Middeleeuwen

2020

- Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken. L.C.G. Malmberg, s-Hertogenbosch, 1970. 7e druk, Oorspr. omslag, 40 p. Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek. xR 7678 x 5.00

- Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aanteekeningen van A.J. de Jong. Joost van den Vondel, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 59 p. + losse bijlage (aantekeningen). Kijkjes in onze letteren II. xR 7681 x 7.00

- Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift. Groningen, J.B. Wolters, 1929. 8e druk. Oorspr. omslag. 74 p. Van alle tijden no. 2. xL 3248 x 7.00

- Beatrijs. [toneelbewerking]. Oorspr. omslag, n.p., n.d., 32 p. iets roestvlekkig xR 7521 x 7.50

- Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman. J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1941. Oorspr. omslag, 92 p. Van Stamverwante Bodem VI. xR 7727 x 9.00

- Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman. J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1968. 3e druk Oorspr. omslag, 88 p. Van Stamverwante Bodem VI. xR 7728 x 8.00

- Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees. J.L. van Schaik, Beperk, Pretoria, 1939. Oorspr. omslag, 30 p. Monument-reeks No. 9. xR 7281 x 10.00

- Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote. Wereldbibliotheek Amsterdam/Antwerpen 1950. Oorspr. omslag XXXVIII + 26 p. Klassieke Galerij nr. 59. xL 4972 x 6.00

- Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus. Leiden, E.J. Brill, 1941. Oorspr. omslag. 75 p. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombergh in het jaar 1501 uitgegeven op het getouw gezet door Willem de Vreese en voltooid door Jan de Vries. Nederlandsche Volksboeken VII. xK 1126 xx 11.50

- Dat Scone Bediet van Moriane. Middelnederlandsche Ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie door A. Bellemans. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1942. Gebonden 178 p. Klassieke Galerij Nr. 3 xR 0067 x 8.00

- De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door G. Jo Steenbergen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 104 p. - xH 8765 x 7.00

- De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven. Leiden, E.J. Brill, 1873. Oorspr. omslag. 33 p. - xB 2238 x 15.00

- De Borchgravinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven. E.J. Brill, Leiden, 1873. Gebonden, 34 p. doorschoten met blanco pagina's met aantekeningen in handschrift van J.W. Muller. boekbindersetiketje: H. Zirkzee, Leiden. xY 7604 x 9.00

- De jeeste van Walewein en het schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert. Artur-Epos uit het begin van de 13e eeuw. Deel II. [Verantwoording etc.}. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag 337-637 p. Ills. Zwolse Drukken 26b. Uitgegeven, verklaard en ingeleid door G.A. van Es. xY 5743 x 8.00

- De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht [houtgravures] door N.J.B. Bulder. WB-Vereeniging, 1934. Oorspr. omslag, Ills., 82 p., 20,5 x 20.5 cm. Oplaag 3000 exx. xY 6217 x 12.00

- De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe. Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé ende Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1910. Oorspr. omslag, onafgesneden, Ills., 54 p. Facsimile xT 4000 x 30.00

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. De Kameleon Pers, 1940. Gebonden half perkament. 35 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 258/300 exx. xL 0234 x 30.00

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. De Kameleon Pers, 1940. Oorspr. omslag 37 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 300/300 exx. xB 2229 xx 15.00

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. C.G.A. Corvey Papiergroothandel, 1941. Oorspr. omslag 32 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 Oplage: 300 exx. Gelegenheidsuitgave. xR 4281 x 15.00

- Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door Jo Steenbergen. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 67 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 9. xH 5614 x 7.00

- Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. Oorspr. omslag. XXXII + 186 p. Met een facsimile. - xB 7430 x 12.00

- Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.M. van Leeuwen 1932. Ingenaaid. 91 p. Ills. - xL 3783 x 8.00

- Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. Incunabel A. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 169 G 63. Met een inleiding van A.M. Duinhoven. New Rhine, Leiden, 1977. Oorspr. omslag, 32 + [52] p. facsimile van het manuscript xT 2888 x 9.00

- Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Gebonden, XVIII + 72 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken, bezorgd door de Leeraren van t R.K. Gymnasium te Tilburg. xR 7522 x 8.00

- Die VII getiden op die passie ons Heeren. [ca. 1950]. Gebonden, Ills., facsimile van de uitgave Thantwerpen, Thomas vander Noot, [1508]. 11 x 15 cm. - xY 1188 x 7.50

- Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1956. Oorspr. omslag 72 p. Klassieke Galerij nr. 102 xL 4979 x 5.00

- Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche. Wereldbibliotheek Amsterdam 1969. 4e druk Oorspr. omslag 134 p. Klassieke Galerij 123. matig ex. xL 5008 x 5.00

- Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar. Wereldbibliotheek Amsterdam 1958. Kartonnen bandje XXVIII + 68 p. Klassieke Galerij 123. xL 4976 x 5.00

- Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 183 p. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolse herdrukken nr. 57. xH 8763 x 8.00

- Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt. Leiden, E.J. Brill, 1904. Oorspr. omslag. 86 p. Ills. Naar den Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van Liesveldt uit het jaar 1554. Uitgegeven C. Lecoutere en W.L. de Vreese. Nederlandsche Volksboeken VIII. Met zeven afbeeldingen. xL 3828 x 10.00

- Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken. Merlijn Hulst 1977. Ingenaaid ills. [8] +112 p. 3e deeltje in de reeks Merlijn Volksboeken. Genummerd 220/520. Facsimile van de editie Joannes Norbertus Vinck. xK 6343 x 15.00

- Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. Gouda, G. van Ghemen, (c.1486) Lanseloet van Denemarken Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1902. Gebonden. N.p. Facsimile herdruk. - xT 4923 x 25.00

- Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande. Leiden, E.J. Brill, 1904. Oorspr. omslag. 58 p. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. uitgegeven door G.J. Boekenoogen. Met een afbeelding. Nederlandsche Volksboeken IX. xK 1124 x 11.50

- Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos. Antiquariaat Merlijn. Hulst, 1975. Oorspr. omslag, Ills., 15,5 x 10 cm., facsimile van de editie Amsterdam, [1773], Erve de Wed. Jacobus van Egmont; op de Reguliers Breestraat. Genummerd 372/520 xY 7917 x 12.00

- Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1981. Oorspr. omslag. 304 p. Herausgegeben von Wolfgang Lindow. xR 1483 x 8.00

- Esmoreit. Antwerpen, De Vlijt, 1948. Gebonden. 94 + 32 p. + [los] 22 p. aantekeningen bij de tekst. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave bezorgd door AL. de Meyer en Rob. Roemans xB 1285 x 30.00

- Esmoreit. Antwerpen, De Vlijt, 1948. Gebonden Stofomslag. 94 + 32 p. + [los] 22 p. aantekeningen bij de tekst. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave bezorgd door AL. de Meyer en Rob. Roemans xY 8584 x 15.00

- Geestelijke epiek der middeleeuwen. Amsterdam, Elsevier, 1939. Gebonden. XVIII + 296 p. Verzorgd door J. van Mierlo. Bibliotheek der Nederlandsche Letteren. xH 3119 x 9.00

- Gloriant. Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant. Den Haag, Servire, 1941. Oorspr. omslag. 60 p. + tekstboekje. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Godthelp en J. Verjaal. Kleine Dietse Keur. xL 8114 x 8.00

- Het abel spel Lanseloet van Denemerken en de sotternie Die Hexe na volghende. Aantekeningen G. Stellinga. Tjeenk Willink - Noorduijn, Culemborg, 1971. 4e drik, Oorspr. omslag, 71 p. - xY 5747 x 6.00

- Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie “Rubben” na volghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde “Drie Daghe Here” ende ene goede sotternie “Truwanten”. W.J. Thieme & Cie Zutphen z.j. Oorspr. omslag 114 p. Uitleiding en verklaringen G. Stellinga. Klassiek Letterkundig Pantheon 175. xB 4113 x 8.00

- Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1955. Oorspr. omslag. 270 p. - xH 8764 x 10.00

- Jacob van Maerlant's der Nature Bloeme. Utrecht, 1971. Oorspr. omslag. Ills. 75 p. Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht op de zolder van het instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Deel 4 xH 6906 x 11.50

- Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981. Antwerpen, Stadsbibliotheek, 1981. Oorspr. omslag. 98 p. - xT 7700 x 9.00

- Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, 1969. Gebonden twee delen in een band, Stofomslag, 80 + 61 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 62 xY 6064 x 15.00

- Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1926. 4e druk, Gebonden, 104 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xR 9337 x 8.00

- Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1933. 5e druk, Gebonden, 100 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xT 4925 x 8.00

- Marike van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman, berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te Munchen, opnieuw uitgegeven o.l.v. A.L. Verhofstede. Antwerpen, De Vlijt, 1951. 2e druk. Gebonden. LXXV + 134 p. Ills. Tekst met aantekeningen A.L. van Mierlo Sj. Inleidende bijdragen J. van Mierlo, Luc Debaene en A.L. Verhofstede, en een bibliographie door Rob Roemans en G.W. Wolthuis. xL 0499 x 20.00

- Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1932. Bound dust jacket. 5 + 40 p. Huntington Library Publications. Bibliotheekstempeltje. xR 8120 x 15.00

- Middelnederlandse stichtelijke exempelen. Verzameld en uitgegeven door C.G.N. de Vooys. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 140 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 1. xH 5612 x 6.00

- Reineke Fuchs. Das Niederdeutsche Epos. Reynke de Vos von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Ubertragung und Nachwort von Karl Langosch. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1967. Oorspr. omslag. 295 p. Ills. - xR 1481 x 8.00

- Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift Van Hulthem. Ruygh-Bewerp V. Brussel Utrecht 1976. Oorspr. omslag 124 p. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. xB 0917 x 8.00

- Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift Van Hulthem. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1978. 2e herziene uitgave. Ingenaaid. 148 p. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. De Nieuwe Taalgids Cahier 6. xK 2459 x 8.00

- Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga. Leiden E.J. Brill, 1949. Oorspr. omslag. 35 p. Textus Minores nr. VIII. xL 3830 x 6.00

- Van den Vos Reinaerde. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. 8e druk, Oorspr. omslag, Ills., 205 p. Uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen. Van Alle Tijden. xT 7592 x 8.00

- Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen. Groningen, J.B. Wolters, 1972. Ingenaaid. 230 p. 20e druk bezorgd door L.M. van Dis. Van Alle Tijden. xT 2615 x 8.00

- Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door P. De Keyser. Wereldbibliotheek/De Nederlandsche Boekhandel Amsterdam/Antwerpen 1972. 7e druk. Oorspr. omslag XXVI + 127 p. Klassieke Galerij Nr.8 xL 5009 x 7.00

- Van Sente Brandane. Utrecht, 1968. Oorspr. omslag. Ills. 58 p. Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht op de zolder van het instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Deel 2. xH 6904 x 11.50

- Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen. Leiden, E.J. Brill, 1899. Oorspr. omslag. XXVIII + 218 p. Onafgesneden. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 1877 x 15.00

- Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Oorspr. omslag. 79 p. + facsimile. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. van den Wijngaert. xL 1169 x 10.00

AKEN, Heinric van. Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. Ingenaaid. XXXIV + 260 p. - xB 1568 x 25.00

AKEN, Piet van. Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Oorspr. omslag. 163 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 31. xK 3822 x 7.00

ALLARD, Elisabeth. Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1937. Oorspr. omslag. 176 p. Verscheen ook als proefschrift. xB 1096 x 12.50

ARENTS, Am. Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo. Damme, Museum van Maerlant, 1943. Oorspr. omslag. XLIX + 267 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8926 x 22.50

AXTERS, St. La Spiritualite des Pays-Bas. L'Evolution d'une doctrine mystique avec une liste des traductions francaises des auteurs neerlandais. Louvain/Paris, E. Nauwelaerts/J. Vrin, 1948. Broche. 182 p. Bibliotheca Mechliniensis 2 serie I. [library stamp]. xL 6628 x 15.00

AXTERS, Stephanus. Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid. Antwerpen, De Sikkel, 1943. Ingenaaid. LXXXIII + 206 p. Stickertje op omslag. xL 7150 x 15.00

BEETS, A. De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch. J.B. Wolters, Groningen, 1885. Gebonden, 108 p. Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde Aflevering 37. bibliotheekstempel + ingeplakt ex libris. xY 0413 x 12.00

BEEX, H. Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex. Bussum, Paul Brand, 1946. Ingenaaid. 46 p. Guirlande nr 3, october 1946. xK 9882 x 7.00

BERKUM, A. van. (ed.). Parthonopeus van Bloys. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. CL + 40 p. Onopengesneden. Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde. [Mooi exemplaar]. xB 2918 x 10.00

BEUKEN, W.H. Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke Poezie. Inleiding Anton van Duinkerken. Bilthoven, De Gemeenschap, 1936. Half leer gebonden, onafgesneden, 411 p. Deel I van de Bloemlezing uit de Katholieke Poezie van de vroegste tijden tot heden onder redactie van Anton van Duinkerken. xT 9061 x 15.00

BEUKEN, W.H. Heilige dronkenschap, Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Sonienbos. Arnhem, Van Lochum Slaterus, 1951. Gebonden, Stofomslag, Ills., 64 p. Ills. Gastmaal der Eeuwen. xY 0914 x 10.00

BEUKEN, W.H. Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek. Utrecht, Het Spectrum, 1946. 1e druk. Gebonden. 118 p. - xH 3003 x 10.00

BEUKEN, W.H. (ed.). Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1968. Twee delen Ills. Gebonden Stofomslag 165 + 228 p. - xM 7974 x 22.50

[BEVERLEY, Jan van]. Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill Leiden 1903. Ingenaaid Ills. onopengesneden 53 p. Nederlandsche volksboeken VI. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543 uitgegeven door G.J. Boekenoogen. xK 1123 x 11.50

BEYAERT, Marc. Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren. Gent, 1978. Ingenaaid. 141 p. Ills. Kultureel jaarboek Oost-Vlaanderen Bijdragen Nieuwe Reeks nr 7. xK 2458 x 10.00

BIJNS, Anna. Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten. Rotterdam, J.H. Dunk, 1875. Oorspr. omslag. 467 + 90 p. (Verklarende woordenlijst). Bovenkant rug gerepareerd. xB 2414 x 15.00

BIJNS, Anna. Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten. Rotterdam, J.H. Dunk, 1875. Gebonden onafgesneden XVI + 467 + 90 p. (Verklarende woordenlijst). mooie set in moderne banden xL 8689 x 50.00

BISSCHOP, W. en E. Verwijs. Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1870. Herbonden. XXVIII + 331 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7082 x 25.00

BOCK, Eugeen de. Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd. Brussel/Den Haag, Manteau, 1965. Pocket. 160 p. Marnixpocket 27. xK 4265 x 8.00

BOEKENOOGEN, G.J. (ed.). Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias. Leiden voorheen E.J. Brill, 1903. Ingenaaid 19 p. + adv. Naar den druk van 1641. Nederlandsche Volksboeken IV. xL 3918 xx 10.00

BOEREN, P.C. Hadewych en heer Hendrik van Breda. Leiden, E.J. Brill, 1962. Oorspr. omslag. 47 p. Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel II. xB 1236 x 7.00

BOEREN, P.C. Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968. Ingenaaid. VI + 276 p. Over de latijnse historiedichters Bartholomaeus van Tongeren en Simon Mulart. xM 6531 x 12.00

BOLDINGH-GOEMANS, W.L. Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1948. Gebonden Stofomslag 299 p. - xB 5596 x 15.00

BORDEWIJK, F. Keizerrijk oproep der hoofdstad van weleer. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1970. 2e druk. Geniet. 32 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6022 x 6.00

BORMANS, J.-H. (ed.). Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von België. F. Hayez, Brussel, 1871. Halflinnen gebonden met oorspronkelijk omslag op voorplat geplakt, XXXIV + 421 p + drie facsimiles. - xY 0376 x 50.00

BOSCH, J. Reinaert-perspectief. Kampen, J.H. Kok, 1972. Ingenaaid. 51 p. De tekst is als inaugurele rede uitgesproken op 19 november 1971. xH 7295 x 8.00

BOSCH, J. Reinaert-perspectief. Kampen, J.H. Kok, 1971. Oorspr. omslag 41 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de nederlandse letterkunde van voor 1700 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 0069 x 7.00

BOUMAN, A.C. Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica. Zutphen, W.J. Thieme, 1958. 2e druk. Ingenaaid. 235 p. - xL 1047 x 9.00

BRANDS, G.A. Tspel van de Cristenkercke. Utrecht, A. Oosthoek, 1921. Ingenaaid. LIII + 159 p. + Stellingen. Proefschrift 8 juli 1921 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 1539 x 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. Praas. Nederlands Literatuuroverzicht. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1962. Geniet. 48 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6023 x 6.00

BRUGMAN, Joannes. Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1895. 2e geheel herziene druk. Gebonden. 190 p. - xR 6463 x 30.00

BUDDINCH, D. Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap. Utrecht/Amsterdam, De Industrie/J.H. de Bussy, 1874. Oorspr. omslag. 41 p. - xY 0161 x 8.00

BUSCO, J. de. = J.C.A. HEZENMANS. De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.L. Langenhuysen 1861. Oorspr. omslag, 64 p. [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt, omslag matig] xT 9598 x 9.00

CAMILLE, Michael. Middeleeuwse Minnekunst. Onderwerpen en Voorwerpen van Begeerte. Keulen, Konemann, 2000. Gebonden S.O. 176 p. Geillustreerd. - xY 1739 x 10.00

CATALOGUS [RUUSBROEC, Jan van]. Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I. 1981. Oorspr. omslag, 80 p. 250 items xT 7642 x 8.00

COLLEDGE, E. (ed.). Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature. Leyden/London/New York, Sijthoff/Heinemann/London House & Maxwell, 1967. Bound dustjacket. 194 p. Bibliotheca Neerlandica. xL 0424 x 11.50

CRAMER, N.A. (ed.). De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden 1908. Gebonden onafgesneden LXVI + 323 p. Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 4540 x 45.00

CRUL, Cornelis. Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere... De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam z.j. Modern bandje, onafgesneden 64 p. Naar de druk van 1582 van Jan van Ghelen. Genummerd 60/520, gedrukt op Waldorf. xB 6442 xx 12.00

CRUL, Cornelis. Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1950. Ingenaaid 68 p. Klassieke Galerij 48. xH 5009 x 7.00

CUVELIER, J. Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw. Gent, Volksdrukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 17 p. Ills. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1928. xL 2882 x 6.00

DAM, J. van. Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks. De Tijdstroom, Lochem, [1939]. Gebonden, Ills., 128 p. - xT 6811 x 25.00

DANIELS, L. M. Fr. Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1932. Ingenaaid. 248 p. Ook verschenen als proefschrift. xY 0948 x 10.00

DEGROOTE, Gilbert. Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1944. Ingenaaid. 221 p. Ills. - xK 2274 x 9.00

DIJK, Hans van en Baukje Finet Van der Schaaf. Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast. Groningen, E. Forsten, 1994. Oorspr. omslag. 82 p. Tweetalig: Nederlands/Frans. xT 2602 x 10.00

DOESSCHATE, G. ten. Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden. Lochem, De Tijdstroom, 1948. Ingenaaid. 154 p. Ills. Met een inleiding van F. Sassen. Nederlandse Monographieen VIII. xH 9313 x 10.00

DRAAK, Maartje (ed.). Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. 3e druk. Paperback. 66 p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 6. xY 5738 x 7.00

DRAAK, Maartje (ed.). Palet van Middelnederlandse Epiek. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1974. 2e druk, Oorspr. omslag. 228 p. Klassieken 19. xY 5739 x 7.00

DUINHOVEN, A.M. Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Assen, Van Gorcum & Comp., 1975. Gebonden, Stofomslag, 502 p. Neerlandica Traiectina. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache. Ook verschenen als proefschrift. xT 9073 x 20.00

DUINHOVEN, A.M. Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I. Assen, Van Gorcum, 1975. Oorspr. omslag. 503 p. + Stellingen. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache). Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 28 februari 1975. xM 8507 x 10.00

ENDEPOLS, H.J.E. (ed.). Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's. Utrecht, Het Spectrum, 1950. Gebonden. LXXIX + 163 p. Ills. Monumenta Christiana. Bibliotheek van Christelijke Klassieken Tweede reeks, Deel I. Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tijd. xL 1838 x 10.00

ENKLAAR, D. Th. Uit Uilenspiegel's Kring. Van Gorkum & Comp. (G.A. Hak & H.J. Prakke) Assen 1940. Oorspr. omslag Ills. 132 p. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Deel XXIII. xB 1456 x 15.00

ENKLAAR, D.Th. Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden. Assen, Van Gorcum, 1937. 1e druk. Ingenaaid 143 p. Ills. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Deel XII. xW 9296 x 16.00

ENT, W. van den. Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1939. Oorspr. omslag. 76 p. Nederlandse Schrijvers nr. 21. xT 4897 x 7.00

FLEERACKERS, E. Reyneke Vos in de Kempen. Lier, Jozef van In & Cie., [1942]. Oorspr. omslag. 224 p. Bibliotheek van den Bode van het H. Hart. [Zelfstandig verhaal op rijm over Reinaert de Vos. xR 8536 xx 10.00

FULWELL, Ulpian. Like Will To Like. 1587. London, T.C. & E.C. Jack, [1909]. Bound. N.p. The Tudor Fascimile Texts. Under the Supervision and Editorship of John. S. Farmer. xR 4791 x 20.00

GASPAR, Rene & Rob Roemans. Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I. Desclee de Brouwer, 1955. Ingenaaid. 218 p. Klein vlekje op omslag. xK 5308 x 8.50

GERRITSEN, W.P. (ed.). Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten. Van Gorcum & Comp. N.V.-Dr.H.J. Prakke & H.M.G. Prakke Assen 1963. Twee delen Gebonden Stofomslag 485 p. - xL 0939 x 75.00

GINNEKEN, Jac. van. De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1944. Oorspr. omslag. 120 p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 7, no 1. xL 4772 x 10.00

GODTHELP, H. / A.F. Mirande. Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940. Gebonden Stofomslag 336 p. Encyclopaedie in Monografieen. xW 7910 x 10.00

GRAAF, Kees de (uitg.). Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht. Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1980. Gebonden Stofomslag 378 p. Neerlandica Traiectina. Band en omslag H. Boxhoorn. xB 7333 x 15.00

GRAFT, C. Catharina van de. Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien. S.L. Van Looy, Amsterdam, 1918. Gebonden, gedrukt door Joh.Enschedé op Pannekoek met een lettertype uit de XV de eeuw , gesneden door Henric de Lettersnider, onafgesneden, IX + LXII p. - xT 5620 x 15.00

HAAN, Max Jan Marie de. Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten. Leiden, Elve/Labor Vincit, 1973. Or. omslag. 103 p. Proefschrift. xK 2461 x 11.50

HADEWIJCH. Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde. Antwerpen, De Sikkel, 1936. Gebonden. XII + 245 p. Voor de Seven Sinjoren. Genummerd 280/450 exx. xT 2492 x 20.00

HADEWIJCH. Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe. Amsterdam, Elsevier, 1979. Gebonden. 231 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xK 5634 x 8.00

HADEWIJCH. Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Oorspr. omslagen. 349 + 143 p. Twee delen. Leuvense studien en tekstuitgaven. xR 6544 x 20.00

HADEWIJCH. Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Gebonden. 349 + 143 p. Twee delen. Leuvense studien en tekstuitgaven. xR 7387 x 40.00

HADEWIJCH. Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag. 349 p. Los deel. Leuvense studien en tekstuitgaven. xY 2622 x 15.00

HADEWIJCH. Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard, 1954. Gebonden, Stofomslag, XXXIII + 205 p. Leuvense Studien en Tekstuitgaven. xT 0547 x 20.00

HADEWIJCH. Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1875. Gebonden. 301 p. Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen 4e reeks nr. 2.Genummerd 22/300 exx. Exemplaar van M. Gesigneerd door de Voorzitter en Secretaris. xT 7443 x 75.00

HADEWIJCH. Albert Verwy. De vizioenen van Hadewych. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Genummerd 588/600 exx. Boekverluchting van Jozef Cantre. xR 7300 x 50.00

HAM, J. van. Klucht en esbatement. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Gebonden. 45 p. Dishoeckje no. 10. xL 1461 x 7.00

HAMPE, Th. Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe. Strassburg, J.H. Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1899. Oorspr. omslag. 50 + 7 + 42 p. Ills. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI Jahrhunderts in getreuer Nachbildung, II. Bevat facs. van verschillende uitgaven. xR 9978 x 15.00

HEEROMA, K. De fragmenten van De Tweede Rose. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Gebonden. 191 p. Zwolse drukken en herdrukken 33. Avec un resume en francais. xM 8510 x 8.00

HEEROMA, K. Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen. Den Haag, Bert Bakker, 1969. Paperback. 276 p. Fakulteiten reeks 12. xM 8269 x 11.50

HEEROMA, K. (ed.). Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen). E.J. Brill, Leiden, 1966. Gebonden, Stofomslag, 592 p. Leidse drukken en herdrukken. Grote Reeks IV. m.m.v. C.W.H. Lindenburg. Met 24 platen van het handschrift. xY 1785 x 25.00

HELLINGA, W. Gs. Naamgevingsproblemen in de Reynaert. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1952. Or. omslag. 28 p. Lezing gehouden op 20 october 1951. xT 0206 x 8.50

HELLINGA, W.Gs. (ed.). Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1941. Gebonden oblong Stofomslag Ills. 386 p. Van Dijk 541 xL 7977 x 12.00

HELTEN, W.L. van. Over Middelnederlandschen versbouw. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Herbonden. 108 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7006 x 10.00

HERMANCE VAN BELLE. Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1927. Oorspr. omslag. XXVI + 172 p. Genummerd 182/360 exx. De Zeven Sinjoren. [roestvlekjes]. xT 0744 x 10.00

HERMANS, M.M. (Ed.). Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk. Groningen, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen, 1980. 2e verbeterde druk. Or. omslag. 170 p. Ills. Tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1 - 31 oktober 1980. xK 2263 x 13.50

HERMESDORF, B.H.D. Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1955. Gebonden 384 p. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies Nr. 1 xY 1972 x 9.00

HOEBEKE, Marcel. (ed.). Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979. 2e druk Oorspr. omslag 156 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xR 1068 x 8.00

HOOG, G.C. van 't. Anthonis de Roovere. Amsterdam, J. Emmering, 1918. Oorspr. omslag. 268 p. - xB 0973 x 12.00

HUF, Oscar. De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino. Maastricht, Leiter-Nypels, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Tweetalig Latijn en Nederlands. De houtsnede van St. Thomas van Aquino door H. Jonas. Genummerd 177/200 exx. Gedrukt in rood en zwart. xT 0242 x 20.00

IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Gebonden Stofomslag 694 p. Neerlandica Traiectina 18. xR 6449 x 10.00

IMMINK, M.W. De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst. A. Oosthoek, Utrecht, 1913. Ingenaaid, LXXVI + 277 p. Proefschrift Rijks-Universiteit Utrecht xY 0757 x 20.00

JANSEN-SIEBEN, Ria (ed.). 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem. Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek, Brussel, 1999. Oorspr. omslag Ills. 149 p. Mooie studie/catalogus over het Hulthemse handschrift. xR 6183 x 15.00

JONCKBLOET, W.J.A. Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1859. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 243 p. - xT 1866 x 16.00

JONCKBLOET, W.J.A. Over Middennederlandschen epischen versbouw. P.N. van Kampen 1849. Gebonden 179 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4446 x 15.00

JONG, A.J. de. Middelnederlandsche Verhalen van Wonderen en Heiligen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1926. Oorspr. omslag. 123 p. Nederlandse Schrijvers no17. - xY 8545 x 6.00

KALFF, G. Het lied in de Middeleeuwen. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1966. Gebonden. 760 p. Onveranderde nadruk van de uitgave 1884. xY 1777 x 10.00

KAUSLER, Eduard. Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben. Erster und Zweiter Theil. Leipzig, Fues Verlag (L.W. Reisland), 1844-1866. Gebonden. XXIV + 698 + XXX + 585 p. Twee delen. Denkmaler altniederlandischer Sprache und Litteratur. [bibliotheekstempeltje, banden niet fraai]. xL 8918 x 120.00

KAUSLER, Eduard. Reimchronik von Flandern, nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben. Tubingen, Ludwig Friedrich Fues, 1840. Gebonden. LXI + 711 p. Met illustraties. Denkmaler altniederlandischer Sprache und Litteratur. [bibliotheekstempeltje, band niet fraai]. xL 8917 x 60.00

KERSBERGEN, T. van. (vertaald). Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1926. Oorspr. omslag. XII + 156 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4228 x 15.00

KEYSER MAXIMILIAEN. Dit sijn die wondelijcke oorloghen van den doorluchtghen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude. Groningen/Djakarta, J.B. Wolters, 1957. Gebonden. 176 p. Ills. Uitgegeven door W. Jappe Alberts. Met een woord vooraf van D. Th. Enklaar en een kunsthistorische toelichting op de houtsneden door Johanna Maria van Winter. xH 3009 x 30.00

KIST, N.C. Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding. S. en J. Luchtmans, Leiden, 1846. Geen omslag, los in modern marmerpapier, 73 p. + uitklapbare litho. - xY 1847 x 20.00

KNUVELDER, Gerard. Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over middeleeuws "uitschot". Helmond, z.j. Gebonden Stofomslag, Ills., 80 p. - xY 6881 x 8.00

KOMRIJ, Gerrit. De Abele spelen. Bewerkt door.... 's-Gravenhage, Sdu, 1989. Gebonden Stofomslag 351 p. Ills. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Van de winter en de zomer, Lippijn, De busblazer, De heks, Rubben. xM 7417 x 12.00

KUIPER, E.T. (ed.). Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen. voorheen E.J. Brill, Leiden, 1903. Oorspr. bedrukt omslag 367 p. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen van 1556. Nederlandsche Volksboeken V. xR 4388 x 40.00

KUSTER, Harry. Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief. Leida Wageningen 1999. Orspr. omslag 46 p. - xB 5764 x 11.00

LAAN, N. van der. (ed.). Noordnederlandse Rederijkersspelen. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden half leer. 320 p. - xL 7249 x 10.00

LAMPEN, Willibrord. Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Oorspr. omslag. XXXV + 57 p. Collectanea Franciscana Neerlandica. xT 0903 x 15.00

LESAGE, A. Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents. Ruremonde, J.J. Romen et Fils, [1915]. Broche. 338 p. - xR 3649 x 20.00

LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten]. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Gebonden. 10 deeltjes in een band. Meegebonden: 2: Maerlant, Der Naturen Bloeme. 3: Karel ende Elegast. 4: Vondel, Batavische Gebroeders. 5: Vondel, Heerlyckheit der Kercke. 6: Poot, Gedichten. Natuur en landleven. 7: Potgieter, Iets over den mensch en de schrijver. 8: Potgieter, Gedichten. 9: Broere, Over zijn leven en werken. 10: Broere, Beschouwing der Geschiedenis. xL 8690 x 50.00

[LIEFTINCK, G.I.]. Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck. Four volumes. A.L. van Gendt & Co., Amsterdam, 1972. Orig. wrappers 112 + 108 + 120 + 123 p. I: Varia Codicologia. II: Texts & Manuscrips. III: Neerlandica Manuscripta. IV: Miniatures, Scripts, Collections. xB 8682 x 75.00

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Ingenaaid. 153 p. onopengesneden. Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. [bibliotheekstempeltje]. Zonder het platendeel. xL 6380 x 10.00

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Ingenaaid. 153 p. onopengesneden + Platen Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. xB 1823 x 15.00

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Gebonden. 153 p. onopengesneden + Platen Utrechtssche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. xT 0815 x 18.00

LUGINBUEHL, Rudolpho (ed.). Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria. Basel, Buchdruckerei Emil Birkhäuser, 1911. Twee deeltjes in omslag, Deel 1: Facsimile in het Latijn, deel 2 Vertaling, noten en nawoord in het Duits. Oorspr. omslagen, Ills., 98 p. - xY 0125 x 15.00

LULOFS, F. Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie. Thespa, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag. 292 p. Amsterdamse smaldelen 3. xH 2437 x 10.00

MAERLANT. Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel. Delta Ambo/Amsterdam University Press, 1998. Gebonden Stofomslag Ills. 597 p. - xH 5253 x 22.50

MAERLANT, Jacob van. Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman. D. du Mortier en Zoon, Leiden, 1844. Gebonden XXVII + 166 p. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde xB 7216 x 25.00

MAERLANT, Jacob van. De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens. Nijmegen, Alfa, 1978. Oorspr. omslag oblong. 174 + 35 p. bijlage. - xR 0206 x 10.00

MAERLANT, Jacob van. Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1947. Ingenaaid 112 p. Klassieke Galerij Nr. 29 xL 4965 x 5.00

MAERLANT, Jacob van. Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1947. Gebonden 112 p. Klassieke Galerij Nr. 29 xR 0065 x 7.00

MAERLANT, Jacob van. Leven van Sint Franciscus. Leiden, du Mortier en Zoon, 1848. Herbonden. XII + 453 p. Met verbeteringen, aanteekeningen en woordenlijst. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Gesigneerd door een der Hoof-Redacteuren; De Hoop Scheffer. xL 8601 x 40.00

MAERLANT, Jacob van. Roman van Torec. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en bibliographie door A. Th. W. Bellemans. Amsterdam, A.J.G. Strnegholt, [1942]. Oorspr. omslag. 137 p. Klassieke Galerij Nr.14. xY 8503 x 7.00

MAJOR, E. (ed.). "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1912. Orig. Umschlag 14 p. + facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XIV. xR 4283 x 10.00

MAK, J.J. De Rederijkers. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1944. Gebonden Stofomslag 184 p. Patria reeks XXXIV. xL 3468 x 8.00

MAK, J.J. Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1957. Ingenaaid. 123 p. In facsimile uitgegeven en ingeleid en toegelicht door J.J. Mak. xL 1988 x 9.00

MAK, J.J. Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956. Tjeenk Willink Zwolle 1957. Ingenaaid Ills. 256 p. Zwolse reeks van Taal- en letterkundeige studies Nr. 6 xH 4851 x 9.00

MAK, J.J. (ed.). Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1957. Gebonden Stofomslag, 123 p. In facsimile uitgegeven en ingeleid en toegelicht door J.J. Mak. xY 8276 x 10.00

MEESTERS, Rob. Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Editio princeps. Amsterdam,/Antwerpen, Stichting Onze Oude Lettteren, 1951. Gebonden. LXXVII + 147 [294] + 40 p. Ills. - xB 5658 x 50.00

METTENEYEN, Bert van. Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal. Maldeghem, Victor Delille, 1902. Oorspr. omslag. 92 p. Nr. 34 der Duimpjesuitgave. xL 8024 x 12.00

MEUFFELS, Hubert. De Heilige Liduina van Schiedam. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1928]. Ingenaaid. 173 p. Bevat ook teksten in het Latijn met bibliografie xR 6458 x 10.00

MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag. 249 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 2. xH 5615 x 9.00

MIERLO, J. van. Aantekeningen bij een nieuwe uitgave van de jeeste van Walewein. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1958. Oorspr. omslag, 281-323 p. Verslagen en Mededelingen 1958 nr. 3-4 xY 7610 x 7.00

MIERLO, J. van. Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen. Gent, Drukkerij Erasmus, 1955. Oorspr. omslag. 44 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen mei-juni 1955. xT 4771 x 7.50

MIERLO, J. van. De poezie van Hadewijch. Antwerpen, Standaard, 1931. Oorspr. omslag. 160 p. Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde April 1931. xT 0782 x 12.00

MIERLO, J. Van. Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis. Standaard-Boekhandel, Antwerpen etc., 1946. Oorspr. omslag, 151 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal & Letterkunde xY 0959 x 8.00

MIERLO, J. van. Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439). Gent, Volksdrukkerij, 1928. Geniet. 26 p. - xT 5731 x 8.00

MIERLO, J. van (ed.). Het Roelantslied. Standaard-Boekhandel Antwerpen etc. 1935. Ingenaaid 142 p. Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xL 2204 x 20.00

MOLLER, H.W.E. Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen. Amsterdam, E. van der Vecht, 1904. Gebonden. 64 p. - xT 4834 x 8.00

MOLLER, H.W.E. Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen. Amsterdam, E. van der Vecht, 1904. Ingenaaid. 64 p. - xT 4835 x 8.00

MULLER, J.W. Van den Vos Reinaerde, Critisch Uitgegeven. Twee delen: Deel I; Inleiding met aanteekeningen. Lijst van eigennamen. Tekst. Deel II; Exegetische commentaar. E.J. Brill, Leiden, 1944. 3e, opnieuw herziene en vermeerderde druk met XVIII platen en een kaart. Deel II: 1942. Gebonden, XV + 220 + 18 platen + kaart; XV + 235 p. Leidsche Drukken en Herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkinde te Leiden. Groote Reeks I + II. xT 6812 x 50.00

NESSON, Pierre de. Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier. Bussum, Paul Brand, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. De Guirlande No. 2. xL 8912 x 9.00

NOTERMANS, J.M.G. [inl.] en Edmond Bellefroid [tekeningen]. Vanden levene ons Heren, zes fragmenten. Maastricht, [Veltman], 1959. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Genummerd 10/250 exx. T.g.v. de 60e verjaardag van meesterdrukker J.W. Veltman. xR 9566 x 45.00

NOTERMANS, Jef. Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde. De Vlaamse Drukkerij Leuven 1938. Oorspr. omslag 115 p. Gesigneerd en genummerd 246/250. [bibliotheekstempeltje]. xL 6716 x 15.00

OLIVIER, L.J.J. (ed.). Vier Middeleeuwse spelen: Esmoreit, Gloriant, Buskenblazer, Nu noch, voor schooltoneel bewerkt J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1948. Gebonden, Ills., 120 p. - xY 0916 x 8.00

OUDEJANS, Nico. De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen. Universiteit van Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag A-4, 107 + 45 p. Doktoraalskriptie Middeleeuwse letterkunde, begeleid door Herman Pleij. xR 4403 x 15.00

OVERDIEP, G.S. Fragmenten van de Roman van Walewein naar het handschrift uitgegeven en verklaard. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. 2e druk. Oorspr. omslag. 165 p. - xB 8129 x 8.00

PAEPE, N. de. Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen. Gent/Leuven, Wetenschappelijke Uitgeverij en Boekhandel, 1974. 3e druk. Paperback. 40 + 94 p. - xK 2460 x 20.00

PAEPE, Norbert. Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen. Leuven, Davidsfonds, 1991. Gebonden Stofomslag 102 p. Ills. Bijeengelezen en ingeleid door Norbert de Paepe. xY 1753 x 9.00

PAUW, Napoleon de. Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken. Gent, A. Siffer, 1899. Gebonden. XLVI + 330 p. - xT 2657 x 40.00

PENNINK, R. Twee uit het Latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Ingenaaid. 174 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 43. xH 4998 x 8.00

PENNINK, R. Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Gebonden. 174 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 43. xW 4523 x 8.00

PERTCHEVAL, Jan. Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen. Antwerpen/Amsterdam, De Seven Sinjoren/Onze Oude Letteren, 1948. Gebonden. LII + 133 p. Ills. Genummerd 429/730 exx. De hoofdtekst in Fraktur gedrukt. xL 1014 x 10.00

PLEIJ, Herman (ed.). Van schelmen en schavuiten. Laatmiddeleeuwse vagebondteksten. Amsterdam, Em. Querido, 1985. Pocket. 125 p. Griffioen. xY 8336 x 7.00

POTTER, Dirc. Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845-1847. Oorspr. kartonnen omslag. onafgesneden. 280 + 135 + LVI + 140-350 p. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Uitgegeven door P. Leendertz. Wz. [rugjes omgeplakt]. Met uitvouwbare chromolitho facsimile. xB 1282 x 80.00

POWER, Eileen. Medieval Women. Cambridge University Press, 1975. Paperback. 112 p. Ills. Edited by M.M. Postan xM 8504 x 8.00

RAEDT, Jan de. Middeleeuwsche geestelijke poezie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter. Amsterdam, Contact, [1944]. Gebonden. 116 p. [Pseudoniem van Pieter Jacobus Meertens]. Oplage 3000 exx. [De Jong 685]. xM 8489 x 8.00

RAEDT, Jan de. Middeleeuwsche wereldlijke poezie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter. Amsterdam, Contact, [1944]. Gebonden. 112 p. [Pseudoniem van Pieter Jacobus Meertens]. Oplage 3000 exx. [De Jong 686]. xM 8490 x 7.00

RAU, Arthur. L'Édition originale de la Déploration sur le Trespas de Feu Messire Florimond Robertet par CLÉMENT MAROT, Avec un fac-similé intégral du seul Exemplaire connu. Chez l'Auteur, Paris, 1938. Gebonden, onopengesneden, 12 p. + facsimile [24]p. - xY 2788 x 12.00

RAWIE, Jean Pierre en Driek van Wissen (vert.). De korte mantel. Een Arthurverhaal uit de dertiende eeuw. Gevolgd door De wondermantel. Eene sproke uit den ouden tijd door W.J.A. Jonckbloet. Bert Bakker, Amsterdam, 2001. Pocket, 104 p. Tweetalig Middelnederlands-Nederlands. Toelichting: W.P. Gerritsen. xY 6453 x 7.00

[REINAERT]. HARTMANN, Julius Eduard. Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann. Utrecht, C. van der Post jr. [1866]. Gebonden. V + 380 p. Ills. Mooi exemplaar. xY 3415 x 120.00

RESOORT, Rob (ed.). Robrecht de Duyvel. Muiderberg, Dick Coutinho, 1980. Ingenaaid. 151 p.Ills. - xL 7698 x 8.00

REYNAERT. Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin. Paderborn, Ferdinand Schoningh, 1874. Einband. LII + 521 p. - xY 3417 x 50.00

REYPENS, L. Ruusbroec. Brussel/Amsterdam, Standaard-Boekhandel/P.N. van Kampen & Zoon, 1926. Gebonden. 137 p. Ills. Eigen Schoon nr. 4. Genummerd 240/300 exx. xB 5308 x 30.00

REYPENS, L. Ruusbroec de wonderbare. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943. Gebonden. 98 p. De seizoenen nr. 17. xB 2038 x 7.00

REYPENS, L. Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus". Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943. 2e druk. Gebonden. 98 p. De Seizoenen nr. 17. xH 8548 x 6.50

REYPENS, L. Uren met Ruusbroec. Baarn, Drukkerij Hollandia, z.j. Gebonden Stofomslag 188 p. - xH 9322 x 7.00

RINGMAN, Mathias (Philesius Vogesigena). Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1905. Ingenaaid. 16 + 63 p. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XI. xL 6635 x 15.00

ROKEWODE, Johanne Gage. Chronica Jocelini De Brakelonda, De Rebus Gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi. Londini, Sumptibus Societatis Camdenensis, 1840. Gebonden. XI + 171 p. - xY 0354 x 15.00

ROMBAUTS, E. (ed.). Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971. 6e druk. Oorspr. omslag. 94 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 4. xT 4836 x 6.00

ROOVERE, Anthonis de. De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken. Uitgegeven door J.J. Mak. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1955. Gebonden. 414 p. - xH 4173 x 12.00

ROOVERE, Anthonis de. Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen van Th. de Jager. Blaricum, De Waelburgh, z.j. Or. omslag. 112 p. Zonnebloem-boekjes. xL 9201 x 8.00

ROQUES, Mario (ed.). Le Roman de Renart. Branches VII-IX. Honore Champion, Paris, 1955. Broche XIX + 201 p. Les Classiques Francais du Moyen Age xR 0987 x 8.00

RUNSSBERG, Eberhard von (ed.). Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift. Im Insel Verlag zu Leipzig, n.d. Einband 32 p. + 92 Abb. Insel-Bucherei nr. 347 xB 6824 x 7.00

RUUSBROEC. De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniels. In den Toren, Naarden, [1941]. Gebonden, 78 p. toren-reeks xY 0915 x 7.00

RUUSBROEC. Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen door W.H. Beuken. Tjeenk Willink, Culemborg, 1976. 2de Herziene druk. Paperback. 206 p. - xY 0913 x 8.00

RUUSBROEC. Ruusbroec-Tentoonstelling. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, 1931. Oorspr. omslag. 51 p. - xB 1230 x 8.00

RUUSBROEC. Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens. Leiter-Nypels, Maastricht, 1926. Oorspr. omslag, 34 p. Portret van Ruusbroec gesneden door B. Essers. Oplage 300 exx. xT 1712 x 20.00

RUUSBROEC, Jan van. Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke. Antwerpen, Neerlandia, 1929. Oorspr. omslag. 77 p. Bloemen van ons geestelijk erf nr. 1. xT 7640 x 12.00

RUUSBROEC, Johannes. Het sieraad der geestelijke bruiloft. In hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden grijs halflinnen. XVIII + 225 p. Nederlandsche Bibliotheek 356. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6511 x 7.00

RUUSBROEC, Johannes. Het sieraad der geestelijke bruiloft. In hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Ingenaaid. XVIII + 225 p. Nederlandsche Bibliotheek 356. Omslagontwerp P.H. Praag. xY 6540 x 7.00

SCHELLART, Franciscus Jacobus. Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516). Stichting 'Onze Oude Letteren' / Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1952. Oorspr. omslag, 151 p. + stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 9603 x 15.00

SCHONFELDER, Albert. Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht. Böhlau Verlag, Münster/Köln, 1955. Einband, Umschlag, IX + 160 p. Niederdeutsche Studien, Band 3. bibliotheekstempeltje. xT 9631 x 12.00

SCHONHUTH, Ottmar F.H. Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth. Reuthlingen, Fleischhauer und Spohn, 1848. Brochiert. 214 p. Ills. - xT 7093 x 35.00

SEGGELEN, A.J.M. van (ed.). Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Gebonden Stofomslag 214 p. + Bijlage. Ills. Zwolse drukken en herdrukken nr. 56. xH 5171 x 10.00

SMIT, Gabriel. Beatrijs. De vroege tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door Gabriel Smit. Amboboeken, Baarn, 1979. Paperback, 79 p. - xR 7677 x 7.00

SMITS VAN WAESBERGHE, Jos. Muziek en drama in de middeleeuwen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. 2e druk. Gebonden. VIII +110 p. Ills. - xH 5167 x 8.00

SNEYDERS DE VOGEL, K. De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven. Den Haag, Leopold, 1942. Ingenaaid. 95 p. Bibliotheek voor weten en denken nr 26. xL 1331 x 8.00

STALLAERT, K. (ed.). Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw. Gent, Drukkerij A. Siffer 1889. Gebonden XX + 182 p. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Goed herbonden met op voor- en achterkant het oorspronkelijk omslag geplakt. xB 4537 x 50.00

STOETT, F.A. (ed.). Drie kluchten uit de zestiende eeuw: Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. Gebonden, XXVIII + 212 - xY 0917 x 9.00

STOOP, Andre. (sameng.). Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst. Sint-Niklaas, Stadhuis, 1971. Geniet. 56 p. Tentoonstelling ingericht door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas t.g.v. 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. 3 t/m 30 september 1971. xT 5415 x 15.00

STRACHE, D.A. (inl.). Jan van Ruusbroec leven / werken. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1931. Gebonden. 439 p. + afbeeldingen. Onder de redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen. xB 0929 x 30.00

STRACKE, D.A. / J. van Mierlo / L. Reypens. Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer. Davidsfonds, 1932. Ingenaaid. 125 p. Keurboeken no 8. xH 9324 x 8.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door... Amsterdam, H.J. Paris, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. - xL 1431 x 7.00

STUYVAERT, V. (ills.). Middeleeuwsche liedekens. Met 40 houtsneden van V. Stuyvaert. A.A.M. Stols, Maastricht, [1935]. Gebonden, [84] p. Veertig full-page houtsneden. Van Dijk 352. Gezet uit de 'Romanée'. xY 8398 x 12.00

TEIRLINCK, Herman. Elckerlyc, eene middeleeuwsche moraliteit naar den oorspronkelyken tekst getrouwlyk oorgeschreven door Herman Teirlinck. Z.p. [1946]. Ingenaaid. [32] p. Gedrukt voor de Vrienden van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten van Belgie. xY 6747 x 10.00

THOMAS A KEMPIS. Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1971. Or. omslag. 64 p. + Platen. T.g.v. de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van Thomas a Kempis (1379 of 1380-1471). xK 3814 x 10.00

THOMAS, Jacques. L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches. Brugge, De Tempel, 1962. Broche. 288 + 297 + 499 p. Rijksuniversiteit te Gent werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte aflevering 129/130/131. [bibliotheekstempeltjes]. Goed exemplaar. xL 4716 x 75.00

TIDEMAN, J. Floris ende Blancefloer. Z.pl. z.j. papieren omslag. 31 p. Studie over het middelnederlandse toneelstuk, Floris ende Blancefloer. xY 5202 x 10.00

TINBERGEN, D.C. De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen. Den Haag, Servire, 1947. Gebonden. 125 p. Ills. - xH 5169 x 6.00

TUINSTRA, Fons. St. Servaas legenden. Geillustreerd door Hubert Levigne. Maastricht, Ernest van Aelst, 1934. Ingenaaid. 88 p. Ills. 15,5 x 12 cm. Gedrukt in twee kleuren. Naam op schutblad. xK 7413 x 12.00

VEKEMAN, H. Torec, een middeleeuws kunstwerk. Nijmegen, ALFA, 1980. Paperback. 60 p. Ills. Tekst en Tijd 1. xB 7743 x 7.50

[VELDE, Hendrik van] SINNEMA, John R. Hendrik Van Veldeke. Twayne, New York, 1972. Bound dustjacket bibliography, index, 147 p. Twayne's World Author Series, A survey of the world's literature: TWAS 223 xR 6022 x 10.00

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken. Antwerpen, Standaard, 1939. Oorspr. omslag. 85 p. Overdruk uit de verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xB 8457 x 15.00

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem. Gent, Secretarie der Academie, 1957. Oorspr. omslag. 233 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks III, nr. 35. De Prioriteit Van Veldeke tegenover Eilhart van Oberg gehandhaafd - Nieuws over Heynrijck Van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich Von Veldeken. Bij het verweer van Th. Frings. Kantaantekeningen bij vragen rondom Hendrik Van Veldeke. Zur Losung des Veldeke-Problems. Het Bisdom Luik als kultuureenheid in de 17de eeuw. xB 8128 x 10.00

[VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A). Maastricht, 1977. Ingenaaid. 288 p. Ills. Ten geleide door Louis Roppe. Met bijdrage over de Middelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius door J. Deschamps. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 5311 x 15.00

[VELDEKE, Hendrik van] Notermans, Jef. Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk. Branding, Brugge, 1928. Oorspr. omslag 138 p. + adv. Branding Brochurenreeks, 2e jaargang Nr. 1 en 2. Omslagillustratie en titelpagina houtsneden van Henri Jonas. xR 6021 x 17.00

[VELDEKE, Hendrik van] ROGIER, L.J. Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Maastricht, Leiter-Nypels, 1931. Oorspr. omslag. 216 p. Ills. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto 'Tussen twee werelden'. xR 2800 x 18.00

[VELDEKE, Hendrik van] TEUSINK, Derk. Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied. Amsterdam, H.J. Paris, 1945. Oorspr. omslag. 166 p. Handelseditie van het Proefschrift 23 october 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6355 x 15.00

VELDEKE, Henric van. 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans. J. Noorduijn en Zoon, Gorinchem, 1966. Oorspr. omslag. 52 p. - xY 8274 x 7.00

VELDHEIM, J. (Ed.). Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poezie uit de middeleeuwen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Libellen serie 238. xH 5177 x 7.00

VERDAM, J. (ed.). Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven. De erven H. van Munster & Zoon, Amsterdam, 1882. Gebonden, 172 p. bibliotheekstempeltje, potloodstrepen in de marges. xT 9636 x 9.00

VERHOFSTEDE, A.L. / J. Van Mierlo / G. Lieftinck / R. Roemans. Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans. Antwerpen, De Vlijt, [1947]. Gebonden. 62 + 34 p. - xT 3953 x 10.00

VERMEERSCH, A.P.L. De taalschat van het laat-middelnederlandse Keurbouc van Werveke. Een bijdrage. Gent, Secretariaat van de Academie, 1962. Oorspr. omslag. 149 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde -Reeks VI, nr. 85. xB 8277 x 12.50

VERSNAEYEN, Karel. Jacob van Maerlant en zijne werken. Gent/'s Gravenhage, W. Rogghe/M. Nijhoff, 1861. Oorspr. omslag. X + 152 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8743 x 15.00

VERWIJS, Eelco. Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1915 - 1924. 3e en 4e druk. Gebonden. 4 delen. Verschillende drukken. xA 0399 x 25.00

VERWIJS, Eelco (ed.). Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1860. Herbonden XII + 56 p. - xB 0844 x 10.00

VISSCHER, L.G. (ed.). FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen]. Robert Natan, Utrecht, 1838. Gebonden, gelithograveerde titelpagina, XVI + 293 p. scheur in pagina's 117-122. bibliotheekstempeltje. xT 9637 x 10.00

VLOTEN, J. van. Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten. Haarlem, W.C. de Graaf, 1878. Oorspr. omslag. 112 p. - xY 8544 x 10.00

VOORHOEVE, Carel [ed.]. Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1932. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xR 5064 x 22.00

VORRINK, Joh. Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Gebonden. 203 p. onafgesneden. Genummerd 115/150. Gesigneerd door de auteur. Nederlandsche Kunst III. xM 6262 x 10.00

VREESE, Willem de. Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst. Antwerpen, 1932. Volksuniversiteit Herman van den Reeck, 1932. Oorspr. omslag. 40 p. Herdenkingsrede gehouden bij de opening van de Antwerpsche Volksuniversiteit Herman van den Reeck, den 4den October 1931. Overdruk uit Jong Dietschland. xT 5941 x 8.00

WADDELL, Helen. Vaganten in de middeleeuwen. Utrecht, Aula-Boeken, 1966. Pocket. 315 p. Aula 276. xH 3480 x 6.00

WADDELL, Helen. Vaganten in de middeleeuwen. Utrecht, Aula-Boeken, 1978. 2e druk, Pocket. 316 p. Aula 618 xY 4741 x 7.00

WIJNGAARDS, N. Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag. 276 p. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijgaards. Zwollse drukken en herdrukken Nr. 25. [vlekje op omslag]. xB 0946 x 8.00

WILLEMS, Leonard. De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529). Gent, W.Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 23 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 7264 x 7.50

WILLEMS, Leonard. Elckerlyc-Studien. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Oorspr. omslag. 185 p. - xB 1258 x 15.00

WILLEMS, Leonard. Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns. Gent, W. Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 32 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xT 4775 x 10.00

WILLIAM. Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman. Bert Bakker Amsterdam 1977. Paperback 164 p. Zgn. van de auteur van De Reynaert. knipje uit titelpagina. xL 4973 x 7.00

WOLTHUIS, G.W. Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen. Amsterdam, C. de Boer, 1952. Ingenaaid. 197 p. Ills. - xT 0557 x 25.00

WULF, M. de. Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek/De Nederlandsche Boekhandel, 1947. Gebonden Stofomslag 223 p. - xL 3387 x 12.00

ZATZIKHOVEN, Ulrich von. Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster. New York, Columbia University Press, 1951. Bound. 238 p. Revised and provided with additional notes and an introduction by Roger Sherman Loomis. xT 0771 x 15.00

ZUIDWEG, J.J.A. Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door... Amsterdam, Editiones Bonarum Litterarum, 1946. Or. omslag. 44 p. Genummerd 482/500 exx. xK 3827 x 10.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page