS, J.H. Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1948]. Geniet. 63 p. - xR 7618 x 9.00

SCHILDER, A. Rechts tot Werkstaking? Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 7150 x 10.00

SCHILDER, K. Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885. Amsterdam, Faber & Co., 1892. Oorspr. omslag. 58 p. - xR 5275 x 12.00

SCHIPPEL, Max. De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp. A.J. Vredevoogd, Groningen, 1900. Oorspr. omslag, 38 p. Max Schippel: lid van den Duitschen Rijksdag. xT 5535 x 8.00

SCHLOTTER (voorwoord). Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild. Frankfurt am Main, Komsand & Co., 1926. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 4713 x 10.00

SCHMIDT, P.J. In de cel. Losse aanteekeningen. Uitgegeven in opdracht van het Anti-Terreur Fonds, De Vlam, 1934. Oorspr. omslag, 60 p. Omslag Wilh. Augustin. Piet Schmidt (1896-1952) was voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij. In maart 1933 werd hij gevangen gezet wegens opruiing van arbeiders te Sliedrecht. In hoger beroep werd hij tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld die hij van 20 november 1933 tot 20 januari 1934 in Amsterdam uitzat xT 3646 x 25.00

SCHOONDERGANG, Huub. ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Paperback. 180 p. Ills. - xM 8242 x 7.00

SCHOUTEN, J. Inder gherechticheyt. Rede. Kampen, J.H. Kok, 1946. Geniet. 20 p. Rede uitgesproken ter opening van de Deputaten-vergadering der Anti Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in Tivoli, Utrecht. xT 5231 x 8.00

SCHRYVER, Reginald de. Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door R. de Schryver. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1971. Gebonden Stofomslag. 362 p. - xT 2678 x 12.00

SCHURER, Fedde. Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer. Balk, F.D. Hoekstra & Zonen, [1930]. 2e druk. Geniet. 16 p. - xT 6981 x 8.00

SCHURER, Fedde / J.J. Buskes / H. van Houten. De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits.... Amsterdam, Brochurefonds C.D.U., 1935. Oorspr. omslag. 29 p. Omslagtitel: De klokken van Rome. Getuigenis tegen den oorlog in verband met het Italiaansch-Abessinisch conflict. Reden uitgesproken op 30 October 1935 in het gebouw der Vrije Gemeente te Amsterdam. Omslagontwerp: R. Duys. xR 9990 x 12.50

SEDDON, J.A. Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen. De Hofstad, 's-Gravenhage, [1917]. Oorspr. omslag, 23 p. Internationale Bibliotheek No. 2. Vertaling van: Why British labor supports the war. - London : Avenue Press, 1917 xT 4493 x 9.00

SHAW, G. Bernard. Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 36 p. [Papier verbruind] xT 6202 x 9.00

SHEEHY, Michael. Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan. London, Faber and Faber, 1955. Bound dustjacket. 104 p. - xY 0224 x 10.00

SIKKEL, J.C. Het loon der werklieden. Amsterdam, Hoveker & Wormser, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7902 x 8.50

SIMONS, L. De bewustwording van Vlaanderen. Z.p. 1918. Geniet. 15 p. Overdruk uit De Gids van september 1918. xT 7411 x 8.50

SINCLAIR, Upton. Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo. Groningen, R. Land, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. [Enkele onderstrepingen]. xR 7732 x 12.00

SINGER JR., K. De nood in den tuinbouw. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. Doorlopende vochtvlek in het binnenwerk. xT 6197 xx 7.50

SIPMAN, Arn. J. De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld? Nederl. Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1918. Geniet. 24 p. - xT 6626 x 8.00

SLINGERBERG, M. Het werkende land. Vrijzinnig-Democratische Bond, 1936. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken ter Algemene Vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond op 22 november 1936. xT 3115 x 8.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Christelijke Vakorganisatie. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 41 p. Christendom en Maatschappij serie I nr. 2. xT 4035 x 10.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. De Steunregeling. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1934. Geniet. 31 p. Rede van den Minister van Sociale Zaken gehouden op 13 December 1934 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. xT 7309 x 8.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Het Solidarisme. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 60 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 1-2. xT 4034 x 10.00

SLUIS, W. van der. De landbouw crisis in de Tweede Kamer. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 23 p. Omslag: Max van Dam. xT 2800 xx 9.00

SLUIS, Wiebe van der. Boeren Stemt Rood! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2797 x 18.00

SLUYSER, M. Eenheidsfront? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 7352 x 8.00

SMEENK, C. De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme. Hoorn, Drukkerij, Edecea, 1933. Oorspr. omslag. 16 p. Bijvoegsel: De Chr. Ambtenaar no. 37. xT 7193 x 7.50

SMEENK, C. Het Christen-Socialisme. Zutphen, J.B. van den Brink & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 38 p. Christelijke Brochurenreeks serie 3, nr. 1 en 2. xT 0343 x 8.50

SMEENK, C. In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme. Arnhem, 1947. Geniet. 36 p. - xT 3893 x 8.00

SMIT, M.W. (Rapporteur). Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland. Kampen, 1903. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 0486 x 10.00

SMITS, H. De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman. Rotterdam, G. Delwel & Co., 1902. Oorspr. omslag. 284 p. - xT 6172 x 20.00

SMITS-GOVERTSEN, A. De Ferrer-Legende. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 77 p. Geschiedvervalsching V. xT 8041 x 10.00

SNEEVLIET, H. Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst. Utrecht, H. Sneevliet, [1911]. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 6476 x 10.00

SNIJDERS, J. Partijvorming op principiele grondslag. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 53 p. De Nieuwe Eeuw Reeks 2. xT 7369 x 9.00

SNOECK HENKEMANS, J.R. De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945. Z.p. 1945. Geniet. 15 p. - xT 4773 x 6.50

Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11. S.D.A.P., [1933]. 3 blaadjes. - xT 9392 x 8.00

SOCIUS. [=Wijnand Romijn]. Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa. Z.pl. [1943]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7763 x 10.00

SOEP, A.B. Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 4982 x 8.00

SOEP, A.B. Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4981 x 10.00

SOMBART, W. Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven. Cohen Zonen, Amsterdam, [ca. 1909]. Oorspr. omslag, 102 p. De groote maatschappelijke verschijnselen (Algemeene Bibliotheek der Samenleving). xT 5534 x 8.00

SOMBART, Werner. Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Gebonden.159 p. Met een naschrift, behelzend een chronologisch overzicht der sociale beweging van 1750-1896. xT 7323 x 12.00

SPAAN, Jan. Internationale spanningen. Oldebroek, De Lantaarn, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6977 x 8.50

SPANJER, L.B. De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen. Z.p. [1920]. Geniet. 47 p. - xR 7537 x 9.00

SPEET, Leo. Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1934. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Onderaan op omslag: De dooden vermanen.... xT 4619 x 10.00

SPELEERS, H.L. Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen? Brugge, Drukkerij Excelsior, 1924. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8033 x 10.00

SPIEKMAN, H. Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Oorspr. omslag. 181- 220 p. Studies in Volkskracht: eerste serie nr V. xT 1853 x 8.00

SPIEKMAN, H. Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P. 1907. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4647 x 15.00

SPIEKMAN, H. Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4051 x 12.50

SPIER, Jo. Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. N.p. Ills. - xT 0911 x 10.00

STAAL, K.R. van Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen. Nationaal Comite ter Bestrijding van het Concentratiekamp Systeem, Scheveningen, [ca. 1956]. Oorspr. omslag, 16 p. Hierin: Het concentratiekampsysteem in de Sowjet-Unie / Joop H. Zwart xT 4336 x 7.00

Staatkundig Gereformeerde Partij. Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk. Staatkundig Gereformeerde Partij, [1939]. 4 blaadjes. - xT 9394 x 10.00

STAKERSKRANT. Stakerskrant. Uitgave van het Stakingscomite van Zeelieden en Havenarbeiders. Open brief aan Min. Pres. Schermerhorn. Namens het Hoofdbestuur der E.V.C. B. Blokzijl. Amsterdam, E.V.C., [1949]. Krant. [4] p. - xY 3367 x 6.00

STEENHOFF, P.H.J. Het militairisme. Leiden, Futura, 1918. Oorspr. omslag. 38 p. Politieke en Sociale Stiudien XI, 2. xT 7613 x 10.00

STEKETEE, H. De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 16 p. Typografische verzorging Jan Dirks. xT 2127 x 8.00

STEMT ROOD!. Stemt Rood! Verkiezingsblad der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij in het District Amsterdam IV. juli 1905 no. 3. Amsterdam, 1905. Krant. [4] p. De kandidaten der Sciaal Demokratie zijn in dit district Jos Loopuit en S.J. Pothuis. xY 4059 x 4.00

STEMT ROOD!. Stemt Rood! Verkiezingsorgaan der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij onder redactie van C. Werkhoven. 15 april 1925. nr. 1. Amsterdam, 1925. Krant. [4] p. - xY 4060 x 4.00

STENHUIS, R. De concentratie in de industrie en de arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. 2e druk. Geniet. 16 p. - xR 6868 x 7.00

STENHUIS, R. De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdvereenigingen in Nederland, [1922]. Oorspr. omslag 16 p. - xT 5228 x 8.50

STENHUIS, R. Vooruit naar nieuwen strijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 19, 20 en 21 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6869 x 7.00

STENHUIS, R. Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5924 x 8.50

STERNHEIM, Andries. De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6385 x 8.50

STIEKLOFF, Georg. Marx und Anarchisten. Dresden, Verlag von Kaden & Comp., 1913. Oorspr. omslag. 69 p. Abhandlungen und Vortrage zur sozialistischen Bildung. Hrsg. von Max Grunwald. Heft 10. xT 7907 x 12.00

STOFFEL, J. De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit. Deventer, A.W. Hoovenaar Rutering, 1889. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xB 8472 x 20.00

STOFFEL, J. (red.). De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit. St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jz., 1891. Oorspr. papieren omslag. 129-160 p. Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Bond voor Landnationalisatie. No. 5, Feb. 1891. xB 8473 x 20.00

STOKVIS, Z. Het bolsjewistische Rusland. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1932. Oorspr. omslag. 88 p. Radio-voordrachten van de Vara. xT 3301 x 10.00

STORM, A. e.a. Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij. Z.p. [ ca. 1935]. Oorspr. omslag. 75 p. gestencild. - xY 0076 x 10.00

STRUIK, J. De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki. Amsterdam, J.J. Bos, 1918. Geniet. 39 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek No. 1. xT 6673 x 10.00

SUURHOFF, J.G. Doel en methoden van het vakbondsjeugdwerk. Jeugdraad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag, 32 p. - xY 6053 x 6.00

SUURHOFF, J.G. Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 16 p. - xR 8824 x 8.00

SUURHOFF, J.G. Oud en arm. Wet-Drees. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1946]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7160 x 8.00

SUURHOFF, J.G. Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7831 x 7.50

T.H. Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling. Voorburg, Uitg. Mij. Voorburg, 1906. Oorspr. omslag. 78 p. - xB 7582 x 15.00

T.T. - de W. Een heilige ontevredenheid. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0514 xx 10.00

TAS, Sal. De politieke taak der illegale beweging. Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid, [1944]. Geniet, gestencild, 30 p. - xT 7716 x 8.50

[TAS, Sal]. Naar een nieuwe wereldoorlog. [Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid], [1944]. Geniet. 43 p. - xT 7428 x 10.00

TEDING VAN BERKHOUT, N.G. Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf? Drachten, J. Laverman, z.j. Geniet. 7 p. Overgedrukt uit de: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. 1915. - xY 7483 x 7.00

TEMPEL, J. van den. De geesel van dezen tijd. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1931. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0364 x 15.00

TEMPEL, J. van den. De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 29 p. - xT 7313 x 8.00

TEMPEL, J. van den. Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Geniet. 44 p. - xR 7371 x 9.00

TEMPEL, J. van der. Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer). Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. - xT 5873 x 8.00

TEMPEL, Jan van den. Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid. Amsterdam, CSP, 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag beschadigd. xT 4807 x 8.00

TEMPEL, Jan van den. De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak. Rotterdam, H.H.A. Wakker, 1910. Gedecoreerde linnen band, XII + 153 p. + adv. Sociale Bibliotheek No. 12 xT 0490 x 10.00

TEMPEL, Jan van den. Hoe de schatkist wordt beheerd! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6389 x 8.00

TERM, Jac. P. van. Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij. Nijmegen, De Gelderlander, 1905. Oorspr. omslag. 64 p. [binnenwerk roestvlekkig]. xR 8797 x 10.00

THIJSSEN, Theo. De fatale gaping. Amsterdam, Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1934. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6658 x 20.00

THOMASSEN, C. Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9049 x 8.00

THOMASSEN, W. De vormgeving van het socialisme en de jongeren. Utrecht, [Je Maintiendrai], 1944. Geniet. 40 p. - xY 0507 x 8.50

THOMASSEN, W. Opening van zaken. Een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid. Studiecommissie uit de S.D.A.P., V.D.B., C.D.U. een deel vande Christofoorgroep en de N.V.B., Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag, 48 p. - xY 6058 x 8.00

THOMSON, J. Jac. Elementen eener Socialistische Cultuur. Arnhem, Loghum Slaterus, 1925. Oorspr. omslag. 63 p. Religieus Socialistische Vragen. Uitgave reeks van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland Serie II, nummer 2. xT 4624 x 8.00

THOREZ, Maurice. Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire. Paris, z.p. Geniet. 31 p. - xY 1445 x 10.00

THOREZ, Maurice. Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite. Paris, Editions du Parti Comumuniste, 1945. Broche. 64 p. Xe Congres National du Parti Communiste Francais Paris 26-30 juin 1945. xY 0115 x 10.00

TIELROOY, Johannes. Humanisme en Godsdienst. Amsterdam, De Dageraad, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1211 x 8.00

TILLING, Oom. De Jeugd van Frans Richter. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 124 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling xR 4756 x 12.00

TJEBBES, P. Socialisatie en zonde. Amsterdam, Stili Novi, [1923]. Oorspr. omslag. 18 p. - xR 7734 x 8.50

TODTS, Herman. Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie. Leuven, Davidsfonds, 1975. Paperback. 260 p. + illustraties. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. xT 2753 x 10.00

TOYNBEE, Arnold J. Het bloedig juk van den Turk. London, Hodder & Stoughton, 1917. Geniet. 32 p. De bevrijding der volken die thans gebukt gaan onder het bloedig juk van den Turk... en De uitdrijving uit Europa van het Ottomansche Rijk, dat zich zoo grondig onvatbaar voor Westersche beschaving heeft betoond... Gemeenschappelijke Nota der Geallieerden, ter beantwoording van Predsident Wilson. xR 5284 x 8.00

TRAA, M. van. (Voorzitter). Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden. 's-Gravenhage, Sdu, 1996. Paperback. 487 p. - xW 7290 x 10.00

TREVOR, John. De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert. Maastricht, Pieters & Co., Een onuitgesproken rede tot de buitenlandsche leden van Het Internationale Socialistische Congres gehouden te Londen, Juli 1896. xR 4500 x 10.00

TROELSTRA, Dirk. Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf. Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1854 x 10.00

TROELSTRA P.J. De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph. Amsterdam, J.A. Fortuin, 1898. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8789 x 10.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2102 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 2e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2101 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 3e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2100 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. 9e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 2252 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De Sociaal-Demokratie na den oorlog. Berlikum, Gebr. Westerlaan, 1921. Geniet. 56 p. - xR 7395 x 12.50

[TROELSTRA, P.J.]. De Staatsgreep van Mr. P.J. Troelstra. Amsterdam, Nationaal Arbeiderssecretariaat in Nederland. [1918]. Vouwblaadje. 8 p. - xY 8066 x 7.00

TROELSTRA, P.J. De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 32 p. Rede gehouden voor de federatie Amsterdam der S.D.A.P. op 26 october 1917 in het Concertgebouw. xR 6690 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903. S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 28 p. - xT 7872 x 9.00

TROELSTRA, P.J. Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924. Amsterdam, Boekhandel en Uitgevers Mij. Ontwikkeling, 1924. Geniet. 29 p. - xT 2047 x 8.50

TROELSTRA, P.J. Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1928-1930. 2e druk. Gebonden. 278 + 331 + 334 + 83 p. Ills. - xY 2892 x 20.00

TROELSTRA, P.J. Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. (art deco) omslag. 24 p. - xT 2104 x 8.00

TROELSTRA, P.J. Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern. Luzern, Grutliverein, 1919. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5373 x 12.50

TROELSTRA, P.J. Verspreide stukken (1892-1898). H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 176 p. - xT 6206 x 20.00

TROELSTRA, P.J. Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag 43 p. - xR 0710 x 8.00

TROELSTRA, Pieter Jelles. De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer. Groningen, Vredevoogd & Co., [1900]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 3285 x 10.00

TROTZKI, L. Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky. Hamburg, Verlag der Kommunistischen Internationale Auslieferungsstelle fur Deutschland Carl Hoym, 1921. Oorspr. omslag. 161 p. Bibliothek der Kommunistischen Internationale IV. xT 7892 x 12.00

TUNTLER, H.J. Zorg voor ons allen, van jong tot oud.... Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Uitgave van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. xT 5925 x 8.00

TUSSENBROEK, Catharine van. Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. 3e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit: Belang en recht, 3e jrg., no. 49. xT 6216 x 9.00

U.J.D. Wat de Nederlander nog wel kan doen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0909 x 8.50

UBACHS, M. Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat. Link, Nijmegen, 1976. Paperback XVIII + 237 p. Heruitgave van het in 1934 gepubliceerde werk; ingeleid en voorzien van aantekeningen, een chronologie en en personenregister door Jos Perry. Link-Paperback 7. xR 5032 x 8.00

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Oorspr. omslag, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 9028 x 50.00

ULFERS, S. Charles Kingsley. Een Christen-socialist. Doetinchem, W.H. Zurich, [1888]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3248 x 8.50

VAAL, August. 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Overdruk: De Gemeenschap, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbare Dienst. xT 6742 x 8.00

VAART. Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei.... Zaandam, 1945. 3 losse bladen. 6 p. 22 x 28 cm - xY 2081 x 4.50

VAKBEWEGING. Actie! Orgaan van de linkervleugel in de Vakbeweging. Kameraden! Elke week grijpt de crisis verder om zich heen...... [Amsterdam, 1934]. Een Vel 24 x 15 cm. - xY 8218 x 5.00

VALCKENIER KIPS, J.H. Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek. 's-Gravenhage, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1918. Oorspr. omslag. IV + 47 p. - xT 6874 x 8.50

VALKHOFF, J. De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland. Groningen, P. Noordhoff, 1929. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 9810 x 8.00

VANDERVEKEN, G. van. Education Morale et Jeunesses Socialistes. Bruxelles, Imp. Cooperative Lucifer, [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Omslagontwerp: H. Baluschex. xT 3573 xx 12.00

VARGA, Eugen. De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1921]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag aan randen verkleurd. xT 7730 x 10.00

VARLIN, Eugene. La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913. Paris, 1913. Broche. 513- 592 p. - xY 3747 x 9.00

VDSA. Stemmen uit Duitsland. De culturele vernieuwing in Duitsland.Vereniging van Duitse Statenloze Antifascisten in Nederland. Amsterdam, 1946. 14 gestencilde bladen. - xY 2041 x 8.00

VEEN, E. Schadevergoeding door annexatie (aankoop). Amsterdam, L.J. Veen, 1945. Geniet. 37 p. Reeks: Na-oorlogsche problemen. xT 3105 x 7.00

VEEN, Jos van. Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Leiden, A.H. Adriani, 1910. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 6687 x 10.00

VEENHOF, C. en A. Zijlstra. Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep. Goes, Oosterbaan & le Cointre, 1948. Oorspr. omslag. 148 p. - xY 2495 x 10.00

VERAX. [= Van F. Gunst]. De ontbinding. Een staatsgreep. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1894. Oorspr. omslag. 7 p. - xY 0683 x 8.00

VERBORG, O. Het historisch materialisme. Pegasus, Amsterdam, 1937. 2de omgewerkte, verbeterde druk, Oorspr. omslag, 125 p. - xY 6051 x 8.00

VERENIGING NEDERLAND INDONESIE. Verklaring van de Vereniging Nederland Indonesie. Lijst van adhaesiebetuigers. Amsterdam, Ver. Nederland Indonesie, 14 januari 1958. Vouwvel. 6 p. 21 x 14 cm. - xY 7322 x 6.00

VERHEY, Harry (voorw.). De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland. Amsterdam, C.P.N., [1950]. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 7165 x 8.00

VERITAS. De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij. Utrecht, J.J.M. Molijn, 1911. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 2009 x 10.00

VERITAS. [=A.M. Anderson]. Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken. St. Anna Parochie, J. Kuiken Jz., 1886. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6603 x 10.00

VERSCHAVE, Paul. De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch. Kampen, J.H. Kok, 1911. Gebonden. 270 p. - xR 6714 x 10.00

VERVIERS, Emile. Eenige beginselen der Gemeente-Financien. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 49 p. Politieke en Sociale Studien, tiende reeks nr. 4. [bibliotheekstempeltje]. xT 4274 x 8.50

VERVIERS, Emile. Opstand in de Jordaan. Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij (NENASU), Utrecht, 1934. Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit Nieuw Nederland, No. 3, augustus 1934. xT 4081 xx 45.00

VIES, A.B. van der Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk. Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag. 31 p. Publicaties van den Algemeenen Nederlandsche Bond Vrede door Recht. xR 7299 x 10.00

VINKS, Jos. Nationalisme in Vlaanderen. Antwerpen, Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, 1976. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4809 x 10.00

VIRULY, A. Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit. Lantaarn, Amsterdam, [ca. 1936]. Oorspr. omslag, 30 p. + adv. omslag Brögel xT 5936 xx 10.00

VISSCHER, H en P.A. Diepenhorst. (red). Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving. Utrecht, C.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslagen. 5 afleveringen. Serie Politieke Vluchtschriften. Omslagen smoezelig. xY 0538 x 20.00

VISSER, Louis de. Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 7752 x 10.00

VISSER VAN NIEUWPOORT, A. De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus. Amsterdam, De Telg, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1848 x 8.00

VISSERING, Gerard. De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Geniet. 30 p. 2e oplaag. - xT 8061 x 8.50

VLIEGEN, W.H. Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.). J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 32 p. Sociaaldemokratische Bibliotheek No. 7. Gebruikssporen hersteld. xT 6222 x 9.00

VLIEGEN, W.H. De Rechtsgrond van het Socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Twee radiotoespraken gehouden voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.). xT 5977 x 8.00

VLIEGEN, W.H. Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5945 x 10.00

VLIEGEN, W.H. Het Socialisme en de Vredesbeweging. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Oorspr. omslag. 32 p. De Nederlandsche Zaak Vlugschriften nr. 3. xT 5470 x 12.50

VLIEGEN, W.H. Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1908. Gebonden. VIII + 189 p. - xT 4261 x 10.00

VLIEGEN, W.H. Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2807 x 18.00

VLIEGEN, W.H. Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1909. Geniet. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5923 x 8.50

VLIEGEN, W.H. Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., z.j. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0037 x 8.00

[VLIEGEN, W.H.]. Weg met de knutselaars! J.A. Fortuijn, Amsterdam, [1898]. Oorspr. omslag, 8 p. dialoog over de kieswet en het algemeen kiesrecht xT 9127 x 8.00

Vliegen, W.H. e.a. Roode Dinsdag. Een aanslag op ons recht. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan de Nederlandsche Arbeidersklasse! Amsterdam, 24 Aug. 1912. Een vel. - xY 4283 x 5.00

VLIEGEN, W.H. en W.J. van Best. Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 0039 x 8.00

[VLIEGEN, Willem Hubert]. Het politieke christendom en de sociaaldemokratie. Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xY 8076 x 6.00

VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. Over Staatspensioneering. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 68 p. Volksbiliotheek no. 20. xT 4707 x 7.50

VLUGSCHRIFT. Het Nederlandsche Kiesrecht, vergeleken met dat van eenige andere landen. Met illustratie (beeldstatistiek). 's-Gravenhage, H. Groenewout, [ca. 1902]. Vouwvel. [4] p. Propaganda Comite voor Grondwetsherziening en Algemeen Kiesrecht no. 4. xY 7494 x 6.00

VOET, M van der. Luchtbescherming? Ammersol, Kerk en Vrede 1938. 2e druk. Geniet. 32 p. Vlugschrift Kerk en Vrede 16. xT 7129 x 10.00

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Ammerstol, Kerk en Vrede, 1936. Oorspr. omslag. 15 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2136 x 10.00

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius. Ammerstol, Kerk en Vrede, 1938. 2e [gewijzigde] druk. Oorspr. omslag. 31 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2137 xx 12.50

VOETS, P.J.H. Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij. Amsterdam, Het Gilde van Sint Michiel, [1923]. Geniet. 24 p. - xY 0669 x 8.00

VOIX COMMUNISTE, La. La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. Numero 15 t/m 36 [mist 33]. dimanche 24 juillet t/m dimanche 18 decembre 1932. Louvain, 1932. 21 losse kranten. 32 x 50 cm. Weekblad van de Belgische Trotskisten. xY 2456 x 25.00

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5. Z.pl. [1948]. Een vel. 27 x 20 cm. - xY 7485 x 6.00

VONHOFF, H.J.L. De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud. Baarn, Hollandia, 1965. Paperback. 272 p. Ills. - xR 6451 x 8.50

VOOGD, P. De opvoedkundige betekenis van jeugdorganisatie. Amersfoort, z.j. Oorspr. omslag, 15 p. - xY 6056 x 7.00

VOORBROOD, A. Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen? Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, [1896]. Oorspr. omslag. 14 p. Uitgegeven ten bate der Kulpkas van de Werkmansvereeniging Arnhem. xT 7524 x 12.00

VOOYS, Is. P. de. Pseudo-Marxisme. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Geniet. 30 p. - xT 0384 x 10.00

[VORRINK, Jacobus Jan]. De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme. [Nijkerk], 1942. Oorspr. omslag. 81 p. September/November 1942. xT 4025 x 8.00

VORRINK, K. Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 142 p. - xR 4753 x 10.00

VORRINK, Koos. De wolf in schaapsvacht. Wat staat er in het program van de N.S.B. ? De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag, 32 p. achterzijde omslag ontbreekt xY 6055 x 7.50

VORRINK, Koos. Het kerstlied van de arbeid. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930] Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Hahn Jr. xT 6192 xx 8.00

VORRINK, Koos. Het levend geloof. Kerstgedachten. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Geniet. 15 p. - xR 4759 x 7.00

VORRINK, Koos. In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 8819 x 8.00

VORRINK, Koos. Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3565 x 8.50

VOS, C. Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1940. Geniet. 32 p. - xT 4368 x 10.00

VOS, H. Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid. Amsterdam, S.D.A.P., April 1939. Geniet. 16 p. Oplage 10.000 exx. xR 7374 x 7.00

VOS, H. Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw. Amsterdam, Centrale Plan-Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 7399 x 10.00

VOS, H. de. Kerk en Socialisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 72 p. Tijd en Taak. xT 4641 x 8.00

VOS, H. en D. Dresden. Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden. Utrecht, Centrale Bond van Werkmeesters en andere Opzichthoudend Personeel, 1936. Geniet. 47 p. Woensdag 20 mei 1936 in Hotel Noord-Brabant te Utrecht. xR 7378 x 10.00

VOS, Margot en Funke Kupper. Ons Pinksterfeest. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7994 x 15.00

VOSKUIL, K. (voorwoord). Dr. W. Drees in caricatuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. Oorspr. omslag. 82 p. Ills. - xT 2518 x 10.00

VREDESCONGRES. Op Dinsdag 28 Maart zal door de gezamenlijke Vredes-groepen te Rotterdam een groot Vredescongres worden gehouden. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Rotterdam, [1933]. Een vel 24 x 15 cm. Mannen en Vrouwen! Steunt ons in den strijd tegen het wreede oorlogsgeweld. xY 7519 x 5.00

VREESE, Willem de. De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij. Gent, Drukkerij A. Siffer, 1896. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit Het Belfort. xT 5383 x 8.50

VRIES, T. de. Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909. 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3465 x 8.50

VRIES-Bruins, A.E.J. de. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6191 xx 8.50

VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen. 's-Gravenhage, Vrijzinnig Democratische Bond, [ca. 1910]. Geniet. 11 losse afleveringen. - xY 1000 x 20.00

VRYWAERT, Chr. J. Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?). Amsterdam, Doen Pietersz. in Englenburch, 1944. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6948 x 12.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England". Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Ingenaaid. 140 p. + adv. - xR 9505 xx 15.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Gebonden. 140 p. + adv. - xT 0835 x 15.00

W. v.d. S. Vrouwen van het platteland stemt rood. Amsterdam, Uitgave van den Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. - xY 1599 x 10.00

WAELE, M. De / H. Gaus / R. Van Eenoo / F. Uytterhaegen. Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985. Gent, Centrum voor Politieke-wetenschappelijk Onderzoek, 1986. Paperback. 271 p. - xR 6923 x 10.00

WAERDEN, Th. van der. Aan de Niet-Kiezers! Amsterdam, S.D.A.P. 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 3363 x 8.50

WAERDEN, Th. van der. Gezinsloon en kindertoeslag. Rotterdam, Drukkerij Voorwaarts, [1912]. Geniet. 30 p. Bond van Nederlandsche Gemeente-werklieden en Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. xR 6859 x 9.00

WAERDEN, Th. van der. Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Geniet. 16 p. - xR 6858 x 8.00

WAERDEN, Th. van der. Over onze grondslagen. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4878 x 12.00

WAMELINCK, G.F. Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig. Den Haag, G.F. Wamelinck/Drukkerij Duinoord, 1936. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5826 x 8.00

WANSINK, D.J. De Krisis der Demokratie. Amsterdam, [1934]. Geniet. 24 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland nr. 24. xR 7382 x 10.00

WARNER. Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 20 p. [binnenwerk: roestvlekkig]. xT 7492 x 8.50

WEITJENS, W.M.A. Onze Nationaal Socialisten. 's-Gravenhage, Drukkerij Albedon, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0292 x 8.00

Wereld Federalisten Beweging. Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz. Amsterdam, z.j. los vel ca. A4. - xY 2016 x 7.00

WERF, S. v.d. De Leugens van het Socialisme. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 4752 x 7.50

WERTHER [=J.T. Oosterman]. De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 5274 x 10.00

WESTBONK, E. Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij. Winsum, Juli 1932. Geniet. 39 p. - xT 3274 x 10.00

WHITRIDGE, Frederick W. Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 22 p. - xR 5280 x 10.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8826 x 9.00

WIARDI BECKMAN, H.B. In het Rode Noorden. Een reportage. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 47 p. - xR 7372 x 9.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag, 19 p. Rede gehouden op het Achtste Congres van de A.J.C. 24 November 1934 te Amsterdam. xT 3566 xx 8.00

WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. Telders / Paul Scholten. Den Vaderlant Ghetrouwe. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1940. Oorspr. omslag, 52 p. [De tekst van drie redevoeringen die op 14 sept. 1940 zouden zijn gehouden buiten de politiek om, maar die vanwege de Tweede Wereldoorlog geen doorgang konden vinden). xY 6060 x 8.00

WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1940. Oorspr. omslag. 45 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 15 xR 7404 x 10.00

WIBAUT, F.M. De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1913. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6681 x 12.50

WIBAUT, F.M. De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 30 p. - xR 6679 x 10.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1932. Oorspr. omslag. 20 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0365 x 15.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 20 p. Omslag: Jan Rot. xT 2806 x 18.00

WIBAUT, F.M. Economische Kronieken. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. Gebonden. 394 p. - xT 6541 x 10.00

WIBAUT, F.M. Hoe komen wij tot socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2799 x 18.00

WIBAUT, F.M. Op voor de Socialisatie! Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Geniet. 32 p. Rede gehouden voor de Commissie voor Arbeidersontwikkeling te Amsterdam, Maart 1920. xR 6674 x 8.00

WIBAUT, F.M. Slechte tijden. Amsterdam, S.D.A.P., 1908. Geniet. 24 p. Stenografisch verslag van een rede. xR 6676 x 9.00

WIBAUT, F.M. Staatspensioneering. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. VII + 77 p. - xT 4048 x 12.00

WIBAUT, F.M. Toezicht op trusts en kartels. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 6769 x 10.00

WIBAUT, F.M. Trusts en Kartellen. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, XII + 235 p. Sociale Bibliotheek. No. 5. xR 9877 x 15.00

WIBAUT, F.M. Verspilling in de produktie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. Geniet. 16 p. - xR 6675 x 7.50

WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2805 xx 10.00

WIBAUT, F.M. e.a. Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam. Amsterdam, S.D.A.P., 1921. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 7412 x 12.50

WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen. Commissie voor de schriftelijke propaganda/Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Gedecoreerde linnen band, 156 p. Sociale Bibliotheek No. 13 xT 3208 x 15.00

WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Geniet. 15 p. - xT 5232 x 10.00

WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen. Amsterdam, Bond van Soc.-Dem. Vrouwenclubs, [1930]. Geniet. 8 p. - xY 0152 x 7.00

WIJHE, M.C. van. Niet naar het slagveld. Drachten, J. Laverman, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 2199 x 10.00

WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. De dienstweigering van Dries Brunia. Amsterdam, Algemene Nederlandse Vredesactie, 1963. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 0462 x 8.50

WIJNKOOP, D.J. Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 385-448 p. Ills. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 7 juli 1939. xT 3579 x 7.00

WIJNKOOP, D.J. Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Amsterdam, Brochurehandel der Communistische Partij in Nederland, 1922. Gebonden. 32 p. - xY 2615 x 10.00

WINKLER, Joh. Een Mei aan ons! S.D.A.P. [1931]. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Herman Dirker. omslag gerepareerd stukje. xT 6194 xx 7.50

WINTER, Max. Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ... Berlin, J.H.W. Dietz Nachfolger, 1924. Einband. 135 p. - xR 7627 x 10.00

WITLOX, J. Onze eigen politieke organisatie blijve! Bussum, Paul Brand, [1945]. Geniet. 36 p. Artikelen verschenen in De Maasbode, 7 en 14-22 juni 1945. xT 6525 x 7.00

WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat. Den Haag, T.C.B. Ten Hagen, [1925]. Oorspr. omslag. 32 p. Rede uitgesproken op 14 januari 1925 te Amsterdam. xT 4119 x 8.50

WOENSEL KOOY, J. van. Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Geniet. 16 p. - xT 6677 x 8.50

WOLF, B.Th. de. Hoe de revolutie werd voorbereid. Amsterdam, R.K. Centr. Propaganda Bureau, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Aanval en verweer I. xR 8790 x 10.00

WOLFF, S. de. Crisis in permanentie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 3. xR 7406 x 8.00

WOLFF, S. de. Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7290 x 8.00

WOLFF, S. de. Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Oorspr. omslag. 306 p. - xR 7386 x 10.00

WOLFF, Sam de. De crisis. Amsterdam, S.D.A.P., [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7758 x 7.00

WOLFSON, J.M. Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1905. Oorspr. omslag. 38 p. Met bijgevoegde brief voor de heer van Aalst van J.M. Wolfson. xT 2593 x 20.00

Y[zerman], A.W. [Roode Dinsdagen]. De zonderlinge ervaringen van een Katholieke werkman. Z.pl. [ca. 1911]. Vouwblad. [4] p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Soc.-Dem. Arbeiderspartij. xY 4286 x 6.00

ZADELHOFF, Jan van. Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929. Amsterdam, Ontwikkeling, [1929]. Geniet. 8 p. - xT 6994 x 7.00

ZADELHOFF, Jan van. Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 16 p. - xT 6985 x 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Kort overzicht van den Cursus door Jan van Zadelhoff. Uit het leven van Karl Marx. Inleiding - doel van den cursus. Instituut voor Arbeidersontwikkeling, ca. 1935. Een vel. 24 x 16 cm. - xY 7407 x 6.00

ZADELHOFF, Jan van. Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Geniet. 15 p. - xT 6984 x 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Weg met de landsverdediging! Ontwapening. Amsterdam, Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, 1923. Geniet. 14 p. - xT 6983 x 7.00

ZANDEN, L. van der. Kerk en Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 28 p. Referaat gehouden op de Conferentie van Gereformeerde Predikanten in Nederland te Utrecht den 5en April 1934. xT 2049 x 10.00

ZAVATTERO, Domenico. Il Pudore. Rimini, L'Iniziativa Editrice, 1907. Oorspr. omslag. 14 p. Seconda Edizione op omslag. xY 0218 x 10.00

ZEE, Daan van der. Christen-socialisme en Klassenstrijd. Bond van Christen-Socialisten, [1907]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 4974 x 8.00

ZEE, Daan van der. Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen). Schiedam, Volharding/ C. Schriel, [1912]. Geniet, 16 p. - xY 0525 xx 8.50

ZEE, Daan van der. Het Christen-Socialisme. Schiedam, De Toekomst, [1913]. Ingenaaid. 160 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 7739 x 12.50

ZEE, Daan van der. Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede). Schiedam, Volharding, [1907]. Geniet. 15 p. - xT 3257 x 8.00

ZEE, Daan van der. Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland. Deventer, W. van Hoeve, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4381 x 8.00

ZEEUW, A.B. de. Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Geniet. 16 p. - xT 9281 x 7.00

ZEEUW J.Gzn., P. de. Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945. Amsterdam, W. ten Have, 1946. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2253 x 8.50

ZIJLSTRA, H.R. Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk van eenige artikelen uit het maandblad Nederland en Oranje. xT 4998 x 8.50

ZOCCOLI, Hektor. Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht. Leipzig/Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907-1909. Compleet in 20 losse afleveringen. - xT 1049 x 75.00

ZWEILING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7398 x 10.00

ZWELING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5849 x 10.00

ZWERTBOEK, G.J. Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbiederspers, 1932. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4702 x 15.00

ZWERTBOEK, G.J. Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 4703 x 15.00

ZWERTBROEK, G.J. Hallo! Is hier de V.A.R.A.? Waar blijft dan het vrije woord? Hilversum, Pach's Boekhandel, 1934. Geniet. 48 p. - xT 5474 x 10.00

ZWERTBROEK, G.J. Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4701 x 15.00

ZWERTBROEK, Gerrit J. Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond. Haarlem, Aquarius, 1930. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 3567 x 12.50

ZWETSLOOT, Jan. De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 32 p. Met een uitvoerig Alfabetisch Register. Volksbibliotheek no. 62. xT 6508 x 8.50

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page