Geschiedenis

2020

- 17 November 1863. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid, zoo als het te 's-Gravenhage plegtig is gevierd. 's-Gravenhage, H.C. Susan, Oorspr. omslag. 80 p. Overgedrukt uit het Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage. xT 4632 x 20.00

- 5 mei 1945 Haarlem. Haarlem, De Toorts, 1955. Gebonden. N.p. Ills. In 1955 bij de herdenking van de tiende verjaardag der bevrijding aan Haarlems jeugd aangeboden door het Gemeentebestuur. De illustraties zijn van een Haarlemse arts. xB 2966 x 10.00

- 50 jaar CPN, 1919-1969. Communistische Partij Nederland, 1969. Geniet. 10 p. Ills. - xT 3619 x 8.50

- A Bilateral Bicentennial. (De artikelen in deze aflevering vormen de tekst van een serie voordrachten gehouden op een congres over tweehonderd jaar Amerikaans-Nederlandse betrekkingen). Den Haag, Nederlands Historisch Genootschap, 1982. Oorspr. omslag. 389-669 p. Ills. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden deel 97 aflevering 3, 1982. xB 6934 x 10.00

- A Nation at War. New York, The Netherlands Information Bureau, 1942. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xT 7898 x 10.00

- Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia. 's-Gravenhage, Joh. IJkema & M.M. Couvee, 1877. Oorspr. omslag. 92 p. - xY 0375 x 15.00

- Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905. Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5057 x 10.00

- Activisten. v/h Ad. Hoste, Gent, 1919. Oorspr. omslag, 223 p. Uitgave van het Julius Vuylsteke-Fonds nr.11. Rug omgeplakt. xT 7880 x 15.00

- Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar. Alkmaar, 1861. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 6762 x 10.00

- Amerikaansche hulde aan de verbonden natien. London, Jas. Truscaott & Son, 1916. Geniet. 52 p. - xT 4104 x 10.00

- Amsterdam between D-Day and Liberation, June 1944 - May 1945. Amsterdam, Municipality of Amsterdam, 1945. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5518 x 15.00

- Amsterdam in stukken en brokken. Met 43 Illustraties. Amsterdam, Vrienden van het Amsterdam-Boek, 1969. Paperback. 192 p. Reprint van de geillustreerde uitgave uit 1890, aangevuld met enkele belangrijke afbeeldingen. xK 7712 x 8.00

- Amsterdam: Sa vie sociale et economique. Amsterdam, Imprimerie Communale, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3591 x 10.00

- Amsterdam: Sein soziales und okonomisches Leben. Amsterdam, Stadtische Druckerei, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3590 x 10.00

- Amsterdam: zijn maatschappelijk en economisch leven. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3589 x 8.50

- Amsterdams Distributiedienst zooals de Duitschers hem niet kenden! Stadhuis Amsterdam. Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer, [1945]. Oorspr. omslag, Ills., 8 p. Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer 6 xT 9985 x 7.00

- Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge Vande stiging, op-komst en heerlijkheyd der voorsteyde Amsterdam. Amsterdam, Minerva, 1968. Gebonden Stofomslag 32 p. Facsimile. Genummerd 504/1000 exx. xK 8861 x 10.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 6936 x 8.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 6935 x 8.00

- Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied. Maastricht, Uitgeverij Stegen, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 3293 x 10.00

- Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen. Brochure nr. IV. Utrecht, 1934. Oorspr. omslag. 30 p. Omslag gebruikssporen. xT 7690 x 15.00

- Aufstand im Arbeiterparadies. Der 17. Juni 1953. Sonderreihe der Zeitschrift "Berlin - Brandenburger Kurier". [ca. 1956]. Oorspr. omslag. 26 p. - xY 3526 xx 9.00

- Beginselprogram der S.D.A.P. Weltevreden, Inonesische Drukkerij, [1927]. Geniet. 28 p. - xT 7710 x 10.00

- Beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid). Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xT 7178 x 7.00

- Begrafenis van Koning Willem III. Plechtige begrafenis van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, groot Hertog van Luxemburg. De stoet in 5 rijen boven elkaar. Midden-boven het portret van de Koning met links het Nederlandse en rechts het Luxemburgse wapen. A. Akkeringa, Amsterdam, 1890. Lithografie in kleur, 58 x 77 cm. xT 3933 xx 125.00

- Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1951. Gebonden. 166 p. Ills. - xR 1940 x 10.00

- Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw. Belgas al servicio de Espana durante el siglo XVIII. Belges au service del l'Espagne au XVIIIe siecle. Bruxelles, Europalia, 1985. Large Paperback. 97 p. Ills. Tekst in Nederlands, Frans en Spaans. xT 2812 x 10.00

- Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980. Brussel, R. Coolen, 1980. Oorspr. omslag. 124 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas t.g.v. Europalia 80. 26 september - 31 oktober 1980. xT 2809 x 10.00

- Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1915. Oorspr. omslag. 154 p. Met uitvouwbare kaart. Herausgegeben im Auftrage des Kaiserlich deutschen General-Gouvernements. xT 9167 x 10.00

- Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1915. Einband. 154 p. Met uitvouwbare kaart. Herausgegeben im Auftrage des Kaiserlich deutschen General-Gouvernements. xY 1630 x 11.00

- Berlin 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit. Bonn/Berlin, Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen (BRD), 1962. Oorspr. omslag. 37 p. Ills. - xT 8086 x 10.00

- Berlin August 13. Federal Ministry for All-German Affairs, Bonn/Berlin, 1961. Oorspr. omslag, Ills. 48 p. over de bouw van de Berlijnse Muur. Oorspr. titel: Sperrmassnahmen gegen Recht und Menslichkeit _ Berlin, 13. August. xY 3523 xx 10.00

- Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed, voor rekening van Onderlinge Vereeniging van Veehouders te Nieuwer-Amstel: het bouwen van een Gedeelte aan de Melkinrichting benevens 1 Heerenhuis, aan de Weteringschans te Amsterdam, met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen, volgens ontwerp van den Architect, Civiel-Ingenieur Joseph Th. J. Cuypers. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 30 p. Bestek 35 B. xR 5614 x 15.00

- Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz. S.J. Prins, Amsterdam, 1842. Blanco blauw omslag, 24 p. iets smoezelig xT 9300 x 25.00

- Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. VII. Amsterdam, Menno Hertzberger, 1956. Oorspr. omslag. XII + 214 p. Ills. - xR 3559 x 15.00

- Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag. 181 p. - xR 3561 x 15.00

- Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk. 's Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1881. Oorspr. omslag. 70 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8884 x 50.00

- Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918). Kaaskerke-Diksmuide, Vereeniging zonder winstbejag Bedevaart naar graven van den IJzer, 1939. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. Op omslag: De Open Frontbrieven. xT 6414 x 12.50

- Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie. Amsterdam, J. Frijda, z.j. Geniet. 22 p. - xT 2141 x 8.00

- Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Oorspr. omslag. 32 p. Het Engelsche Witboek nr. 1. xT 5899 x 8.00

- Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst. London, Hodder & Stoughton, 1916. Oorspr. omslag. 18 p. - xY 0444 x 8.50

- Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Unie, [1940]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 4365 x 8.50

- Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd. Zandvoort, Bibliotheek voor ontspanning en Ontwikkeling, z.j. Geniet. 38 p. - xR 5936 x 10.00

- Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1981. Paperback. 143 p. - xY 0579 x 7.50

- Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit. Leiden, Academisch Historisch Museum, 1956. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6140 x 7.00

- Charter of the United Nations. Full text of documents signed at San Francisco. The Hague, Martinus Nijhoff, 1945. Geniet. 31 p. - xY 0530 x 10.00

- Cooperatief Arsenaal. Den Haag, Centrale Bond van Nederlandse Verbruikscooperaties, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Dit boekje is samengesteld door de centrale propaganda-commissie ten dienste van de scholing van de leden van de cooperatieve kernen. xT 6160 x 9.00

- Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1947. Gent, 1948. Paperback. 482 p. Ills. - xT 2758 x 25.00

- Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar. Utrecht, L.E. Bosch, 1890. een vel. 15 x 25 cm. T.g.v. Wilhelmina's tiende verjaardag. xY 4709 x 8.00

- Das heimliche Deutschland. Blätter der Widerstandsbewegung. Zur Jahreskundgebung der Opfer des Faschismus am 22. September 1946 im Lustgarten Belin. Berlin, 1946. Brochiert. 32 p. - xY 1814 x 10.00

- De A.V.R.O. Wat zij is, wat zij doet. Hilversum, Algemeene Vereeniging Radio Omroep, 1948. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 7855 x 10.00

- De aanval der Communistische Internationale op onze koloniën. Communistische propaganda in Indië. Nationale Bond tegen Revolutie, Rotterdam, [ca. 1927]. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. Bondsuitgave: Brochure 5 xR 3498 x 15.00

- De Aardgasgokkers van Slochteren. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1963. Geniet. 16 p. - xT 9406 x 6.50

- De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901. Amsterdam, S.D.A.P., 1901. Geniet. 32 p. - xY 1836 x 8.00

- De Arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren, in het bijzonder van jeugdige handels- en kantoorbedienden. Rapport uitgebracht door de Commissie. enz. Rotterdam, 1909. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 8064 x 9.00

- De beschermer der kleine naties. Door een Nederlandsch Journalist. z.p. [ca. 1917]. Oorspr. omslag. 34 p. Verzameling van anti-Engelse citaten uit Nederlandse bladen. Omslagtekeningen Jordaan. xB 6445 x 10.00

- De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V. Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van het maandblad Politiek en Cultuur. xT 6907 x 7.00

- De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek. Z.p. [1945]. Geniet. 32 p. Ills. - xT 0018 x 8.00

- De Britsche contrabande-controle. Londen/'s-Gravenhage, 1940. Geniet. 23 p. - xT 6570 x 8.00

- De candidatuur Henri J. ter Hall voor de Tweede Kamer. Den Haag, P. Niezen, z.j. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7111 x 7.50

- De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen? Z.p. z.j. 6e druk. Geniet. 22 p. - xR 4696 x 7.50

- De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905. Amsterdam, Federatie Amsterdam der Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1905. Geniet. 16 p. - xT 7986 x 8.00

- De Duitsche nota en het antwoord der geallieerden, vertaling-uit het Engelsch-van de Duitsche nota, door den Amerikaanschen Gezant te Londen op 19 December, 1916, aan Lord Robert Cecil, waarnemend Staats-secretaris voor buitenlandsche zaken, ter hand gesteld. London, The Menpes Printing & Engraving Co., 1917. Oorspr. omslag. 12 p. Vertaling-uit het Fransch-van het antwoord, hierop door het Fransche Goevernement, namens de Geallieerden, aan den Amerikaanschen Gezant te Parijs op 30 December, 1916, medegedeeld De Duitsche nota. Tekst ook gedeeltelijk in het Frans. xT 1247 x 8.00

- De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, [1912]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6654 x 8.00

- De Elzas-Lotharingsche kwestie. 's-Gravenhage, Bootsma, [ca.1917]. Oorspr. omslag, 16 p. Politieke Bibliotheek 4 xT 4494 x 7.00

- De Grote Reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de Rode Nederzetting. Een werkboek voor Rode Valken. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1940. Oorspr. omslag. 111 p. Ills. - xT 5390 x 8.50

- De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, Trekvogelhoofdkwartier, 1947. Oorspr. omslag. 111 p. op omslag: Werkboek voor de Internationale Rode Nederzetting. xR 5766 xx 12.00

- De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw. Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9820 x 8.00

- De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool. Heusden, A. Gezelle Meerburg, [1898]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6136 x 8.00

- De Jeugd-Internationale en haar Program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek no 1. xT 5848 x 8.50

- De Jeugd-Internationale en haar program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd Bibliotheek no. 1. xT 7167 x 8.00

- De leugens van het verraad-rapport. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 8010 x 8.50

- De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die Partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden half leer. XIV + 405 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8714 x 25.00

- De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs. Algemeen Handelsblad, 1968. Oorspr. omslag. 164 p. Ills. - xT 0849 x 8.00

- De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1864. Gebonden. 96 p. Negen platen in tintdruk, met text. [Band gebruikssporen]. M. Adriaenzoon de Ruyter. Jan van Galen. J.H. van Kinsbergen. W.J. Baron Bentinck. J. vanden Vondel. J.C.J. van Speyk. C. de Graeff. C. Jansen. J. van Heemskerck. A. v.d. Hulst. I. Sweers. W. van der Zaen. N.S. van Winter en zijne echtgenoote L.W. van Merken. Met een annhangsel, bevattende de Grafmonumenten van: C. Brunings en Frederik W. Conrad. Willem Bilderdijk. De familie de Raet. J. Baron van Wassenaer. P. van Hessen Philippsthal. xT 2014 x 25.00

- De Munitiewerker en zijn Rechtspositie. Amsterdam, Federatie van Personeel in Openbaren Dienst Vakgroep Rijkswerklieden, z.j. Geniet. 32 p. - xR 7354 x 8.00

- De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken. Den Haag, De Arbeid, z.j. Oorspr. omslag, 20 p. - xT 3290 x 10.00

- De namen van de Rotterdamse politiemannen, die vielen in de jaren 1940-1945 bij het vervullen van hun plicht, in het verzet tegen de vijand door oorlogsgeweld. Z.p. [ca 1946]. Cahiersteek. 38 p. - xY 1839 x 10.00

- De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst. Utrecht, Fimku, [ca. 1943]. mMpje met 11 platen, in kleur met zilverkleurige omkadering; inclusief een boekje met verklarende tekst, 13 p.; afmeting platen 15x20,5 cm. - xT 5615 xx 22.00

- De Nederlandse Kastelengids. THOTH, Bussum/ Nederlandse Kastelenstichting, 2004. Paperback, Ills., 336 p. musea, restaurants,l ogies enz. met foto's van Jan Derwig xY 7701 x 8.00

- De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk. Z.p. [1945]. Geniet. 45 p. Gestencilde tekst. - xT 4748 x 8.50

- De onschendbare eed. 1 maart 1871 - 1 maart 1918. France, Alsace - Lorraine. Tekst in Nederlands. Paris, Jean Cussac, [1918]. Broche. 48 p. Comite L'effort de la France et de ses Allies. [Annexaties]. xY 2581 x 10.00

- De Oorlog in beeld Februari 1918. The War Pictorial (Hollandsche Uitgave). Deel II afl. 9. London, Hodder and Stoughton, 1918. Geniet. 32 p. Ills. Tekst Frans/Nederlands. xY 4499 x 8.00

- De oorlog tegen hospitaalschepen. Amsterdam K. van Leeuwen, [1917]. Geniet. 23 p. - xR 5286 x 10.00

- De oorlogsinspanning van Groot-Brittannie. Een overzicht van Statistieken, die betrekking hebben op de oorlogsinspanning van het Vereenigd Koninkrijk. London, Britsche Ministerie van Voorlichting, 1945. Oorspr. omslag. 28 p. + 5 p. Beeldstatistiek. Command Papers no. 6564. xT 7334 x 10.00

- De opheffing van de Departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een Departement van Defensie. Den Helder, C. de Boer Jr, 1921. Oorspr. omslag. 40 p. Een historisch overzicht van het vraagstuk en eene ernstige waarschuwing aan de regeering, de Staten Generaal en het Nederlandsche volk. xT 7565 x 10.00

- De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjublileum van koning Willem III. xT 6071 x 10.00

- De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9321 x 9.00

- De Oudeliedenzorg te Amsterdam. Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1924. Oorspr. omslag. 114 p. Ills. - xT 5747 x 10.00

- De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer. Oosterhout, Vermijs-Mertens, [1940]. Geniet. 52 p. - xR 5598 x 12.50

- De Roode Post. Wekelijksch orgaan voor Leninistische-Marxistische Politiek. 1e jrg. nr. 5. September 1934. Amsterdam, 1934. Krant. 4 p. Litwinov strijdt voor de vrede! Rede bij de toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond. xT 9404 x 7.00

- De slag om Groot-Brittannie. Augustus-October 1940. Londen, Landsdrukkerij, 1941. Geniet. 36 p. Met foto's. - xT 5298 x 10.00

- De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944. Wageningen, H. v.d. Pol, 1944. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Omslagtekening: J. Douwenga. xT 4870 x 10.00

- De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7708 x 8.00

- De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6650 x 8.00

- De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel. Den Haag, Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Ambtenaren, 1955. Geniet. 30 p. - xT 6669 x 7.00

- De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding. Amsterdam, september 1946. Geniet. 16 p. - xL 1934 x 7.00

- De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916). Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1916. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0603 x 8.00

- De Suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis. Z.p. [1927]. Oorspr. omslag. 73 p. Ills. - xR 8971 x 20.00

- De Tariefwet. Past op uw zakken. Nationaal Arbeiders-Secretariaat in Nederland (N.A.S.), Amsterdam, 1911. Oorspr. omslag 32 p. - xB 9669 x 7.00

- De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon. St. Annaparochie, Kuiken jr., 1891. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 5847 x 9.00

- De toestand van de geldelijk ondersteunde armen te Amsterdam in het jaar 1927. Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Amsterdam, 1929. Oorspr. (art deco) omslag, 27 p. Statistische mededeelingen van den Armenraad te Amsterdam in samenwerking met het Bureau van Statistiek der Gemeente uitgegeven door het Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon No. 11 xT 2863 x 8.00

- De toren van heldenhulde te Diksmuide. Secr. IJzerbedevaart, Diksmuide, z.j. Geniet Ills. 16 p. [over het IJzermonument] Vlek op omslag. xR 4030 x 7.50

- De Turksche Overheersching. London, The Menes Printing & Engraving, 1917. Oorspr. omslag. 20 p. Overgenomen uit The Round Table. xT 0233 x 7.00

- De Tweede Wereldoorlog. Wanneer? Groepen van Raden-Kommunisten, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7919 x 10.00

- De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers. Amsterdam, J.H. & G. van Heteren / J.M. Meulenhoff, [1923]. Oorspr. omslag. 80 + 108 p. Statistische mededeelingen van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam no.73 Communications statistiques / Bureau Municipal de Statistique d'Amsterdam. Omslagontwerp: Emile Dehe. xT 3754 x 15.00

- De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. Derde Duizend. Oorspr. omslag. 16 p. - xL 2738 x 10.00

- De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. Utrecht, Nenasu, 1941. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. T.g.v. de viering van het tienjarig bestaan der N.S.B. xB 2193 x 20.00

- De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899. Dordrecht, D. Reidel, 1899. Geniet. 23 p. - xT 7297 x 10.00

- De Vlaamse Kwestie. Antwerpen, Sheed & Ward, 1953. Oorspr. omslag. 103 p. Universitas Schriften nr. 3. Een aantal opstellen over de Vlaamse kweste. xR 3682 x 15.00

- De vrouwen vredesgang. Z.pl. Centraal van het Centraal Comite, [1937]. Geniet. 28 p. - xT 7130 x 9.00

- De waarheid over het proces tegen de terroristische samenzweerders in Moskou. Het enige authentieke materiaal over het proces tegen het terroristische centrum Trotzki-Zinowjew. Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 166 p. Behandeld voor het militaire kollege van het hoge gerechtshof van de U.S.S.R. van 19 tot 24 augustus 1936. xR 0295 x 18.00

- De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf, 1933. Oorspr. omslag. 78 p. Ills. - xT 6436 x 10.00

- De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij. Amsterdam, C.P.N., 1952. Geniet. 48 p. - xR 8851 xx 8.50

- De weg tot de macht. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. 2e druk. Geniet. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xR 4798 xx 8.00

- De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 8062 x 9.00

- De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis. Den Haag, S.D.A.P., 1915. Geniet. 8 p. Vierde vlugschriftje van de reeks. Uitgegeven door de afdeelingen Den Haag van de S.D.A.P. bij gelegenheid van de Raadsverkiezingen in 1915. xT 7319 x 8.00

De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks. Amsterdam, Stadsdrukkerij, z.j. Geniet. 6 p. Met een uitklabare kaart. - xR 6184 x 15.00

- Det Internationella laget och Komintersektionernas uppgifter. Stockhom, Forlagsaktiebolaget Arbetarkultur, 1933. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 3007 x 10.00

- Die Beruhmten Entdecker und Forscher. Kunstverlag Lucien Mazenod, 1947. Gebonden. 373 p. Ills. Die Galerie der Beruhmten Manner. xK 9761 x 40.00

- Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin. Bonn/Berlin, 1961. Oorspr. omslag. 160 p. Met kaart en illustraties. [bibliotheekstempeltje]. xL 7944 x 10.00

- Die Frau fur ihr Volk. Deutsches Frauenwerk. Reichsfrauenführung. Hauptabteilung Presse Propaganda, z.j. Paperback. 119 p. Met vele foto's. - xT 3916 x 15.00

- Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925). R. Schmidt, Berlin / Allgemeiner Genossenschaftsverlag, Friedrichshagen-Berlin (Ausl.) / Produktiv-Genossenschaft für den Bezirk Halle-Merseburg, Halle (Druck) 1925. Umschlag mit kleinen Randfehlstellen. xT 6547 x 8.00

- Die revolutionare Kampforganisation. Essen, Bezirksleitung der Kommunistischen Partei fur Rheinland- Westfalen, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0585 x 8.00

- Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965. Antwerpen, Were Di, 1965. Geniet. 8 afleveringen. Jong-Nederlandse Gemeenschap; Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, Were Di. Voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa. xR 9284 x 30.00

- Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess. Karlsbad, Graphia, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xT 7901 x 20.00

- Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944. z.p., Oblong, Oorspr. omslag, 11 fotopagina's met onderschrift. 15 x 11,5 cm. - xT 7132 x 8.00

- Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1938]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: 12 Mei 1938. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. xT 6111 x 6.50

- Dr. August Borms voor het gerecht. Ern. Sele, Antwerpen, [1919]. Tweede uitgaaf vermeerderd en volledigd. Gebonden Ills. 436 p. - xR 3735 x 30.00

- Dr. August Borms voor het gerecht. Ons Vaderland, Brussel, 1920. Ingenaaid 398 p. - xR 7055 x 20.00

- Drinkwaterleiding te Medan. Twee delen. Deel I: Text, Deel II: Platenatlas. Batavia, Landsdrukkerij, 1919. Oorspr. omslag 21 p. + 15 folding plates and maps. Mededeelingen en Rapporten van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, Reeks II. Werken in het belang der gezondheid. xB 2658 x 25.00

- Duijs 1933 of November 1918. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij (O.S.P.) 1933. Oorspr. omslag. 16 p. O.S.P. nr. 18. xT 6193 xx 8.00

- Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Sterringa's 5-cent-brochuren III. Omslag matig. xR 0533 x 10.00

- Economische Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Deel 20: I. Prins: Gegevens betreffende de Oprechtse Hollandsche Civet. N. Posthumus: Een handschrift over de textielververij in de Republiek uit de eerste helft der zeventiende eeuw. J. van Es: Zestiende-eeuwsche vrachtvaart-bescheiden. J. Westerman: Bescheiden betreffende den Amsterdamschen handel in de eerste helft der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, N.E.H.A., 1936. Gebonden. XXVII + 329 + XLV p. - xR 6646 x 17.50

- Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat. Antwerpen, Het Verweercomiteit voor de Gildekamersstraat, 1936. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. - xR 7202 x 12.50

- Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad. Amsterdam, Smit & Zonen, [1940]. Geniet. [16] p. Met ingeplakte plaatjes. Reclamebrochure van Drukkerij/Uitgeverij J.K. Smit & Zonen vh. C. Muller. xR 5510 x 8.00

- Een dwangcontract. Uitgave van het Agitatie-comite voor Arbeidswet en Arbeidscontract, 1904. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5866 x 8.00

- Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Amsterdam, ANMB, [1936]. Gebonden. 240 p. Ills. T.g.v. vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936. xR 7130 x 15.00

- Een jaar AJC, leven in woord en getal. Wat er in de afd. Den Haag gebeurde in 1932. Den Haag, 1933. Geniet. 20 p. - xT 6937 x 7.00

- Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken. [Utrecht, Gemeentelijke Centrale Utrecht der Jongeren K.V.P., 1950], Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8803 x 8.00

- Een nieuw Rijks-telegraafkantoor te Amsterdam : open brief aan allen, die belang stellen in den bloei dezer stad Amsterdam, R.C. Meijer, 1868. Oorspr. omslag. 15 p. [Gebruikssporen]. xY 4637 x 8.00

- Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist. Brussel, Het Landelijk Verbond der Vlaamsche Nationalistische Wachten, z.j. Eerste uitgave. Geniet. 27 p. - xT 4556 x 18.00

- Een nieuwe hel en al haar duivels losgelaten. Rotterdam, De Nieuwe Koers, [1928]. Geniet. 12 p. - xY 2570 x 8.00

- Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot" Z.p. 1927. Geniet. 19 p. Beschouwingen over den brief van den Minister van Oorlog en van Marine a.i. aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 7 maart 1927 betreffende de instelling van een Departement van Defensie. xT 4778 x 7.00

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Overdruk uit De Zuid-Limburger, Kerkrade, [1938]. Oorspr. omslag, 32 p. Bijgesloten: Unilever contra De Zuid-Limburger. Een proces in kort geding voor de Maastrichtse Arrondisements-rechtbank, 16 p. xR 7259 x 12.00

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Overdruk uit De Zuid-Limburger, Kerkrade, [1938]. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 5767 x 12.00

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Kerkrade, De Zuid-Limburger, [1937]. Geniet. 32 p. - xT 7729 x 9.00

- Een Program! Toelichting op het strijdprogram van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel enz. Rotterdam, Den Algemeenen Bond van Nederl. P.T.T. Personeel, Mei 1914. Geniet. 32 p. - xY 2838 x 9.00

- Een tweede 1914? Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers? Nieuwe Niedorp, NSV en IAMV. Cor Lodder., 1934. Geniet. 15 p. - xT 7963 x 8.50

- Een zestigtal rapporten over huisindustrie in Nederland naar aanleiding van de Nederl. tentoonstelling van huisindustrie bijeengebracht door de enquete-commisie. Z.pl. 1909. Oorspr. omslag. 92 p. xT 8063 x 15.00

- Ein Kampf um Deutschland. Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen e.V., Berlin, 1933. OBrosch., Ills., 32 S. Nationalsozialistische Propagandaschrift für die Reichstagswahl im November 1933. xT 6234 xx 20.00

- Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II. Hamburg, John Jahr, 1975. Einband Umschlag 574 + 132 p. Ills. Twee delen. - xL 7624 x 15.00

- En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, [ca. 1905]. Geniet. 36 p. - xY 1441 x 10.00

- Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Geniet. 29 p. - xR 6470 x 10.00

- England und die Sperrung der See. Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1915. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 9166 x 8.00

- Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943. Londen, Het Comite ter Bevordering van het Welzijn van Nederlandsche Strijders, 1943. Oorspr. omslag. (Oblong). - xR 9981 x 15.00

- Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal. Veenendaal, S.W. Kleefsman, [1941]. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 5727 x 7.00

- EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Gebonden Stofomslag 223 p. Ills. Aan den historicus J. Huizinga, toenmaals uit Leiden gebannen, werd deze bundel in handschrift aangeboden op 7 december 1942 door vrienden niet -historici. xH 1826 x 22.50

- EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Gebonden. 223 p. Ills. Aan den historicus J. Huizinga, toenmaals uit Leiden gebannen, werd deze bundel in handschrift aangeboden op 7 december 1942 door vrienden niet -historici. xK 9490 x 10.00

- Fascisme ou Liberte. / Theocratie. Paris, La Tour de Garde, 1939. Oorspr. omslag. 63 p. - xY 0445 x 9.00

- Feestbijlage: Katholieke illustratie van 10 Augustus 1939: Het Zomert in den Hof. t.g.v. de geboorte van Irene Emma Elisabeth prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld geboren 5 Augustus 1939. ['s-Hertogenbosch], 1939. Vouwblad. [4] p. Ills. Lied: Martien Beversluis. Illustraties: Frans Lammers. xY 4713 x 12.00

- Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923. Den Haag, Uitgeversbureau J. ten Wolde & Co., 1923. Geniet. 18 p. Ills. - xY 2688 x 10.00

- Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928. Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe, Hamburg, 1928. Umschlag, Ills., 62 S. - xT 7461 xx 20.00

- Film-Album: Van het westelijk front geen nieuws. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 2013. Oorspr. omslag, Ills., [32] p. Over het boek van Remarque en de film. xY 4421 x 7.00

- Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Geniet. 24 p. Samengesteld door het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van S.D.A.P. xR 7377 x 10.00

- Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler. London, Labour Publications Department, 1940. Geniet. 27 p. Labour Party. xT 7076 x 15.00

- Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn, 1983. Paperback. 436 p. Ills. Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin Katalog, 9 (neubearbeitete) Auflage. xM 3511 x 9.00

- Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1982. Oorspr. omslag. 160 p. Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland nr. xT 4710 x 7.00

- Franklin Roosevelt. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, [1945]. Oorspr. omslag. 118 p. - xY 1417 x 8.00

- Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden. Het Nederla.ndsch Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag, [1898]. Oorspr. omslag. 19 p - xY 4689 x 8.00

- Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883. Amsterdam, 1883. Oorspr. omslag, onafgesneden, 40 p. Gedrukt in zwart en rood op zwaar papier. - xT 6392 x 15.00

- Gemeenteprograms der politieke partijen. Alphabetisch gerangschikt en voorzien van een alphabetisch register op de onderscheidene punten der programs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Oorspr. omslag. 101 p. - xY 0626 x 10.00

- Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1840. Oorspr. omslag. 86 p. - xB 2433 x 15.00

- Gestapo. APEA, Antwerpen, [ca. 1945-1946]. Oorspr. omslag, 30 p. 22 x 13 cm. omslag roestvlekkig xY 3511 xx 10.00

- Geuzenliedboek 1940-1945. Z.pl., [ca. 1946]. Halflinnen gebonden, 264 p. mooi exemplaar xY 0739 x 9.00

- Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw. Zout-Leeuw, Ch. Peeters, 1931. 3e uitgaaf. Oorspr. omslag. 28 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2619 x 7.00

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, S.D.A.P., z.j. Geniet. 16 p. Gedrukt door Vooruitgang, Amsterdam. xT 2911 x 10.00

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., z.j. Geniet 16 p. - xY 4285 x 8.00

- Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd. Amsterdam, 't Kasteel van Amstel, 1912. Oorspr. omslag. V + 179 p. - xR 7013 x 10.00

- Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins. Groningen, Jan Haan, 1945. 2e druk. Gebonden. 72 p. Met zwart wit foto's. Tekst in Nederland en Engels. xT 6655 x 10.00

- Haagsche Journalisten Vereeniging. 9 mei 1893-1918. Z.pl. 1981. Geniet. 32 p. - xT 7717 x 8.50

- Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg. Berlin, VVN, 1951. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7896 x 9.00

- Helden en Martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden. Brussel, J. Rozez, [ca. 1950]. Gebonden. 541 p. Geillustreerd. Band met goudopdruk. Bevat o.a. Portretfoto's van Gefusilleerde Belgen met biografische gegevens. De teksten origineel in het Fransch geschreven zijn door Jacques Dickmans in het Vlaamsch vertaald. xT 9732 x 75.00

- Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934. s-Gravenhage, Bond van Oud-Lyceisten en Het Lyceum, 1934. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. - xB 8566 x 12.00

- Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co. Amsterdam, N.J. Boon, 1901. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 12 p. Geillustreerd. (Losse bladen) - xY 1568 x 30.00

- Het Amerikaansche Zwartboek. z.p. 1918. Geniet. 24 p. - xT 4288 x 10.00

- Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat. Den Haag, Office Belge, [1916]. Geniet. 40 p. - xL 7816 x 8.00

- Het bolsjewistisch gevaar. Een ernstig woord ter waarschuwing en overweging. n.p, [1919]. Oorspr. omslag, 8 p. + 16 pagina's foto's. Poging tot revolutie, straatgevechten en verwoestingen in Berlijn in 1919. Wat ook ons ...te wachten staat. xT 7883 xx 9.00

- Het Bondshuis in exploitatie. Stichting N.B.A.S. Bondshuis, z.j. Geniet. 24 p. - xT 7988 x 9.00

- Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie. Amsterdam, Nationall Arbeids-Secr. in Nederland, 1921. Geniet. 24 p. - xY 1607 x 10.00

- Het democratisch beginsel, en zijne verwezelijking en toepassing in den Nederlandschen Staat. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xB 8070 x 15.00

- Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht. 's-Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, 1860. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 75 p. Onderkant titelpagina watervlek. xT 2955 x 40.00

- Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945. Memorandum van de bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den commandant der binnenlandsche strijdkrachten. 's-Gravenhage, Ter Algemeene Landsdrukkerij, 1946. Geniet. 27 p. - xY 5956 x 15.00

- Het Friesch Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting. [Leeuwarden, 1946], Oorspr. omslag. 46 p. - xR 7250 x 10.00

- Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk. Berlijn, Ministrie van Buitenlandse Zaken, [1915]. Geniet. 48 p. Ills. Vertaald van: Volkerrechtswidrige Verwendung farbiger Truppe auf dem europaischen Kriegsschauplatz durch England und Frankreich. xR 5279 x 15.00

- Het geding van de IJzertoren. Diksmuide, augustus 1952. Oorspr. omslag. 91 p. Ills. Uitgave van de vereniging z.w. Bedevaart naar de graven van den IJzer. [Met ingeplakt sluitzegel van de IJzerbedevaart 21 augustus 1960]. xT 1453 x 8.50

- Het Hitler mysterie. Het grootste Geheim van deze Eeuw. Bijzondere editie der A P E A uitgaven., Antwerpen, 1945. Oorspr. omslag, 321 p. - xR 7617 xx 12.50

- Het Koningsvraagstuk. Feiten en Getuigenissen. Gent, Rudolf Vercammen, [1949]. Geniet. 95 p. Ills. - xR 6925 x 15.00

- Het koninklijk Nederlandsch Indische Leger in den strijd tegen Japan. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. In opdracht van Sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdelen. xH 9024 x 11.50

- Het leven van Johan van Oldebarneveld. in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 1775. Separaat uit Deel II, 246-284 p. los in modern omslag. - xY 4518 x 12.00

- Het leven van Katharina Lescaille. in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 1774. Separaat uit Deel I, 287-292 p. Los bijgevoegd twee knipsels over Lescaille uit de verzameling Hartkamp. Katharyne Lescailje (1649-1711) was een Amsterdamse dichteres, vertaalster, uitgeefster en boekhandelaarster aan het eind van de 17e, begin 18e eeuw. Wikipedia xY 4519 x 10.00

- Het leven van Kornelis Musius. in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 1777. Separaat uit Deel IV, 305-308 p. Katholieke martelaar ten tijde van Willem van Oranje. [1503-1572]. xY 4514 x 10.00

- Het leven van Pieter Both. in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 1776. Separaat uit Deel III, 163-170 p. + los knipsel. Pieter Both (1568-1615). De eerste gouverneur-generaal van Ned. Indië. xY 4521 x 8.00

- Het leven van Willem Boreel. in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 1781. Separaat uit Deel IX, 249-263 p. Willem Boreel (1591-1668) advocaat van de Verenigde Oostindische Compagnie en ambassadeur in Frankrijk xY 4520 x 8.00

- Het militarisme. Z.p. De Zaaier, [1910]. Geniet. 8 p. De Zaaier, Bond van jonge arbeiders(sters) in Nederland. xT 6675 x 8.00

- Het Nederland van morgen. [Utrecht, Het Spectrum, 1944]. 62 p. 13 x 9 cm. Beschouwingen naar aanleiding van Boisot [=J.G. de Beus] De wedergeboorte van het koninkrijk en de brochure Om Neerlands toekomst. xT 7993 x 7.00

- Het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders gevestigd te Utrecht. Dertigste Jaarlijksch Verslag 29 juli 1889. Utrecht, J. van Boekhoven, 1889. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6007 x 10.00

- Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0094 x 8.00

- Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1936. Geniet. 24 p. Voor Vrijheid, Brood en Vrede. xR 8858 xx 8.00

- Het Plan van de Arbeid en de Middenstand. Z.p. [1936]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 9818 x 7.00

- Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat. Den Haag, Luctor et Emergo, 1936. Oorspr. omslag. 118 p. Samengesteld door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xR 7380 x 15.00

- Het proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900. Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem-Nijmegen, 1900. Oorspr. omslag, 22 p. in twee kolommen. Een verpleger en een verpleegster op de Weesinrichting te Neerbosch beschuldigd, aldaar te zamen en in vereeniging een 12-jarig weeskind zoodanig te hebben mishandeld dat het kind is overleden. xT 6656 x 20.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Geniet. 40 p. - xT 2923 x 8.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Geniet. 40 p. 21e tot 30e duizendtal. xT 2942 x 8.00

- Het Socialisme Nu! Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, 1933. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van de Onafhankelijke Socialistische Partij nr. 10. xY 5194 x 8.00

- Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek. Den Haag, N.R.K. Fabrieksarbeiders(sters)-Bond St. Willibrodus, [1929]. Oorspr. omslag. 29 p. - xY 0157 x 12.50

- Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces. Amsterdam, W. ten Have, [1917]. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 7731 x 10.00

- Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg. Landbouwkundig Bureau Lutterade, 1934. Geniet. 44 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 5803 x 10.00

- Het stond in de Koerier. Uittreksels uit de illegale Koerier 1944-1945. Stichting, Je Maintiendrai-Friesland, [1945]. Gebonden, Oblong, 133 p., Ills. - xT 9148 x 15.00

- Het Vaderland roept U!. Uitgeven ten bate van het Dienstweigeraarssteunfonds en het fonds voor Intern. Solidariteit. De Lantaarn Vereniging Anarchistische Uitgeverij, z.j. mapje met 7 prenten + portret van Kathe Kollwitz. Oplage 1450 exx. xY 3210 x 15.00

- Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland Exelsior, Brugge, October 1926. Oorspr. omslag 47 p. Uitgaven van het Vlaamsch-Nationaal Secretariaat Nr. 1 xR 4015 x 10.00

- Het Wilhelmus. Tilburg, Drukkerij Henri Bergmans, [1945]. Cahiersteek met oranje koordje, 15 p. Met vignetten, mooi exemplaar. xT 9642 x 10.00

- Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, Het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden, [1914]. Geniet. 32 p. - xR 7736 x 10.00

- Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid). Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1937. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 9819 x 8.00

- Hippies, Hypocrisy and Happiness. Pasadena, Ambassador College, 1968. Geniet. 37 p. Ills. - xB 5714 xx 20.00

- Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen. Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1928-1930. Gebonden. XII + 407 + 607 + 698 p. - xT 0936 x 30.00

- Histoire de la Neerlande, Depuis les temps recules jusqu'a jours. La Haye, Societe Neerlandaise pour les Beaux-Arts, 1841. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 204 p. Met portretten. - xT 7932 x 20.00

- Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867. Oorspr. omslag. 97 p. - xT 5957 x 20.00

- Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Oorspr. omslag. 12 p. Gedrukt in rood/zwart en op Van Gelder Papier, onafgesneden. xY 0186 x 10.00

- Hitler stap voor stap 1933-1939. Vertaald uit The Times van Dinsdag 26 September 1939. Den Haag, 1939. Geniet. 19 p. - xT 3480 x 8.00

- Hoe moet de Koninklijke Militaire Academie gereorganiseerd worden? H.A.M. Roelants, Schiedam, 1867. Omslag vernieuwd met orginele omslag opgeplakt, 48 p. - xT 9099 x 8.50

- Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 112 p. - xY 1366 x 8.00

- Hugo de Groot, 10 April 1583-28 Augustus 1645. Drukkerij Trio, 's-Gravenhage, [1914]. Oorspr. omslag, Ills., 14 p. uitgegeven door de Commissie voor de 18 Mei-viering op de scholen ingesteld door "Vrede door Recht". xT 7599 x 6.00

- Huishoudelijk Reglement voor de Afdeeling Deventer der S.D.A.P. Aldus vastgesteld in de huishoudelijke vergadering van 16 Juli 1918. Deventer, 1981. Geniet. [8] p. - xY 7320 x 6.00

- Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Z.p. 1904. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Enkele van de illustraties door Willy Sluiter. xY 3492 x 15.00

- Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen Amsterdam, Uitgave van den Armenraad, juni 1918. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5531 x 12.50

- In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden. In the brilliance of the flood-lights the past lives once more. Amsterdam Stadsilluminatie, 1960. Geniet. [21] p. Ills. Tekst: Duits, Frans Engels en Nederlands. xR 5613 x 8.00

- IN MEMORIAM. Den Haag, SDU, 1995. Gebonden Stofomslag. XV +858 p. + los bijgevoegd addendum De namen van de ruim honderdduizend joodse oorlogsslachtoffers die uit Nederland werden gedeporteerd en van wie geen graf bekend is. Inleiding Hans Bloemendal xT 3990 x 100.00

- In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland. Nederlandse Bond van Vrouwen, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 92 p. Illustraties van A. Siegenbeek van Heukelom. xB 1895 x 7.00

- Index van Personen, Plaatsen en Realia op Jaarboek 1 tot 5 van de vrijheid en het land van Geel (1962-1966). Geel, 1967. Oorspr. omslag. 165 p. - xR 1499 x 10.00

- Indie. Waar wij naar toe gaan. 's-Gravenhage, Legervoorlichtingsdienst, [ca. 1946]. geniet. [15] p. Ills. - xT 9330 x 8.50

- Inhuldigingsfeest te Willemstad 31 Augustus 1898. Concert, Optocht, Groote Parade, Kerkelijke Plechtigheid en planten van een Herinneringsboom ter eere onze geliefde Vorstin. Rotterdam, 1898. Een oranje vel. 20 x 12 cm. - xY 7487 x 6.00

- Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Mij., 1898. Oorspr. omslagen. acht losse deeltjes. - xY 3502 x 50.00

- Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam. Amsterdam, B. Wijnperle, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Met advertenties. - xT 9324 x 10.00

- Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1923. Andijk, I.A.M.V. / J. Kaastra, 1924. Oorspr. omslag. 79 p. Geillustreerd door Voskuil en Ponsteijn. een veelheid van internationale bijdragen en een officieel gedeelte van I.A.M.V. en I.A.M.B. xT 6997 x 15.00

- Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928. Amsterdam, I.A.M.V. / V. Oosten, 1929. Oorspr. omslag. 63 p. Geillustreerd. - xT 6999 x 10.00

- Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1914. Utrecht, L. Masselink, 1914. Oorspr.omslag. 48 p. Ills. - xR 5616 x 10.00

- Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1915. Utrecht, L. Masselink, 1915. Oorspr.omslag. 60 p. Ills. - xR 5617 x 10.00

- Jaarverslag 1929, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1930. Geniet. 24 p. - xT 6940 x 8.50

- Jaarverslag 1930, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1931. Geniet. 24 p. - xT 6942 x 8.50

- Jaarverslag 1934, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1935. Geniet. 30 p. - xT 6941 x 8.50

Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam. Amsterdam, 1907. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. - xT 5732 x 8.00

- Jeugd en Socialisme. Den Haag, Rev. Soc. Jeugd-Komitee, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek nr. 2. xT 3574 x 8.50

- Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg. 's-Hertogenbosch : Nat. R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg, 1938. Oorspr. omslag. 55 p. Bijlagen: Toegangskaart, concept-resolutie, knipsel. xT 7822 x 15.00

- Joe Smith Travailleur Americain. Paris, Bureau du Travail, [1948]. Geniet. 48 p. Geillustreerd. [Verenigde Staten, Sociale en Arbeiderstoestanden]. xY 0443 x 8.50

- Jubileumboek 1911-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal. Z.p. [1936]. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. - xT 0147 x 15.00

- Kaart: Geboorte-aankondiging van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. 30 Januari 1938. 's-Gravenhage, 1938. Gevouwen Kaart. 19 x 15 cm. Deze oorkonde is aangeboden door den Boekhandel en de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. aan alle bezitters van het Standaardwerk De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau door N. Japikse. xY 5537 x 7.00

- Katholieken weest waakzaam. Z.pl. [1945]. Vouwvel. 22 x 14 cm. - xY 8220 x 5.00

- Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1902]. Ingenaaid. 56 p. [Voorzijde omslag ontbreekt]. xR 4476 x 12.50

- Koningin Wilhelmina regeringsjubileum 1898-1938, herinneringsalbum voor het schoolkind. Amsterdam, Vereenigde Fotobureaux, 1938. Oorspr. omslag. [32] p. Geillustreerd. - xY 3481 x 10.00

- Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het beschermkomiteit der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1906. Gent, Het Volk, 1906. Oorspr. omslag. 72 p. Beschermkomiteit der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen. xY 1544 x 10.00

- Korte beschrijving van Huize van Brienen eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1947. Cahiersteek. 22 p. Ills. - xR 5601 x 7.00

- Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum. Malmo, A.B. Malmo Art Print, 1937. Geniet. [32] p. Foto's met onderschrift in het Zweeds. xY 3910 x 10.00

- L' Innocence de Sacco et Vancetti. Par les soins de quelques amis de la verite, Geneve, 1929. Brochure 32 p. - xR 0974 x 15.00

- La France et ses Allies. Documents de la section photographique de l'armee Francaise. L'Alsace-Lorraine. Paris, Emile Paul, 1920. Geniet. 24 p. Geillustreerd. - xY 3031 x 15.00

- La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1442 x 10.00

- La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1443 x 10.00

- Le Communisme et l'Anarchisme. Saint Mande, Imprimerie Rapide, 1900. Broche. 12 p. Groupe des etudiants revolutionnaires internationalistes de Paris. xY 0028 x 12.00

- Le Mal Social et le Remede Socialiste. Bordeaux, Du Parti Ouvrier Francais, [1900]. Broche. 16 p. - xY 0022 x 10.00

- Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V. Den Haag, ADI-Poestaka, 1930. Geniet. 32 p. De Stichting Nederlandersch-Indonesisch Verbond. xR 7471 x 12.00

- Leidraad tot de Inhuldigings-Feesten te 's-Gravenhage 9 - 13 September 1898. 's-Gravenhage, Haagse Boekhandel/Gebr. Belinfante/Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1898. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. - xY 5525 x 15.00

- Liederbundel. Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel. Utrecht, Brochurenhandel A.W. van Schaik, z.j. Geniet. 30 p. Omslagontwerp: P. Baljet. Omslagtitel: Liederbundel der S.O.V. xT 2926 x 8.50

- Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Oorspr. omslag. [16] p. Uitg. t.g.v. de kroning van Koningin Wilhelmina. Tekst en muziek. xY 2929 x 15.00

- Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk. 's-Gravenhage, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. [gebruikssporen]. xT 2922 x 8.00

- Liederenbundel voor de vrouwengroepen van de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Vrouwenbond van PvdA, z.j. Geniet 32 p. - xT 5287 x 8.50

- Loon- en Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Rijnsleepbooten en Rijnsleepschepen overeengekomen tusschen de Commissie tot regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden in het rijnsleep- en scheepvaartbedrijf en den Centralen Bond van Transportarbeiders Rotterdam. Rotterdam, 1932. Geniet. 18 p. Ingaande 1 april 1930 eindigende 31 maart 1932. xT 3273 x 9.00

- Maakt front voor de bijzondere school. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag. 46 p. Volksbibliotheek 2. xT 6693 x 8.50

- Maakt front voor de Openbare School! Utrecht, J.C. ten Geuzendam, z.j. Papieren omslag. 31 p. Uitgegeven door 't Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. [roestvlekkig]. xT 7149 x 8.00

- Maandag 1 September 1890: feestelijke viering van den tienden verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Concert en Vuurwerl op het Vreeburg. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Oranje Vouwblaadje 16 x25 cm. - xY 4708 x 8.00

- Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind. Berlin, Franz Eher, 1938. Brochiert. 45 p. - xY 2851 x 10.00

- Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1931. Geniet. 15 p. - xT 6625 x 8.00

- Mededeling van Redactie en Administratie. Aan alle lezers van Communisme. Ons tijdschrift heeft grote plannen. Amsterdam, 1936. een vel. 22 x 15 cm. Bijlage Communisme Augustus 1936. xY 7317 x 6.00

- Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917. Londres, The Menpes Printing & Engraving Co., 1918. Geniet. 48 p. - xB 1397 x 10.00

- Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens). Z.pl. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandsche Regeering, 1945. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 8065 x 10.00

- Metaalbewerkers breekt tegenstand en sleur! Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 16 p. Brochure nr 20. Omslag Jan Rot. xT 3334 x 9.00

- Metaalbewerkers vooruit! Krachtige organisatie breekt reactie! Sluit U aan bij den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 8 p. Brochure nr. 16. xT 3335 x 8.00

- Mit Lenin 50 Kampflieder. Berlin, Junge Garde, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0026 x 10.00

- Mobilisatie. Amsterdam, Comite Mobilisatie voor de vrede, [1932]. Geniet. 8 p. - xY 2569 x 9.00

- Mooi Holland / Beautiful Holland / La Belle Hollande. Amsterdam, Walter Helft, [19-]. Gebonden 92 p. Met zwart/wit foto's. Tekst in Nederlands, Frans, Engels. xB 4905 x 10.00

- Museum Amstelkring. Ons Lieve Heer op Solder. Museum Amstelkring, Amsterdam, 1976. Verbeterde druk, Oorspr. omslag, Ills., Gids over de laatste schuilkerk van Amsterdam. Typografie: Harry N. Sierman. xY 0702 x 7.00

- Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling. Plancommissie uit N.V.V. en S.D.A.P., [1936]. Oorspr. omslag. 16 p. Weerlegging van Mussert vanuit de socialistische beweging. Mooie vormgeving. xY 0472 xx 9.00

- Nationaal Huwelijksgeschenk aan Hare Majesteit de Koningin. Amsterdam, december 1900. Aan de Ingezetenen van Amsterdam.......... Amsterdam, 1900. Vouwvel. 29 x 22 cm. - xY 8483 x 7.00

- Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers. R. v. Deckers Verlag, G. Schenck, Berlin, 1933. Org.-Kart. 143 S. Schrift: Fraktur Der erste große Baustein für das neue deutsche Recht... xT 6890 xx 30.00

- Nederland Bevrijd! Het geallieerde hoofdkwartier meldt: Alle Duitse strijdkrachten in Nederland, Nw-Duitsland en Denmarken hebben zich overgegeven de capitulatie gaat zaterdagmorgen om 8 uur in.......... Z.pl. 4 Mei 1945. Een vel. 32 x 21 cm. - xY 8416 x 5.00

- Nederland en het Noordpoolgebied. Maritiem Museum “Prins Hendrik”, Rotterdam, 1958. Oorspr. omslag 62 p. + Ills. Tentoonstelling t.g.v. het achtste lustrum der Rotterdamse Studentenvereniging S.S.R. xB 7874 x 10.00

- Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang. Z.pl. Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, z.j. Geniet. 15 p. - xY 0559 x 8.00

- Nederland zal herrijzen. Eindhoven, 1945. 5e gewijzigde druk. Geniet. 16 p. Ills. - xT 7996 xx 8.00

- Nederland's Wedergeboorte. Amsterdam, De Waarheid, 1944. Vouwblad. 8 p. - xY 0586 x 8.00

- Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot. Z.pl. Mei 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Louis Raemaekers. xT 7614 x 12.00

- Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre! Plusjamais de Guerre! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig! Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. Met foto's. Omslag: Kollwitz. xT 7064 xx 75.00

- Nieuwjaarsboodschap van H.M. Juliana Koningin der Nederlanden 1949. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948. Kaart in Envelop. Achterkant envelop Ex Libris Albert Hahn. xY 5536 x 8.00

- No. 1 Programma der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden. No 2 Toelichting van het Programma. Utrecht, Hoofdkwartier, December 1931/1932. Oorspr. omslag, 48 p. omslag: Programma met Toelichting (1 en 2) xY 3510 x 10.00

- Nu.... of nooit. Amsterdam N.V.B. Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 39 p. - xT 7997 x 8.00

- Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond. Utrecht, Nederlandsche Boerenbond, 1904. Oorspr. omslag. 227 p. - xT 2676 x 12.50

- Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xT 7769 x 10.00

- Officieele feestwijzer van den Nationaal-Historischen Optocht te 's-Gravenhage te houden op 5 september 1913, t.g.v. de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1913. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. - xR 4603 x 15.00

- Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 6029 x 20.00

- Officiëele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897. Dordrecht, Morks & Geuze, 1897. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xY 3528 x 10.00

- Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 6133 xx 10.00

- Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Met extra pagina in kleur. xY 3507 x 15.00

- Officieele Feestwijzer voor Inhuldigings Feesten te Rotterdam 31 Augusut 1898. M. Wijt & Zonen, 1898. Geniet. [116] p. Ills. - xY 4704 x 15.00

- Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1927. Oorspr. omslag. 278 p. - xR 6875 x 10.00

- Onafhankelijkheid 1813. Apeldoorn, N.C.G.O.V., 1913. Een blad. 22 x 14 cm. Illustratie boven de tekst van P. van Looy. xY 5535 x 8.00

- Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke Commissie Heemkennis 1e jaargang 1949. [2e druk] Gebonden Ills. 192 p. - xL 8709 xx 25.00

- Ons Bondshuis. Stichting N.B.A.S., Bondshuis, 1930. Geniet. 28 p. Ills. Achterin een lijst met Jeugdherbergen in Nederland. xT 3271 x 10.00

- Ons woord tot de jongeren in tijden van gevaar. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1939]. Vouwblad. 7 p. - xY 0641 x 7.00

- Ontwikkeling en werkzaamheden van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Z.pl. z.j. Vouwblaadje [4] p. - xY 8077 x 5.00

- Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Derde Deel. Mei 1970 - September 1971. No 1 - 51. Gorinchem, G. Schook, 1871. Gebonden. 408 p. - xY 2422 x 18.00

- Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Eerste Deel. 1967 - December 1968. No 1 - 50. Gorinchem, G. Schook, 1868. Gebonden. 400 p. - xY 2421 x 18.00

- Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen. Leuven, Hooger Leven, [ca.1915]. Oorspr. Papieren bedrukte omslagen. 216-217 p. - xY 1360 x 15.00

- Onze Koning, zijne geboorte en opvoeding, zijn leven en streven. Feest-uitgave bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van Z.M. Willem III. Utrecht, F.B. van Ditmar, 1887. 2e druk. Geniet. 32 p. - xR 4585 x 15.00

- Oordeel van het Synodvs Nationael ghehouden binnen Dordrecht. Tot Dordrecht, By Isaac Ianssen Canin ende zijne Medestanders, 1619. Gedecoreerde lederen band, [10] + 114 p. mooie leren band, op de titelpagina een afbeelding van de synode. [v/d Wulp 1656]. xR 4075 x 150.00

- Oorlog aan de Alkohol. (Naar Dr. Schroder, Essen, in de Lokal Anzeiger). Amsterdam, De Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen, z.j. Vouwblad. 4 p. - xT 9334 x 8.00

- Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte. Amsterdam, De Dageraad, [1920]. Geniet. 8 p. Nieuwe Brochurenreeks no. 1. xT 1188 x 8.00

- Oorlogskroniek maand Mei 1918. M. Berg, 1918. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. op omslag Ritmeester-baron Manfred von Richthofen + xT 6453 x 10.00

- Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917. Berlin, M. Berg, 1917. Geniet. 48 p. Ills. - xT 7819 x 8.50

- Op ter propaganda! Propaganda geschrift. Uitgegeven door de Afdeeling Rotterdam van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Rotterdam, Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond, [1929]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Omslagontwerp Jan Rot. xT 9040 x 8.00

- Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7123 x 8.50

- Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst. Z.p. [1918]. Oorspr. omslag. 37 p. N.a.v. haar open brief aan M. Gorki in de Nieuwe Amsterdammer van 19n Oct. 1918. xT 6177 x 10.00

- Oranje Boven!!! Eene Historische Bijdrage. Amsterdam, A.H. van Gocum, 1854. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 95 p. - xY 1352 x 20.00

- Oranje t'huis, 30 november 1813. Juichtoon, ten voordeele van het in Amsterdam op te rigten Nationaal Museum. 's-Gravenhage, P.J. Kraft, 1863. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 3321 x 10.00

- Oranje-woorden in Februarij 1857. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857. Oorspr. omslag. 62 p. [Verslag van de actuele politieke situatie]. xR 4478 x 15.00

- Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155). 's-Gravenhage, Staadsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1963. Geniet. 11 p. - xY 2926 x 10.00

- Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919. Z.pl. [1919]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 7161 x 8.00

- Over het Wezen der Grondwet. Haarlem, W.C. de Graaff, 1879. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 1806 x 10.00

- Over textielgilden in het Euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielmuseum te Enschede. Enschede, 1978. Oorspr. omsalag, Ills., 70 p. Tweetalig Nederlands-Duits xT 3901 x 4.50

- Pacifistische Volksverdediging. Amsterdam, Lantaarn uitgeverij, [1938]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Jongeren Vredes Actie. xT 1871 x 8.00

- Parijs gedurende het beleg van 1870 geschetst door een Parijzenaar. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1871. Gebonden halflinnen Ills. 160 p. Met vijf zwart/wit litho's van Emrink & Binger. xB 9660 x 50.00

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 38. Leiden, Ex Oriente Lux, 1992. Compleet in drie afleveringen. - xB 3449 x 10.00

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 39. Leiden, Ex Oriente Lux, 1993. Compleet in drie afleveringen. - xB 3450 x 10.00

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 40. Leiden, Ex Oriente Lux, 1994. Compleet in drie afleveringen. - xB 3451 x 10.00

- Phosphor-oorlog tegen vrouwen en kinderen!! Door Engeland uitgevonden en toegepast. Ooggetuigen vertellen. Z.pl. [1943]. Krant. [4] p. Ills. Uittreksels uit de talrijke ooggetuigenverslagen die in de Zweedsche en Deensche pers verschenen over den Phosphor oorlog, die door het Engelsche en Amerikaansche luchtwapen tegen weerlooze vrouwen en kinderen van Hamburg en Berlijn wordt gevoerd. xY 7491 x 8.00

- Physiologie van Amsterdam. Herdruk. Minerva, Zandvoort [1966]. Herdruk van Leepel & Brat, 1844. Integraalbandje, Ills., 131. De toeschrijving aan Johannes David de Vries (1819-1855) is omstreden. xY 0891 x 7.00

Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877. 's-Hage, Couvée & Ykema, 1877. 49 x 61 cm. the funeral-procession of Her Majesty, Sophie (Née von Württemberg), Queen of the Netherlands, 1818-1877. Lithographed by Emrik & Binger, Haarlem. xT 3934 xx 125.00

- Pleidooi voor de jeugd. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1947]. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xT 5699 x 8.00

- Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Oorspr. omslag. 102 p. Ex Libris Troelstra-Oord. xT 5960 x 10.00

- Portret: Willem III, Koning der Nederlanden. Haarlem, 1887. Een vel. Bijlage van de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 Februari 1887. xT 6080 x 5.00

- Portret: Z.M. Koning Willem III. 1817 - 19 Februari - 1887. Z.p. 1887. Een vel. Premieplaat van De Vlieger. xT 6081 x 5.00

- Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927). Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, 1928. Oblong. 16 bladen. - xY 2936 x 10.00

- Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971. Voorburg, Museum Swaensteyn, 1971. Geniet. 24 p. Ills. - xY 3909 x 9.00

- Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd. Het Vlaamsch Comite, 1919. Oorspr. omslag. 106 p. Met kaart. - xT 2592 x 15.00

- Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1901. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2935 x 10.00

- Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden. Z.p. 1928. Geniet. 14 p. - xT 3577 x 8.00

- Programma-boek van de sociale week. 1-8 september 1912. Breda. Leiden, Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie, 1912. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. - xR 8800 x 10.00

- Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnatie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, eene Belasting op de Dienstboden. Gearresteerd den 9 Mei 1806. In den Haag, ter Staats-Drukkerij, 1806. Twee losse vellen gevouwen. 22 p. - xL 0628 x 15.00

- Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken. Amsterdam, Sloot, 1905. Oorspr. omslag. 94 p. - xY 0442 x 8.00

- Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden. Utrecht, J.L. Beijers, 1872. Ingenaaid. 64 p. Handelingen en verslagen van het Nederlandsch Schoolverbond nr.4. [bibliotheekstempeltje]. xR 9063 x 10.00

- Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880. 's-Gravenhage, Liebers & Co., 1881. Oorspr. omslag. 24 p. Punt VI: Welke wetten moeten er zoowel op ekonomisch als op politiek gebied gemaakt worden en welken dadelijk afgeschaft? xR 4548 x 10.00

- Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz. Den Haag, Moorman's Periodieke Pers, 1930. Oorspr. omslag. 45 p. Ills. Overdruk uit het tijdschrift Bouwbedrijf van 20 juni en 4 juli 1930. xR 8522 x 10.00

- Rassemblement du peuple Francais. Z.p. [R.P.F., 1947]. Broche. 31 p. Geillustreerd. - xY 0027 x 8.00

- Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid. Z.p. 1857. Oorspr. omslag. 48 p. [Met belastingstempel op omslag]. xT 7500 x 15.00

- Reglement op de inwendige dienst der infanterie. Breda, Koninklijke Militaire Academie, 1872. Oorspr. omslag. X + 105 p. [rugje omgeplakt]. xT 7669 x 20.00

- Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884. Utrecht, J. van Boekhoven, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6604 x 10.00

- Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69. Genes, A. Penthenier, 1820. Broche. 35 p. Seconde edition Corrigee et considerablement augmentee. xB 4633 x 10.00

- Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Geniet. 11 p. - xY 2562 x 8.50

- Roseboek van de muiterij. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1934. Oorspr. omslag. 83 p. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den Persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond. xR 6638 x 10.00

- Rusland van heden! Het proces Sinofjew-Trotzki. 16 veroordeelden waaronder Sinofjew en Kamenjew doodgeschoten. Amsterdam, De Vlam, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 4 p. Vlugschriften no. 2. R.S.A.P. xY 2021 x 8.00

- Schematisch overzicht van het pauperisme en hare bestrijding. 's-Gravenhage, 1904. Oorspr. omslag, 52 p. bibliotheekstempeltje xT 5527 x 8.00

- Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. 's-Gravenhage, Haagsche drukkerij en uitgeversmij., [1937. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 7379 x 15.00

- Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten]. Z.pl. April 1944. Oorspr. omslag. 28 p. - xY 0580 x 10.00

- Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10. Amsterdam, December 1946. Geniet. 23 p. - xR 6486 x 12.50

- Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden. Jrg. 3 No. 1. 1898/99. Amsterdam, R.K. Propaganda-Genootschap, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 4655 x 8.00

- Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen. Den Haag, Gebrs. Stuffers, [1905]. Geniet. 31 p. - xT 2924 x 8.00

- Socialistische Liederen en Gedichten nr. II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889. Geniet. 48 p. - xR 5430 x 8.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9148 x 10.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Den Haag/Amsterdam, J. Bevenlander/G. Rijnders, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 0073 x 8.00

- Socialistische liederenbundel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. 6e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Samengesteld onder de auspicien van de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. xR 5721 x 7.00

- Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen. Amsterdam, Brochurenhandel der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, 1910. Geniet. 64 p. - xT 2921 x 8.50

- Socialistische Liederenbundel. Nrs 1 en 2. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918-1922. Oorspr. omslagen. 16 + 16 p. Omslagontwerp: E. Smalhout. xY 7187 x 10.00

- Soldatenblätter für Feier und Freizeit Oberkommando der Wehrmacht, Abt. Inland, Juli 1941. 287-339 S. deutliche Gebrauchsspuren xY 3531 xx 7.00

- Souvenir aan de inhuldiging, Amsterdam Den Haag, september 1898, leger revue. Fotograaf/lichtdruk: Emrik & Binger. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1898. Oorspr. omslag. 11 bladen. 19 x 30 cm. - xY 5545 x 15.00

- Sozialistische Correspondenz INFO 32. Frankfurt, [ca. 1970]. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 6936 x 8.00

- Sozialistische Correspondenz INFO 33. Frankfurt, [ca. 1970]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6937 x 8.00

- Staatssocialisme en Anarchisme. B.O.O., Zandvoort, z.j. Oorspr. omslag, 16 p. - xT 3306 x 9.00

- Staking op de Hoogovens. Signaal voor verdere strijd tegen de werkloosheid. Uitgave: A.B.W.B. (E.V.C.), [ca. 1946]. Geniet. 31 p. - xT 9136 x 8.00

- Stelselmatige vernieling van ons vaderland in oorlogstijd. Welke streken van Nederland zullen definitief worden prijsgegeven aan algeheele vernietiging? 's-Gravenhage, Het Centraal Comite van de Jongeren Vredesactie, 1929. Geniet. 15 p. - xT 6968 x 8.00

- Stemt voor de Provinciale Staten de Candidaten der S.D.A.P. woensdag 6 april 1927. Uitg. van de Federatie Amsterdam en de Gewesten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid der S.D.A.P., 1927. Geniet. 16 p. - xY 0681 x 8.00

- Sterk staan in stormgetij. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 2914 x 8.00

- Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme. Brussel, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9288 x 8.50

- 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis. Z.pl. [1933]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7168 x 8.00

- 't Oranje-huis thuis. Catalogus van de tentoonstelling 16 juni - 9 september 1951. Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, 1951. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 4703 x 8.00

- Tafereelen uit den algemeenen watersnood van februarij 1825, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. [met een voorrede van de schrijver]. Amsterdam, J. Meeuwissen, [1825]. Oorspr. kartonnen omslag. 92 p. Gegraveerde titelpagina en drie gekleurde platen. - xY 4118 x 100.00

- Tarawa. Amerikaansch Bureau Oorlogsinlichtingen, [ca.1944]. fotoboekje oblong, 12 x 9 cm. een beeld-impressie over de verovering van het eiland Tarawa xY 2976 x 8.00

- Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau" 's-Gravenhage, Oranje Nassau Museum, 1936. Oorspr. omslag. 31 p. Tentoonstelling van 23 Dec. 1936 t/m 17 Jan. 1937, Oranje Nassau Museum, 's-Gravenhage xY 3483 x 9.00

- Tentoonstelling Amsterdam oud en nieuw, georganiseerd door het Genootschap Amstelodamum. Dam, Rokin, Spui, Grim, Munt. Uit de verzameling van A.A. Kok, architect, 12-27 April 1924 in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam, [1924]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 8084 x 15.00

- Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877). Oranje Nassau Museum-Stedelijk Museum 'Het Prinsenhof', 1977. Oorspr. omslag, Ills., 108 p. 25 x 20 cm. rijk geillustreerd xY 3762 x 10.00

- Tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis Oranje-Nassau en op de wapengeslacht- en zegelkunde in het algemeen. Overdruk uit het Vaderland, 1880. Geniet. 28 p. - xY 7489 x 6.00

- Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1952. Geniet. 32 p. Tentoonstelling 27 april t/m 18 mei 1952. xY 3487 x 9.00

- Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft. Zurich, Verlag Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1933. Geniet. 30 p. Bericht herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xR 7619 x 15.00

- Terug in het Vaderland. Rotterdam, Het Parool, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xY 3535 x 6.00

- The Foundation of New York. De Stichting van New York. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Oorspr. omslag. 8. p. Ills. - xB 2554 x 10.00

- The wall between. Ampersand, London, 1961. Oorspr. omslag, Ills., 28 p. over de Berlijnse muur xY 1934 x 8.00

- Tien jaar Diogenes 1960-1970. Diogenes, Amsterdam 1970. Oorspr. omslag Ills. 96 p. zonder het grammofoonplaatje. Typografie Kurt Lob. xB 6183 x 9.00

- Trekt er op uit! Een leidraad voor het organiseeren van excursies, vacantiekampen, week-ends, reisjes enz. samengesteld en uitg. in opdracht van de Jeugdraad van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, ten dienste van het Vakbondsjeugdwerk. Amsterdam, NVV, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 9051 x 8.50

- Trouw aan zijnen Majesteit Koning Willem den Derde, van den Dichter. Die de Nagedachtenis van Prins Willem den Eersten zocht te schandvlekken. Amsterdam, H.G. Koster H.G. Zn. z.j. Vouwblad. [8] p. - xY 3449 x 10.00

- Twaalf liederen voor de bijeenkomsten op De Born en voor de vergaderingen van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. los bijgesloten twee liedteksten. - xT 5286 x 8.50

- Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen. 's Gravenhage/Amsterdam, De Gebroeders van Cleef, 1845. Oorspr. omslag. XVI + 227 p. - xL 8603 x 18.00

- Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden. Amsterdam, 1898. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 6 p. - xT 9310 x 8.50

- Van Juliana tot Juliana. Tentoonstelling van voorwerpen uit het Koninklijk Huisarchief, daartoe afgestaan door H.M. de Koningin. Z.p. [ca. 1950]. Oorspr. omslag. [28] p. Met 1 losse bijlage: stamboom. - xY 3476 x 8.00

- Van standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrechts 1375-1975. Utrecht, 1975. Gebonden Stofomslag 264 p. Ills. Stichtse Historische Reeks 1. xR 1145 x 12.50

- Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 1972. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. Catalogus. xM 8508 x 10.00

- Veertig jaar in beeld. Delft, Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. foto's 1898-1938 Landsvrouwe en Landsmoeder. xT 7767 x 8.50

- Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948. Rotterdam, Wyt Uitgevers, [1948]. Spiraalband. [109] p. Ills. - xY 4653 x 8.00

- Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken Park Tivoli. Op Zondag 31 Augustus 1890, t.g.v. den 10den verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Volksfeest-Concert. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Een vel. 17 x 31 cm. [hoekje uit rechterbovenhoek]. xY 4710 x 8.00

- Verhandeling nopens de Aloude Vrijheden en Gerexhtigheden dezes Gemeenebests, en de Middelen om dezelve bij voortduring te bevestigen en te bezitten aan de Studeerende Jongelingschap aangeboden door eenige Welmeenende Burgeren. Den Haag, Bond van Soc. Dem. Clubs, 1937. Vouw Vel. 58 x 41 cm. - xY 5197 x 7.00

- Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden. Algemeene Landsdrukkerij, 1930. Ingenaaid. VII + 229 p. Met uitklapbare kaart: Drinkwatervoorziening der Zuiderzeegebieden. Ingesteld bij besluit van den Minister van Waterstaat d.d. 24 december 1926, La. I, afd. Waterstaat T. [bibliotheekstempeltje]. xB 4277 x 25.00

- Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz. Den Haag, Bureau voor Arbeidsrecht/ Haagsche Bestuurdersbond, 1932. Oorspr. omslag. 94 p. Omslagontwerp Piet Kaal. xY 2685 x 10.00

- Verslag van de handelingen van het bestuur en van den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1896, 1898, 1900, 1902. Leeuwarden, 1896-1902. Geniet. 6 + 7 + 6 + 6 p. 4 deeltjes. - xT 5796 x 10.00

- Verslag van de jeugdleidersconferentie belegd door de jeugdraad van het N.V.V. op 10 en 11 sept. 1932 op het Troelstra-Oord te Beekbergen. Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1932. Geniet. 48 p. - xY 2550 x 8.50

- Verslag van de landelijke bijeenkomst, gewijd aan de krotopruiming gehouden op zaterdag 28 januari 1939 in cafe Krasnapolsky te Amsterdam. Amsterdam, Nationale Woningraad, 1939. Oorspr. omslag. 58 p. Ills. Algemeene Bond van Woningbouwvereenigingen. xT 7383 x 15.00

- Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V. Nijmegen / Breda, Euch. Boekhandel Brakkenstein, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 3569 x 8.50

- Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag. Den Haag, 1908. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 8012 x 8.00

- Verslag van het 2e Landelijk Congres voor Dienstweigering gehouden te Utrecht op 2 en 3 October 1926. Utrecht, 1926. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7009 x 7.00

- Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894. Leeuwarden, 1894. Oorspr. omslag. 49 p. Overdruk uit het verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden over het jaar 1894. xT 5635 x 8.50

- Verslag van het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht omtrent den toestand van het armwezen in die gemeente over het jaar 1874 met Retrospectief Overzigt betreffende de laatste 25 jaren. Maastricht, 1875. Oorspr. omslag. 61 p. - xY 0972 x 10.00

- Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. nrs. 1-2-3. Zandvoort, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, [1940]. Oorspr. omslag. 3 deeltjes. - xR 5939 x 15.00

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.) Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6931 x 10.00

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt, voorzitter O.S.P. Onafhankelijke Socialistische Partij, Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag 24 p. Uitgaven der O.S.P. No. 20 xR 0303 x 12.00

- Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, [ca.1922]. Oorspr. omslag. 16 p. Leest deze Brochure en trek Uwe conclusie waarom het noodzakelijk is te stemmen op de Candidaten van de Comm. Partij. xT 7164 x 8.00

- Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch). Gottingen, 1917. Oorspr. omslag. 71 p. Krijgsgevangenenboekerij van het Kamp Gottingen. / Kriegsgefangenenbucherei des Lagers Gottingen. no. VI. xT 1760 x 10.00

- Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid. Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond, Leuven en de Kathol. Vl. Oud-Hoogstudentenverbond, Juni 1927. Oorspr. omslag 14 p. - xR 4017 x 9.00

- Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog. [Amsterdam, Laporte & Dosse, 1946]. Geniet. 31 p. Ills. [klein hoekje uit omslag]. xB 8675 x 8.00

- Voedselweigering in het Huis van Bewaring. Waarom zwijgt de pers? Z.p. [1933]. Vouwblad [8] p. - xT 7676 x 10.00

- Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. In September 1911 zal het volgende adres aan de regeering worden aangeboden. Het Komitee van Aktie inzake het Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht, 1911. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4279 x 6.00

- Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland. Amsterdam, De Waarheid, Dec. 1944. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 9813 x 7.00

- Volledig verhoor uit het Proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900. Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem-Nijmegen, 1900. Oorspr. omslag, 16 p. in twee kolommen. overgedrukt uit de "Nieuwe Arnhemsche Courant". xT 6657 x 12.00

- Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, [ca. 1920]. Oorspr. omslag, 14 p. omslag Jan Rot xT 4335 x 6.00

- Vorstelijk Huwelijk. Z.p. 1937. Oorspr. omslag. 16 p. zwart/wit foto's. Speciaal reportage-nummer in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. xT 6100 x 5.00

- Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika. Informatiedienst der Vereenigde Staten, [1946]. Oorspr. omslag. 62 p. - xB 8677 x 10.00

- Waar blijven de millioenen der vakbeweging? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 6863 x 8.00

- Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner. Amsterdam, S.D.A.P., [1915]. Geniet. 16 p. - xR 4755 x 8.00

- Wahrheiten und Siege der Alliierten. The best propaganda is result. (Erfolge sind die beste Propaganda) Churchill im Daily Telegraph vom 12.4.1940. Berlin, Paul Hochmut, 1940. Geniet. 63 p. Ills. - xR 4601 x 20.00

- Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918? Oorspr. omslag, Ills. n.p. Duitse propaganda xT 5488 xx 10.00

- Wat de Roode Internationale wil! Landelijk Komitee der Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, [1904 ?]. Geniet. 11 p. - xY 0598 x 8.00

- Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen). Amsterdam, Internationale Anti-Militaristische Vereeniging, [1915]. Geniet. 16 p. Drukker: Den Haag, Nieuw Leven. xT 4623 x 8.00

- Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam). Rotterdam, S.A.J., [1930]. Oorspr. omslag 12 p. - xY 0441 x 7.00

- Wat willen de communisten in Europa. 25 vragen aan Rinus Haks. Communistische Partij Nederland, [1979]. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. - xR 9048 xx 8.00

- Wat willen de Communisten? Den Haag, Prometheus, 1945. Geniet. 8 p. - xY 0555 x 8.00

- Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1932. Geniet. 48 p. Marxistisch-Leninistische Scholing. xT 7051 x 9.00

- Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V. Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag 32 p. - xT 4949 x 8.50

- Weg en Doel no. 1 Januari 1940. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding. Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 2600 x 8.00

- Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht. Kongress-Verlag, Berlin, 1955. Obrosch. 32 S. Een Koude Oorlog publicatie xT 6233 x 10.00

- Wereld Federalisten Beweging. Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk of......? Den Haag, W.F.B. z.j. Gevouwen vel. 24 x 15 cm. - xY 5196 x 5.00

- Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928. Eerde, Jongeren Vredsactie, 1928. Oorspr. omslag. 60 p. Verschillende talen. Omslag Wim Gelderen. xT 7010 x 10.00

- Werk, Woningen, Welvaart. Amsterdam, Verbondsbestuur der eenheidsvakcentrale, 1952. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xT 4304 x 8.00

- Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging. Amsterdam-West, Hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale, [1948]. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7166 x 8.00

- Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen II. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd Centrale, 1932. Geniet. 44 p. Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen. xT 7464 x 8.50

- Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. IV: Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd Centrale, 1934. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. - xT 7360 x 8.50

- Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 2917 x 10.00

- Wie den vrede niet willen. Door een Nederlandsch Journalist. z.p. [ca. 1918]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 6459 x 12.00

- Wie is er de baas en waarom? 's-Hertogenbosch, Centraal Drukwerkbureau Militair Gezag, [1945]. Geniet. 15 p. Ills. Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag. xB 8676 x 7.00

- Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland. Hilversum, Dagblad Gooische Klanken, [1946]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 5230 x 9.00

- Wij maken wapens. Amsterdam, Bond van Social. Dem. Vrouwenclubs, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: N. Schrier. xT 7628 x 9.00

- Wijkgids De Jordaan. Amsterdam, Wijkcentrum De Jordaan, 1961. Geniet. 48 p. Ills. - xR 5523 x 10.00

- Wilhelmina 50 jaar Koningin der Nederlanden. Jubileum nummer. Bilthoven, 't Amusante Weekblad, [1948]. Geniet. 32 p. Ills. - xR 4792 x 8.00

- Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84. Rijksmuseum Amsterdam 1984. Ingenaaid ills. 108 p. met EP muziekfragmenten. - xK 1511 x 15.00

- Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding. Amsterdam, De Nieuwe Post, [1949]. Geniet. 79 p. - xT 4746 x 10.00

- Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg. Erembodegem, [1966]. Geniet. 40 p. Ills. - xR 3676 x 8.00

- Wonen. Woning. Wet. Wij wonen- 100 jaar Woningwet. Stedelijke Woningdienst Amsterdam, [2001]. Gebonden, Ills., 212 p. - xY 5192 x 9.00

- XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30. Temsche, Komiteit der Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1930. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. - xT 4639 x 12.00

- XIVe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (Tiende Vervolg 1933). Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck. Temsche, Komiteit der Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1934. Oorspr. omslag. 93 p. Ills. - xT 4617 x 12.00

- Zaandam onder sociaal-democratisch bewind. Zaandam, Federatie der S.D.A.P., [1916]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5776 x 8.00

- Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1979. Paperback. 144 p. Ills. Inhoud: Het walenland en de Nederlanden. Mens en Grens. Oost-Friesland, Groningen en de Nederlanden. De Frans-Vlamingen Henri Blanckaert en zijn correspondentie met het Volksbelang van Gent. De Nederlanden en de Niederrhein. In en rond Bentheim. xB 7603 x 9.00

- Zannekin jaarboek 1982 nr. 4. Ieper/Mijdrechts, Vereniging/Stichting Zannekin, 1982. Paperback. 144 p. Ills. Inhoud: Maximilaan van Oosterijk op inspectietocht door Zuid-Vlaanderen. De taal tussen Rijn en Maas. Kroniek de Franse Nederlanden. St. Maartensliederen aan de Nederrijn. Deining in het land tussen Maas en Rijn. Het Nederlands een miskende taal in de Duitse Bondsrepubliek. xR 6910 x 9.00

- Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1986. Paperback. 176 p. Ills. Inhoud: Nederlandstalige schrijvers in Hondschote. De ideologische visie van M. Yourcenar. De nefaste invloed van de Franse Revolutie voor Frans-Vlaanderen. Vlamingen-zijn in Frankrijk. Volksdevotie rond St. Erkembode. Robrecht I de Fries. De Schenkenschans. De Franse Nederlanden, bakermat van de Nederlandse cultuur... xB 7609 x 9.00

- Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1990. Paperback. 192 p. Ills. Inhoud: De driedeling van Duitsland en die der Nederlanden. Charles Devlin, een groot verteller uit de Franse Nederlanden. De Vlaamse Hugenoten. Nederlandstalige schrijvers in Hazebroek. Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen. Robrecht van Kassel en het noodlot van Zannekin. xB 7608 x 9.00

- Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1992. Paperback. 176 p. Ills. Inhoud: Rijsel, een bolwerk van Contrareformatie. Nederland in Oost-Friesland. De bewogen geschiedenis van Montmedy. De expansie van de Nederlandse kultuur (II). Nederlandstalig schrijvers in Sint-Winoksbergen (II). De gebroeders Halbertsma. xB 7601 x 9.00

- Zannekin Jaarboek 1996 nr. 18. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1996. Paperback. 192 p. Ills. Op tocht naar Compostela doorheen de Lage Landen. Nederlands toneel in het interbellum in Frans-Vlaanderen. Everwinus Wassenbergh. Saterland, een levend taaleiland. De Naardense Hamburger postwagen. Kleef en Bourgondie. Van Oostfriesland naar de Nederrijn. xB 7597 x 9.00

- Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen-en-pacht. Voor de periode, geeindigd 30 Juni 1944. [voorwoord van Franklin D. Roosevelt] [Washington, Oorlogs-informatie bureau der Vereenigde Staten], [1945]. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Oorlogs-informatie bureau der Vereenigde Staten xT 7415 x 10.00

- Zij en Wij. Amsterdam, S.D.A.P., [1939]. Geniet. 15 p. - xR 8874 x 8.00

- Zij willen niet, zij moeten! Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [ca. 1912]. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4281 x 6.00

- Zo sprak Jan Boon. Toespraken tot een gemengd gehoor. Hasselt, Heideland, 1962. Gebonden. Stofomslag 232 p. Ills. - xT 0888 x 10.00

- Zoo sprak het Zuiden. Problemen van den dag in den spiegel der zuidelijke pers. Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag, 1945. Geniet. 20 p. - xY 0588 x 8.00

- Zuivering en illegaliteit. Z.p. April 1945. Oorspr. omslag. 16 p. Een stem uit de illegale wereld. TD, april 1945. xL 0175 x 7.00

A. B. Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 15 p. 12 liederen met muziek-notatie xT 6210 x 20.00

A. D'A. [=Leo Lauer]. Waarom werd Pisuisse vermoord? Amsterdam, Excelsior, [1927]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7097 xx 15.00

A.B. (vertaling). Twaalf Vrijheidsliederen. Amsterdam, H.J. Putsma, 1899. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 4630 x 10.00

A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, November 1917. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Uitgegeven ten bate van het uitbreidingsfonds van Het Volk. xT 2476 x 20.00

A.J.C. 20 jaar A.J.C. in de Hoofstad. Jubileumnummer Maandbericht. Amsterdam, [1938]. Vouwblad. [4] p. Koptitelontwerp: J.P. xY 4500 x 5.00

A.J.C. Bewijs van toegang: I: tot de bijeenkomst in Odeon , ter herdenking van het 5-jarig bestaan van de Rode Valken Stam Den Haag 1934. II: voor de Grote Bonte Avond in het Leidse Volkshuis op 17 Maart 1937. III: tot de Propaganda-avond in de stadsgehoorzaal te Leiden op 6 April 1936. Den Haag/Leiden, A.J.C. 1934-1937. Drie kaartjes. 13 x 9 cm. - xY 7431 x 10.00

A.J.C. De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933. Vierhouten, 1933. Geniet. 24 Gestencild. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1933. xT 3596 x 10.00

A.J.C. De Wiekslag. Het blad van en voor de Trekvogels van de A.J.C. 13e jaargang 1949, no 9. Amsterdam, 1949. Geniet. 16 p. Ills. - xY 7480 x 6.00

A.J.C. - GIDS. Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Z.pl. A.J.C. 1947. Geniet. 6 p. Omslagontwerp en illustratie: Ger Sligte. xY 4458 x 7.00

A.J.C.- RECLAME. Het kontakt nummer 1 maart 1933. Iedereen koopt dus alle kampeerspullen bij de A.J.C. Amsterdam, Verkoopcentrale van de A.J.C., 1933. Een vel. - xY 4456 x 5.00

AA, Robidé van der. Bij de dood van mijn kindje, overleden den 14 Februarij 1822. Leeuwarden, 1822. Vouwvel in nieuw omslag, 4 p. 23 cm. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851) xY 4515 x 10.00

AALBERSE P.J.M. De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord. 's-Hertogenbosch, Katholiek Sociaal Weekblad, 1903. Ingenaaid. 36 p. [rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xT 3411 x 8.00

AALBERSE, P.J.M. Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien. Leiden, Futura, z.j. 5e uitgave. Oorspr. omslag. 64 p. Volksbibliotheek no. 28 xT 4708 x 8.00

AALBERSE, P.J.M. en Henri Hermans. Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1926. Geniet. 59 p. - xT 6627 x 9.00

AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 51 p. Volksbibliotheek no 21. xT 4706 x 7.50

AANKONDIGING WATERFEEST. Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Vouwvel. [4] p. - xY 4232 x 10.00

AANKONDIGING. Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis. Amsterdam, [1969]. Een vel. 30 x 20 cm - xY 4493 x 5.00

ABMA, G / Y Kuiper / J. Rypkema. (ed.). Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945. Franeker, T. Wever, 1986. Paperback. 181 p. Ills. Met onder meer bijdragen van: L. de Jong: (Ontstaan en achtergronden van mijn werk) en J.C.H. Blom: (In de ban van goed en fout? inaugurele rede Amsterdam). xR 7291 x 8.00

ACHTERBERG, Wouter. Bewustwording als politiek. Amsterdam, Kritiese Universiteit Amsterdam, 1968. 2e veranderde uitgave. Geniet. 28 p. - xY 4201 x 10.00

ACQUOY, J.G.R. Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 2e herziene en vermeerderde druk. Ingenaaid. XIII + 200 p. Onopengesneden. - xL 0838 x 10.00

Ad. B. [= Adolphe Bartels]. L'Apotre et le Patricien. Gand, J.B. De Neve, 1828. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1812 x 20.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad 4 p. - xT 9313 x 9.00

ADELBERG, Simon van. De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje. Ten Have Baarn 1977. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xB 4662 x 8.00

ADELMUND, Martijn J. Mysteries in Nederland. IJsselmeer. A.W. Bruna, Utrecht, 2007. Paperback, Ills., 160 p. Waargebeurde misdaden, opmerkelijke gebeurtenissen en onverklaarbare verschijnselen. xY 6070 x 7.00

ADELMUND, Martijn J. & Thijs van der Veen. De verborgen geschiedenis van de Oranjes. Utrecht, A.W. Bruna, 2008. Paperback. 183 p. Ills. - xY 1966 x 8.00

ADLER, Friedrich, R. Abramovitch, Leon Blum, E. Vandervelde. The Moscow Trial and the Labour and Socialist International. London, The Labour Party, [1931]. Geniet. 48 p. - xR 5728 x 10.00

ADLER, Friedrich. De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront. Ontwikkeling, Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4354 x 9.00

ADLER, Friedrich. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte... Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1929. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7490 x 10.00

ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. Berlin, J.H. Dietz, 1931. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3917 xx 15.00

ADLER, Max. Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 44 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7372 x 15.00

ADRIAENS, F.H.M.C. De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800). Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1956. Oorspr. omslag. 84 p. Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland II. xT 5502 x 10.00

ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945. Ons Vrije Nederland 1945. Gebonden Ills. 308 p. Titelprent in kleur van Marten Toonder. Tekeningen van Peter van Reen. xL 1927 x 15.00

[ADRIANUS VI]. Het leven van Paus Adriaan den Vi. Separaat uit Levens van eenige voorn. meest Nederl. Mannen en Vrouwen, 1774, Deel I. 22 p. Bijgevoegd een stukje Historie van Paus Adriaan en eenn stukje van Edward van Even: Bijzonderheden over het verblijf van Paus Adriaen VI binnen Leuven. los bijgevoegd een stukje uit de Kinder-courant: Adriaan Floriszoon tot paus verkoren (9 januraij 1522). xY 4335 x 12.00

AENGENENT, J.D.J. De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929. 's-Hertogenbosch, Commissie van Samenwerking Bisdom, 1929. Geniet. 13 + 4 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8801 x 8.00

AERTS, R e.a. Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. SUN, Nijmegen, 2010. 7e druk, Paperback, Ills., 400 p. - xY 4381 x 10.00

AFBRAAK. Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948. Amsterdam, 1948. Vouwblad. 4 p. - xR 6693 x 8.50

AFFICHES. Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3. Aktiekomitee Indonesie, 1968. Offset, 61 x 43,5 cm. Alle drie in vieren gevouwen. xT 0217 x 25.00

AGT, J.F. van. Synagogen in Amsterdam. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1974. Or. omslag. 96 p. Ills. Summary in english. xH 8797 x 10.00

AILLY, A.J. d'. Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie. Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1917. Geniet. 40 p. Bond van neutrale landen afdeeling Nederland. xT 4752 x 7.50

AILLY, Arrnold d'. Vernieuwing onzer democratie. De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag 32 p. vlugschrift van De Gids nr. 4 xR 3472 x 6.00

AJC. De Kampkrant. De Rode Nederzetting 1936. Rode Valkennest Vierhouten. Amsterdam, 1936. Geniet. 29 p. Ills. - xY 5520 x 10.00

AJC. De Kampkrant. Uitgegeven in het jubileumkamp van de Rode Nederzetting 1935. Amsterdam, 1935. Geniet. 28 p. Ills. - xY 5522 x 10.00

AJC. De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC-Pinksterfeest 1947 op de heide bij de Paasheuvel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Geniet. 16 p. - xY 5519 x 8.00

AJC. De Rode Nederzetting, Rode Valkennest, Vierhouten. Speciaal nummer van de kampkrant uitgegeven voor de bezoekers en gemaakt in het kamp 1933. Amsterdam, 1933. Geniet. 8 p. Ills. - xY 5513 x 8.00

AJC. Familiekrant voor de bezoekers aan onze Rode Nederzetting 1936 Rode Valkennest Vierhouten. Amsterdam, 1936. Geniet. 7 p. Ills. Omslagontwerp Ger Sligte. xY 5521 x 10.00

AJC. Jonge stemmen een bonte bundel Rode Valkenliederen. De Rode Nederzetting 1938. Amsterdam, 1938. Geniet. 49 p. Ills. - xY 5516 x 10.00

AJC. Uit het leven van de Centrale Bond van Transportarbeiders 1918-1938. Dit verhaal is voorgelezen in het kamp Kindervreugde dat t.g.v. het 20 jarig bestaan der C.B.T.A. in de zomer van 1938 in Vierhouten gehouden is. Amsterdam, 1938. Geniet. 41 p. Ills. - xY 5515 x 10.00

AJC. Vaardigheidsdag 1947, opzet en opgaven. Trekvogels die na de Rode Nederzetting zullen worden uitgewijd gaan met elkaar een kamp bouwen. Amsterdam, 1947. Geniet. 34 p. Ills. - xY 5514 x 10.00

AJC. Vriendschap, bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Amsterdam, 1947. Geniet. 16 p. Ills. Omslagontwerp Ger Sligte. xY 5517 x 10.00

AJC. Vriendschap. De krant van de Internationale Rode Nederzetting van 27 juli tot 2 augustus 1947 te Vierhouten, Nederland. Amsterdam, 1947. Geniet. 38 p. Ills. - xY 5518 x 10.00

AKEN, L. van. Staking en uitsluiting. 's-Hertogenbosch, Teulings', [1915]. Geniet. 38 p. Tien sociale studiën voor Kath. werkgevers nr. IX. xT 6651 x 8.00

AKKER-JANSSEN, J. v.d. Jij behoort bij ons! Jeugdbond voor Onthouding, [ca. 1930]. Geniet. 8 p. Illustraties : A.R. - xT 3568 xx 10.00

AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent. Gent, Tspyker, 1924. Oorspr. omslag. 54 p. - xT 3307 x 10.00

AKVELD, Leo en Els M. Jacobs. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC. Amsterdam, Thoth, 2002. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xH 7838 x 25.00

ALBARDA, J.W. De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid. Amsterdam, S.D.A.P., 1938. Geniet. 32 p. Twee redevoeringen uitgesproken in 1938, bij de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer. xR 6684 x 8.00

ALBARDA, J.W. De schat der armen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in het 31ste congres der S.D.A.P. op 17 april 1927 te Utrecht. xR 6688 x 8.00

ALBARDA, J.W. Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6186 xx 10.00

ALBARDA, J.W. Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids jrg. XII juni 1927. xR 6686 x 10.00

ALBARDA, J.W. Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5022 x 12.50

ALBARDA, J.W. Het landbouw-proletariaat en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1928. Geniet. 26 p. Rede, uitgesproken in het landbouwcongres der S.D.A.P., op 21 october 1928. xR 6689 x 8.00

ALBARDA, J.W. Met de kracht van het geloof. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6687 x 8.00

ALBARDA, J.W. Sluimerende krachten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in de kerstvergadering der S.D.A.P. te Amsterdam op 25 december 1927. xR 6685 x 8.00

ALBARDA, J.W. en E. Boekman. Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Gebonden. 352 p. In opdracht van het partijbestuur der S.D.A.P. xT 2390 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 3541 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. 2e druk. Cahiersteek. 10 p. - xT 9309 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland. 's-Gravenhage/Amsterdam, Martinus Nijhoff/C.L. van Langenhuysen, 1869. Herbonden. VII + 600 p. Met uitklapbare kaart van Der Nederlandsche Bischdommen. Gesigneerd door de auteur. [bibliotheekstempeltje]. xL 7093 x 35.00

ALBERS, P. De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1912. Gebonden. VII + 407 + 472 + 18 p. Met bijlagen en portret. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 4672 x 20.00

ALBERS, P. De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916. 's-Gravenhage, A.N. Govers, 1916. Oorspr. omslag. XIV + 259 p. Met illustraties en eene door L.H. uitgelegde kaart van Den Haag in 1570. - xR 1372 x 20.00

ALBERTS, A. Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715. Amsterdam, Querido 1976. Gebonden Stofomslag. 177 p. - xK 3987 x 10.00

ALBERTS, A. Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1967. Gebonden. Ills. 58 p. Grafische verzorging Mart Kempers. xK 4004 x 8.00

ALBERTS, A. Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indie heette 1939-1947. Amsterdam, H.J. Paris, [1952]. 1e druk, Gebonden, 190 p. - xY 0178 x 8.00

ALBERTS, W. Jappe. De Middeleeuwse Stad. Bussum, Van Dishoeck, 1968. 2e druk. Oorspr. omslag. 119 p. Ills. Fibulareeks 6. xM 8319 x 7.00

ALBIN, Pierre. 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914. Bordeaux, G. Delmas, 1914. Oorspr. omslag. 50 p. Le Role de la France. xT 1928 x 8.00

ALBRECHT, Friedrich und Klaus Kandler. Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1978. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xY 0592 x 8.00

ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. 1e druk. Ingenaaid. 170 p. Onafgesneden. - xT 2011 x 35.00

ALETRINO, L. Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953). Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1953. Gebonden. 269 p. Ills. [Band roestvlekjes]. xW 9858 x 9.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 26 p. - xT 9303 x 40.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9301 x 40.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945. Amsterdam, 1945. Los vel. 15 afleveringen. - xY 2030 x 20.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Jubileumnummer Algemeen Handelsblad. 4 September 1923. Wilhelmina 1898-1923. Amsterdam, 1923. Krant. 36 p. Ills. Voorkant krant Illustratie: L. Kalff. inv. xY 2222 x 5.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. - Algemeen Handelsblad Zaterdag 3 September 1938, no 36495. xY 3239 x 8.00

ALGRA, H. en G.P. van Itterzon. Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp. Sneek, De Motor, 1952. 3e druk. Oorspr. omslag. 48 p. Met krantenknipsels. xY 0620 x 8.00

ALINGS, Wim & Harry N. Sierman. Vuur als vriend. Honderd jaar E.M. Jaarsma 1868-1968. Hilversum/Wormerveer, 1968. 1e druk. Gebonden. 84 p. Ills. T.g.v. het 100-jarg bestaan van de N.V. Koninklijke Haardenfabriek E.M. Jaarsma te Hilversum. xY 8320 x 10.00

ALKEMA, H. Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1910]. Gebonden. 62 p. Geillustreerd. - xT 6118 xx 10.00

ALMA, Redmer. e.a. Virtus. Jaarboek voor Adelgeschiedenis No. 10. 2003. Westervoort, Van Gruting, 2003. Paperback. 208 p. Geillustreerd. - xY 1222 x 8.50

ALMANAK. Anarchistisch Jaarboekje 1931. Noordelijk Sociaal-Anarchistisch Propaganda-Comite, Groningen, 1931. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5047 x 20.00

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1921. Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5049 x 15.00

ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. Oorspr. omslag. 75 p. - xT 5742 x 15.00

ALTING VON GEUSAU, Frans. De som der delen. Europa voor en na de omwenteling. Amsterdam, Meulenhoff, 1991. Paperback. 182 p. E 1184. - xW 0534 x 8.00

ALTING VON GEUSAU, G.A.A. Onze weermacht te land. Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam, 1919. 3e druk. Geniet. 35 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland nr. 8. [bibliotheekstempeltje]. xR 8849 x 10.00

AMELINK, H. Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910]. Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond, 1940. Gebonden. 266 p. - xT 3374 x 15.00

AMERONGEN, M. van. e.a. De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire. Groningen, Xeno, 1975. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. - xR 6877 x 10.00

AMERONGEN, Martin van e.v.a. Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Paperback. 318 p. Ills. Tijdsdocumenten. xR 6302 x 8.00

Ami d' Enfant. Moeder ga voor je kindje staan! Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1913]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 7484 x 15.00

AMSTELODAMUM. Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam, J.H. De Bussy, 1931. Oorspr. omslag. 318 p. Ills. - xR 6579 x 8.00

AMSTERDAM. Amsterdam Letteren en Kunst, Amsterdam, [ca. 1940]. Oorspr. omslag, [12 p.], 23 z/w foto's. - xT 6660 x 8.00

AMSTERDAM. Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam. [Amsterdam, ca. 1737]. Gebonden, Folio, onafgesneden, 68 p. + 3 platen met negen plattegronden van de schikking van ambtsdragers bij verschillende gelegenheden. - xT 6506 x 150.00

AMSTERDAM. Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren. Te Haarlem, by Johannes Marshoorn, 1736. Gebonden halflinnen met gemarmerde platten, Gegraveerde titelpagina door J. Folkema (1723), typografische titelpagina in zwart en rood, 22 gegraveerde platen met in totaal 108 afbeeldingen, door J. Lamsvelt, A. van der Laan, A.F. en I.F. Beschrijving van de belangrijkste Amsterdamse gebouwen, kerken, torens en poorten. xT 6462 x 150.00

[AMSTERDAM] Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden. Te Amsterdam, By de Wed. Pieter Mortier, 1781. Omslag in sitz papier, vier uitklapbare gravures, 104 p. - xT 6452 x 150.00

[AMSTERDAM] GOUW, J. ter. Amstelodamiana. Twee delen. C.L. Brinkman, Amsterdam, 1874. 3e druk, Gebonden linnen, XXXII + 466 + X + 454 p. Deel I: De Amsterdamsche Straatnamen, De vergrootingen van Amsterdam, Amsterdamsche Verhalen. Deel II: Gijsbrecht van Aemstel, en de opkomst van Amsterdam, Kalverstraat, Eene wandeling, Jan Klaassen. fraai exemplaar. xT 6505 x 80.00

[AMSTERDAM] VIJVER, C. van der. Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad. Gebroeders Diederichs, Amsterdam, 1844-1848. Vier delen, Gebonden, met gelithografeerde titelpagina's en 74 platen. IV + 400 + VIII + 484 + VIII + 496 + XII + 368 p. scharnieren zwak xT 6512 x 200.00

[AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861-1869. Gebonden, Ills., XII + 164 + IV + 237 p. gelithografeerde titelpagina en 31 (van de 50) litho's, enkele pagina's hoekje afgescheurd zonder tekstverlies xT 6503 x 500.00

AMSTERDAMSCH BULLETIN DE KOERIER. Extra bulletin. Hitler leeft nog in Zuid-Amerika. Nieuwe oorlogsvoorbereiding? Complot in Argentinie! Z.pl. De Koerier, [ca. 1947]. Vouwblad. (4) p. Ills. - xY 4069 x 5.00

ANDEL, M.A. van. Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. 2e druk. Gebonden Stofomslag 192 p. Ills. Patria XXIV. xL 0525 x 8.00

ANDERSON, Mosa. Germany and Europe's Future. London, National Peace Council, 1946. Oorspr. omslag. 16 p. NPC Pamphlet 35. xT 7833 x 9.00

ANDREAE, A.J. Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland. J. Engelsma Mebius, Kollum, 1890. vernieuwd omslag, onafgesneden, [IV] + 111 p. - xT 6335 x 12.00

ANDREAE, A.J. Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, [1893]. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 7362 x 10.00

ANDRIESSEN, P.J. en W.F. Oostveen. Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen. Leiden, A.W. Sijthoff,[1887]. Oorspr. omslag. 78 p. + vier platen. - xR 4575 x 10.00

ANDRINGA Gzn., W. De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald. Utrecht, Joh. de Liefde, [1913]. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xT 7759 x 15.00

ANDRINGA, W. Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Utrecht, Joh. de Liefde, [1898]. Oorspr. omslag. 180 p. - xY 0116 x 10.00

ANEMA, A. Bezinning en bezieling. Kampen, J.H. Kok, 1946. Ingenaaid. 52 p. - xR 5885 x 7.00

ANEMA, Anne. Staatkundige rondblik. Drukkerij VADA, Wageningen, [1902]. Perkamenten bandje met goudbelettering, sneden verguld, 44 p. Anti-Revolutionair geschrift xT 5041 x 12.00

ANEMA, Anne. Tweeerlei Democratie. Amsterdam, W. Kirchner, 1902. Oorspr. omslag. 31 p. Rede op den Antirevolutionairen partijdag voor de provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902. xT 4068 x 10.00

ANEMA, Seerp. Calvinistische en impressionistische aesthetiek. Kampen, J.H. Kok, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xB 7395 x 10.00

ANGELL, Norman e.a. Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a. Bruxelles, Les Editions Continentales, 1935. Broche. 38 p. Ills. - xT 5845 x 12.50

ANGERMILLE, Karel. De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929. Antwerpen, Regenboog, 1931. Oorspr. omslag. 434 p. - xT 0606 xx 20.00

ANKERSMIT, Heleen. Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam. Amsterdam, Em. Querido, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6692 x 10.00

ANKERSMIT, J.F. Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen. Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6189 xx 8.50

ANKERSMIT, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6382 x 8.00

ANKERSMIT, J.F. Het stembiljet tegen den woningjammer. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9333 x 8.00

ANKERSMIT, J.F. Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen. Z.p., 1936. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0253 x 7.00

ANKERSMIT, J.F. en H. Verkouteren. De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra. Baarn, Hollandia, 1913. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 6479 x 8.50

ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte. Rotterdam, ca. 1868. Verschillende formaten. 12 items. - xY 5702 x 25.00

ANTI FASCISME. Anti-fascistische Eenheidsfront. Uw vijandschap tegen de Mussertkliek was een bewijs van solidariteit, maar het was niet genoeg. Kom Maandag 30 April naar de groote Openbare Vergadering in de Diamantbeurs Onderwerp: De lessen van de actie, De strijd gaat verder, Waarom wij samenwerken. Amsterdam, [ca. 1933]. Een vel 22 x 15 cm. - xY 7472 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Landelijke Protestmeeting op Zondag 23 April 1933 in het Sarphatipark. Ons protest is gericht tegen het brutaal opdringend fascisme en het dreigende oorlogsgevaar. Amsterdam, 1933. Een vel. 24 x 17 cm. - xY 7471 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Openbare Protestvergadering 27 Februari [1933]. In De Diamantbeurs, Amsterdam. Invrijheidstelling Voorzitter van N.A.S. Kam. H. Sneevliet. Amsterdam, [1933]. Een vel. 22 x 14 cm. - xY 7470 x 7.00

ANTI FASCISME. Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Proletariers aller landen vereenigt U. Het Antifo comite roept U op voor een sterke onvermoeide actie tegen de dreigende gevaren. Helpt ons iedere Fascistische brutaliteit onmiddellijk de kop in te drukken. Vormt met ons het onweerstaanbare Arbeiders Eenheidsfront. Amsterdam, Juli 1932. Een vel. 27 x 20 cm. Gedrukt in rood en zwart. - xY 7474 x 10.00

ANTI FASCISME. Wordt Nederland een fascistisch land? Aan fascisten en niet fascisten! Pro en Contra Vergadering op maandag 18 november a.s. in Bellevue door het bestuur van de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad. Amsterdam, [1932]. Een vel. 33 x 24 cm. - xY 7475 x 7.00

ANTI-OORLOGS BULLETIN. Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xY 2010 x 8.00

ANTI-REVOLUTIONAIR. Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn. ARP, [1933]. vouwblad A-4 formaat. (4) p. - xY 2093 x 4.00

ANTONISSE, J.H. & B.N. van der Velden. (eds.). Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren. Kolff, Batavia, 1931. Gedecoreerde linnen band, Ills., 263 + II p. - xT 3050 x 50.00

APELDOORN, L.J. van. De financieele verhouding tusschen kerk en staat. 's-Gravenhage, Js. Bootsma, 1919. Geniet. 32 p. Referaat 18 december 1919. xT 8059 x 8.50

ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. Deelnemerskaart: Rode Valken Vriendschapsfeest op zaterdag 18 en zondag 29 september 1935. Arbeiders Jeugd Centrale, 1935. Gevouwen kaart. 16 x 11 cm. - xY 7408 x 5.00

ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. Jaarverslag 1921. Afdeling Amsterdam. Amsterdam, Centrale van Arbeiders Jeugdvereenigingen, 1921. Geniet. 27 p. - xY 8064 x 5.00

ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. Jaarverslag 1934. Afdeling Den Haag. Twaalf maanden van Arbeid in onze Jeugdbeweging. Den Haag, 1935. Geniet. 19 p. - xY 8063 x 5.00

ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. Paspoort van de Republiek De Internationale Rode Nederzetting 1947. Twee paspoorten op naam van An en Arie Holland, Amsterdam. Amsterdam, 1947. Geniet 16 p. Ills. - xY 7399 x 10.00

ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. Zegelboekje: Bewijs van Lidmaarschap. Centrale Arbeiders-Jeugd Verenigingen in Nederland A.J.C. afdeling Den Haag. 1924. Den Haag, 1924. Oorspr. omslag. [6] p. 15 x 9 cm. - xY 7430 x 8.00

AREND, Guy. Het offensief in de Ardennen en de belegering van Bastenaken. Nuts-Museum Bastenaken, [ca. 1955]. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. - xY 3985 x 7.50

ARMSTRONG, Karen. De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities. De Bezige Bij, Amsterdam, 2005. Gebonden Stofomslag, 544 p. Vertaling Karina van Santen, Martine Vosmaer en Eelco Vijzelaar. xT 4444 x 18.00

ARTS, A.C.B. Volksraadpleging en het parlementair stelsel. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 76 p. Politieke Studien, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xR 5272 x 10.00

ARUBA ESSO NEWS. (krant). Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba). Lago Oil Transport Co., 1955. Twee kranten. 8 + 8 p. Ills. Aruba Esso News Vol. 16 no. 22 en 23. November 5, 1955. xY 2940 x 10.00

AS, G.G. van. November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek. Kampen, J.H. Kok, 1919. Ingenaaid. 216 p. - xT 8055 x 10.00

ASHLEY, Richard. Cocaine. Its History, Uses and Effects. St. Martin's Press New York 1975. First Printing Bound dust jacket 232 p. - xL 4368 x 12.00

[ASQUITH, Herbert Henry]. Speech by the Prime Minister of Great Britain. The power responsible for the war is Germany. 4 September 1914. Z.pl. [1914]. Geniet. 8 p. - xY 2850 x 5.00

ASSELBERGS, J.P.J. Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond. 's-Gravenhage, 1926. Oorspr. omslag. 102 p. Overdruk uit R.K. Werkgever van 1926. xT 8030 x 10.00

ASSELBERGS, Willem en G. Knuvelder. Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. Sociale studieclub. Utrecht, De Gemeenschap, [1931]. Oorspr. omslag. 30 p. Rapport samengesteld n.a.v. besprekingen van een preadvies opgesteld door Gerard Knuvelder en T.S.G.J.M. van Schaik xY 3272 x 10.00

ASSEN, A. van. Wat Nu? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1868. Oorspr. papieren omslag. 28 p. - xR 5273 x 10.00

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8023 x 12.00

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8140 x 12.00

ATTEMA, D.S. Het oudste christendom in Zuid-Arabie. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Geniet. 26 p. Openbare les op 18 februari 1949 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 7473 x 10.00

ATTEN, A. van en Wim van der Valk. 10 geestige teekeningen van Wim van der Valk. Gedichten van A. van Atten. Rotterdam, Wed. Bolk & Zoon, 1945. 10 spotprenten, losse bladen met buikband. Deze platen 10 van de ruim 30 in zeven kleuren zullen voorkomen in het officieele N.B.S. Gedenkboek. Nederland in Oorlogstijd. xT 9339 x 30.00

AUGUR [= J.E. van der Wielen]. Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1901. 1e druk. Gebonden. Ills., 217 p. Fraaie particuliere band. xR 9056 x 30.00

AVERMAETE, Roger. Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956. Antwerpen, 1956. Oorspr. omslag. 61 p. Ills. Genummerd 431/500 exx. xR 7230 x 18.00

B.E.F. Wij willen Holland houen. Amsterdam, maart 1945. Geniet. 66 p. - xR 5787 x 15.00

B[EMELMANS], J. Leiddraad bij de wet tot bestrijding van zedeloosheid van den 20sten mei 1911. STBL. 130. Leiden, Futura, 1912. Ingenaaid. 114 p. Uitgegeven door het hoofdbestuur van "Voor Eer en Deugd" en Futura. xT 3452 x 20.00

BAAK, J.C. De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'. Amsterdam, W. ten Have, 1946. 2e druk. Gebonden Stofomslag VIII + 206 p. Met portret. Met een In memoriam door F. Sassen. xB 4759 x 10.00

BAALBERGEN, J. Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. Ingenaaid. 102 p. Ills. - xT 2813 x 10.00

BAALEN, Anneke van. Geschiedenis van de vrouwentoekomst. Amsterdam, Feministische Uitgeverij de Bonte Was, 1980. Paperback. 320 p. Ills. - xT 8057 x 10.00

BAALEN, Anneke van. e.v.a. Vrouwen over seksualiteit. Amsterdam, De Bonte Was, 1974. Oorspr. omslag. 146 p. Ills. - xR 7573 x 8.00

BAARN, Victor. De Kroon. Amsterdam, De Harmonie, 1980. Geniet. 46 p. Uitgegeven t.g.v. de troonwisseling 1980. xB 9730 x 7.00

BAARSLAG, D.J. Israel in Egypte. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk. Gebonden. 158 p. Libelle Serie 59/60/61. xB 5047 x 10.00

BAARTMANS, K. Boer Koekoek. De Standaard, Amsterdam 1966. 1e druk Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xB 5165 xx 9.00

BAAS, N. De jonge arbeider en het oude geloof. Drukkerij Libertas, Rotterdam, 1920. Oorspr. omslag 138 p. + los bijgevoegd Ter inleiding van B. Wielenga. - xR 5067 x 8.00

BAAS, O. Oranje-Nassau en Nederland. Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1874. Oorspr. omslag. 142 p. - xY 3527 x 12.00

BACKE, Herbert. Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Großraum. Wilhelm Goldmann, Leipzig, 1943. Einband, Ills., 304 p. - xT 4483 x 9.00

BACKER, J. Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520. Amsterdam, Gebr. van Es, 1880. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xR 9104 x 10.00

BAIE, Eugene. Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident. Bruxelles, Nouvelle Societe d'Editions, 1937. Ingenaaid. 252 p. Ills. - xT 1949 x 25.00

BAIE, Eugene. Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut. Bruxelles, Nouvelle Societe d'Editions, 1938. Ingenaaid. 263 p. Ills. - xT 1952 x 25.00

BAKELS, H. Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid. Enkhuizen, P. Bais/W. over de Linden, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 1205 x 12.50

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. en J. Lindeboom. Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1946. 3e herziene druk. Gebonden. 327 + XVI + 438 p. Met kaart. Mooi exemplaar. xL 4525 x 20.00

BAKHUIZEN van den BRINK, R.C. Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Deel 1. Frederik Muller, Amsterdam, 1863. Gebonden half leer, VIII + 592 p. + ingeplakte bijlage. Cartons voor de geschiedenis van den Ned. vrijheidsoorlog.Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567.Nicolaas de Hammes. Jacob van Wesenbeke, de publicist van den Nederlandschen opstand. Andries Bourlette. (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den Vrijheidsoorlog.) - 1568. -
Over den tienden penning. Bijlagen: Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 Julij 1572. 'De confessie van den moordenaar.' xT 9107 x 15.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief / uitgeg. op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. [ingeleid en verzameld door R.C.Bakhuizen van den Brink]. 1e stuk: Inleiding, Geschiedenis, Overzigt van het archief der voormalige regtscollegien in Holland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1854. Oorspr. papieren omslag. 231 + LXIII p. [Niet verder verschenen]. xY 4136 x 10.00

BAKKER, G.P. Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep. Alphen a.d. Rijn/Hilversum, A.W. Sijthoff/VARA, 1981. Paperback. 176 p. Ills. - xT 3406 x 8.50

BAKKER, J.P. Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook. Overdruk uit het Landbouwkundig Tijdschrift 63ste jaargang no. 6, juni 1951. Geniet. 379 - 391 p. Ills. - xB 5786 x 9.00

BAKKER, Piet. Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve. Erven Lucas Bols, [1962]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Uitgave gepubliceerd in de 4e eeuw van haar bestaan. xB 8401 x 8.50

BAKKER, Piet. Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve. Erven Lucas Bols, [1962]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Veroffentlicht im 4. Jahrhundert ihres Bestehens. xT 7945 x 8.00

BAKKER, S.K. De zedelijke beteekenis van het socialisme. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. S.K. Bakker: predikant te Bolsward xR 3495 x 7.00

BAKKER, S.K. Het Christen-Socialisme. Baarn, Hollandia, 1909. Oorspr. omslag. 45 p. Kerk en Secte Serie III no. 4. xT 9032 x 7.00

BAKKER, S.K. Naast het kruis de Roode Vaan! Rede. Amsterdam, S.D.A.P. 1907. 2e druk. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1431 x 8.00

BAKOENIN, Michael. Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Paperback. 132 p. Archief / 1. xL 1084 x 6.00

BAKOENIN, Michael. Over anarchisme, staat en dictatuur. Anarchistische uitgaven, ca. 1976. Omslag, A-4, 50 p. Enkele onderstrepingen. omslag verweerd. Samengesteld en ingeleid door Arthur Lehning. Vertaling van Jaap Kloosterman. Cladestiene herdruk van Kritiese Biblioteek Van Gennep 1976. xY 0324 x 8.00

BAKOENINE, Michel. Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat. J. Sterringa, Amsterdam, 1899. Gebonden 435 p. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo, vermeerderd met een levensschets en portret. xR 0420 x 50.00

BALBIAN VERSTER, J.F.L. de. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. - xT 0990 x 18.00

BALEN, J. Hendrik van. Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon. Haarlem, A. van der Heide, 1902. Oorspr. omslag. 176 p. Met illustratien van P. van Looy. - xR 6763 x 25.00

BALEN, W.J. van. Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland. Amsterdamsche Boek- en CourantMij., 1947. 2e druk. Gebonden. 215 p. Ills. Mist schutblad. xH 3130 x 10.00

BALEN, W.J. van. Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij 1942. Oorspr. omslag 215 p. “Die grootste van dit volck”. Bibliotheekstempeltje. xL 4204 x 6.00

BALEN, W.J. van. Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili. Amsterdam, Contact, 1945. Gebonden Stofomslag 268 p. Ills. Nederland en de wereld. Een reeks historische monografieen over Nederland en zijn internationale betrekkingen. xB 8436 x 12.00

BALLAND, Dr. l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898. Zutphen, Thieme, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 1549 x 15.00

BALS, Kees en Martin Gerritsen. De Indonesië-weigeraars. Materiaalfonds Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 1989. Paperback, Ills., 120 p. - xY 5762 x 8.00

BALTHAZAR, Herman. e.a. De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985. Large Paperback. 142 + 209 p. Illustraties Hendrik Ollivier. - xT 0811 x 25.00

BANK, Jan / Martin Ros / Paul Kalma en Bart Tromp. (eds.). Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. Paperback. 176 p. - xR 6317 x 7.00

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. Paperback. 364 p. - xR 6315 x 9.00

BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De logica van het compromis. W.A. Bonger. Sociaal democratie in het interbellum. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. Paperback. 184 p. - xR 3540 x 7.00

BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De overgang naar het socialisme. Verbruikscooperaties. Hendrik de Man. PvdA en Marshallhulp. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984. Paperback. 204 p. - xR 6318 x 7.00

BANNIER, J.H. (ed.). Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967. Amsterdam, Delta International Publication, 1967. Oorspr. omslag. 152 p. Ills. Volume 10 nr. 3. Contributors: Lucas van der Land, Aad Nuis, Constandse & Mulisch, Ger Harmsen, Rudolf de Jong, Constant nieuwemhuis, Bernard de Vries, Piet Thoenes, Simon Carmiggelt, L.H.C. Hulsman, A.D. Belinfante, Lucebert, H.C. Rumke e.a. xB 3397 x 30.00

BANNING, W. Een nieuwe wil een nieuwe wereld. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 14 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6188 xx 10.00

BANNING, W. In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940. Zeist, Ploegsma, [1940]. Geniet. 14 p. - xT 9134 x 8.00

BANNING, W. Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden. Amsterdam S.D.A.P. [1935]. Geniet. 16 p. - xR 9286 x 8.00

BANNING, W. Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2801 x 18.00

BANNING, W. en J. Jac. Thomson. Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10. Enschede, Woodbrookers Arbeidersgemeenschap, z.j., Oorspr. omslag 16 p. - xR 4879 x 9.00

BARANELLI, Mariuccia. Geachte promovenda, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Sua, 1990. Ingenaaid. 187 p. Ills. Fotoredactie: Eef Keijzer. xB 4441 x 8.00

BAREN, J. van. De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair. Amsterdam, S.L. van Looy, 1920-27. Gebonden. 1365 p. Twee delen. Met kaarten, portretten, platen, figuren en tabellen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7848 x 25.00

BARGER, H.H. Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919. Utrecht, 1919. Oorspr. omslag. 61 p. + bijlagen. Ills. - xT 5633 x 15.00

BARGER, Ralph. Hell's Angel. Over het leven van Sonny Barger en de geschiedenis van de Hell's Angels motorcycle club. Just, 2009. Paperback, Ills., 286 p. - xY 4419 x 7.00

BARNES, Ian. Ridders en kastelen. Een historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van het ridderschap. Librero, Kerkdriel, 2012. Grote Paperback, Ills., 400 p fraaie productie xY 5770 x 12.00

BARNOUW, Adriaan J. Monthly letters on the culture and history of the Netherlands. Assen, Van Gorcum & Comp., 1969. Bound dustjacket. XXX VIII + 361 p. - xR 2633 x 15.00

BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary. Zutphen, Walburg Pers, 1993. Gebonden. VII + 722 p. Bronnenpublicaties / Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Documenten nr. 3. xT 9139 x 50.00

BARON VAN HUGENPOTH, J.B. Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. VIII + 91 p. Onopengesneden. - xB 8272 x 15.00

BARRES, Philippe. Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch). Hachette/ Uitgeverij Plon/ Labor, [1941]. Ingenaaid. 71 p. - xR 7626 x 8.00

BARREZEELE, Kris (ed.). Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982. Antwerpen, De Nederlanden, 1982. Oorspr. omslag. 127 p. Ills. Foto's: Andre Collet, Danny Cortier en Herman Verachtert. Repertorium: Jules Moens en Pieter Jan Verstraete. xR 6920 x 10.00

BARRIOS, C. Tradato elemental de Armas Portatiles. Imprenta de T. Fortanet, Madrid 1872. Bound Ills. VIII + 312 p. + six folding plates depicting mechanisms of arms. - xB 2612 x 90.00

BART, A.Th. Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal? 's-Gravenhage, B. Mensing, [1924]. Geniet. 40 p. - xT 6996 x 7.00

BARTELS, A. (red.). In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945. Groningen, J.B. Wolters, 1947. Oorspr. omslag. 152 p. Met foto's. - xT 6575 x 20.00

BARTSTRA, J.S. Adolf Hitler. Antwerpen, W. de Haan, 1964. Pocket. 171 p. Ills. Phoenix Pocket nr. 99. xT 7747 x 10.00

BARTSTRA, J.S. Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1955. Oorspr. omslag. 40 p. Mededelingen K.N.A.W. Nieuwe reeks, deel 18 no 6. xT 7737 x 8.50

BARTSTRA, J.S. en W. BANNING (eds.). Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. Amsterdam, Ploegsma, 1946. Gebonden. 287 p. Ills. - xL 1053 x 10.00

BAS, F. de. Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1916. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4782 x 15.00

BAS, F. de. (ed.). Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. Ingenaaid. 259 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Derde Serie No. 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 6554 x 15.00

BAS, W.G. de en L.M. Kalmijn. Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink. De Bilt, Uitg. De Branding, [1936]. Geniet. 24 p. Zwart/wit foto's. [Juliana en Bernhard]. xY 4670 x 8.00

BASDEVANT, Jules. Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International. Paris, Recueil Sirey, 1917. Oorspr. omslag. 69 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xT 7828 x 20.00

BASSOMPIERRE, Alfred de. De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel. Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1915. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6576 x 8.50

BATENBURG, A. van. De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht. 's-Gravenhage, 1929. Geniet. 29 p. - xT 6978 x 7.00

BAUER, E. en L. Trotzki. Oostenrijk een les voor allen! Zaandam, De Roode Vlag, [1938]. Oorspr. omslag. 32 p. Internationale problemen 1. Revolutionair-Socialistische Partij RSP. xT 3287 x 8.00

BAUER, Otto e.a. De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra. Amsterdam, De Toorts, 1935. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7615 x 8.50

BAUER, Otto. De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9183 xx 10.00

BAUER, Otto. De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. 12. November. xT 7667 x 10.00

BAUER, Rijkaard Lod. Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen. Brussel, De Lage Landen, 1942. Ingenaaid. 147 p. - xR 6550 x 10.00

BAUMAN, German. De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland. Progres, Moskou, 1988. Gebonden Stofomslag 248 p. Gedrukt in Moskou. xR 4340 x 8.00

BAVIER, Andre de. De meening van een neutrale omtrent Engeland. Amsterdam, Letteren en Kunst, z.j. Geniet. 14 p. - xT 4006 x 8.00

BAX, W. Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 16 p. omslag matig xT 6215 x 9.00

BEATON, Kendall. Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States. New York, Appleton-Century Croft, 1957. Bound. XIII + 815 p. Ills. - xH 8079 x 20.00

BEAUFORT, Henriette L.T. de. Willem de Zwijger. Rotterdam, Ad. Donker, 1950. Gebonden. 273 p. - xM 7096 x 8.00

BEAUFORT, W.H. de. Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1889. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 3313 x 8.50

BEDA VERBEEK, P. Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden. Joure, Frisia Catholica, 1951. Geniet. 54 p. Publicaties van Frisia Catholica nr 14. xR 5502 x 8.00

BEDIER, Joseph. Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne. 's-Gravenhage, 1915. Oorspr. omslag. 40 p. Studien en Documenten over den Oorlog. xT 5878 x 10.00

BEEK, M.A. (ed.). De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Bijbelgenootschap, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Typografie Henk Krijger. xK 5363 x 9.00

BEEKELAAR, G.A.M. e.a. Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850. Gemeente Archief Arnhem, 1981. Paperback met Stofomslag, 336 p. Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem Deel 5 xT 2909 x 10.00

BEEKMAN, A. Egmond's heden en verleden. Egmond-Binnen, S. Adelbertus Priorij, 1938. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. - xB 5571 x 10.00

BEEKMAN, E.M. Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel. Amsterdam, Prometheus, 1998. Gebonden Stofomslag 734 p. - xB 3066 x 20.00

BEELAERTS van BLOKLAND, G. Belevenissen te Londen 1940-1945. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1997. Oorspr. omslag, 95 p. - xY 1511 x 8.50

BEER, Max. Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog. Utrecht, A. Oosthoek, 1918. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 5431 x 10.00

BEER, Taco H. de. Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1912. Geniet. 32 p. Tijd- en Strijdvragen, no. 1. xT 3625 x 8.50

BEEVOR, Antony. De Tweede Wereldoorlog. Vertaling Corrie van den Berg, Varola Kloos, Pieter de Smit en Albert Witteveen. Amsterdam, Ambo, 2012. Gebonden Stofomslag. 927 p. Ills. - xY 7013 x 25.00

BEIJL, H.Z de. Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, Wed. J.G. Aukes / Wilke Harms, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 39 p. Schooluitgave. Op de laatste 8 p. Geillustreerd Wilhelmuslied. xY 0403 x 15.00

BELL, Alan. Port of London 1909-1934. The Port of London Authority, 1934. Bound. 74 p. Ills. - xH 6851 x 21.00

BELLA JR., S. de la. 40 uur geen langer arbeidsduur. Amsterdam, Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, 1933. Oorspr. omslag. 15 p. Rede uitgesproken op 27-28 October 1933 te Utrecht. xT 5875 x 8.50

BELLA Jr., S. de la. Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930. Amsterdam, N.V.V., 1930. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6190 xx 10.00

BELLAMY, Edward. De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek. Int. Vereeniging Bellamy, Den Haag, [ca. 1935]. Oorspr. omslag oblong Ills. 16 p. Vrij bewerkt naar het gelijknamige hoofdstuk in "Gelijkheid voor Allen" door H.N. xR 0672 x 10.00

BELLAMY. Economische gelijkheid, de eenige oplossing. Internationale Vereeniging Bellamy, Den Haag, [1934]. Oorspr. omslag 24 p. met portret xR 0670 xx 8.00

[BELLAMY] WILDE Rzn, P. de. Ordening op Bellamyaanse grondslag. Stichting Centrale Administratie Bellamy, Haarlem, [1955]. Oorspr. omslag 14 p. Internationale Vereniging Bellamy IV xR 3197 xx 6.00

[BELLAMY}. Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen. 1e Trimester 1936 No. 1, 1e Trimester 1937 No. 2, 1e Trimester 1938 No. 3., Amsterdam. Gestencild xR 3196 x 20.00

BELLOC, Hilaire. Richelieu. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 312 p. Met portret. - xL 7655 x 10.00

BELT, J.C. van den. De Weermacht onzer buren. Velp, Mavors, 1913. Oorspr. omslag. 80 p. Met uitslaande kaart. - xT 7479 x 30.00

BENEDICTUS. De Slavernij van het Militarisme. Amsterdam, J.H. Philips Jr., 1933. Geniet. 12 p. Ills. - xT 7041 xx 9.00

BENN, E.J.P. Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp. Amsterdam, H. Meulenhoff, z.j. 285 p. Met portret. - xL 5617 xx 15.00

BENS, Els de. De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944). Antwerpen/Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1973. Gebonden Stofomslag 564 p. Ills. - xR 6746 x 20.00

BENSCHOP, W.J.M. Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1947. Oorspr. omslag. 47 p. + platen. - xY 0468 x 10.00

BENSON, E.F. Deutschland uber Allah. London, A.J. Wilson & Co., 1917. Geniet. 35 p. nederlandstalig xT 4880 x 10.00

BENTEIJN, J.M. Volksleger? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 7949 x 10.00

BENTHEM VAN DEN BERGH, G. van. De staat van geweld en andere essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Paperback. 220 p. Ideeen Meulenhoff Editie. xR 0556 x 9.00

BERDEN, Martin. In Duitsche Krijgsgevangenschap. Leiden A.W. Sijthoff, 1917. Ingenaaid. 31 p. - xY 1958 x 7.00

BERENDS, Jan e.a. Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners. Historische Vereniging Deutekom, Doetinchem, 2008. 5e herziene druk, Gebonden, Ills., 224 p. los bijgevoegd: Berends e.a., Benedictijnen op Slangenburg, 28 p. xY 1282 x 15.00

BERESTEYN, E.A. van. Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot. De Nederlandsche Leeuw, 1925. 2e druk. Oorspr. omslag. 42 p. Ills. Overgedrukt uit het Maandblad van het Genealogisch Heraldisch Genootschap De Nederlansche Leeuw. Betreft Hugo de Groot. [bibliotheekstempeltje]. xB 1334 x 9.00

BERESTEYN, E.A. van. Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Oorspr. omslag. 39 + 25 p. Geillustreerd. - xT 9418 x 20.00

BERG, C. v.d. en Jan Romein. De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwe Cultuur, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5416 x 10.00

BERG, G.S. van den. Van blijde dingen toch het meest. Delft, W.D. Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Met een losse bijlage. Het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. xT 9441 x 8.00

BERG, J. v.d. (vert). De gehele wereld moet hun methoden weten! Heerlen, Winants, C.V., 1946. Oorspr. omslag. 18 p. Officieel rapport inzake door regelmatige Duitse formaties der Wehrmacht en S.S. in het district Galicie gepleegde oorlogsmidrijven, samengesteld door de buitengewone Commissie van Onderzoek; Soviet War News Weekly, Supplement 4-1-'45. xL 9083 x 25.00

BERG, J. van den. De anatomie van Nederland. Deel een. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Gebonden Stofomslag 264 p. - xK 7650 x 10.00

BERG, Karel H.M. van den. Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard. Baarn, De Boekerij, 1946. Gebonden Stofomslag 64 p. Ills. - xR 9120 xx 10.00

BERG, M. van den. Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand". Drukkerij Vada, Wageningen, 1903. Oorspr. omslag, 45 p. bibliotheekstempeltje xT 7884 x 10.00

BERGER, J.A. Werkloozenzorg. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1934. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 7325 x 8.50

BERGER, J.A. en C.H. Ketner. Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst. Amsterdam, Arbeiders-Jeugdcentrale, [1925]. Geniet. 24 + 10 p. Boekenlijsten voor Arbeiders V en VIII. xY 1634 x 8.00

BERGH v. EIJSINGA, H. W. Ph. E. v.d. Mijn toetreden tot de S.D.A.P. J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 14 p. - xT 9098 x 7.50

BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen. Zutphen, F. Starink, [1914]. Gebonden. 27 p. Stenogram van den Heer van Ommen te Deventer. xT 4018 x 8.00

BERGH van EYSINGA-ELIAS , J. van der / Clara Wichmann. De vrouw in Nederland voor honder jaar en thans. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden, 115 p. Handboekjes Elck 't Beste xY 6548 x 9.00

BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. De aristokratie van het socialisme. Amsterdam, J.J. Bos & co., [1915]. Geniet. 16 p. Stenogram van een improvistie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odeon te Amsterdam op 2 mei 1915. xR 4698 x 10.00

BERGH, G. van den. De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst. Ned. Bond van personeel in overheidsdienst, Amsterdam, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2861 x 8.00

BERGH, G. van den. De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden. Den Haag, Ver. van Nederlandsche Gemeenten, 1945. Geniet. 47 p. - xT 6648 x 10.00

BERGH, L.Ph.C. van den. Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. 2e veel vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 110 p. Met 5 platen. - xR 8236 x 20.00

BERGH, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt. Leiden, E.J. Brill, 1852. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 326 p. Met kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 8201 x 50.00

BERGH, L.Ph.C. van den. 's-Gravenhaagsche bijzonderheden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1857. Oorspr. omslag. 74 p. - xT 7606 x 15.00

BERNARD, Francois, C.H.B. Boot, Louis Bresson et al. La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc. Librairie Larousse Paris [ca. 1900]. Reliure Ills. 464 p. moderne band xB 4595 x 50.00

BERNSTEIN, Eduard. De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen. Amsterdam, Cohen Zonen, [1908]. Gebonden. 140 p. - - xR 9735 x 10.00

BERNSTEIN, Eduard. Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung. Berlin Paul Cassirer, 1918. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7431 x 10.00

BERTEN, Bert. De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C. Uitgave van den Vlaamschen Bond van Soc. Jonge Wachten, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3575 x 8.50

BESUIJEN, K.P.W. De Kooperatie en de Oorlog. Amsterdam, 1916. Geniet. 24 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 7. xR 8407 x 8.00

BESUIJEN, K.P.W. De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme. Leeuwarden, [ca. 1905]. Oorspr. omslag 29 p. - xR 4658 x 7.00

BESUIJEN, K.P.W. Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie. Amsterdam, 1913. Geniet. 23 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 5. xR 8406 x 8.00

BETH PALET. GEDENKSCHRIFT 1883 Beth Palet 1923. Presentielijst der receptie bij het veertigjarig bestaan op donderdag 15 februari, Amsterdam. Met vele handtekeningen in pen. Met ingeplakte krantenknipsels, toegangskaart, programma, uitnodiging, Met foto van Mevr. B. van Lynden. Amsterdam, 1923. Album. Formaat: 20 x 16 cm. Beth Palet - Hebreeuws voor toevluchtsoord, opvangtehuis voor ouder en kind. xY 5642 x 20.00

BETSY. De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1898. Ingenaaid. 84 p. Met portret. - xT 2967 x 12.00

BETSY. Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913. Callenbach, Nijkerk, 1913. Oorspr. omslag. 156 p. Ills. [rugje omgeplakt]. xR 6808 x 9.00

BEUGEL, E.H. van der / M.C. Brands e.a. Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1983. 1e druk. Ingenaaid. 317 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0249 x 6.00

BEUKELAER, Hans de en Ben Boersema. De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten. Fagus, IJzerlo, 2010. Gebonden, Ills., 192 p. - xY 1472 x 10.00

BEUKEN, J.H.A. De Hanze en Vlaanderen. Maastricht, Ernest van Aelst, 1950. Oorspr. omslag. 205 p. Ills. Met wapen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5135 x 16.00

BEUKERS, F.M. Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945. H.A.M. Roelants, Schiedam, 1945. Oorspr. omslag, 54 p. - xT 1513 x 9.00

BEUKERS, Frits M. Vrij Nederland. Bevrijdingslied. Schiedam, Roelants, [1945]. een vel. 20 x 15 cm. - xY 8120 x 5.00

BEUMER, E.J. Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 5852 x 8.50

BEUNINGEN, P. Th. Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Paperback. XXXV + 435 p. Ills. Met kaart. - xT 3388 x 10.00

BEURDEN, A.F. van. Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief. Sittard, Bern. Claessens, 1926. Oorspr. omslag. 28 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 5785 x 8.00

BEUSEKOM, H.G. van. Gandhi de tragische figuur. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 67. xB 5046 x 7.00

BEUZEMAKER, Ko. De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 641-704 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 11 November 1939. xT 3583 x 7.00

BEUZEMAKER, Ko. De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 577-640 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 10 0ctober 1939. xT 3582 x 7.00

BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 705-768 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 12 December 1939. xT 3584 x 7.00

BEVERSLUIS, M. De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Oud-Beierland, W. Hoogwerf, 1905. Geniet. 30 p. - xT 5374 x 10.00

BEVERSLUIS, Martien. Kaarten op tafel! Mijn schorsing bij de V.A.R.A. Hilversum, Het Boekengilde, 1935. 2e druk. Geniet. 47 p. - xR 6433 x 9.00

BEVILACQUA, Enr. Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve. Den Bosch, Geert Groote Genootschap, 1931. Oorspr. omslag. 67 p. G.G.G. nr. 328. xT 5630 x 7.00

BEVRIJDING. Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm. Amsterdam, 1934. Geniet. 16 p. - xY 5987 x 7.00

BEYAERT, Karel. Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen. Brugge, Karel Beyaert, 1901. Gedecoreerd oorspr. omslag. 120 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 3651 x 15.00

BEZEMER, J.W. / J.L. Heldring / K. v.h. Reve. De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 222 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0248 x 6.00

BEZEMER, K.W.L. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen. Elsevier, Amsterdam, 1986. Twee delen, Gebonden met stofomslagen in kartonnen cassette, Ills., XII + 1446 p. - xY 5774 x 25.00

BEZEMER, K.W.L. Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog. W. de Haan, Hilversum, 1967. Gebonden Stofomslag 532 p. - xR 7742 x 10.00

BEZEMER, K.W.L. (Ed.). De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie. Amsterdam, Andries Blitz, 1937. Gebonden. 182 p. + kaarten. Met ruim vijftig afbeeldingen, twee kaarten en verscheidene tabellen en grafieken. xH 8691 x 25.00

BIEMOND, J. Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Medan, 1936. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd met vele advertenties. Aangeboden door het Oranje Comite te Medan aan de Medansche burgerij en de andere inwoners der Oostkust van Sumatra. xT 9466 x 45.00

BIERENS DE HAAN, J. Het fatum van bevolkingsvermeerdering. Haarlem, F. Bohn, 1924. Oorspr. omslag. 67 p. Uitwerking van een opstel, reeds in 1923 verschenen in "Onze eeuw". xT 4311 x 9.00

BIERENS DE HAAN, J.C. Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, Interieurs, Tuinen. Zutphen, Waanders, 2000. Ingenaaid. 176 p. Geillustreerd. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. xY 1480 x 10.00

BIERENS de HAAN, J.C. e.a. Meer om Cieraet Als Gebruijck. Tuingeschiedenis Van Gelderse Buitenplaatsen. Kunstbezit Uit Gelderse Kastelen. Stichtingen Vrienden Der Geldersche Kastelen en Het Gelders Landschap, Arnhem, 1990. Oorspr. omslag, Ills., 240 p. 23 x 29 cm. Catalogus bij de jubileumtentoonstelling n.a.v. het 60-jarig bestaan van de stichting Het Geldersch Landschap, 21 januari tot en met 4 maart 1990, Gemeentemuseum Arnhem, en de jubileumtentoonstelling n.a.v. het 50-jarig bestaan van de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 21 januari tot en met 4 maart 1990, Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint-Jan". xY 1517 x 10.00

BIJL, M. van der. Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715. Groningen, Wolters-Noordhoff / Bouma, 1981. Ingenaaid. XI + 451 p. + Bijlage. Historische Studies XLII. xW 2989 x 16.00

BIJLEVELD, H. Cooperatie. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 52 p. Christendom en Maatschappij Serie 4 nummer 9. Onder redactie van P.A. Diepenhorst. xT 9812 x 8.50

BIJLOOS, J. Adrianus VI. De Nederlandse Paus. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, 1980. Oorspr. omslag Ills. 128 p. - xR 3297 x 8.00

BIJLSMA, R. Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. Oorspr. omslag. 203 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4542 x 25.00

BIJSTERVELD, P. van. Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen. Kampen, J.H. Kok, 1922. Oorspr. omslag. 51 p. Bevat: Het strafbaar stellen van de ontheiliging van den Naam des Heeren. De Doodstraf. Strenge maatregelen tegen hoererij en ontucht. Kerstening van de openbare instellingen. Intrekking van den leerdwang. Intrekking van den vaccinedwang. Vrijmaking van den vierden stand. Het gezantschap bij den Paus. Afschaffing van het Vrouwenkiesrecht. xT 4065 x 10.00

BIJVOET, A.W. Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen. J.J. Arkesteyn en Zoon, 's-Hertogenbosch 1850 en 1852. Gebonden met opgeplakt oorspr. omslagen, 0nafgesneden 126 + VII + 106 p. bibliotheekstempeltje xB 5731 x 50.00

BIJVOET, Theo, P. Koopman, L. Kuitert, G. Verhoeven. Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen, SUN, 1996. Ingenaaid. 365 p. Ills. Memoria: cultuur- en mentaliteitshistorische studies over de Nederlanden xH 8489 x 10.00

BILDERDIJK, W. Geschiedenis des vaderlands. Zesde deel: behelzende de regeering van Filip II tot aan de Unie van Utrecht. Uitgegeven door H.W. Tydeman. P. Meyer Warnars, Amsterdam, 1834. Gebonden, 218 p. half linnen met gemarmerde platten xY 5117 x 10.00

BILSEN, B. van (ed.). Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing. Kampen/Utrecht/Den Haag, 1955. Geniet. 46 p. Nederlands Gesprekcentrum Publicatie No. 10. xB 8394 x 7.00

BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. (Mededeling) Binnenlandsche Strijdkrachten A. Aan de Amsterdamsche Burgerij! De Gewestelijke Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnelandsche Strijdkrachten. Amsterdam, [1945]. Een vel. - xY 5846 x 6.00

BINNEVELD, Hans. Om de geest van Jan Soldaat. Beknopte geschiedenis van de militaire psychiatrie. Erasmus Publishers, Rotterdam, 1995. Paperback, Ills., 268 p. - xY 5769 x 20.00

BLADERGROEN, W.F. Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim. De Pelgrim, Eindhoven, [1945]. Oorspr. omslag, Ills., ongepagineerd. omslag iets rafelig xT 7440 xx 8.00

BLADERGROEN, W.F. Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips. Eindhoven, Philips, 1945. Oorspr. omslag. n.p. Illustraties in kleur. - xT 5361 x 100.00

BLANKAERT. Rome wil de baas worden in Nederland. Zalt-Bommel, v/h. P.M. Wink, 1918. Geniet. 16 p. - xR 5733 x 10.00

BLANKENSTEIJN, M. van. Suriname. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1923. Gebonden. 339 p. Met zwart/wit foto's. Herbonden half linnen, bibliotheekstempeltje. xB 8398 x 25.00

BLANKENSTEIN, M. van. Indonesie nu. Nieuwe indrukken. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1953. Gebonden Stofomslag 122 p. Ills. Omslag en band: Helmut Salden. xL 2969 x 10.00

[BLECKMANN, C.B.]. Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën. H.J. Poutsma, Sneek, [1863]. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 6214 x 30.00

BLECOURT, Willem de. Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930. Amsterdam, University Press, 1999. Paperback. 195 p. - xT 0545 x 10.00

BLOEMENDAAL, Nico. De wegwyzer. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1933. Geniet. 32 p. - xT 3572 x 8.50

BLOK, P.J. Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit. Amsterdam, Johannes Muller, 1900. Oorspr. omslag. 80 p. Overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, 1899. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 6390 x 15.00

BLOK, P.J. & J. Ziehen. Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland. Heidelberg, Carl Winters, 1924. Ingenaaid. 50 p. Schriften des Holland Instituts in Frankfurt am Main. xB 5466 x 10.00

BLOK, P.J. en J. Ziehen. Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland. Heidelberg, Carl Winters, 1924. Umschlag. 50 p. Schriften des Holland-Instituts in Frankfurt am Main Neue Reihe: Heft I. [Library stamp]. xL 7364 x 7.00

BLOK, P.R. Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen". Leiden, voorheen Batteljee & Terpstra, [1936]. Geniet. 16 p. - xR 7621 x 12.50

BLOKKER, Jan, Jan Blokker Jr. en Bas Blokker. Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2008. Oorspr. omslag Ills. 255 p. - xR 3102 x 12.00

BLOKKER, Jan. Als de dag van gisteren. Amsterdam, De Harmonie, 1981. Paperback. 214 p. Ills. - xB 9353 x 9.00

BLOKKER, Nic. e.a. Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente. Utrecht, 1932. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. - xR 3558 x 10.00

BLOKKER, W.A. Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1907]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 3316 x 8.00

BLOKZIJL, Max. Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan. Z.p. [1941]. Geniet. Ills., 32 p. - xK 3975 x 8.00

BLOKZIJL, Max. Voor het te laat is. Z.p. [ca. 1942]. Brochure. 31 p. Ills. Voorwoord N. Oosterbaan. xH 8704 x 8.00

BLOM, D. van en R. Kuyper. Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper. 's-Gravenhag, Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, 1905. Oorspr. omslag. 126 p. Overgedrukt uit De Economist Juni-November 1905. xT 4316 x 10.00

BLOMBERG, W,C. Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam. Amsterdam, Commissie Bevordering Woongelegenheid Alleenstaanden, [1956]. Geniet. 31 p. - xY 0067 x 8.00

BLONDEL, Martien. Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad. Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, [1945]. Oorspr. omslag. 78 p. Penteekeningen: van Sef Moonen. Omslag: W. Heijnen. [Omslag iets gevlekt] xT 4725 x 8.50

BLONK, A. en J.P. Kruijt. De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders. Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag. 105 p. Nutsboekerij no. 16. xY 1423 x 12.50

BLOYS VAN TRESLONG, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen. Z.p. Comite van de Vereeniging Oranje Nassau Museum, [1930]. Oorspr. omslag. V + 108 p. - xT 6225 x 20.00

BLUF. Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set. Amsterdam, 22 januari 1982 - 3 oktober 1985. 189 nrs. [Bluf verscheen van 22 januari 1982 tot 1 april 1988, 313 nrs]. xB 2552 x 600.00

BLUFF. Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika. Z.p. [ca. 1915]. Geniet. [9] p. Kleuren Litho's. - xB 5711 xx 50.00

BLUM, Leon. Dagboek 1940. Amsterdam, De arbeiderspers, 1946. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8197 xx 12.50

BLUM, Oscar. Trümmerfeld Europa. Ein Brevier für jedermann. Franz Schneider, Berlin etc., 1924. Winband, Ills., 144 S. - xT 5145 x 20.00

BOCK, Fr. und M. Willemsen. Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert. Koln und Neuss, L. Schwann, 1872. Oorspr. omslag. X + 164 p. Ills. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2325 xx 50.00

BODEL NYENHUIS, J.T. Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. [Leiden, Luchtmans], [1931]. Papieren omslag. 40 p. - xB 5209 x 20.00

BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. Van Provo naar Oranje Vrijstaat. SUN-SUA, Nijmegen/Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 80 p. sunschrift 10. vlekje op omslag. xT 4085 x 8.00

BOEKE, C en Lod. van Mierop. De vergetenen. Commissie uit het comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf. Blaricum, De Waelburgh, 1920. 108 p.Ills. - xT 5495 x 20.00

BOEKMAN, E. De S.D.A.P. roept U! Amsterdam, Uitgave Secretariaat S.D.A.P., 1934. Geniet. 16 p. - xY 0689 x 7.00

BOELES, P.C.J.A. Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1902. Oorspr. omslag. 113 p. Onopengesneden. Tevens verschenen in De Vrije Fries. xR 8617 x 15.00

BOER, D. De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, [ca.1903]. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 5403 x 10.00

BOER, Dirk. De waarheid over het Roode Kruis. Groningen, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie, [1932]. 5e druk, Geniet, Oorspr. omslag, 12 p. Jongeren Vredes Actie. xT 4101 xx 10.00

BOER, Dirk. Oorlog? Neen! Groningen, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie, 1931. 6e druk. Geniet. 16 p. De afbeelding op de voorpagina is overgenomen van Die Woche en stelt een luchtaanval voor op een Duitsche industriestad. xT 4112 xx 8.50

BOER, H. de. (inl.). De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk. [Hardegarijp, M.K. Scholten], 1932. Oorspr. omslag. 19 p. Aangenomen in de gewestelike vergadering van S.D.A.P. afdelingen Friesland op 15-11-1931. Skriften 2. xR 6245 x 8.00

BOER, K. de. De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse. 's-Gravenhage, 1932. Oorspr. omslag. 13 p. Redevoering uitgesproken op de 15e Algemeene Vergadering van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, gehouden van 20-23 Juni 1932 te 's Gravenhage. xT 3622 x 10.00

BOER, K. de. De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing. Rotterdam : Publiciteits-afdeling der Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka, 1936. Oorspr. omslag. 23 p. Referaat gehouden op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka. xT 3623 x 10.00

BOER, K. de. Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel. Rotterdam, Publiciteits-afdeling Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka, 1935. Oorspr. omslag. 22 p. Referaat gehouden op het Haka-Congres te Leeuwarden, op 13, 14 en 15 Juni 1935. xT 3621 x 8.50

BOER, M.G. de. Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen. Premie-Uitgaven van Ferwerda & Tieman (Wijnhandel Amsterdam, 1922. Oorspr. omslagen, Drie omslagen met ieder 25 ingeplakte kaarten met een afbeelding en 1 titelkaart (voorzijde portret, achterzijde toelichting). 11 x 15 cm. De portretten zijn in hoofdzaak van belangrijke personen uit de geschiedenis van de Nederlanden, vorsten, edelen, zeehelden en
wetenschappers. Daaronder ook overheersers als Alva en Napoleon.
De reeks is niet consequent chronologisch maar loopt wel grofweg van circa 1400 (Jacoba van Beieren) tot 1848 (koning Willem I). xT 6394 x 35.00

BOER, M.G. de. Toelichting bij den Wilhelmus-kalender. Amsterdam, Wijnhandel Ferwerda & tieman, [1925]. Geniet. [15] p. - xY 5528 x 7.00

BOER, Pim de. Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914). Nijmegen, SUN, 1987. Ingenaaid. 559 p. Ills. Handelseditie van het proefschrift. xY 8356 x 10.00

BOEREN, P.C. Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte. Amsterdam, North-Holland Publ. Comp., 1980. Oorspr. omslag. 108 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, deel 105 (1980). xT 1867 x 25.00

BOERS, J.J.L.A. Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem. Leuven, Drukkerij der Heilige Harten, 1946. Ingenaaid. 423 p. Universiteit te Leuven. Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen Nr. 136. [bibliotheekstempeltje]. xB 1151 x 20.00

BOERSMA, J. (bestuur). Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889. St. Anna-Parochie, 1889. Vouw blaadje. (4) p. - xY 3009 x 5.00

BOERSMA, Pieter. Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer. De Verbeelding, Amsterdam, 2010. Oblong, Oorspr. omslag, Ills., 127 p. fotoboek met tekst van Tjebbe van Tijen xY 3099 x 10.00

BOHL, J. JGz. Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band. Rotterdam, G.W. van Belle, 1861. Gebonden. XII + 403 + 434 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8697 x 20.00

BOHRINGER, J.A. De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Bruin blanco omslag. 8 p. - xY 4711 x 8.00

BOICHOT, J.B. |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France. Paris, L. Baudoin et Cie., 1882. Broche. 27 p. - xY 0031 x 15.00

BOISOT. [Jacobus Gijsbertus de Beus]. De Wedergeboorte van het Koninkrijk. Z.pl. [ca. 1944]. 2de oplage. Oorspr. omslag. 59 p. Omslag licht gevlekt. xY 1909 x 10.00

BOISSEVAIN, Charles. De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt. Amsterdam, De Echo, 1901. Oorspr. omslag. 49 p. - xK 9323 xx 9.00

BOISSEVAIN, Charles. The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime. Amsterdam, Handelsblad, 1900. Oorspr. omslag. 49 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6467 x 10.00

BOITEN, H. Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie. Bergum, 1932. Geniet. 48 p. Ills. Vermeerderd met enkele historische bijzonderheden. xT 5376 x 8.50

BOKKEL HUININK, J.A. ten. Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Gebonden Stofomslag. 135 p. Geillustreerd. - xY 1455 x 10.00

[BOKKEL, J.G. ten]. Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek. Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1890. Omslag vernieuwd, 48 p. Oorspr. omslag matig, nieuw omslag aangebracht. xT 5779 x 10.00

BOLHUIS, J. van. Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898. Amsterdam, Scheffer & Co., 1898. Geniet. 20 p. - xY 3915 x 10.00

BOLK, Bertus. e.a. Chili, een zwartboek. Bussum, Agathon, z.j. Grote Paperback. 206 p. Ills. Chili, een zwartboek is een bewerking van de oorspronkelijke Duitse uitgave. xH 9172 x 9.00

BOLOGNE, M. De proletarische opstand van 1830 in Belgie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag 87 p. Met een inleiding van Emile Vandervelde. Vertaald door J.W. Matthijsen. xR 7033 x 12.00

BOLOGNE, M. De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem. Leuven, Kritak, 1979. Paperback. 127 p. Ills. - xL 9926 x 8.00

BOMANS, J.B. De Kerkelijke Politiewetten. Hilversum, Paul Brand, 1923. Oorspr. omslag. 93 p. Mr. J.B. Bomans lid Tweede Kamer S.G. Adv.-Proc. te Haarlem. xR 5505 x 15.00

BOMANS, J.B. Het gezinsloon en de groote gezinnen. De Spaarnestad, Haarlem, 1919. Oorspr. omslag 47 p. Mr. J.B. Bomans lid der Tweede Kamer en wethouder te Haarlem. xR 5635 x 10.00

BOMMEL, C.R.A. van. Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs. 's-Gravenhage, A.P. van Langenhuysen, 1841. Oorspr. omslag. 108 p. [Omslag matig]. xT 3771 x 15.00

BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN. Tegen het Imperialisme het Evangelie. Utrecht, Drukkerij Frieda, [1918]. Vouwvel [4] p. 26 x 19 cm - xY 4498 x 5.00

BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. Kinderen in de crisis. Een woord van protest. Rotterdam, 1934. Oorspr. omslag. [24] p. Geillustreerd door Aug. W. van Gils. xT 5698 xx 10.00

BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (red.) e.a. Delftse vrouwen van vroeger. Delftse Vrouwen Raad, 1975. Oorspr. omslag. 220 p. Ills. - xB 3293 x 7.50

BONGER, W.A. Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Gebonden Stofomslag Twee delen. - xR 7428 x 20.00

BONKE, Hans en Katja Bossaers. Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Haarlem, Hoorn, Enkhuizen, 2002. Paperback. 156 p. Ills. - xR 9792 x 15.00

BONTEKOE, Willem Ysbrandsz. Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Ingeleid en geannoteerd door Vibeke Roeper. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004. 3e druk, Gebonden, 168 p. + kaart. Salamander Klassiek xY 8436 x 9.00

BOOIJ, J.A. en H. Booij. Hoeveel Rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? Een en ander over de Algemeene Rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, benevens het van genoemden datum af geldend tarief der vermogensbelasting. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 1350 x 7.00

BOOIJ, J.A. en H. Booij. Hoeveel rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? : een en ander over de algemeene rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, het van dien datum af geldend tarief der vermogensbelasting benevens het beschrijvingsbiljet der inkomstenbelasting, vraag X en XI, waarbij kan worden aangeteekend hetgeen men elk jaar aangeeft. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 1351 x 7.00

BOOLEN, J.J. en J.C. van der Does. Nederlands vijfjarig verzet. Amsterdam, D.A.V.I.D., 1945. Gebonden. 147 p. Ills. - xR 8574 x 8.00

BOOM, Bart van der. Kees van Geelkerken. De rechterhand van Mussert. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1990. Paperback, Ills., 119 p. - xT 1613 x 12.00

BOOMAARS, Chr. Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit. J.N. Geijer, Leiden, [1903]. Vernieuwd omslag, 72 p. vanuit katholiek standpunt xT 9097 x 8.50

BOOMAARS, Chr. Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit. Leiden, J.N. Geijer, 1903. Gebonden. 71 p. - xT 9052 x 10.00

BOON, Greta. De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-44. Wommelgem, Den Gulden Engel, 1988. Paperback. 302 p. Ills. - xR 6330 x 10.00

BOON, Jan. Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1950. Gebonden 192 p. - xR 4062 x 12.00

BOON, Jan. Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1950. Oorspr. omslag, 192 p. - xT 3515 x 10.00

BOON, K.G. en P.J.H. Vermeeren. Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Ingenaaid. 72 p. Ills. Oud Delft, een serie historische publicaties over Delft en Delvenaren 2. xL 0851 x 9.00

BOON, Pieter (J.H. Scheps) Sociaal-Democratie en Communisme. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0289 x 8.00

BOOTH, Abram. Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden. 275 p. Ills. + losse bijlage. - xR 5256 x 20.00

BOOTH, Martin. Opium. A History. Pocket Books, London etc. 1997. Ills. 381 p. - xB 3157 x 10.00

BOREL, Henri. De Chineezen in Nederlandsch-Indie. Amsterdam, L.J. Veen, 1900. Gebonden. 116 p. Bandontwerp: Wenkebach. [band roestvlekjes]. xT 1429 xx 75.00

BORGER, A. Macht en Vrijheid! Genootschap Cultuur, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 24 p. - xB 9674 x 10.00

BORGER, Jan. Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar? Rotterdam, Logos, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 2230 x 8.50

BORGNET, Ad. De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch. Amsterdam, Frederik Muller, 1852. Gebonden. XIV + 316 p. Met toelichtende en uitbreidende aanteekeningen en bijlagen. xB 9555 x 60.00

BORNEWASSER, J.A. Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1986. Geniet. 40 p. Med. K.N.A.W., afd letterkunde. Nieuwe reeks deel 49, no. 7. xB 0047 x 7.00

BORREN, K.A. Waarom hun God ons is tot spot. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 8 p. op rijm xT 1186 x 10.00

BOS, P.C. Open brief aan den heer jonkheer O.Q. van Swinderen, vice-president bij de recht(?)bank te Groningen. Assen, 17 october 1901. Een vel. 25 x 18 cm. (de heer Bos stond terecht voor de recht(?)bank, hij werd beschuldigd van onder meer de hoogleeraar van Rhijn te hebben beleedigd door hem hoogleeraar in de volksverneukerij te noemen). xY 7748 x 8.00

BOSCH KEMPER, J. de. De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1837. Oorspr. kartonnen omslag. XXIV + 376 p. [Rug omgeplakt]. xB 6596 x 40.00

BOSCHMA, Hilbrandt. De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus. Rotterdam, J.P. Honnef, 1918. Geniet. 15 p. Opgedragen aan de Nederlandsche Rechters, die vonnis wezen inzake de manifest- en dienstweigeringsbeweging. xY 1430 x 8.00

BOSCHMA, Hilbrandt. De droom van Moltke. Ruurlo, Licht en Liefde, [ca. 1915]. Geniet. 14 p. - xT 6969 xx 7.50

BOSCHMA, K. en A.A.G. Immerzeel. De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. 1241-1991. Stichting 750 jaar Duitsche Orde in Maasland, 1991. Paperback. 122 p. Geillustreerd. - xY 1761 x 10.00

BOSDIJK, J.F. Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849. Haarlem, J.B. van Loghem, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 68 p. Met uitvouwbare litho. - xR 5459 x 35.00

BOSHART, Maud. Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N. (De Waarheid), [1949]. Geniet. 47 p. - xT 5023 x 15.00

BOSMAN, J.M.H. Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging). Tiel, D. Mijs, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2863 x 12.00

BOSSENBROEK, Martin. De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Gebonden Stofomslag. 688 p. Ills. - xY 1677 x 15.00

BOUCHETTE, Cor. Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent. Stockholm, 1945. plano. 55 x 32 cm. illustratie Charles Gl. Behrens xT 3932 xx 18.00

BOUMAN, Hermannus. Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1854. Oorspr. papieren omslag. XII + 46 p. xB 5762 x 16.00

BOUTSEN, P. Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans. Gent, Het Volk, [1957]. Oorspr. omslag, Ills., 47 p. De katholieke kerk in China ten tijde van Mao. - xT 7875 x 9.00

BOUWHUYS, M ten. Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1908-1909. Gebonden. 315 + 313 p. - xB 9552 x 20.00

BOUWMAN, E. De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Geniet. 16 p. - xT 7611 x 8.50

BOUWMEESTER, M.C. In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland. Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 92 p. Illustraties van A. Siegenbeek van Heukelom. xL 8212 x 7.00

BOVEN, M.W. en A.P. van Vliet. Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795. Amsterdam, 1993. Oorspr. omslag. 595-710 p. Ills. - xR 6788 x 7.50

BOVEN, W.G. (ed.). Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine. Marinemuseum Den Helder / Kasteel Huis Doorn, Oorspr. omslag, Ills., 120 p. - xY 0698 x 10.00

BRAAKE, Serge ter. Rond het Binnenhof. Twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw. Verloren, Hilversum, 2012. Paperback, Ills., 160 p. - xY 4422 x 10.00

BRAAKSMA, K.W. Ontwapening als eisch Gods! Huizum, 1932. Geniet. 16 p. - xT 6990 x 7.00

BRAAKSMA, M. De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan. Utjefte F.P.C., 1941. Geniet. 8 p. - xY 0052 x 7.50

BRAASEM, W.A. Jonkers tussen Stad en Wad. De Groningse borgen en haar bewoners. Fotografie Onno Meeter. Den Haag, Esso / Nijgh & Van Ditmar, 1984. 2e druk, Oorspr. omslag, Ills., 64 p. ESSO Museumreeks Deel 5 xY 1309 x 8.00

BRABER, Ben. Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940 -1945. Balans, Amsterdam, 1987. Paperback, Ills., 152 p. - xY 4950 x 8.00

BRAND, A.J. (ed.). Oorlog in de middeleeuwen. Verloren, Hilversum, 1989. Paperback, Ills., 181 p. Middeleeuwse Studies en Bronnen 8 xY 5760 x 10.00

BRANDER, Jan. Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen. Vlissingen, Van de Velde, 1957. Geniet. 32 + 8 p. Twee deeltjes. - xT 7187 x 10.00

BRANDI, Karl. Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege. Leipzig, B.G. Teubner, 1900. Einband. VIII + 258 p. Ills. Mit zahlreichen Initialen und Zierleisten. Kopfgoldschnitt. xL 4767 xx 10.00

BRANDS, M.C. "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie. Vossiuspers AUP, Amsterdam, 1993. Oorspr. omslag, 35 p. Derde P.C. Hooftlezing uitgesproken op donderdag 9 december 1993 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. xT 3356 x 7.00

BRANDSMA, Titus. Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. Groningen, Ons Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Frisia Catholica nr. II. xB 3128 x 10.00

BRANDSMA, Titus. Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer. Tilburg, W. Bergmans, 1944. Geniet. 23 p. - xT 4749 x 7.00

BRANDT, Gerard. Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter. Hertog, Ridder, L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland. Bloemlezing. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden oranje papier. XXXII + 353 p. Met inleiding door G. Kalff met portret en afbeeldingen. Nederlandsche Bibliotheek 8-10. xY 6481 x 9.00

BRANTS, M. Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch. A. Manteau, Brussel, 1943. Oorspr. omslag 111 p. Basis-reeks 17. bibliotheekstempel. xR 4168 x 9.00

BRAUN, Friedrich Edler von. Was wird aus Europa? Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1922. Brochiert. 27 p. - xY 1838 x 10.00

BRAUN, Lily. De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes. Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Gedecoreerde linnen band, XIII + 503 p. - xR 7558 x 18.00

BRAUN, Lily. De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes. H.A. Wakker & Co., z.j. 2e druk, Gedecoreerde linnen band, XIII + 503 p. - xT 2646 xx 18.00

BRAUNTHAL, Alfred. Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 48 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5850 x 10.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 15 p. Omslag: MB [=Meijer Bleekrode]. xT 2804 xx 18.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., 1930. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6195 xx 8.00

BRAVE-MAKS, M.H. De Koningin in Londen. Zutphen, De Walburg Pers, 1980. Paperback. 117 p. Ills. - xY 2463 x 8.00

BREDERO, A.H. Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester. VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag, 28 p. Afscheidscollege gegeven bij zijn aftreden als gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Middeleeuwen aan de faculteit der letteren van de Vrije Universiteit op donderdag 16 oktober 1986. xT 4662 x 9.00

BREEDVELD, Willem & John Jansen van Galen. Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman. Utrecht, Scheffers, 1996. Paperback. 272 p. Ills. - xB 4141 x 10.00

BREEJEN, A den. e.a. De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.). Monnickendam, Nimo, 1961. Geniet. 24 p. - xR 7462 x 10.00

BREEN, Joh. C. De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje. Amsterdam, 1917. Gebonden. 36 p. Uitgave van de Amsterdamsche Christelijke Oranje-Vereeniging. xY 1884 x 10.00

BREGSTEIN, Philo. Op zoek naar Joods Amsterdam. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Paperback. 77 p. Ills. - xR 8600 x 7.50

BREKELMANS, F.A. Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken. Breda, 1977. Paperback. 86 p. Geillustreerd. Uitgegeven bij de ingebruikneming door het Hoogheemraadschap West-Brabant. xY 1233 x 8.50

BREKELMANS, Michael. De Gevangenpoort. Rijksdienst Kastelenbeheer / De Walburg Pers, Den Haag / Zutphen, 1985. Oorspr omslag, Ills., 24 p. Tekst in Nederlands, Frans, Engels en Duits. 24 x 20 cm. - xY 3806 x 8.00

BREKELMANS, Michael. Slot Loevestein. Rijksdienst Kastelenbeheer / De Walburg Pers, Den Haag / Zutphen, 1987. Oorspr. omslag, Ills., 24 p. In het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Een korte bouw- en bewonersgeschiedenis van Slot Loevestein door de eeuwen heen. xY 2647 x 8.00

BREMMER, Jan / Cees Bakhuizen e.a. Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga. Utrecht, 1990. Oorspr. omslag. 106 p. Utrechtse Hiistorische Cahiers jrg. 11. 1990. nr. 1/2. xB 2628 x 7.50

BRENDEL, C.J. Doetinchem in de frontlijn. Zutphen, A.J. Raspe, 1945. Geniet. 16 p. - xR 5901 x 8.00

BREPOELS, Jaak. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980 Leuven, Kritak, 1981. Ingenaaid. 356 p. Ills. - xT 8071 x 20.00

BRESSON, Auguste. l'Avenement de Guillaume Trois. 1849. Le Haye, Mai 1849. Vouwblad. [4] p. - xY 1550 x 10.00

BREUER, J.H. Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood? Heerlen/Maastricht, Winants/L. Crouzen, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8783 x 10.00

BRIAND, Aristide. De Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Amsterdam, L. de Boer, 1899. Geniet. 22 p. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden 3-8 Dec. 1899. xT 5235 x 10.00

BRILL, Paul. (red.). Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle. Amsterdam, Meulenhoff, 1995. Paperback. 158 p. E 1466. Met bijdragen van Henri Beunders, Paul Brill, Kees Fens, Nicolaas Matsier, Piet de Rooy, Martin Sommer en Wim Wennekes. xB 8109 x 10.00

BRINK, J. van den. De groote Vraag. Eindhoven, De Eendracht, 1904. 10e druk. Geniet. 16 p. - xY 0267 x 9.00

BRINK, Jan ten. Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en uitg. Mij., [1897]. Ingenaaid. 138 + 146 p. - xB 7748 x 30.00

BRINK, M. v.d. De Vrijdenker en de problemen van deze tijd. Amsterdam, De Dageraad, [1945]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 1210 x 8.00

BROBY-JOHANSEN, R. Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy. Tilburg, 1961. Half leer. 42 p. Ills. Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen. Omslag wollen AaBe-ruit. T.g.v. het 150-jarig bestaan. xH 2747 x 80.00

BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919. Z.p. 1919. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6465 x 8.50

BROECK, L.B. de. Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5. Brussel, 1953, Oorspr. omslag. 82 p. + maps. Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut Verhandelingen Boek XXVI, afl. 3. bibliotheekstempeltje, goed exemplaar. xL 7458 x 20.00

BROEDELET, Joh. W. De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol. 's Hage, Johannes Morks, 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6952 x 15.00

BROEK Ap van den. Zwijgt niet! Zuilen, 1952. Geniet. 38 p. Met portret. Ik getuigde voor de Vrede en werd geroyeerd als voorzitter van de Christelijke Metaalbewerkersbond C.N.V. afdeling Utrecht. xT 6971 x 8.00

BROEKHUIS, Hub. De Amsterdamse makelaar. Bussum, c.A.J. van Dishoeck, 1965. Oorspr. omslag. 69 p. Illustraties: Guus Boissevain. - xR 7572 x 7.50

BROERE. Beschouwing der Geschiedenis. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 12 [Omslag licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8623 x 10.00

BROM, Gerard. Alfons Ariëns. Twee delen. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1941. Gebonden. XV + 631 + 741 p. Ills. Rug verkleurd. xH 2287 x 30.00

BROM, Gerard. De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907. Van Moorsel & Van den Boogaart, Helmond, 1909. Gebonden, Ills., 207 p. - xT 4272 x 10.00

BROM, Gerard. Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1926. Gebonden half perkament, bovensnede verguld, onafgesneden, XIII + 430 p. luxe uitgave. Een van de twee delen, het ontbrekende deel behandelt wetenschap en taalkunde. xT 9154 x 20.00

BROOD, P / P. Nieuwland en L. Zoodsma. (red.). Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Gebonden Stofomslag XIII + 735 p. Ills. Thesaurus 6. xB 4413 x 50.00

BROOSHOOFT, P. Academische dissolving-views. Leiden, A.W. Sijthoff, 1878. Gebonden. VII + 400 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 9957 x 25.00

BROUNS, Theo. Theo Brouns. Boekengilde Brederode, Brussel, 1951. Gebonden Ills. 240 p. Bevat inleiding door A. Augusteynen, Dagboek Theo Brouns, Laatste brieven, Getuigenissen. xR 2126 x 40.00

BROUWER, J. De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1938. Gebonden Stofomslag 206 p. Ills. Patria reeks XIII. xR 5239 x 8.00

BROUWER, J. De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen. Hilversum, Paul Brand, 1936. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 7450 x 12.50

BROUWER, J. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden Stofomslag. 237 p. Met portret. - xL 5261 x 10.00

BROUWER, J. Spaansche aspecten en perspectieven. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. Gebonden. 290 p. Ills. - xK 9800 x 10.00

BROUWER, Johan. Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. Gebonden Stofomslag 608 p. - xK 8701 x 12.00

BROUWER, K.J. Levensverzakelijking. Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1921. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 5590 x 12.50

BROUWER, Klaas Johan. De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek. H.H. Kok Bzn., Zwolle, 1918. Oorspr. omslag 144 p. + stellingen. Proefschrift Rijks-Universiteit Utrecht xR 3496 x 25.00

BROUWER, P. Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 4856 x 10.00

BROUWER, W. William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties. Amsterdam, L.J. Veen, [1899]. Gebonden. 148 p. Beroemde mannen 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 4590 xx 13.50

BROUWERS, J.W. Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888. Amsterdam, 1889. Geniet. 42 p. Overdruk uit: De Amstelbode. xR 5603 x 10.00

BROUWERS, Jan Willem. Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1864. Oorspr. omslag. 55 p. Een woord gesproken in 'Regt voor Allen' te Amsterdam. xR 4571 x 12.00

BROUWERS, L. Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen. Brussel, UNIAPAC-Belgie/Verbond van Kristelijke Werkgevers, 1974. Gebonden. 517 + XV + 648 p. - xR 3659 x 30.00

BRUGEL, Fritz. Der Weg der Internationale. Wien, Verlag der Organisation Wien der Sozialdemokratischen Partei, 1931. Brochiert. 32 p. - xY 4297 x 8.00

BRUGGEN, NIC VAN. Matrakkensabbat. Brugge, De Galge, 1967. Oorspr. omslag. 168 p. Galgeboekje 15. xT 0677 x 10.00

BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 7 p. - xY 0438 x 10.00

BRUGMANS, H. Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1938. Oorspr. omslag. 113 p. - xL 4674 x 10.00

BRUGMANS, H. Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen. Het Spectrum, Utrecht, 1972-1973. Tweede herziene en bijgewerkte druk door I.J. Brugmans. Gebonden stofomslag, Ills., 1860 p. mooie set xL 4279 x 30.00

BRUGMANS, H. Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Gebonden. 319 p. Ills. - xY 0222 x 15.00

BRUGMANS, I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870. Het Spectrum, Utrecht /Antwerpen, 1978. 11e druk, pocket, 291 p. Aula 13. Klassieke studie. xY 4742 x 7.00

BRUIN, J. de en G. Puchinger (ed.). Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger. Franeker, T. Wever, 1985. Gebonden Stofomslag 640 p. Ills. - xB 4526 x 15.00

BRUIN, J. de. De Musschen en hun Clubhuis. 's-Gravenhage, Clubhuis De Musschen, 1939. Oorspr. omslag. 100 p. Uitgave van de Vereeniging voor de Haagsche Jeugd. xT 7058 x 8.00

BRUIN, Jan en Jan van der Werff. Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945. Van Reemst, Houten, 1998. Gebonden, Ills., 156 p. - xR 7461 x 15.00

BRUIN, P. de. Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten., Den Haag, Uitg. Mij. HAGA, 1945. Geniet. 56p. - xT 8087 x 8.50

BRUIN, Wieger & Dr. O. Damste e.a. The Spark Papers. Inhoudende de redevoeringen uitgesproken bij de Willem Spark-herdenking in "Beekvliet", Sint Michielsgestel op 24 juni 1943. L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage, 1945. Oorspr. omslag. 55 p. - xY 8280 x 7.00

BRUINING, P. Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1899. Oorspr. omslag. XII + 66 p. - xT 5846 x 10.00

BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot. Amsterdam, Calvinistische Juristen Vereeniging, 1935. Oorspr. omslagen 35 + 14 p. Twee deeltjes. Calvinistische Juristen Vereeniging. xT 7957 x 15.00

BRUINTJES, Geert. Socialisme in Groningen 1881-1894. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback 151 p. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 6. (Reeks van het IISG). xR 4086 x 8.00

BRUMMELKAMP, A. De Antirevolutionaire Partij. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 29 p. Onze Politieke Partijen nr. 3. xT 0361 x 8.00

BRUMSTEEDE, E. Jappenspiegel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Gebonden [26] p. Ills. - xB 3047 xx 20.00

BRUNET, Emile. Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie. Den Haag, Exploitatie Mij. van Dagbladen, [1915]. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 8733 x 18.00

BRUNING, Henri. Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1940. 2e druk Oorspr. omslag 36 p. - xB 8909 x 9.00

BRUNOTT, Loes e.a. (voorw.). Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub. Rotterdam, Rooie Vrouwen/Rotterdamse Kunststichting, 1980. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 4876 x 8.50

BRUSSE, M.J. Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom. Uitgegeven door de Hollansche IJzeren Spoorweg Mij. bij W.L. & J. Brusse, te Rotterdam, [1908]. Oorspr. omslag. 63 p. - xB 7623 x 40.00

BRUYNE, Arthur De. De kwade jaren. Deel 5. Brecht/Antwerpen, De Roerdomp, 1976. Paperback, 268 p. Artikelenreeksen verschenen in 't Pallieterke. In dit deel Robert Brasillach, Professor Daels, Degrelle, Edgar Muylle, Borms, Elias. xT 9815 x 9.00

BRUYNE, Arthur de. Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist. Wilrijk, Oranje, 1967. Paperback. 507 p. Ills. Bibliotheca Belgica 1. xT 3384 x 10.00

BRUYNE, Arthur de. "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert. De Panne, Vlaamse Vrienden van de Westhoek, 1968. Oorspr. bedrukt omslag 166 p. Herwerking van de artikelenreeks van E. de V. uit het dossier van 't Pallieterke. West-Pocket 2-3. xR 3975 x 10.00

BRUYNSEELS, Aug. De Belgen als Slaven weggevoerd. Leiden, Futura, [1916]. 4e vermeerderde uitgave. Oorspr. omslag. 51 p. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften van Kardinaal Mercier aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties. xR 3635 x 15.00

BRYCE. De laatste akte in België's wereldtragedie:
het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.". Darling & Son, London, 1917. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4016 x 8.00

BUCHAN, James. Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld. Nieuwezijds Amsterdam 1998. Gebonden Stofomslag 368 p. - xH 5889 x 10.00

BUCHNER, L. Leven en Gezondheid. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1895]. gebonden. 148 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie VI, nr. 12. xR 9730 x 10.00

BUHRMANN, Frans. Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau. Amsterdam, F.C. Buhrmann, 1874. Ingenaaid. 112 p. - xR 4578 x 15.00

BUIJTENEN, M.P. van. Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel. [Leeuwarden], 1948. Oorspr. omslag. 99 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5082 x 10.00

BUITENRUST HETTEMA, F. Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen. Leiden, E.J. Brill, 1887-1890. Ingenaaid. VIII + 102 + VIII + 104 + VIII + 102 p. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 6800 x 25.00

BULLETIN. Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936. Bandoeng, 1936. Een vel. 26 x 18 cm. - xY 7516 x 5.00

BULLETIN. Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend. Amsterdam, J.W. Du Mee, 1885. Een Vel. 23 x 19 cm. - xY 8213 x 6.00

BULTE, Marcel e.a. Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998. Schuyt & Co, Haarlem, 1998. Gebonden, Ills., XXXII + 379 p. A-4 formaat. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden / Een Haarlemse drukkerij op de drempel van de 21ste eeuw. Fraaie productie. xT 1828 x 15.00

BUNING, Lammert. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Gebonden, Stofomslag, 297 p. Verscheen ook als proefschrift op 7 oktober 1966 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 8391 x 10.00

BUNSEN, M. Brief van zijner majesteits ambassadeur te Weenen aangaande het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering. Sir M. de Bunsen aan Sir Edward Grey. ;s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Geniet. 14 p. - xY 0672 x 8.00

BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek. Den Haag, Slaet op den Trommele, 1945. Geniet. 26 p. - xT 7356 x 8.00

BURG, G. van den. Regeering, regeer. Amsterdam, 1938. Geniet. 16 p. - xT 7732 x 9.00

BURGEMEESTER DE BOER. Stadgenooten, Wij zijn bevrijd. De druk van vijf jaren harde en wreede bezetting is van os weggenomen.... etc. De Regeerings-Gemachtigde waarnemend Burgemeester De Boer. Amsterdam, 1945. Een gestencild A4 vel. Amsterdam, den 8sten Mei 1945. xY 7459 x 7.00

BURGER, H. De Nederlandsch-Belgische betrekkingen. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij vh Ellerman Harms & Co., 1932. Geniet. 15 p. - xR 6730 x 7.00

BURGER, H. Geestelijke nood in Vlaanderen. Amsterdam, Ellerman, Harms & Co., 1934. Oorspr. omslag Geniet. 24 p. - xR 3648 x 9.00

BURGER, H. Het Nederlandsche Schaap. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. Een verdwaasd volk moet het opschrift zijn van het geschiedkundig hoofdstuk, waarin het tractaat met Belgie wordt behandeld. xT 5836 x 8.50

BURGER, J.A. Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt. Amsterdam, Vrij Nederland, [ca. 1943]. Geniet. 12 p. - xT 6569 x 8.00

BURKE, James. Connections. London, Macmillan, 1978. Bound. 304 p. Ills. - xH 5284 x 16.00

BUSKES Jr., J.J. Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer). Dokkum, J. Kamminga, [1930]. Geniet. 16 p. Losse bijlage: Wat wil de Christelijke-Democratische Unie. - xT 6930 x 10.00

BUSKES Jr., J.J. Daar staat geschreven. Ammerstol. Ver. Kerk en Vrede, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Vlugschrift No. 4 xT 6976 x 8.50

BUSKES, J.J. Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom. Rotterdam, D.H. Langevoort, [1929]. Geniet. 35 p. Brandende vragen en actueele onderwerpen bezien in het licht van onze tijd. xR 4693 x 8.00

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, [1934]. Geniet. 16 p. Ills. - xT 5490 x 8.50

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk, Geniet. 16 p. Ills. - xT 5621 x 6.00

BUSKES, J.J. Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Sociaal-Democratisch Centrum, 1947. Geniet. 15 p. Inleiding gehouden op de vergadering van het Sociaal-Democratisch Centrum te Utrecht op 9 Maart 1947. xR 7361 x 6.00

BUSKES, J.J. C.D.U en S.D.A.P. Amsterdam, Christ. Democratische Unie, 1932. Geniet. 32 p. - xT 3366 x 8.50

BUSSELAAR, L.F.M. Belevenissen van een Landstorm-soldaat gedurende en na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Wateringen, 1955. Geniet. 36 p. Gestencild. - xY 7746 x 15.00

BUTTINGHA WICHERS, J. van. Schaatsenrijden. W. Cremer, 's-Gravenhage, 1888. Gebonden, Ills., 336 p. Band kundig hersteld. Voorin een zeer grote uitvouwbare plaat, verder 93 figuren in de tekst en 18 platen waarvan enkele uitvouwbaar. xT 6757 x 150.00

BUYS DE GRAAF, A. Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1858. 2e druk. Gebonden halflinnen. 38 p. Voor Rekening van den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xB 2562 x 10.00

BUYS, F. Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland. Masreeuw & Bouten, Amsterdam, 1902. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Rapp. No. 15 xR 3492 x 10.00

BYLEVELD, H. van. Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden. Antwerpen, De Sikkel, 1941. Or. omslag. 166 p. - xK 9297 x 9.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Gebonden. 736 p. - xT 6543 x 25.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Oorspr. omslag. 736 p. - xT 7315 x 20.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen. Van Gennep, Amsteram, 1976. Oorspr. omslag 809 p. - xB 9631 x 20.00

BYMHOLT, B. Onderwijzers-werkeloosheid. Gedrukt voor rekening van den schrijver, Veendam, 1888. Oorspr. omslag, 20 p. omslag hersteld xT 6324 x 8.00

BYVANCK, A.W. Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden. Assen, Van Gorcum & Comp., 1954. Gebonden. 285 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 6974 x 10.00

BYVANCK, W.G.C. Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. Gebonden. XI + 464 p. - xL 2687 x 15.00

BYVANCK, W.G.C. Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. Ingenaaid. XI + 464 p. - xR 0205 x 15.00

C.C. 12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1874. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 8 p. - xT 9308 x 10.00

C.P.-S. [=C. Pothuis-Smit]. De werkelijkheid in beeld gebracht. Inventaris onderzoek der S.D.A.P. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7627 x 9.00

C.P.N. Eichmann, de beul en zijn opdrachtgevers. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1961. Geniet. [12] p. Ills. 14 x 20 cm. - xY 2024 x 6.00

C.P.N. Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid). Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1947. Oorspr. omslag. [1e jaargang 1947]. - xT 7820 x 15.00

C.P.N. Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N., 1949. Geniet. 24 p. - xT 4307 x 8.00

CAENEGHEM, Pol van (inl.). Belgikske nikske? Nederland een! Antwerpen, Were Di, 1968. Geniet. 44 p. Ills. R. van Hulse: De slechte Belgische oneindigheid. Dries Bogaert: Van Nederlandse eenheid tot Belgische muiterij. Ward Hermans: Franse cultuurpolitiek. Jos Dierickx: De grondslagen van de Nederlandse volkseenheid. Jan Daelman: Jeugd. xR 6907 x 15.00

CAMPEN, S.R. van. Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1875. Oorspr. omslag. 24 + 24 p. Tweetalig Engels-Nederlands. xT 3319 x 15.00

CAMPENHOUT, Frans van. Lexicon van de Daensistische Beweging. Gent, KOJ, 1993. Large Paperback. 224 p. Illustraties. - xT 0931 x 20.00

CAMPERT, Jan. Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag. Leiden, Eduard Udo, 1938. Vouwblad met Oranje lint. - xY 0336 x 15.00

CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. e.a. (eds.). Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker. Amsterdam, Van Gennep, 1985. Paperback 239 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr.16. (Reeks van het IISG). xR 4091 x 7.00

CAMPFENS, M. / VOERMAN, Gerrit. Archieven van de Rode Familie. Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1994. Paperback 168 p. Ills. Uitgegeven i.s.m. de Wiarda Beckman Stichting en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. xR 4114 x 9.00

CANES, S.G. De kinderwetten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Oorspr. omslag. 50 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, no. 69. xT 4648 x 10.00

CANNEGIETER, H.G. De Friesche Beweging. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 132 p. Handboekjes Elck 't Beste. Band: A.C. Berlage. xY 6801 x 7.00

CANNEGIETER, T. Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. Geniet. 31 p. Overgedrukt uit het Nieuw Theologisch Tijdschrift, April 1921. xR 5599 x 8.00

CANNEGIETER, T. Van Modern tot Rooms? Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1920. Geniet. 28 p. Overgedrukt uit het Nieuw Theologisch Tijdschrift, October 1920. xR 5600 x 8.00

CANTER VISSCHER, J.T. Alphabetisch register op den inhoud van werken, betreffende 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien. Eerste aflevering: Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, van Dr. W.R. baron van Hoëvell, 1838-1860. '-Gravenhage, H.C. Sisam,. Ch. zoon, 1861. Gebonden. 153 p. Los deel. - xY 4137 x 10.00

CAPART, Jean. Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere. Gent, G. de Graeve, 1940. Ingenaaid. 132 p. Ills. - xL 7781 x 10.00

CAPELLE, H. van & A.P. BOVENKAMP. De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum. Verba Hoevelaken 1994. Grote Paperback Ills. 204 p. - xL 1967 x 15.00

CAPTIJN, A. Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden. Leiden, P.J. Jansen, 1926. Geniet. 38 p. Ills. - xY 4705 x 15.00

CARANSA, Ab. Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941. Tuindorp [Haarlem 1990]. Gebonden Ills. Stofomslag 51 p. - xL 6656 x 24.00

CARLYLE, Thomas. De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Rijk Geillustreerde uitgave naar authentieke platen en portretten. Voorwoord W.J. Hofdijk. Tweede deel De Constitutie. Nijmegen/Arnhem, Gebr. E. & M. Cohen, 1892. 4e herziene druk. Gebonden. 316 p. - xY 1899 x 10.00

CARMIGGELT, S./A. van Duinkerken/J.W.F. Werumeus Buning e.a. Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift. Baarn, De Boekerij, 1958. Ingenaaid. 211 p. Ills. In opdracht van de N.V. Ver. Tabaksindustrieen Mignot & De Block te Eindhoven. T.g.v. het 100-jarig bestaan 1858-1958. xK 9973 x 5.00

CARSON, Sir Edward. De oorlog tegen Duitsche Duikbooten. London, [1917]. Oorspr. omslag. 16 p. Over het succes der Britsche Marine. xT 6397 x 8.00

CASPARIE, W.R. / H. Lampe / J.B.H. Westerman. Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932. Sneek, 1932. Oorspr. omslag. 153 p. Uitgegeven bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van den Frieschen Bond 1932. [bibliotheekstempeltje]. xT 4786 xx 12.50

CASSIUS. Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1946. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 6760 x 9.00

CASTELNAU, Jacques. Le Club de Jacobins 1789-1795. Paris, Hachette, 1948. Broch. 255 p. - xT 2708 x 12.50

CASTRO, D.H. de. De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag. 143 p. Ills. T.g.v. het 275-jarig bestaan dezer Synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door J. Meijer Bibliothecaris van 'Ts Haim'. xR 5172 x 15.00

CATALOGUE. Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange. Bruxelles, Typographie et Lithographie E. Guyot, 1882. Broche. 25 p. - xY 0437 x 15.00

CATALOGUS. De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838). Rijksmuseum Amsterdam 1987. Gebonden Oblong Stofomslag Ills. 271 p. Essaybundel/catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam in 1987. xL 0560 xx 50.00

CATALOGUS. Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis. Noordbrabantsmuseum, 's-Hertogenbosch, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 168 p. - xY 1512 x 10.00

CATALOGUS. Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926. Arnhem, 1926. Oorspr. omslag. 63 p. - xY 3484 x 10.00

CATALOGUS. Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919. Amsterdam, Museum Fodor, 1959. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 9215 x 8.00

CATALOGUS. Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg. Hasselt, Provinciaal Museum, 1948. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Tentoonstelling 29 augustus - 12 september 1948. xT 5135 x 15.00

CATE, C.L. ten. Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975. Paperback. 228 p. Ills. - xM 6329 x 11.50

CATHREIN, Victor. Het vrouwenvraagstuk. Leiden, Futura, 1907. Gebonden. 194 p. - xT 2477 x 10.00

CAVENDISH, Richard. 1001 Historische Plekken die je gezien moet hebben. Librero/Unesco, Kerkdriel, 2013. Gebonden Stofomslag, Ills., 960 p. 6,5 cm. dik xY 7770 x 12.00

CETON, J.C. School en Kind in Sowjet Rusland. Amsterdam, Communistische Partij in Nederland, 1921. Gebonden. 84 p. Met 8 illustraties. - xR 9734 x 20.00

CETON, J.C. en S.J. Pothuis. Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis]. Amsterdam, Werkloosheidcomite, z.j. Oorspr. omslag. 170 p. Met bibliografie en Tabelen. - xY 0447 x 10.00

CHALMERS MITCHELL, P. Evolutie en de oorlog. Vertaling Nico van Suchtelen. Amsterdam, Mij. voor goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden. IX + 150 p. Wereldbibliotheek 323. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6443 x 8.00

CHAMBRY, Rene. De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 26 p. onopengesneden - xR 4020 x 20.00

CHAMINADE, Marcel. L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline. Paris, 1940. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk uit: Notre Combat 12 janvier 1940. Publication Hebdomadaire. xY 0575 x 10.00

CHANCEL, Jules. Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914. Amsterdam, Algemene Uitgevers Mij., [1918]. Gebonden. 343 p. Ills. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch. [Band gebruikssporen]. xR 2454 x 15.00

CHANNING, W.E. Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan. Groningen, J.B. Wolters, 1850-1851. Gebonden. XX + 157 + 248 p. Twee delen in een band. Knipje uit schutblad. xB 7819 x 25.00

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Daniel. Openbare brief van D. Chantepie de la Saussaye aan J.H. Scholten. N.a.v. de voorrede van den derden druk van 'De leer der Hervormde Kerk' enz. door laatstgenoemden. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. papieren omslag. IV + 104 p. Overgedrukt uit het Maandschrift Ernst en Vrede, 1855. xB 8022 x 15.00

CHAPMAN, Allan. Gods in the Sky. Atronomy, Religion and Culture from the Ancients to the Renaissance. London, 2002. Bound Dustjacket. IX + 342 p. Ills. - xY 1724 x 10.00

CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, G. Rijnders, 1909. 4e druk. Ingenaaid. 223 p. Met een uitklapbare plaat: Tafel van den astrologischen hemel der Ouden. - xR 4579 x 18.00

CHESTERON, G.K. Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 5281 x 10.00

CHEYNEY, Edward P. Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. 1927. Gebonden. 520 p. Ills. Vertaald door J. Bunge-Hanf. xK 7825 x 8.00

CHLEDOWSKI, Casimir V. Rom die Menschen des Barock. Munchen, Georg Muller. 1921. Half leer. Gebonden. 549 p. Ills. - xH 7637 x 25.00

CHOUFOUR, H.K. en W. de Keizer. (samenst.). 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter Haarlem, Druk Boom-Ruygrok N.V., [1945]. Oorspr. omslag. 77 p. Met zwart/wit foto's. Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, Bloemendaal. Bureau Voedselvoorziening. xT 3892 x 12.00

Chr. [= Dirk Christaan Meijer]. Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 3550 x 10.00

Chr. [Dirk Christiaan Meijer]. Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 6018 x 15.00

CHRETIEN, J.F. Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.) Amsterdam, [Van Rossum], 1895. Oorspr. omslag. 76 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6860 x 15.00

CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen. Amsterdam, [1946]. Een vel 25 x 16 cm. - xY 8122 x 5.00

CHURCHILL, Winston. Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern. Berlin, Nibelungen-Verlag, 1942. Oorspr. omslag. 110 p. Ills. - xY 0666 x 15.00

CITRINE, Walter. The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine. London, Labour Publications Department, [ca. 1936]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7077 x 10.00

CLARK, G.N. Holland and the war. Oxford, The Clarendon Press, 1941. Geniet. 32 p. Oxford pamphlets on world affairs nr 43. xR 5791 x 8.00

CLARK, G.N. Holland and the war. Oxford, The Clarendon Press, 1941. 2e druk. Geniet. 32 p. Oxford pamphlets on world affairs nr 49. xR 5792 x 8.00

CLAUDEL, J.C. Stingy Frenchman! ou Le vice Francais. Nancy, Imprimerie Ouvriere, 1906. Broche. 18 p. - xY 0025 x 10.00

CLERCK, Karel de / Bie de Graeve / Frank Simon. Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940). Tielt, Lannoo, 1984. Oorspr. omslag. 200 p. Ills. - xT 0867 x 15.00

CLERCQ, C. de. Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461. Utrecht, Het Spectrum, 1949. Gebonden Stofomslag 165 p. Met uitklapbare plaat. - xL 5960 x 9.00

CLEREY, Paul. Francais voici la cinquieme colonne. Spartacus, [1951]. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 0129 x 10.00

CLEVERENS, R.W.A.M. Het huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis. Boekhandel De Bruyn-Oldenzaal i.s.m. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1981. Gebonden stofomslag, Ills., IV + 124 p. - xY 1304 x 15.00

CLIMAX. Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis. ['s-Gravenhage], 1890. Oorspr. omslag 26 p. - xR 0688 x 10.00

CNEUDT, Richard de. De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel. Brussel, A. Hessens, 1918. Oorspr. omslag. 276 p. - xR 3638 x 10.00

COBBENHAGEN, M.J.H. Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond in Nederland, [1934]. Geniet. 32 p. - xT 4014 x 8.00

COCK, A. de & Herman Teirlinck. Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen. Gent, A. Siffer, 1902-1908. Herbonden. 8 delen. Deel I: Inleiding; Loopspelen; Springspelen. Deel II: Dansspelen. Deel III: Werpspelen; Vingen- Hand- en Vistspelletjes. Deel IV: Ambachtspelen; Raadspen; Schommelspelen. Deel V: Marbelspelen; Topspelen; Kinderspeeltuig. Deel VI: Kind en Natuur. Deel VII: Kind en Kalender; Kind en School; Kind en Muziek. Deel VIII: Tergspelletjes; Voor- en Naspel; Varia. [Herbonden met behoud van oorspr. omslag]. xB 4385 x 1000.00

COCK, J. de. Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. Geboden. 69 p. - xR 6533 x 10.00

COCK, Lucien de. Geschiedenis van de dood [1]. Rituelen en gewoonten in Europa. Davidsfonds, Leuven, 2006. Paperback, Ills., 501 p. - xY 4407 x 10.00

COCK, Lucien de. Geschiedenis van de Dood. Rituelen en gewoonten in Europa. Kampen/Leuven, Kok/Davidsfonds, 2006. Paperback. 501 p. Geillustreerd. - xY 1669 x 15.00

COELHO, Maurice Bernard. Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven. 's-Gravenhage, Confidentia, [1935]. Geniet. 16 p. De Waarheid. xT 5363 x 20.00

COENDERS, A. Van partij-communist tot vrij-communist. Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, Almelo, 1923. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0448 x 9.00

COGNASSO, Francesco. Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day. Turin, Officine di Villar Perosa, 1970. Bound dust jacket. 397 p. Ills. - xL 6263 x 16.00

COHEN STUART, A.B. e.a. Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite. Den Haag, [1933]. Oorspr. omslag. 40 p. Met vele advertenties. Omslag: J. Franken Pzn. xT 8735 x 18.00

COHEN Stuart, M. Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877. Utrecht, Kemink & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 20 p. omslag beschadigd. xT 7808 x 8.50

[COHEN, Fre] SCHONLANK, Bruno. Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 20 p. Boekverzorging Fre Cohen. xR 5835 x 10.00

[COHEN, Fre] VOS, Marie W. Reikt de handen! Een Mei-koor. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1931. 2e druk Oorspr. omslag 16 p. Boekverzorging Fre Cohen. xR 5833 x 10.00

COHEN, L. Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie. Aerdenhout, z.j. Oorspr. omslag. 35 p. Tijdschrift Onderwijs Aardrijkskunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 6104 x 7.00

[COHEN] ENGELHARDT, Viktor. e.a. Op de kentering der tijden. Vijf opstellen. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1925. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag Fre Cohen. Inleiding Koos Vorrink.Van Dam/Van Praag 112. xR 6257 xx 15.00

[COHEN] JONG, A.M. de (inleiding). Bloemlezing van revolutionaire poezie. Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen, Amsterdam, 1923. Oorspr. omslag, 111 p. Omslag Fre Cohen. Jeugdbibliotheek deel 3. Van Dam/Van Praag 58. xT 2540 x 15.00

[COHEN] KETNER, C.H. Geestelijke stroomingen in onze tijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 24 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 6. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5359 x 15.00

[COHEN] LAMMERS, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 3. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5357 x 15.00

[COHEN] MAN, Hendrik de. Het Sosialisme als kultuurbeweging. Vertaling van Koos Vorrink. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag, 48 p. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 118. xT 2525 xx 15.00

[COHEN] SCHONLANK, Bruno. De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, 1924. Oorspr. omslag, 24 p. Omslag en vormgeving Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 59. xT 7218 xx 9.00

[COHEN] SLUIS, W. van der. Een en ander over het landbouw-vraagstuk. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 30 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 5. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5358 x 9.00

[COHEN] STENHUIS, R. Opstellen over vakbeweging. Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen, Amsterdam, [1923]. oorspr. omslag, 83 p. Omslag Fre Cohen. Jeugdbibliotheek deel 2. Van Dam/Van Praag 58. xT 2539 x 15.00

[COHEN] WERKHOVEN, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 32 + 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 9 en 10 (Vervolg). Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 6323 x 20.00

[COHEN]. Het Troelstra-oord. Beekbergen, 1926. Oorspr. omslag, Ills., 19 p. Uitgegeven t.g.v.d. eerste steenlegging van het Troelstra-Oord op den Vrijenberg te Beekbergen op 19 october 1926. Vormgeving Fre Cohen. xT 2244 x 8.00

[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49. Amsterdam, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1935. Kranten, 11 afleveringen. Koptitel en vignetjes van Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 411. Redactie F.S. Noordhoff. xY 0079 xx 35.00

COLENBRANDER, H.T. Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden. 318 p. Ills. Nederlandsche Historische Bibliotheek. xL 0836 x 12.50

COLENBRANDER, H.T. Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1927. Gebonden. Ills. 281 p. Nederlandsche Historische Bibliotheek XV. xL 6081 x 10.00

COLIJN, H. De jubileumgift. Amsterdam, De Standaard, z.j. Or. omslag. 19 p. Omslag aan randen verkleurd. xK 9577 x 7.00

COLIJN, H. Op de grens van twee werelden. Amsterdam, De Standaard, 1940. Ingenaaid. 53 p. - xH 8983 x 7.00

COLIJN, H. Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie. Kampen, J.H. Kok, 1918. Geniet. 36 p. Schild en Pijl, aflevering 6, 1918. xB 1727 x 7.50

COLIJN, Hendrik. Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 3e druk Ingenaaid 110 p. Ills. Libelle Serie 171/172. xH 1909 x 7.00

COLLINS, Larry en Dominique Lapierre. Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis. De Boekenschat, z.j. Gebonden. Cartografie F.W. Michels. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0008 x 9.00

COLTOF, S.W. Verzamelde opstellen. B.O.O.[Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling], Zandvoort, 1932. Gebonden 208 p. - xR 4758 x 9.00

COMITE VAN VERWEER. Verweer tegen Steun- en Loonroof. Amsterdam, Comite van Verweer, 1933. Vouwblad (4) p. Ills. Verweer. 1e jaargang November 1933 nr. 1. xY 2068 x 7.00

COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND. Kiest H. Gortzak Lijst 3 CPN. 21 April [1956] is ook voor U Belangrijk! Amsterdam, [1956]. Vouwblad + los blaadje, Alleen zo Stemt U Goed. Leest De Waarheid juist in verkiezingstijd! xY 8124 x 7.00

COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND. Pamflet: 31 Augustus [1941]. Nationale dag van strijd en demonstratie! Amsterdam, C.P.N., [1941]. Een vel 22 x 13 cm. - xY 7560 x 6.00

COMMUNISTISCHE PARTIJ. Fimmen over den strijd tegen reactie en militarisme. Het eenheidsfront noodzakelijk. Het oordeel van Wijnkoop. Overgenomen uit De Tribune. Brochurehandel der Communistische Partij, [ca. 1930]. krant. [4] p. - xY 7512 x 6.00

COMPAEN, Claesz. Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven. De Patriot, [1945]. Oorspr. omslag, 30 p. - xT 4485 x 7.00

COMPORESI, Piero. Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Met een introductie van E. Schulte van Kessel.Vertaling Annie van Rest. Nijmegen, SUN, 1994. Paperback. 335 p. - xY 8386 x 10.00

CONNEAU, Theophilus. Logboek van een Slavenhaler. Vertaling Walter Penn. Amsterdam, Boek, 1978. Paperback. 392 p. - xY 4779 x 10.00

CONSIDERANT, N. Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas. Bruxelles et Leipzig, Auguste Schnee, z.j. Bound. 348 p. Augmentee d'une introduction par G. Frederix. xL 4921 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. Dertig jaar Sowjet-Politiek. Plutarchus, 1947. Gebonden. 208 p. Ills. - xK 9801 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928. Orion, Den Haag, 1927. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0340 x 15.00

CONSTANDSE, A.L. Is de techniek een vloek? De Albatros, Den Haag, 1935. Oorspr. omslag 13 p. - xR 0217 x 8.00

CONSTANDSE, A.L. Met Moskou ten oorlog? De Albatros, Den Haag, 1936. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0338 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. Socialisme tegenover Godsdienst. N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 1924. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0331 x 9.00

CONSTANDSE, A.L. Van Calvijn tot Colijn. De Albatros, Den Haag, 1933. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0336 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. Waarheen gaat Rusland? De Albatros, Den Haag, 1932. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0308 x 9.00

CONSTANDSE, A.L. Welke partijen zullen ontwapenen? I.A.M.V., Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0215 x 10.00

CONSTANDSE, A.L. e.a. Over Vietnam. Teksten uitgesproken t.g.v. de aktie kunstenaars voor Vietnam, mei 1971. Amsterdam, 1971. Geniet. 16 p. A.L. Constandse, Harry Mulisch, Peter Schat en Jan Wolkers. xY 8548 x 7.00

CONSTANDSE, Anton e.a. Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie. Anarchistische Uitgaven, Groningen, [1972]. Oorspr. omslag, A-4, 24 p. R-reeks xY 0325 x 7.00

CONSTANDSE, Anton L. Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie. Holdert & Co. Amsterdam 1948. Gebonden. 279 p. - xL 2458 x 8.00

CONSTANDSE, Anton. De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 148 p. - xR 0046 x 9.00

CONSTANDSE, Anton. Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie). De Vrije Gedachte, Rotterdam, 1979. Oorspr. omslag 18 p. - xR 0210 x 9.00

CONSTANT, Jac. G. (ed.). Nederland rond 1900. The Reader's Digest Amsterdam 2005. Gebonden Stofomslag Ills. 320 p. Groot formaat. Rijk geillustreerd. Ongewijzigde herdruk van 1993. xY 1477 x 20.00

CONSTANTINUS, P. W. Solowjow, Sigrid Undset. e.a. Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest. Amsterdam, Fidelitas, z.j. Ingenaaid, onafgesneden, 135 p. + adv. Inleiding: Anton van Duinkerken. xT 6442 x 15.00

CONTACT. Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1. Amsterdam, 1946. krant. 25 x 19 cm. - xY 8216 x 5.00

CONVOLUUT van 28 socialistische brochures. J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Brochurenhandel S.D.A.P., J.A.Fortuijn, W. Hoogerwerf Az., A.B. Soep, L.J. Vermeer, Oosterbaan & Le Cointre, J. Kuiken Jr., T. Luitjens, 1898-1906. totaal 444 p. interessante collectie xY 2405 x 60.00

COOKRIDGE, E.H. Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 288 p. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0005 x 9.00

COOLEN, Antoon. Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955. 's-Hertogenbosch, [1955]. Gebonden. 198 p. Gedenkboek t.g.v het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf. Tekeningen van Bernard van Vlijmen. Met uitnodiging. xK 9892 x 15.00

CORDFUNKE, E.H.P. Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis. Walburg Pers, Zutphen, 1987. Gebonden Stofomslag, Ills., 144 p. - xY 1546 x 10.00

CORNELISSEN, A.J.M. Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1938. Oorspr. omslag. 141 p. - xT 4254 x 15.00

CORNELISSEN, A.J.M. Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1948. Oorspr. omslag. 172 p. - xL 9352 x 12.00

CORNELISSEN, Christiaan. Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1902. Gebonden XV + 284 p. - xB 9974 x 30.00

CORNELISSEN, Christiaan. Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1902. Oorsp. omslag XV + 284 p. - xB 9975 x 20.00

CORNELISSEN, J.D.M. Marnix en de tuinbouw. Serparaat uit Hist Taalk. XIX. ca.1940. - xY 3465 x 7.00

CORNET, J.W.G. en A. Langedijk. Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven. Den Haag, Sectie Krijgsgeschiedenis, [1963]. Gebonden. XIII + 629 p. Ills. - xB 8179 x 20.00

CORNET, Rene. Verzameling van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de Belgische Nationale Orden en beschouwingen aangaande de eervolle onderscheidingen in 't algemeen. Brussel, UGA, 1963. Gebonden. 165 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 0932 x 10.00

CORT, Bart de. De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945. Sdu, Den Haag, 1998. Paperback, Ills., 134 p. - xY 5124 x 8.00

CORTENBACH, A. Paul. Mickey achter prikkeldraad. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1955. Gebonden. 160 p. Geillustreerd. - xT 7057 x 20.00

COSSONS, Neil. The BP Book of Industrial Archaelogy. David & Charles, Newton Abbot etc. 1978. 3th impression Bound dust jacket Ills. 496 p. - xL 3209 x 20.00

COSTER, Dirk. Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Gebonden Stofomslag 304 p. - xK 0769 x 10.00

COUVEE, D.H. De mei dagen van '40. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. Pocket. 351 p. Ills. Ooievaar 52/53. - xH 7688 x 5.00

COUVEE, D.H. en Anje H. Boswijk. Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 1e druk. Pocket. Ills., 315 p. Ooievaar 139/140. - xY 7930 x 5.00

CRAEYBECKX, Lode. De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur. Antwerpen, Standaard, 1975. Gebonden. 74 p. Ills. - xT 0607 x 10.00

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Partijbestuur der S.D.A.P., Amsterdam, 1930. Oorspr. bedrukt omslag 22 p. mooi art-deco omslag xR 3499 x 10.00

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Amsterdam, S.D.A.P. 1930. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 5684 x 7.00

CRAMER, N. 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring. Nederlandse Journalisten-Kring, Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag Ills. 103 p. - xR 4058 x 9.00

CRANE, J.W. de. Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende. S. en J. Luchtmans, Leyden, 1827. Blanco omslag, Onafgesneden, 139 p. - xT 0781 x 25.00

CRESSONNIERES, Jacques des. Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier. Bruxelles, Oscar Lamberty, z.j. [1919]. Ingenaaid. VII + 388 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6400 x 25.00

CROLL, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht. Den Haag, B. Liebers, 1886. [zonder omslag]. 20 p. - xR 4657 x 10.00

CROLL, C. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede). 's-Gravenhage, 1890. 3e druk. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 7427 x 10.00

CUYPERS, Hub. en Aug. Cuypers. Critiek der Dietsche Beweging. Oisterwijk, Uitgeverij Oisterwijk, 1935. Oorspr. omslag. 64 p. - xY 3291 x 10.00

CUYPERS, Jacq. Folkloristisch Mozaiek. (Tweede bundel). Helmond, Aug. Pellemans, 1892. Oorspr. omslag. 29 p. Overgedrukt uit den Noordbrabantschen Almanak voor het jaar 1892. [bibliotheekstempeltje]. xL 9051 x 10.00

D'AILLY, A.J. Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895. Amsterdam, Uitgave Bond van Neutrale Landen, Afdeeling Nederland, 1918. Geniet. 36 p. - xT 3555 x 9.00

D'HAENENS, Albert. Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980. Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1980. Gebonden. 276 p. Ills. - xT 2655 x 15.00

D'URVILLE, Jacques. La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre. Paris, Thomas Nelson & Sons, 1917. Broche. 39 p. Ills. - xT 5844 xx 15.00

DAAMS, J.H. (ed.). Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1989. Paperback Ills. 157 p. Bijdragen van D. Siersma, J. Smit, F.C. Woudhuizen, G.T. Haneveld, P. Vellinga, J. Pen. xR 2963 x 7.50

DAELS, Fr. Voor mijn volk in nood. Tielt, Lannoo, 1933. 2e vermeerderde uitgave. Oorspr. omslag. VIII + 158 p. - xT 3469 x 12.50

DAELS, Frans. Voor mijn volk in nood. I. Kortrijk, Jos Vermaut, 1923. Oorspr. omslag. 129 p. Ills. - xT 0899 x 10.00

DAGBLAD DE ECHO. Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898. Amsterdam, De Echo, 1898. Krant. [12] p. Ills. Behoorende bij het Dagblad De Echo van Zaterdag 3 September 1898. xY 2694 x 10.00

DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. Winterswijk, Dagblad De Graafschapper, 1948. Krant. [36] p. Ills Dagblad De Graafschapper, Doetinchemsch Dagblad, Winterwijksch Dagblad. Aangeboden aan onze lezers 31 Augustus 1948. xY 2695 x 10.00

DAGERAAD. De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV. Allert de Lange, Amsterdam, 1883. Gedecoreerde linnen band, 512 p. De Vereeniging "De Dageraad" stelt zich ten doel de bevordering der vrije gedachte tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den mensch. xT 5072 x 50.00

DALFSEN, Gerardina L. van. Het inwaartsch licht bij de Quakers. Zeist, Ploegsma, 1940. Gebonden Stofomslag. 276 p. - xL 8248 x 15.00

DALMEIJER, M.C.M. Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling. 's-Gravenhage, Sdu, 1995. Gebonden Stofomslag 323 p. Ills. Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden. xM 7509 x 9.00

DAM VAN BRAKEL, W. van. Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern. 's Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1857. Oorspr. kartonnen omslag. 72 p. Met portretten en teekeningen [7 Litho's]. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8198 x 35.00

[DAM van ISSELT, E.W. van]. Wespen. Eerste en tweede deel in een band. N.W. van Nifterik, Amsterdam, 1846-1847. Gekartonneerd, rug omgeplakt, gegraveerde titelpagina, 416 + 396 p. Lid van de Eerste en Tweede Kamer (1796-1860). Hij begon anoniem met de uitgave van een politiek eenmansblad, zoals er in het midden van de jaren 1840 vele waren: Wespen (1846-1849), waarin hij fel van leer trok tegen de katholieken en andere politieke tegenstanders. xY 3759 x 80.00

DAM, Harmjan. De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940. Kampen, J.H. Kok, 1986. Paperback. 187 p. - xT 1982 x 10.00

DAM, J.P.A. van den en J.M.W.G. Lucassen. H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1976. Gebonden. XXXI + 174 p. Ills. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXVII. xB 7400 x 12.50

DAM, Jan Cornelis van. Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut. Amsterdam, Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, [1947]. Geniet. 24 p. Ills. - xT 7470 x 9.00

DAM, L.G. van. Nationale ontwapening. Centraal comite der Jongeren Vredes-Actie, z.j. Geniet. 6 p. - xT 6988 x 7.00

DAM, Marcel van. Het lange afscheid. Columns. Volkskrant/Meulenhoff, Amsterdam, 2007. Paperback, 350 p. - xY 4429 x 8.00

DAMASUS VAN HARMELEN, P. De R.K. Vrouwenbond. Boxtel, Wilhelm van Eupen, [1921]. Geniet. 20 p. - xT 4387 xx 8.00

DAMBRE, O. Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets. Temsche, Komiteit Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1934. Geniet, 32 p. Geillustreerd. - xY 0165 x 8.00

DAMIANI, Gigi en Meijer Polak. Het Verhaal van de Onbekende Soldaat. Amsterdam, De Fakkel, 1924. Oorspr. omslag. 8 p. De titelpagina is een linoleumsnede van J. Ponstein. xY 0531 x 10.00

DAMIANI, Gigi. Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul. Scheveningen, De Drie Maskers, [1924]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 2380 x 7.00

DANKBAAR, W.F. Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1946. Gebonden Stofomslag VII + 197 p. Ills. - xK 9826 x 8.00

DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. Der Tag van Hainfeld. Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1928. Umschlag, Ills., 19 S. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschösterreichs. xT 7322 x 12.00

DANNEBERG, Robert. Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien. Berlin, J.H.W. Dietz, [1928]. Zweite umgearbeitete Auflage. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 9046 x 10.00

DANNEBERG, Robert. Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1927. Geniet. 45 p. - xT 7659 x 8.00

DARNAR, P.L. Tardieu. Paris, Publications Revolutionnaires, [1934]. Broche. 64 p. - xY 0131 x 15.00

DAVIDSON, Steve. Zonder uitstel van executie! [Arcanum, Amsterdam, 1969]. Oorspr. omslag Ills. [22] p. Op omslag: member cosmic, om 5 (u.p.s.) xR 6173 x 10.00

DAVIGNON, Henri. Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer. 's-Gravenhage, vh. Gebr. Belifante, 1915. Ingenaaid. 128 p. Ills. - xR 7223 x 10.00

DAWSON, Christopher. De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers. Amsterdam, De Spieghel, 1938. Gebonden. 344 p. Ills. - xR 1801 x 13.50

DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina. Den Haag, W.A. Beschoor, 1898. Vouwblad. [6] p. De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. Uitgegeven ten voordele van het Weduwenfonds der Hervomde Predikanten 12e jrg. 1898. no. 49. xY 3234 x 7.00

DE BONTE WAS. Feminist. Amsterdam, De Bonte Was, 1977. Oorspr. omslag. 94 p. Ills. - xR 7574 x 8.00

DE COMMUNIST. 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij. Amsterdam, 1933. Geniet. 177-208 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. november 1933 nr. 8. xT 7866 x 8.00

DE COMMUNIST. De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering. Amsterdam, 1934. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. October 1934 nr. 10. xT 7868 x 8.00

DE COMMUNIST. De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie. Amsterdam, 1933. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. september 1933 nr. 5/6. xT 7867 x 8.00

DE DORPSSCHOOLMEESTER. Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863. Utrecht, C. van der Post Jr., 1864. Oorspr. omslag. 80 p. Met een plaat. - xT 9439 x 15.00

DE EENDRACHT. De Eendracht. Orgaan van de afdeelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant. 9e jaargang 1908: no. 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48. 10e jaargang 1909: no. 4 - 15 - 17 - 20 - 21 t/m- 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51. 11e jaargang 1910: no. 1 t/m 7 Eindhoven, 1908-1911. In 51 losse afleveringen. - xY 3207 x 20.00

DE GEMEENTE-AMBTENAAR. De Gemeente-Ambtenaar. Orgaan van het Nationaal Verbond van Gemeente Ambtenaren in Nederland. Aangesloten bij het N.V.V. 34e jrg. 15 december 1940 no. 837. Utrecht, 1940. Vouwblad. [4] p. 24 x 32 cm. - xY 2201 x 4.00

DE GRONDWET. [periodiek]. De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels]. 's-Gravenhage, Joh. Noman en Zoon, 1853. Vouwblad. 5 losse afleveringen. - xY 2205 x 45.00

DE INTERNATIONALE. De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966. Amsterdam, 1966. Vouwblad. 8 p. De periode Breznew. Anarchisme en Marxisme. Vrijwilligers voor de Vietcong. xY 8130 x 5.00

DE LICHTTOREN. 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923. 's-Gravenhage, 1923. Krant. [4] p. De Lichttoren. Weekblad der Hervormde Stadszending te 's-Gravenhage. 10e jaargang no 17. 1 September 1923. Blijde boodschap voor Nederland. [Omslagontwerp F. Nackaerts]. xY 2692 x 6.00

DE NIEUWE DAG. De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding. Amsterdam, De Tijd, 1945. 2 bladen. 23 x 30 cm. - xY 2199 x 5.00

DE NIEUWE KERN. 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking. De Nieuwe Kern. Socialistisch Maandblad voor Politiek, cultuur en Wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S.Tas. 3e jaargang no. 5. februari 1937. Rotterdam, 1937. Oorspr. omslag. [32] p. - xY 3325 x 6.00

DE NIEUWE KERN. 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen. De Nieuwe Kern. Socialistisch Maandblad voor Politiek, cultuur en Wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S.Tas. 2e jaargang no. 7, april 1936. Rotterdam, 1936. Oorspr. omslag. [32] p. - xY 3324 x 6.00

DE NIEUWE KERN. De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12. Rotterdam, 1934-1935. Oorspr. omslagen. In 12 losse afleveringen. Met een brief van Nico Kernkamp. xT 6595 x 25.00

DE NIEUWE WEG. Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken. Amsterdam, 1935. Geniet. 32 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 10e jarg. nr 1, januari 1935. xT 5262 x 8.00

DE NIEUWE WEG. H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer. Amsterdam, 1933. Geniet. 353-384 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 8e jaarg. nr 12, december 1933. xT 5261 x 8.00

DE ORANJEKRANT. De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937. Amsterdam, J. Polak. Huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard. xY 3251 x 5.00

DE PLOEG. De Ploeg. Orgaan van Democratisch Socialistische Jongeren. 9 Mei 1945. Nr. 2. Zaandam, 1945. losse aflevering. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2040 x 4.00

[DE PLOEG]. De illegale pers over na-oorlogsche problemen. Assen, Van Gorcum & Comp., [1945]. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 1973 x 12.50

DE PRINS. H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Amsterdam, 1936. Enkel vouwvel. (4 p.) zwart/wit foto's Bijvoegsel van De Prins van 12 September 1936. 36ste jrg. no. 11. xT 6101 x 5.00

DE RODE SURINAMER. De Rode Surinamer. Extra editie voor Nederland. MLCS 13 februari 1973. Suriname wil geen uitbuiting. Marxisties Leninisties Centrum Suriname, 1973. Een vel. - xY 8127 x 7.00

DE ROODE STER. De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx. Amsterdam, Communistische Partij Holland, 1933. Vouwvel. (4) p. Ills. - xY 2033 x 4.00

DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Omslag licht waterschade. xB 5791 x 15.00

DE SMET, J.J. Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers. Gent, J.B.D. Hemelsoet, 1864. Oorspr. papieren omslag. 53 p. Met portretten. - xR 7699 x 20.00

DE SOCIALISTISCHE GIDS. Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 481-560 p. Geillustreerd. Met losse bijlage. De Socialistische Gids 17e jaargang, nr. 7. juli 1932. xY 1356 x 7.00

DE TREKVOGEL. / Fre COHEN. De Trekvogel, onze eigen krant onder redactie van Luit Smid. 1e jaargang november 1937. nr. 1. Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 8 p. Ills. 18 x 13 cm. Koptitel: Fre Cohen. xY 4478 x 10.00

De Vertrouwensmannen der Regeering. Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. Z.pl. 1945. Los vel, 23 x 31 cm. - xY 2017 x 5.00

DE VLAM 1928. De Vlam. Onafhankelijk Socialistisch Maandblad voor Politiek en Economie. October, November, December 1928. Amsterdam, Em. Querido, 1928. Oorspr. omslag. 3 afleveringen. Redactie: R. Stemhuis. xY 1320 x 10.00

DE VLIEGENDE HOLLANDER. De vliegende hollander. Verspreid door de geallieerde luchtmacht. 1944-1945. 20 nummers 24 februari 1944 - 10 mei 1945. + extra editie, verkocht ten bate van de Stichting 1940-1945 allerlaatste nummer mei 1949. De vliegende hollander, 1944-1945. 21 nummers. - xY 8701 x 50.00

DE VONK. Manifest. Op 30 April kwam de verordening voor het dragen van de Davidster op 23 Mei het maximum inkomen en de afgifte van goud en zilver. 24 juni werden de fietsen der Joden in beslag genomen....... De strijd voor onze bevrijding in het teken van de strijd met de Joden!. De Vonk Internationale Socialistische Beweging. 2e jrg. Juli 1942, no. 9. 1 blad. (2) p. 14 x 21 cm. I Geeft dit manifest door aan Uw collega ter plaatse! xY 2088 x 5.00

DE VREDEBODE. Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898. Dordrecht, De Vredebode, 1898. Krant. [8] p. Ills. De Vredebode Vrijdag 2 September 1898. no. 35. Zestiende jaargang. xY 2693 x 8.00

DE VRIJE KATHEDER. Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a. De Vrije Katheder, Geniet, 17 p. Een collectief van fotografen zette ondanks de Duitse bezetting hun werk voort. Dit resulteerde in het "Nederland-Archief" waaruit in deze publicatie enkele foto's. xY 2367 xx 8.00

De VRIJE KATHEDER. Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder". Amsterdam, Republiek der Letteren, 1945. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 5918 x 8.00

DE VRIJHEIDSBOND. Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afdeling Rotterdam. Voor een beter landsbestuur luidt het motto waaronder gehouden zal worden de Groote Demonstratieve Vergadering op vrijdag 21 April 1933. Rotterdam, 1933. Een vel. 30 x 23 cm. Het woord zal gevoerd worden door de Heeren D. Fock, H.J. Knotenbeld, W.C. Wendelaar, Ed. G. Schurmann, Jacques Dutilh en C.G. Roos. xY 7520 x 6.00

DE VRIJHEIDSBONDER. De Vrijheidsbonder. Hilversumsche Verkiezingscourant. Lijst 5. Onze candidaten B.H. Bakker, J.H. Gunning, G. Groeneveld en vele andere. Hilversum, 16 Mei 1927. Een vel. 28 x 44 cm. - xY 8207 x 4.00

DE WAAR-ZEGGER De Waar-zegger nr. 1. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0136 x 10.00

DE WEST. De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad. Paramaribo, W. Kraan/Oliviera, 1955. krant. 8 p. - xY 3880 x 6.00

DE ZAANLANDER. De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest. Koog a/d Zaan, 1898. Vouwblad. [4] p. Kroningsfeest Koningin Wilhelmina. xY 3254 x 5.00

DECKER, Will. Mit dem Spaten durch Polen. Der Reichsarbeitsdienst im polnischen Feldzug. Leipzig, v. Hase & Koehler Verlag, 1939. Brochiert. 11 p. Zeitbucherei v. Hase & Koehler nr. 2. Ills. - xY 5666 xx 25.00

DEFOORT, E. Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1978. Gebonden Stofomslag 430 p. Ills. Orions Historische Bibliotheek. xT 0643 x 15.00

DEK, A.W.E. Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder. Rijswijk, Krips Repro, 1962. Gebonden. 127 p. Geillustreerd. - xY 0365 x 15.00

DEKEYSER, Miel. Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld. Antwerpen, Dedalus, 1993. Paperback. 150 p. - xW 2823 x 8.00

DEKKER, Piet. Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje. Schoorl, Pirola, 1998. Gebonden Stofomslag. 469 p., Geillustreerd. - xY 1485 x 15.00

DEKKER, R.M. Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750). Assen, Van Gorcum, 1979. Paperback. 181 p. Ills. - xT 1578 x 8.50

DEKKER, Rudolf / Lotte van der Pol. Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1989. 1e druk Ingenaaid Ills. 167 p. Historische reeks. - xW 0112 x 10.00

DELAHAYE, Albert. De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen. Noyon/Nijmegen, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 160 p. - xY 1368 x 8.00

DELANDSHEERE, P. La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine. Bruxelles, Albert Deweit, 1919. Broche. 76 p. - xR 6718 x 20.00

DELEU, Jozef en Frits Niessen. Frans-Vlaanderen. Van In, Lier, 1968. Pocket. 112 p. Gesigneerd door de auteur: J. Deleu. xT 0850 x 10.00

DELFORGE, Paul / Philippe Destatte / Micheline Libon. Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z. Charleroi, Institut Jules Destree, 2000-2001, Gebonden Stofomslagen. 583 + 602 + 583 p. Ills. - xT 1826 x 250.00

DELFOSSE, Antoine. De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen. Luik, Georges Thone, 1949. Geniet. 43 p. Ills. Ministerie van Justitie. Commissie voor Oorlogsmisdaden. xR 6801 x 15.00

DELFT, A.J.A.C. van (ed.). Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag, 37 p. - xY 0377 x 7.00

DEMANY, Fernand. De waarheid over Leopold III. Brussel, Onafhankelijkheidsfront, 31 p. - xT 7745 x 8.50

DEMOKRATER. Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12. Amsterdam, 1964. krantenformaat. 8 p. Ills. - xY 0057 x 7.00

DEMOKRATER. Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a. Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag. [4] p. - xY 3990 x 5.00

DEMOKRATER. Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1. Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Het laatste nummer, voortgezet als: Aksie. xR 6340 x 7.00

DEMONSTRATIE. Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper. Amsterdam, Federatie der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en Amsterdamsche Bestuurdersbond, [ca. 1914]. Een vel. - xY 4455 x 8.00

DEMPSEY, Michael W. Geld. Vertaling C. Beerepoot. Amsterdam, De Geillustreerde Pers, 1970. Gebonden. 61 p. Ills. Kerndeeltjes I. xB 1229 x 7.00

DENDERMONDE, Max. Het Klandijker drama. Wormerveer, Meijer, 1964. Or. omslag. 63 p. Ills. - xK 8085 x 9.00

DENUCE, Jan en J.A. Goris. (ed.). Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Standaard Boekhandel, 1932.Gebonden. 393 + 409 p. Geillustreerd. - xY 1603 x 30.00

DERKSEN, S.C. Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Ten Brink, Meppel, 1988. Gebonden Ills. 362 p. - xR 3275 x 20.00

DESMETH, G. Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1984. Paperback. 112 p. + Illustraties. - xT 3482 x 10.00

DESSING, Chr. S. (ed.). Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Ingenaaid. 319 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2162 x 10.00

DESTREE, Jules. Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique. Paris, Librairie Plon, 1923. Broche. 186 p. Le problemes d'aujourd'hui. xR 3633 x 10.00

DET, E.J. van. De opvoeding tot arbeider. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1924]. Ingenaaid. 145 p. Handboekjes elck 't beste. Omslagontwerp: A.C. Berlage. xT 7480 x 15.00

DEURSEN, A.Th. van. In gemeenschap met de tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Paperback. 316 p. - xB 4142 x 10.00

DEUTSCH, Julius. De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 78 p. Ills. - xT 5245 x 9.00

DEUTSCH, Leo. Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij. v/h Wakker & Co., Rotterdam, 1907. Gedecoreerde linnen band, 208 p. - xT 2722 xx 25.00

DEUTSCHER, Isaac. De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen. Baarn, Het Wereldvenster, 1969. Gebonden Stofomslag. 172 p. Met een biografische inleiding door Tamara Deutscher. xR 3390 x 8.50

DEUTSCHER, Isaac. De onvoltooide revolutie 1917-1967. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1967. Paperback. 127 p. Phoenix boeken. xK 9317 x 7.50

DEVILLE, Gabriel. Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1907-1908. Gebonden, VIII + 376 + 285 p. + [70] p. Met Portretten en Platen. - xB 5201 x 25.00

DEVISSCHERE, Bert. 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie. Antwerpen, 1932. Geniet. 32 p. Algemeen blinden- en gebrekelijkenverbond van Vlaanderen, aangesloten bij de Internationale Arbeidershulp Antwerpen. xT 3958 x 9.00

DEVISSCHERE, Bert. De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda. Cappellen, De Noorderklok, 1927. Geniet. 32 p. Propaganda-brochuren van De Noorderklok nr. 1. xR 6816 xx 12.50

DEVISSCHERE, Bert. Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson. Kapellen, De Noorderklok, 1929. Oorspr. omslag. 30 p. Propaganda Brochuren van De Noorderklok nr. 4. xT 7721 x 10.00

DIAMOND, Jared Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? Utrecht, Het Spectrum, 2007. 5e druk. Paperback. 702 p. - xY 8383 x 10.00

DIBBITS, L. Leve de Koning! Utrecht, C. Bielevelt, 1853. Oorspr. omslag. 20 p. Godsdienstoefening, gehouden in de Hervormde Gemeente te Utrecht, in de Garnizoensbeurt, den 18 September 1853, na het heugelijke bezoek des Konings. xR 6024 x 15.00

DICKMANN, Fritz. Der Westfalische Frieden. Munster Aschendorff, 1959. Bound dustjacket. IX + 619 p. Mit siebzehn Tafeln und einer Farbtafel. xB 1824 x 20.00

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 29 (1989). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1989. Oorspr. omslag, Ills., 157 p. Over: De Griekse textielhandelaars en de Ned. Levanthandel in de 2e helft v.d. 18e eeuw, De teruggang van de huisnijverheid in Hilversum 1850-1875, De overgang van hisnijverheid naar fabrieksmatige produktie in Veenendaal (1800-1915), Vlaggen en vaandels, De stoffen van Metz & Co., etc xT 3857 x 6.00

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 30 (1991). Sociale aspecten van kleding. Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1990. Oorspr. omslag, Ills., 150 p. Over: Amersfoortse textiel 1450-1800, Criminaliteit in Leiden tijdens de 17de en 18de eeuw, in het bijzonder van textielarbeiders, Textielfabrieken in Tilburg, De Twense textielindustrie en de dekolonisatie, etc. xT 3856 x 6.00

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 31 (1991). Sociale aspecten van kleding. Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1991. Oorspr. omslag, Ills., 204 p. Over korsetten, tweedehandskleding in de 17e eeuw, A.G. van der Steur: Van kleermaker tot confectiewinkel, reformkleding, gevangeniskleding, etc. xT 3855 x 6.00

DIEKERHOFF, F.L. De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw. Bussum, Fibula Van Dishoeck, 1967. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Fibulareeks 33. xT 2660 x 7.00

DIENST MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf + Wenken voor Eerste Hulp +Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf. Dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken, [Den Haag], 1961. Geniet boekje + vouwbled + oblong boekje in twee oorspr. enveloppen. Bescherming Bevolking xY 8775 x 10.00

DIEPEN, Armand. Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 43 p. Overgedrukt: Dagblad van Zuid-Holland. Uitgebreid en met aanteekeningen voorzien door den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xT 6599 x 15.00

DIEPENHORST P.A. Sociale Wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 20 p. Om het Roer van Staat nr. 7. xT 7960 x 8.50

DIEPENHORST, P.A. De Vrije School in de Grondwet. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 10. xT 4037 x 8.00

DIEPENHORST, P.A. Het collectief Arbeidscontract. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 39 p. Christendom en Maatschappij serie 1, nr. 4. xR 7422 x 10.00

DIEPENHORST, P.A. Het Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1935. Ingenaaid. 118 p. Maatschappelijke vraagstukken van den dag. xR 8984 x 10.00

DIEPENHORST, P.A. Het Revisionisme. Vrije Universiteit, 1906. Oorspr. omslag. 31 p. [Almanak van het Studen-Corps Der Vrije Universiteit]. xT 9782 x 9.00

DIEPENHORST, P.A. Naast het Kruis de Roode Vaan. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, [1907]. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5934 x 10.00

DIEPENHORST, P.A. Universiteit en Maatschappij. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 4. xT 4036 x 8.00

DIEREN. E. van. Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz. Amsterdam, Vivat, 1909. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 282 p. Met een ingeplakt briefje van E. van Dieren, Aan mevrouw Westerman (volgens belofte gedaan op 23 Maart 1912). Omslag smoezelig en gevlekt. xT 9283 x 20.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8392 x 10.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 4652 x 9.00

DIFEREE, Hendr. C. Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901. Schiedam, De Eendracht, 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8776 x 10.00

DIJK, Ger van. Van `Der Beghinenlande`tot Begijnhof. De Geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden. Amsterdam, 2004. Paperback, Ills., 158 p. Uitgave t.g.v. het 333 jarig bestaan van de H.H. Joannes en Ursulakapel op het Begijnhof te Amsterdam. xY 1467 x 10.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926. Amsterdam, 1926. Gebonden. Ills. - xR 7117 x 25.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938. Amsterdam, 1937-1938. Gebonden. Twee jaargangen in een band. Ills. - xR 7116 x 35.00

DIJK, Henk van. Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935. Amsterdam, 1935. Gebonden. 320 p. Ills. - xT 4553 x 25.00

[DIJK, J.F. van]. Eenvoudig Verhaal, van de naar Frankrijk weggevoerden der voormalige Haagsche Oranje Gardes te Woerden, na den noodlottige 24 November 1813, gevangen genomen. Door een derzelven beschreeven. H.C. Susan en Zoon in 's Gravenhage, [1817]. Moderne band, VI + 97 p. bibliotheekstempeltje xT 9591 x 50.00

DIJK, Kl. van. Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten. M. Stenvert & Zoon, Meppel, 1945. Band met fotocollage, Ills., 41 p. - xT 3102 x 10.00

DIJKGRAAF, A. Liberale Zegeningen en Sociale Nooden. Amsterdam, S.D.A.P., [1906]. Geniet. 24 p. Hierin ook: Beginselverklaring der S.D.A.P. en strijdprogram. xR 4757 x 8.00

DIJKMANS VAN GUNST, G.H. Illegaliteit samenwerking en zuivering. Utrecht, P. den Boer, 1945. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 8814 x 8.00

DIJXHOORN, A.Q.H. Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 2140 x 10.00

DILLEN, J.G. van. De Russische Revolutie. Amsterdam, A,.H. Kruyt, [1919]. Oorspr. omslag. 195 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5966 x 20.00

DILLEN, J.G. van. De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Openbare les, gehouden op maandag 26 november 1934. xT 5031 x 10.00

DILLEN, Karel. Wim Maes. Berchem, Joris Ferir, [1970]. Gebonden. 187 p. Ills. - xR 0946 x 10.00

DIMITROV, Georgi. Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1939. Geniet. 40 p. Bewerking van: Het eenheidsfront tegen het fascisme, verschenen in de Prawda, op 7 nov. 1938 t.g.v. de 21ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktober-Revolutie. xT 3259 x 10.00

DIRECTIE VAN DEN ARBEID. Gedwongen Winkelnering in de Tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken. No. 16. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1914. Gebonden. 105 p. - xY 3004 x 20.00

DIRECTIE VAN DEN ARBEID. Gedwongen Winkelnering in de Venen. No 12. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1912. Gebonden. 103 p. - xY 3003 x 15.00

DIRECTIE VAN DEN ARBEID. Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1911. Gebonden. IX + 196 p. Met uitklapbare kaart & Foto's. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Directie van den Arbeid nr. 4. xT 4257 x 30.00

DITTRICH, Z.R. Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag Ills. 263 p. Palladium 12 xR 3215 x 8.00

DIVERSE AUTEURS. Het Poeziealbum. Nederlands Volkskundig Genootschap, 1965. Oorspr. omslag. 150-272 p. Ills. Neerlands Volksleven Voorjaar 1965. 15de jaargang nr. 2. xR 1589 x 10.00

DIVERSE AUTEURS. Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet]. Gent, Boekhandel J. Vuylsteke, 1905-1912. Gebonden. XI 232 + XII 256 + XI 364 + X 467 + VIII 245 + VII 324 + VII 332 XIII p. Ills. Met kaart. - xT 3960 x 80.00

DOBERT, Eitel Wolf. Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal. Neuchatel/Paris, Delachaux & Niestle, 1933. Broche. 173 p. Traduit de l'allemand par Dorette Berthoud. Preface de Guglielmo Ferrero. Appendice du capitaine E. Bach. xY 1208 xx 20.00

DOCTOR, Juris. Jan Salie? Groningen, v.h. van Heijningen Bosch & Co., 1914. Geniet. 12 p. - xT 7798 x 8.00

DOCTORANDUS. Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme. Z.p. 1946. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7404 x 8.00

DODDE, N.L. Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Groningen, Wolters Noordhoff, 1968. Ingenaaid. IX + 237 p. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803. xL 0501 x 10.00

DODT VAN FLENSBURG, J.J. Bijzonderheid, betreffende Ph. Marnix van St. Aldegonde. [Overdruk uit: De vriend des Vaderlands, 1837]. Cahiersteek. 11 p. - xY 5957 x 10.00

DOEL, H.G. van den. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie. Meppel, J.A. Boom en Zoon, 1967. Paperback. 266 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5346 x 9.00

DOEL, H.W. van den. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942. Bert Bakker, Amsterdam, 1994. Paperback, Ills., 578 p. - xY 1783 x 20.00

DOELMAN, C. Arnhem, stad der bezitloozen. Arnhem, S. Gouda Quint / D. Brouwer en Zoon, 1945. Gebonden. 45 p. Met vele foto's. - xT 7432 x 10.00

DOELMAN, C. Vijf jaar beschaving. Don't forget. Rotterdam, Drukkerij Varia, 1945. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 4908 x 8.00

DOES DE BIJE, Ambroos van der. Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 46 p. - xY 0341 x 20.00

DOES, G.W. van der. De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen. Den Haag, H.P. Leopold, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4726 x 8.00

DOHNA KOTZENAU, Herman zu. De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1856. Gebonden. 60 p. - xT 5509 x 20.00

DOK, W. van. Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding. Beverwijk, [1946]. Geniet. 20 p. Opgedragen aan de honderd prominente burgers, die hem begin 1943 hebben verzocht als wethouder aan te blijven ook onder N.S.B. bestuur. xY 1383 x 8.00

DOLLEMAN, W.F. Nederland in de oorlog. De Vlam, Amsterdam, [ca. 1937]. Oorspr. omslag 16 p. Uitgegeven i.o.v. het partijbestuur der R.S.A.P. xR 0369 x 12.00

DOLLEMAN, W.F. Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme! Revolutionair Socialistische Partij, Amsterdam, [1933]. Oorspr. omslag 12 p. geannoteerd xR 0371 x 15.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht. Z.p., Z.j. Oorspr. omslag 16 p. - xR 2781 x 9.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht. Liebers, s-Gravenhage, [ca. 1890]. 2e druk. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0228 x 10.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht. Z.p., Z.j. Oorspr. omslag 16 p. - xR 2782 x 9.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Het vraagstuk der eedsformule. W.C. de Graaff, Haarlem, 1878. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0686 x 18.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. B. Liebers & Co., s-Gravenhage, 1891. Oorspr. omslag 112 p. - xB 9978 x 25.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. Liebers & Co., s-Gravenhage, 1885. Gemarmerd omslag 105 p. - xR 1559 x 25.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 160 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling Nr. 4 Serie VI. xR 4754 x 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst. Wolvega, Volksdrukkerij, 1888-1889. Vouwblad. 7 + 8 p. - xT 7785 x 25.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag met opgeplakt het oorspr. omslag, 160 p. - xT 9111 x 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag, 160 p. - xT 9112 x 10.00

[DOMELA NIEUWENHUIS, F.]. Aan den moedigen Strijder voor Waarheid en Recht den edelen Volksvriend F. Domela Nieuwenhuis. Z.pl. [1894]. Papieren omslag. 36 p. [Laatste papgina beschadigd zonder tekst verlies]. xY 2506 x 20.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1854. Oorspr. papieren omslag. 109 p. [Omslag beschadigd]. xR 7248 x 15.00

DOMELA NIEUWENHUIS. Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916. Uitgegeven voor het Huldigings-Comite door de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 1916. Gebonden Ills. XIII + 188 p. - xB 9979 x 20.00

[DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis. S.L. van Looy, Amsterdam, 1898. halflinnen bibliotheekbandje 247 p. Internationale Bibliotheek. Bewerking van La propriete et de ses formes primitives - 1874. xR 0726 x 20.00

[DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Gebonden. 245 p. Internationale Bibliotheek. Mooi exemplaar. xR 6325 xx 12.00

[DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, Ch. Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis. P.M. Wink, Amersfoort, 1904. Oorspr. omslag 48 p. - xB 9976 x 30.00

DOMINICUS, F.C. Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Oorspr. omslag. 109 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 5349 x 12.00

DONCK, Mich van der. Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9. Gent, 1979. Geniet. 3 afleveringen. Met het V.N.V de kollaboratie in! Het Vlaams-Nationalisme op het keerpunt? Langs samenwerking naar eenheid. xY 2590 x 10.00

DONGES, Carl. Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden. Dillenburg, Mortiz Eidenbach, 1909. Gebonden. XX + 229 p. Geillustreerd. Veroffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg (E.V.) Nr. 5. xY 0364 x 20.00

DONKER, P.A. Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten. Bilthoven/Antwerp, Ad. Donker, 1945. Gebonden Stofomslag. 72 p. - xT 7481 x 15.00

DONKER, P.A. Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten. Bilthoven, Ad Donker, 1945. Gebonden S.O. 78 p. - xY 1440 x 10.00

[Door H.M.H.]. Op! Ontwaakt! Z.pl. [S.D.A.P.]. z.j. Vouwblad 6 p. - xY 8074 x 7.00

DOORN, Boud van. Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart. Laren, A.G. Schoonerbeek, 1945. Ingenaaid. 156 p. Ills. - xH 8986 xx 11.50

DOORNEN, Viviane van den. Leven en streven van Abraham Hans. Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, 1982. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xR 6422 x 8.50

DOORNINCK, D.J. van. Hollanders op Java en in Holland. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. Oorspr. omslag. 100 p. [Binnenwerk roestvlekkig]. xT 6345 x 10.00

DOORSLAER, Rudi van. Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1995. Paperback. 252 p. Ills. [Historische studie over joodse revolutionaire immigranten uit Centraal- en Oost-Europa in Belgie tijdens het Interbellum]. xB 6240 x 10.00

DOSFEL, Lodewijk. Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel). Gent, Tspyker, 1924. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Boekverluchting door Edg. Ernalsteen, portretten door Joz. xR 6421 x 15.00

DOUGLAS, H. Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe. Commissie der Delftsche Studenten-teekenaars, [1945]. Oorspr. omslag. 145 p. - xT 6585 x 12.50

DOUGLAS, H. Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup. Delft, [1945]. Geniet. 15 p. - xY 0546 x 7.00

DOZY, G.J. Spel en spelen. Baarn, Hollandia, 1909. Or. omslag. 47 p. Uit onze Bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw. Serie I. No. 2. xL 2728 x 7.00

DOZY, R.P.A. Over den gunstigen invloed, dien de omwentelingen in Frankrijk, sedert 1789, hebben uitgeoefend op de studie der middeleeuwsche geschiedenis. Te Leyden, bij E.J. Brill, 1850. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leyden den 9den Maart 1850. xL 8044 x 12.00

DRAAISMA, Henk. Van Flevo- tot IJsselmeer. 's-Gravenhage, Holle & Co., [1943]. 2e druk. Gebonden. 174 p. Ills. Met een inleiding van Henk Draaisma, fotografie van Femke en Walt Verwey, aangevuld met 16 foto's uit de collectie Fred Thomas en vignetten van Kuhn. xL 3776 x 10.00

DRABBE, J. Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie. Culemborg, Blom & Olivierse, 1879. Oorspr. omslag. 75 p. Stemmen over Staatkundige en Maatschappelijke Vraagstukken. xT 7905 x 18.00

DRAHN, Hilde. Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz. Oldenburg, Stalling, 1934. Einband. [16] p. Stalling Bilderbucher 89. xY 1256 xx 100.00

DRAYER, Elma & Peter van der Ven (eds.). De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen. Trouw/Van Gennep Amsterdam 2006. Paperback Ills. 256 p. - xL 7947 x 12.00

DREES, W. Het Overheidsbedrijf. Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken op het Congres van den Nederlandschen Bond van personeel in Overheidsdienst, gehouden te Rotterdam in 1928. xT 6393 x 8.50

DREES, W. Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Paperback. 98 p. - xR 7390 x 10.00

DREES, W. Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 40 p. - xR 5847 x 7.00

DREES, W. W. Drees: zijn land, zijn partij, zijn beleid. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1956]. Geniet. 15 p. Geillustreerd. Arbeid No. 2. (1955-1956). xY 4525 x 8.00

DRESEN-COENDERS, Lene. Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden. Baarn, Amboboeken, 1983. Paperback. 328 p. Ills. - xR 0124 x 15.00

DRIEL, Mels van. Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2010. Paperback. 335 p. - xY 7024 x 12.50

DRIJVER, F.W. Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. Groningen, P. Noordhoff, 3e omgewerkte en vermeerderde druk. Ingenaaid. 247 p. Herbonden met behoud van omslag, bibliotheekstempeltje. xL 7169 xx 15.00

DRIJVER, F.W. Velerlei beelden. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [ca. 1934]. Ingenaaid. 238 p. Met 26 platen. - xL 3039 x 20.00

DRIMMELEN, C. van. Verleden en heden. Een herinnering. 's-Hertogenbosch, A.H. Kante, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. Ten voordeele voor het opterigten Monument voor Nederlands Herstelling in 1813. xT 3322 x 10.00

DROP, W. De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen. Amsterdam, S.D.A.P., [1929]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2803 x 18.00

DROST, J. Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987. Arnhem, 1992. Oorspr. omslag. XII + 216 p. Beredeneerde index op de Bijdragen en Mededelingen van de Vereeniging Gelre. Vervolg, XLI (1938) - LXXVIII (1987). xR 0942 x 12.00

DROST, Johanna W.P. Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Ingenaaid. XVI + 172 p. - xT 1984 x 35.00

DROSTE, Coenraet. Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen. Leiden, E.J. Brill, 1879. 3e druk. Ingenaaid. VIII + 263 + Aanteekeningen 267 - 548 p. onafgesneden. Als ook mede Syn verdere bejegingen aan en in verscheyde vreemde Hoven en Landen. Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. xL 3303 x 60.00

DROZ, P.F. La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 8 p. - xY 0435 x 15.00

DRUKKER, Ber. (samengst.). Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Gebonden. 270 + illustraties. Uitgegeven voor het Hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. xT 6539 x 10.00

DUBBELMAN, Jan Erik en TANJA, Jaap. Vreemd gespuis. Amsterdam, Ambo/Novib, 1987. Paperback. 224 p. Ills. Anne Frank Stichting. xB 0941 x 10.00

DUBEROS, R. La tuberculose. Mal de misere. Paris, Union des Syndicats, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. Propagande Sundicale. xT 2285 x 10.00

DUBOIS, A. De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix. Oud-Beijerland, J.P. v.d. Tol, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6142 x 7.50

DUBY, Georges/Michelle Perrot (eds.). Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. Onder redactie van Arlette Farge en Natalie Zemon Davis. Amsterdam, Agon, 1992. Gebonden Stofomslag, Ills., 481 p. Met een nawoord van Rudolf Dekker. xY 1212 x 20.00

DUDOK VAN HEEL, A.E., Nationale kracht. Gedachten tot oplossing van het weerbaarheidsvraagstuk. Haarlem, De erven F. Bohn, 1908. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7494 x 10.00

DUFFEL, Jakob. Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832. Emmerich, Gebr. van Beek, 1932. Ingenaaid. 111 p. Ills. Sonderdruck aus der Festschrift des Gymnasiums, 1932. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5386 x 16.00

DUIJS, J.E.W. De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 6964 x 9.00

DUIJS, J.E.W. Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen. Brochurenhandel S.D.A.P, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 7885 x 9.00

DUIJS, J.E.W. Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind? Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Geniet. 28 p. - xT 4953 x 8.50

DUIJS, J.E.W. Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering. Amsterdam, Ontwikkeling, [1915]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5886 x 8.50

DUIJS, J.E.W. Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep. Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Ingenaaid. 86 p. - xT 2376 x 10.00

DUIJS, J.E.W. Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4876 x 14.00

DUIJS, J.E.W. Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie). Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Geniet. 32 p. - xT 6387 x 8.00

DUIN, M. van der. 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand. Kampen, J.H. Kok, 1931. Gebonden. 244 p. - xR 6426 x 15.00

DUINEN, G. van. Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede. Heemstede, Vereniging Oud-Heemstede Bennebroek, 1952. Oorspr. omslag. 93 p. Ills. - xT 5521 x 12.50

DUINKERKEN, Anton van / Jac. Dankaart / Ben Groenier. Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk. Amsterdam, 1945. Or. omslag. 16 p. - xY 1422 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Nicolaus van Milst 1645-1706. Het Spectrum Utrecht/Brussel 1949. Gebonden Stofomslag Ills. 103 p. Batavia Sacra: Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgeschiedenis. bibliotheekstempeltje. xL 4205 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. E.A. Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1946. Gebonden. 226 p. Ills. - xL 1480 x 18.00

DUKES-GREUP, M.A. Oudaen. 't Huys met syn optreckende brugge. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1984. Oblong, Gebonden, Ills., 96 p. - xY 1293 x 10.00

DULLAART, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903. Oosterbeek, Bosbespers, 1982. Paperback. 87 p. Ills. - xR 6123 x 8.50

DUNNEWIND, Arend. Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet. Sneek, Brandenburgh & Co., 1978. Paperback. 207 p. - xL 8331 x 7.00

DUPRAT, Jeanne. Van oorlog en vrede. Servire, Den Haag, 1932. Oorspr. omslag 59 p. Bevrijding Reeks No. 1 xR 0609 x 8.00

DUYMAER VAN TWIST, L.F. De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Om het Roer van Staat nr. 4. xT 7958 x 10.00

DUYN, Roel van. Het wonder van Amsterdam. Meulenhoff, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Pamflet bij Van Duyns kandidaatstelling voor de Amsterdamse Gemeenteraad voor de PPR. xR 6358 x 8.00

DUYN, Roel van. Schuldbekentenis van een ambassadeur. Amsterdam, Meulenhoff, 1971. 3e druk. Paperback. 192 p. E 225. Nota's, beschouwingen, manifesten, artikelen en vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de gemeenteraad van Amsterdam. xB 3799 x 8.00

DYSERINCK, Hendrik. Nassau-Stamboom. 's-Gravenhage, 1898. Nieuwe papieren omslag. [14] p. Met uitklapbare stamboom. Overdruk uit het Oranjenummer van het Marineblad. xY 5538 x 10.00

E.E.J. de V.-B. Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbetering. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0510 xx 10.00

EARLY, Gerald. Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by... Allen Lane/The Penguin Press, 1993. Bound dustjacket. 351 p. - xW 7404 x 11.50

EBELING, Adolf. De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen. Roermond, M. Waterreus, 1889. Oorspr. omslag. 108 p. Papieren omslag gevlekt, binnenwerk goed. xY 0124 x 15.00

ECHTE METRO KRANT. Echte Metro Krant. Bezorgde Burgers van Amsterdam, 1968. Krant. 12 p. - xY 3989 x 4.50

ECK, Jacobus van. Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1932. Oorspr. omslag. 15 p. Tentoonstelling gehouden in het Waaggebouw Amsterdam, 1932. xT 8089 x 9.00

[EEDEN] HEIJENBROCK, H. Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij? S.L. van Looy, Amsterdam 1899. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 23 p. - xB 8504 x 25.00

EEGHEN, I.H. van. Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1962. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9155 x 8.00

EEGHEN, I.H. van. Inventaris van het familie-archief Backer. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1954. Oorspr. omslag. 114 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0079 x 7.50

EEGHEN, I.H. van. Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1960. Oorspr. omslag. 107 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0077 x 7.50

EEGHEN, S.P. van. Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij, [1916]. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 7511 x 8.50

EEKHOFF, W. Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen. W. Eekhoff, Leeuwarden, 1864. 2e vermeerderde druk, Vernieuwd omslag met opgeplakt het oorspr. omslag, 144 p. - xT 9122 x 25.00

EEN ARTS. In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen). Amsterdam, De Dageraad, 1913. Oorspr. omslag. 71 p. - xT 1204 x 10.00

EEN BEROEPSPOFFICIER. Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 6913 xx 8.50

EEN GEREFORMEERDE. Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien. Rotterdam, J.P. Honnef, 1917. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 6957 x 8.50

EEN GEWONE HUISMOEDER (FAMKE). [= Alida C. Veen-Brons]. Een tweede antwoord aan De Opstandigen. Het probleem der ongehuwde vrouw staan wij voor een nieuwe liefdes-ethiek? Amsterdam, L.J. Veen, [1927]. Oorspr. omslag. 32 p. Toespraak gehouden voor de Nederl. Vereen. van huisvrouwen afdeeling Zaandam. xT 4715 x 8.00

EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen. Rotterdam, E. de Bont & Zoon, 1882. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 7518 x 12.50

EEN HUNNER. Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 5876 x 8.00

EEN NEDERLANDER [ =Leonard J. van Rhijn]. Nederlands Volksbestaan. Een woord aan mijne landgenooten. Amsterdam, Hoveker, 1863. Vouwblad. 8 p. Ter herdenking van Nederlands bevrijding in 1813. xT 9298 x 9.00

EEN NEDERLANDER. Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander. 's-Gravenhage, N.V. Exploitatie Mij. van Dagbladen, 1915. Oorspr. omslag. 42 p. - xT 4291 x 10.00

EEN NEDERLANDER. Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander. 's-Gravenhage, N.V. Exploitatie Mij. van Dagbladen, 1916. 2e vermeerderde druk, Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5137 x 9.00

EEN ORANJEKLANT. De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant. Rotterdam, Van Meurs & Stufkens, 1879. Oorspr. omslag. 58 p. - xY 3485 x 16.00

EEN PROLETARIER. Het Laaste Woord in den Klassenstrijd. Amsterdam, 1904. Geniet. 32 p. - xR 4700 x 15.00

EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. Schetsen uit het militaire leven. Wolvega, Volksdrukkerij, 1890. 2e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 5203 x 12.50

EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie. 's-Gravenhage, P. Kleijn, 1888. Oorspr. omslag. 48p. - xR 5287 x 20.00

EENE GEMENGDE COMMISSIE. De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1880. Oorspr. omslag. 37 p. - xR 9138 x 10.00

EENHEID VAK CENTRALE (E.V.C.) EVC-Gids. 1 Mei 1951 voor Vrede en loonsverhoging. 4e jaargang Mei 1951, nr. 1. Amsterdam, 1951. Geniet. 21 p. Ills. - xY 3370 x 6.00

EENHEID VAK CENTRALE. (E.V.C.) (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus. Uitgave van de E.V.C., z.j. 1 blad. 15 x 22 cm. - xY 2075 x 5.00

EENHEID. Eenheid. Syndikaal Klasse Orgaan. eerste jaargang 13 Juni 1925 no 1. Brussel. 1925. Vouwblad. [8] p. 27 x 18 cm. Vlek op voorzijde. xY 8081 x 6.00

EENHEIDSVAKCENTRALE. 1: Geloofsbrief voor de Eerste Landelijke Conferentie van de Bedrijfsgroep Metaalindustrie 1 Augustus 1946 in Krasnapolsky te Amsterdam. 2: Kies lijst 2: Dat is de E.V.C. Candidatenlijst. 3: Kaartje Stembiljet. Amsterdam, 1946. twee velletjes en een kaartje. - xY 5195 x 7.00

EENHEIDSVAKCENTRALE. Werkende Jeugd. De dag van de werkende jeugd 31 Augustus 1949. Amsterdam, Eenheidsvakcentrale, 1949. Gevouwen 4 p. Ills. - xY 7477 x 10.00

EENHEIDSVAKCENTRALEN. Loonsverhoging. Nu! Amsterdam, E.V.C., 1951. Geniet. 31 p. - xY 1096 x 7.00

EGGINK, L.G. en W.A.T. Schelfhout. Partij verloren... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen. Amsterdam, Joachimsthal, 1947. Gebonden. 220 p. Geillustreerd. - xT 7055 x 15.00

EIGEMAN, J.A. De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1927. Ingenaaid. XX + 140 p. - xT 3233 x 10.00

EIGEMAN, J.A. Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Ingenaaid. 167 p. - xT 2727 x 12.50

EIJKMAN,J. Wij bouwen verder maar op welken grondslag? Amsterdam, W. ten Have, 1940. Geniet. 24 p. - xT 3475 x 9.00

EILANDER, Johan H. Nijmegen. Facetten van een boeiende stad. Nijmegen, Gemeentebestuur, [1961]. Oorspr. omslag. 113 p. Ills. Foto's Wouter van Heusden. Bevat Franse, Duitse en Engelse tekst. xB 4241 x 8.00

EISNER, Herman. De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 14 p. - xT 6710 x 10.00

EK, A. van en W.J. v.d. Veen. Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften. Heerenveen, Heerenveensche Boekhandel, 1937. Oorspr. omslag. 122 p. Kiesverrichtingen. xY 1393 x 10.00

ELIAS, H.J. 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939. Antwerpen/Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1969-1971. 1e en 2e druk. Paperback. 267 + 199 + 212 + 268 p. Deel I: De eerste wereldoorlog en zijn onmiddellijke nasleep augustus 1914 / november 1919. Deel II: Vlaamse wederopbouw in jaren van politieke onmacht, en stijgende verwarring november 1919 / december 1928. Deel III: De verovering van de grote taalwetten en het groeiend radikalisme in Vlaanderen december 1928 / mei 1936. Deel IV: De Vlaamse Beweging in de krisis van het regime mei 1936 / september 1939. xR 1190 x 35.00

ELIAS, H.J. Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928. Gent, 1928. Geniet. 16 p. Met medewerking van P. Geyl, A. Jacob, J. Muls en J. Persijn. xT 7177 x 8.00

ELIAS, H.J. Onze wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Kortrijk, Steenlandt, 1932. Oorspr. omslag. 119 p. Bandontwerp Jozef Cantre. De Phalanks II. [bibliotheekstempeltje]. xT 2391 x 12.00

ELIENS, F.M. Het slot Loevestein. Nederlandse Kastelen Stichting, 1986. Oorspr. omslag, Ills., 39 p., 19 x 13 cm. Serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks deel 13 xY 7863 x 6.00

ELINK SCHUURMAN, W.H.A. De verklaringen van Washington. Waartoe in Indie een oorlogsmarine? Rotterdam, Sijn & Zn., 1928. Geniet. 8 p. - xY 0633 x 8.00

ELLEN, Mac. Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique. Bruxelles. z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Illustraties - xB 9956 x 30.00

ELOUT, C.K. Onze Politieke Partijen. Onze Staatkundige Partijen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden VIII + 79 p. Handboekjes Elck 't Beste. Band A.C. Berlage. xY 6582 x 7.00

ELST, F. Van der. Het standpunt van de Volksunie. Brussel, [1960]. 47 p. - xR 3686 x 8.00

EMBDEN, D. van. Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936. Haarlem, Brochurenhandel V.D.B., 1937. Geniet. 16 p. Vrijzinnig Democratische Bond. xR 7426 x 8.00

EMBDEN, D. van. Nationale ontwapening of volksverdelging. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Oorspr. omslag. 40 p. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Omslagtekening van Louis Raemaekers. xT 6916 xx 10.00

EMBDEN, D. van. Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1925. Geniet. 40 p. Vrijzinnig Democratische Bond en Bureau voor Nationale Ontwapening. xT 7962 x 8.00

EMBDEN, D. van. Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht. Ammerstol, Nooit meer Oorlog Federatie, z.j. Geniet. 13 p. - xT 7965 x 8.50

EMBDEN, D. van. Waarom nationale ontwapening geboden is. Brochurehandel van den Vrijzinnig-democratischen Bond, 's-Gravenhage, 1932. 1e druk, Oorspr. omslag in fotomontage, [4] + 55 p. fotomontage Emmy van Bilderbeek xT 5930 xx 20.00

EMEIS, M.G. Brand in Mokum. Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. T.g.v. 100-jarig bestaan van de Amsterdamse Brandweer. xW 5467 x 8.00

EMEIS, M.G. Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1981. Gebonden, Stofomslag, Ills., 207 p. - xY 1513 x 10.00

EMMENES, A. van. Het Socialisme in zijn twee stroomingen. Sprenger & Co., Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 48 p. - xB 9659 x 12.00

EMMENES, A. van. In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel. L. de Boer, Amsterdam, 1904. Oorspr. omslag 46 p. - xR 0741 x 20.00

EMMENES, A. van. (verz.). Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden. Scheveningen, A. van Emmenes, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9149 x 10.00

ENDLICH, Ben & Nanda van der Zee. Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad. Aspekt, Soesterberg, 2001. Oorspr. omslag Ills. 127 p. Met opdracht van de auteur aan Theo van Gogh. xT 6263 x 9.00

ENDLICH, Ben. 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee. Aspekt, Soesterberg, 2002. Oorspr. omslag Ills. 416 p. - xB 8844 x 15.00

ENDREI, Walter G. e.a. Textielhistorische Bijdragen 18 (1977). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1977. Oorspr. omslag, Ills., 107 p. Over: Produktiviteit van de Vlaamse lakennijverheid in de late middeleeuwen. De Ned. textielinzending op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1878. Twintig jaar beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesie. weverij "De Eendracht" te Haaksbergen, etc. xT 3859 x 4.50

ENGBERTS, E. Het antisemitisme critisch bezien. Baarn, Hollandia, 1933. Ingenaaid. 272 p. - xT 0518 x 15.00

ENGELBERT van BEVERVOORDE, K.TH. Geschiedenis van het Slot te Muiden. G.A. de Weille & Zoon, Weesp, [ca. 1936]. Gedecoreerde linnen band, 64 p. Uitgegeven in opdracht en voor rekening van C. Reder, Bewaarder van het Muiderslot te Muiden. [bibliotheekstempeltje]. xR 8997 x 8.00

ENGELBRONNER, d'. Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1864. Gebonden. 54 + 26 p. Bijgevoegd: Nationaal Gedenkteeken voor november 1813, Programma voor de feestviering van 17 november 1863, ontworpen door de hoofdcommissie en vastgesteld met goedkeuring van Z.M. den Koning. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, Vouwblad, 8 p. [bovenzijde rug beschadigd]. xR 6828 x 45.00

ENGELEN, W.E. Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander. Leeuwarden, [1863]. Herbonden. 28 p. - xR 8629 x 10.00

ENGELMANN, Bernt. De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1993. Paperback. 302 p. Ills. - xW 0104 x 7.00

ENGELS, A.H.J. Fabrieksmenschen. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 45 p. Volksbibliotheek no 14. xT 4704 x 8.00

ENGELS, Fr. De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap. Pegasus, Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag, 85 p. Marxistische Bibliotheek deel 7 xY 6052 xx 9.00

ENGELS, Jacq. Het gemeenschapshuis voor werkeloozen. Amsterdam, Contact, [1935]. Oorspr. omslag. 77 p. - xT 7310 x 10.00

ENGERING, Th.J.F. Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd. Z.p. [1945]. Oorspr. omslag. [16] p. - xT 6293 x 10.00

ENGLERT. M. Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel. Nederland, De Rode Nederzetting, 1936. Oorspr. omslag. 1 partituur (36 bladen). Omslag: Ger Sligte. Bevat werk van: M. Englert, Wim Gaffel, J. Mackenzie, Andries Hartsuiker, J.C. Andreae, Willem Andriessen, Rudi Weiszert, Christoph Praetorius, Luigi Cherubini, E. Mandyczewski. xT 4592 x 12.50

ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. De Daad. Drachten, Laverman, [1915]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Manifest tegen Oorlog en Militarisme. xT 1915 x 7.00

[ENKLAAR]. Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag J.B. Wolters Groningen 1959. Gebonden 362 p. Liber Amicorum met bijdragen van o.m. J.H. Thiel, Maartje Draak, C.A. Bouman, R.R. Post. xL 0860 x 20.00

ENNO van GELDER, H.A. Nederland sinds de zestiende eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1937. Gebonden stofomslag. Ills. 208 p. Patria reeks VIII. - xL 4179 x 8.00

ENNO VAN GELDER, H.A. Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk. Utrecht, A. Oosthoek, 1947. Gebonden Stofomslag VII + 193 p. Ills. - xK 9637 x 12.00

ENSCHEDE, J.W. De melodie van het Wilhelmus. Overgedrukt uit Oud-Holland, 1894, 3e afl., XIIe Jaarg. Gebonden in half leer, Ills., 20 + 32 p. Los bijgevoegd: drie exemplaren van de Wilhelmus herdruk van Enschede uit 1895. xT 9264 x 40.00

ES, W.J.L. van. De Fransche Nederlanden. Apeldoorn, C.M.B. Dixon, 1918. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. - xB 7152 x 7.00

ES, W.J.L. van. De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting. Z.p. 1940. Oorspr. omslag. 100 p. Vermeerderde overdruk uit De Nieuwe Gids van juli en augustus 1940. [bibliotheekstempeltje]. xT 5981 x 10.00

ESSEN, L. van / F. van Cauwelaert / T. Herbert / L. de Lichtervelde en Joris van Severen. De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen. Brussel, Universum, [1938]. Oorspr. omslag. 133 p. [omslag roestvlekjes]. xT 0897 x 20.00

ESSEN, L. van der en G.J. Hoogewerff. Le Sentiment National dans les Pays-Bas. Bruxelles, Les Editions Universitaires, 1943. Ingenaaid. 102 p. - xR 7218 x 10.00

ESSEN, L. van der. De historische gebondenheid der Nederlanden. Antwerpen, De Sikkel, 1938. Ingenaaid. 39 p. - xR 7219 x 10.00

ESSO, I. van. Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje. Amsterdam, Menno Hertzberg, 1965. Ingenaaid. 64 p. Ills. iets gevlekt xK 9487 x 9.00

EVERS, George & Harry Peer & Geerten Schrama. Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA. Nijmegen, SUN, 1983. Ingenaaid. 284 p. Ills. - xH 9001 x 9.00

EVERTS, Johannes. Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie. Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1920. Geniet. 38 p. Met twee vouwbladen. Geschriften van den Armenraad te Amsterdam Nr. IV. xT 6671 x 10.00

EX ORIENTE LUX. JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux. Leiden, 1940. Ingenaaid. Ills. - xH 1791 x 18.00

EXCELSIOR. Psychisch-organisch communisme. A.A.W. Bolland, Goes, 1888. Oorspr. omslag, 128 + 16 p. - xT 4527 x 30.00

EYCK, Jan (red.). Staf De Clercq. Antwerpen, Boekengilde Brederode, 1951. Oorspr. omslag. 117 p. Met portret. Den Vaederlandt Getrouwe deel 3 van de reeks. xT 0609 x 10.00

EYSINGA, W.J.M. De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912. E.J. Brill, Leiden, 1912. oorspr. omslag 31 p. lichte waterschade xR 0742 x 8.00

F.D.N. = NIEUWENHUIS, Ferdinand Domela. Is het atheisme onzedelijk? Amsterdam, De Dageraad, 1927. Geniet, 16 p. Uitgave n.a.v. de onzedelijkheidsverklaring door Minister Heemskerk der Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. xT 1209 x 10.00

F.L.F. De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten. Bolsward, Schermer, 1925. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 5861 x 12.50

FAAS, Henry. God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen. Utrecht, A.W. Bruna, 1967. Paperback. 304 p. Bruna Boeken. xB 4223 x 8.50

FAAS, Henry. Termieten & Muskieten. Amsterdam, Sijthoff, z.j. Paperback. 260 p. Ills. Vernieuwing en vernieling in de Nederlandse politiek. xL 9892 x 7.00

FABBRI, Luigi. Che Cosa e l'Anarchia. Paris, Librairie Internationale, z.j. Geniet. 16 p. - xT 9035 x 10.00

FABER, H. (Voorzitter). Prospectus: Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie. Utrecht, [1935]. Vouwblaadje [4] p. 22 x14 cm - xY 8209 x 7.50

FABIANUS BOLLEN, P. en P. Ladislaus Kerkhove. Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947. Mechelen, Sint Franciscus Drukkerij, 1950. Oorspr. omslag. 458 p. - xB 2461 x 25.00

FABIUS, A.N.J. De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 7382 x 20.00

FABIUS, D.P.D. Elout van Soeterwoude. 's-Gravenhage, A. Berends, 1894. Oorspr. omslag. 39 p. Met portret. - xT 5919 x 10.00

FABRI, H.F. e.a. (eds.). Mars et Historia. 25 jaar. {1966-1991]. Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie, 1991. Gebonden, Ills., 263 p. 34 x 25 cm. - xY 5772 x 12.00

FAHRENFORT, J.J. Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Geniet. 34 p. Openbare les, op 17 april 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8777 x 10.00

FALKENBURG, Ph. De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Oudekerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 36 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xT 7316 x 12.50

FALKENBURG, Ph. Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0551 x 9.00

FARAGO, Laszlo. Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat. Amsterdam/Brussel, Nederlandsche Keurboekerij/Onze Tijd, 1937. Gebonden. 330 p. Ills. - xK 9503 x 12.00

FARBMAN, Michael S. De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief. Amsterdam, Seyffardt, 1931. Geniet. 64 p. Geauthoriseerde vertaling naar een overdruk uit The Economist. [G. van 't Reve]. xT 4312 x 10.00

FASSEUR, C. De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. 1e druk. Paperback. 552 p. Ills. - xR 6279 x 12.00

FAYAT, Hendrik. In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel). Antwerpen/Weesp, Standaard, 1985. Paperback. 480 p. - xT 2680 x 10.00

FEBER, G.H.A. De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie. Roermond-Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1933. Oorspr. omslag. 119 p. - xR 9441 x 10.00

FEDELI, Ugo. Il Movimento Anarchico a Carrara. Napoli, Edizioni Rl, 1952. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 8013 x 10.00

FEDERATIE AMSTERDAM DER S.D.A.P. Wij kondigen U een belangrijk bezoek aan!. De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond hebben besloten om van 20 tot 26 April een Dageraad-week te organiseeren. Wijs hem of haar niet af. Amsterdam, [1913]. Vouwvel [4] p. 20 x 13 cm. Lees dit blaadje daarom met aandacht en laat het ook uw vrouw lezen! xY 7750 x 7.00

FEDERMANN, Reinhard. Die konigliche Kunst. Eine Geschichte der Alchemie. Wien, Paul Neff Verlag, 1964. Einband Umschlag. 415 p. Ills. - xH 0098 x 15.00

FEENSTRA KUIPER, J. Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. Bound. XXII + 330 p. 1 folded table & 5 plates. Werken Nederlandsche Economisch-Historisch Archief 3. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xB 5005 x 20.00

FEEST-CONCERT. Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen. s-Gravenhage, H.L. Smits, [1887]. Oorspr. omslag. [14] p. Feestcommissie J.P. Vaillant et al. xY 4686 x 10.00

FEESTGIDS 1874. Officieele Feestgids bij het XXV jarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1874. Oorspr. omslag. 26 p. Geillustreerd. - xY 0184 x 15.00

FEESTGIDS 1887. Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p + [16] p. Feestlied door J.J.L. Ten Kate. De Nederlandsche Vlag: Ludwig Felix Brandts Buys met muzieknotatie. xY 0183 x 25.00

FEESTGIDS 1887. Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887. Amsterdam, J.C.M. van Diggelen & Co., 1887. Oorspr. omslag. 32 p. Met veel plaatselijke advertenties. Met o.a. Amsterdams Oranjelied op den twaalfden april 1887 van W.J. Hofdijk. xT 7711 x 12.50

FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 80 + advertenties. Geillustreerd. - xY 0988 x 10.00

FEESTGIDS NAARDEN. Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898. Naarden, A.A./ van Hemert, 1898. Geniet. 42 p. H.M. Koningin Wilhelmina. xY 3914 x 10.00

FEESTWIJZER Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898. Sliedrecht, Gebr. Luijt, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 4677 x 8.00

FEITH, J.A. De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw. Groningen, Foresta, 1979. Gebonden Stofomslag. 184 p. Geillustreerd. Verlucht met een aantal kaarten en afbeeldingen uit die tijd. xY 1762 x 12.50

FEIWEL, M. Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985. Gebonden. 107 p. Ills. - xR 7782 x 10.00

FEJTO, Francois. Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un despote eclaire. Paris, Librairie Plon, 1953. Broche. 356 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 7090 x 12.00

FELIX / MARNIX. Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk. Delft, AStudiegenootschap Neerland's Toekomst, [1945-1946]. Oorspr. omslag. 9 + 15 p. Twee deeltjes. Uitgave van het studiegenootschap Neerland's Toekomst no. 1 & 2. xY 0978 x 12.00

FELIX, Annette, R. HALLEUX, en C. COPPENS. 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985. Leuven, J. Roegiers, 1985. Oorspr. omslag. 201 p. Ills. Tentoonstelling in de Universiteitshal Leuven 14 november - 7 december 1985. xT 2810 x 10.00

FENNER BROCKWAY, A. Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922. Oosterbeek, Libertas, 1922. Geniet. 13 p. - xT 6903 x 8.00

FENNER BROCKWAY, A. Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922. Oosterbeek, Libertas, 1922. Geniet. 13 p. Geschriften vanwege het Comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (C.M.S.). xT 5511 x 8.50

FERINGA, J.H. Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden. Amsterdam / Pretoria, Hoveker & Wormser, 1898. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 4690 x 10.00

FERNALD, John. Destroyer from America. Illustrated by John Worsley. London, Jonathan Cape, 1942. Second impression. Bound. 127 p. - xH 6563 x 15.00

FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Dus jij denkt dat je een mens bent? Een korte geschiedenis van de mensheid. Bert Bakker, Amsterdam, 2005. Paperback, 200 p. - xY 1809 x 8.00

FERRON, Louis. De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse societeit Teisterbant. De Haan, Haarlem, 1981. Oorspr. omslag Ills. 163 p. - xB 8659 x 10.00

FERWERDA, G.S. Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland. 's-Gravenhage, Uitg. Mij. Centraal, 1930. Oorspr. omslag. 94 p. Geillustreerd. G.S. Ferwerda Oud-Geemployeerde van De Bataafsche Petroleum Mij. xT 4280 x 10.00

FESTSCHRIFT 2. Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband. Wien, Vorwarts, 1929. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. - xY 1255 xx 25.00

FILIUS, Jan. (ed.). Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck. Amsterdam, 1980. vijfde gewijzigde druk. Geniet. 28 p. - xR 2262 x 7.00

FIMMEN, Edo. Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede. Amsterdam, Ontwikkeling, [1923]. Oorspr. omslag. 23 p. Rede uitgesproken op het internationaal congres voor den wereldvrede, gehouden te 's Gravenhage 10-15 December 1922. xT 7003 x 8.00

FISCHER, E.J. e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 25 (1985). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1985. Oorspr. omslag, Ills., 123 p. Over: Criminaliteit, schering en inslag; vermogens- en geweldscriminaliteit in Enschede en Lonneker, 1850-1990. Gedwongen winkelnering in Twente tussen 1830 en 1890. Van kalandermolenaars tot moderne appreteerbedrijf, Helmond 1800-1870., etc. xT 3858 x 5.00

FISHER, H.A.L. Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Gebonden. 319 + 307 + 367 p. Met kaarten. Rug licht verkleurd, bibliotheekstempeltje. xL 5127 xx 20.00

FLAMENT, A.J. De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1896. Oorspr. omslag. 168 + IV p. (Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894). [bibliotheekstempeltje]. xL 6665 x 15.00

FLES, L. Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak. Amsterdam, J. van Loo, [1935]. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 7397 x 10.00

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag, 126 p. Frontispice J. Braakensieck xT 5144 x 9.00

FLEXNER, James Thomas. Washington. The indispensable man. London, St. James's Place, 1976. Bound. XVII + 423 p. Ills. - xM 3423 x 18.00

FLIER, G.J. van der. Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September). 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1898. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 4679 x 12.00

FLIER, G.J. van der. Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September). 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1898. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 5534 x 10.00

FLINKENFLOGEL, W.N. Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933. Publitoet-Geschiedenis, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 31 p. - xR 9674 x 5.00

FLURSCHEIM, Michael. Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch. J. Kuiken Jz., St. Anna-Parochie, 1892. Oorspr. bedrukt omslag 61 p. - xB 9990 x 20.00

FLYNN, John T. The truth about Pearl Harbor. Glasgow, The Stickland Press, 1945. Oorspr. omslag.46 p. - xT 6398 x 10.00

FOCKEMA ANDREAE, J.P. Buitenmodel-kalender voor den wetgever. Utrecht, H. de Vroede, 1939. Ingenaaid. 114 p. - xT 1974 x 10.00

FOCKEMA, R.A. Minister Aalberse en zijn tijd. Hilversum, De Blauwvoet, [1925]. Geniet. 38 p. - xR 8398 x 8.50

FOHRBECK, Karla en Huub Kuijpers (red.). Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling. Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1987. Ingenaaid. 255 p. Ills. - xB 4388 x 10.00

FOKKEMA, Anita e.a. Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven. Uitgeverij Media 2000, Oorspr. omslag. 128 p. Beeldredactie en vormgeving: Jan de Wringer. xR 1198 x 8.00

FOKKENS, Phocas. Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam. Amsterdam, De Uil, 1944. Gebonden Stofomslag. 186 p. Met ingeplakte plaatjes. - xR 8410 x 15.00

FOKKER, Eduard. Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht. Amsterdam, Joh. Muller, 1899. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7202 x 9.00

FONDSLIJST. Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen. Amsterdam, Pegasus, [ca. 1939]. Los vel. Ter bestudeering van het Marxisme-Leninisme. xY 2037 x 4.00

FONTEYN, Guido. De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux. Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1980 2e druk. Paperback. 172 p. - xL 9780 x 8.00

FOWLER, Laurence & Helen. Cambridge commemorated. An anthology of university life. Cambridge, Cambrige University Press, 1984. Bound dustjacket. XIV + 384 p. Ills. - xR 2718 x 10.00

FRANK, Cobie. Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman. Haarlem, In de Knipscheer, 1985. Paperback. 256 p. - xP 0215 x 8.00

FRANK, P. La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale! Paris, La Lique Communiste, 1934. Broche. 40 p. - xY 1862 x 10.00

FRANKE, G.A.J. Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen. Groningen, B. Jacobs, 1887. Ingenaaid. 25 + 274 p. - xT 2026 x 20.00

FRANKLIN / A. Osborn. Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging]. Inter. Anti-Mil. Vereeniging (IAMV), Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag, 16 p. omslag Wybo Meyer xT 3647 x 9.00

FRANSES, Desiderius. Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk. 's-Hertogenbosch Teulings'. 1941. Ingenaaid. 82 p. Collectanea Franciscana Neerlandica V-3. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7915 x 10.00

FREDERIKS, J.G. De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1892. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 5524 x 15.00

FREDERIKS, K.J. Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1945. Oorspr. omslag. 102 p. - xT 4258 x 10.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2208 x 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2207 x 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Zapata and the Mexican Revolution. Pamphlet No. 3. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2209 x 8.00

FREELY, John. Inside the Seraglio. Private lives of the Sultans in Istanbul. Penguin Books, London, 2000. Paperback, Ills., 361 p. knikje in omslag xY 7769 x 8.00

FRENK, Paul. Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt. Lippstadt, Rudolf Janssen, 1946. Oorspr. omslag. 89 p. [Gebruikssporen]. xT 7827 x 10.00

FRIEDRICH, Otto. Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig. Baarn, Het Wereldvenster, 1978. Gebonden Stofomslag 339 p. Ills. - xR 7915 x 10.00

FRIES, K. de. In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje. Utrecht, W. de Haan, 1947. 2e druk. Gebonden stofomslag. 242 p. - xT 2210 x 12.00

FRIESWIJK, Johan. Socialisme in Friesland 1880-1900. Amsterdam, Van Gennep, 1977. Paperback 271 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 2. (Reeks van het IISG). xR 4088 x 7.00

FRIETEMA, H>J> Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie. Wolvega, G. Taconis, 1928. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 6164 x 10.00

FRIJHOFF, W.TH.M. Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? SUN, Nijmegen, 1984. Oorspr. omslag, 45 p. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de maatschappijgeschiedenis...Erasmus Universiteit te Rotterdam. xT 5808 x 8.00

FRIJHOFF, Willem & Margot Jongedijk & Ruud Rottier. 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798. Annonce Pers, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag in zeefdruk, Ills. 88 p. Tentoonstelling in Maison Descartes 16 mei t/m 14 juni 1989. xR 7748 x 20.00

FRIJHOFF, Willem. Heiligen, idolen, iconen. SUN, Nijmegen, 1998. Oorspr. omslag Ills. 96 p. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 3586 x 9.00

FROE, A. de. Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens. W. de Haan/Standaard Boekhandel, Hilversum/Antwerpen, 1967. Oorspr. omslag 228 p. Palladium 28 xR 3211 x 9.00

FRUIJT, G.P. Drie Oranjeliederen. Amsterdam, F.W. Egeling, 1898. Oorspr. omslag. [8] p. Ills. Uitgave van de Nederlandsche Zondagschool-Ver. xY 2927 x 15.00

FRUIN, J.A. De Anfang en de slichte Clage umme varende Have. Naar het Oud-Saksische recht. Amsterdam, C.G. van der Post, 1871. Oorspr. omslag. 84 p. Met aanhangsel, over de actien om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8891 x 15.00

FRUIN, R. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. Oorspr. omslag. 102-245 p. Vroeger door Is. An. Nijhoff en P. Nijhoff. xT 7818 x 12.00

FRUIN, R. De provincie Zeeland en hare recherlijke indeeling voor 1795. J.C. & W. Altorffer, 1933. Oorspr. omslag. 151 p. Uitgave van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg. [bibliotheekstempeltje]. xL 5902 x 9.00

FRUIN, R. Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. Ingenaaid. 643 p. Rijks Archief-Depot in de provincie Zeeland. [bibliotheekstempeltje, binnenwerk goed]. Omslag zie foto. xL 6230 xx 25.00

FRUIN, R. Nachrift van Dr. R. Fruin op zijn Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, A.W. Sythoff, 1864. Oorspr. omslag. 16 p. - xL 8610 x 16.00

FRUIN, R. The siege and relief of Leyden in 1574. Translated by Elizabeth Trevelyan. Introduction by G.M. Trevelyan. The Hague, Martinus Nijhoff, 1927. Bound. XII + 160 p. + maps. - xK 9495 x 16.00

FRUIN, R. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598. [Leiden, 1857]. Herbonden bruin buckram. 240 p. - xB 7853 x 20.00

FRUIN, R. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598. J.H. Gebhard & Co., Amsterdam, 1861. Gebonden half leer VIII + 444 p. band licht versleten xB 9768 x 25.00

FRUIN, R., J.E.H. Hooft van Iddekinge en W.J.C. Rammelman Elsevier. De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden, bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm herdrukt. Namens de historische commissie van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde. {=de inleiding]. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1874. 36 p. - xY 3479 x 8.00

FUCHS, J.M. Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn. Amsterdam, W. ten Have, [1936]. Oorspr. omslag. 55 p. - xB 6633 x 9.00

FUCHS, J.M. Oude dokter, kleine dichter 1819-1900. De geschiedenis van de Fuchsen. Amsterdam, De Beuk, 1982. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. Oplage 500 exx. xY 6897 x 8.00

FUCHS, J.M. Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman. Amsterdam, [1967]. Gebonden Stofomslag 135 p. Ills. Mooi exemplaar. xB 3542 x 12.00

FUENTES, Carlos. The buried mirror. Reflections on Spain and the new world. London, Andre Deutsch, 1992. Bound dust jacket. 399 p. Ills. Ills. xM 0365 x 18.00

FUKKINK, H. Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet. Utrecht, 1941. Oorspr. omslag. 62 p. + twee bijlagen. Overdruk van het maandblad van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon der Gemeente Utrecht. xT 7990 x 10.00

FUUT, E. [=Evert Aart Vermeer]. En toch beweegt zij zich. Amsterdam, Mei 1944. 20 p. - xT 5810 x 5.00

G.V.N. Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure. Amsterdam, C.L. van Langehuysen, 1854. Gebonden. XII + 58 p. - xT 3528 x 10.00

GAAL, F.J. van. Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989. Gebonden. XXVI + 470 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Deel LXXXI. xR 6448 x 10.00

GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Walburg Pers, Zutphen, 1991. 2e druk, Oorspr. omslag, 192 p. fraai geillustreerd xT 5341 x 12.00

GAAY FORTMAN, B. de. Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer. Z.p., Uitgave van de Unie van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland, 1921. Geniet. 40 p. - xT 6758 x 8.50

GABRIELS, H. en K. Jongman. Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990. 's-Gravenhage, Shell Internationale Petroleum Mij., 1990. Ingenaaid. 240 p. Ills. - xR 3019 x 15.00

GAJUS. De revolutie in Rusland. A.B. Soep, Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 51 p. - xT 6357 x 15.00

GALEN LAST, H. van. Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig. Bussum, Fibula van Dishoeck, 1969, Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibulareeks 37. xL 9188 x 7.50

GALEN, L.C.E. Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland. Amsterdam, L.J. Veen, [1945]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6165 x 7.00

GANS, Evelien. Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956. Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Gebonden Stofomslag, Ills. 708 p. - xR 2506 x 15.00

GANS, Mozes Heiman. Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Baarn, Bosch & Keuning, 1974. 4e druk. Gebonden Stofomslag 848 p. Ills. klein scheurtje in stofomslag hersteld. xR 3209 x 60.00

GANTOIS, J.M. De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag. Wilrijk, Oranje Uitgaven, 1967. Paperback. XI + 496 p. Ills. - xR 6809 x 10.00

GANTOIS, J.M. Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond. Brugge, Wiek op, 1942. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. Tekst van de lezing voor Zannekin, Arbeidsgemeenschap voor Zuid Vlaanderen, en den Vlaamschen Toeristenbond. xB 4377 x 10.00

GAPONE, GEORGE. Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen]. Rotterdam, H.A. Wakker, 1905. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7152 x 20.00

GARGAS, Zygmunt. Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland. Z.p. [1917]. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9122 x 8.50

GARVENS, O. Crisis. Coloured designs by: O. Garvens, O. Gulbransson, Th. Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz, Ed. Thony. Hamburg, Broischek & Co., 1931. Soft cover. 22 p. Illustrated. [Rug licht beschadigd]. Karikaturen met kritiek op het Verdrag van Versailles. xY 3228 x 40.00

GAULKE, Johannes. In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders. Zandvoort, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, z.j. Geniet. 63 p. - xR 5938 x 10.00

GAWRONSKI, Jerzy. Amsterdam, een maritieme stad? Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2009. Oorspr. omslag, Ills., 29 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Maritieme en urbane Archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode, in het bijzonder de stad Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 19 mei 2009. xT 7139 x 9.00

GAWRONSKY, Dimitry. De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1919. Oorspr. omslag, 78 p. - xT 5967 x 10.00

GAWRONSKY, Dimitry. Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt. Paul Cassirer, Berlin, 1919. Umschlag, 88 S. - xT 7385 x 15.00

GEDENKBOEK. Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1941. Gebonden Stofomslag XXII + 314 p. Ills. - xK 9357 x 15.00

GEDENKBOEK. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Gedecoreerde linnen band, 190 p., Ills. Omslag en schutbladen: Hahn jr. xR 4096 x 17.50

GEDENKBOEK. Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926. 's-Gravenhage, 1926. Gebonden. 239 p. Ills. - xL 7487 x 15.00

GEDENKBOEK. Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927. Amsterdam, 1927. Ingenaaid. 104 p. Ills. - xP 1296 x 10.00

GEDENKBOEK. N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950. 's-Gravenhage, 1950. Gebonden. 212 p. Ills. Met kaart. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zestigjarig bestaan. xL 7245 x 10.00

GEDENKBOEK. Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting. Kampen, J.H. Kok, 1928. Gebonden Stofomslag 519 p. Ills. Voorwoord H. Colijn en G.M. den Harogh. [bibliotheekstempeltje]. xL 4960 xx 20.00

GEELKERKEN, C. van. (ed.). De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941. Uitgave Nenasu, Mei 1941. Gebonden. 400 p. Ills. Op band: Voor Volk en Vaderland. xT 2619 x 50.00

GEER, D.J, de. De Synthese in den Oorlog. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1942. Geniet. 16 p. - xT 7987 x 8.00

GEERKE, H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. Utrecht, W. de Haan, z.j. Gebonden. 253 p. [Particuliere band]. xW 9964 x 11.50

GEISSLER, Christian. Het Derde Rijk. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 234 p. Illustraties bijeengebracht door Giancesare Gamba. xK 0007 x 9.00

GELDER, H. van. Algemeene Geschiedenis. Vier delen. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1903-1919. Gebonden. Eerste deel: Tot den dood van Pericles. Tweede deel: Tot de verbreiding van het Christendom. Derde Deel: Tot het overwicht van het Westen op het Oosten. Vierde deel: Geschiedenis van het Westen tot het beginnend verval der pauselijke macht. xH 3920 x 34.00

GELDER, H.E. e.a. Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1940. Gebonden stofomslag. 115 p. Ills. T.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4426 x 12.00

GELDER, H.E. e.a. Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1940. ingenaaid. 115 p. Ills. T.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Typografie A.A.M. Stols. xK 5992 xx 10.00

GELDEREN, J. van en J.E. Stokvis. Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Oorspr. omslag. 36 p. Geschriften van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken (S.V.M.V). nr. 9 xR 7403 x 8.00

GELDEREN, J. van en P. Geyl. e.a. Nederland erfdeel en taak. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940. Gebonden. 200 p. Bandontwerp Georg Rueter. Voorwoord Prins Bernard der Nederlanden. xL 4540 x 8.00

GELDEREN, J. van. Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3525 x 15.00

GELMAN TAYLOR, Jean. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1988. Oorspr. omslag. 256 p. Ills. - xR 2714 x 10.00

GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad ”Gemeenschappelijk Grondbezit” uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932. Gedrukt ter Utrechtse Typografen Associatie, Utrecht, 1932. Gebonden 161 p. Typografische verzorging van C. de Haas. xB 8502 xx 30.00

GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad ”Gemeenschappelijk Grondbezit” uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932. Gedrukt ter Utrechtse Typografen Associatie, Utrecht, 1932. Oorspr. bedrukt omslag 161 p. Typografische verzorging van C. de Haas. xR 0928 x 20.00

GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat. Eindhoven, Oranje Vrijstaat. [1970]. [10] p. Gestencild. - xY 4224 x 10.00

GENDT, E. van. Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren. Leiden, C. Kooyker, 1902. Herbonden. 21 p. - xT 0477 x 15.00

GENECHTEN, R. van. Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang? Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 9030 x 7.00

GEORGE, David Lloyd. Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden. Z.p. [1918]. Geniet. 12 p. - xT 6401 x 6.00

GERAETS, Fons. Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw. Weert, Van Buuren, 1999. Paperback. 416 p. - xR 6390 x 10.00

GERBRANDY, P.S. Indonesia. London, Hutchinson & Co., 1950. Bound. 224 p. With 28 illustrations. xH 2962 x 12.00

GERHARD, A.H. Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. - xR 3400 xx 20.00

GERHARD, J.W. Algemeene Volksschool of Vrije Scholen? Amsterdam, In eigen beheer, 1904, Oorspr. omslag. 40 p. Met 19 afbeeldingen buiten den tekst. xB 8141 x 15.00

GERHARD, J.W. Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland. Ontwikkeling, 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag, met 32 afbeeldingen, 48 p. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs. xT 6704 x 15.00

GERHARD, J.W. Voor neutrale Vakvereenigingen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 0132 x 10.00

GERLACH, P. De verhalen over de dood van Balthasar Gerard. Tilburg, Henri Bergmans, 1949. Oorspr. omslag. 58 p. Historisch tijdschrift serie studie no. 7. xR 7483 x 10.00

GERLO, Alois. Marnix l' enigmatique ? A propos d' une nouvelle biographie de Marnix de Sainte-Aldegonde (1540-1598). Bruxelles, 1953. Oorspr. omslag, 14 p. v.d.s., van harte. A.G. [rechterbovenhoek van het omslag] xY 3563 x 6.00

GERRETSON EN GEYL. Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Gebonden Stofomslag 392 p. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. xR 0924 x 12.50

GERRETSON, C. De Tusschenwateren 1839-1867. Dipolomatieke Documenten verzameld en uitgegeven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1943]. Gebonden.404 p. - xT 2663 x 12.50

GERRETSON, C. Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1936. Ingenaaid. XIV + 482 + 528 p. - xT 3158 x 20.00

GERRETSON, C. Verzamelde werken. Zeven delen. Bosch & Keuning, Baarn 1973-1987. Gebonden Stofomslag incl. Deel VII, Inleiding en registers, Verzorgd en ingeleid door G. Puchinger. xB 5345 x 85.00

GERRETSON, C. en P. Geyl. Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748). Utrecht, Kemink en Zoon, 1934. Ingenaaid. X + 499 p. Los deel. Werken Historisch Genootschap derde serie. xB 3197 x 10.00

GERRETSON, F.C. Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden. Joh. Enschede en Zonen, 1932-1941. Gebonden half leer. 489 + 583 + 986 p. Ills. folding maps, Index. Mooie set. Standaard geschiedenis van Shell xR 2981 x 350.00

GERRETSON, F.C. History of the Royal Dutch. Four volumes. E.J. Brill, Leiden, 1953-1957. Cloth. Ills. 287, 355, 307, 362 p. Ills. folding maps, Index. fine set. Standard history of Shell xB 8431 x 100.00

GERRETSON, F.C. en W.Ph. Coolhaas. Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Ingenaaid. XII + 327 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap Derde Serie No 83. xB 1089 x 9.00

GERRITSEN, A.L. Vorstelijke Moeders. Neerbosch' Boekhandel, 1909. Oorspr. omslag, Ills., 32 p. Over moeders uit het huis van Oranje xT 1711 xx 8.00

GERRITSEN, Joh. en Barend de Goede. Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1945. Gebonden. 159 p. - xH 5411 x 9.00

GERRITSEN, T.J.C. De toekomst en het Humanisme. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. Geniet. 8 p. Van Dijk 665. xY 0479 x 8.00

GERRITSZ, J. en Th. van der Waerden. Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 63 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 2 xR 7405 x 10.00

GESSLER, Jan. (verzameld). Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden. Hasselt/Leuven, Leon Crollen, 1949. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7050 x 20.00

GEUNS, A. van. De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7398 x 10.00

GEVELERS, Alf. Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden. Leuven, A. Meulemans-De Peeter, 1913. Geniet. 11 p. [bibliotheekstempeltje]. Een episode uit de Tachtigjarige oorlog. xR 6772 x 8.00

GEVERS, Lieve. Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894). Leuven, Davidsfonds, 1987. Ingenaaid. 277 p. Ills. - xR 6437 x 10.00

GEYER, Florian. Pruisen's zege. Oldebroek, De Vonk, 1933. Geniet. 47 p. - xT 7749 x 9.00

GEYL, P. Franse figuren. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1958 2e druk. Oorspr. omslag. 127 p. Wereldboog 128. Bandtekening: Emile Puetmann xB 5991 x 6.00

GEYL, P. Historicus in de tijd. Utrecht, W. de Haan, 1954. Gebonden. 175 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4346 x 10.00

GEYL, P. Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving. Utrecht, A. Oosthoek, 1946. Gebonden. XVIII + 529 p. + kaarten. - xL 7546 x 15.00

GEYL, P. Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen. Antwerpen, De Sikkel, [1921]. Oorspr. omslag. 56p. - xT 0314 x 10.00

GEYL, P. Nederlandse figuren. Twee delen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1962. 3e druk. Oorspr. omslag. 127 + 120 p. Wereldboog 136 / 137. xB 5992 x 9.00

GEYL, P. Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel. Amsterdam, Jacob van Campen, [1946]. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. - xL 0096 x 15.00

GEYL, P. Tochten en toernooien. A. Oosthoek Utrecht 1950. Gebonden 272 p. + uitsl. kaart. Bibliotheekstempeltje. xL 4253 x 9.00

GHESQUIERE, H. La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory. Lille, Maison de Peuple, [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheque de parti ouvrier Francais. xY 1444 x 10.00

GIDS. Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898. Amsterdam, Herdes & Co., 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xY 2862 x 15.00

GIDS. Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam. Amsterdam, J.N. Mug, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3518 x 8.50

GIEBELS, Ludy. De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941. Assen, Van Gorcum & Comp., 1975. Gebonden. 223 p. Ills. Publications of the Bibliotheca Rosenthaliana IV. xR 6395 x 15.00

GIELE, J.J. De pen in aanslag. Revolutionairen rond 1848. Bussum, Van Dishoeck, 1968. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibula nr. 40. xY 4930 x 7.00

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1976. Gekartonneerd, 262 p. Ills. o.a. over Willem Ansing en Domela Nieuwenhuis xY 0047 x 10.00

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1978. Ingenaaid. 318 p. Ills. Socialisme en vakbeweging. De beweging van Broedertrouw op Het Bildt. De stakingen van de modern geoganiseerde handels- en kantoorbedienden in de galanteriewaren-branch. Arbeidersbeweging en r.k. kerk. Brief van H.A. Poels. Het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond en de duitse bezetter. xR 6445 x 10.00

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1979. Ingenaaid. 325 p. Ills. Socialisme en vakbeweging. xT 5143 x 8.00

GIELE, Jacques J. De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876. Nijmegen, Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1973. Oorspr. omslag, 273 p. Ills. Sunschrift 70. xT 3122 x 10.00

GIELE, Jacques. Arbeidersleven in Nederland 1850-1914. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1979. Ingenaaid. 320 p. Ills. Sunschrift 133. xR 5068 x 10.00

GIESEN, J. Religieus anarcho-communisme. Bond van Religieuze Anarcho-Communisten, Leiden, [ca. 1923]. Oorspr omslag 24 p. - xR 4235 x 15.00

GIETMAN, Conrad. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702). Van Gruting, Utrecht, 2010. Gebonden, stofomslag, Ills., 343 p. Reeks Adelsgeschiedenis 7. Verscheen ook als proefschrift. xY 1403 x 20.00

GIJN, Ant. van. Wat zal de Naaste Tijd Brengen? 's-Gravenhage, 1919. Geniet. 24 p. Overdruk uit de Haagsche Post. xR 4710 x 10.00

GIJSELS, Hugo. Het Vlaams Blok. Kritak Leuven 1992. 2e druk Paperback 308 p. - xB 0118 x 9.00

GIJSWIJT-HOFSTRA, Maria Frederika. Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw. De Bataafsche Leeuw, Dieren, 1984. Gebonden, Stofomslag, Ills., 246 p. + stellingen los bijgevoegd Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 7444 x 12.00

GIJZEL, B.H. v.d. St. Michielsgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1945. Gebonden. 183 p. - xR 6353 x 10.00

GILISSEN, Jos. Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925. Rotterdam, 1925. Geniet. 37-68 p. - xY 1564 x 6.00

GILLET, Leon. De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914. Dinant, L. Bourdeaux-Capelle, 1928. Geniet. 14 p. - xR 6836 x 12.50

GILTAY, H. Ekonomie en oorlogsdrift. Antwerpen, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave Nooit Meer! Maandelijksch studie- en propagandablad, juni 1934. xT 6928 x 10.00

GIMPEL, Corn. J. Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918. Gebonden. t.e.g. Ills. 170 p. Met een voorwoord van R.W.P. de Vries. Bandversiering van J.G. Veldheer. Genummerd 65/750. [Fraaie band in zeer goede staat.] xH 5017 x 41.00

GIRARD, Pierre. De wil om te leven. Brussel, z.j. Geniet. 12 p. Conforces Mondiales. Stop War. De Wereldstaat en de vrede. xY 0987 x 7.00

GITTER, Leah en Sieg. Rosj Hasjanah en Jom Kippoer. Amsterdam, Joachimsthal, 1940. Oorspr. omslag. 79 p. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Zionistenbond en de Joodse Jeugdfederatie. xR 4065 x 12.00

GIUNTOLI, Ftefano. Kunst en Geschiedenis van Pompeji. Florence, Bonechi, 2001. Paperback. 128 p. 170 kleurenfoto's, 20 reconstructies van de stad zoals die er 2000 jaar geleden uitzag. xT 4568 x 10.00

GLAESER, Ernst und F.C. Weiskopf. Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "Fünfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella. Gustav Kiepenheuer, Berlin, 1931. Oorspr. omslag met fotomontage, Ills., VIII + 200 S. Fotomontage omslag: John Heartfield. xT 3000 x 90.00

GLIENKE, Franz. In dienst van GPU en Gestapo. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 3318 x 10.00

GNIELKA, Thomas. Falschspiel mit der Vergangenheit. Frankfurt am Main, Verlag der Frankfurter Rundschau, z.j. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. Ondertitel op omslag: Rechtsradikale Organisationen in unserer Zeit xT 2186 xx 10.00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1937. Gebonden. 173 p. Patria reeks xR 1127 x 8.50

GOEDE, B. de. Aan de hand van de grondwet. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1965. Oorspr. omslag Ills. 321 p. Palladium 18 xR 3213 x 9.00

GOEDEMANS, A.J.M. & G. Puchinger. Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen. De Telegraaf, [1959]. Gebonden. 238 p. Ills. - xB 3329 x 10.00

GOEDHART, G.J.D.C. Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester. Z.p. [1902]. Oorspr. omslag. 20 p. Overgedrukt uit het Sociaal Weekblad. xT 1405 x 8.50

GOEDHART, G.J.D.C. / Charles Gide. De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door.... Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1918. 2e herziene druk. Ingenaaid. XXIV + 79 p. Uitgave van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen X. xR 8395 x 10.00

GOEMAERE, Pierre. Een dag bij den koning der Belgen. De Vlijt, Antwerpen z.j. Oorspr. omslag geniet Ills. 48 p. - xR 0623 x 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. De Leiding van den Staat. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 2e herziene druk. Gebonden stofomslag. 221 p. - xT 3132 x 10.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Economische ordening en geestelijke vrijheid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 12 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 10. xR 7402 x 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Ferdinand Lassalle en zijn program. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0805 x 10.00

GOES van NATERS, M. van der. Socialistische staatsvernieuwing. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1937. Oorspr. omslag 122 p. Met vijf portretten. Religieus-socialistische vragen / uitgavenreeks van de Arbeidersgemeenschap der "Woodbrookers in Holland" Serie VI; nr. 3/4. xR 3381 x 25.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1905. Gebonden. 846 p. - xT 2288 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1899. Gebonden. 716 p. - xT 2290 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1900. Gebonden. 770 p. - xT 1046 x 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / J. Saks / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1902. Gebonden. 802 p. - xT 1045 x 20.00

GOES, F. van der / J. De Kadt / P.J. Schmidt. Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel". Pach's Boekhandel, Hilversum, [1932]. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0306 x 8.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph. Amsterdam, S.D.A.P., 1910. Geniet. 32 p. Met een inleiding door F. van der Goes over: Proletariaat en Godsdienst. Nieuwe en herziene druk. [omslag verkleurd]. xR 7350 x 10.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden. Leiden, Dubbeldeman's Boekhandel, 1906. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 0169 x 8.00

GOES, F. van der. De Arbeidskracht. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1900. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken als Openbare Les aan de Universiteit te Amsterdam, den 3 Maart 1900. xT 7477 x 15.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Twee losse deeltjes. Oorspr. omslag. 143 + 142 p. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0497 x 15.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 143 p. - xT 8091 x 12.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 142 p. - xY 1861 x 12.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. [nieuwe uitgave]. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Internationale Bibliotheek nr. 29. xT 0305 xx 20.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0496 x 20.00

GOES, F. van der. Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 108 p. potloodonderstrepingen xT 6213 x 20.00

GOES, Fr. van der. Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1915. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 0584 x 10.00

GOES, Frank van der. Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis. Amsterdam, Em. Querido, 1931. Geniet. 16 p. - xR 5512 x 15.00

GOES, Frank van der. Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 108 p. [Papier verbruind]. xT 6201 x 15.00

GOES, Herman van der. Het scherm gaat op! Amsterdam, Het Fundament, [1935]. 4e druk. Oorspr. omslag. 20 p. Fundament no. 2. Omslagtitel: Onze Vloot. Het scherm gaat op. Omslagontwerp: Brogel. xT 7043 xx 8.00

GOESCHE COURANT. (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Goes, F. Kleeuwens, 1923. Geniet. [28] p. Ills. - xY 3893 x 7.00

GOEYSE, E. de. De Brabantsche Omwenteling van 1789. Brussel, N.I.R. 1939. Geniet. 48 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 31 - 1939. [bibliotheekstempeltje]. xB 1390 x 10.00

GOHIER, Urbain. [=Urbain Degoulet]. Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, L.J. Vermeer, [1901]. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. - xT 1190 x 12.50

GOLDHAGEN, Daniel Jonah. Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel. Manteau/De Bezige Bij Antwerpen/Amsterdam 2002. Gebonden Stofomslag Ills. 382 p. - xH 8398 x 10.00

GOLDSCHMIDT, E.P. De verbruikscooperatie in de crisis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934. Oorspr. omslag. VI + 139 p. Ills. - xT 1408 x 15.00

GONGGRIJP, G.F.E. Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed. Naarden, A. Rutgers, 1943. Gebonden. 108 p. Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 12/13. xR 8472 x 8.00

GONNET, C.J. De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1917. Oorspr. omslag. 40 p. Uitgegeven door de Vereeniging Haerlem. xT 7065 x 20.00

GOOCH, G.P. Studies in German History. London, Longmans, 1948. Bound. 515 p. [Library stamp]. xL 4766 x 10.00

GOODWIN, Jason. Lords of the Horizons. A History of the Ottoman Empire. New York, Henry Holt and Comp., 1999. Bound dustjacket. 352 p. - xY 1738 x 10.00

GOODWIN, Peter. Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy. London, Carton Books/National Maritime Museum, 2003. Bound dustjacket. 128 p. Ills. - xK 9044 x 15.00

GOOR, Berhard van. De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel. Luctor, Antwerpen, 1949. 2e uitgave Oorspr. bedrukt omslag Ills. 192 p. - xR 4130 x 12.00

GOOS, J.A. De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald. Z.p. [1922]. Oorspr. omslag. 14 p. - xR 8794 x 8.00

GOOSSENS, Kapitein L.A.M. Extra rantsoen voor Nederlandse militairen. Amsterdam, Diligentia, 1946. Oorspr. omslag. 76 Illustraties Herman Moerkerk. Voorwoord H.J.J.M. van Straelen. xT 4352 x 8.00

GOOSSENS, L.A.M. Van man tot man. Amsterdam, Diligentia, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Tekeningen tussen de tekst zijn van C.B. Teeuwisse. [bibliotheekstempeltje]. xB 1535 x 9.00

GORTER, H. Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie. J.J. Bos, Amsterdam, 1920. 4e druk. Oorspr. omslag 141 p. - xR 3053 x 15.00

GORTER, H. Het Communisme VIII: De Wereldrevolutie. J.J. Bos, Amsterdam, 1920. 3e druk. Oorspr. omslag 102 p. conditie matig xR 3054 x 15.00

GORTER, H. Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij. J.J. Bos & Co., Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag 31 p. - xR 3042 x 17.00

GORTER, H. Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer. De Tribune, Amsterdam, [1909]. 1e druk. Oorspr. omslag 31 p. - xR 3573 x 17.00

GORTER, H. Sociaal-Demokratie en Revisionisme. Amsterdam, Sociaal-Demokratische Partij, 1909. Oorspr. omslag. 136 p. - xR 2508 x 18.00

GORTER, H. (vert.). De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union). Kommunistische Arbeiders-Partij (K.A.P.) in Nederland, Amsterdam, 1921. 40 p. - xR 3043 x 20.00

GORTER, Herman. De Wereldrevolutie. Amsterdam, Sociaaldemocratische Partij, 1918. Oorspr. omslag. 96 p. Op omslag: J.J. Bos & Co, Amsterdam. xR 2509 x 10.00

GORTER. Herman. De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave. S.D.P., Amsterdam, [1912]. Oorspr. omslag 76 p. - xR 3004 x 15.00

GORTZAK, Henk. Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer. CPN, Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag, 15 p. - xT 4496 x 7.00

GORTZAK, Wouter. Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 269 p. - xR 6307 x 10.00

GOSCHEN, W.E. Brieven van zijner majesteits ambassadeur te Berlijn aangaande een ambtelijke organisatie in Duitschland voor de beïnvloeding van de pers in andere landen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Geniet. 15 p. - xY 0673 x 8.00

GOSSES, G. Friesland en de Friesche Beweging. Rotterdam, Sintrale Boekeforkeap It Boun fen Fryske Selskippen buten Fryslan, [1931]. Geniet. 38 p. Met teekeningen van S. Baukema e.a. - xR 5495 x 10.00

GOSSES, I.H. Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. Gebonden. 300 p. - xM 7930 x 11.50

GOUDRIAAN, B.H. Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833. 's-Gravehage, Algemeene Lands Drukkerij, 1833. Papieren omslag. 31 p. - xR 5404 x 35.00

GOUDSMIT, Is. Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers. Amsterdam, Ned. Bond van Arbeiders in het Bakkers- chocolade en suikerverwerkingsbedrijf, 1928. Geniet. 12 p. Met een losse bijlage. [Omslag Fre Cohen?]. xY 0270 x 10.00

GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. Stadhuis Delft. Uitg. Waltman, 1988. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xM 8344 x 7.00

GOUW, J. ter. De Oorsprong der Nederlandsche Vlag. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1863. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 46 p. - xY 0400 x 10.00

GOUW, J. ter. De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst. De Erven Bohn, Haarlem, 1871. Gebonden half leer met ribben, Ills., 706 p. Fraaie Franse band in half leer met vier ribben en titelschildje. Platten gemarmerd. Laatste deel register ontbreekt, in fotokopie bijgevoegd. xT 6461 x 70.00

GOUW, J. Ter. Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen. Hilversum, Joh. Geradts & Co., 1896. Gebonden. 180 p. [niet in den handel]. Dit exemplaar , No. 110, aangeboden aan J.H.L. van der Schaaff te Amsterdam. xR 5815 x 45.00

GOUW, J. ter. Geschiedenis van Amsterdam. acht delen. Scheltema & Holkema / Tj. van Holkema / Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1879-1893. Gebonden half leder, onafgesneden, 419, VIII + 528 (2) , 463, 445 (1), 510 (1) 484 und 377 p. Het achtste deel bevat chronologische en alfabetische registers op de zeven voorgaande deelen. De kaart bij deel V ontbreekt. xT 6869 x 140.00

GOUW, J. ter. Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1878. Gebonden, Ills. XV + 262 + XVI p. Met Platen en eene Kaart [Kaart van de stad Amsterdam en hare omstreken in het midden der zestiende eeuw]. rug zwak, kaart verstevigd met sellotape. Geschiedenis van Amsterdam in de Spaanse tijd (1567-1578). xT 6865 x 40.00

GOUW, J. Ter. Studien over wapen- en zegelkunde. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1865. Oorspr. omslag. 222 p. met chromolitho's. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 9067 x 20.00

GOYAU, Georges. Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse. Paris, Henri Laurens, 1920. Bound. 156 p. Seize planches hors texte. Ornements typographiques de Joseph Girard. [Library stamp]. xL 6117 x 50.00

GRAADT VAN ROGGEN, C. Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting. Zeist, SIMAVI, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 1929 x 10.00

GRAAF, F. de. 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam. Wageningen, A. Ophorst, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xY 3539 x 10.00

GRAAF, J. de. Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond. Eefde, [ca 1945]. Geniet. 11 p. - xR 4584 x 8.00

GRAAF, K. de. A.J. Noel de Gaulle. Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1949. Oorspr. omslag. 61 p. [buikbandje: Feiten over het Englandspiel]. Omslag roestvlekkig. xR 8785 x 12.50

GRAAFF Azn., G.J. de. Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven. Purmerende, J. Schuitemaker, [1874]. Oorspr. omslag. 74 p. Voor Rederijkers bewerkt. xT 9505 x 15.00

GRAAFF, Bob de. Spion in de Tuin. King Kong voor en na zijn dood. Sdu, 's-Gravenhage, 1992. Paperback, Ills., 224 p. - xY 4946 x 8.00

GRAAFLAND, J.A.I.H. De Engelsche Stakingen in 1926. 's-Gravenhage, Nationale Noodhulp Organisatie, 1927. Oorspr. omslag. IX + 163 p. Genummerd 217/500 exx. xT 6680 x 20.00

GRAAFLAND, J.A.I.H. Militair Defaitisme. Maastricht, 1927. Oorspr. omslag. 50 p. Opname geweigerd door het dagblad De Telegraaf en verschenen in het Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger van 15 Nov. en 15 Dec. 1927 en van 15 Jan. en 15 Febr. 1928. xT 7545 x 10.00

GRAEF, Mart. Kasteel Horn en zijn bewoners. Horn, Heemkundevereniging, 2011. Gebonden Stofomslag. 333 p., Geillustreerd. - xY 1484 x 20.00

GRAMMENSFONDS. 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp. Antwerpen, Grammensfonds, 1961. Oorspr. omslag. 304 p. Ills. - xT 4266 x 15.00

GRAMONT, Sanche de. De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 482 p. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0010 x 9.00

GRANDIA, Jan. De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap. Amsterdam, IISG, 1990. Gebonden. 376 p. Ills. - xL 6083 x 10.00

GRASWINCKEL, D.P.M. De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1930. Oorspr. omslag. 413 p. Rijksarchief in Gelderland. [bibliotheekstempeltje]. xL 5134 x 25.00

GRASWINCKEL, D.P.M. (voorw.). Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda. Breda, Huis van Brecht (Koninklijke Militaire Academie), 1952. Oorspr. omslag. 95 p. + Illustraties. Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd t.g.v. het 700-jarig bestaan van Breda en aldaar gehouden in het Huis van Brecht. xT 4857 x 8.50

GRAY, Alexander. De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog. London, Thomas Nelson & Sons, [1916]. Oorspr. omslag. 84 p. - xT 1937 x 10.00

GRENSBODE, De. Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Roosendaal, E.H.B. van Helvert-Weijermans, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Grensbode Nieuws- en advertentieblad voor Roosendaal en omstreken. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 3e jaargang. xY 3869 x 5.00

[GREVELINK, Pedro W.A.]. De policie in Nederland. Denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864. Oorspr. omslag. 154 p. - xB 3107 x 15.00

GREVEN, H.B. Sociaal-Economische Opstellen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1916. Gebonden half leer. VIII + 467 p. - xT 3412 x 20.00

GREVILLE, Edmond T. en guus E. Ostwalt. De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. De film werd opgenomen in de studio's van Loet C. Barnstijn's Filmstad te Den Haag. Scenario: Ben van Eysselsteyn en Jo van Ammers-Kuller. xT 9440 x 20.00

GREY, Edward. De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Gevouwen vel. 4 p. - xY 0999 x 8.00

GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. Oorspr. omslag. 37 p. Amsterdamsche Bestuurdersbond. xT 4045 x 12.50

GRINKO, G. Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage. Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 1930. Einband. XIV + 288 p. Met kaart. - xY 2400 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 73-117 p. - xB 0330 x 7.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 33-72 p. Omslag scheurtjes. xB 0329 x 7.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus. Amsterdam, Johannes Muller, 1851. Oorspr. omslag. 196 p. - xL 9073 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerste deel, tweede aflevering: I. Souvereiniteit van het Huis van Oranje, Ministerie en Volksvertegenwoordiging. II. Organieke wetten. Utrecht, Kemink en Zoon, 1856. Oorspr. omslag. 191-454 p. - xL 9072 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus. Amsterdam, Johannes Muller, 1851. Gebonden. 226 + 194 p. Twee delen in een band. [bibliotheekstempeltje, Bibliotheek Dr. Abraham Kuyperstichting]. xB 0381 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.). Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844. Oorspr. kartonnen omslag. 104 p. [bibliotheekstempeltje]. De Vries 58. xL 8195 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bij de Stembus. Deel I - V. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Gebonden. 27 + 26 + 22 + 19 + 23 p. Herbonden: half linnen gemarmerde platten. [De Vries 138]. xL 8680 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1876. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. - xL 9069 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII. 's Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1868 - 1869. Kartonnen omslag. 154 p. Een zevental kleine vlugtschriften. De Vries 137. xL 8752 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Confessioneel of Reglementair? 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. omslag. 1e druk 39 p. De Vries 121 xL 8612 x 14.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Gebonden halflinnen. X + 178 p. - xB 7343 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1857. 1e druk Oorspr. omslag. 23 p. De Vries 102 xL 8609 x 16.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen. 's-Gravenhage, 1885. Oorspr. omslag. 15 p. Rugje omgeplakt. xB 0337 x 7.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Februarij 1868. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 45 p. onopengesneden. Mooi exemplaar. De Vries 135 xL 8604 x 16.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Grondwetherziening en eengezindheid. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Gebonden half leer. VIII + 556 p. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang. xB 0378 x 50.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang. xL 8570 x 50.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 15 p. - xB 0331 x 7.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 127 p. [twee vlekjes op omslag]. xL 8758 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Gebonden 127 p. Mooi gebonden door Jac. Nuiver. xB 6774 x 40.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864. 's Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1864. Oorspr. omslag. 32 p. De Vries III. xL 8755 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Amsterdam, Hoveker en Zoon, 1876. Gebonden. XII + 214 p. Rode linnen band, bibliotheekstempeltje. xB 0335 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Amsterdam, Hoveker en Zoon, 1876. Ingenaaid. XII + 214 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 1896 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. omslag. 1e druk 24 p. Naar aanleiding van “Waartoe Verwonderd? Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's Gravenhage, door J.H. Gunning Jr.” De Vries119. xL 8611 xx 14.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 3e druk. Gebonden. 108 p. - xL 8041 x 12.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 1e druk. Gebonden. 24 p. Gebonden half linnen met behoud van oorspr. omslag. Bibliotheekstempeltje op omslag, Bibliotheek Dr. Abraham Kuyperstichting. xB 0324 x 12.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Maurice et Barnevelt. Etude Historique. Utrecht/Bruxelles/Leipzig, Kemink et fils/C. Muquardt/T.O. Weigel, 1875. Gebonden. [16] + CCXXII + 102 + 170 p. De Vries 148. xB 7342 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Narede van vijfjarigen strijd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Gebonden. 168 p. (overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlander, no. 1525-1539). [Half linnen met behoud van Oorspr. omslag]. [De Vries 92]. xB 0134 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Narede van vijfjarigen strijd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Omslag. 168 p. (overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlander, no. 1525-1539). Blanco omslag. xB 0327 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Gebonden. 404 + 400 + 192 p. [Rug licht beschadigd]. [Drie delen in een band]. xB 7349 x 100.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Amsterdam, H.A. Bottenburg, 1903. Ingenaaid. XVI + 413 p. + register. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 0380 x 30.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Oorspr. omslag. 37 p. - xB 0340 x 10.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1857. Gebonden half leer. 209 p. De Vries 99. xB 0167 x 30.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. omslag. 24 p. Advies in de Tweede Kamer der Staten Genraal den 30 november 1855. xB 0316 x 10.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt. Amsterdam, Johannes Muller, 1843. Oorspr. omslag. 28 p. Uitgesproken bij de veertiende openbare vergadering der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut den 1 December 1842. (Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, 2e deel, 4e stuk). De Vries 53. xL 8753 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan. 's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1990-1991. Gebonden. Twee delen. RGP: 209 en 210. [bibliotheekstempeltje, sticker op rug]. xR 1604 x 40.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1865. Gebonden. XX + 154 p. Gebonden half linnen, op band bibliotheekstempeltje. De Vries 129. xB 0342 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Amsterdam, Johannes Muller, 1850. Gebonden half leer VII + 342 p. ex-bibliotheekexemplaar; stempeltje, etiket op rug. xB 7346 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI. Amsterdam, Johannes Muller, 1849-1850. Oorspr. kartonnen band. 54-340 p. 5 deeltjes. Mist deel I. xL 9071 x 50.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment. Amsterdam, H. Hoveker, 1863. Oorspr. omslag. XLIII + 184 p. Inhoud: Voorrede. I: Antwoord op de troonrede. II: Staatsbegrooting. III: Buitenlandsche zaken. IV: Opheffing der Ministerien van Eeredienst. V: Binnenlandsche Zaken. VI: Onderwijs. VII: Kolonien. De Vries 117. xL 8574 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Papieren omslag. VIII + X + 75 + 14 + 19 + 32 + 27 + 25 + 22 + 19 + 23 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 7452 x 25.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1911. Gebonden. 41 p. Gebonden half linnen, bibliotheekstempeltje. Christendom en Maatschappij. xB 0334 x 10.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ed.). Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876. Kampen, J.H. Kok, 1937. Gebonden. XI + 411 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6720 xx 20.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] PUCHINGER, G. Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator. Een studie. Z.p. 1952. Oorspr. omslag. 84 p. Met portret. - xL 8750 x 10.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. de. Groen van Prinsterer. Baarn, Hollandia, 1914. Geniet. 40 p. Onze Groote Mannen Serie I, No 6. xL 9313 x 8.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. Groen van Prinsterer en Fruin. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 110 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 12, No. 12. xL 9312 x 15.00

GROENEBOER, Kees. Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia. Jakarta 1989. Or. omslag. XXI + 512 p. - xK 5848 x 10.00

GROENINX VAN ZOELEN, R. Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat. Tielt, Lannoo, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xB 6444 x 8.00

GROENVELD, D. Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu? Den Haag, Servire, [1938]. Gebonden. 124 p. - xT 6681 x 10.00

GROENVELD, S. De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650. Bussum, Fibula/Van Dishoeck, 1967. Or. omslag. 128 p. Ills. Fibulareeks 30. xK 5566 x 8.00

GROENVELD, S. Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary. Amsterdam, Ver. Doopsgezinde Gemeente. 1970. Paperback. 99 p. Ills. - xR 5650 x 10.00

GROENVELD, S. e.a. (eds.). Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980. Walburg Pers, Zutphen, 1993. 3e druk, Gebonden, Stofomslag, 288 p. - xT 0880 x 15.00

GROESBEEK, J.W. Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis. Elmar, Rijswijk, 1981. Gebonden, stofomslag, Ills., 335 p. - xY 1268 x 10.00

GROH, E. Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung. Berlin, Verlag Eckstein & Engel, 1912. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5794 x 10.00

GRONDIJS, L.H. Het vraagstuk van den wereldvrede. Amsterdam, W. Versluys, 1907. Oorspr. omslag. 68 p. Omslag smoezelig, binnenwerk goed. xY 0539 x 8.00

GRONLOH, J. Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. Deventer, J. Stempher, 1945. Oorspr. omslag. 30 p.Ills. - xT 6122 x 8.00

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz. H.A. Wakker, Rotterdam, [ca. 1910]. 2e druk, Gedecoreerde linnen band. 176 p. - xT 2716 xx 20.00

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, [ca. 1910]. 2e druk, Oorspr. omslag, 176 p. knipje uit omslag xT 5596 x 9.00

GROODT, A. de. Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1952. Ingenaaid. 96 p. - xR 8077 x 15.00

GROOS, Jasper. A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam. Amsterdam, Humanistische Stichting, 1994. Or. omslag. 63 p. Ills. - xL 1448 x 7.00

GROOT, F.G. de. Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P. U.M. Holland, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3489 x 9.00

GROOT, Jan de. Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik. Groningen, 1995. Oorspr. omslag. 32 p. Genummerd 170/500 exx. xT 4358 x 10.00

GROOT, P. de / Max Booleman. De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 513-576 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 9 september 1939. xT 3581 x 7.00

GROOT, Paul de. De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam, Pegasus, 1965. Gebonden stofomslag. 222 p. Ills. - xR 6300 x 9.00

GROOT, Paul de. In dienst van het volk. Amsterdam, Brochurehandel der C.P.N., 1950. Geniet. 46 p. - xT 3896 x 8.50

GROOTAERS, Werner, Marc Mees (eds.). Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1966. Oorspr. omslag, Ills., 231 p. Catalogus met 353 items. Rijk geillustreerd. xT 3034 x 20.00

GROOTE, P. jr. Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang? Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 8833 x 8.00

GROSS, Jan T. Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe? NIOD, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, cahiersteek, 25 p. NIOD Lecture in Holocaust and Genocide Studies 2014. xY 0391 x 8.00

GRUYTER, J. de. De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst. Amsterdam, Elsevier, 1922. Ingenaaid, 158 p. Elseviers Algemeene Bibliotheek. xT 1565 x 8.50

GRUYTER, Josiah Willem de. Het Jonge Getij. Amsterdam, De Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Geniet. 16 p. Geillustreerd. Inhoud: JosDe Gruyter:Van de altijd nieuwe, oude droom. Kanttekeningen over Griekse en Moderne Beeldhouwkunst. A.M. de Jong: De lente en de dichter. Illustratie (fotomontage) middenpagina: Wij zijn jong, en dat is fijn. G. Hillman: Lentevertelling. Jan Jans: Natuur en Bouwkunst. H.P. Berlage: Het Pantheon der Mensheid. Jo van de Walle: Een meisje verdwaalt. xY 1319 xx 10.00

GRUYTERS, Jan. Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957. Hasselt, 1957. Oorspr. omslag. XXVI + 571 p. Met ingeplakt portret. Werken uitgegeven onder auspicien van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg nr. 4. xT 4326 x 35.00

GUENA, Yves. De Gaulle. 1890-1970. Grund, Paris, 2007. emboîtement cartonné éditeur, in4 Relié. Fac simile de nombreux documents d'epoque, Ills., 81 p. 30 x 30 cm. gebonden in cassette met vele ingeplakte documenten xY 4586 x 15.00

GUEVARA, Ernesto Che. Bolivian Diary. Pimlico, London, 2004. Paperback, 226 p. Translated, introduces and edited by Lucia Alvarez de Toledo. xY 7771 x 8.00

GUEVARA, Ernesto Che. De Afrikaanse droom. De revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966. Met een voorwoord van Aleida Guevara March. Vertaald door Arie Sneeuw. Van Gennep/Van Halewyck, 2001. Paperback. 320 p. - xY 4389 x 9.00

GULICK, F.W. van. Nederlandse kastelen en landhuizen. Ten Hagen, Den Haag, 1960. Gebonden, stofomslag, Ills., - xY 1267 x 10.00

GUNNING, J.H. Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1936. Oorspr. omslag. 38 p.Onafgesneden. Genummerd 91. xY 0185 x 10.00

[GUSTEN, Theodore J.H.] Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag... [T.J.H. Gusten, 1946]. Oorspr. omslag. [25] p. Met 7 illustraties van Wim Brusse en een inleidend citaat van Ed. Hoornik. In een oplage van 500 exemplaren gedrukt in rood en zwart. xT 5906 x 25.00

H. [=J.P. Hommes]. Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit. Z.p. z.j. Vouwblaadje. 8 p. - xY 8067 x 6.00

H.J.W. Wat landarbeiders wel eens mogen weten. Amsterdam, S.D.A.P. 1911. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 4638 x 7.00

H.T.W. - D. Naar nieuwe Gemeenteraden. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7195 x 7.00

HAAG. Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!! Soestdijk, 1915. Geniet. 40 p. [Onderkant vochtvlek]. xY 1415 x 10.00

HAAGSCHE BURGERWACHT. Op last van de Duitsche Overheid is het Instituut der burgerwachten opgeheven. Den Haag, 6 Augustus 1940. Een vel, tweezijdig gedrukt. 30 x 19 cm. - xY 7747 x 8.00

HAAN, F. de. Uit de nadagen van de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys. Em. Querido, Amsterdam, 1984. Gebonden Stofomslag. 267 p. QED. - xB 9082 x 7.00

HAAN, Ido de. Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995. Den Haag, Sdu, 1997. Paperback. XV + 292 p. Ills. Nederlandse Cultuur in Europese Context 7 xY 1470 x 10.00

HAAR Bz., H. Ter. Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam. Deventer, W. Hulscher G.J.zn., 1883. Cahiersteek. 38 p. - xT 5634 x 8.50

HAAR, B. ter / W. Moll en E.B. Swalue. (ed.). Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Gebonden. VIII + 498 + VIII + 715 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4954 x 50.00

HAAR, B. ter. Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898. Nijmegen, H. ten Hoet, [1898]. (8) p. [Alleen tekst]. (Op muziek gebracht door A.M. van Beuge voor Soli, Gemengd Koor, Kinderkoor en Orkest). xR 0797 xx 10.00

HAARLEM. Haerlem Jaarboek 1935. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 159 p. Ills. Onafgesneden. Vereeniging Haerlem. xB 5202 x 10.00

HAARLEMSCH ADVERTENTIEBLAD. Oranje en Nederland. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Haarlem, De Erven Loosjes, 1898. 6 p. Ills. Haarlemsch Advertentieblad. No 70, Twintigste jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. xY 3868 x 5.00

HAAS, Jacob de jr. Pauperisme en Wetenschap. Rotterdam, J.H.H. Rothmeijer, 1879. Gebonden. 281 p. - xT 5510 x 20.00

HAAS, Jo de. De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie. Vrije Soc. Ver. Emmer-Compascuum, 1947. Oorspr. omslag 15 p. posthume uitgave xB 9985 x 9.00

HAAS, Jo de. Geweld of weerbaarheid. Groningen, Drukkerij Volharding, [1932]. Geniet. 16 p. - xT 6934 x 7.00

HAAS, Jo de. Tussen twee werelden. Z.p. Vrije Groepen in het Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6391 x 8.50

HAAS, W.J. de. De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Kampen, Kok, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag smoezelig en gevlekt. xY 4636 x 8.00

HAEGENDOREN, M. van. De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen. Hasselt, Heideland, 1962. Gebonden Stofomslag. 180 + 295 p. Twee delen. - xT 0598 x 10.00

HAFFNER, Sebastian. Het verhaal van een Duitser 1914-1933. Vertaling J. Godfried. Nawoord Uwe Soukop. Amsterdam, Mets & Schilt, 2000. Gebonden Stofomslag 263 p. - xH 4972 x 15.00

HAHN, K.J. Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel. Brussel/Amsterdam, Desclee de Brouwer/De Kinkhoren, [1948]. Paperback. 200 p. [Omslag roestvlekjes]. xB 7626 x 15.00

HAHN, R. Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst. Amsterdam, Nieuwe Maatschappij D. Woudt, 1933. Oorspr. omslag. 144 p. - xR 9213 x 20.00

HAIG, Douglas. Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk. London, Barclay and Fry, 1917. Oorspr. omslag. 35 p. + kaartje. Datum boven het rapport: 23rd Dec. 1916, Verslag over de periode vanaf 19 mei 1916. xT 1246 x 8.00

HALL-NIJHOFF, E. van. Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's. Amsterdam, Em. Querido, 1963. Gebonden. 114 p + Handschriften. - xB 1790 xx 10.00

HALL, Hubert. Court Life under the Plantagenets. (Reign of Henry the Second). Swan Sonnenschein & Co., London, 1901. 2nd printing, Bound, Ills., VI + 271 p. with five coloures plates in facsimile by Ralpf Nevill an other illustrations. xY 3352 x 12.00

HALL, M.C. van. Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall. Amsterdam, Johannes Muller, 1844. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 241 p. Met platen. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8208 x 35.00

HALLEMA, A. Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Naarden, A. Rutgers, 1946. Or. omslag. 71 p. Nederlandsche namenkunde. xL 0094 x 10.00

HALLEMA, A. Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 258 p. Ills. - xB 9705 x 10.00

HALLEMA, A. Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem. Haarlem, De erven F. Bohn, 1928. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. Uitgegegeven door de vereeniging "Haerlem" xT 4548 x 10.00

HALLEMA, A. Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. [1945]. Gebonden Stofomslag XXI + 360 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4903 x 10.00

HALLEMA, A. Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid. Assen, Born, 1949. Gebonden. 222 p. Ills. - xL 4471 x 10.00

HALM, Wim van (red.). De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale. Amsterdam, 1934- 1948. Oorspr. omslag. 3 afleveringen. Redactie Wim van Halm en Henk van Dijk. xT 5825 x 10.00

HALM, Wim van. De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931. Amsterdam, 1931. Gebonden. 208 p. Ills. - xR 7121 x 25.00

HALM, Wim van. (red.). Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5823 x 8.00

HAMEL, J.A. van. De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Gebonden. 82 p. - xH 5239 x 8.00

HAMERS, Georges . Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945. Gent, S.M. Het Licht, 1945. Oorspr. omslag. 48 p. Germinal Reeks 12e jaargang nr. 1 mei 1945. xT 6573 x 20.00

HAMPE, Karl. Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Eine Darstellung ihrer politischen, militarischen und wirtschaftlichen Beziehungen und Annaherungsbestrebungen in den letzten Jahrzehnten. Gotha, Friedrich Andreas Parthes, 1918. Oorspr. omslag. 96 p. - xY 0032 x 10.00

HAMSTRA, J. Th. Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1929. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. xT 1872 x 10.00

HANKEN, Caroline. Door een Hollandse winter. De Predikant, de Hofdame en de Revolutie van 1795. Amsterdam/Antwerpen, Augustus, 2009. Paperback. 189 p. Ills. - xY 2137 x 8.00

HANRIOT, H. (Introd.). Le proces du Chevalier de La Barre. Bordeaux, Editions a Bon Marche du Progres, z.j. 15 p. - xY 0030 x 12.00

HANSCH, Ernst. Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union. Berlin, Deutscher Bauernverlag, 1948. Orig. Brochur. 64 p. Mit zahlreichen Foto's. - xT 4718 x 20.00

HARBERTS, J. Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1926. Oorspr. omslag. 79 p.- - xR 7199 x 10.00

HARDENBERG, H. De Nederlanden en de Kruistochten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden Stofomslag. 245 p. Met kaart. Patria reeks. xL 5621 x 8.00

HARDENBERG, H. Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1964. Gebonden Stofomslag. 308 p. Ills. [Stofomslag licht verkleurd]. xT 2713 x 12.50

HARDENBERG, H. Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. Kruseman, Den Haag, 1976 2e druk, Gebonden, stofomslag, Ills., 135 p. - xY 1371 x 9.00

HARDT, Leon. Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam. Ferd. Wyss, Bern, 1917. Oorspr. omslag, onafgesneden, 88 p. - xT 6842 x 8.00

HARENBERG, J. De Voorst. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1961. Oblong, Gebonden, Ills., 59 p. + platen. - xY 1296 x 10.00

HARENBERG, Jan, Kastelen en landhuizen rond Lochem. Zutphen, De Walburg Pers, 1989. Oorspr. omslag, 110 p., nums. ills. in b/w, Kleine Monumenten Reeks xY 7702 x 8.00

HARENBERG, Jan, Kastelen en landhuizen rond Zutphen II. Zutphen, De Walburg Pers, 1988. Oorspr. omslag, 96 p., nums. ills. in b/w, Kleine Monumenten Reeks xY 7703 x 8.00

HARENBERG, Jan. Kastelen in Oost-Gelderland. Zutphen, Walburg Pers, 1993. Paperback. 96 p. Geillustreerd. Kleine Monumenten Reeks. xY 1236 x 8.50

HARIOT, F.J. en L. van der Wal. Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, 1913. Geniet. 23 p. - xT 6653 x 8.00

HARMS, H.H. Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Ingenaaid. XII + 178 p. - xL 1739 x 8.00

HARMSEN, G. Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen, SUN, 1975. Paperback. XIV + 496 p. SUN reprint 4. xR 5725 x 10.00

HARMSEN, Ger. Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam. Industriebond NVV, Amsterdam, 1979. Paperback, Ills. 112 p. - xR 6181 x 8.00

HARMSEN, Ger. Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland. Nijmegen, SUN, 1972. Ingenaaid. 103 p. Sunschrift 57. xR 2168 x 7.00

HARMSEN, Ger. J.G.O.B. De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing (1912-1950). J.G.O.B. 1962. Ingenaaid. 75 p. Ills. - xR 7587 x 10.00

HARMSEN, Ger. Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1982. Oorspr. omslag. 388 p. - xT 1951 x 10.00

HARMSEN, Ger. Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN. Amsterdam/Nijmegen/Groningen, Uitgave van de Werkgroepen/SUN, 1972/1970. Oorspr. omslag. 72 + 72 p. Twee delen. - xT 3064 x 15.00

HARPER, J. (=Anton Pannekoek). Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen der Leninismus. Gruppe Internationaler Kommunisten in Holland, Amsterdam, [1938]. Brochiert, 112 S. Bibliothek der Rätekorrespondenz No. 1. xR 1194 x 30.00

HARSMAN, Theo. Naar een libertair socialisme. Amsterdam, Anarchistiese Uitgave, 1972. Geniet. 11 p. - xY 0557 x 8.00

HARTING, P. George Everard Rumphius geschetst. Separaat 15 p. 19e eeuws, In modern omslag Rumphius (1627-1702) beroemd botanicus met als belangrijkste publicatie Amboinsche Rariteitkamer - over schelpen en andere curiosa (verscheen postuum in 1705). xY 4522 x 6.00

HARTMAN, H.J.G. Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1908. Ingenaaid. 261 p. Met platen en plattegronden. [Omslag beschadigd]. xY 4464 x 25.00

HARTOG, A.H. de en J. Hoving. De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd Baarn, Hollandia, 1921. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie X, nr. 9. xT 5601 x 8.00

HARTOG, J. De patriotten en Oranje van 1747-1787. G.L. Funke, Amsterdam, 1882. Gebonden, 245 p. Premie van het Nieuws van den Dag. bibliotheekstempeltjes. Oorspronkelijke omslag meegebonden. xT 9585 x 9.00

HARTTORFF, Willy. Jeugd zonder werk. Voorwoord Ph. Kohnstamm. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934. Gebonden. 159 p. Geillustreerd. - xT 7308 xx 15.00

HASSELT, G. van. Oorsprong van het Hof van Gelderland. Arnhem, by W. Troost en Zoon, 1793. Papieren omslag. 157 p. Met een illustratie. - xT 4549 x 30.00

HAVENAAR, Ronald. Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009. 1e druk Paperback 309 p. + adv. - xR 1351 x 18.00

HAVERKAMP, H. Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. Brochure no. 11. xT 6921 x 8.50

HAVERS, W. De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse. Vrijdenkersvereen. De Dageraad, afd. Den Haag, 1927. 3e druk Oorspr. omslag 36 p. Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan het Nederlandsche volk. xR 0310 x 10.00

HAVERS, W. Den handschoen opgeraapt! Eene poging om de vrijdenkers in Nederland te mobiliseeren inzake het vraagstuk van de scheiding van kerk en staat, meer speciaal wat betreft de afscheiding van de kerk. Voorwoord A.H. Gerhard. Amsterdam, Dageraad's Boekhandel, [1914]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 5491 x 8.50

HAY, Ian. The battle of Flanders 1940. The army at war. London, His Majesty's Stationery, 1941. Geniet. 63 p. Ills. - xT 4994 x 8.50

HEADLAM, J.W. Belgie en Griekenland. 's-Gravenhage, De Hofstad, [ca. 1916]. Geniet. 8 p. Overgenomen uit het Dagblad La Belgique te Leiden. xY 4477 x 8.00

HEADLAM, J.W. Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht. 's-Gravenhage, De Hofstad, [1916]. Geniet. 8 p. - xT 4753 x 7.00

HEADLAM, J.W. De doode landen van Europa. London, Eyre and Spottiswoode, 1917. Geniet. 48 p. - xT 7488 x 9.00

HEADLAM, J.W. De doode landen van Europa. London, Eyre and Spottiswoode, 1917. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 7746 x 8.50

HEADLAM, J.W. Het verhongeren van Duitschland. London, Eyre and Spottiswoode, 1917. Geniet. 10 p. - xY 0604 x 8.00

HEADLAM, J.W. The Dead Lands of Europa. London, Hodder and Stoughton, 1917. Geniet. 36 p. - xT 6767 x 8.00

HEEDERIK, G.J. Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Meppel, Boom, 1973. Paperback. 369 p. [Handelseditie van proefschrift]. xB 8028 x 15.00

HEEG, T. van der. De herstelpolitiek van Roosevelt. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakverenigingen, 1935. Geniet. 42 p. Rede uitgesproken op de 16 alg. vergadering van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (28 mei 1935). xR 7373 x 15.00

HEEK, F. van. Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. Enschede, M.J. van der Loeff, 1935. Oorspr. omslag. XIII + 507 p. - xR 1262 x 15.00

HEEK, J.H. van. Huis Bergh. Kasteel en Collectie. Thoben Offset, Nijmegen, 1987. Oorspr. omslag, Ills., 259 p. - xY 1281 x 15.00

HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond. Amsterdam, De Standaard, 1932. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xY 0051 x 10.00

HEER, J. de. Nationale feestbundel voor het jaar 1913. Tweestemmig. Rotterdam, De Heer, 1913. Oorspr. omslag. [28] p. Tevens met cijfernotatie. 1. Wilhelmus van Nassouwe 2. Wien Neerlandsch bloed. 3. Wij leven vrij 4. Vrijheidszang 1813-1913. 5. Op den Kneuterdijk 6. Aan den Buitenkant. 7. In 't Voorhout. 8. Voor de Muiderpoort. 9. Te Scheveningen. 10. Op 't Haarlemmerplein 11. Vlaggelied. 12. Oranje en Nederland. 13. Al is ons landje nog zoo klein 14. Oranjelied (1813) 15. Mijn vaderland 16. Oud-Hollandsche strijdzang 17. Geluckig vaderland 18. O, Nederland! let op u saeck 19. Oud-Hollandsch dankgebed 20. Da Costa's volkslied. 21. Oranjelied. 22. Koninginnelied. 23. Prins Hendrik-lied. 24. Julianalied. xY 2934 x 12.50

HEEREN, Jac. J.M. Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N.-Brabant, 1938. Ingenaaid. 350 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7914 x 40.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. Geniet. 30 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 14. xT 6989 x 8.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. 3e druk, Geniet, 32 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 20. xT 7206 x 8.00

HEERING, G.J. Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk). [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, [1932]. Oorspr. omslag. 15 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 6. xT 6923 x 8.50

HEERING, G.J. Johan Huizinga's religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken. Lochem, De Tijdstroom, 1948. Gebonden. 75 p. - xR 1168 x 7.50

HEERMA VAN VOSS, A.L. De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus. Leeuwarden, De Cooperatieve handelsdrukkerij, 1948. Geniet. 15 p. 1898-1948 Friesland huldigt H.M. Koningin Wilhelmina. xY 3907 x 6.00

HEES, P. van. (ed.). Bibliografie van P. Geyl. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Oorspr. omslag. 128 p. Historische Studies XXVIII, uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 2695 x 12.50

HEGERAAT, H.J. (verzameld). De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 5132 x 10.00

HEGGELMAN, F.W.M. Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925. Schiedam, Gebr. van Noortwijk, 1925. Oorspr. omslag. Oblong. 56 p. - xY 2711 x 20.00

HEIDE, A. v.d. [Albert van der] De keuze is bij de volkeren. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 2912 x 10.00

HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner. Leeuwarden, Coop. Handelsdrukkerij, [ca. 1925]. Oorspr. omslag. 44 p. Bevat: Wat hebben we te verstaan onder godsdienst? / Waarom en hoe strijdt de Christen den Klassenstrijd. / Buchner en Marx. Uitgave van de Blijde Wereld, Christen-Socialistisch Weekblad. xR 4656 x 10.00

HEIDE, G.D. van der. Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen. Amersfoort, A. Roelofs van Goor, z.j. Gebonden Stofomslag 256 p. Ills. - xH 4198 x 10.00

HEIJDEN, Chris van der. Joodse NSB'ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem. Begijnekade 18, Utrecht, 2006. Oorspr. omslag, Ills., 88 p. - xT 4683 x 12.00

HEIJDEN, L.J. van der. Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren. [IJsselstein, Parochie van den H. Nicolaas, 1956]. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Vrijwel ongewijzigde herdruk. xR 5610 x 10.00

HEIJDEN, M. van der. Joodse omzwervingen. Amsterdam, Joachimsthal, 1941. Gebonden. 65 p. Ills. Massada serie no 1. xR 3983 x 8.00

HEIJDEN, M.J.M. van der. De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Nijmegen, De Koepel, 1947. Gebonden. XXXI + 370 p. Ills. - xR 1457 x 30.00

HEIJDRA, Ton. De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt. Rene de Milliano: Amsterdam, 1994. Paperback, 1e druk, Ills., 59 p. opdracht van de auteur xR 5756 x 8.00

HEIJDRA, Ton. De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk. Rene de Milliano: Amsterdam, 1995. Paperback, 1e druk, Ills., 71 p. gesigneerde opdracht van de auteur xR 5757 x 8.00

HEIJDRA, Ton. De Pijp. Monument van een wijk. Rene de Milliano/Wijkcentrum Ceintuur, Amsterdam, 1989. Paperback, 1e druk, Ills., 82 p. - xR 5760 x 10.00

HEIJN Jr., Jan. Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time. [Wormerveer], The Flower Garden Press, [Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], 1945. Geniet. 64 p. [Illustrations by (Dick) Repko. Cover-desingn by (B.) Mohr, Wormerveer]. De Jong 386. xR 5789 x 15.00

HEINL, Robert Debs. Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign. Leo Cooper, London, 1972. Bound dust jacket Ills. XVII + 315 p. - xB 8330 x 20.00

HELD, Robert. Inquisition / Inquisicion. Baar, Jeunesse, 1991. Large Paperback. 158 p. Ills. Ein zweisprachiger Fuhrer zu Ausstellung von Folterwerkzeugen vom Mittelalter bis zum Industriezeitalter / Guia bilingue de la exposicion de Instrumentos de Tortura desde la edad media a la epoca industrial. xH 2671 x 22.50

HELD, Werner. Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente. Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1984. 1. Aufl., Hardcover / Pappeinband 166 S., Mit zahlreichen Abbildungen. - xT 9269 x 15.00

HELFRICH, C.E.L. Memoires. Eerste deel. De Maleise barriere. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1950. Gebonden, Ills. 479 p. Met portret. Helfrich 1886-1962. Nederlands marineofficier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië en daarna bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Wikipedia xY 4944 x 10.00

HELSDINGEN, W.P.G. De Jachtwet in de Tweede Kamer. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 4241 x 8.00

HELSDINGEN, W.P.G. De Maatschappelijke Orde. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6416 x 8.00

HELSDINGEN, W.P.G. Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6388 x 8.00

HELSDINGEN, W.P.S. Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7706 x 8.00

HENDERSON, H.D. Kolonien en grondstoffen. Oxford University Press, 1944. Geniet. 32 p. Oxford pamfletten over wereld-aangelegenheden. xR 5793 x 8.00

HENDRICHS, F.L.E.M. Vrij Hooger Onderwijs. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. V + 83 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0702 x 10.00

HENDRICKX, Leo. Gekneveld en bevrijd. Roermond/Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1945. Ingenaaid. 237 p. - xR 8237 x 10.00

HENDRIKS, Ariane. Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944. Amstelveen, Boekhandel & Antiquaariaat Blankevoor, 2004. Gebonden. 174 p. Ills. In samenwerking met het Joods Historisch Museum. xB 6688 x 20.00

HENDRIX, Paul. Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds. Den Haag, Sdu, 1996. Gebonden Stofomslag 368 p + foto's - xR 2717 x 10.00

HENKES, Barbara en Hanneke Oosterhof. Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940. Nijmegen, SUN, 1985. Paperback. 192 p. Ills. - xT 4279 x 10.00

HENNEMAN, J.J. (red.). Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel. Haarlem, St. Jacobs-Godshuis, 1953. Ingenaaid. 237 p. - xB 7918 x 10.00

HENNY, E. De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 3256 x 8.50

HENRIET, J.E. Monoloog 1940-1945. Z.p. 1945. Een vel. 16 x 23 cm [Een Monoloog op rijm. T.g.v. de bevrijding]. xY 3935 x 15.00

HENSSEN, Emile. Gerretson en Indie. Groningen, Wolters Noordhoff, 1983. Paperback. 231 p. - xR 7835 x 12.00

HENTZEN, Fr. Cassianus. De Achturendag. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. [73] p. Politieke en Sociale Stidien XI-5. xY 2504 x 10.00

HEPKEMA, J.T. Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman. Heerenveen, J. Hepkema, 1903. Oorspr. omslag. 75 p. - xR 7241 x 15.00

HERENIUS-KAMSTRA, Ans. Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1999. Gebonden S.O. 263 p. Ills. - xY 2465 x 10.00

HERESWITHA, Z.M. De vrouwenkloosters vna het Heilig Graf in het prinsdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480-1798. Leuven/Antwerpen, Universiteitsbibliotheek/Drukkerij Vlijt, 1941. Herbonden. XLII + 444 p. Platen meegebonden. Universiteit te Leuven Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie 3de reeks 4de deel. xR 4620 x 25.00

HERMANS, H.G. Overheidsvoorlichting en Democratie. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1949. Geniet. 19 p. Openbare les 25 mei 1949 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 1978 x 8.00

HERMANS, Henri. De onvrijwillige werkloosheid. Maastricht, Secretariaat van den Arbeid, 1905. Oorspr. omslag. 118 p. Henri Hermans Secretaris van den Arbeid te Maastricht. xT 7327 x 8.50

HERMANS, Henri. Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen. Maastricht, P. Geurts, 1913. Gebonden. 287 p. - xY 0019 x 15.00

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen. H.A. Wakker, Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, n.p. - xT 3219 x 20.00

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Sociaal-Democraten, van de orde van Z.M. Pieter Jelles de Eerste. In dicht en ondicht bezongen. Z.p., [1894]. Oorspr. bedrukt omslag 19 p. - xR 0980 xx 20.00

HERMANS, L.M. De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk. August Koster, Amsterdam, 1918. 4e druk Oorspr. omslag 80 p. Louis Maximiliaan Hermans (1861-1943) xR 3096 x 25.00

HERMANS, L.M. Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte. Drukkerij van de Arbeiders-Kooperatie Voorwaarts, [1906]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5700 x 12.50

HERMANS, L.M. In Abraham's Schoot. Koalitie-Gedichten uit het Politieke Kanaan. Amsterdam, D. Buys Dz., [1903]. Oorspr. omslag. 116 p. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hanh. [omslag vlekjes]. xR 5357 x 25.00

HERMANS, Ward. De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd. Lityca, Turnhout, 1927. Oorspr. bedrukt omslag opopengesneden 117 p. - xR 3971 x 25.00

HERMANS, Ward. De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld. Antwerpen, Gust Janssens, z.j. tweede uitgaaf. Ingenaaid. 176 p. - xR 6999 x 15.00

HERMANS, Ward. Socratische Gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom. Antwerpen, De Goudvink, [1965]. Gebonden. 250 p. - xT 3530 x 10.00

[HERMANS, Ward.]. Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans. Uitgegeven door de Federatie der Vlaamsche Nationalisten, Gouw Mechelen (Mei 1929). Oorspronkelijk omslag, 62 p. - xR 8257 x 10.00

HERMESDORF, B.H.D. Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1980. Gebonden Stofomslag XVII + 435 p. Uitgegeven door P.J. Verdam. xR 7321 x 20.00

HERMESDORF, B.H.D. Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver. Leiden, E.J. Brill, 1949. Oorspr. omslag. 111 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6648 x 10.00

HERMSEN, Josee. Kasteeltuinen in Nederland. Lisse, Zuid Boekproducties, 1998. Gebonden, Stofomslag, Ills., 197 p. 35 x 26 cm. fotografie: Cees Versteeg xY 1559 x 9.00

HERREMANS, Maurice-Pierre. La question Flamande. Bruxelles, Meurice, 1948. Oorspr. omslag. 205 p. Collection de etudes politiques economiques & Sociales. xT 2580 x 10.00

HERVE, Gustaaf. Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset. J. Boekbinder, Bussum, z.j. Oorspr. omslag 39 p. - xB 9667 x 10.00

HERVE, Gustave. Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, L. de Boer, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. [Gustave Herve 1871-1944]. xR 0129 x 15.00

HERVORMD NEDERLANDER. [=Dirk Jan de Geer]. Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten. Arnhem, A. Meijer, [1891]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4806 x 9.00

HET AMSTERDAMS LYCEUM. Programma Sportdag 1935 en 1938. H.A.L.O bulletin 1936-1937-1938-1940. Ca. 25 stuks Mededelingen: Klasse-avond, Bach herdenking, Aan de ouders, Waterland enz. 1934- 1940. 5x Lesroosters schooljaar 1934 t/m 1942. 6x Mededelingen aan de ouders 1934- 1941. 3x Uitnoodiging ouderavond 1935- 1942. Ca. 19x programma's o.a. Sportdag, Schoolsluiting, Dies, enz. 1934-1941. Amsterdam, 1934-1942. Verschillende formaten. - xY 3162 x 50.00

HET BAKEN. Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946. Amersfoort, 1945-1946. Oorspr. omslag. In 9 afleveringen. Voortzetting van Oranje Bulletin. Onder redactie van J.B. Drewes en J. Thomassen. xT 6579 x 50.00

HET GEUSJE. Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland. Utrecht, P. den Boer, 1e jaargang 1898/1899. + 2e jaargang 1899/1900 [niet verder verschenen], Twee delen Gebonden rood linnen banden met goudopdruk. 1e jaargang 31 augustus 1898 nr 1. t/m 30 augustus 1899 nr 53. + 2e jaargang 6 september 1899 nr 1. t/m 29 augustus 1900 nr 52. xK 9605 x 70.00

HET GEUSJE. Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland. Utrecht, P. den Boer, 2e jaargang 1899/1900. Gebonden. 2e jaargang 6 september 1899 nr 1. t/m 29 augustus 1900 nr 52. [half linnen band met oorspr. omslag opgeplakt]. xY 2595 x 25.00

HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923. Buitenzorg, 1923. Geniet. [16] p. Ills. Redactie W.G. van Seggelen. xY 3252 x 10.00

HET LEVEN. Het leven. Extra-nummer: Onze Nederland-Indie vliegers terug. 20ste jaargang dinsdag 21 April 1925 No. 16a. Amsterdam, 1925. Geniet. 16 p. Zwart/Wit foto's. - xY 8574 x 5.00

HET PAROOL. Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot. Amsterdam, Het Parool, 1945. Oorspr. omslag. 14 p. Onder de honderden Nederlanders die voor het vuurpeleton van de Grune Polizei gesneuveld zijn, bevond zich mr. C.H. de Groot, een der redacteuren van Het Parool. xT 5215 x 10.00

HET PAROOL. Het Parool 25 April 1945 Bevrijdingsnummer. Bij Groningens bevrijding. Amsterdam, 1945. Vouwblad. (4) p. 21 x 30 cm. - xY 2090 x 5.00

HET PAROOL. Het Patrool. Dagblad voor Den Haag. Extra bulletin. nr 155, zondag 29 april 1945. Himmler wil capituleeren! Voorstellen niet aan Moscou gedaan. Den Haag, 1945. Een vel. 20 x 14 cm. - xY 7479 x 6.00

HET VOLK. De Fuhrer in de strijd gevallen. Groot Admiraal Donitz opvolger. Proclamatie aan het Duitse volk 1 Mei 1945. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Los vel. 20 x 28 cm. Het Volk 46e jrg. no 18234 donderdag 3 Mei 1945. xY 2027 x 5.00

HET VRIJE VOLK. A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten. Amsterdam, 1945. Geniet. 18 p. Gestencild. - xY 2398 x 8.50

HETTINGA TROMP, Jan van. L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1910. Geniet. 39 p. Exposition Universelle de Bruxelles 1910. Wereld-tentoonstellig te Brussel 1910. [bibliotheekstempeltje]. xR 5660 x 15.00

HEURN, F.C. van. Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1923. Oorspr. omslag. VIII + 121 p. Met 41 afbeeldingen en een kaart. - xB 2177 x 14.00

HEUSDEN, W. van. Dichtregelen op het Vijf en Twintigjarig Huwelijksfeest van Z.K.H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, en H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Geb. Prinses van Pruissen. Gevierd te 's-Gravenhage den 21 Mei 1850. ['s-Gravenhage]. 1850. Gebonden. 8 p. - xY 3522 x 20.00

HEUTSZ Jr., J.B. van. De invloed van den oorlog op onze kolonien. J. Muusses, Purmerend, 1917. Oorspr. bedrukt omslag 46 p. Reeks Oorlogsmonografieen. Omslag ontwerp Jac. Jongert xR 2130 xx 30.00

HEUVEL, J. van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Oorsp. omslag. 32 p. - xT 0801 x 10.00

HEUVEL, Jules van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Geniet. 32 p. - xT 6979 x 8.00

HEUVEN GOEDHART, G.J. van. Over het nieuwe Nederland. Utrecht, J. Bijleveld, 1945. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 9050 x 10.00

HEUVEN GOEDHART, G.J. van. Wat is, wat wil het Comité voor Actieve democratie? Druk: Cloeck en Moedigh, Amsterdam, [ca. 1945]. Oorspr. omslag, 9 p. - xT 1440 x 8.00

HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie? Amsterdam, Cloeck en Moedigh, z.j. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 7823 x 8.50

HEYDE, Ad. van der. Drie jaren in een Belgische Bastille. Indrukken en overwegingen. (Losse bladen uit het dagboek van een gekerkerden Vlaamschen activist). Brugge, Excelsior, [1925]. Oorspr. omslag. 148 p. [=Adelfons Hendrickx). xB 5643 x 15.00

HEYKAMP, J. / C.J. Rinkel en C. Diependaal. Een woord van drie Nederlandsche Bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1877. Oorspr. omslag. 13 p. - xR 6115 x 8.00

HEYMAN Hendrik. Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien. Brugge, Sint Michiel, 1914. Oorspr. omslag. 263 p. Onafgesneden. - xT 2666 x 12.50

HEYMANS, Gerardus. Aan de burgers der oorlogvoerende staten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. Geniet. [8] p. Uitgaven van het Comite De Europeesche Statenbond nr. 2. xY 1565 x 6.00

HEYN Jr., J. Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land. Brand-Uitgave, 1945. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. - xT 1531 x 8.00

HEYTING, August. Hemeltekenen. In juni van het Kronings-Jubeljaar onzer Koningin 1938. - xY 8078 x 6.00

HIELKEMA, Andre. De dandy of de overschrijding van het alledaagse. Facetten van het dandyisme. Boom, Meppel/Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag. 206 p. Ills. - xY 8638 x 10.00

HIELKEMA, W. De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten. Leeuwarder Nieuwsblad, 1932. Geniet. 30 p. - xR 8460 x 10.00

HIEMSTRA, P. Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf. Z.pl. Ned. Bond van Arbeiders in Landbouw- Tuinbouw-, en Zuivelbedrijf, z.j. Oorspr. omslag. 11 p. - xY 0137 x 8.00

HIGH TIMES (eds.). High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face. St. Martin's Press, New York, 1994. Orig. wrappers, Ills., 187 p. All about marijuana xR 9592 x 12.00

HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf. Amsterdam, Het Bondsbestuur, 1926. Geniet. 23 p. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf 1 Juli 1924. xT 7845 x 8.50

HILLEBREGT, A. Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag. Rotterdam, Voorwaarts, [1911]. Oorspr. omslag. 128 p. Hoofdbestuur van den Algem. Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. xR 7538 x 15.00

HILLEL, Marc. In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Ingenaaid. 276 p. Ills. - xH 0408 x 11.50

HILLENIUS, D. De bewoners van de Alexanderhof. Ver. van Nederlandse Gemeente, 1994. Paperback. 80 p. Ills. - xB 3550 x 9.00

HINTE, E. van. Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw. Amsterdam, J. Emmering, 1924. Oorspr. omslag. IV + 81 p. - xT 5969 x 8.50

HISTORISCH GENOOTSCHAP. Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan. Groningen, J.B. Wolters, 1896. Gebonden. 312 p. - xR 6976 x 25.00

HITLER, A. en J. Goebbels. De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers. Londen, 1944. Oorspr. omslag. 32 p. Gekleurde illustraties. Gedrukt voor den Britschen Voorlichtingsdienst door de Landsdrukkerij, Londen (1944). xR 9285 x 10.00

HITLER, Adolf. Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941 1941, Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4474 x 10.00

HITLER, Adolf. Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Vlekje op omslag. xK 5889 x 10.00

HITLER, Adolf. Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt. 1941, Oorspr. omslag. 30 p. - xT 4475 x 9.00

[ HOCHSTETTER, Julius ]. Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten. Rotterdam, C. Geleijns, 1902. Oorspr. omslag. 68 p. Uit de bibliotheek van J.P. Troelstra. xT 1189 x 12.50

HODGSON, Barbara. Opium. A portrait of the heavenly demon. San Francisco, Chronicle Books, 1999. Gebonden. 152 p. Ills. - xK 5337 x 15.00

HOECKER, d. L. (ed.). Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge. Liller Kriegszeitung, Lille, 1916. Einband Ills. 286 S. - xR 6268 x 50.00

HOEF, Anton v.d. Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort. Groningen, Werkman, 1945. Geniet. 31 p. - xT 7338 x 25.00

HOEK OSTENDE, J.H. van den. Inventaris van het familie-archief Westerman. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1966. Oorspr. omslag. 57 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0080 x 7.50

HOEK, J.W. van. De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen. Amsterdam, z.j. T.A.D. Visscher, Een vel. 21 x 31 cm. - xY 4714 x 10.00

HOEKMAN, P. / J. Houkes en O. Knottnerus (ed.). Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985. Groningen, Wolters-Noordhoff/Forsten, 1986. Ingenaaid. 304 p. Ills. - xR 5958 x 10.00

HOEKSTRA, HAN G. en Evert Werkman. Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945. Amsterdam, Het Parool, 1965. Gebonden. 160 p. Ills. - xH 0407 x 11.50

HOEKSTRA, T. (ed.). Middachten. Huis en heerlijkheid. Matrijs, Utrecht, 2002. Oorspr. omslag, Ills., 136 p. Nederlandse Kastelen xY 1292 x 10.00

HOETINK, H.R. (ed.). Werner Kaegi als universeel historicus. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. Paperback. 241 p. Ills. Praemium Erasmianum. xK 1758 x 8.00

HOETINK, Hendrik R. e.a. Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942. Amsterdam-Zuid, Vereeniging De Amsterdamsche Gijzelaars P.D.A., 1942. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 7336 x 8.00

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets. Baarn, Hollandia, 1929. Oorspr. omslag. 119 p. - xT 7571 x 10.00

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Volksmisleiding. Leiden, Leidsche uitg. Mij., [1925]. Oorspr. omslag. 34 p. - xR 9292 x 10.00

HOEVEN, W. van der. Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. Geniet. 16 p. - xT 6709 x 9.00

HOEVERS, W. Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 51 p. Uitgegeven geheel voor een liefdadig doel, en wel gedeeltelijk ten voordeele van het nieuw te stichten Diakonie Weeshuis te 's-Gravenhage. xR 6037 x 10.00

HOFDIJK, W.J. Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel. Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1878. Gemarmerd papieren omslag. 48 p. - xB 6641 x 15.00

HOFDIJK, W.J. Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel. Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1878. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. - xR 6207 x 15.00

HOFDIJK, W.J. Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. In: Eigenhaard 1887, 1 t/m 22 januari ,afleveringen 1 t/m 4. Bijgevoegd een prospectus, enkel blad. xT 6075 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht. C. van Helden, Amsterdam, 1866. Gebonden, titelpagina in kleurenlithografie, 328 p. + kaarten in litho. latere band xY 5083 x 10.00

HOFFMANN, Adolph. De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis. Amsterdam, Ph. Oudkerk, [1894]. Oorspr. omslag. 15 p. Titelpagina vermeldt ook: Pas op! Weest op uw hoede! xR 4502 x 10.00

HOFLAND, E. 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe. Z.pl. [ca. 1990]. 4 vouwblaadjes in enveloppe. Facsimile. xY 2397 x 8.00

HOFMAN, Beno. Daar gebeurde het in Groningen. Groningen, Xeno, 1995. Oorspr. omslag. 104 p. + kaart. - xR 2710 x 9.00

HOFMANNI PEERLKAMPI, Petri. De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus. Hagae et Amstelodami, Fratres van Cleef, 1848. Oorspr. omslag. 111 p. - xL 8746 x 20.00

HOL, Jo van. Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd. Den Haag, Communistische Jeugd Bond De Zaaier, 1921. Geniet. 29 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek No. 2. xT 6674 x 8.50

HOLDEN, Anthony. Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk. Utrecht, A.W. Bruna, 1993. Paperback. 314 p. Ills. - xY 2461 x 10.00

HOLLA, Henri B.S. en Fons Raaijmaakers. De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.). Eindhoven, Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, [1946]. Geniet. 32 p. - xT 5294 x 8.50

HOLLANDER, A.N.J. den. Sociale beheersing in een Bengaalse stad. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Or. omslag. 21 p. - xL 2724 x 7.00

HOLLANDER, J. Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire. Arnhem, Arnh. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4117 x 8.50

HOLLANDER, J. [Jan]. Het verraad der N.S.B. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1940]. Oorspr. omslag. 175 p. - xT 2135 xx 20.00

HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938. Zeist, 1938. Oorspr. omslag. VI + 72 p. Ills. Catalogus. xY 3480 x 15.00

HOLWERDA, A.E.J. Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten. Leiden, E.J. Brill, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2996 x 10.00

HOMA, Korp. Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie. Amsterdam, De Uil, 1941. Gebonden. 64 p. Ills. - xH 8660 x 8.00

HOMMES, J.P. Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk. Winschoten, De Samenwerking, [1906]. Geniet. 24 p. - xT 5871 x 8.50

HONDIUS, K.J. Chemiese oorlog en militaire "voorlichting". 's-Gravenhage, Brochurenhandel van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, 1932. Geniet. 40 p. - xT 6943 x 7.50

HONING, G.H. De vreedzame strijd. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. Ingenaaid. VI + 287 p. - xK 9229 x 11.50

HONORE NABER, S.P. L'. & Irene A. Wright. Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven. Kemink & Zoon, Utrecht 1928. Gebonden CLXXXVII + 308 p. Moderne band. xB 5238 x 40.00

HONSELAAR, Bert. Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944. 's-Graveland, De Driehoek, 1946. Gebonden. Stofomslag 253 p. - xT 3118 x 10.00

HOOFT, G.B. 't. Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864. Assen, Van Gorcum en Comp., 1864. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 8 p. - xT 9437 x 15.00

HOOGEWERFF, G.J. De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1947. Gebonden Stofomslag 245 p. Ills. Patria 41. xH 2974 x 8.00

HOOIJBERG, J. Vrij in Boeien. Purmerend, 1945. Geniet. 16 p. Open brieven gestuurd aan de Rijkscommissaris Dr. Seyss Inquart. xR 5798 x 10.00

HOOIJER-BRUINS, Keetje. Domineesdochter in 's-Graveland, Domineesvrouw in Zaltbommel. 1817-1886. Twee delen in een band. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981. Gebonden Stofomslag. 12 + 146 + 171 + 45 p. - xY 4795 x 10.00

HOON, H. de. Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart. Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1926. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 6409 x 12.50

HOOP SCHEFFER, J.G.N. de. Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909. Amsterdam, 1909. Oorspr. omslag. 22 p. Vereeniging van Armenbesturen te Amsterdam. xT 9272 x 8.50

HOORNWEG, P. Hoe het is en hoe het moet. Rotterdam, Coop. Groothandelsvereeniging De Handelskamer, 1925. Geniet. 31 p. Ills. Referaat gehouden op de Algemeene Vergadering van "De Handelskamer" te Utrecht. op 28 en 29 November 1924. xT 5952 x 9.00

HOPPENBROUWERS, H.W. e.a. De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners. Doetinchem, Oudheidkundige Kring Deutekom, 1989. Oorspr. omslag. 132 p. Ills. - xR 2713 x 10.00

HORA SICCAMA, J.H. Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon. Amsterdam, Johannes Muller, 1915. Oorspr. omslag. 811 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3e serie no. 35. xB 8387 x 25.00

HORREUS DE HAAS, G. De zekerheid van het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5898 x 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede. Zwolle, Vogt & Breunis, 1933. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 9298 x 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Socialisme en levenbeschouwing. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 78 p. Tijd en Taak-serie. xT 9037 x 8.00

HORST, G.K. van der. Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende. Z.pl. [1929]. 2e druk. Vouwblaadje. 4 p. Vlugschrift no. 2. - xT 9405 x 6.50

HORST, Liesbeth van der. Verstopt Vervalst Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam. Walburg Pers, Zutphen, 1995. Oorspr. omslag, Ills., 120 p. - xY 5130 x 8.00

HOUDT KOERS! Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1. Rotterdam, 1933. Krant. 32 x 25 cm. xY 8217 x 5.00

HOUTMAN, Jur. W. Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme. Studiegroep van het tijdschrift Het Pennoen, 1963. Paperback. 276 p. - xT 3061 x 10.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1937]. Oorspr. omslag. 32 + 16 p. zwart/wit foto's. - xT 6109 x 7.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1938]. 2e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 52 p. zwart/wit foto's. M.G.Schenk en J.B. Spaan verzamelden het fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend Het leven van twee vorstenkinderen in beeld. xT 6110 xx 8.00

HOVING, J. Godsdienst Opium? Amsterdam, De Dageraad, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1214 x 8.00

HOVING, J. Goedereneconomie en menscheneconomie. Rotterdam, 1935. Oorspr. omslag. 15 p. Referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935. xT 5970 x 8.00

HOVING, J. Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden. De Jongh, Antwerpen, 1935. Oorspr. omslag in fotocollage, Ills., 55 p. - xT 5832 xx 15.00

HOVING, Jan. God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme. Rotterdam, N.H. Luigies & Zonen, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgave voor de Vrijdenkers-Ver. De Dageraad. xT 7296 x 8.00

HOVY, A.J. Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder. Amsterdam, B.H. Blankenberg jr., 1876. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4951 x 10.00

HOVY, H.W. Stembusroeping. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1925. Geniet. 28 p. - xT 4798 x 7.00

HOVY, Hendrik W. De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk. Kampen, J.H. Kok, 1913. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4118 x 8.50

HOWLAND, Charles A. Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Geniet. 14 p. - xT 6611 x 7.00

HUDSON, W.H. De renaissance. Zalt-Bommel, P.M. Wink, 1925. Gebonden. 342 p. Ills. Bewerkt door J.W. van Rooijen. xH 5053 xx 9.00

HUGENHOLTZ, F.W.N. Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 2e druk. Paperback. X + 275 p. - xB 4597 x 15.00

HUGENHOLTZ, F.W.N. Het militarisme in de Tweede Kamer. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6963 x 9.00

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en vrede en haar strijd. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Geniet. 16 p. Vlugschrift der Ver. Kerk en Vrede Nr. 18. xT 6932 x 8.50

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en Vrede. Ammerstol, Ver. Kerk en Vrede, 1931. Geniet. 12 p. Vlugschrift no 5. xT 7203 x 8.00

HUGENPOTH, J.B. Baron van. 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1871. Oorspr. omslag. 71 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 9049 x 10.00

HUGGON, Jim. But Mr. Speaker, It would create Anarchy!. Pilton, Clarion Press, [1975]. Geniet. 8 p. - xR 6942 x 18.00

HUISING, Th. H. De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 56 p. Volksbibliotheek nr. 7. xT 0496 x 8.50

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 4963 x 15.00

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4964 x 15.00

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 4965 x 15.00

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4966 x 15.00

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4967 x 15.00

HUIZINGA, J. De mensch en de beschaving. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/Pantheon, 1946. Gebonden Stofomslag 52 p. Lux et Humanitas III. xL 2464 x 5.00

HUIZINGA, J. Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943). Z.p. 1944. Geniet. 13 p. Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1943-1944. xB 3770 x 7.00

HUIZINGA, J. Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1948. Gebonden Stofomslag 278 p. - xM 8078 x 22.50

HUIZINGA, J. Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart. Jena, Eugen Diederichs, 1933. Ingenaad. 64 + 26 p afbeeldingen. Schriften des Deutsch-Niederlandischen Instituts Koln Heft I. [klein stempeltje]. xL 4091 x 8.00

HUIZINGA, J. Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw. Open Universiteit/Wolters-Noordhoff, 1985. 6e druk. Ingenaaid. IX + 176 p. - xL 2568 x 9.00

HUIZINGA, J. Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Gebonden. 26 p. - xB 9692 x 8.00

HUIZINGA, J. Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving. Haarlem, Tjeenk Willink, 1945. Gebonden Stofomslag XII +242 p. - xH 4301 x 9.00

HUIZINGA, J.H. Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Gebonden Stofomslag 173 p. Boekversiering Charlotte Christine Pusch. xK 9492 x 9.00

HUIZINGA, J.H. Tom, Dick en Harry. London, The Netherland Publishing Company, 1944. Geniet. 144 p. Ills. en omslag Jan Hoowij. xH 0656 x 7.00

HUIZINGA, Leonhard. Bezeten wereld. Amsterdam, Ellerman Harms, [1963]. Geniet. 13 p. Dit geschrift werd belangeloos verspreid door: De Nederlandse Gidsenbeweging, Het Nederlandse Padvindstersgilde, De Nederlandse Padvinders en De Katholieke Verkenners. Het dankt de titel aan een fragment uit "In de schaduwen van morgen" van Johan Huizinga, de beroemde historicus en vader van Leonard. Het is een klacht over de tijd (jaren zestig) en mondt uit in een oproep om lid te worden van het net opgerichte World Wildlife Fund. xB 5190 x 6.00

HULKENBERG, Raymond. e.a. Zwartboek Maagdenhuis (geheim). Amsterdam, [1969]. Geniet. 70 p. - xR 6943 x 10.00

HULSMAN, J.C. Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland. Van Lindonk, Amsterdam/Haarlem, 1969. Gebonden. 32 p. Ills. Vormgeving Kurt Lob. [Lob 23]. xM 8321 x 8.00

HULST, W.G. van de. Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938. 's-Gravenhage, G.B. Goor Zonen, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Met vele foto's omslag en pentekening van W.G. van de Hulst jr. xT 7761 x 12.00

HULZEN, A. van. Utrecht in de Patriottentijd. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1967. Gebonden Stofomslag 314 p. Ills. - xL 0117 x 15.00

HUNINK, Maria. De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947. Amsterdam, 1986. XVIII + 364 p. Ills. - xM 7327 x 11.50

HUNINK, Maria. (ed.). Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 96 p. Ills. - xL 6679 x 9.00

HURD, Archiblad S. Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld. London, Thomas Nelson, 1915. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 5295 x 8.00

HURK, G. van den. De Sint Josephkerk te Achteveld (U). Z.p. [1951]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 5608 x 10.00

HURTIG, Catarina. Prinsessen. VIP, Utrecht, 2007. Paperback, Ills., 254 p. Maxima, Mathilde en acht andere jonge Europese prinsessen. xY 3082 x 7.00

HUSEN, R. Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1874. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. Mooi exemplaar. xR 6027 x 20.00

HUYGENS, Cornelie. De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. 2e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 59 p. bibliotheekstempel xT 6209 x 20.00

HUYSMANS, Cam. Mantelius als Pamphletschrijver. Antwerpen/Utrecht, Standaard/W. de Haan, 1946. Geniet. 31 p. - xR 6573 x 7.50

IBARRURI, Dolores (Pasionaria). De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!) Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag met buikbandje met portret, 80 p. - xT 1509 x 20.00

IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 1e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5971 x 10.00

IDO, Victor. Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee. Bandoeng, v/h Nic & Co., 1949. 2e druk. Gebonden. 210 p. Los deel in simpele band uit Djakarta? xL 0004 x 10.00

IDO, Victor. Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen. Bandoeng, v/h Nic & Co., 1949. 3e & 2e druk. Gebonden. 204 + 210 p. - xK 2788 x 20.00

IJSBRANDS, H. Amsterdamsche avondkout. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Oorspr. omslag. 55 p. Algemeene Bibliotheek 83. xR 5525 x 15.00

IJZERMAN, A.W. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 32 p. Illustraties: George van Raemdonck. - xR 7353 x 15.00

IJZERMAN, A.W. De geboortetijd van het moderne kapitalisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Gebonden. 127 p. - xT 3134 x 10.00

IJZERMAN, A.W. De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer. Amsterdam, Ontwikkeling, [1919]. Gebonden. 218 p. - xR 6596 x 10.00

IJZERMAN, A.W. Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord. Ontwikkeling, Amsterdam, z.j. 3e belangrijk herziene druk, Oorspr. bedrukt omslag 29 p. - xR 4053 x 8.00

IMMIG, Cornelis en Chr. Rueb. Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam. Rotterdam, Corns. Immig & Zoon, 1913. Gebonden. 147 p. Met foto's en twee uitklapbare platen. - xT 2191 x 20.00

IMPETA, C.N. Kampleed en Hemelzegen. Groningen, J. Niemeijer, 1946. Gebonden. 88 p. - xT 5408 x 10.00

INDONESIA. Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia. Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xY 3233 xx 10.00

INDONESIE. Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos. 's-Gravenhage, 1960. Vouwblad. 25 x 21 cm - xY 8142 x 5.00

INDONESIE. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1957. 10 jaargang nr 6. Oorspr. omslag. - xH 7732 x 7.00

INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. Holland in Hollandia. W. van Hoeve, s-Gravenhage, 1948. Gebonden Ills. 79 p. Over de liquidatie van Amerikaanse bases en Japanse dumps in Nederlandsch Nieuw Guinea na de tweede wereldoorlog. 120 foto's, vier losse kaarten en 1 uitklapbare plaat. Rug zwak. xR 3455 x 50.00

INGERSOLL, Kolonel. De goden. Voor het volk vertaald door Vineta. Haarlem, P.C. Wezel, 1894. Oorspr. omslag. 34 p. - xY 6019 x 10.00

INGERSOLL, Robert G. De waarheid. Een voordracht. Amsterdam, L.J. Vermeer, 1897. Geniet. 32 p. - xT 1199 x 10.00

INGWERSEN, A. Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn. Amsterdam, Ten Have, 1945. Geniet. 31 p. [Over de behandeling van N.S.B.ers]. xR 7615 x 10.00

INNES, G.A. Ontwapening. Ammerstol, Nationale Vredsactie, [1931]. Geniet. 14 p. Geautoriseerde vertaalde uitgave. xT 6914 xx 8.50

INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet. Amsterdam, 1906. Een vel 23 x 14 cm. Geen man en geen cent voor het Militarisme. xY 8219 x 6.00

INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.? Amsterdam, Internationaal Vakverbond, [1937]. Geniet [8] p. - xY 7478 x 6.00

IONGH, H. de. Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum. Soesterberg, Aspeckt, 2002. Paperback. 108 p. Ills. - xY 2005 x 8.00

IONGH, Jane de. Margaretha van Oostenrijk. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 263 p. Ills. Regentessen der Nederlanden I. xL 3129 x 10.00

IONGH, Jane de. Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 278 p. Ills. Regentessen der Nederlanden II. xL 3130 x 7.00

Ir. P. Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst? Amsterdam, Contact, [1934]. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 2147 xx 10.00

ISACKER, K. van. De Internationale te Antwerpen 1867-1877. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964. Paperback. 145 p. - xT 0437 x 10.00

ISACKER, K. van. Geschiedenis voor mensen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 9079 x 10.00

ISACKER, K. van. Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide. Antwerpen, Standaard, 1955. Oorspr. omslag. XXX + 303 p. - xT 2709 x 10.00

ISACKER, Karel van. Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1959. 1e druk. Gebonden. 208 p. ills. - xR 7063 x 15.00

ISRAEL, Jonathan I. Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740. Franeker, Van Wijnen, 1991. Gebonden Stofomslag 504 p. Ills. - xR 5015 x 35.00

ISTORICOS. (Pierre Coemaere). Histoire de la Libre Belgique Clandestine. Bruxelles, F. Piette, 1919. Oorspr. omslag. 163 p. Ills. - xR 6928 x 15.00

J. (tekst), Teekeningen van R. Levensgang van Piet van der Hoop. Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders (sters), Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag, Ills., 24 p. propagandageschriftje xT 2995 xx 7.00

J.H. De Pauselijke Suprematie en de Kanonieke Wet der Kerk. Haarlem, Vereeniging De Dageraad, 1905. Geniet. 32 p. - xT 9043 x 10.00

J.H.G. Lentegroet aan mijn vaderland, bij het voorjaar van 1848. De Erven Wed. F.G. Onder de Linden, Amsterdam, 1848. Oorspr. bedrukt omslag, 16 p. bibliotheekstempeltje xT 5812 x 9.00

J.H.S. [= J.H.Scheps]. Voor of tegen? Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Geniet. 8 p. Dit geschrift, gericht tegen Mr. R. Houwink werd door J.H.S. in juni 1943 geschreven. Het viel in september 1943 pas gedrukt zijnde, den S.D. in handen. De schrijver werd in februari 1944 gearresteerd en verbleef tot eind februari 1945 in een concentratiekamp. De herdruk is thans -juni 1945- ongewijzigd geschied. xT 7843 x 8.50

JAARBOEK 1952. Wie Wat Waar. Rotterdam, 1952. Gebonden. 286 p. Met vele illustraties. - xB 3682 x 8.00

JAARBOEKJE. Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925. Amsterdam, 1925. Oorspr. papieren omslag. 48 p. Ills. - xB 6645 x 10.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 81 p. - xY 1880 x 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 57 p. - xT 7812 x 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1935. Oorspr. omslag. 47 p. - xY 3482 x 8.50

JACOB, A. Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel. Antwerpen, De Sikkel 1920. Oorspr. omslag. 65 p. - xL 8960 x 9.00

JACQUEMYNS, Herwig. Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land. DNB/Pelckmans, Kapellen, 1991. 6e druk, Oorspr. omslag, Ills., 112 p. Belgie in de Tweede Wereldoorlog. Een reeks begeleidingen bij de BRT-programma's xT 9076 x 9.00

JAGER, Ida. Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901. Uitgeverij 010, Rotterdam, 2002. Gebonden halflinnen, 559 p. Ills. Een kloeke geschiedenis van de publieke werken van Amsterdam. Verscheen ook als proefschrift. xB 7889 x 20.00

JAGER, J. de. Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 13 p. - xR 4705 x 7.50

JANEFF, Janko & Friedrich Grimm. Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa. Albert Nauck & Cie., Zürich, 1936. Oorspr. omslag, Ills., 30 p. Schriftenreihe der "Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Nationalisten"; Heft 10 xT 4467 x 8.00

JANSEN J.H.G. e.a. Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme. De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen. Utrecht, 1933. Vouwblad [4] p. - xY 8065 x 5.00

JANSEN VAN GALEN, John & Herman Vuijsje. 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland. Houten, De Haan, 1986. Paperback. 219 p. Ills. - xL 5641 x 8.00

JANSEN, A. Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten. Rotterdam, J.P. Storm Lotz, 1869. Oorspr. omslag. 24 p. - xL 8751 x 12.00

JANSEN, Hans. Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1981. Gebonden Stofomslag 619 p. - xB 6492 x 20.00

JANSEN, J. Victor. Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie. Van de Rhee Drukkerij, Rotterdam, 1955. Oorspr. omslag 160 p. + kaart. Ook verschenen als proefschrift. xR 6269 x 10.00

JANSEN, J.E. L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929. Malines, H. Dessain, 1929. Broche. 241 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7906 x 20.00

JANSEN, J.H. Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht. Maastricht, Leiter-Nypels, 1 Mei 1897. Papieren omslag. [8] p. Omslag beschadigd. xY 4302 x 9.00

JANSEN, W. Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs. Rotterdam, J.M. Bredee, [1902]. Ingenaaid. 31 p. - xY 0406 x 10.00

JANSMA, K. Militant Liberalisme. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1934. Geniet. 15 p. Rede gehouden te Amsterdam op 19 Februari 1934. xT 3117 x 8.50

JANSSEN, H.L. e.a. 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. Matrijs, Utrecht, 1996. Gebonden, Stofomslag, Ills., 280 p. - xY 1230 x 20.00

JANSSEN, Hans. 't Kan verkeeren! [Amsterdam], De Distelvink, 1945. Oorspr. omslag. [30] p. Ills. cartoons over W.O. II xR 9134 xx 15.00

JANSSEN, P.A. Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht. Middelburg, Anti-Militaristische Ver., [1906]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6925 x 12.50

JANSSENS, J. Handboek voor Vrouwenbeweging. Antwerpen/Brussel, Alg. Verbond der Studiekringen/Verbond der Vrouwenstudiekringen, 1920. Oorspr. omslag. 275 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7138 x 20.00

JANSZ, Ulla. Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 244 p. Ills. Contact tijdsdocumenten. xR 6299 x 7.50

JAPIKSE, N. Brieven van Johan de Witt. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Gebonden. 149 p. Handboekjes Elck 't Beste. Bandontwerp A.C. Berlage. xY 6538 x 8.00

JAPIKSE, N. Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Gebonden. XXIX + 416 p. Uitgave vanwege het Koninklijk-Huis-Archief. xY 0410 x 10.00

JAPIKSE, N. De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen. Den Haag, Zuid-Hollandsche Uitg. Mij., 1937-38. Gebonden. 250 + 388 p. + bijlage - xL 4603 x 20.00

JAPIKSE, N. Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung. Heidelberg, Carl Winters, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. Schriften des Holland-Instituts in Frankfurt am Main Neue Reihe: Heft 3. [Library Stamp]. xL 7412 x 9.00

JAPIKSE, N. Johan de Witt. Amsterdam, Meulenhoff, 1928. 2e herziene druk Gebonden rood linnen. 363 p. Ills. Geillustreerd onder toezicht van den schrijver. Nederlandsche Historische Bibliotheek IX. xR 3336 x 20.00

JAPPE ALBERTS, W. Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459). Utrecht, Kemink en Zoon, 1952. Oorspr. omslag. 63 p. Historisch Genootschap Derde serie no. 79. [bibliotheekstempeltje]. xL 4818 x 8.50

JASPERS, Gerard. Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken. Amsterdam, De Buitenkant, 1998. Gebonden. Ills. 119 p. Fraaie productie. xB 2392 x 15.00

JE MAINTIENDRAI. Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 84. Amsterdam, 1944-1945. kranten. 21 afleveringen. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 3961 x 40.00

JE MAINTIENDRAI. Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 15-17-19. Amsterdam, 1945. kranten. drie afleveringen. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 3957 x 10.00

JE MAINTIENDRAI. Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Bevrijdingsnummer voor Friesland, Groningen en Drente. Amsterdam, 1945. kranten. [8] p. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 3959 x 5.00

JE MAINTIENDRAI. Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging.......... Amsterdam, 1945. Een vel. 25 x 20 cm. - xY 8214 x 5.00

JEANNE d' ARC. LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. A facsimile on paper-vellum of the original manuscript of the trial of Joan of Arc; the manuscript volume with dustjacket. The book and a pamphlet of text, laid into a paper-covered portfolio with titling to the spine. in slipcase. - xY 5713 x 200.00

JEUGD. Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945. Leeuwarden, Socialistische Jeugdbond, 1945. Vouwblad. [4] p. - xY 2046 x 5.00

JEUGDLAND. Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945. Amsterdam, 1945. Geniet. 3 afleveringen. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2047 x 10.00

JM : De Stem van Nederland. J.M. de Stem van Nederland. Onafhankelijk weekblad. 8e jaargang 1948 No. 48. Palestina-nummer. Amsterdam, Stichting J.M. Contact, 1948. Krant. 16 p. Ills. - xY 2074 x 4.00

JOHANNSEN, G. Kurt und Heinrich Kraft. Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf Rückgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes. Hamburg, Paul Hartung, 1936. Kartoniert. 85 p. Ills. - xT 4774 xx 10.00

JOHNSON, Douglas W. Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor. Vennootschap "Letteren en Kunst", Amsterdam, [1916]. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 6753 x 8.00

JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849. Amsterdam, P. Kraaij, jr. 1849. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 64 p. [Inhuldiging Willem III]. xT 6108 x 18.00

JONCKX, A. Belgica juris contemptrix. Antwerpen, Centraal Comite voor Amnestie, 1932. Ingenaaid. 171 + [10] p. Herdruk van 6 artikelen uit: Jong Dietschland 1931. xR 3656 x 15.00

JONG EDZ, Frits de. Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam. Baarn, Ambo, 1981. Gebonden. Ills. 439 p. Dit boek werd uitgegeven in opdracht van de Universiteit van Amsterdam bij haar 350-jarig bestaan. xH 4170 x 13.50

JONG Edz., Frits de. Herinneringen van een rode jongen. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 1989. Paperback Ills. 86 p. - xR 5755 x 8.00

JONG, A.M. de. De dans op de vulkaan. (De democratie in gebreke). Amsterdam, Em. Querido, 1939. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9290 x 35.00

JONG, A.R. de. De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd. Bond van Religieuse Anarcho-Communisten / Brochuren-Handel N. Peters-Kany, Rotterdam, 1924. Oorspr. omslag 20 p. bibliotheekstempeltje xB 9668 x 9.00

JONG, A.R. de. Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme. Schiedam, Drukkerij, De Toekomst, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. + adv. - xR 7401 x 10.00

JONG, Alb. de. Onze Vloot Ontmaskerd! Nieuwe Niedorp, Brochure depot IAMV, z.j. Geniet. 8 p. - xY 0811 x 7.00

JONG, Albert A. de. Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten. Krommenie, Boek- en Brochuredepot I.A.M.V., z.j. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7004 xx 12.50

JONG, Albert de. De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April. Den Haag, Anarcho-Syndicalistische Persdienst, [1953]. Geniet. 55 p. - xT 6667 x 8.00

JONG, Albert de. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, Anarchistiese Uitgaven, 1981. Paperback. 93 p. Ills. - xL 5857 x 8.00

JONG, Albert de. Domela Nieuwenhuis. Den Haag, Kruseman, 1966. Oorspr. omslag. 86 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xL 1082 x 8.00

JONG, Albert de. Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme. Anarcho-Syndicalistische Persdienst, Den Haag, 1952. Oorspr. omslag 79 p. - xB 9601 x 9.00

JONG, Alida de. In het groote leven. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, z.j. Oorspr. omslag. 6 p. Permanente Commissie ter Bevordering van de vakorganisatie en handarbeidsters. xT 7483 xx 12.00

JONG, Dora de. Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939. Z.p. 1940. Geniet. 31 p. + Met ingeplakt portret. Toegevoegd: Richtlijnen voor het Religieus Socialisme van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1939. 12 p. xR 7393 x 15.00

JONG, Fr. de. J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. Gebonden Stofomslag, Ills., XIV + 298 p. - xB 9297 x 12.00

JONG, Kardinaal de. Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd. Utrecht/Antwerpen, Dekker & van de Vegt/Standaard, 1947. 4e herziene en verbeterde druk. Gebonden. 4 delen. Herzien en verbeterd door R.R. Post. [bibliotheekstempeltje]. xL 5129 x 25.00

JONG, L. de. De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Amsterdam, Em. Querido, 1985. Gebonden Stofomslag 816 p. Ills. - xR 5317 x 12.50

JONG, L. de. Hedendaags Marxisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5139 x 8.00

JONG, L. de. Holland fights the Nazis. London, Lindsay Drummond, [1945]. Gebonden, Stofomslag, 138p. + 16 platen. - xT 2840 x 15.00

JONG, L. de. Verzet en illegaliteit 1940-1945. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1976. Geniet. 21 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe reeks deel 39 no. 6. xT 4783 x 7.00

JONG, L. de. e.a. Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum. Zutphen, De Walburg Pers, 1967. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. Walburg Reeks I. xB 3772 x 8.00

JONG, M. de. Friesche cultuur problemen. Middelburg, G.W. den Boer, 1931. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 8459 x 10.00

JONG, Mieke de. Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek Kok, Kampen, 1997. Oorspr. omslag, 60 p. Met een opdracht van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8842 x 8.00

JONG, Rudolf de e.a. Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist. De AS, Anarchistisch Tijdschrift, 40e jaargang, nummer 180, 2012. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. T.g.v. de tachtigste verjaardag van Rudolf de Jong. xR 9050 x 8.00

JONG, Rudolf de. De Spaanse burgeroorlog. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Pocket. Ills., 320 p. Ooievaar 150/151. met ongeveer 100 foto's en afbeeldingen xY 7955 x 5.00

JONG, Sal de. Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd. Leeuwarden, Miedema Pers, 1970. Paperback. 131 p. Ills. - xR 8589 x 17.00

JONGE, A.A. de. Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling. Kruseman, Den Haag, 1969. Paperback, Ills., 199 p. - xT 1616 x 10.00

JONGE, A.A. de. Stalinistische herinneringen. Den Haag, Kruseman, 1984. Paperback. 128 p. - xR 7433 x 10.00

JONGEN, Henk. Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950). Zutphen, Walburg Pers, 2007. Paperback. 416 p. Ills. Samengesteld en ingeleid door Nadet Somers en Mark Loderichs. xY 1675 x 12.50

JONGH, Aad de. Provo. Een jaar Provo-activiteiten. Rotterdam, Kerco, 1966. Paperback, 256 p. Ills. K.A.P.-serie 1 xB 5651 x 15.00

JONGH, J.W. de. en H. Wagenvoort. Op den Dam, omstreeks 1665. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Geniet. 28 p. Met een illustratie. Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis. xR 5604 x 10.00

JONGHE, A. De. Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1982. Paperback. 342 p. Mens en Tijd. xT 0611 x 10.00

JONIGKEIT, Elke en Hartmut Kaminski. Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller. Koln, Prometh-Verlag, 1982. Large Paperback. 80 p. Ills. - xB 0101 x 10.00

JONKER Czn., L. Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje. Middelburg, Drukkerij Altorffer, 1937. Ingenaaid. 95 p. - xR 6050 x 8.00

JOOSSE, J. De Arbeiders en het Onderwijs. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 3178 x 10.00

JOOSSE, L.J. Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw. Leiden, J.J. Groen, 1992. Ingenaaid. 670 p. - xP 2544 x 21.00

JOOSTEN, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Utrecht, HES, 1982. 2e druk, Paperback. 457 p. - xT 2886 x 10.00

JORDAAN, L.J. en W.F. Winter. Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld. Amsterdam, Elsevier, 1913. Oblong groot formaat. Ills. - xY 2654 x 25.00

JORISSEN, S.G. Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863. Utrecht, Kemink en Zoon, 1863. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 6009 x 12.50

JORISSEN, Theod. De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1867. Gebonden half leer. CCCCIV + 108 + VIII + 107 + IV + 134 p. Eerste deel: Inleiding. Tweede deel: Bijdragen. xL 9055 x 85.00

JORISSEN, Theod. Historische Bladen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1892. Derde, goedkoope druk, Gebonden, VIII + 191 p. 19x 14 cm. Bevat: Johan van Oldenbarnevelt, Amalia van Solms en Maris Stuart, Een vorstelijk engagement, Joan de Witt, De zeeslag bij Kijkduin, Willem III. xR 9421 x 10.00

JORISSEN, Theod. Historische studien. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. 2e druk. Gebonden. 228 p. Filips II. De diplomaat Rubens. Het testament van Peter den Groote. Metternich's opkomst. De kapitein-geweldiger der heilige alliantie. Metternich en de juli-revolutie. xL 1810 x 8.00

JORISSEN, Theod. Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. 5e / 3e / 3e druk. Gebonden. 12 delen. Blauw linnen goud gestempeld. Mooie set. xL 0846 x 100.00

JOSEPHUS JITTA, A.C. De corporatieve staatsgedachte in Nederland. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. Oorspr. omslag. 99 p. - xT 5410 x 12.50

JOYE, Pierre & LEWIN Rosine. Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in België. Kritak, Leuven, 1980. Paperback 484 p. vertaling van L'Eglise et le mouvement ouvrier en Belgique. xR 3970 x 10.00

JULIEN, Paul. Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. 3e geheel herziene druk. Gebonden. 256 p. - xK 2649 x 10.00

JUNGER, Ernst. Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt. Amsterdam, Die Argonauten, [1946]. Oorspr.omslag. IX + 54 p. Met buikbandje: Waarom verschijnt dit boek in Nederland. xR 9117 x 10.00

JURGENS, Henk. Kind van verzet. Soesterberg, Aspekt, 2001. Paperback. 223 p. - xB 4266 x 10.00

JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt. Amsterdam, 1975. 2e druk. Oorspr. omslag. 212 p. Ills. - xB 1598 xx 10.00

JURIS DOCTOR, U. Onze plicht. Groningen, Van Heijningen Bosch & Co., 1915. Cahiersteek. 15 p. - xR 5592 x 10.00

JURRIAANSE, M.W. (ed.). Prins Willem van Oranje - Brieven. G.W. den Boer, Middelburg, 1933. Gebonden, Ills., 200 p. enkele brieven in facsimile. In modern Nederlands weergegeven door C. Serrurier. Met een woord ter begeleiding door N. Japikse. xY 0359 x 10.00

JUSSEN, H.G. De maat is vol... : het moeras van de Nederlandsche perszuivering. Oorspr. omslag, 1946. vooral over wanbeheer Gazet van Limburg (stichting Veritas) xY 5177 x 7.00

JUSTE, M. Theodore. Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571. Bruxelles, M Hayez, 1856. Broche. 68 p. [Omslag smoezelig, bibliotheekstempeltje]. xL 8874 x 15.00

JUSTE, Theodore. La Republique Belge (1790). Bruxelles, Librairie Classique A.N. Lebegue et Cie., [1884]. Gebonden. 360 p. Ills. - xT 2028 x 20.00

K. en K. Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Over de voorgeschiedenis van den Oorlog met Italie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 36 p. - xT 6466 x 10.00

KAAM, Ben van. Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode. Wageningen, Gebr. Zomer & Keunings, [1966]. 3e druk. Paperback. 260 p. Ills. Vervolg op: Parade der mannenbroeders, 1918-1938. xB 7540 x 12.00

KABOS, Henk [=Karel Woud] en Jan Gerhard Toonder. Geef ons heden ons dagelijksch brood. Amsterdam, De Suijckermoolen, [1946]. Folio. Gebonden. 31 p. Ills. Deze uitgave werd in den hongerwinter in het verborgene voorbereid. Op een los inlegvel (4 p.) de Engelse vertaling van de teksten bij de tekeningen. xR 8510 x 30.00

KABOUTER-KOLONEL. De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2. Het Ministerie van Offensie van de Oranje-Vrijstaat, Amsterdam, oktober 1970. A-3 formaat, 12 p. - xT 2964 x 25.00

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 12 p. - xR 3272 x 20.00

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 12 p. - xR 3273 x 20.00

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 2 p. - xR 3271 x 10.00

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1971. Ills. 8 p. landelijk verspreid xT 2831 x 15.00

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 10 p. - xT 2830 x 20.00

KADT, J. de & S. Tas. De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven. De Nieuwe Kern, Haarlem, 1939. Oorspr. omslag, 353-388 p. - xT 5412 x 10.00

KADT, J. de. Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie. Amsterdam, Polak & Van Oorschot, [1969]. Oorspr. omslag. 19 p. De Vrije Bladen. xL 5581 x 9.00

KADT, J. de. Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag 47 p. lichte gebruikssporen xR 7209 x 8.00

KADT, J. de. Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede? Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Gebonden. 127 p. Omslag niet fraai. xK 7479 x 10.00

KAEGI, Werner. Das Historische Werk Johan Huizingas. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947. Or. omslag. 37 p. Omslag licht verkleurd. xK 9572 x 8.00

KAIN, M. Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce. Devon, David & Charles: Newton Abbot, 1972. Bound dustjacket. 216 p. - xR 2772 x 9.00

KALENDER. Wilhelmina Kalender 1924. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, 1923. Twaalf maanden op 4 vellen. - xY 3881 x 10.00

KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. Klassenstrijd en Religieus Socialisme. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Oorspr. omslag. 95 p. Religieus Socialistische Vragen V, no. 1. xT 0353 x 10.00

KALMA, D. De Jongfryske Biweging, Dokkum, I. Bergsma f.h. A. Schaafsma, [1915]. Oorspr. omslag. 95 p. - xY 1432 x 15.00

KALMA, J.J. Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider. Brandenburgh & Co., Snits, 1940. Oorspr. omslag 80 p. Frisia Rige 21-22 xR 3394 x 9.00

KALMA, W.S. De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet, 20 p. - xT 3138 x 8.00

KALSHOVEN-BRESTER, Hedda. Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949. Amsterdam, Contact, 1991. Paperback. 422 p. Ills. - xR 7045 x 10.00

KALVEEN, C.A. van (ed.). Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1970. Oorspr omslag 40 p. - xR 3465 x 8.00

KAM, J.P. van der. De ontwikkeling der illegaliteit. Rotterdam, 1945. Geniet. 16 p. Omslag verkleurd. xR 5808 x 7.00

KAMERLING, Z. Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet. Leiden, In eigen beheer, 1930. Geniet. 20 p. - xY 1384 x 8.00

KAMERLING, Zeno. De weg naar den wereldvrede. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1929]. Geniet. 19 p. Lezing gehouden voor den Vredeskring van Nederland te Vlaardingen, 16 December 1929. xT 6973 x 8.00

KAMERLING, Zeno. Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders. Z.pl. [1918]. Geniet 16 p. - xY 0682 x 8.00

KAMMEIJER, J.H.D. 5 Jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld. Laren, A.G. Schoonderbeek, 1946. Gebonden. 216 p. Ills. - xR 8137 x 12.50

KAMMERER, Felix (ed.). Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland. Werkend Volk, Amsterdam, 1943. Oorspr. omslag, Ills., 112 p. 10 x 14 cm. gebruikssporen xT 4478 x 30.00

KAMPFFMEYER, Paul. Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1905. Oorspr. omslag. VI + 76 p. - xT 6418 x 8.00

KAMPHUIS, J. De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1962. Oorspr. omslag. 51 p. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, De 6de December 1962. Kamper bijdrage II. xB 6797 x 8.00

KAMPINGA, H. De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der XVIe en XVIIe eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Ingenaaid. XXVIII + 207 p. - xB 9206 x 15.00

KANNEGIETER, J.Z. Amsterdam en de Vrede van Rijswijk. Z.p. [1927]. Papieren omslag. 39 p. Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap; 48. xB 8524 x 7.00

KANNEGIETER, Z.J. [J.Z.]. Historische Studien en Schetsen. Amsterdam, Kirchner, [1946]. Gebonden. 190 p. Ills. - xB 1717 x 10.00

KANWAR, Pamela. Imperial Simla. The political culture of the Raj. Delhi, Oxford University Press, 1990. Bound dustjacket. 316 p. Ills. - xK 0884 x 9.00

KAPITEIN FRYATT. De dood van Kapitein Fryatt. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Geniet. 46 p. Ills. Vertaald uit het Engels. xR 5282 x 8.00

KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. Opmerkingen over de troonopvolging. Z.p. [ca. 1888]. Papieren omslag. 42 p. Overdruk uit: Bijdragen tot de kennis van het staat-provinciaal en gemeente-bestuur in Nederland. xY 3924 x 8.00

KAPPEN, O. van. Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750). Assen, Van Gorcum & Comp., 1965. Gebonden Stofomslag 648 p. Ills. - xR 9507 x 30.00

KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. Over vim facera in het interdictum uti possidetis. Amsterdam, Johannes Muller, 1880. Oorspr. omslag. 79 p. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. xL 8888 x 18.00

KARGADOOR. AJC. Kargadoor, maandblad van de fed. Amsterdam van de A.J.C. Hoofdredacteur Lex Hovinga. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Ills. - xY 5512 x 8.00

KARTE. Der Deutsch-franzosische Krieg 1870-71 red. v. d... Grossen Generalstabes. - Accompagne de: 42 Karte fur die allmalige Raumung der Okkupationsgebiets. Edition : Berlin, Verlag E.S. Mittler & Sohn, z.j. Formaat: 70 x 55 cm. Schaal: 1:1000000. Lith. Wilhelm Greve. - xY 8082 x 10.00

KASTEIN, Josef. Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1933. Ingenaaid. 158 p. - xH 5416 x 11.50

KAT, J en R.E. Wierenga. Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door... Utrecht : Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, [1926]. Geniet. 20 p. - xT 2045 x 10.00

KATE, J.J.L. ten. Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo. Amsterdam, D.B. Centen, 1865. Oorspr. omslag. 24 p. Gehouden in de avond-godsdienstoefening van zondag 18 Juni 1865, in de Westerkerk te Amsterdam. xT 3320 x 15.00

KATOEN, Jan. De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, 1915. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 5935 x 10.00

KAUS, Gina. Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln. Leipzig, E.P. Tal & Co., 1935. Einband. 514 p. - xL 4778 x 10.00

KAUTSKY, Karl Johann. Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1919. 2e druk. Oorspr. omslag. 188 p. - xT 1873 x 10.00

KAUTSKY, Karl. Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Orbis, Prag, 1935. Umschlag 417 p. Ills. onopengesneden xR 4780 x 15.00

KAUTSKY, Karl. Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program. (Vertaald uit het Duitsch door J.F. Ankersmit). C.L.G. Veldt, Amsterdam, 1901. Oorspr. omslag, onafgesneden, 181 p. rug omgeplakt, omslag hersteld xT 4526 x 12.00

KAUTSKY, Karl. De dictatuur van het proletariaat. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Oorspr. omslag. 81 p. - xR 7409 x 10.00

KAUTSKY, Karl. De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat. Amsterdam, S.D.A.P., 1915. Geniet. 48 p. - xR 4747 x 10.00

KAUTSKY, Karl. De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter. S.L. van Looy, Amsterdam, 1912. Gedecoreerde linnen band 416 p. - xR 4763 x 20.00

KAUTSKY, Karl. De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, 1903. Oorspr. omslag, Geniet. 63 p. - xR 4750 x 9.00

KAUTSKY, Karl. Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 8 p. - xR 7362 x 10.00

KAUTSKY, Karl. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock. A.B. Soep, Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag, 136 p. enkele potloodonderstrepingen xT 6354 x 20.00

KAUTSKY, Karl. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Berlin, Verlag Neues Vaterland, 1919. Oorspr. omslag. 154 p. - xR 7408 x 12.00

KAUTSKY, Karl. Vaderlandsliefde en Sociaal-Democratie. Vertaald door W. van Ravesteyn jr. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag, onopengesneden, 17 p. Met 2 p. Fondslijst Sociale Bibliotheek. - xY 6048 x 10.00

KEDWARD, Roderick. De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis. A.W. Sijthoff, Leiden, 1970. Gebonden Stofomslag Ills. 128 p. rijk geillustreerd xB 9597 x 10.00

KEEGAN, J. (ed.). Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1980. Gebonden Stofomslag Ills. 224 p. rijk geillustreerd xR 7741 x 10.00

KEEGAN, John. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Vertaald door Bap Westerveld. Olympus, Amsterdam, 2003. 6e druk, Paperback, Ills., 518 p. - xY 4384 x 9.00

KEESING, S.G. en J.J. Poortier. Cooperatie. Pro en Contra Baarn, Hollandia, 1908. Geniet. 32 p. Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang serie 4, no. 10. xT 3624 x 8.50

KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937. Amsterdam, Stichting Keesings, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Speciale uitgave van Keesings Historisch Archief. xT 6103 x 8.50

KEIKES, H.W. Och Heden Ja! Leeuwarden, 1966. 3e druk Oorspr. omslag Ills. 144 p. Leeuwarder Courant-serie No. 3 xR 0246 x 7.50

KEIP, H.F.J. De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat. Bussum, Emil Wegelin, 1934. Geniet. 32 p. - xT 4731 x 10.00

KELLENAERS, A. Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 44 p. Volksbibliotheek no. 16. [bibliotheekstempeltje]. xT 4705 x 7.50

KEMENADE, Willem van. China, Hongkong Taiwan BV. Superstraat op zoek naar een nieuw systeem. Amsterdam, Balans, 1996. Gebonden Stofomslag 396 p. - xB 3477 x 12.00

KEMPER, B.H. Twee maanden in Duitsche gevangenschap. Dagblad en Drukkerij De Tijd, Amsterdam, 1916. Oorspr. omslag met advertenties, 152 p. Premie-Uitgave van De Tijd en De Amstelbode. xT 6558 x 8.00

KENIS, J.B. De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie. Steenlandt, Brussel, z.j. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. - xT 4473 xx 15.00

KEPPER, G.L. Herinneringsbladen uit het openbaar leven van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, [1898]. Gebonden. 61 p. Ills. - xY 5527 x 10.00

KEPPER, George Lodewijk. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1898. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xY 3489 x 10.00

KERL, M. Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging? Brugge, Excelsior, [1930]. Geniet. 31 p. - xT 3297 x 8.50

KERLING, J.B.J. Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, Van Stockums Antiquariaat, 1938. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. - xY 0541 x 10.00

KERNKAMP, G.W. Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies. Utrecht, Kemink & Zoon, 1901. Ingenaaid. 184 p. Omslag verkleurd. xL 0862 x 15.00

KERNKAMP, G.W. Van menschen en tijden I. Studien over geschiedschrijvers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1931. Ingenaaid. VI + 240 p. Inhoud: Van Wagenaar tot Fruin. Bakhuizen van den Brink. Robert Fruin. Sam Muller. Henri Pirenne. [roestvlekjes]. xB 6257 x 10.00

KERSHAW, Ian. Hitler 1936-1945: vergelding. Vertaling M. Agricola. Utrecht, Het Spectrum, 2001. 4e druk. Gebonden Stofomslag Ills. 1200 p. [tweede deel van de biografie] xT 2039 x 32.00

KERSHAW, Ian. Keerpunten. Tien beslissingen die de loop van de Tweede Wereldoorlog voorgoed veranderden. 1940 - 1941. Spectrum, Utrecht, 2007. Gebonden, Stofomslag, Ills., 615 p. zeer goed xY 7666 x 10.00

KERSHAW, Ian. Tot de laatste man. Hitlers Duitsland, 1944-1945. Spectrum, Houten, 2012. 8e druk, Paperback, Ills., 608 p. lichte leesvouw xY 4388 x 10.00

KERSTEN, G.H. Gebroken bakken. Rotterdam, De Banier, 1933. Geniet. 16 p. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig Gereformeerde Partij gehouden in Tivoli te Utrecht 23 februari 1933. xT 9389 x 6.00

KERVYNDE LETTENHOVE, M. Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383. Bruges, Beyaert-Defoort, 1833. Gebonden half leer. 391 + 532 p. Twee delen in een band. - xY 0491 x 40.00

KESPER, L.A. Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda. Gouda, J. van Bentum & zoon, 1910. Cahiersteek. 15 p. - xY 1414 x 8.00

KESSEL, Karel van. De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam. Brussel, Internationale Drukkerij, [1916]. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 186 p. - xT 0141 x 18.00

KESSEN, A. Het vraagstuk der Annexatie. Maastricht, Boosten & Stols, [1945]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het Comite van Uitvoering. Brochurereeks no. 1. Nationale Actie voor Schadevergoeding door Annexatie van Duitsche Gebieden. xT 7330 x 8.00

KESSLER, Gustav. Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, J.J. Bos, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7984 x 8.50

KESSLER, Otto. Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung. Berlin, Karl Siegismund, 1915. Oorspr. omslag. 159 p. [potloodonderstrepingen]. xR 4717 x 40.00

KETNER, F. De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Utrecht/Leipzig, Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis, 1932. Ingenaaid. 152 p. [zonder platen]. - xR 2247 x 12.50

KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. De waarheid over Pruisisch-Duitschland. Z.p. 1941. Oorspr. omslag. 47 p. Oplaag beperkt, na lezing doorgeven. xT 4371 x 8.00

KEUCHENIUS, E.A. Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn. Rotterdam, J.M. Bredee, 1917. Geniet. 34 p. - xB 8045 x 10.00

KEULS, H.W.J.M. Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman. Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1945. Gebonden. [30] p. Ills. - xY 3495 x 10.00

KEURVENDEL PRINS MAURITS. Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. Amsterdam, 1896. Vouwblad. [4] p. Met antwoord-velletje. Prospectus oprichting Vereeniging Keurvendel Prins Maurits, met bijlage. xY 8080 x 6.00

KEYSER, Marja. Komt dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw. Amsterdam/Rotterdam, B.M. Israel/Ad. Donker, 1976. Paperback, 232 p., Ills. - xB 8035 x 8.00

KIES, Ch. Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 48 p. Met kaart. - xR 8975 x 12.50

KIES, Paul. Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen. Amsterdam, Delko, 1934. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6961 x 8.50

KIES, Paul. (ed.). Oorlog of Vrede. Algemeen Democratisch Weekblad voor ontwapening en aaneensluiting tegen oorlog en geweldspolitiek. 4e jaargang 1934. 22 December no. 51. Kerstnummer. Amsterdam, 1934. Geniet. [24] p. Geillustreerd. - xY 4552 x 8.00

KIEVIET, W.H. Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering. Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1898. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. - xT 4646 x 15.00

KIKKERT, J.G. De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849. Aspekt, Soesterberg, 2002. Paperback, Ills., 240 p. - xY 1718 x 9.00

[KIKKERT, P.J.]. Afscheid aan mijn oranjestrik. Utrecht, W.J.A. Mulder, [1863]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 3387 x 18.00

KING, Martin Luther. Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham. Amsterdam, Quakercentrum, [1963]. Geniet. 19 p. - xT 6666 x 8.00

KIPLING, Rudyard. Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Oorspr. omslag. 47 p. The Trade was de naam van de Britse Onderzeedienst. xT 4289 x 10.00

KIST, N.C. Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1854. 2e verbeterde afdruk. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Eerder verschenen in: Kerkelijk Weekblad voor het Koningrijk der Nederlanden. xB 5761 x 15.00

KLAAUW, Bart van der & Bart Rijnhout. Luchtbrug Market Garden. Teleboek, Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag Ills. 159 p. A-4 formaat. - xB 8321 x 8.00

KLABER, Kurt. (ed.). Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg. Berlin, Internationaler Arbeiter-Verlag, 1929. Einband. 143 p. - xT 2746 x 20.00

KLARENBEEK, A. Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1937. Oorspr. omslag. 43 p. Mededeelingen van de commissie van advies nopens chemische en aanverwante verdedigingsvraagstukken. xT 2145 x 10.00

KLAROEN EN BEUKELAAR. Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode. Arnhem, 1916. Oorspr. omslag. 32 p. Klaroen en Beukelaar. Algemeen Christelijk Sociaal Maandblad 1e jaargang no. 2. Februari 1916. xT 7959 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6498 x 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Als het 's winters koud is... Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 16 p. - xR 7396 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7713 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp. Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6502 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. De Russische Revolutie. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1917. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 8805 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. De S.D.A.P. en de oorlog. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6405 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Het brandend braambosch. Een tijdrede. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. Stenografisch verslag van een rede, uitgesproken op Zondag 26 October in Den Haag voor De Nieuwe Gedachte. xR 7355 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Het Jeugdparool van deze tijd. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 7370 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Klasse-Justitie. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 6562 x 6.00

KLEEREKOPER, A.B. Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6407 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 6622 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Ingenaaid. Partij-bestuur: Meegebonden: De partij in de crisis en de crisis in de partij. W. Hazenberg: De weg der Zaligheid, in vragen en antwoorden. Rood-Front in de Gemeenteraad! Wat steekt er achter. Vorrink: Doel en wezen van de arbeiders jeugdbeweging. xY 0134 x 15.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag, 8 p. - xY 0599 x 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Niet met de waapnen der barbaren! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6501 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7357 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Tweede 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6499 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Uit de stilte. Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6404 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Verzamelt U en laat ons gaan. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6403 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 6504 x 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934. Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Geniet. 15 p. - xT 6408 x 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Weg met de doodstraf! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6406 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Wij willen onszelf zijn en blijven. (Een koninklijk woord). Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 7405 x 6.00

KLEEREKOPER, A.B. Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Geniet. 15 p. - xT 6402 x 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7733 x 10.00

KLEEREKOPER, S. De toekomst van de democratie. Een beschouwing over de politieke partijvorming, meer in het bijzonder in verband met het socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag, 52 p. potloodonderstrepingen en aantekeningen in steno. xY 6054 x 7.00

KLEFFENS, E.N. van. Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken. Gedrukt bij Londen voor verspreiding onder de Nederlanders in Engeland en het bezette Nederlandsch gebied, [1940]. Oorspr. omslag, 120 p. omslag verweerd xT 4489 x 20.00

KLEFFENS, Eelco Nicolaas van. De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands). London, 1940. Geniet. 64 gestencilde pagina's - xY 0967 x 25.00

KLEIJN, L.J. Bij de Belgische Socialisten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 27 p. - xR 7262 x 8.00

KLEIJN, L.J. Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1932. Gebonden. 83 p. [Band roestvlekjes]. xR 3560 x 12.50

KLEIJN, L.J. (vertaald). De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 2185 x 8.00

KLEIJN, Stef. De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid. Maastricht, z.j. Geniet. 29 p. Ills. - xT 5293 x 7.00

KLEIN KOMPAS. Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949. Heerlen, 1949. Vouwblaadje. [8] p. 21 x 17 cm. Redactie Bob Visbeek, Wim Cobben, Cor Lommer en Louis Haas. xY 7513 x 5.00

KLEIN, F.H. Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen. Amsterdam, Weijtingh & Brave, 1861. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 3529 x 20.00

KLERK, J.F. de. Delfshaven en een Delfshavenaar. Korte beschrijving van de geboorteplaats, het leven en het standbeeld van Pieter Pieterszoon Hein. (eene lezing). Rotterdam, J.M. Bredee, 1903. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 0228 x 12.50

KLERK, Joost de. De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, [1950]. Gebonden, 171 p. Met gesigneerde opdracht van de schrijver xT 3053 x 20.00

KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. Lippe. Het stamland van Prins Bernhard. Amsterdam, W. Versluys, 1939. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. - xT 6287 x 10.00

KLINKENBERG, P. De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1929. Gebonden. 300 p. Met 44 illustraties. xL 2036 x 8.00

KLINKENBERG, P. Socialistise opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 4778 x 9.00

KLOMPMAKER, H. Handel in de Gouden Eeuw. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Or. omslag. 128 p. Ills. Fibulareeks 13. xL 3022 x 7.50

KLONNE, B.H. De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 4567 x 10.00

KLOOSTER, Olga van der en Michel Bakker. Het Nieuwe Werck. De Jordaan: Aan de voet van de Oude Wester... Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, Amsterdam, 1997. Oorspr. omslag, Ills., 144 p. - xY 1475 x 10.00

KLOOSTERMAN, A. Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1908. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5772 x 8.50

KLUITMAN, M.H. 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen. Alkmaar, P. Kluitman, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9318 x 9.00

KNAP W.G. Zoon, Willem. Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching. Arnhem, De Blijt, 1933. Gebonden Stofomslag. VII + 560 p. Geillustreerd. - xY 3506 x 18.00

KNAP W.G. Zoon, Willem. Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching. Arnhem, De Blijt, 1933. Ingenaaid, VII + 560 p. Geillustreerd. - xY 4688 x 12.00

KNAPPERT, L. Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1910. Oorspr. omslag. VI + 159 + IV p. - xB 7909 x 12.00

KNAUS, C. De Koffie-bereiding. Tweede deel Handboek voor de Koffiecultuur. Met 3 gekleurde platen en 51 figuren. Soerabaja, H. van Ingen, 1933. Gebonden. IX + 95 p. Ills. - xT 3211 x 40.00

KNEL, J. Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer. z.p, z.j., 1921. Oorspr. omslag 23 p. - xR 0423 x 12.00

KNIPPENBERG, H. Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift. Sittard, Bern. Claessens, [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6766 x 10.00

KNITEL, Fr. Louis Veuillot. De man en zijn werk. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 89 p. Politieke en Sociale studien XI-3. xY 1210 x 15.00

KNITEL, Fr. Louis Veuillot. De man en zijn werk. II. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. [75] p. Politieke en Sociale Studien XI-4. xY 2503 x 10.00

KNOOP, Herm. Een Theater in Dachau. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1946]. Gebonden stofomslag. 183 p. - xT 2566 x 10.00

KNSM. Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V. Zonder plaats, z.j. [1950]. Gebonden. 100 p. Ills. Zonder kaarten. xK 8487 x 10.00

KNUVELDER, Gerard. Het rampjaar 1830. Hilversum, Paul Brand, 1930. Oorspr. omslag. 136 p. - xT 0812 x 10.00

KNUVELDER, Gerard. Het rampjaar 1830. Hilversum, Paul Brand, 1930. Gebonden. 136 p. - xT 2381 x 12.00

KNUVELDER, Louis. Zorgen om morgen. Een bundel opstellen. Luctor et emergo / U.A., 's-Gravenhage, 1939. Oorspr. omslag onafgesneden. 176 p. De Nieuwe Gids Bibliotheek No. 3. xT 2042 x 8.00

KOCK, Erich. Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945. Dortmund, Kulturamt der Stadt Dortmund, 1960. Geniet. 36 p. Dortmunder Vortrage, Heft 33. Vortrag gehalten im Rahmen der Reihe Staat, Politik, Gesellschaft in der Dortmunder Volkshochschule. xT 3919 x 10.00

KOEJEMANS, A.J. David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme. Amsterdam, Moussault, 1967. Gebonden Stofomslag 314 p. - xK 7801 x 10.00

KOENEN, Marie. Breiz - Izel. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 99 p. Teekeningen van Otto van Rees. Schijnwerpers 43. xL 2814 x 8.00

KOERS, N.H. (red.). Vier eeuwen domineesland. Utrecht/Zoetermeer, Museum Catharijneconvent / Meinema, 1997. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Met bijdragen van F.A. van Lieburg, M. den Dulk, A.J. Klei en T.G. Kootte. Tentoonstelling: 5 april - 17 augustus 1997. xB 4428 x 10.00

KOETSVELD, C.E. De Christelijk-Historische Unie. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 39 p. Onze Politieke Partijen nr. 1. xT 0360 x 8.00

KOHLER, W.C. Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam. 's-Gravenhage, F.J. Belinfante, 1914. Geniet. 11 p. Illustraties en bijlage. Overdruk: Weekblad De Ingenieur 9 mei 1914, nr 19. xR 5806 x 15.00

KOHNSTAMM, Carla en Jo Leyen. Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1947. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 5388 x 9.00

KOHNSTAMM, Carla. (red.). Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5824 x 7.00

KOK, A. Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Mouton & Co., 's-Gravenhage, 1965. Oorspr. omslag, 68 p. - xY 5759 x 7.00

KOK, Wim. (voorw.). De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993. Paperback. 128 p. Bevat: Soedjatmoko: Toekomst der vrijheid. A. de Swaan: De verzorging in het teken van het kapitaal. K. von Dohnanyi: Europa, de wereldmarkt en de bedreigde politiek. T. van Asperen: Bedreigd burgerschap. M. Rocard: Een nieuwe samenlevening op menselijke schaal. Nawoord: Dick Benschop. xB 2280 x 8.00

KOL, H. van. Weg met het opium. Masereeuw & Bouten, Rotterdam, [1913]. Oorspr. omslag 38 p. Over het opiumgebruik in Nederlands-Indie. Bibliotheek stempeltje. xR 3851 x 25.00

KOLLEWIJN, A.M. en M.J. Kollewijn. De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913. Amsterdam, E. & M. Cohen, 1913. Geniet. 24 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 6804 x 15.00

KOLTHEK Jr., H. & J. Oudegeest. Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam. Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 1909. Oorspr. omslag 80 p. - xB 9620 x 20.00

KOLTHEK, H. Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 52 p. Een uitvoerig verslag van de twee beruchte Nachtvergaderingen te Amsterdam, na het eindigen der reuzenstrijd der Nederlandsche Arbeiders. xT 5236 x 10.00

KOLTHEK, H. Militairisme, socialisme en roode legers. De Socialistische Partij, 1921. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 6924 x 15.00

KOLTHEK, H. Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Recht en Vrijheid, Groningen, 1938. Oorspr. omslag 16 p. Brochure No. 6 xR 0544 x 10.00

KONIJNENBURG, D. van. Waardoor werkeloosheid in Friesland? Leeuwarden, Cooperatieve Handelsdrukkerij, 1892. Oorspr. omslag. 84 p. Uitgegeven vanwege de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. xT 7318 x 15.00

KONING, Jacobus en Daniel Meyer. De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1821. 1e druk. Oorspr. kartonnen omslag. 7 + 120 p. Rug licht beschadigd. xY 3781 x 45.00

KONING, Jacobus. Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon, 1828. Kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina met in vignet de St.Olofspoort, onafgesneden, XVI + 204 p. - xT 6848 x 70.00

KOOIJMAN, W. Berlijn in de Branding. Barendrecht, Carpe Diem, [1945]. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 9537 xx 15.00

KOOIJMANS, K. (ed.). Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. 's-Gravenhage, 1985. Paperback. 312 p. - xT 1849 x 10.00

KOOMEN, Jan. Arbeidersjeugd met ons ten strijd! Uitgave, Sosialisties Jeugd-Verbond, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5403 x 9.00

KOOPMANS, S. Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets. Leeuwarden, A. Meijer, H. Kuipers en J.G. Wester, 1883. Oorspr. omslag. 197 p. - xR 8458 x 15.00

KOOT, Ton. Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd .... Wormerveer, Meijer Pers, 1966. Gebonden. 64 p. Ills. Met los bijgevoegde Nieuwjaarswens. xH 6466 x 9.00

KOOT, Ton. Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Gebonden Stofomslag 175 p. Ills. Met 28 tekeningen, speciaal vervaardigd van in- en exterieur van het Slot in de jaren 1971 tot 1974 door Willem G. Hofker. With an English summary. xL 7518 x 20.00

KOOT, Ton. Het stadhuis van Jacob van Campen. Amsterdam, Gemeente Musea Amsterdam, [1949]. Geniet. 12 p. Ills. Koninklijk Paleis Amsterdam. xT 7463 x 7.00

KOOY, John. (ed.). Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek. Amsterdam, W. de Haan, 1946. Gebonden. 154 p. Ills. - xB 0647 x 15.00

KOP-JANSEN, Jos. Chaos. Rotterdam, Linksche Arbeiders Oppositie, 1932. 2e oplage. 24 p. Bundeltje gedichten, aanklacht tegen het kapitalisme. xT 1498 x 20.00

KOPER, Arnold. Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 312 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xR 6755 x 10.00

KOPPEN, A.J. van. De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika. Wormer, Inmerc, 1992. Paperback. 320 p. - xR 2653 x 12.00

KORNEGGER, Peggy. Anarchism. The Feminist Connection. London, Black Bear, 1977. Geniet. 16 p. - xY 0558 xx 8.00

KORTERINK, Hendrik Jan. De zwarte schapen van Oranje. Verba, Hoevelaken, 1992. Paperback, Ills., 195 p. - xY 2004 x 8.00

KORZEC, M. De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps. Bevrijding, Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, ills., 47 p. - xT 4002 x 8.00

KOSCH, Wilhelm. Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1946. 2e vermeerderde druk. Gebonden Stofomslag. 213 p. - xT 8777 x 9.00

KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden. A.G. Schoonderbeek Laren 1948. Gebonden stofomslag. Ills. 216 p. Serie: Gewestelijke Monografieen. Verlucht met krijttekeningen van Frans Boers, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten. xK 8733 x 20.00

KOSSMANN, E.H. De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie. Elsevier Amsterdam 1976. Gebonden 618 p. - xB 1911 x 18.00

KOSSMANN, E.H. De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980. Amsterdam, Elsevier, 1986. Paperback. 446 p. Ills. - xR 2766 x 12.00

KOSTER, Simon. Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1970. Gebonden Stofomslag VII + 328 p. Ills. - xB 6590 x 10.00

KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ed.). Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers. Intermediair Amsterdam 1980. Ingenaaid Ills. 238 p. - xH 2339 x 10.00

KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag en illustraties: Willy Greve. xT 9442 x 8.00

KRABBE, Tim. Wij zijn maar wij zij niet geschift. De schietpartij van Columbine. Prometheus, Amsterdam, 2012. Paperback, 416 p. - xY 4382 x 9.00

KRAMER, Diet. e.a. Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers. Groningen, P. Noordhoff, 1931. Or. omslag. 112 p. - xK 9348 x 8.00

KRANSBERG, Doriann en Hans Mils. Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen. Fibula van Dishoeck, Haarlem, 1980. Gebonden, Ills., 280 p. - xY 1518 x 10.00

KRANT. Echte Stadhuis Krant. Amsterdam, Bureau Bezorgde Burgers van Amsterdam, [1969]. 12 p. Ills. - xR 6339 x 5.00

KRANTZ, B.F. Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel. Z.p. [1928]. Geniet. 18 p. - xR 8855 x 8.00

KREKEL, H. Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Oorspr. omslag, onafgesneden, 272 p. Handelseditie van het proefschrift xT 7317 x 12.00

KREKEL, H. Politik und Seele Hollands. Deutsche Wochenzeitung für Die Niederlande, Haag, 1940. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 4480 x 7.00

KRETZ, J. Th. W. In de klauwen van den Jap en den Extremist. Dordrecht, Drukkerij Stolk, [1946]. Oorspr. omslag. 62 p. - xB 2703 x 20.00

KRIEKEN, Peter J. van. Deserteurs, dienstweigeraars en asielrecht. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976. Paperback, 355 p. - xY 5775 x 8.00

KRIES, Wilhelm von. Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild. Scherl, Berlin, [ca. 1940]. Broschur mit Deckelbild, Karten, Abbildungen und Illustrationen, 127 S. - xT 9870 x 12.00

KRIJTHE, H.J.C. In de sneeuw geplukt. Leeuwarden, Cooperatieve Handelsdrukkerij, [1890]. Oorspr. omslag. 31 p. Opgedragen aan de leden van de vereeniging De Dageraad. Niet in den handel. xR 5723 x 12.50

KRISTEL, Conny (red.). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden Stofomslag. 445 p. - xY 1671 x 10.00

KRISTEL, Conny. (red.). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden Stofomslag. 432 p. - xY 1727 x 10.00

KROON, J.E. Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam [1925]. Oorspr. omslag onafgesneden 64 p. omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje xL 5806 x 10.00

KROP, F.J. De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd). Geloof en Vrijheid, Rotterdam, [1920]. Oorspr. omslag, 64 p. - xT 5598 x 8.00

KROP, F.J. Een en ander over het Communisme. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1930]. Geniet. 77 p. - xR 7622 x 12.00

KROP, F.J. Gevangenis en concentratiekamp. b: Het Haagsche Veer. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, 1945. Geniet. 52 p. Geillustreerd. Nieuwe brochurenreeks Geloof en Vrijheid no. 4. xT 7339 x 8.00

KROP, F.J. Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd. J.M. Bredee, Rotterdam, [1920]. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 5597 x 8.00

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderenemancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganistie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987. Paperback. 176 p. - xR 6320 x 7.00

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988. Paperback. 176 p. - xR 6319 x 7.00

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Paperback. 206 p. - xR 6379 x 7.00

KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 174 p. - xR 7432 x 9.00

KROPOTKINE, P. Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid. J. Sterringa, Amsterdam, [1901]. Oorspr. omslag 375 p. onopengesneden. - xR 0352 x 25.00

KROPOTKINE, Peter. De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V. J. Sterringa, Amsterdam, 1897. Oorspr. omslag 80 p. Voordracht welke had moeten plaats hebben te Parijs op 7 Maart 1896 in de zaal "Mille-Colonnes". [B.P.V.= B.P. van der Voo]. xR 0347 x 10.00

KROPOTKINE, Peter. Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band. C.J.W. Grentzebach / P.M. Wink, Bussum / Gorinchem, 1902. Gebonden Ills. 272 + 335 p. - xR 1832 xx 40.00

KROSE, H.A. Godsdienst en Moraal-Statistiek. Leiden, Futura, [1906]. Oorspr. omslag. 101 p. Politieke en Sociale Studien VI, 1. [bibliotheekstempeltje]. xR 8810 x 10.00

KRUGER, Friedrich. De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen. Oldebroek, De Lantaarn, [ca.1930]. Oorspr. omslag. 17 p. Typografie Taconis, Leiden. xT 6926 xx 10.00

KRUIJER, G. Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary. Amsterdam, K.N.A.G., 1951. Papieren omslag. 33 p. (met 2 tabellen, 1 grafiek, 4 foto's en 1 kaart).Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel LXVIII, nr. 1. xT 1503 x 10.00

KRUIJER, G.J. Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana. Meppel, J.A. Boom & Zoon, 1960. 3e herziene druk. Gebonden Stofomslag 286 p. Ills. - xB 3205 x 18.00

KRUIJT, J.P. België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog. P. Noordhoff, Groningen/Batavia, 1932. Oorspr. omslag, 106 p. omslag Jozef Cantré. Knipje uit titelpagina. Studien op het gebied van ethnologie, sociologie en sociografie II. xT 1418 x 12.00

KRUISHEER, J. De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien. L.J.C. Boucher, s-Gravenhage, 1969. Gebonden Stofomslag 251 p. stofomslag matig xR 4081 x 10.00

KRUIT, G. Het Parool voor den Socialist. Leiden, 1947. Oorspr. omslag 24 p. G. Kruit: voorzitter der Oude Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij. xB 9986 x 15.00

KRUITHOF, A. Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland. Drachten, Drukkerij Laverman, 1949. Oorspr. omslag. 164 p. Ills. - xT 5905 x 15.00

KRUITHOF, A. Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen. De Steeg, G.J.D.C. Goedhart-Stichting, 1949. Oorspr. omslag. 163 p. + 22 p. - xT 6343 x 10.00

KRUITHOF, Jaap. Het neoliberalisme. EPO, 2000. 3e druk, Paperback, 522 p. - xY 4397 x 10.00

KRUYSKAMP, C. Nederlandsche volksboeken. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Oorspr. omslag. 55 p. In den Houttuyn 2. xW 2096 x 7.00

KRUYSWIJK, P.N. Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium. Kollum, T. Slagter, z.j. Ingenaaid. 169 p. Overgedrukt uit het Chr. Weekblad De Gezant. xT 2601 x 10.00

KSA-JONG-VLAANDEREN. Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen. Roeselare, KSA Jong Vlaanderen, 1945. Geniet. 16 p. De Gouwdag der K.S.A. te Brugge op zondag 15 april 1945. xT 5224 x 8.50

KUHLER, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1932. Gebonden 478 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4121 x 20.00

KUHLER, W.J. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Gebonden. 216 p. - xL 3572 x 15.00

KUHN, J. Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1918. Oorspr. omslag. 47 p. Met vier kaarten. Vlekjes op titelpagina. xR 3667 x 20.00

KUHN, J. Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1918. Oorspr. omslag. 47 p. Met 4 kaarten. - xY 1900 x 15.00

KUIJPER, J.J. Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898. Ede, Th. Menger, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele der Ned. Herv. Diakonie te Otterloo. xY 0408 x 10.00

KUILE, E.H. ter. De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland. Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage 1944. Folio Gebonden onopengesneden XV + 260 p. + 476 ills. Uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. [Bibliotheekstempeltje. Fraaie productie]. xL 6734 x 40.00

KUILE, E.H. ter. Noord- en Oost-Salland. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1974. Gebonden S.O. 146 p. Geillustreerd. Afbeeldingen naar tekeningen door H. van der Wal en H.W. van der Voet. Foto's A.J. van der Wal e.a. xY 1766 x 10.00

KUILS, Kolonel en Boisot. [=H.J. kruls en J.G. de Beus]. De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen. Amsterdam, Vrij Nederland, [1944]. Oorspr. omslag. 69 p. Toespraken gehouden in de kring van de Nederlandsche Vereeniging Pro Patria te Londen. xR 9666 x 8.00

KUITERT, G. Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937. Dokkum, 1938. Geniet. 21 p. - xR 7027 x 8.00

KULK, T.C. van der. Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1882. Oorspr. omslag, 47 p. - xT 7597 x 10.00

KUNHAULT, W. Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Brochures over de Russische geloofsvervolgingen en het Communisme nr. 18. xT 4821 x 10.00

KUPFER, C.C. Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942. Boom-Ruygrok, Haarlem, [1946]. Gebonden Stofomslag Ills. 358 p. Vliegwereld Bibliotheek No. 3 xB 8323 x 17.50

KUPPERS, W. en F. Villanueva. Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland. Nijmegen, 1989. Or. omslag. 143 p. Ills. T.g.v. een tentoonstelling in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' 10 juni t/m 23 juli 1989. xH 8809 x 10.00

KURELLA, Alfred. Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipizer proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimile's en vijf foto's. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1935. Gebonden. 192 p. Ills. - xY 2616 x 10.00

KUSTER, Fritz. Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding. Hannover, Das Andere Deutschland, 1946. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7830 x 8.50

KUTTER, Hermann. Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma. Amsterdam, S.L. van Looy, 1906. Gebonden. 214 p. Internationale Bibliotheek. Mooi exemplaar. xR 6326 x 12.00

KUYLE, Albert. St. Eloy. Utrecht, De Lanteern, z.j. 1e druk. Gebonden. 157 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy bij gelegenheid van het inschrijven van zijn vijftigduizendste lid. xH 2017 xx 5.00

KUYPER, A. De Christus en de Sociale Nooden. Amsterdam, J.A. Wormser, 1895. Oorspr. omslag. 95 p. [Omslag aan randen beschadigd]. xT 5891 x 10.00

KUYPER, A. De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K. Kampen, J.H. Kok, 1917. Geniet. 18 p. - xT 3464 x 8.50

KUYPER, A. Het conflict gekomen II. & III. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 45 + 51 p. - xT 7639 x 15.00

KUYPER, A. Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Nieuwe herziene uitgave. Gebonden. 111 p.Ills. Libellen-Serie nr. 216/217. xM 6642 x 7.00

KUYPER, A. Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, [1900]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 4735 x 10.00

KUYPER, A. Sociale organisatie onder eigen banier. Den Haag, J. Bootsma, [1908]. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 4120 x 8.50

KUYPER, A. (inleiding). De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch. Amsterdam, H.J. van Kesteren & Co., 1871. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3483 x 10.00

KUYPER, A. en F.L. Rutgers. Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk. Amsterdam, Drukkerij De Standaard, z,j, Oorspr. omslag. 90 p. Verschenen in de Standaard 1880-81. xT 7134 x 9.00

KUYPER, Bubb. Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem. Haarlem, Bubb Kuyper Veilingen Boeken, 2012, Ingenaaid. 212 p. Ills. - xY 6254 x 10.00

KUYPER, R. De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 27 p. randen gevlekt door waterschade, omslag matig. xR 3497 x 7.00

KUYPER, R. De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 27 p. - xT 4046 x 10.00

KUYPER, R. Het allerjongste gericht. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6384 x 10.00

KUYPER, R. Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 6383 x 10.00

KUYPER, R. Karl Marx ter herdenking. Ontwikkeling, Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag, 11 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids, Jrg. III, Mei 1918. xT 4320 x 7.00

KUYPER, R. Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920-1922. Oorspr. omslagen. 4 delen. - xT 7781 x 20.00

KUYPERS, Julien. De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1960. Pocket. 90 p. - xR 6855 x 7.00

KUYPERS, M.J.G. Geen Schoolspaarbanken. Tilburg, H. Gianotten, 1909. Oorspr. omslag. 63 p. - xY 1390 x 10.00

LAAN, Kornelis ter. Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6953 x 8.00

LAAN, Kornelis ter. Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.]. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Ingenaaid. 238 p. - xT 6951 x 12.00

LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr. Baarn, Bosch & Keuning N.V. 1946. Gebonden, stofomslag. 95 p. - xT 3131 x 10.00

LAAR, A. van. De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925. Antwerpen, Ontwikkeling, 1974. Gebonden, 580 p. Ills. Herdruk van de uitgave 1926 in Franse band. Opdracht + eigendomsstempeltje op schutblad. xR 7730 x 35.00

LAAR, Arnoldus van. De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden. XIV + 405 p. Gebonden: Half linnen met gemarmerde platten. xL 8189 x 10.00

LAAR, Henk van. Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte. Amsterdam, Ver. Drukkerij Dico, 1946. Gebonden. 30 p. - xT 1726 xx 12.00

LABBERTON, J.H. De Belgische neutraliteit geschonden. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Oorspr. omslag. 152 p. - xT 0641 x 10.00

LABBERTON, J.H. De Vlaamsche Beweging. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1916. Oorspr. omslag. 93 p. - xT 5007 x 15.00

LADURIE, Emmanuel Le Roy. De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. 2e druk, Paperback, 464 p. Ills. Vertaling M. Gaasbeek e.a. xT 3793 x 10.00

LAEKEN, Frank van & Etienne Verhoeyen. Lexicon politieke & jeugd kollaboratie. Brussel, BRT-Instructieve Omroep, 1985. Oorspr. omslag. 96 p. Geillustreerd. - xT 7069 x 12.00

LAENEN, J. Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen. Mechelen, Gebroeders Laurent, 1930. Ingenaaid. XVI + 393 p. Ills. - xT 2808 x 10.00

LAGERLOF, Selma. Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven. Amsterdam, F. van Rossen, 1911. Oorspr. omslag. 12 p. Rede gehouden te Stockholm op het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht den 13den Juni 1911. xT 6884 x 10.00

LAGERWERFF, T.J. Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1931. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 6917 x 12.00

LAICUS. [=Sietze Douwes van Veen]. Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel. 's-Hertogenbosch, Teulings, 1932. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5926 x 8.00

LALLEMAN, G.B. Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874. Arnhem, J. Voltelen, 1874. Oorspr. omslag. 58 p. Met een plaat. - xT 9506 x 15.00

LAMARTINE, Alphonse de. Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits. Groningen, Boekwerk, 1989. Paperback. 157 p. Tweetalige uitgave. xR 2942 x 8.00

LAMBERTY, M. R.F. Lissens. (ed.). Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II. Amsterdam, Elsevier, 1952. 3e geheel herziene druk. Gebonden. 406 p. Geillistreerd. Los deel. - xY 1604 x 15.00

LAMBERTY, Max. De Vlaamse beweging nu. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948. Oorspr. omslag 88 p. Het Venster: studien over actuele problemen, Deel 1. xR 3964 xx 9.00

LAMBERTY, Max. Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie. Brugge, Cultura H. Cayman-Seynave, 1938. 2e uitgave herzien en aangevuld. Oorspr. omslag. 166 p. - xR 3672 x 15.00

LAMBERTY, Max. e.a. Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd. Gent, Rijksuniversiteit, 1960. Oorspr. omslag. 424 p. Met portret. Werken uitgegeven door het Rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent nr. 4. xR 3658 x 15.00

LAMBREGTS, L. Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid. Steenwijk, Kervoorde en Hollander, 1998. 3e druk. Paperback. 80 p. Ills. - xT 5501 x 8.00

LAMERS, J.J. en Ph. v.d. Vos. Lichamelijke Tuchtiging op School. Baarn, Hollandia, 1911. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie VII, nr. 1. xR 9106 x 8.00

LAMMERS, A. Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. Paperback. 280 p. - xM 6587 x 7.00

LAMMERS, C. De jongeren en de vakbond. Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers en Behangers, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Een aansporing tot de jongere arbeiders in het meubel- en behangersbedrijf om met de oudere collega's in de organisatie te strijden voor verbetering van hunne maatschappelijke positie. xT 6695 x 10.00

LANCEE, J.A.L. Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900). Utrecht, H & S, 1979. Ingenaaid. 248 p. - xM 4778 x 8.00

LANDAUER, Gustav. De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Onopengesneden. Sterringa's 5-cent-brochuren XXII xR 0540 x 9.00

LANDESLOT VAN VRYBURGH. [= J. Thomassen en J.B. Drewes]. Nieuw Nederland. Staat en Maatschappij na de Oorlog. Amersfoort, [1944]. Oorspr. omslag. 124 p. Opgedragen aan de nagedachtenis van hen die vielen in onzen vrijheidsstrijd. xT 4377 x 12.50

LANDSHUT, Siegfried. Karl Marx. Amsterdam, Magazijn De Bijenkorf, [1933]. Oorspr. omslag. 32 p. Binnenwerk: roestvlekjes. xT 5479 x 10.00

LANGE-COMPIE, Jb. De Vloek van 't huis. Winkel, Jb. Lange-Compie, z.j. Oorspr. papieren omslag. 38 p. - xR 4499 x 15.00

LANGE, Daniel de. Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden. A. Storm, Utrecht, [1948]. Oorspr. omslag, 110 p. inleiding Henriette Roland Holst xY 3149 x 8.00

LANGEDIJK, D. Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga. Dr. Abraham Kuyper Stichting e.a. 's-Gravenhage 1931. Gebonden 368 p. Mooie band. bibliotheekstempeltje. xL 4405 x 20.00

LANGENHUYSEN, C.L. van. Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1893. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xR 5425 x 10.00

LANGEVELD. H.J. Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Paperback. X + 560 p. - xT 7441 x 15.00

LANS, M.H.A. e.a. Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad. Amsterdam, J.S. de Haas, z.j. Ingenaaid. 86 p. Met portret. Door: J.V. de Groot, Eduard Brom, Jan Kalf, Alph. Ariens, Pastoor Kaag, G.W. Konings, R.M.V. van Oppenraaij, W. de Veer, M.A. van Zanten. [bibliotheekstempeltje]. xB 2514 x 10.00

LARSON, Edward J. De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook. Atlas Amsterdam/Antwerpen 2003. Paperback Ills. 366 p. - xK 5647 x 16.00

LASSALLE, Ferdinand. Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle. Berlin, Expedition des Vorwarts, 1892. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 9132 x 15.00

LAST, Jef. Een antwoord op het geval Jef Last. Amsterdam, De Ploeger, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9317 x 15.00

LAST, Jef. Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front. Contact, Amsterdam, [ca. 1937]. Oorspr. omslag, Ills., 45 p. - xR 7341 x 18.00

LAST, Jef. De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S. [Rotterdam, Storm, 1929]. Geniet [16] bladen. Ills. - xR 6649 x 40.00

LAST, Jef. Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan. [Rotterdam, Storm, 1930]. Oorspr. omslag. [16] bladen. - xB 7624 x 35.00

LATZKO, Andreas. Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude. Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. 186 p. Fraaie typografische stempelband met wit op zwart linnen. xB 6657 x 15.00

LAUFENBERG, Heinrich. Arbeiterklasse und Staatsgewalt. Hamburg, Willaschek & Co., 1919. Oorspr. omslag. 15 p. Festrede von Heinrich Laufenberg gehalten anlasslich der Marzfeier am 18. Marz 1919 im Zirkus Busch. xT 7826 x 10.00

LAURENTIUS, Th. De Rembrandts van Oostkapelle. Gezamenlijke Zeeuwse Boekhandels 2006. Oorspr. omslag, oblong Ills. 64 p. t.g.v. de Week van het Zeeuwse boek 2006 xB 5133 x 12.00

LAURILLARD, E. Ons Koningsfeest. Amsterdam, D.B. Centen, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 12 p. Nederlandsche Godsdienstig Traktaat-Genootschap No. 617. xY 0401 x 12.50

LAURILLARD, I.J.M. Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren. Amsterdam, W. Versluys, 1904. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6955 x 9.00

LAUTS, G. Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland. Te Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1848. Oorspr. kartonnen omslag. XII + 200 p. Gelithograveerde titelpagina: De Dam te Amsterdam in 1795 met den Vrijheidsboom, doch zonder handelsgewoel. xR 4580 x 40.00

LAZARE, Bernard. De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch. J. Sterringa, Amsterdam, [1899]. Oorspr. omslag onopengesneden 448 p. - xR 0422 x 12.00

LAZARE, Bernhard. Sociale Fabelen. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1923]. Gebonden. 154 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie VI, nr. 11. Oorspr. titel: De fakkeldragers, Sterringa 1899. xR 9732 x 10.00

LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. Les Communistes Anarchistes et la Femme. Paris, Imprimerie Rapide, 1900. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5695 x 25.00

LEDENT, Robert. Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen. Antwerpen, De Palm, z.j. Gebonden. 160 p. Ills. - xK 5525 x 8.50

LEE, Dick and Colin Pratt. Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring. W.H. Allen, London, 1978. Private binding, Ills. 382 p. The sensational story behind one of the world's biggest and most successful drugs investigations in which Dick Lee and his police team recovered 6 million doses of LSD tablets at a hippy commune in Wales. xR 9591 x 50.00

LEE, Paul A. & Ralph Metzner (eds.). The Psychedelic Review. Vol. I, No. 1. June 1963. Orig. wrappers, 116 p. Reprint 1967. Articles by Heard, Wasson, Plato, Benn, Watts, Andrews, Metzner. xT 5730 x 10.00

LEEFLANG, Max / D. Eichholtz / R. Kuhnl. e.a. Fascisme toen en nu. Amsterdam, SUA, 1979. Paperback. 164 p. Inleiding gehouden t.g.v. het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. xH 8047 x 8.00

LEEFLANG, Thomas. De bioscoop in de oorlog. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990. Paperback. 352 p. Ills. - xB 9092 x 10.00

LEEFLANG, Thomas. Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord. Soesterberg, Aspekt, 2006. Paperback. 240 p. Met foto's. - xY 1708 x 8.50

LEEMAN, G. Vakorganisatie onder de jeugd. Zaanstreek, Door Eendracht Sterk, 1906. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0607 x 8.50

LEENHEER, G. en M.H. van 't Kruijs. Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding. Groningen, P. Noordhoff, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Tekst van G. Leenheer. Muziek van M.H. van 't Kruijs. Zang met Pianobegeleiding. xY 5531 x 8.50

LEEUW LANGNESE, H.J. van der. Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage. Rotterdam, D. J. P. Storm Lotz (H.van Tricht), 1916. illustrierter Originalumschlag, 15 SS., Mit 4 gefalteten Tafeln. Zwei Tafeln zeigen Photomontagen von Luftschiffen. xT 1527 x 15.00

LEEUW, A.S. de. Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme. Nijmegen, SUN, 1971. Paperback. 375 p. Sun Reprint nr 5. xR 6306 x 7.00

LEEUW, Jan van der. Het proces van Dieren. Antwerpen, Luctor, 1948. Ingenaaid. 203 p. Illustraties Rene Victor. - xR 6737 x 10.00

LEEUW, Kitty de e.a. (eds.). Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000, Waanders/ Historisch Museum Rotterdam, Zwolle, 2000. Dikke Paperback, Ills., 608 p. fraai fotoboek xT 5348 x 30.00

LEEUW, Louis de. Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw. Utrecht, J.J.H. Kemmer, 1863. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 9059 x 10.00

LEEUWEN, Ferdinand van. Verdronken verleden. Duiken naar schatten uit de geschiedenis. Broekman & De Meris, Amsterdam, Gebonden stofomslag, Ills., 128 p. - xY 4816 x 8.00

LEEUWEN, J. van. De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij. Baarn, Hollandia, 1918. Nieuwe vermeerderde en bijgewerkte druk. Geniet. 32 p. Onopengesneden. Onze politieke partijen, beschreven door hare eigen vertegenwoordigers no. 5. xT 2915 x 10.00

LEEUWEN, J. van. Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7394 x 10.00

LEEUWEN, J. van. Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7044 x 8.00

LEEUWEN, Johannes van. Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren? Rotterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Federatie Rotterdam, 1910. Oorspr. omslag. 16 p. Een pleidooi voor aansluiting bij de S.D.A.P. xY 0609 x 8.00

LEEUWENDAAL, Wouter van. Het meisje Jehanne. Utrecht, Het Spectrum, 1938. Ingenaaid met stofomslag. 119 p. Schijnwerpers 19. xL 2806 x 8.00

LEGRAND, L. Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort. P. Gouda Quint, Arnhem 1895. Gebonden in twee delen XV + 371 p. moderne banden xB 5237 x 60.00

LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 32 p. - xT 6982 x 8.50

LEHNING, Arthur. De Arbeid vrij. Anarchistiese Uitgave, 1976. Paperback. 74 p. - xK 5562 x 7.00

LEHOUCK, Fernand. Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Paperback. 529 p. + bijlage. - xR 6455 x 10.00

LEINHOS, George. Een stem van het slagveld. Brieven van... Utrecht, P. den Boer, 1917. Ingenaaid. 29 p. - xT 2379 x 7.00

LELY, C.W. en J. Kooper. Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten. Leiden, E.J. Brill, 1918. Oorspr. omslag. 58 p. + kaart. Uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging. [bibliotheekstempeltje]. xL 7533 x 25.00

LENDERS, P. De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie. Brussel, Paleis der Academien, 1956. Oorspr. omslag. XXVI + 379 p. Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie Nr. 25. xB 7914 x 30.00

LENIN, N. De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 0451 x 8.00

LENIN, N. Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Geniet. 32 p. - xT 7821 x 10.00

LENIN, N. [Vladimir]. Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Berlin-Wilmersdorf, Die Aktion (Franz Pfemfert), 1918. Oorspr. omslag. 117 p. - xT 5800 x 10.00

LENNEP, J. van / Hildebrand e.a. De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen. Parnassus, Amsterdam, 1936. Gebonden, 195 p. met gravuren van Henry Brown. - xY 6067 x 10.00

LENNEP, Jacob van en W.J. Hofdijk. Merkwaardige kastelen in Nederland. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving. Foresta, Groningen, 1983. Gebonden, 30 x 21 cm. Bewerking van Jean Fleurier naar de uitgave van 1860. xY 1316 x 8.00

LENS, J. Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1930. Oorspr. omslag. 124 p. Geillustreerd. - xT 9438 x 10.00

LENSELINK, J. Vuurwapens van 1840 tot heden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Fibulareeks 16. xL 9359 x 7.50

LENTDECKER, Louis de. Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken. Antwerpen, Luctor, 1950. Paperback. 287 p. Ills. - xT 3490 x 20.00

LENTDECKER, Louis De. (Inleiding). Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945. Antwerpen, Luctor, 1949. Geniet. 46 p. Met enkele krantenknipsels. xT 2048 x 12.50

LEOPOLD, R. Leopold III. Beringen, Uitgeversbedrijf Heideland, z.j. Geniet 24 p. Uitgave: De Heikleuter. xT 7703 x 8.00

LEROI, Armand. Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy. Contact Amsterdam/Antwerpen 2005. Paperback Ills. 415 p. - xL 0475 x 20.00

LEUFTINK, A.E. Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw. Delft, 1963. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. - xR 6063 x 10.00

LEVENBACH, Marius G. De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Oorspr. omslag. 72 p. Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xT 0498 x 10.00

LEVY, J.A. De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1862. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5901 x 10.00

LEVY, J.A. De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1903. Ingenaaid. 103 p. - xR 9692 x 15.00

LEWIS, L.A. / L. Berry. African environments and resources. Boston, Unwin Hyman, 1988. Bound. 404 p. Ills. - xM 3419 x 8.00

LEWY, Guenter. De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland. Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1964. Paperback, 526 p. - xT 9551 x 12.00

LEYDS, W.J. Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen. Amsterdam, Allert de Lange, 1914. Gebonden. XXIV + 386 + 434 p. Met kaarten. - xR 8157 x 45.00

LIBERALE STAATSPARTIJ. Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal. Z.pl., Uitgave van de Liberale Staatspartij, z.j. Geniet. 6 p. Ills. - xT 9388 x 6.00

LIBERALE UNIE. Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving. Nijmegen, [Thieme], 1886. Oorspr. omslag. 36 p. - xY 0600 x 10.00

LIBERTATE, Felix. De Tweede Wereldoorlog en daarna. Z.p. z.j. Geniet. 20 p. - xT 6497 x 8.50

LIBOUREL, J.E.H. Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar? Den Haag, 1934. Geniet. 7 p. Wederwoord aan de Jan Borger. xT 2517 x 7.00

LIBOUREL, J.E.H. Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn. Hilversum, De Mercuur, 1934. Or. omslag. 34 p. - xL 2718 x 7.00

LIBOUREL, Ph. B. Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal? Leiden, A.W. Sijthoff, 1939. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 1713 x 9.50

Lid van den Driehoek en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit. Zeist, [1944]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 5880 x 7.50

LIDDELL HART, B.H. History of the Second World War. London, Cassell, 1970. Bound. 768 p. - xM 6494 x 16.00

LIEBAERS, F. Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging. De Ontwaking, [Brussel, 1932]. Oorspr. omslag 56 p. Verkocht ten gunste van de Duitsche politieke uitgewekenen. Bedoeld voor het konges van de Syndikale Kommissie Van Belgie, Brussel september 1932. xB 9675 x 12.00

LIEBKNECHT, Wilhelm. Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos. Em. Querido, Amsterdam, 1909. Gebonden halflinnen XI + 136 p. Op voorplat: Brochurenhandel S.D.A.P. - Amsterdam xR 1308 x 50.00

LIEBKNECHT, Willem. Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B. Emilie Claeys, Gent, 1886. 4e uitgave, Oorspr. omslag 44 p. onopengesneden - xR 0685 xx 15.00

LIEDERIK. [= Joris Fassotte]. Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid. Antwerpen, Flandria, [1918]. 2e uitgave. Ingenaaid. 190 p. - xR 7133 x 15.00

LIEFTINCK, P. De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. Geniet. 36 p. - xR 6489 x 10.00

LIEFTINCK, P. Uitwegen uit den chaos. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 3894 x 7.00

LIEPMAN, A.J. Westerbork en Theresiënstadt. Boxtel, Henri Bogaerts, [1945]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 4759 xx 12.00

LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. De weg tot ontwapening. Groningen, Uitgave Stichting Vredes Studie Bureau, [1937]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1926 x 8.00

LIGT, B. de. Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid. Amsterdam, C.M.S., z.j. Geniet. 24 p. Uitgave: Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf C.M.S. xL 3310 x 8.00

LIGT, B. de. De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie. Libertas, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag 64 p. vrije weergave van de rede 1 augustus 1920 utgesproken voor de I.A.M.V. te Den Haag. xR 0632 x 8.00

LIGT, B. de. De wedergeboorte van Maria. Van Loghum-Slaterus, Arnhem, 1926. Oorspr. omslag 128 p. onopengesneden. - xR 0452 x 10.00

LIGT, B. de. Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog. Erven J. Bijleveld, Utrecht, [1930]. Gebonden 120 p. bevat tevens 'Tolstoi en Ghandi'. xR 0501 x 10.00

LIGT, B. de. Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening. Erven J. Bijleveld, Utrecht, [1932]. Oorspr. omslag 32 p. verscheen oorspronkelijk in Bevrijding xR 0610 x 7.00

LIGT, B. de. Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan. Brochure-Depot IAMV, Utrecht, 1933. Oorspr. omslag 48 p. - xR 0512 x 8.00

LIGT, B. de. Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren. A.H. Kruyt, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag 125 p. Met voorwoord, bijlagen en een naschrift over de beteekenis der profetie voor religie en gemeenschap. xR 0515 x 10.00

LIGT, B. de. Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1914. Oorspr. omslag 82 p. Rede n.a.v. den wensch, dien de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den 1sten Augustus 1914 uitsprak, dat alle Ned. Herv. gemeenten zoo spoedig mogelijk in hare bedehuizen zouden worden saamgeroepen i.v.m. den naderenden wereldstrijd. xR 0635 x 10.00

LIGT, B. de. S.D.A.P. en antimilitarisme. Herziene overdruk uit "De Wapens Neder", 1920. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0502 x 9.00

LIGT, B. de. Soldaten en arbeiders staakt! J.P. Honnef, Rotterdam, 1918. Oorspr. omslag 29 p. Christen-Socialistische Vlugschriften XIV xR 0520 x 8.00

LIGT, B. de. Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915. Drukkerij De Toekomst, Schiedam, [1915]. Oorspr. omslag 24 p. enkele streepjes in de marge xR 0518 x 8.00

LIGT, B. de. / J.B.Th. Hugenholtz. Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 127 p. B. de Ligt, Het anti-christelijke karakter van het moderne politiek-oeconomische leven & Hugenholtz, Actie tegen actie! xR 0634 x 18.00

LIGT, Bart de. De overwinning van het geweld. Bevrijding, Utrecht, [ca.1934]. Oorspr. omslag 80 p. Bevrijding Reeks No. 3 xR 0511 x 9.00

LIGT, Bart de. Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd. Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 1925. Gebonden 415 p. - xR 0606 x 12.00

LIGT, Bart de. Mobilisatie tegen den oorlog! Brochurendepot der Intern. Anti-Mil. Vereen., Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag 51 p. + adv. bevat o.a. de 100 minuten rede van B. de Ligt xR 0503 x 10.00

LIGT, Bart de. Oorlog, Volkenbond en Sankties. Brochurendepot der Intern. Anti-Mil. Vereen. (I.A.M.V.), Krommenie, [1936]. Oorspr. omslag 20 p. - xR 0509 x 8.00

LIGT, Bart de. Open brief aan Gandhi. Uitgegeven ten bate van de I.V.T.A., z.p., 1928. Oorspr. omslag 12 p. - xR 0510 x 7.00

LIGT, Barthelemy de. Le Probleme de la Guerre Civile. Geen omslag, 1937. 16 p. Discours tenu a la conference triannuelle de la War Resisters' International (W.R.I. Internationale des Resistans a la Guerre) 23-27 juillet 1937 a Copenhague. xR 0743 x 12.00

LIGTHART-SCHENK, J. Westkapelle voor en na 3 october 1944. Z.p. [1946]. Geniet. 32 p. Ills. Over het bombardement op 3 october 1944. xR 5783 x 10.00

LIMBORGH, P. van. Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent. 's-Gravenhage, N. Veenstra, [1919]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 6577 x 9.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 25 p. Overgedrukt uit De Gids. xR 4570 x 8.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857. Oorspr. papieren omslag. 56 p. (Overgedrukt uit De Gids). xR 5289 x 8.00

LIMBURG, Rob. Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning Den Haag, Servire, z.j. Gebonden 405 p. Ills. - xM 7325 x 13.50

LIMBURG'S JAARBOEK. Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering. Sittard, Bern. Claessens, 1906. Gebonden. 263 p. Met kaart en Illustraties. - xK 9600 x 13.50

LINDBERG, David C. Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk. Boom, Amsterdam/Meppel, 1995. Paperback, Ills., 443 p. - xY 1821 x 12.00

LINDBERGH, Anne Morrow. Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh. L.J. Veen Amsterdam Gebonden 215 p. band verkleurd. [Geschiedenis van een onderzoekingsvlucht rondom het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan in 1933]. xC 1089 x 10.00

LINDEMAN, H. Het Zweedse voorbeeld. Coöperatie-Raad, 1936. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 32 p. neue Typography xT 5972 xx 15.00

LINDEMAN, L. Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940. Leiden, Nenasu, [1940]. Gebonden. 331 p. Met portret van Mussert. - xT 2233 x 30.00

LINDT, Maarten Willem Jan. Als je wortels taboe zijn. Verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten. Kok, Kampen, 1993. Paperback, 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 2041 x 8.00

LINKLATER, Magnus, Isabel Hilton en Neal Ascherson. Het vierde Reich. Het Barbie-dossier. Utrecht, A.W. Bruna, 1984. Paperback. 431 p. Ills. - xR 0560 x 10.00

LINTHORST HOMAN, J. Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 32 p. [Roestvlekkig]. xT 4367 x 10.00

LINTHORST HOMAN, J. In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 31 p. [Roestvlekkig]. Met buikbandje. xT 4366 x 8.00

LINTSEN, Harry. Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. Ingenaaid. XVII + 384 p. Ills. - xL 6011 x 9.00

LINTUM, C. te. Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913. Arnhemsche Courant, z.j. Gebonden. 272 p. Geillustreerd door G. van Rijn. - xL 3562 x 10.00

LIPMAN, S.P. De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst. Amsterdam, A. Zweesaardt, 1830. Papieren omslag. 16 p. - xT 4789 x 15.00

LIPMAN, S.P. Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, A. Zweesaardt, 1833. Kartonnen band, Convoluut met negen verhandelingen. bibliotheekstempeltjes. ingeplakte inhoudsopgave in handschrift. rug verbruind. o.a. over de afscheiding van Belgie, oorlog en Holland, weerlegging van Hogendorp, heldendood van Van Speijk, affaires met Engeland. xY 6700 x 50.00

LISSA, P.K. van. e.a. De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur. Leiden, A.W. Sijthoff, [1925]. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. - xT 7302 x 20.00

LLOYD GEORGE, D. / M. Hymans / M. Standaert. Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall. London, [1917]. Oorspr. omslag. 71 p. [Omslag licht verkleurd]. xT 0430 x 12.50

LLOYD, Trevor. Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Gebonden Stofomslag 127 p. Ills. - xB 0673 x 7.50

LODEWIJKS, J. e.a. Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea. Textielcommissie Musea, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag, Ills., 243 p. Stand van zaken t.a.v. onderzoek, conservering/restauratie van museaal textiel, Ethnografisch textiel, Modern gebruikstextiel. xT 3860 x 6.00

LOEB, Wouter. Gek en Wijs tijdens Seyss. Den Haag, Kompas, [1945]. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Met gekleurde tekeningen van Jan Lavies. xB 1353 xx 10.00

LOEKI, Abram. Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden. Van Gennep, Amsterdam, 1994. Paperback, Ills., 139 p. - xY 7920 x 7.00

LOENEN, D. De Atheense democratie. Drogbeeld of historie? Amsterdam, Noord-Hollandsche uitg. Mij., 1946. Geniet. 28 p. omslag wat roestig xT 5242 x 8.00

LOOMAN, T.M. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen. H. Höveker, Amsterdam,1862. Gebonden, Ills., VIII + 470 p. - xY 4431 x 50.00

LOON, P. van. Zorg voor het A-Sociale Gezin. 's-Hertogenbosch, R.K. Charitatieve Ver. voor Geestelijke Volksgezondheid, 1948. Geniet. 41 p. - xT 4952 x 10.00

LOOPUIT, Jos. Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 26 p. - xT 6360 x 10.00

LOOPUIT, Jos. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gebonden, 218 p. Sociale Bibliotheek Nr. 6 xT 3184 x 15.00

LOOPUIT, Jos. Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1915. Oorspr. omslag. 30 p. Met portret. - xT 5472 x 8.00

LOOS, D. de. Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin. Haarlem, De Erven Loosjes, z.j. Oorspr. omslag. 56 p. Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem. xR 8537 x 15.00

LOOS, Henricus. Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy. Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1853. Oorspr. papieren omslag. 52 p. - xR 1376 x 20.00

LOOS, J.C. van der. Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam. Haarlem, 1935. Ingenaaid. 178 p. Ills. - xW 8946 x 10.00

LOOSBROEK, Tineke van / Ulla Jansz. e.a. Geleerde vrouwen. Nijmegen, SUN, 1988. Paperback. 240 p. Ills. Negende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Met samenvatting in het Engels. xK 5560 x 13.50

LOOSJES, Vincent. Louis Bonaparte. De Koning van Holland. Amsterdam, S.L. van Looy, 1888. Ingenaaid. 218 p. - xT 2583 x 15.00

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, [1898]. Oorspr. omslag. 11 p. Schooluitgaaf. xY 2930 x 12.50

LOOVEREN, W. van. Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866. Rotterdam, Stichting Havenbelangen, [1936]. Oblong, Oorspr. omslag. [55] p. Met kaartjes en z/w afbeeldingen. [een en ander over de verbinding van Rotterdam met de zee]. Omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje] xT 4781 x 15.00

LOOY, Reinder J.C. van. (Illustraties). De kleine parade. Bussum, Het Goede Boek, [1945]. Gebonden. [8] p. Ills Prentenboek met geestige illustraties in de kleuren legergroen, lichtblauw en zwart, over kinderen die gaan kijken in een tentenkamp van de Canadese bevrijders. Ze mogen mee op een motorfiets, in een jeep en op een tank en marcheren met Schotse soldaten. xT 1728 xx 30.00

LORTZ, Joseph. Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis. Freiburg im Breisgau, Herder & Co, 1941. Zweite Auflage. Eindband. XII + 437 + IX + 332 p. Erster Band: Mit funf Bildtafeln. Zweiter Band: Mit sechs Bildtafeln. xB 2629 x 20.00

LOUDON, Alexander. Holland. A History of Freedom. Z.p. [ca. 1942] Oorspr. omslag. 40 p. - xR 9988 x 10.00

LOUISE B.B. [=L. de Neve]. Prinsesje. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 12 p. Ills. Eerst verschenen in Eigen Haard. xY 2931 x 25.00

LOUISE B.B. [Louise Adriana Johanna de Neve]. Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Overgedrukt uit Eigen Haard. Omslag licht verkleurd, klein gaatje voorkant, geen tekstverlies. xB 2553 x 25.00

LOUW, Andre van der. Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 296 p. Ills. - xT 6540 x 10.00

LOUWERSE, P. Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld. Zutphen, Schillemans & Van Belkum, 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Met een groot aantal illustraties. - xT 4645 x 20.00

LOUWERSE, P. Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1888. Oorspr. omslag. 78 p. - xR 7487 x 10.00

LUBBERINK, W. De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 9624 x 10.00

LUBBERINK, W. Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie? Maastricht, Leiter Nypels, 1931. Geniet. 40 p. - xR 6598 x 8.50

LUBERTI, W. Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel. Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheidspersoneel A.C.O.P., 1932. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2014 x 8.50

LUDWIG, Emil. Napoleon. Berlin, Ernst Rowohlt, 1925. Einband. 695 p. Ills. - xL 3561 xx 10.00

LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2802 xx 9.00

LUKACS, John. Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren. Mets & Schilt, Amsterdam, 2008. Paperback, 272 p. - xT 1611 x 10.00

LUKACS, John. June 1941. Hitler and Stalin. New Haven and London,Yale University Press, 2006. Bound dustjacket. 169 p. - xY 1730 x 10.00

LUMMEL, H.B. van. Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde. Hardewijk, M.C. Bronsveld, [1860]. Oorspr. papieren omslag. 60 p. - xR 5464 x 15.00

LUNS, Frank. Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns. Amsterdam, 1929. Geniet. 22 p. Bijgevoegd. Uitnodiging en twee kaartje voor het Huldigings-spel in het Stadion. xY 0991 x 15.00

LUNSHOF, H. Als dieven in de nacht.... Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1948. Oorspr. omslag. 60 p. Studie in Onrecht no. 2. xT 3597 xx 10.00

LUNSHOF, H.A. De Gevaarlijke Staat. Amsterdam, Elsevier, 1946. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 4259 x 8.50

LUNSHOF, H.A. Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars. Amsterdam, Elsevier, 1946. Geniet. 26 p. - xR 6471 x 9.00

LUNSHOF, H.A. Vlag halfstok. Een studie in onrecht. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1948]. Oorspr. papieren omslag. 47 p. Over Antonius van der Waals (1912-1950). xB 8462 x 10.00

LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H. Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners. Amsterdam, 1967. Geniet. 28 p. Ills. Overdruk Amstelodamum. xR 5641 x 7.00

LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894. Arnhem, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 86 p. - xR 7385 x 20.00

LUSTGARTEN, Edgar. A century of murderers. London, Eyre Methuen,1975. Bound dustjacket. N.p. Ills. - xM 3421 x 8.00

LUTGE, H.A.J. Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, Scheffer & Co., 1890. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9304 x 18.00

LUTH, Wolfgang und Claus Korth. Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzählen. Erich Klinghammer, Berlin, 1944. Ills., Einband, 320 S., Herausgegeben von den Unterseeboot-Kommandanten. xT 2247 x 25.00

LUTKEBUHL, C.L. Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam. Amsterdam, 3 Augustus 1876, Papieren omslag. 67 p.Overgedrukt uit het Nederlandsch Museum, tijdschrift voor letteren. Met opdracht en gesigneerd: Van den Schrijver. xY 8224 x 10.00

LUXEMBURG, Rosa. Kerstmis in een nachtasyl. Antwerpen, De Jongh, 1934. Geniet. 12 p. Populaire reeks nr. 2. xR 9088 x 20.00

LUYENDIJK, Joris. Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten. Podium Amsterdam 2007. 9e druk, Paperback, 220 p. eerder verschenen in Volkskrant en NRC/Handelsblad xT 2794 x 5.00

LUYKX, P. en N. Bootsma (ed.). De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning. Utrecht, Het Spectrum, 1987. Paperback. 368 p. Aula paperback 147. xL 5867 x 8.00

LUYKX, Th. Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925). Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitg., 1972. Gebonden Stofomslag 330 p. Ills. - xT 0622 x 10.00

LYNX, J.J. (ed.). De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1947. Gebonden Stofomslag 208 p. Voor Nederland bewerkt door en met verklarende tekst van C. Veth. Stofomslag: [Walter] Trier. xT 1044 x 15.00

M. de H. Jr. Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald. Amsterdam, Spartacus, z.j. Geniet. 8 p. Communistische Bibliotheek No. 1. xT 7805 x 9.00

M.J. Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern. Amsterdam, Diligentia, 1932. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 1795 x 10.00

MAAGDENHUIS. Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB. Amsterdam, 1969. Een vel. 28 x 20 cm. - xY 7498 x 5.00

MAAGH KNIPHUISEN, A. Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896). Abbekerk, 1896. Oorspr. omslag. 16 p. (Gedrukt voor Leden en Oud-Leden). xY 5501 x 10.00

MAANEN, C.J. van. Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882. Utrecht, Van Boekhoven, 1882. Gebonden. 177-323 p. - xY 0677 x 15.00

MAANEN, H.J. van. Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892. Utrecht, J. van Boekhoven, 1893. Gebonden. XLVII + 862 p. - xY 0348 x 40.00

MAAS, A.J. Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Den Haag, Drukkerij De Residentie, z.j. Geniet. 63 p. - xT 6970 x 8.50

MAAS, C.G. van der. Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers). Amsterdam, H.G. van Dorssen, 1898. Vouwblad 4 p. - xY 3892 x 10.00

MAAS, Emilie M.L. van der. Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk. Rotterdam/Hilversum, Stichting Atlas van Stolk/Verloren, 2002. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 3901 x 8.00

MAAS, Simon A. Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid). Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1923. Oorspr. omslag, 47 p. Maas was Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabikanten-Vereenigingen. xR 9874 x 8.00

MAAS, Toine (ed.). Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. Stichting Geschiedschrijving Asten, 1994. Gebonden, Stofomslag, Ills., 192 p. - xY 1558 x 12.00

MAASTRICHT. Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880. Maastricht, 1851-1880. in 63 losse afleveringen. Nrs: 4-5-6-13-16-30-33-37-96-97-115-116-119-122-123-128-132-139-145-149-165-172-174-176-180-182-187-188-190-208-213-228-232-247-253-254-257-272-286-287-292-297-304-305-306-311-312-313-318-319-321-323-324-325-327-329-331-332-333-336-339-340-341. xT 1220 x 50.00

MACAULAY TREVELYAN, George. British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919. London, Longmans, 1946. Bound. 512 p. Ills. With maps. New edition. xM 6364 x 9.00

MACAULAY, T.B. Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1868-1869. 2e druk. Gebonden. 510 + 505 + 455 + 453 p. - xB 9401 x 30.00

MACAULAY, Thomas Babington. The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon. The Folio Society London 1980. Bound in slipcase 318 p. - xH 7803 x 15.00

MACINTYRE, Ben. Operatie Mincemeat. Diemen, Veen Magazine, 2012. 1e druk. Paperback. 400 p. - xY 1716 x 8.00

MACKAY, John Henry. De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen. De Roode Bibliotheek, Zandvoort, z.j. Twee delen Gebonden 335 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie XI. No. 11 + 12. xR 4761 x 25.00

MACKENNA, R. / A. Spicer Hurd / Willem de Veer. Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld. Edinburgh, Thomas Nelson, [1915]. Oorspr. omslag. 64 p. Bevat: I: Interview op 25 Nov. 1915 door den Londenschen correspondent van de New York Tribune. II: Overdruk van A. Hurd's artikel in de Nov. aflevering (1915) van de Fortnightly Review. xT 4990 x 10.00

MADELIN, Louis. De brumaire a Marengo. Paris, Librairie Hachette, 1938. Broche. 348 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire III. [Library stamp]. xL 5167 x 15.00

MADELIN, Louis. L'Affaire d'Espagne 1807 - 1809. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 333 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire VII. [Library stamp]. xL 5163 xx 15.00

MADELIN, Louis. L'Apogee de l'Empire 1809 - 1810. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 299 p. Histoire de Consulat et de l'Empire VIII. [Library stamp]. xL 5162 x 15.00

MADELIN, Louis. L'Ascension de Bonaparte. Paris, Librairie Hachette, 1937. Broche. 392 p. With map. Histoire de Consulat et de l'Empire II. [Library stamp]. xL 5733 x 15.00

MADELIN, Louis. L'Avennement de l'Empire Paris, Librairie Hachette, 1939. Broche. 397 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire V. [Library stamp]. xL 5165 x 15.00

MADELIN, Louis. L'Ecroulement du Grand Empire. Paris, Librairie Hachette, 1950. Broche. 406 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XIII. [Library stamp]. xL 5737 x 15.00

MADELIN, Louis. L'Empire de Napoleon. Paris, Librairie Hachette, 1946. Broche. 419 p. Histoire de Consulat et de l'Empire X. [Library stamp]. xL 5734 x 15.00

MADELIN, Louis. La campagne de France. Paris, Librairie Hachette, 1951. Broche. 404 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XIV. [Library stamp]. xL 5738 x 15.00

MADELIN, Louis. La Catastrophe de Russe. Paris, Librairie Hachette, 1949. Broche. 404 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XII. [Library stamp]. xL 5736 x 15.00

MADELIN, Louis. La Crise de l'Empire 1810 - 1811. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 346 p. Histoire de Consulat et de l'Empire IX. [Library stamp]. xL 5732 x 15.00

MADELIN, Louis. La jeunesse de Bonaparte. Paris, Librairie Hachette, 1937. Broche. 359 p. Histoire de Consulat et de l'Empire I. [Library stamp]. xL 5739 x 15.00

MADELIN, Louis. La Nation sous l'Empereur. Paris, Librairie Hachette, 1948. Broche. 498 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XI. [Library stamp]. xL 5735 x 15.00

MADELIN, Louis. Le Consulat. Paris, Librairie Hachette, 1939. Broche. 363 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire IV. [Library stamp]. xL 5166 xx 15.00

MADELIN, Louis. Vers l'Empire d'occident 1806 - 1807. Paris, Librairie Hachette, 1940. Broche. 387 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire VI. [Library stamp]. xL 5164 x 15.00

MAES, B. Antwoord van de Frontpartij op de regeeringsverklaring van 16en December 1919. Uitgegeven door "Het Vlaamsche Front", Tak Gent / Drukkerij Plantijn, [1920]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 4021 x 10.00

MAESSCHALCK, Edward de. Overleven in revolutietijd. Een ooggetuige over het Franse Bewind. (1792-1815). Davidsfonds, Leuven , 2003. Paperback, Ills., 216 p., 24 x 16,5 cm. fraai xY 8435 x 12.50

MAK, J.J. De geboorte der moderne westerse beschaving. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Gebonden Stofomslag 179 p. Tekeningen van J.J. Hartogh. xK 5575 x 10.00

MAKASKE, Peter (ed.). De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Servo, Bunne, 1992. Gebonden Ills. 211 p. - xR 3277 x 20.00

MALATESTA, Enrico. De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. Vertaling Gerhard Rijnders. B.O.O., Zandvoort, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 9829 x 15.00

MALCOLM X. By any means necessary. Pathfinder, New York etc, 2014. 15th printing, Paperback, Ills., 227 p.+ adv. - xY 4401 x 10.00

MALCOLM, Ian. (inleiding). Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer. London, Hodder and Stoughton, 1917. Oorspr. papieren omslag. 37 p. - xY 4529 x 20.00

MALLETT, Michael. The Borgias. The rise and fall of a Renaissance Dynasty. London, The Bodley Head, 1969. First printing. Bound dust jacket. 351 p. Ills. - xW 3664 x 25.00

MALRAUX, Clara. De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel. Hilversum, Paul Brand, 1968. Paperback. 151 p. Reeks: Samen mens zijn, bijdragen tot geestelijk gezond leven. xR 6349 x 8.00

MALSEN, H. van. Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets. Terneuzen, D. van Aken, 1924. Gebonden. 289 + XI p. A.F. de Savornin Lohman 1837-1924 was een Nederlandse Jonkheer en de belangrijkste voorman van de CHU. xR 8408 x 10.00

MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 6668 x 10.00

MAN, Henderik de. Sozialismus und National-Fascismus. Alfred Protte, Potsdam, 1931. Oorspr. omslag 64 p. - xR 5625 x 10.00

MAN, Hendrik de. Voor een Plan van Actie. Brussel, De Wilde Roos, [1933]. Oorspr. omslag. 99 p. iets smoezelig xR 6672 x 10.00

MAN, M. de. Een Merkwaardige Historieprent. Johannes Muller, Amsterdam, 1911. Overdruk uit Tijdschrift van het Kon. Gen. voor Munt- en Penningkunde, 19e jrg. (1). 25 p. Met uitvouwbare prent. rug omgeplakt, omslag matig, bibl. stempeltje. xY 0236 x 10.00

MANDERE, H. van der. Hugo de Groot. Baarn, Hollandia, 1915. Geniet. 64 p. Onze Groote Mannen Serie I, No. 10. xR 1761 x 7.50

MANDERE, H.Ch.G.J. van der. Van Yalta tot Korea. Vijf jaren vrede en koude oorlog. Albani, Den Haag, 1950. Gebonden Ills. 380 p. - xB 8327 x 10.00

MANGASARIAN, M.M. De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis. C.L. van Koert, Hilversum, 1904. Gebonden 112 p. Mangasarian: voorganger van de onafhankelijke godsdienstige Vereeniging te Chicago. xR 0728 x 20.00

MANIFEST. 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak. Amsterdam, A.N.D.B., 1898. Een vel. 28 x 24 cm. - xY 8126 x 10.00

MANIFEST. Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!). Tilburg, 1946. 1 vel. Dinsdagmiddag, kwart over twaalf op den Heuvel. Parkeerterrein voor auto's aanwezig. Honden en kinderen aan de lijn. De Lindeboom is er nog. xY 3218 xx 5.00

MANIFEST. Manifest aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Groote meeting ter bespreking der voordeelen van een normalen arbeidsdag van acht uur, op het terrein dan den heer Hoos. Sprekers: Gotze, Van Meurs en Mej. Hoogstraten, van Amsterdam. Havers en Heijer van 's-Gravenhage. Achturen-March, wijze: Vooruit. Amsterdam, 1892. 1 blad 21 x 28 cm. - xY 2078 x 8.50

MANIFEST. Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, ) Z.pl. [1895]. Een vel. 28 x 22 cm. - xY 8212 x 7.00

MANIFEST. Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper. Amsterdam, [ca. 1904]. Een vel. - xY 8125 x 8.00

MANIFEST. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P. [ca. 1925]. Een vel. 34 x 17 cm. - xY 7517 x 6.00

MANIFEST. Manifest van Zimmerwald. Proletariers van Europa! Het Dagelijksch Bestuur: Henriette Roland Holst, A.B. Soep, Joh. Zanckel. Amsterdam, 1915. Geniet. 12 p. Bijvoegsel tot de Internationale No. 6, October 1915. xY 7318 x 7.00

MANIFEST. Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij....... Amsterdam, 1895. Een vel. 30 x 20 cm. - xY 8215 x 6.00

MANN, Thomas. Diester Friede. Stockholm, Bermann-Fischer Verlag. 1938. Ingenaaid. 28 p. Vlek op omslag. xH 5951 x 20.00

MANN, Tom. All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France! London, G. Bowman, 1910. Or. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 11. May 1911. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4989 x 50.00

MANN, Tom. Symposium on Syndicalism. By active workers. London, G. Bowman, 1910. Orig. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4696 x 50.00

MANN, Tom. The Railwaymen. London, G. Bowman, 1911. Or. wrappers. 32 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4698 x 50.00

MARCHANT, H.P. Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1936. Oorspr. omslag. 234 p. - xT 1533 x 10.00

MARCHANT, H.P. Echtgenoten zonder contract. Hilversum, Paul Brand, 1941. Oorspr. omslag. 173 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0071 x 9.00

MARCU, Valeriu. De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman. Wereldbibliotheek Amsterdam 1936. Gebonden 247 p. - xH 8319 x 12.50

MARIJAM, Siti. (ed.). De Indonesische vrouw 1898 - 1948. Batavia, 1948. Oorspr. omslag. 31 p. + 76 p. Illustraties zw/ wit. Klein stempeltje, goed exemplaar. xL 7454 x 16.00

MARINUS, B. Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913). Kampen, J.H. Kok, [1985]. Paperback. 112 p. Ills. - xR 7366 x 8.50

MARKEN, J.C. van. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. Uit het Fabrieksleven Delft 1869-1905. Drie delen. Delft, Van Markens Drukkerij Vennootschap, [1906]. Gebonden, 528 + 523 + XXIX + 573 p. Goede set. xT 2330 x 50.00

MARKEN, J.C. van. Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 6864 x 12.50

MARLE, P.H.P. van. Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang. Gouda, Edauw & Johannissen, [1894]. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag beschadigd aan achterkant. xR 8543 x 15.00

MARLE, Raimond van. Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467). La Haye, Martinus Nijhoff, 1908. Ingenaaid. XI + 161 + CLXXV p. - xR 6564 x 20.00

MARS. Het fooienstelsel veroordeeld! 's-Gravenhage, Uitg. en Publiciteits Bureau, 1903. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 5882 x 12.50

MARTIN. Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben. Drukkerij Excelsior, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 16 p. - xB 9680 xx 15.00

MARTIN. Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben. Drukkerij Excelsior, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 16 p. achterzijde omslag ontbreekt xB 9681 xx 20.00

MARX, Karl / Friedrich Engels. Manifest der Kommunistischen Partei. Veröffentlicht im Februar 1848. Dietz, Berlin, 1965. Einband, 23 S. in cassette. Diese originalgetreue Reproduktion der Erstausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei wurde vom Dietz Verlag Berlin anlässlich seines 20 jährigen Bestehens im Juli 1965 herausgegeben. xT 2452 x 25.00

MARX, Karl. Letters to dr. Kugelmann. Londen, Lawrence & Wishart, 1941. Paperback. 148 p. The Marxist-Leninist Library 3. xT 7725 x 9.00

MASSINGHAM, H.W. Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is. London, Thomas Nelson & Sons, 1914. Oorspr. omslag. 10 p. Overgedrukt uit de Nation van 3 October 1914. xT 6564 x 8.00

MATANLE, Ivor. De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan. Lisse, Rebo, 1995. Gebonden Stofomslag 256 p. - xH 3841 x 13.50

MATERN, Hermann. Berlin und Deutschland. Landesverband der SED Gross-Berlin, [1947]. Oorspr. omslag, 46 p. Rede zu Problemen der Zeit xY 1503 xx 8.00

MATHAM, Adrianus (gravures). 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert. [Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1968.] Oorspr. omslag, Ills., [34] p. facsimile van: t' Amsterdam, Ian Hendricksz. Boom, Ioost Pluymer, en Casparus Commelijn., 1663. xY 0703 x 7.00

MATHIJSEN, Marita & Janneke Weijermans. De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), Den Haag, 2012. Gebonden, Ills., 84 p. + CD. Dit boekje vormt het eerste deel van de reeks Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder redactie van Rik Vosters en Janneke Weijermars. xT 4213 x 9.00

MATOUCHENKO, A. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 5235 x 10.00

MATTHIJSEN, J.W. Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 88 p. Goed exemplaar. xT 0491 x 12.50

MATTHIJSEN, J.W. Moskou. Reisindrukken. Amsterdam, Em. Querido, 1926. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5013 x 8.50

MATTHIJSEN, J.W. Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 0146 x 12.00

MAUR, G. in der. Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr. D. Buys Dzn., Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, 62 p. Bibliotheek van De Jonge Gids II. rugje omgeplakt xT 6305 x 20.00

MAURIK, Jan van. Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar. Gemeentewaterleidingen Amsterdam 1993. Gebonden Stofomslag Ills. 96 p. T.g.v. het 140-jarig bestaan. xK 7835 x 12.00

MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans. Z.p. [1941]. Oorspr. omslag. 92 p. - xT 7425 x 10.00

MAURY, Francois. L'Effort Militaire de la France. Paris, Rirachovsky, [1917]. Geniet. 31 p. - xT 6460 x 9.00

MAUSBACH, Joseph. Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau. Leiden, Futura, 1908. Ingenaaid. 156 p. - xR 8397 x 10.00

MAVORS. Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936? Arnhem, Mavors, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. Illustraties + kaart. - xT 2184 x 10.00

MAYNARD, Theodore. Franciscus Xaverius. Onder de banier van Christus. Vertaling Henri Bruning. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden. 264 p. - xK 6887 x 13.50

MCLELLAN, David. Friedrich Engels 1820-1895. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Paperback. 64 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8445 x 8.00

MCMILLAN, Richard. Bloedende Betuwe. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1945. Oorspr. omslag, Ills., 50 p. over de slag bij Arnhem xT 1530 x 7.00

MECHELEN, Renee van. Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980. Leuven, Kritak, 1979. Ingenaaid. 184 p. Ills. - xR 6705 x 8.00

MEDEFIND, Heinz. Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld. Amsterdam, Westland, 1942. Gebonden. 183 p. Ills. - xT 0143 x 10.00

MEDITAVI, De vlaming en zijn Taalrechten. Amsterdam, L.A. van Langenhuysen, 1913. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2586 x 12.00

MEE, Charles L. Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen. Vertaling M. van der Marck. Haarlem, H.J.W. Becht, 1994. Paperback. 255 p. - xW 0485 x 8.00

MEEGEREN, D.A. Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 24 p. - xR 6482 x 10.00

MEER, H. van der. Levende doden. Amsterdam, J. Biart, [1945]. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Over het lot van een gevangen genomen illegale werker tijdens de Duitse bezetting. xT 5448 x 8.50

MEER, T. van der/ SCHUPPEN, S. van/ VEEN, S., De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback Ills. 224 p. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 8. (Reeks van het IISG). xR 4084 x 8.00

MEERDERVOORT, M. van. Het bolwerk van den blinden pionier. Hilversum, Paul Brand, 1936. Ingenaaid. 117 p. Een geschiedenis van de Katholieke dagbladpers in Nederland. xR 7222 x 9.00

MEERT, Leo. Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver. Amsterdam, De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1916. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 6566 x 9.00

MEERTENS, P.J. en L. Kaiser. Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1942. Ingenaaid. XVI + 506 p. Met vele zwart/wit foto's. Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders No. 9. Secties voor Taalkunde en Phonetiek, Antropologie, psychologie in samenwerking met het Dialectenbureau der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7328 x 20.00

MEES Az., G. De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1913. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Toespraak tot de leden van het Rotterdamsch Leeskabinet, den 12den en 14den November 1863. xR 4035 x 15.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Gebonden. 136 p. Met een bijlage. - xT 9377 x 10.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Ingenaaid. 136 p. - xY 4687 x 9.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1923. 1e druk. Gebonden. 124 p. - xY 8666 x 10.00

MEES, M. Een en ander over het stelsel van bescherming. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1882. Oorspr. omslag 59 p. - xT 7510 x 12.50

MEES, M. Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1891. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 7509 x 12.50

MEESTER, Bernard de. Le Saint-Siege et les Troubles des Pays-Bas 1566 - 1579. Louvain, Bibliotheque de L'Universite, 1934. Broche. XXIV + 166 p. - xL 6983 x 25.00

MEIJER, G. Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U. Groningen, Jan Haan, 1937. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 4694 x 10.00

MEIJER, G.A. en N.J.M. Dresch. Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924. Schiedam, Nieuwe Schiedamsche Courant, 1924. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 7126 x 20.00

MEIJER, J. Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving. Utrecht, A. Oosthoek, 1964. Gebonden Stofomslag 259 p. Mooi exemplaar. xB 4729 x 12.00

MEIJER, Jaap. Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek. Heemstede, 1980. Oorspr. omslagen. 73 + 73 p. - xR 3392 x 10.00

MEIJER, Jaap. Moeder in Israel. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom. Haarlem, Bakenes, 1964. Gebonden. 142 p. - xR 8592 x 10.00

MEIJER, Jaap. Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965. Leiden, A.W. Sijthoff, 1964. Paperback. 176 p. Ills. Natuur en Cultuur. xB 4740 x 10.00

MEIJER, W.H. Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback. 356 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 7. xL 5866 x 8.00

MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Abcoude, Uniepers, 2000. Grote Paperback. 175 p. Met vele foto's en illustraties. - xT 2170 x 12.00

MEILOF, Jan. Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 2000. 2e herziene druk, Paperback, Ills., 641 p. - xT 5489 x 15.00

MELIS, Willem. De strijd om de vereeniging der Nederlanden. Gent, Uitgave van het Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen, 1935. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 0692 x 18.00

MELLE, Marius van en Rob van Veelen. Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp. De Ark - Heureka, 1993. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xT 6424 x 8.50

MELLES, J. Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Oorspr. omslag. XV + 334 p. Ills. - xR 0630 x 10.00

MELLINK, A.F. De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis. SUN, Nijmegen, 1979. Oorspr. omslag, 19 p. Rede uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van gwoon lektor in de moderne sociaal-religeuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 20 maart 1979. xT 1066 x 6.00

MELLINK, A.F. De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544. Leeuwarden, Gerben Dykstra, 1981. Paperback. X + 440 p. - xR 6204 x 12.00

MELVILL VAN CARNBEE LOWRY EDWARDS, E. Une heresie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement Historique. La Haye, W.P. van Stockum & fils, 1919. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1949 x 10.00

MENGER, Anton. Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 111 p. - xT 3176 x 12.50

MENS, Jan. Het rode gerucht. Amsterdam, Sociaal Democratische ArbeidersPartij, 1939. Or. omslag. 40 p. - xK 7317 x 10.00

MENSEMA, A.J. en Js. Mooijweer. Havezaten van Vollenhove. Marxveld, Oldenhof en Oldruitenborgh. Zwolle, Waanders, 1989. Paperback. 112 p. Geillustreerd. Kleine Monumenten Reeks. xY 1229 x 8.50

MENZIES, Gavin. 1434. Het jaar waarin China de Italiaanse Renaissance deed ontbranden. Ambo, Amsterdam, 2008. Paperback, Ills., 328 p. - xY 1769 x 12.00

MERCEDES-BENZ. Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen. Mercedes-Benz 1938. Ills. Twee delen. Per pagina een halve weekagenda met daar tegenover steeds een zwart-wit foto uit de M-B fabrieken. - "Den Ablauf der Tage des Mercedes-Benz-Kalenders 1938 begleitet eine Bildfolge aus der Alltagsarbeit unserer Werke. Bilder und Worte erzählen vom Wirken und Schaffen, aber auch von den Erfolgen unserer Arbeitsgemeinschaft, in der jeder einzelne und damit alle zusammen arbeiten für Deutschland. xT 3631 xx 200.00

MERCIER, Desire Felicien. Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening. London, Darling & Son, 1917. Geniet. 15 p. - xT 3556 x 8.00

MERTENS, D. In Memoriam Martin Luther King. Utrecht, P.R. van Amelrooy, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. Zwart/wit foto's. - xT 6665 x 8.50

MERWE, Jaap van de. Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, A.W. Bruna, 1974. Paperback. 400 p. Ills. - xR 5870 x 10.00

MESMAN, Jan. De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom. Amsterdam, De Vrijdenker, [1910]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7838 x 8.00

METHOFER, J. De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie. Brochure-Depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit, [ca. 1921]. 2e druk Oorspr. omslag 32 p. - xB 9988 x 12.00

MEULEN, A.J. van der / M. ten Bouwhuys / N.B. Tenhaeff. Platen Atlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1921. vierde druk. Gebonden. 168 p. Ills. Ten dienste van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Kweekscholen en Normaallessen. xL 1850 x 10.00

MEULEN, B. van der. Uw huis en uwe woning. Ouderkerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 31 p. Volksgeschriften, uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . xT 1478 x 8.50

MEULEN, P. van der. De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries. J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1926. Gedecoreerde linnen band, 196 p. - xT 3125 x 20.00

MEULEN, P. van der. e.a. Even luisteren? voor 'n ernstige zaak! Een rem of een motor? zullen uw leuzen spoedig in vervulling gaan? Oorlog aan den oorlog, maar ook aan den alcohol! Utrecht, 14 September 1930. Een vel tweezijdig bedrukt. 24 x 16 cm. Het zijn leuzen van medezeggenschap, bedrijfsorganisatie en vacantie voor arbeiders. Tegen de Vlootwet maar ook den alcohol moeten bestrijden. xY 7749 x 8.00

MEULEN, R. van der. Peter de Groote en het Hollandsch. Z.p. 1913. Papieren omslag.117-138 p. Overdruk uit: Onze Eeuw, 13e jaargang 1913. [bibliotheekstempeltje]. xB 6437 x 8.00

MEURS, F. van. Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage. Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst, Amsterdam, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 32 p. - xT 2864 x 8.00

MEURS, F. van. Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 0499 x 8.00

MEURS, F. van. Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede. Comite ter behartiging van de algemeene belangen van overheidspersoneel, 's-Gravenhage, 1930. Oorspr. bedrukt omslag, 8 p. Art Deco omslag xT 2354 x 9.00

MEURS, Rudi (ed.). Recht voor de R A F. Medisch-Juridisch comite politieke gevangenen, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 44 p. - xY 4706 x 7.00

MEYER-Ranke, Peter. De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid. Nederland's Boekhuis Tilburg 1965. Paperback 285 p. Tijdsignalen xL 2533 x 8.00

MEYER, Alberti de. Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris. Leuven,/Bruxelles, 1946. Ingenaaid. XLII + 1362 p. Twee delen. - xT 3202 x 35.00

MEYER, Maurits de. Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag. Antwerpen, Standaard, 1966. Oorspr. omslag. 229 p. + 3 uitklapbare kaarten. - xT 0546 x 10.00

MEZIERES, L. Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland. J.G. Broese, Utrecht, 1954. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, XVIII + 375 p. - xR 9747 x 25.00

MICHEELS, L.A. Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden. [Bloemendaal, 1934], Oorspr. omslag. 36 p. - xR 9410 x 10.00

MICHEL, Ernest. De bisschop. Malden, De Christophore, 1933. Ingenaaid. 79 p. Omslag verkleurd. xK 8486 x 11.50

MICHEL, Ernest. Europeesche jeugd. De Christphore, Malden, 1933. Oorspr. omslag 63 p. In beperkte oplage gedrukt pamflet met oproep tot proletarisch christendom. [geheel schreefloos gedrukt]. xR 3783 x 12.00

MICHEL, Ernest. Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur. Mook, Zuidelijk Uitgeversbedrijf, 1933. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9408 xx 15.00

MICHELET, J. Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII. Chamerot Paris 1858. Gebonden 466 p. Fraaie halflederen Franse band door H.W. Ywema, Utrecht. xL 4298 x 40.00

MICHELS, A.W. De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4403 x 8.00

MICHELS, A.W. Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6386 x 8.50

MICHIELSE, H.C.M. Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse Sociaal-demokratie sinds 1900. Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, 1980. Paperback. 391 p. - xR 8116 x 10.00

MICHMAN, Dan. Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943. Amsterdam, Van Gennep, 1988. Paperback. 224 p. - xR 8587 x 9.00

MICHMAN, J. en J. Ilan-Onderwijzer. (ed.). Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd. Amsterdam, 1984. Paperback. 80 p. Ills. - xR 1535 x 8.00

MICKLEM, N. Nationaal Socialisme en Christendom. The Netherland Publ. Comp., 1941. Geniet. 32 p. Vrij Nederland boekjes over vraagstukken van den dag nr 3. xR 5790 x 8.00

MIDDELBERG, E. Geologische- en technische aanteekeningen over de goudindustrie in Suriname. Amsterdam, J.H. De Bussy, 1908. Oorspr. omslag. 132 p. Met uitslaande kaart en illustraties. - xY 3284 x 25.00

MIDDENDORP, W. Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede. Ontwikkeling/Arbeiderspers, Amsterdam, 1929. Oorspr. bedrukt omslag 14 p. - xR 3500 x 8.00

MIJKSENAAR, P.J. Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks. Amsterdam, Allert de Lange, 1953. Oorspr. omslag. 56 p. Deze brochure bevat, in enigszins gewijzigde vorm de tekst van een voordracht gehouden op 2 december 1953. xH 5943 x 7.00

MIJNHARDT, W.W. Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek. Universiteit Utrecht, 2001. Oorspr. omslag. 47 p. Genummerd 226/300 exx. xY 0144 x 7.00

MILO, T.H. De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Den Helder, C. de Boer, 1942.Gebonden. XII + 296 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1942 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xT 2383 x 15.00

MJOBERG, E. Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners. J.T. Swartsenburg, Zeist, z.j. Gebonden Ills. 276 p. - xR 3456 x 15.00

MOEI, Janneke de. Joodse kinderen in het kamp Vught. Vught, Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught, 1999. Ingenaaid. 112 p. Tekeningen Koos Valk. - xB 6508 x 12.00

MOENS, Wies. Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw. Utrecht/Brugge, Het Spectrum/Wiek Op, 1940. Ingenaaid. 134 p. Ills. [vlekje op achterkant omslag]. xR 6729 x 10.00

MOENS, Wies. Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw. Utrecht/Brugge, Het Spectrum/Wiek op, 1940. Gebonden Stofomslag 134 p. - xR 7216 x 15.00

MOERE, Vander J. Recit de la persecution enduree par les seminaristes du diocese de Gand en 1813 & 1814 a Wezel, a Paris etc. precedee d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'Eglise dans ses rapports avec ce diocese de 1800 a 1814, par J. Vander Moere. Gand, J. et H. Vander Schelden, 1865. Gebonden. 328 p. - xY 1405 x 20.00

MOERKERK, Herman. Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk. Amsterdam, Diligentia, 1945. Oorspr. omslag. 46 p. [Omslag roestvlekjes]. xR 6035 x 8.00

MOERMAN, Ingrid W.L. Kastelen en hun bewoners. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977. Paperback. 96 p. Geillustreerd. - xY 1231 x 6.00

MOK, S. Hervorming van het ontslagrecht. De Arbeiderspers / N.V.V., Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 16 p. Nederlands Verbond van Vakverenigingen xY 6047 x 7.00

MOK, S. Het Moderne Arbeidsrecht. Rede uitgesproken op de 16de Alg. Vergadering van het N.V.V. (28 mei 1935). De Arbeiderspers / N.V.V., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag. 24 p. Nederlands Verbond van Vakverenigingen xR 7414 x 8.00

MOLEN, P. van der. De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling. Drachten, Laverman, 1954. Gebonden. 140 p. - xR 6442 x 10.00

MOLEN, S.J. v.d. e.a. Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters. Den Haag, 1963. Oorspr. omslag. 401-566 p. Ills. Neerlands Volksleven December 1963. 13de jaargang nr. 4. xR 0463 x 10.00

MOLEN, S.J. van der. De Friesche Kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond. Den Haag, Hamer, 1941. Gebonden Stofomslag 148 p. Ills. - xR 8513 x 10.00

MOLENBROEK, P. De Duitsche Wetenschap. Z.p. z.j. Geniet. 11 p. Overdruk van een artikel in Holdert's Polytechnisch Weekblad. n.a.v. een der opstellen van de reeks Een dreigend gevaar, door B. Stephan. xT 2050 x 9.00

MOLENBROEK, P. De onwaarheid van J'Accuse! Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5292 x 10.00

MOLENDIJK, Herman. Bloederige vaderlandsliefde. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 15 p. Omslag Henk Kijser. xR 8820 xx 10.00

MOLENDIJK, Herman. De eerste plichten. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8821 xx 10.00

MOLENDIJK, Herman. Nooit of te nimmer. De alcohol en de A.J.C. Amsterdam, A.J.C., [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6381 x 8.00

MOLENDIJK, Herman. Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. Amsterdam AJC, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 24 p. - xR 5925 x 8.00

MOLENDIJK, Herman. Waarom jij niet? Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. 3e uitgebreide druk. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8822 xx 9.00

MOLHAISNE, P. de. La Fete de la Hollande. Strophes Dediees a sa Majeste Wilhelmine Princesse d'Orange-Nassau Reine des Pays-Bas. La Haye, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. Cent exemplaires sur Hollande numerotes a la presse mecanique no 68. xY 5529 x 20.00

MOLHUYZEN, P.C. Levensberigt van St. Lebuinus. Separaat 1836. Onafgesneden in modern omslag, 16 p. + 1 p. in handschrift aangevuld. Een illustratie met Deventer noodgeld. Molhuyzen (1793-1865) was Predikant te Deventer xY 4517 x 9.00

MOLL, W. Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. Twee delen. Amsterdam, G. Portielje & Zoon, 1854. Oorspr. kartonnen omslag. XXII + 320 + VIII + 426 p. Met platen. [Tweede deel rug hersteld]. xY 3410 x 40.00

MOLL, Willem. Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0339 x 15.00

MOLLEMA, J.C. Een zedeprint van den ouden zeiltijd. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Oorspr. omslag. 49 p. In den Houttuyn 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 6056 x 7.00

MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1936. 2e druk. Oorspr. omslag. 295 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4236 xx 10.00

MOMMEN, Andre. De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Gent, Frans Masereelfonds, 1980. Paperback. 260 p. - xR 6453 x 10.00

MOMMERS, A.R.M. Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1953. Oorspr. omslag. 632 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 8286 x 25.00

MONCHY, S.J.R. de. Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1953. Gebonden, Stofomslag, 71 p. - xT 6600 x 12.50

MONDFELD, Wolfram zu. Drieduizend jaar zeeroverij. Van de piraten uit de klassieke oudheid tot en met de kapers van de twintigste eeuw. Hun persoonlijkheid, hun avontuurlijk leven en hun schepen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1979. Paperback, Ills., 441 p. - xY 4896 x 9.00

MONNICH, C.W. / Michel van der Plas. Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven. Baarn, Ten Have, 1977. Gebonden Stofomslag 184 p. Ills. - xM 0582 x 11.50

MONTAGNE, O. en Johan Winkler. Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde. Amsterdam, J.J. Kuurstra, 1948. Gebonden Stofomslag. 254 p. Ills. Met medewerking van J.W. Albarda, Y. Foppema, D. Kouwenaar, J. Oudegeest, Ed. Polak, S. Witteboon, S. de Wolff, J. van Zutphen en K. Zweers. xR 4099 x 10.00

MONTAGNON, B. Adrien Marwuet / Marcel Deat / Max Bonnafous. Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, Em Querido, 1934. Gebonden Stofomslag 96 p. - xT 4599 x 10.00

MONTIJN, A.J. De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland. Z.p. Den Nationalen Bond voor Plaatselijke Keuze, [1938]. Geniet. 22 p. de strijd tegen het alcoholmisbruik xT 5026 x 10.00

MOOIJ, Charles de e.a. Het Jaren 50 boek. Noordbrabants Museum / Nationaal Archief / Waanders, 's-Hertogenbosch / Den Haag / Zwolle, 2004. - xY 5462 x 7.00

MOOREHEAD, Alan. Gallipoli. London, Readers Union Hamish Hamilton, 1958. Bound dustjacket. 383 p. Ills. - xT 2282 x 15.00

MOOY, Henriette. Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering. Utrecht, Ons Huis, [1970]. Paperback. 159 p. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. xT 4263 x 10.00

MOOY, Wim de en Pieter Groenewold. Schaduwen van gisteren. Amsterdam, D.A.V.I.D., [1946]. Gebonden. [32] p. Ills. - xR 9994 xx 15.00

MORELLI, Anne. Elementaire principes van oorlogspropaganda - bruikbaar in geval van koude, warme of lauwe oorlog... EPO, Berchem, 2003. Paperback, 127 p. - xY 4436 x 7.00

MORIZET, Andre. De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical. Publie a l'Humanite, [1909]. Geniet. 32 p. Une preface de Marcel Sembat une lettre de Maurice Allard et des dessins de H.P. Gassier, A. Delannoy, Grandjouan. xT 9036 x 15.00

MORTIER, A. Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme. Paris, Les Publications Revolutionnaires, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7698 x 15.00

MOSLEY, Leonard. Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels]. Centraal Comite voor Stads- en Landwachten, 1940. Oorspr. omslag. 144 p. - xR 7611 x 20.00

MOSMANS, H. De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld. Venlo, G. Mosmans, Sr., 1903. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6181 x 8.00

MOST, John. De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul. Amsterdam, [1924]. Geniet. 16 p. John Most 1846-1906. Het strijdschrift De Godspest verscheen voor het eerst ca. 1883. xY 2490 x 15.00

MOULIN, Leo. Grote figuren uit Belgie. Brussel, Elsevier, 1980. Gebonden. 255 p. Ills. - xR 6795 x 9.00

MOUNIER, P.J.J. Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam. Amsterdam, J. de Ruyter, 1863. Gebonden. VI + 32 p. - xB 4688 x 25.00

MOURITS, Jan e.a. (eds.). De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren. 1917-1918. 12 nummers gebonden 144 p. [=alles wat verscheen]. xR 2217 x 50.00

MOYNAHAN, Brian. De Eeuw van Rusland. De geschiedenis van een wereldmacht. Baar/Tielt, Anthos/Lannoo, 1994. Gebonden Stofomslag. 320 p. Geillustreerd. Fotoresearch door Annabel Merullo & Sarah Jackson. xY 1698 x 20.00

MUERMANS, A. Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1941. Gebonden. 345 p. Ills. Met een woord vooraf van F. Schmidt Degener. xK 3261 x 16.00

MULDER, Anne H. Amsterdam die grote stad. Amsterdam, Em. Querido/Wereldbibliotheek, 1955. 5e druk. Gebonden Stofomslag. 272 p. Met vele illustraties. Ontwerp stofomslag: Theo Kurpershoek. xB 9042 x 10.00

MULDER, B. Oorlog en waarheid. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6927 x 10.00

MULDER, Hans. Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder. Amsterdam, Thomas Rap, 1985. Paperback. 256 p. Ills. - xB 9398 x 12.50

Mulder, Liek. (red.). Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1994. Gebonden. 395 p. - xB 6355 x 12.50

MULDER, W. De Iersche Kwestie. Een Overzicht. Leiden, H.J. Dieben, 1923. Oorspr. omslag. 92 p. Onafgesneden. - xT 0113 x 10.00

MULLER Fz., S. Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel. S.L. van Looy Amsterdam 1914. Gebonden 463 p. bibliotheekstempeltje, enkele potloodaantekeningen. xL 6712 x 10.00

MULLER LEHNING, Arthur. De feiten en de beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti. N.V. Cohen's Boekhandel, Utecht/Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag 86 p. - xR 0972 x 25.00

MÜLLER LYER, F. De ontwikkeling der beschaving. In tijdperken geschetst en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang. Zutphen, Thieme, 1930. Zwart linnen band met goudstempeling. 400 p. Ills. Met een voorwoord van S.R. Steinmetz. Vertaald door T. Hagtinius en J.B. Meijer. Fraaie band (v.d.v.) xR 1802 x 12.00

MULLER, A.F. Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht. Amsterdam, Nederl. Ver. van Fabrieksarbeiders (sters), [1930. Geniet. 16 p. Omslagtitel: De droeve nasleep, verdeelde arbeiders, heerschend kapitalisme. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6629 x 8.00

MULLER, A.F. Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie. Z.pl. z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7837 x 8.00

MULLER, N. Engelsche misdadigers en hunne behandeling. Amsterdam, W.L. & J. Brusse, 1912. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xB 4692 x 10.00

MULLER, P.L. Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Met een voorwoord van P.J. Blok. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 4e druk. Gebonden. 791 p. Ills. Vier boeken in een band. xH 4274 x 22.50

MULLER, P.L. e.a. Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. Oorspr. papieren omslag. 332 p. [Omslag gebruikssporen]. xR 1674 x 20.00

MULOCK HOUWER, D.Q.R. / F. Grewel / Reine Friedman-v.d. Heide. Vijftigduizend kinderen roepen om hulp! Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. - xT 3586 x 10.00

MULS, Jozef. De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Ingenaaid. 128 p. Omslagontwerp: Albert Geudens. [achterkant omslag beschadigd]. xT 0432 x 12.50

MULS, Jozef. Het levende Oud-Antwerpen. Leiden, De Vlaamsche Boekhalle, 1919. Gebonden. 71 p. Met illustraties volgens etsen van Walter Vaes en een inleidend woord van Maria Viola. xB 5659 x 15.00

MULTACOGNOVI. De Steunpilaren onzer samenleving. Boekhandel ten bate van het soc. anarch. weekblad De Arbeider, Groningen, [1927]. Oorspr. omslag 48 p. uitgave No. 1 xB 9624 x 15.00

MULTAVIDI. Geen man meer voor het leger. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, 1900. 20 p. - xY 5546 x 10.00

MUNELES, Otto. Bibliographical survey of Jewish Prague. The Jewish State Museum of Prague, [1952]. Bound dustjacket. 562 p. Ills. Jewish Monuments in Bohemia and Moravia I. xB 6494 x 15.00

MUNNIK, C.W. de. Is Jan Boezeroen weer de sigaar? Amsterdam. Werkend Volk, [1942]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7836 x 10.00

MUNROE SMITH, Edmund. Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer. London, Thomas Nelson & Sons, [1915]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 3620 x 10.00

MUNSTERS, A. Kasteelgids Stein. Drukkerij Keulers, 1946. Geniet. 43 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 1769 x 8.00

[MUNZENBERG, Willi]. Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Voorwoord Georg Branting. Vertaling P. Voogd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Oorspr. omslag. 223 p. Ills. Op omslag: De Rijksdagbrand opgelost! xT 3605 x 10.00

MURAN, J.B. We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear. London, Lincolns-Prager, 1945. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 5865 x 15.00

MURRAY, Gilbert. Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn? London, Thomas Nelson & Sons, [1915]. Geniet. 23 p. - xT 6412 x 8.00

[ MUSSERT, A.A ]. Juist nu het hoofd omhoog. Z.p. april 1944. Geniet. 30 p. - xR 6485 xx 15.00

MUSSERT, A.A. 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk. Z.P. [1943]. Oorspr. omslag. 20 p. Rede van de leider, uitgesproken op 11 December '43 ter herdenking van het 12-jarig bestaan der N.S.B xT 2173 x 7.00

MUSSERT. Beknopt verslag van de vergadering der N.S.B. in Tivoli, Utrecht, Zaterdag 5-6-1943. Aanwezig waren circa 1300 functionarissen uit de beweging. Na een kort openingswoord van Ir. Huygen is het woord aan Mussert. ....... etc. Utrecht, 1943. Gestencild vel A4. - xY 7515 x 10.00

MUSSERT. Mussert's Mei-rede. De arbeidseenheid levensvoorwaarde. Utrecht, 1 Mei 1941. krant. Een vel. 44 x 29 cm Overdruk uit: Volk en Vaderland van Vrijdag 2 Mei 1941. xY 7514 x 5.00

MUSSERT. Wordt ook uw kerk een paardenstal? Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xY 1828 x 15.00

MYRDAL, Gunnar. Might at odds with right: a warning. London, [1967]. Geniet. [12] p. This is a shortened version of a public adress given in New York on The Vietnam War and the Political an Moral Isolation of America. xY 4451 x 7.00

N.A.P. Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren. Stichting Nieuw Amsterdams Peil, 1978-1982. Nrs. 0 - 45; complete set gebonden in vier banden. In mei 1978 verscheen een 0-nummer.
Verscheen aanvankelijk maandelijks, later tweewekelijks. Na jrg. 4-1985, nr. 45-12 mei niet verder verschenen. xR 2145 x 120.00

N.S.B. Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet. Z.pl., Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, [ca. 1935]. 1 blad. - xY 2069 x 9.00

NAARDEN, Geertje Marianne. Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 1989. Gebonden Stofomslag 686 p. - xR 4247 x 15.00

NABER, Johanna W.A. Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten? Den Haag, 1934. Oorspr. omslag, 45 p. Niet in den handel. Johanna Naber Oud-lid Hoofdbestuur Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht xT 5154 x 8.00

NABRINK, Ge / W.J. Jong et al. Bart de Ligt 1883-1938. Recht voor Allen, 1958. Oorspr. omslag 32 p. No. 411 xR 0521 x 9.00

NABRINK, Ge. Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak. Oosterwolde, Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, 1981. Paperback. 100 p. - xB 0199 x 8.00

NABROG, T.D. Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond. Boxtel, Henri Bogaerts, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. Bevrijdingsserie no. 3. Uitgegeven in Juni van het Bevrijdingsjaar. xT 3890 x 15.00

NABUURS, J.W.M. (ed.). O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student. Leiden, 1968. Gebonden Stofomslag 238 p. Ills. Tekeningen G.J. Vincent. xL 6682 xx 10.00

NASSAU, Jan van & Willem den Zwijger. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag, 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. xY 0552 x 9.00

NASSAU, Jan van & Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II. De Brochuren-Commissie van den Bond van R.K. Werkl.-Vereenigingen in het Aartsbisdom, Hilversum z.j. Oorspr. omslag Het Volk van 29 Mei 1901: "Prul; smerige polemiek; ....modderhoek;....arbeidersvertrapping". xY 1147 x 10.00

NEDERBURGH, I.A. Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Oorspr. omslag. 30 p. Protest tegen verongelijking, overeenkomstig den wensch van vele Nederlandsers uit alle oorden des lands, buiten invloed der Regeering opgesteld. xB 4675 x 10.00

NEDERLANDER, De. De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag. Rotterdam, 1898. Krant. [4] p. Ills. - xY 2223 x 8.00

NEDERLANDSCH BURGER. Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk. Amsterdam, [1906]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het A.W. Comite. xT 5874 x 8.50

NEDERLANDSCH INDIE. Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard. Batavia, Kolff, 1937. Krant. [4] p. Ills. Redacteur J. Verboom. xY 4665 x 4.00

Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 25 October 1941. Een vel. 19 x 13 cm. - xY 7745 x 8.00

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de directie uitgegeven te Amsterdam op de 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der maatschappij. Gedecoreerdelinnen band, Ills., onafgesneden, [IV] + 108 p. + balansen en winst- en verliesrekeningen. 32 x 26 x 3 cm. - xY 7533 x 15.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 10 p. - xT 6024 xx 8.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 8 p. - xT 6026 x 8.00

NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. Kasteel Wychen. Huis Overcinge. Nijenrode. Het Loo.Duivenvoorde. Groeneveld. Croy. De Gevangenpoort. Van Oostvoorne. Kessel. Loevestein. Ten Donck. Oud-Poelgeest. De Haar. Dussen. Heese. Dever. Het Nijenhuis. Hoensbroek. De Blauwe camer. De Waardenburg. Nuwendoorn. Valkenburg. Doddendael. Cruysvoorde. Huis Heyen. Amerongen. Herinkhave. Vorden. Van Rhoon. Hellenburg. Dever. Ter Kleef. Sypesteyn. Rosendael. Slot te Rossum. Hofwijck. Beekestijn. Haamstede. De Klencke. De Leidse Burcht. Medemblik. Moermond Nederlandse Kastelenstichting/Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, 1979. Oorspr. omslagen. 43 afleveringen. - xY 1639 x 30.00

NEERLANDE, JUS VAN. [=Theo Driessen) Wij en oorlog of vrede. Ter overdenking door ons allen nu. Leiden, A.W. Sijthoff, 1940. Geniet. 22 p. - xY 2548 x 10.00

NEEVE, A.C., J.C. van Dijk, J.A. Eigeman & C.A. Müller Herinneringsboek 1914-1918. Rotterdam, Nationale Bond Het Mobilisatiekruis, [1939]. Oorspr. omslag, Ills., 224 p. op omslag: Mobilisatie Vrede Eer. xT 5619 x 20.00

NEIJS, H.H.A. Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1916. Ingenaaid. VII + 160 p. Onopengesneden. - xB 3509 x 20.00

NELLEN, Henk. Op zoek naar een vreedzame wereldorde. Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog. Florivallis, 2010. Oorspr. omslag, Ills., 39 p. Rede uitgesprokenbij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ideeëngeschiedenis vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting - xY 4420 x 10.00

NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. Als 't Kindje komt.... J.J. Bos K.Azn., Amsterdam, [ca. 1903]. 8 p. 14de-19de duizendtal xT 6751 x 8.00

NEMROD. Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie. Antwerpen, Soethoudt & Co., 1984. 2e druk. Paperback. 133 p. Westland pockets Nr. 1 xT 0593 x 8.00

NES Czn., Jac. van. Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen. J.H. Kok, Kampen, 1933. Gebonden Ills. 528 p. - xR 1533 x 20.00

NEUJEAN, F.P. Notice historique sur l'Abbaye de Rolduc, depuis son origine jusqu'a nos jours. Aix la Chapelle, C.H. Georgi, [1875]. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 6158 x 15.00

NEUKOM, Sigismond. XV Mei, 1874. te, deum, laudamus. 's Hage, Drukkerij W. Carpentier, [1874]. Vouwblad. [4] p. Op oranje papier gedrukt. Lofdicht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III, in het Latijn, met een vertaling in het Nederlands Titel van het Latijnse gedicht: Canticum : V. eeuw; titel van de Nederlandse tekst: Lofzang, ter vorstenkrooning, sedert de XIXe eeuw, ondertekend: Dr. Wap. Op oranje papier gedrukt. xY 3904 x 10.00

NEVE, Ed. de. Indien de Nederlandsche Regeering in Londen..... Enschede, M.J. van der Loef, 1947. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: Jim Brair. Bijgevoegd twee aankondigingen van de uitgever. Ter beoordeeling van het Nederlandsche volk in het algemeen en der nabestaanden der, in Duitsche concentratiekampen gestorven politieke gevangenen in het bijzonder. xT 6154 x 15.00

NICHOLSON PRESTON, Isa. Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae. 's-Gravenhage, Cooperatieve Bond voor Jeugdige Cooperators, [1920]. Oorspr. omslag. VI + 58 p. Ills. (Op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie voor opvoedkundige doeleinden van den Engelschen Coop. bond, voor jeugdige Cooperators geschreven). xR 6188 x 25.00

NIEBAUM, Hermann / Fokko Veldman. Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door.... Groningen, Wolthers-Noordhoff, 1988. Ingenaaid. CVI + 298 p. Tweetalig Nederlands/Duits. xM 6530 x 18.00

NIEPOTH, Frank R. Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah. Helmond, Vendex Groep, 1991. Gebonden Stofomslag 224 p. Ills. - xK 7324 x 15.00

NIERMEYER, Jan. F. Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501. Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. 129 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4695 x 8.50

NIEROP, Is. van L. Coster en D. Bleiji. Westerbork. Het leven en werken in het kamp. Den Haag, 1945. Geniet. 31 p. Illustraties Dick Bleiji. - xT 5400 x 10.00

NIERSTRASZ, B. Nederland en België: de gevaren van het verdrag. C. Blommendaal, s-Gravenhage, 1926. Oorspr. omslag 22 p. - xR 4018 x 8.00

NIERSTRASZ, B. Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1926. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 2512 x 8.00

NIEUKERKEN, K.J. van. Ambtsplicht in Oorlogstijd. [Gouda, Mulder], 1939. Oorspr. omslag. 48 p. Rede gehouden op 5 juni 1939 te Maastricht, Vereeniging van Comptabele Ambtenaren bij de overheids- en semi-overheidsbedrijven en diensten. Vereeniging van comptabele Ambtenaren nr 8. xT 4378 x 12.50

NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder. Alkmaar/Hoorn, Noordhollands Dagblad, 1948. Krant. [8] p. Ills - xY 2696 x 6.00

NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Arnhem, H. Pyttersen Tz., 1898. Krant. 4 p. Ills. Nieuwe Arnhemsche Courant 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898 No. 790. xY 3876 x 5.00

NIEUWE PURMERENDER COURANT. 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Purmerend, K. Steensma, 1898. Krant. 6 p. Ills. Nieuwe Purmerender Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. 20ste jaargang Donderdag 1 September 1898 No. 36. xY 3871 x 5.00

NIEUWE WEG, De. De Nieuwe Weg. Bulletijn in dienst van den strijd voor werkelijken vrede en sociale rechtvaardigheid. 1939. Nrs: 1-2-3. 1940. nr. 1. Gent, G. Battiau, 1939-1940. Geniet. 4 afleveringen (gestencild). Verschijnt maandelijks. xY 2732 x 20.00

NIEUWENHUIS DOMELA, F. Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden). Amsterdam, J. van Loo, 1919. 1e druk. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 0130 x 12.50

NIEUWENHUIS, F. Domela. Typen. Karakter-studies. Tweede deel. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Gebonden. 203 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling nr. 5. Serie VIII. xK 1467 x 9.00

NIEUWENHUIS, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zeist, De Torentrans, 1933. Gebonden. 289 p. Met een plaat naar A. Hahn Jr. - xT 4276 x 10.00

NIEUWENHUIS, Willem Jan. Het Kletst I en II. Twee deeltjes. Amsterdam, Boek-Centrale, [1920]. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Zwart op Wit. Omslagontwerp: R. van Bergen. xT 4744 xx 20.00

NIEUWS VAN DE DAG. Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Amsterdam, Zaterdag 30 Augustus 1930. Krant. [4] p. Ills. - xY 2691 x 6.00

NIJENHUIS, W. John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 31 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van het Christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst aan de Rijksuniversiteit te Groningen op disdag 12 oktober 1976. xR 9753 x 7.50

NIJHOFF, D.C. Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk. Utrecht, J.L. Beijers, 1877. Oorspr. omslag. 14 p. - xY 3498 x 10.00

NIJHOFF, D.C. Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland. Culemborg, Bloem & Olivierse, 1877. Oorspr. omslag. 64 p. Stemmen over Staatkundige en Maatschappelijke Vraagstukken nr. 1. xR 4554 x 15.00

NIJHOFF, Is. An. Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1853. Oorspr. papieren omslag. 53 p. - xT 7679 x 20.00

NIJHOFF, Is. An. Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Oorspr. omslag. 67 p. - xL 5856 x 12.00

NIJLAND, A.J. De luister van Oranje, herdacht 12 Mei 1874. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1874. Oorspr. oranje papieren omslag. 29 p. - xY 3474 x 15.00

NIJSSEN, R. Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917). Hasselt, Provincie Limburg, 1993. Oorspr. omslag. XXVII + 49 p. Bibliografische analyses II. xB 7816 x 8.00

NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. van. Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting. Zutpehn, W.J. Thieme, [1945]. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 9040 x 10.00

NO. 469. De Hel op de Vughtse heide. Utrecht, Kemink en Zn., 1945. Gebonden Stofomslag. 136 p. - xT 3130 x 16.00

NOLENS, W.H. In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout. Amsterdam, Elsevier, 1903. Oorspr. omslag. 29 p. Met 18 illustraties, waarvan 16 naar fotografieen en 2 naar teekeningen van H.M. Krabbe. Herdruk uit Elsevier's geillustreerd maandschrift. xB 5222 x 12.00

NOORD-HOLLANDER, De. 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Amsterdam, N.W. Lienard Everts, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Noordhollander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Noord-Holland. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 17de Jaargang. Redacteur P. van der Wilt. xY 3870 x 5.00

NOORD, C. van der. Die derwaert gingen keerden niet. Amsterdam, Onder de Luyfel, [1945]. Geniet. 30 p. Ills. - xT 3284 x 10.00

NOORDEGRAAF, Leendert. Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650. Octavo, Bergen, !985. Gebonden, Stofomslag, 229 p. Proefschift Universiteit van Amsterdam xT 7446 x 12.00

NOORDELOOS, P. Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden Stofomslag 112 + 125 p. Ills. Batavia Sacra. [bibliotheekstempeltje]. xL 5959 x 12.00

NOORDELOOS, P. en J.C.W. van de Wiel. Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties. Hoorn, Drukkerij Noordholland, 1939. Oorspr. omslag. 45 p. Omslag roesvlekjes, binnenwerk goed. xR 5683 x 10.00

NOORDENBOS, O. De crisis der verlichting. Utrecht, W. de Haan, 1956. Or. omslag. 394-470 p. Ills. Overdruk uit Algemene Geschiedenis der Nederlanden Deel IX 1795-1840. xL 0865 x 8.00

NOORDHOFF, F.S. De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam. A.J.C. jeugdraad N.V.V. en N.A.S.B., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag in fotomontage, 16 p. - xT 4987 xx 10.00

NOORDHOFF, F.S. Versterkt den C.N.A.B. 's-Gravenhage, C.N.A.B., 1927. Geniet. 16 p. Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. xT 7890 x 8.00

NOORDHOFF, R. Het Rembrandtplein te Amsterdam. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Geniet. 16 p. Met een illustratie. Nederland in woord en beeld nr 25. xR 5570 x 10.00

NOORMAN. De jodenquaestie. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1881. Nieuw omslag met opgeplakt oorspr. omslag, onafgesneden, 46 p. - xT 7873 x 12.00

NOOTEBOOM, Chrtistiaan. Onder de laars. Wording, groei en ontbinding van een gemeenschap in een Duitsch gevangenenkamp. Leiden, A.W. Sijthoff, 1945. Geniet. 23 p. [Omslag roestvlekkig]. xT 5446 x 8.00

NORDEN, Albert. Was verschweigt Heinrich Lübke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespräsidenten. Berlin, 1965. 31 S. Faks. Rede gehalten von Professor Albert Norden auf der internationalen Prssekonferenz am 29. Januar 1965 in Berlin. xT 6232 x 8.00

NOREL-STRAATSMA, A. Het Kindje in Hollands Huis. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 16 p. Ills. Geboorte prinses Beatrix. xT 6119 xx 7.00

NOSTER, Cato. De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea). Amsterdam, Draaisma & Pordon, 1912. Geniet. 20 p. - xT 6773 x 8.50

NOTHOMB, Pierre. Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1915]. Oorspr. omslag. 63 p. Onopengesneden. - xT 3303 x 15.00

NOUWENS, J. Middenstand en Cooperatie. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 8540 x 10.00

NUIJENS, W.J.F. Een blik op de geschiedenis van onzen tijd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1861. Oorspr. omslag. 34 p. Rug omgeplakt, vlekjes op omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8319 x 12.00

NUIJENS, W.J.F. Regering van Pius IX en hare beschuldigers. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1859. Gebonden. 185 p. Half linnen gemarmerde platten. xL 4692 x 15.00

NUIS, A. Wat is er gebeurd in Amsterdam? Amsterdam, De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, 1966. Paperback. 45 p. Vlugschrift van De Gids nr 1. xK 7622 x 7.00

NUYENS, W.J.F. De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek. Haarlem, A.B. van den Heuvel, 1868-1969. Oorspr. omslag. 58 + 35 p. Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging IV & VII xB 6262 x 15.00

NUYENS, W.J.F. Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten in de 16e eeuw. Vier delen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1865-1870. Gebonden half leer. Vier delen. - xT 9831 x 50.00

NVFA. Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Amsterdam, Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters), 1937. Geniet. 31 p. Omslagtekening Jan Rot. - xT 4591 x 8.00

NYROP, Christophe. L'arrestation des professeurs belges et l'Université de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une réponse à la légation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot. Payot & Cie., Lausanne/Paris, 1917. Broché, 85 p. Avec neuf illustrations hors texte. xT 1770 x 9.00

O.B.W. Gasmaskerade. Nieuwe Niedorp, Brochuredepot der I.A.M.V. Cor Lodder, [1935]. Oorspr. omslag. [8] p. - xY 0676 x 8.00

O.K. (A.B. KLEEREKOPER). "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar. Ontwikkeling, [Amsterdam, 1929]. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2857 xx 9.00

O'FLANDERS, A. Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve. Brugge, Excelsior, 1930. Ingenaaid. 276 p. - xT 3600 x 8.00

OBBINK, H. Th. (inleiding). Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana. Amsterdam, Het Leven, [1938]. Oorspr. omslag. 79 p. Met 200 foto's. - xY 4671 x 9.00

OBOUSSIER, Max. De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs. Antwerpen, Flandria, 1918. 2e druk. Ingenaaid. 106 p. - xR 6800 x 10.00

ODHE, Thorsten. Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1935. Gebonden. XIV + 168 p. Ills. [Band roestvlekkig]. xT 2119 x 12.50

OFFERMANS, Joep. De abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830). Millpress, Rotterdam, 2003. Gebonden, stofomslag, Ills., XXVI + 534 p. - xY 1223 x 25.00

OFFERMANS, Paul en Bernt Feis. Geschiedenis van het gewone volk van Nederland. Socialisties Onderwijs Front, 1975. 2e druk. Paperback. 239 p. Ills. - xR 0844 x 8.00

OFFICIELE GIDS. Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937. Amsterdam/Den Haag, 1937. Geniet. [16] p. Bevattende o.m. de meest volledige lijst van tribuneplaatsen en plaatsen binnenshuis langs de geheele route van den bruidsstoet, benevens gids bij een bezoek aan Den Haag. xY 4641 x 8.00

OGTEROP, A. De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie. Rotterdam, H.A. Wakker & co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4057 x 10.00

OIRSCHOT, Anton van. Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis. Elmar, Rijswijk, 1981. Gebonden, stofomslag, Ills., 334 p. - xY 1266 x 10.00

OLDE MEIERINK, B. e.a. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Matrijs, Utrecht, 1995. Gebonden, stofomslag, Ills., 596 p. + LXIV kleurenpgina's. fraaie productie xY 1362 x 25.00

OLDENBARNEVELD, A.A. van, genaamd Witte Tullingh. De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen. Utrecht, J.L. Beijers, 1869. Herbonden. VII + 102 p. Met 2 uitslaande facsimiles van brieven. - xR 6903 x 15.00

OLIVER, Roland and Gervase Mathew. (ed.). History of East Africa. Volume I. Oxford, Clarendon Press, 1963. Bound. XIII + 500 p. Ills. - xK 7930 x 10.00

OLLEFEN, Lieve en R. Bakker. De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. [Binnenmaas, Rotatry Club], 1988. Gebonden Stofomslag [254] p. Ills. Fotomechanische herdruk Banse 1793. xB 3201 x 15.00

OLLENHAUER, Erich. e.a. De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Geniet. 32 p. - xR 6175 xx 15.00

OM. OM, nr. 9. Amsterdam, [ca. 1970]. Oorspr. omslag, [20 p.]. over fluor, ecologie, macrobiotiek, anti-reclame, strips, dope, etc. xT 5398 x 8.50

Onafhankelijke Socialistische Partij. No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland. Amsterdam, O.S.P., z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2013 x 8.50

ONS VOLK. Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slotnummer. Utrecht/Amsterdam/'s-Gravenhage, 1945. Geniet. 22 p. Ills. Illegaal ondergronds blad, verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2031 x 7.00

ONZE BUREN RECHTS. Onze Buren Rechts 1e jaargang nr. 3. Oktober 1977. Russel-tribunaal. Politieke gevangenen. Gevangenenkrant. Kalkar. Gevangenenraad. Vrouwengevangenis. Chronologie. Amsterdam, Duitsland bulletin, 1977. Vouwblad. 12 p. Ills. - xY 4202 x 10.00

OOR, Mathieu. Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking. Roermond, M. Waterreus, 1931. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 2146 xx 10.00

OORDT, H.L. van. De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie. Rotterdam, Korteweg & Stemerding, 1931. Oorspr. omslag. 46 p. Voordracht gehouden op 28 April 1931 in de Afdeeling Amsterdam van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht. xT 4635 x 10.00

OORDT, J.W.G. van. Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1897. Oorspr. omslag. 53 p. Overgedrukt uit De Gids. xB 7121 x 12.50

OORLOG AAN DE OORLOG. Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd! Amsterdam, Uitgave van de Onafhankelijke Soc. Partij, 1933. Vouwblad. (4) p. - xY 2035 x 5.00

OOSTDAM, A.J. Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 27 p. Volksbibliotheek nr. 11. xT 4703 x 7.00

OOSTDAM, A.J. Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Volksbibliotheek nr. 8. xT 4702 x 7.00

OOSTVEEN, W.F. Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland. Bodegraven, J. van Rossum Dz., 1874. Oorspr. omslag. 48 p. Met drie litho's van Tresling & Co, Amsterdam. - xY 2923 x 15.00

OOSTZEE, J.J. van. Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1869. Gebonden. 16 p. Sneden verguld. - xY 3497 x 18.00

OP WACHT. Op Wacht. Weekblad voor den wederopbouw van het Koninkrijk. 2e jaargang donderdag 7 juni 1945 no. 90. Den Haag, 1945. Vouwblad. 8 p. Ills. 23 x 32 cm. - xY 2073 x 4.00

OPGANG. Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie. Amsterdam, Van Munsters, 1923. Half leer gebonden. Ills. 3e jaargang nr. 27 juli t/m 52 december 1923. [Fraaie band voor A. Brans]. xH 1476 x 45.00

OPPENHEIM, J.D. Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname. Paramaribo, 1945. Oorspr. omslag. 33 p. Departement van Landbouw-Economische Zaken, mededeeling nr. 3, Januari 1945. xR 8535 x 15.00

OPPERMANN, O. Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts. Arnhem, S. Gouda/D. Brouwer en Zoon, 1952. Or. omslag. X + 140 p. Gelre vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht No. 25. xL 3336 x 12.00

OPPERMANN, Otto. Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangsel over de wording der legende van St. Jeroen. Utrecht, 1923. Or. omslag. 38 p. Bijdragen van het Instituut voor Meddeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht VI, 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 4142 x 8.00

OPROEP. Oproep van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.). Aanmelding voor het Lidmaatschap van de Nederlandse Volksbeweging minimum contributie 10 cents per week. Amsterdam, 12 Mei 1945. Een vel. 30 x 21 cm. - xY 7497 x 6.00

OPZOOMER, C.W. Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870. z.p. 1870. Oorspr. omslag. 22 p. - xB 1385 x 10.00

OPZOOMER, C.W. Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1854. Oorspr. omslag. 53 p. - xB 1383 x 15.00

OPZOOMER, C.W. De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1854. Oorspr. omslag. 39 p. Van den Schrijver. xB 1384 x 15.00

OPZOOMER, C.W. De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1868. Oorspr. omslag. 39 p. Stickertje op omslag Present-Exempl. v.d. Schrijver. xB 1381 x 15.00

OPZOOMER, C.W. De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen. Amsterdam, J.H. Gebhardt & Comp., 1868. Gebonden halflinnen. 39 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2560 x 10.00

OPZOOMER, C.W. De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1864. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 1387 x 15.00

OPZOOMER, C.W. Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1871. Oorspr. omslag. 35 p. - xB 1386 x 15.00

OPZOOMER, C.W. Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1887. Gebonden. 464 p. - xB 7794 x 17.50

ORBONS, Anne Rose. Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg. Matrijs, Utrecht, 2003. Oorspr. omslag, Ills., 96 p. - xY 1280 x 8.00

ORTT, Felix. Apen en menschen. De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij voorheen H.L. Smits, 's-Gravenhage, 1907. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0827 x 12.00

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Drukkerij Vrede, Blaricum, 1902. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0360 x 20.00

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Nederlandschen Vegetariersbond, 1924. Herziene druk Oorspr. omslag 64 p. - xR 0926 x 20.00

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Uitgevers-Veeeniging Vrede, Den Haag, 1907. Herziene druk Oorspr. omslag 60 p. - xR 0990 x 20.00

ORTT, Felix. Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden? Nederlandsche Vegetariersbond, 1920. 2e druk. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 8829 x 15.00

ORTT, Felix. Menschwaardig arbeidsleven. Chreestarchia, Soest, 1919. Oorspr. omslag 82 p. - xR 0361 x 20.00

ORTT, Felix. Spoken. Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten Harmonia, Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0362 x 15.00

ORTT, Felix. Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk. Blaricum, De Waelburgh, 1920. Ingenaaid. 96 p. - xR 6740 x 20.00

ORTT, Felix. Van de planeet Mars. Rotterdam, J.P. Honnef, [1904]. 2e druk. Geniet. 19 p. - xT 7198 x 10.00

OSSENDORP, F.L. De S.D.A.P. en het onderwijs. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn. xT 6696 x 9.00

OSSENDORP, F.L. Het onderwijs en de gemeenten. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1932]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslagontwerp: MB xT 6196 xx 8.00

OTTEMA, Nanne. Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's. Leeuwarden, Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1926. Geniet. 20 p. - xR 8453 xx 10.00

OUCHER, Florine. (ed.). Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985. Gebonden. 253 p. Ills. Met bijgesloten boekje: toespraken t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Stichting 1940-1945 op 11 mei 1985. [20 p]. xB 3049 x 12.00

OUD-BANKIER. [=M.H. de Graaf]. Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland. Amsterdam, H.A. Frijlink, 1868. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6192 x 20.00

OUDEGEEST, J. Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. 2e druk. Geniet. 24 p. - xR 4799 xx 10.00

OUDEGEEST, J. De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie. Rotterdam, H.A. Wakker, 1904. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3175 x 10.00

OUDEGEEST, J. Niet bij brood alleen!. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave van het Partijbestuur der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. xT 2913 x 7.00

Oudegeest, J. e.a. Aan het Nederlandsche Volk! Op tegen het ellende kweekende kapitalisme! Stemt op de candidaten der S.D.A.P. Amsterdam, Maart 1933. Vouwvelletje.[ 4] p. - xY 4284 x 5.00

OUDEGEEST, Jan. Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 6511 x 8.00

OUDENDIJK, Johanna K. Johan de Witt en de zeemacht. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1944. Gebonden Stofomslag XII + 204 p. Ills. - xK 8292 x 20.00

OUDENDIJK, K.E. Het Wilhelmus. Een toelichtende bespreking van ons Volkslied. Utrecht, v/h Kemink en Zoon, 1940. Oorspr. omslag. 52 p. Aan de nagedachtenis van den Vader des Vaderlands (24 April 1533 - 10 Juli 1584). xY 5524 x 6.00

OUDENDIJK, K.E. Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst. Mavors, Velp, 1913. Oorspr. omslag, Ills., 72 p. omslag matig, binnenwerk goed xT 9095 x 30.00

OULD SLAHI, Mohamedou. Guantánamo dagboek. Boekerij, Amsterdam, 2015 Onthutsend verhaal van een man die al jarenlang onschuldig gevangen zit xY 4490 x 8.00

OUMERGUE, E. Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel. Wageningen, Nederbragt & Co., 1904. Oorspr. omslag. 99 p. - xB 3247 x 10.00

OVERST, H. De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn. Ontwikkeling, Amsterdam/Rotterdam, 1917. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. op omslag: Een krantenruzie. Dagblad voor Het Volk. xT 1846 x 8.00

Overst, H[ijman]. Aan de losse arbeiders. Z.pl. z.j. Vouwblaadje. [4] p. - xY 4280 x 6.00

OVERSTEEG, Jac. van. Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten. Amsterdam, W. Kirchner, 1904. Geniet. 23 p. - xY 0264 x 8.00

OVERSTEEG, Jb. van. "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk. W. Kirchner, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onopengesneden, 48 p. - xT 6320 x 7.00

OVERSTEEGEN, G. Moscou zonder masker. Velsen, Nauta & Zoon, [1937]. Oorspr. omslag. 69 p. Ills. Roestvlekkig. xT 5507 x 10.00

OVERSTRAETEN, Toon van. Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie... [Herent, Kuijpers, 1970], Paperback. 130 p. + Illustraties. West Pocket nr 8. xT 0597 x 8.00

OVERWEEL, J. Het Leidertje. De Pelgrim, Eindhoven, 1944. Oorspr. omslag, Ills., [24] p. Persiflage op Anton Mussert in tekst en karikaturen. xT 9169 x 25.00

P.P. Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering. Rotterdam, P.C. Hoog, 1874. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 9507 x 20.00

PAANS, H.W.A. Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923. [Amsterdam, Ned. Herv. Gemeente], 1923. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xT 5637 x 12.50

PAARDEKOOPER, P.C. Er zijn geen Belgen! Amsterdam/Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1962. 3e druk. Pocket. 47 p. Zes causerien werden gehouden voor de K.R.O., Hilversum. xT 2654 x 7.00

PABON, N.J. Mijn afscheid van de kerk. Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, [1920]. OOrspr. omslag, 15 p. Nieuwe Brochurenreeks ; no. 2 xT 5599 x 8.00

PADT, N. Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied. Amsterdam, Contact, [1936]. Oorspr. omslag. 21 p. - xY 0487 x 10.00

PALACHE, J.L. Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken. Leiden, E.J. Brill, 1920. Ingenaaid. XII + 183 p. - xR 4412 x 15.00

PALM, J.H. van der. Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1816. Papieren omslag, onafgesneden, VIII + 173 p. - xT 4199 x 25.00

PALM, J.Ph. de. Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Zutphen, De Walburg Pers, 1985. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag. 550 p. Ills. - xT 1824 x 20.00

PAMFLET: ROTTERDAMSE VREDES ORGANISATIE. Het Amerikaanse Moordtuig zal niet gelost worden! Steunt de Rotterdamse Havenarbeiders. Rotterdam, [ca. 1950]. Los vel. Italiaanse, Franse, Belgische en Rotterdamse havenarbeiders zullen op 16 Februari tijdens een massavergadering in Gebouw Odeon hun besluit aan u mededelen., xY 2036 x 5.00

PAMFLET. Aan onze abonne's Delftsche Courant 10 Mei 1945. Delft, 1945. Een vel. 27 x 20 cm. De bezetter heeft thans zijn greep ook op het laatste deel van Nederlands grondgebied moeten loslaten......etc. xY 7418 x 6.00

PAMFLET. Bevel. Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den Arbeitinzet aanmelden..... [z.p.], 1944. 1 vel. 16 x 21 cm. - xY 2087 x 7.00

PAMFLET. De maat is vol! Toegeven en buigen de zekerste weg naar de zelfvernietiging verzet tot het uiterste en met alle middelen is de eenige mogelijkheid tot zelfbehoud. Amsterdam, Vrij Nederland, 20 november 1944. Een vel. 22 x14 cm. - xY 7319 x 8.00

PAMFLET. De maat is vol! We hebben nog slechts een wet: Verzet, Verzet, Verzet! ...... Vrij Nederland 20 November 1944. Amsterdam, 1944. 1 blad. (2) p. Goed lezen en dan doorgegeven! xY 2086 x 4.00

PAMFLET. De watten-diefstallen in Amsterdam. Waarom werden de namen van de daderes zoo angstvallig verborgen? Z.pl. 1940. 1 vel. 18 x 29 cm. Overdruk: Het Nationale Dagblad van 28 Februari 1940. xY 2606 x 8.00

PAMFLET. Het Volksblad verboden ook voor burgers. Het Volksblad, [juli 1915]. 1 vel. 22 x 23 cm. Protest tegen de inbeslagname van Het Volksblad gedurende twee dagen. xY 2755 x 7.00

PAMFLET. Kort verhael van 't gene onlanghs, in Hollant en Amsterdam is voor-gevallen. [1650]. Gekartonneerd, [60] p. 19 x 14,5 cm. Knuttel 6707. Tiele 3665 xY 6408 x 40.00

PAMFLET. Landelijk Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet. 60.000 Kinderen in Nederland gedwongen tot Leegloopen. Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet, [1926]. Een vel. 25 x 19 cm. - xY 7432 x 6.00

PAMFLET. Manifest aan alle Katholieke Arbeiders! Den Haag, R.K. Arbeidersbeweging, z.j. 1 blad. 20 x 27 cm. - xY 2052 x 5.00

PAMFLET. Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed. Z.pl. 1940. 1 blad. 22 x 27 cm. - xY 2044 x 5.00

PAMFLET. Mr. G. van Tienhoven, heeft bijna elf jaar het ambt van Burgemeester van Amsterdam vervuld, heeft de burgerij, hebben de arbeiders reden zijn heengaan te betreuren? Neen, integendeel.... Etc. [Amsterdam, 1 September 1891]. Een vel. 29 x 21 cm. - xY 7523 x 8.00

PAMFLET. Open brief aan den Heer Rijks-Cpmmissaris van het bezette Nederlandsche gebied. Opnieuw zien de Nederlandsche artsen zich genoopt, het woord tot U te richten. Z.pl. 1944. Een vel. 24 x 17 cm. - xY 7482 x 6.00

Pamflet. Oproep aan het Nederlandse Volk, alle Socialisten, alle Werkers. Wij roepen U toe: Weest op uw hoede! Leve de eenheid op voor het Socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Een vel. - xY 4452 x 5.00

PAMFLET. Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Los vel. 21 x 28 cm. - xY 2022 x 5.00

PAMFLET. Vogelvrij! Nooit vrijwillig melden! Met fijngevoeligheid, die alleen de Duitschers kennen, hebben zij op Kerst-zondag de algemeene arbeidsdienstplicht voor alle mannen van 17 tot en met 40 jaar afgekondigd. ......etc. Vrij Nederland, December 1944. Een vel. 20 x 15 cm. - xY 7510 x 6.00

PAMFLET. Voorkant: Bij het tienjarig bestaan der N.S.B. Gevierd 15 December 1914. Achterkant: Slotstuk van Menschejacht 1942-1943, Een gedicht van B. Roozendaal, gewijd aan de Duitsche Jodenvervolging. Amsterdam, 1945. Een vel. Formaat 28 x 21 cm. Bevrijdingsuitgave. Tweezijdig bedrukt blad met gedichten. Gedrukt in Mei '45 tijdens papierschaarste en volledig gebrek aan electrische stroom. xY 5193 x 15.00

PAMFLET. Wij raden U, inwoner van Oegstgeest, ten sterkste aan bij de verkiezingen van 25 juni [1948] te stemmen op Drees (lijst 2). Partij van de Arbeid, [1948]. Een vel. 27 x 20 cm. - xY 7427 x 6.00

PAMFLET. Zendt geen soldaten naar Indonesie. Voor vrede en overleg! Staakt de gevechten en de troepenaanvoer. Grote Meeting in de Diamantbeurs, Woensdag 21 Augustus 1946 te 8 uur. Amsterdam, C.P.N., 1946. Los vel. 21 x 28 cm. Sprekers: E. Teeboom-van West, Henk Gortzak. Muziekcorps Avanti. xY 2025 x 7.00

PANNEKOEK, Ant. Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald. Leidsche Uitgevers-Maatschappij, [1905]. Oorspr. omslag 43 p. 14 september 1905 te Bremen gehouden xR 0826 x 15.00

PANNEKOEK, E.J. Het slot Keppel. separaat, p.40-54. - xR 8998 x 5.00

PANNEKOEK, T. Wat is Staatspensioen? Groningen, Jan Haan, [1935]. Geniet. 24 p. - xT 7926 x 8.50

PANORAMA. Panorama: Feestnummer September 1936. Haarlem, Spaarnestad, 1936. Oorspr. omslag. [16] p. zwart/wit foto's Uitgegeven t.g.v. de vorstelijke verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. xT 6107 x 5.00

PARAAT. Paraat. (veertiendaags). Eerste novembernummer 1944. Naar het Socialisme. Amsterdam, Stichting Paraat, 1944. Vouwblad. (4) p. - xY 2096 x 4.00

PARES, Bernard. The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence. London, Cassell, 1988. Paperback. 510 p. Ills. - xB 9504 x 10.00

PARFIT, J.T. Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst. Londen, Hayman, Christy & Lilly, 1917. Geniet. 43 p. Met kaart. - xT 0352 x 10.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. De tijden veranderen. Amsterdam, Partij van de Arbeid [1948]. Oorspr. omslag. 16 p. Illustraties Fien de Brueijs. - xY 2996 x 6.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Monster dat eigen jongen verslindt. Amsterdam, P.v.d.A., 1952. Geniet. 32 p. - xY 0614 xx 10.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. (Drees nationale figuur Lijst 2 Partij van de Arbeid). Amsterdam, P.v.d.A. [ca. 1950]. Geniet. 16 p. Geillustreerd. - xY 8069 x 7.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Strijd en overwinning. Film van de verkiezingsactie der P.v.d.A. Amsterdam, 1956. Geniet. 16 p. Aangeboden door het Partijbestuur aan allen. xY 7138 x 10.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Vrouwen van Nederland. Schenkt Uw vertrouwen aan de Partij van de Arbeid en stemt op W. Drees Lijst 2 voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 25 Juni. Z.pl. [1948]. Een vel. 19 x 13 cm. - xY 7486 x 6.00

PARVUS [=I.A. Helphand]. De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton. Amsterdam, Uitgave van de Soc. Dem. Partij, [1909]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0485 x 9.00

PASCHAL, Leon. Het historisch en politiek noodlot van Belgie. Met een voorrede van A.F. de Savornin Lohman. Amsterdam, S.L. van Looy, 1924. Gebonden. 238 p. Band roestvlekkig. xY 1871 x 10.00

PASSERBY, Harry. Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr. Amsterdam, Sociaal-Anarchistische Jeugdoranisatie, [1919]. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0470 x 8.00

PASSTOORS, W.C.J. Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen. Sittard, Claessens, [1903]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3473 x 8.50

PATER, J.C.H. de. De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., 1943. Gebonden stofomslag. 182 p. - xL 0146 x 10.00

PATRIOT, Jan. De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting. Heerlen, Winants, 1944. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 1219 x 15.00

PATTINSON, James. Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1964. Gebonden. 248 p. - xK 0022 x 8.00

PAUW, J.L. van der. Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen. Rotterdam, Ad. Donker, 1986. Paperback. 108 p. Ills. - xR 6450 x 8.00

PEARCE HIGGINS, A. Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave). Londen, Hayman Christy & Lilly, 1917. Geniet. 32 p. - xT 4803 x 8.50

PECHUEL-LOESCHE, E. Volkskunde von Loango. Strecker & Schroder, Stuttgart, 1907. Einband Ills. 482 p. Mit illustrationen. fine ex-library copy xR 2659 x 80.00

PEEL, Robert. Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 4401 x 10.00

PEER, A. van. Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck. Delft, Brouwer, [1932]. Geniet. [24] p. - xR 5595 x 8.00

PEEREBOOM, Robert. Gijzelaar in Gestel. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1945. Gebonden. 147 p. Illustraties van J. de Ranitz. - xT 3129 x 10.00

PEETERS, Harry / Marcel Gielis / Charles Caspers. Literatuurgids historische gedragswetenschappen. Baarn, Ambo, 1985. Paperback. 448 p. - xR 0865 x 9.00

PEETERS, Ronald. Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg. Gemeente Tilburg, 1999. Gebonden. 36 p. Ills. - xY 2466 x 8.00

PELEMAN, Bert (ed.). Kastelen in Vlaanderen - Chateaux en flandre - Schlösser in Flandern - Castles in Flanders - Flandria Illustrata Deel III. J.E. Buschmann, Antwerpen, 1974. Gebonden stofomslag, Ills., 168 p. 30 x 25 cm xY 1317 x 15.00

PERRAULT, Gilles. Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland. Baarn, In de Toren, 1973. Paperback. 414 p. Ills. - xH 5539 x 10.00

PERRY, Jos. Jongens op kostschool. Het dagelijkse leven op Katholieke Jongensinternaten. Utrecht, Bruna, 1991. 1e druk. Paperback. Ills. 160 p. naam op titelpagina xY 4409 x 7.00

PERSYN, Jul. Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens. Persijncomite, z.j. Ingenaaid. 146 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6984 x 10.00

PERUGINI, Mark Edward. Victorian days and ways. London, Jarrolds, 1932. Bound. 288 p. Illustrated by Reproductions from " Punch" and from Contemporary Prints. xM 8503 x 21.00

PESEK, Jiri / Emanuel Purghart. The Revolution in Prague. Prague, Orbis, 1946. Oorspr. omslag. N.p. Zwart wit foto's. - xT 6537 x 10.00

PETERS, Jan. Wat is en wil de A.J.C.? Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, z.j. Vouwblad. 8 p. - xT 7802 x 7.00

PETERSEN, J.W. van en W. Zondervan. Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. De Walburg Pers, Zutphen, 1974. 2e druk, Paperback, Ills., 179 p. - xT 1685 x 9.00

PETRI, Joh. F. Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander. Den Haag, Joh. F. Petri, [1915]. Geniet. 23 p. - xT 0640 x 9.00

PEURSEM, J.H. van. Willem van Oranje. Philatelie en Geschiedenis, 's-Gravenhage, z.j. 2e druk, Oorspr. omslag, Ills., 15 p. Philatelie en Geschiedenis Nr. 15 xT 8123 x 7.00

PEYSTER, Henry de. Les troubles de Hollande à la veille de la Révolution Française (1780-1795). Études sur la République des Provinces-Unies à la fin du dix-huitième siècle. Alphonse Picard et Fils, Paris, 1905. Gebonden met oorspr. omslag opgeplakt, XVI + 340 p. bibliotheekstempeltje xT 9649 x 15.00

PFANDL, Ludwig. Karl II. Des Ende der spanischen Machtstellung in Europa. Munchen, Georg, D.W. Callwey, 1940. Gebonden Stofomslag 538 p. Ills. - xB 2630 x 12.00

PFEIFFER, Cees. Pampus. Geschiedenis van een fort. Heureka, Weesp, 1993. Oorspr. omslag Ills. 127 p. Een mooi overzicht. xR 3450 x 10.00

PFLUGER, Paul. Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim. Amsterdam, J.J. Bos, [1904]. Geniet. 12 p. - xR 4597 x 7.00

PHILIPPEN, L.J.M. Onze Begijntjes, hun naam, hun leven. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1944. Gebonden. 119 p. + afbeeldingen. De seizoenen nr. 54. xB 2030 x 7.00

PHILIPS, J.F.R. / J. Jansen / Th. Claessens. Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914. Assen, Van Gorcum & Comp., 1955. Oorspr. omslag. XX + 306 p. Ills. Maaslandse Monografieen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5130 xx 10.00

PICARD, Leo en C. Gerretson. Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I. 's-Gravenhage/Antwerpen, Martinus Nijhoff/ De Sikkel, 1937. Gebonden. XVI + 418 p. - xT 9765 x 15.00

PICARD, Leo en C. Gerretson. Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I. 's-Gravenhage/Antwerpen, Martinus Nijhoff/ De Sikkel, 1937. Ingenaaid. XVI + 418 p. - xT 9766 x 15.00

PICARD, Leo. Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961. Gebonden Stofomslag 266 p. - xR 6717 x 10.00

PICCARD, Auguste. Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser. F.G. Kroonder Bussum z.j. Gebonden ills. 271 p. Met 60 foto's en 15 tekeningen. Vertaald door M. Mok. xH 8428 x 10.00

PICCARDT, R.A.S. Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten. Schoonhoven, S & W.N. van Vloten, 1875. Ingenaaid. 36 p. - xT 2489 x 10.00

PICHT, Werner. Het einde der illusies. De Geboeders van Cleef, 's-Gravenhage, [1940]. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 198 p. - xT 2273 x 15.00

PICKNETT, Lynn/PRINCE Clive/PRIOR, Stephen. Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler. Amsterdam/Antwerpen, Anthos/Manteau 2001. Paperback. Ills. 600 p. - xH 5388 x 18.00

PIEBENGA, J. Het goed recht van de Friese Beweging. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1938. Geniet. 36 p. Tijdseinen nr 7. (stemmen uit Christelijk-Historischen Kring). xR 8474 x 8.00

[ PIEPERS, M.C. ] Een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. + Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. Amsterdam, De Nieuwe Tijd, [1915]. Oorspr. omslag. 30 + 47 p. Twee deeltjes. Niet in den handel. xT 1243 x 15.00

[ PIEPERS, M.C. ] Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. Amsterdam, De Nieuwe Tijd, [1915]. Oorspr. omslag. 47 p. Niet in den handel. xT 7748 x 8.00

PIERSMA, Hinke (red.). Menschenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Gebonden Stofomslag. 293 p. Ills. - xY 1670 x 10.00

PIERSON, A. De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs. Arnhem, D.A. Thieme, 1868. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 3148 x 9.00

PIERSON, H. Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie". Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1902. Oorspr. omslag, 35 p. - xR 9009 x 10.00

PIERSON, H. Prostitutie en Maatschappij. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 36 p. Christendom en Maatschappij Serie 1, nr. 7. xT 4024 x 10.00

PIERSON, N.G. Een woord over de Indische Suikercrisis. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1886. Geniet. 33 p. - xT 5380 x 15.00

PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - xT 2952 x 18.00

PIETERS, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging. Corrie Zelen, Maasbracht, 1979. Paperback 176 p. Ingeleid door Ger Harmsen. Met een nawoord van Jos Perry. xR 5031 x 7.00

PIJLS, H. De Bokkenrijdersbende met de doodende hand. Drukkerij Missiehuis Sittard, 1924. Oorspr. bedrukt omslag, Ills. 126 p. H. Pijls, Burgemeester van Schinnen. Omslag en illustraties: Henri Ritzen. xR 6013 xx 40.00

PILAR FIDALGO, Madame. Une jeune mere dans les prisons de Franco. Paris, Archives Espagnoles, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Omslag illustratie: Picasso. xT 9444 x 20.00

PILSUDSKI, Jozef en Emile Vandervelde. Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques. Zurich, Internationale Ouvriere Socialiste, 1931. Geniet. 58 p. Tekst: Frans, Engels, Duits en Pools. xT 7665 x 15.00

PINXTEN, K. Limburg een Colonisatiegebied. Brussel, Katholiek Vlaamsch Oud. Hoogstudenten Verbond, 1939. Geniet. 51 p. Omslag verkleurd en vlekjes, binnenwerk goed. xB 6718 x 10.00

PITLO, A. De Koepel. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. Oorspr. omslag. 86 p. Genummerd 412/500 exx. xR 9859 x 10.00

PIZZARDO, Mgr. De Katholieke Actie. Rede. Gent, E. Heuvelmans, 1930. Geniet. 15 p. Rede uitgesproken op het Congres der Jeugd-Sectie van de Internationale Union der Katholieke Vrouwenbonden Rome 1930. Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Actie No. 6. xY 1388 x 8.00

PLANTINGA, F. Gedichten voor de Volkspartij van Pl. te A. Leeuwarden, O. Stellingwerf, 1891. tweede, veel vermeerderde druk. 48 p. Uitgegeven van wege de Nederlandschen Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Losse Blaadjes of Kleine Geschriften nr. 4. xR 5351 x 12.00

PLAS, Michel van der. Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel van der Plas met een nawoord van Kees Fens. Utrecht, Ambo-Boeken, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 340 p. Ills. - xB 6831 x 9.00

PLATE, A. Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal. Arnhem, Loghum Slaterus, 1933. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 9291 x 10.00

PLEIJ, Herman. Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven. Amsterdam, Prometheus, 1997. 3e druk. Ingenaaid. 543 p. Ills. - xL 0707 x 10.00

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Twee jaren uit het einde der eeuw (1895-1896). Amsterdam, Elsevier, 1896. Oorspr. omslag. 331 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 8476 x 10.00

PLEMP VAN DUIVELAND, Leonard. Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld. Rotterdam, Ad. Donker, 1971. Gebonden Stofomslag 224 p. Omslagontwerp: B.J. Aalbers. xB 6148 x 10.00

PLEMP VAN DUIVELAND, Leonard. Schimmelpenninck. 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld. Rotterdam, Ad. Donker, 1971. Paperback. 224 p. - xY 4773 x 8.00

PLEYSIER, A. Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 23 p. - xR 6459 x 6.00

PLOEGER, Derk en Cathrien Ploeger-Eimers. Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Met een voorwoord door Anton Constandse. Groningen, 1979. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xR 0219 x 12.00

POEDERBACH, J.J. TH. Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam 1782-1932. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, Ills., 98 p. - xT 3696 x 18.00

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp. Heerlen, Winants C.V., 1945. Oorspr. omslag. 134 p. Dr. Alb. van de Poel, Gestapo-Gevangene no. 5919 in 1941, 1942 en 1943 te Neuengamme bij Hamburg. xR 8804 x 10.00

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp. Heerlen, Winants, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 116 p. Omslagontwerp: C. Zeguers. xT 5365 x 15.00

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp. Heerlen, Winants C.V., 1945. Gebonden. 134 p. Dr. Alb. van de Poel, Gestapo-Gevangene no. 5919 in 1941, 1942 en 1943 te Neuengamme bij Hamburg. xT 6226 x 12.00

POELHEKKE, J.J. 'T uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Oorspr. omslag. 200 p. Historische Studie XV. [bibliotheekstempeltje]. xL 4819 x 10.00

POELJE, A.G. van. Historische portretten. Eerste deel: Nederland van 1795 tot 1813. Dickhoff, Den Haag 1913. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. De geschiedenis der meest belangrijke tijdperken kortelings beschreven, met toevoeging der portretten en levensbeschrijvingen van de meest bekende personen. xR 6904 x 10.00

POELMAN, H.A. Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Gebonden. XI + 162 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4075 x 10.00

POELMAN, H.A. e.a. Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam 1904-1929. Amsterdam 1929. Gebonden 289 p. met portret. bibliotheekstempeltje xL 4447 x 12.00

POELS, H.A. Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond. Maastricht, 1928. Oorspr. omslag. 206 p. - xR 6650 x 10.00

POISSON, E. Ce qu'est le Socialisme. Le Neubourg, Imprimerie du' semeur, 1905. Broche. 34 p. Federation Socialiste de Basse-Normandie et Sarthe. xY 0021 x 12.00

POL, C. van der. Het kloosterwezen in Nederland. (Korte aanteekeningen). Den Haag, C.L.G. Veldt, 1913. Ingenaaid. 79 p. Omslag verkleurd. xL 4053 x 10.00

POL, W.H. van de. De kerk in het leven en denken van Newman. Voorwoord Paul Sobry. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1936. 2e druk. Gebonden. XXIII + 304 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 4904 x 10.00

POLAK, Ed. De zeeliedenstaking en haar gevolgen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5864 x 8.50

POLAK, Ernst. Amsterdammers. 45 teekeningen van Mr. Ernst Polak, bijschriften van hier en ginder, met een inleiding van Cornelis Veth. De Hooge Brug, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag n.p. De caricaturen verschenen van 1912-1918 in De Amsterdammer en De Nieuwe Amsterdammer. xR 3780 x 10.00

POLAK, Henri. De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis. Amsterdam, Elsevier, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Elsevier's Algemeene Biliotheek no. 12. xT 7852 x 8.50

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 163 p. - xR 7391 x 10.00

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Gebonden, 164 p. - xT 2614 x 11.00

POLAK, Henri. Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3477 x 8.00

POLAK, Inge. Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920. Amsterdam, Feministische Uitg. Sara, 1984. Ingenaaid. 206 p Ills. - xH 7692 x 8.00

POLAK, M.W. Het hoofdbestuur der wereld. Een weg naar wereldvrede. Wageningen, H. Veenman & Zonen, [1945]. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 3603 x 8.50

POLAK, Nico. (ed.). Het was vreesselijk! Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Gillustreerd Politienieuws. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Omslag Kees Kelfkens. xB 2210 x 7.50

POLAK, Siegfried. Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme. Groningen, P. Noordhoff, [1917]. Gebonden. 101 p. [Drie lezingen]. xT 2473 x 10.00

POLAK, Stella en Henri Polak. Het Socialistisch Liederenboekje I. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Oorspr. omslag. 47 p. Met muzieknotatie. - xT 4629 x 25.00

POLIDORI, Robert & Jean-Marie Perouse de Montclos. Kastelen langs de Loire. Könemann, Keulen, 1998. Gebonden, stofomslag, Ills., 359 p. - xY 1239 x 15.00

POLLET, J. en J. Helsen. Toponymie van Varsenare. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. Oorspr. omslag. XV + 140 p. Met kaart. Nomina Geographica Flandrica. Monographieen II. [bibliotheekstempeltje]. xL 6392 x 12.50

POLMAN, P. Godsdienst in de Gouden Eeuw. Utrecht, Het Spectrum, 1947. Gebonden Stofomslag 95 p. Ills. Batavis Sacra. xR 5237 x 8.00

POLMAN, P. Huizinga als kultuurhistoricus. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1946. Or. omslag. 31 p. - xK 8830 x 9.00

POLVLIET, G. Amsterdam, in 1672 in verband met onze tegenwoordige weerbaarheid. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. Oorspr. omslag. 50 p. [Volksgeschriften] Maatschappij tot Nut van 't Algemeen no. 61. xT 6775 x 15.00

POMPE, W.P.J. Het nieuwe tijdperk en het recht. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Gebonden Stofomslag 113 p. - xY 0227 x 10.00

PONSE, Charles. Causa Finalis. Geloofsbelijdenis van een avonturier. Van Fetisj tot Monon. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1913. Gebonden. 645 p. Roestvlekjes. xL 6683 x 25.00

PONTEN, Josef. De Bokkerijders. Holle & Co., 's-Gravenhage, [1944]. Gebonden 156 p. - xR 6012 x 12.00

POOTJES Joh. Will. Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen. Hilversum, De Vredestichters, [1946]. Oorspr. omslag. 116 p. Bijlage: Voor den oorlog/Na den oorlog: Rechtstaat Grondwet 1938. xT 4711 x 20.00

POPP, Adelheid. Aan onze meisjes. Meisje en Man. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, z.j. Vouwvel. 21 x 13 cm. - xY 7665 xx 7.00

POPP, Caroline. De legende van Jantje van Sluis. In den Brugschen Eenhoorn Brugge 1963. Oorspronkelijk omslag 14 p. Vertaald uit het Frans door Marcel van de Velde. xR 6416 x 5.00

PORTA, A. Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam, (1702-1748). Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975. Ingenaaid. XI + 376 p. [Enkele onderstrepingen]. xB 6061 x 10.00

POS, H.J. (ed.). Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk. Van Loghem Slaterus, Arnhem 1939. Ooorspr. omslag 231 p. Bijdragen van Ter Braak, Lindeboom, Paap, Pos, Presser e.a. xB 8248 x 12.00

POST, Jan. De dood spreekt... Spreekkoor. Rotterdam, De Nieuwe Koers, 1936. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6886 x 8.50

POST, R.R. De overgang van de Friezen tot het Christendom, Z.p. Ver. Frisia Catholica, 1948. Oorspr. omslag. 28 p. Frisia Catholica nr 8. [bibliotheekstempeltje]. xR 5560 x 8.00

POSTER. De uitbuiting van Suriname. Protest Suriname wordt door Aluminium-koncerns uitgebuit, Nederland medeplichtig. Tekening H. Pearl. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1970. Een vel. 56 x 38 cm. - xY 7676 xx 9.00

POSTER. Om niet te vergeten. 1917-1918. London, Johnson Riddle & Co., ca. 1917. Poster 76 x 56 cm. Indien de oorlog aan Duitschland ware opgedrongen, zou het dan het voorstel tot eene conferentie in Juli 1914 verworpen hebben? xY 7176 x 15.00

POSTER. Poster: Warning Wanted. 1: Voor de 2 moorden in Zwartberg en de repressie tegenover de wilde stakingen.... etc. Komitee ter vernietiging van het wetboek, [Belgie, ca. 1966]. Een vel. 32 x 23 cm. - xY 7424 x 7.00

POSTER. Wat Duitschland hebben wil, zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt. London, Stanford's Georg Estab., [ca. 1915]. 110 x 77 cm. Lith. W.M Clowes & Son, London. xY 7177 x 15.00

POSTHUMUS, N.W. De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek. Utrecht, Kemink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. LX + 369 p. Historisch Genootschap Derde serie No 51. [bibliotheekstempeltje]. xL 7216 x 10.00

POSTHUMUS, N.W. Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1947. Geniet. 16 p. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 10 nr. 1. xR 5654 x 8.00

POSTHUMUS, S.N. en F. Nieuwenhuizen. Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen. Den Haag, 1922. Geniet. 66 p. - xT 6706 x 10.00

POSTMA, A. en B.J. Bonenkamp. Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's-Gravenhage, SDU, 1990. Gebonden Stofomslag 572 p. Ills. - xB 4449 x 18.00

POSTMA, S.J. Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Assen, Born, 1945. Gebonden. 59 p. Ills. - xR 7608 x 10.00

POT, J.E. van der. Voor vijftig jaar. Een terugblik. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1948. Oorspr. omslag. 40 p. Met acht prenten in 1898 door Joh. Braakensiek getekend voor De Amsterdammer weekblad voor Nederland. xT 3312 x 8.50

POTHUIS, S.J. Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6861 x 10.00

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Herbonden. 96 p. Sociale Studien. xT 1406 x 10.00

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag, onafgesneden, 96 p. Sociale Studien. xT 6699 x 9.00

POTZ, H. Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Iohan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende geexecuteert den derthienden May Anno sestien-hondert negenthien. Stilo novo, op 't Binnen-hof in 's Gravenhage. Hillebrant Jacobssz, 1619. [32] p. Los bijgesloten een portretgravure van Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal door Houbraken naar Miereveld. 'Men houdt geen copyen voor autentijck dan alleen die gedruckt zijn by den voorsz Hillebrandt Jacobssz'. xY 4512 x 100.00

POWER, Eileen. Medieval People. London/New York, Methuen/Barnes & Noble, 1963. tenth edition. Paperback. 210 p. Ills. - xH 5666 x 9.00

PRAKKE, H.J. Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders. Van Gorcum, Assen, 1959. Oorspr. omslag Ills. 88 p. groet aan vrienden t.g.v. de 12de Dies Natalis van het Drents Genootschap Culturele Raad van Drenthe. xB 8663 x 10.00

PRAKKE, L. Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning Amsterdam University Press, 1994. Oorspr. omslag, 51 p. Rede ter gelegenheid van de 362ste dies natalis van de Universiteit van Amsterdam op maandag 10 januari 1994. xT 5809 x 8.00

PRAUSE, Gerhard. Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie? H. Meulenhoff, Amsterdam/Brussel, 1978. Gebonden Ills. 280 p. - xR 3306 x 9.00

PRESIDENT WILSON. The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917. London, T. Fisher Unwin, 1917. Geniet. 8 p. - xY 0998 x 9.00

PRESSER, J. De Tachtigjarige Oorlog. Amsterdam, Elsevier, 1948. 3e druk. Gebonden Stofomslag XII + 334 p. Ills. Met medewerking van: J. Romein, A.C.J. de Vrankrijker, R.E.J. Weber en J.W. Wijn. xR 5311 x 10.00

PRESSER, J. Gewiekte wielen. Richard Arkwright. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden Stofomslag 58 p. Ills. Gastmaal der Eeuwen. xK 6980 x 9.00

PRESSER, Samuel. (Samengesteld). Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog. ['s-Gravenhage, W. Polak, 1944. 85 p.]. 1945. 3e druk. Oorspr. omslag. 88 p. Zie de Jong 167. xT 3151 x 9.00

PRIESTER, A. Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk. Assen, Van Gorcum & Comp., z.j. Geniet. 24 p. Uitg. in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. xT 6993 x 7.50

PRIJPERMAN, H.H.P. (ed.). Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier. Amsterdam, Meulenhoff, 1938. Gebonden Stofomslag 160 p. Ills. Brieven van groote Nederlanders onder redactie van N. Japikse. xB 9361 x 12.00

PRIKKEMAAT, G. Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795. Nijmegen, Dekker & Van Vegt, 1963. Paperback. 194 p. Omslag gebruikssporen. xT 6331 x 10.00

PRIMS, Floris. De arbeid van de Antwerpsche Natien in de geschiedenis. II: Van rond 1550 tot aan de Barreeltractaten. Antwerpen, Kiliaan, 1922. Oorspr. omslag. 112 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 201 van de Verzameling 19den jaargang April 1922. (met plan en illustratien). xR 3665 x 9.00

PRIMS, Floris. De Sociaal-Economische Geschiedenis van Belgie. Antwerpen/Den Haag, Excelsior, 1925. Ingenaaid. 180 p. - xT 1910 x 9.00

PRINS DE JONG, H. Ter gedachtenis aan 1 April 1872. Een lithogram, ontworpen door Remmert de Vries Kz., met bijschrift en een woord aan het Nederlandsche volk. Zaandam, G. Dekker Cz., 1872. Geniet. 19 p. - xY 5954 x 12.00

PRINS-WILLEKES MACDONALD, Ina. De vrouw en de maatschappij. Pegasus, Amsterdam, 1939. Integraalbandje, 115 p. - xT 3098 x 8.00

PRINS, P. Hitler - Regiem en Religie. Aalten, De Graafschap, 1934. Oorspr. omslag. 109 p. - xT 3741 x 18.00

PRINS, P. Wat wil de C.D.U.? Kampen, J.H. Kok, 1935. Geniet. 32 p. - xR 4697 x 7.50

PRINS, P. Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9315 x 10.00

PRINSEN GEERLINGS, Bert. (ed.). Moeder des Vaderlands. Haarlem, Boom-Ruygrok, 1948. Oorspr. omslag. (45) p. Geillustreerd. - xT 6120 x 10.00

PROCES. Proces. Sociaal Cultureel Tijdschrift 1e jrg. nr. 9. september 1969. Dienstweigeren. Bilthoven, H. Nelissen, 1969. Geniet. [48] p. Ills. - xY 1382 x 8.00

PROD'HOMME, J.G. Napoleon. Lettres, discours, proclamations, ordres, messages en appendice: documents divers, temoignages de contemporains, bibliographie et iconographie sommaires. Paris, Mercure de France, 1938. Broche. 651 p. Avec un portrait d'apres Vignen. Collection des plus belles pages. [library stamp]. xL 6112 x 20.00

PROGRAMMA 's-Hertogenbosch. Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938. 's Hertogenbosch, F. Hendrikx, 1938. Vouwblad. 4 p. - xT 9325 x 8.00

PROGRAMMA AMSTERDAM. Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898. Amsterdam, De Globe, 1898. Geniet. 24 p. Ills. - xY 3905 x 10.00

PROGRAMMA BOVENKARSPEL. Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898. Enkhuizen, A. Egmond, 1898. Geniet. 28 p. Gedrukt op oranje papier. - xY 3916 x 9.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Den Haag, [1937]. Een vel. 25 x 34 cm. - xY 3883 x 5.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936. 's-Gravenhage, Comite Gedenkteeken H.M. Koningin-Moeder, 1936. Vouwblad. - xY 3898 x 5.00

PROGRAMMA ROTTERDAM. Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1913]. Oorspr. omslag. 78 p. + Advertenties. Inhoud: Volksspelen. Muziekuitvoering op het Schuttersveld. Intocht. Tekst der Zangstukken. Tooneel-voorstellingen. Versiering en verlichting. Vuurwerk op de Veemarkt. Toespraak door G. Mees. xY 0368 x 10.00

PROGRAMMA. Comite voor de luisterrijke viering van de 25-jarige Regeering van Hare Majesteit de Koningin te 's-Gravenhage. Officieel Programma. Den Haag, De Vries & Co., [1923]. Geniet. 32 p. - xY 5878 x 6.00

PROGRAMMA. Feest-programma voor het Oranjefeest op woensdag 9 september 1936 te Reeuwijk aan de Brug. Reeuwijk, Boekhandel Haverkamp, 1936. Geniet. 23 p. - xY 4676 x 8.00

PROGRAMMA. Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam. Amsterdam, T. Snel, 1898. Oranje vouwblad. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2212 x 8.00

PROGRAMMA. Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Den Haag, 1936. Oranje vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2215 x 6.00

PROGRAMMA. Middelburg Kroningsfeesten 1898. Officieel Programma. Middelburg, A.D. Littooij, 1898. Gebonden. 24 p. - xR 6041 x 15.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 28 Augustus - 6 September 1948 door de Oranje vereniging Statenkwartier. Den Haag, 1948. Geniet. [24] p. - xY 4678 x 8.50

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, N.V. Morks, 1930. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. Met vele advertenties. - xY 2499 x 10.00

PROGRAMMA. Officieel Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van H.M. de Koningin-moeder op donderdag 2 Augustus 1928. Den Haag, Haagsche Drukkerij en Uitgevers Mij., 1928. Oorspr. omslag. [20] p. Haagsch Comite voor Volksfeesten. Bloemencorso. xY 5532 x 8.00

PROGRAMMA. Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948. Driebergen, G. de Jong, 1948. Geniet. [12] p. - xY 3555 x 8.00

PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Haagsche Drukkerij en Uitgevers Mij., 1938. Geniet. 68 p. Ills. - xY 3388 x 10.00

PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden. Comite voor luisterrijke viering van het 40-jarig regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Den Haag. Haagsche drukkerij en Uitg. Mij Zuid-Oost, 1938. Geniet. 68 p. Ills. - xY 4683 x 12.00

PROGRAMMA. Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina. Semarang, 1930. Oorspr. omslag. N.p. Geillustreerd. Met losse bijlage: Parcours van het Bloemencorso. - xY 0994 x 15.00

PROGRAMMA. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913. Delft, B. Judels en A.J. Prins, 1913. Oorspr. omslag. 66 p. Officieele uitgave. xY 3237 x 8.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3512 x 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1906. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3513 x 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1900. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3514 x 10.00

PROGRAMMA. Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, 1930. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. - xY 0993 x 12.50

PROGRAMMA. Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1. Zaandam, [1935]. Vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2023 x 5.00

PROGRAMMA. Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 4 p. - xY 0383 x 9.00

PROGRAMMA. Programma van het Kroningsfeest te IJlst op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 September 1898. Z.pl. 1898. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 4685 x 9.00

PROGRAMMA. Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland). Middelburg, 1938. Oorspr. omslag. 10 p. - xY 0381 x 8.00

PROGRAMMA. Programma, onder de Hooge goedkeuring des Konings vastgesteld, voor de plechtige begrafenis van wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, Prins van Oranje........... op Donderdag den 17n Juli 1884 in de Nieuwe Kerk te Delft. 's-Gravenhage, 6 Juli 1884, Vouwvel [4] p. 31 x 20 cm. De Opper-Ceremoniemeester Baron Du Tour van Bellinchave en De Vice-Admiraal, Adjudant-Generaal der Marine, en Chef van het Mlilitaire Huis des Konings Jonkheer van Capellen. xY 8484 x 15.00

PROGRAMMA. Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G). Hengelo, 1937. Een oranje vel. - xT 6105 x 7.00

PROGRAMMA. Winterprogramma 1951-1952. Instituut voor Arbeidersontwikkeling, federatie Amsterdam. Amsterdam, Inst. voor Arbeidersontwikkeling, 1951. Geniet. 16 p. - xY 7410 x 7.00

[PROGRAMMA] WALDEN. Boschfeest Walden 14 Augustus 1904. Tekst van Liederen: Hartentaal. Fatinitza marsch. Landsknechtstandchen. Nimmer Nacht. Droomend. Morgenrood. Voor U O Volk. Het Schootvel. De Wapens Neder. Walden, 1904. Geniet. 14 p. Programma. Het Noord-Hollandsch komite ter propaganda van het vrijheidslievend socialisme. xY 8779 xx 20.00

PROOST, K.F. Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Centraal Bureau, Utrecht, 1941. Gebonden, Ills., 168 p. - xT 3127 x 10.00

PROSPECTUS. De Brochurenhandelaar der Rein Leven-Beweging verzendt franco na ontvangst van bedrag in postzegels of per postwissel de onderstaande lectuur. Jan. 1921. gevouwen velletje 24 x 16 cm. ruim twintig publicaties worden vermeld xY 5111 x 5.00

PROSPECTUS. Prospectus Liberale Staatspartij. Werkloosheids Bestrijding. Stem Liberaal Lijst 6 No. 1 Mr. J. Drost. Liberale Staatspartij, z.j. Vouwvel. 19 x 10 cm. - xY 7799 xx 7.00

PROSPECTUS. Wat beteekent de militaire dienstweigering? Bovenstaande was het onderwerp eener rede, voor 25 jaren geleden uitgesproken door F. Domela Nieuwenhuis. Opnieuw is deze rede in druk verschenen. Leeuwarden, C. Bonnet, 1918. Een vel. 21 x 13 cm. - xY 7496 x 5.00

PROTEST-MEETING. Socialistenbond afd. Amsterdam. Groote Protest Meeting op Woensdag 5 Juni in Plancius Plantage tegen de huldiging van Generaal Vetter en het Indische Leger. Sprekers B. Reindorp, Chr. Cornelissen en A.M. Reens. Amsterdam [1897]. Een vel. 27 x 19 cm. - xY 8221 x 7.00

PROTESTVERGADERING. Groote Openbare Protest Vergadering op Maandag 25 October 1897 in het Gebouw Plancius. Onderwerp De slachtoffers van Advocaat J.P.A.N. Caroli, Gemeenteraadslid. Amsterdam, 1897. Een vel. 21 x 14 cm. - xY 8222 x 5.00

PROVO. Provo nr. 11. 15 augustus 1966. Amsterdam, 1966. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 2481 x 15.00

PROVO. Provo nr. 9. 12 mei 1966. Verkiezingsnummer. Amsterdam, 1966. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 2478 x 15.00

[PROVO] DE GIDS. De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966. Amsterdam, Stichting De Gids, 1996. Oorspr. omslag, 80 p. o.a.: Hofland, Van zazou tot provo. Perdeck, Domela. Constandse/Mulisch, Gesprek met Roel van Duyn. xT 5397 x 5.00

[PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3. Amsterdam, Witte Pers, 1966. Gestencild, 10 p. - xY 2744 x 15.00

PROVOOST, Guido en Willem Van Den Steene. Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970. Jubileumnummer. Brussel, Dosfelinstituut, [1972]. Paperback. 188 p. Dosfeldokumenten 10-11. xR 1296 x 10.00

PROVOOST, Guido. Vlaanderen en het militair-politiek beleid in Belgie tussen de twee wereldoorlogen. Deel II. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920. Leuven, Davidsfonds, 1977. Paperback. 524 p. Los deel. Bibliotheek van de Vlaamse Beweging. [bibliotheekstempeltje]. xR 3632 x 10.00

PUCHINGER, G. Over de hartstocht van de ware geschiedschrijver. W.D. Meinema, Delft, 1978. Oorspr. omslag, 16 p. - xT 8932 x 8.00

[ PUTTEN, P.J. van en D.F. Muller ]. Residentiebelangen. Nieuwe dwarskijkerij op Haagsche troonredenen. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1869. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6005 x 12.50

PUTTMANN, Francine. e.a. Markante Nederlandse Zionisten. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Paperback. 176 p. Ills. - xR 1526 x 10.00

PUYVELDE, Leo van De Vlaamsche Beweging en de Oorlog. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1918. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 6814 x 10.00

PUYVELDE, Leo van. De allereerste taak der neutralen. Hilversum, De Mercuur, 1916. Geniet. 8 p. Geautoriseerde overname uit: Van Onzen Tijd. xT 2202 x 6.00

PUYVELDE, Leo van. Het keerpunt der Vlaamsche Beweging. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1916. Oorspr. omslag. 26 p. Bijvoegsel: Waarom vooraanstaande Vlamingen niet meedoen met hen die, gedurende de bezetting van hun land, den taalstrijd hervatten. xT 5029 x 10.00

QUACK, H.P.G. Beelden en Groepen. Studien. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1892. Gebonden. XX + 439 p. - xT 9053 x 15.00

QUACK, H.P.G. Bouw en samenstel der maatschappij. Utrecht, 1875. Oorspr. omslag. 17 p. Rede op 18 maart 1875 aan de Utrechtsche Academie. xR 8817 x 10.00

QUACK, H.P.G. De Socialisten. Personen en Stelsels. Deel I: Het socialisme voor de negentiende eeuw. Deel II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw. Deel III en Deel IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft: Frankrijk en tweede helft: Engeland en Duitschland. Deel V en Deel VI: In de tweede helft der negentiende eeuw. Eerste helft en Tweede helft met register over de zes deelen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1921-1923. 5e en 4e druk. Gebonden. 471 + 405 + 624 + 444 + 499 + 549 p. Zes delen. - xR 0107 x 35.00

QUACK, H.P.G. Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels. Amsterdam, 1900. Oorspr. omslag. 59 p. - xR 8818 x 12.50

QUACK, H.P.G. Sociale Politiek. Amsterdam, 1885. Oorspr.omslag. 31 p. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 29 sept. 1885. xT 7517 x 8.50

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Gebonden. VIII + 322 p. - xT 0922 x 15.00

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Ingenaaid. VIII + 322 p. - xY 1644 x 10.00

QUACK, H.P.G. Traditie en ideaal in het volksleven. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1872. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 8812 x 15.00

QUACK, H.P.G. Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1899. Gebonden. 386 p. - xT 2389 x 12.00

QUAST, J. Neerlands Psalmlied. Toespraak gehouden voor het Garnizoen in de Ned. Herv. Gem. te Utrecht op 31 Augusut 1898 in de Buurkerk. Utrecht, J. Bijleveld, 1898, Oorspr. omslag. 16 p. - xY 4681 x 10.00

QUERIDO, Is. Napoleon. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. 106 p. Ills. Handboekjes Elck 't Beste. Band: A.C. Berlage. xY 6975 x 7.00

R.K. Staatspartij. Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25. R.K.S.P., [1933]. 2 blaadjes. - xT 9395 x 6.00

RAAD VAN VLAANDEREN. Memorandum over de buitenlandsche politiek van België. Merksem, 1931. Oorspr. omslag 40 p. Woord vooraf dr. Aug. Borms, Voorzitter. xR 3968 x 12.00

RAADT, P. de. De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1851. Ingenaaid. 141 p. - xR 7740 x 15.00

RAAIJMAAKERS, Huub. Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen. Vught, Jos. M. Krijnen, [1935]. Geniet. 62 p. - xR 6481 x 12.50

RAALTE, E. van. Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Gebonden. 321 p. Met portret. - xL 7673 x 10.00

RAALTE, E. van. Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Oorspr. omslag 321 p. Met portret. - xR 2493 x 10.00

RAALTE, E. van. Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1972. Paperback. 285 p. - xL 2630 x 11.50

RAALTE, Ernst van. (inleiding). Het Ontwerp-Charter van de Internationale Veiligheidsorganisatie (Proposals for the establisment of a General International Organization) ontworpen te Dumbarton Oaks, aangevuld te Yalta. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945. Oorspr. omslag. 23 p. Inleiding in het Nederlands. Tekst in het Engels. xY 0977 x 8.00

RAALTE, J. van. In het Concentratiekamp. Franeker, 't Wever, 1945. Gebonden, 84 p. Ills. - xT 3192 x 10.00

RAAMBILJET. Verloving Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe. 8 september 1936. Goes, Oranje-Vereeniging, 1936. Een vel. Met foto. - xY 3896 x 4.00

RADEMAKER, ABRAHAM, Willem Beelaerts van Blokland. De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker. Zwolle/Wijk bij Duurstede, Waanders/Nederlandse Kastelenstichting, 2006. Gebonden Stofomslag. 512 p., Geillustreerd. - xY 1486 x 25.00

RADEMAKER, Abraham. Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band. Schuyt & Co., Haarlem, 1975. Gebonden Stofomslag Ills. n.p. Facsimile van de uitgave Amsterdam, Willem Barents, 1725. xB 7615 x 22.00

RADEMAKER, L.A. Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 2e druk. Ingenaaid. 76 p. Met 6 afbeeldingen. - xT 3126 x 20.00

RAET, Lodewijk De. Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 484 p. Over Vlaamsche Volkskracht. Vlaamsche Bibliotheek o.l.v. Emmanuel de Bom. xT 1762 x 10.00

RAMUS, Pierre [=Rudolf Grossmann]. Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege. Verlagsbucherei: Erkenntnis und Befreiung im Sinne Leo Tolstois, Mannheim, 1924. Einband IV + 400 S. Erstes bis funftes Tausend. [Grossmann was een belangrijke Oostenrijkse activist en theoreticus van het anarchisme en pacifisme]. xR 1834 x 150.00

RANDWIJK, H.M. Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts. Den Haag/Amsterdam/Baarn, Bert Bakker/Het Parool/Vrij Nederland/Het Wereldvenster, 1969. 2e druk Paperback 240 p. - xR 0504 x 8.00

RANDWIJK, H.M. van. De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf" Amsterdam, Vrij Nederland, [1947]. Oorspr. omslag geniet. 47 p. - xR 0260 x 7.00

RANDWIJK, H.M. van. In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945. Ingeleid door J. Bruins Slot. Herdenkingsuitgave Nationaal Comite 25 jaar Bevrijding 5 mei 1970, Haarlem, 1970. Paperback. 324 p. - xY 5580 x 8.00

RAPPOPORT, Charles. Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist. Amsterdam, Em. Querido, z.j. Gebonden. 279 p. Met een inleiding van W.H. Vliegen en een brief van Anatole France vertaald door Andries de Rosa. xL 0003 x 10.00

RAPPORT. De huisvesting van krotbewoners. Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Nationale Woningraad, [1932]. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Rapport van een commissie, ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen inzake de huisvesting van krotbewoners. xR 9611 x 10.00

RAPPORT. Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903. Amsterdam, Drukkerij A.N.D.B., 1903. Oorspr. omslag. 272 p. - xY 1439 x 10.00

RASJID, Moehd. Oranje Nassau 1898-1938. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, [1938]. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Text: in het Maleisch. xT 5371 x 12.50

RAUSCHNING, Hermann. Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1940. Gebonden. XVII + 253 p. De vertaling die in maart 1940 op de Nederlandse markt verscheen werd spoedig na verschijnen verboden. [rug verkleurd, vlek op voorplat]. xB 8674 xx 60.00

RAVESTEYN, W. van. De wording van het communisme in Nederland 1907-1925. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1948. Gebonden Stofomslag. 240 p., Ills. - xB 9039 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 8816 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1960. Ingenaaid. 429 p. - xM 6542 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Pseudo-socialisme en echte revisionisme. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5234 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar. Leiden, Burgersdijk & Nierman, 1942. Oorspr. omslag. 62 p. In den Houttuyn 6. [bibliotheekstempeltje]. xL 6055 x 7.00

RECHT VOOR ALLEN. Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 31 p. economie en anarchisme xY 3217 x 5.00

RECHT VOOR ALLEN. Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen. Brussel, Recht voor Allen, [1923]. Oorspr. papieren omslag. 104 p. Vereeniging tot Behartiging van door de Belgische regeering wegens oorlogsgebeurtenissen verongelijkte Vlaamsche Ambtenaren, Belgique. xR 4712 x 10.00

RECLUS, Elie. De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo. Amsterdam, J. Sterringa, 1898. Gebonden. 415 p. Oostelijke en westelijke Eskimo's, Apachen, Monticolen der Nilgherris, Nairs, Khonds. xL 0263 x 18.00

REEDIJK, Is. J. De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Wed. Plancken & Zoon, Zwijndrecht. 1938. Oorspr. omslag 50 p. - xB 8506 x 9.00

REENEN-VOLTER, M. van. De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld. Interbook, Schiedam, 1974. Gebonden, stofomslag, Ills., 168 p. - xY 1506 x 10.00

REERINK, Jan. Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989. Sittard, Gewest Limburg PvdA, 1989. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xT 3531 x 9.00

REES, Jacques [= Martin Paulissen]. Het Parlement in brand! Uitgeverij De Voorpost, Vreeland, 1933. Oorspr. omslag 16 p. - xB 9670 x 15.00

REES, Jacques. De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging. Arnhem, De Nieuwe Samenleving, [1933]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7825 x 10.00

REESE, Maria. Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, 1934. Oorspr. omslag. 13 p. - xY 0458 x 10.00

REEST, Rudolf van. De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk. Baarn, Bosch & Keuning, 1937. Gebonden. 287 p. Ills. Band: Karel Hoekendijk. xA 0891 x 11.50

REGELINGS-COMMISSIE. Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam. Orde-Bepalingen voor het Kinderfeest op 31 Augustus 1889. Amsterdam, 1889. Een vel. 26 x 21 cm. - xY 8482 x 6.00

REGENTEN. Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar. Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1860. Gebonden. 204 p. Met 5 gelithografeerde platen. [geplastificeerd]. xT 7152 x 35.00

REGISTER. Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958. Leiden, A.W. Sijthoff, 1958. Oorspr. omslag. 71 p. - xR 1433 x 10.00

REGISTER. Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970. Leiden, 1970. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 1434 x 10.00

REGISTER. Register Zannekin jaarboeken 1-10. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1988. Paperback. 64 p. Ills. - xR 5670 x 8.00

REGOUT, Eugene. Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval. Maastricht, 1900. Oorspr. omslag, 32 p. Over de wet op het Tarief van Invoerrechten. xT 8504 x 10.00

REIJNDORP, B. Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta. [Amsterdam, 1922], Geniet. 19 p. - xR 5934 x 10.00

REIMAN, Arnold F.S. Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot. Amsterdam, Drukkerij Reiman, 1937. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6683 x 10.00

REIMAN, J.D. De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6477 x 8.50

REIMERS, Heinrich. Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom. Leeuwarden, Meijer en Schaafsma, 1908. Gebonden. VIII + 126 p. Herausgegeben von Heinrich Reimers im Auftrage des Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Half perkament, Gemarmerde platten. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4718 x 20.00

REINALDA, Bob en Natascha Verhaaren. Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ariadne/De Knipe, 1989. Paperback. XV + 499 p. - xT 7968 x 15.00

REINSMA, R. Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II. Den Haag, Voorheen van Keulen Periodieken, [1965]. Gebonden. 263 p. Bandontwerp: Aubry Brijl. xK 7651 x 10.00

REINZI. (H. van Kol). Vrouwen der Fransche Revolutie. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1901. Oorspr. omslag. 82 p. - xR 6189 x 15.00

REK, J. de. Van Boergondie tot Barok. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 6e druk. Gebonden. 580 p. Ills. Onderstreept. xB 1266 x 10.00

REK, J. de. Van Hunebed tot Hanzestad. Baarn, Bosch & Keuning, 1977. 8e druk. Gebonden. 480 p. Ills. Onderstreept. xB 1265 x 10.00

REMOORTERE, J. van en F. van den Bremt. Chateaux de Belgique. Kastelen van Belgie. Schlosser Belgiens. Castles of Belgium. Castillos de Belgica. Bruxelles, Meddens, 1980. Gebonden Stofomslag. 140 p. Geillustreerd. - xY 1774 x 10.00

RENGELINK, J.W. The reconstruction of the Netherlands. Translated by R.S. Springett. Heemstede, Murbo, z.j. Gebonden. 47 p. Met zwart/wit foto's. - xT 0019 x 10.00

RENGELINK, J.W. en I. Mug. Volk in verdrukking en verzet 1940-1945. Amsterdam, Drukkerij Dico, 1960. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. De uitgave verschijnt onder auspicien van het Nationaal Comite viering bevrijdingsdag 5 mei 1960. xB 0944 x 7.00

RENIER, C.A. e.a. Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 5774 x 8.00

RENIER, G.J. The Dutch Nation. A historical study. London, George Allen & Unwin, 1944. Bound. 272 p. + Folding map. Published for The Netherlands Goverment Information Bureau. [bibliotheekstempeltje]. xB 7620 x 10.00

RENILDIS, E.M. Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen. S. Franciscus Drukkerij, Mechelen, 1920. Oorspr. omslag 40 p. Uitgave van den O.L. Vrouwenbond tot het bestrijden der oneerbare modes. omslagtitel: "Aan de Belgische Vrouwen". xR 4232 x 15.00

RENS, Jos. (ed.). Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme. Antwerpen, Excelsior, [1931]. Geniet. 50 p. Bijlage bij Menschen: Socialistisch Studenten tijdschrift voor Vlaanderen. xR 4586 x 10.00

RESIDENTIEBODE, De. Een buitengewoon nummer. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Den Haag, 1898. Krant. 6 p. De Residentiebode 5de jaargang, Woensdag 31 Augustus 1898 No. 1308. xY 3879 x 5.00

RESOCIDEM. [=J.H. Scheps]. Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 7370 x 9.00

REUCHLIN, Henri. Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 7312 x 15.00

REVE, G.J.M. van het. Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve. De Haan, Haarlem, 1982. Oorspr. omslag 259 p. fotogr. herdruk van de uitgave Ambo 1967 xR 0875 x 12.00

REVUE VAN BUITENLANDSCHE STEMMEN. Revue van buitenlandsche stemmen. Uitgave van de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag. Juli en Augustus 1945. nrs. 4, 6 en 7, 8. Frankrijk en West-Europa. Duitschland en de Geallieerden. 's-Gravenhage, Regeeringsvoorlichtingsdienst, 1945. Vier kranten. - xY 2094 x 8.00

REYDING, A. en A.N.J. Fabius. De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. - xY 0439 x 20.00

REYEN, Paul E. van. Middeleeuwse Kastelen in Nederland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1965. Oorspr. omslag. 151 p. Geillustreerd. Fibulareeks 9. xY 1238 x 8.00

RHIJN, A.A. van. Christendom en Politiek. Leiden, A.W. Sijthoff, 1924. Oorspr. omslag. 32 p. Genootschap voor zedelijke volkspolitiek no. 11 xT 4033 x 8.00

RHODIUS, H.E.R. en E.H. van Eeghen. Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair. Eindhoven, z.j. Geniet. 22 p. - xR 7594 x 8.00

RICHARDS, Vernon. (ed.). Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 242 p. - xR 6305 x 9.00

RIDDER, B. de. Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1920. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. Herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de stichting. xT 5523 x 10.00

RIEL, C.G. van. Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft? [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, 1933. Geniet. 24 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 7. xT 6922 x 8.50

RIEL, H. van. Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 255 p. Ills. - xR 6311 x 10.00

RIEMSDIJK, B.W.F. van. Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1912. 3e druk. Ingenaaid. 135 + II p. Met uitklapbare plattegrond. - xT 2703 x 15.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1898. Ingenaaid. 151 p. - xY 0569 x 10.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1891. Oorspr. omslag 16 p. - xR 7535 x 10.00

RIETMAN, B. Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1911. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7007 x 10.00

RIJK, J.A. de. Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1869. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4975 x 8.00

RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. Gebonden. IX + 108 p. Samengesteld door de Commissie van Advies voor 's Rijks Gedschiedkundige Publicatien. xL 8913 x 10.00

RIJKS, B. Theorie en Praktijk van het Leger des Heils. Amsterdam, De Dageraad, [1905]. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 9780 x 8.00

RIJNDERS, G. God, de brandkast en de oorlog. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, 1914. Geniet. 31 p. - xR 5930 x 10.00

RIJNDERS, Gerhard. Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. Zandvoort, De Roode Bibliotheek, [1924]. Gebonden. 174 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie XI, nr. 8. xR 8124 x 10.00

RINGLSTETTER, Herbert. Major Helmut Wick. Kommodore Jagdgeschwader Richthofen Nr. 2. Motorbuch Verlag, Stuttgart, 2000. 1. Aufl., Hardcover / Pappeinband 160 S., Mit zahlreichen Abbildungen. - xT 9270 x 20.00

RITSEMA VAN ECK, S. Historische democratie. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1933. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9610 x 9.00

RITTER, P.H. De hoorn der Schelde. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 179 p. Ills. Ingeleid door Albert Kuyle en versierd door Karel Thole. Schijnwerpers 28. xL 2802 x 8.00

RITTER, P.H. De hoorn der Schelde. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 179 p. Ills. Ingeleid door Albert Kuyle en versierd door Karel Thole. Schijnwerpers 28. xL 2828 x 6.00

RITTER, P.H. Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Baarn, Hollandia, [1950]. 3e druk. Oorspr. omslag. 45 p. Een karakterschets door P.H. Ritter, die de historische wording van de Nederlandsche Unie beschrijft. xT 4382 x 8.00

ROBBERS, Herman en J.H. Kok. Aansluiting bij de Berner Conventie. Baarn, Hollandia, 1905. Oorspr. omslag. 37 p. Pro en Contra Serie 1 nr. 10. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 2609 x 8.00

ROBIDA, A. Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise. Librairie Dorbon-Aine, Paris [1908]. Reliure nouveau Ills. 287 p. Illustre par l' auteur de 155 compositions originales, dont 25 hors texte, et d' une eau-forte. xB 4594 xx 150.00

ROBIDÉ van der AA, C.P.E. Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Walburg Pers, Zutphen, 1978. Gebonden kunstleer, Ills., [ca. 800] p. Facsimile van de editie Nijmegen, C.A. Vieweg, 1841-1846. 72 burgen en kastelen. xY 1810 x 25.00

ROCHUSSEN, Jhr. Sociale Vertellingen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1898. Gebonden. VIII + 296 p. - xT 3120 x 15.00

ROCK, Robert. Zo streed Eylenbosch. Het Volk, Gent, 1954. Oorspr. omslag 343 p. + platen. - xR 3973 x 10.00

ROCKER, Rudolf. Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur. V.A.U., Amsterdam, ca. 1938. Hoofdstuk 15 [over het fascisme] van Nationalisme en Cultuur in brochure-vorm. xB 9622 x 10.00

RODRIGUES DE MIRANDA, S. Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 1e druk. Gebonden Stofomslag 238 p. Ills. - xH 1875 x 5.00

ROE, Gordon F. The Victorian child. London, Phoenix House, 1959. Bound dust jacket. 144 p. With contemporary drawings and new illustrations by Iris Brooke. xM 1835 x 9.00

ROEDER, Max. Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze. Amsterdam, Internationalen Verlags Buchhandlung Messis, 1913. Oorspr. omslag. 36 p. Politische Volkswirtschafliche und Apologetische Studien. xT 8034 x 10.00

ROEGES, Jan. De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd. Gent/Voorhout, Oranje/Foreholte, 1953. Oorspr. omslag. 60 p. Een Vlaamse politiek. De religieuse krachten en machten. De sociale krachten en machten. De economische krachten en machten. culturele problemen. Internationaal gezag. Het practisch milieu en de objectieven voor nu. xR 7580 x 10.00

ROEINGH, Rolf. Flieger des Weltkrieges. Heft 2. Luftwaffenfühungsstab 1c/VIII, Berlin, 1941. Umschlag, Ills., 29-56 S. Schriftenreihe "Deutsche Fliegerhefte": Heft 2. (zwei Generationen Luftwaffe). xT 9860 x 10.00

ROELF Sr., Jan Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985. Stichting Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag Ills. 44 p. T.g.v. het 50-jarig jubileum. xB 7810 x 8.00

ROELFSEMA, W.J. Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882. Groningen, I. Oppenheim, 1894. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 8525 x 10.00

ROERSCH, Alphonse. L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits. Bruxelles, G. van Oest & Co., 1910. Broche. 174 p. [Library stamp]. xL 4737 x 15.00

ROEVER-DOZY, de. Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. 3e druk. Gebonden. - xM 3514 x 38.00

ROEVER, M.B. de (ed.). "Het Kasteel van Amstel" Burcht of bruggehoofd? Stadsuitgeverij Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, Ills., 145 p. Bijdragen over de dertiende-eeuwse funderings- en muurfragmenten aan de Amstelmonding xY 1509 x 8.00

ROGGE, H.C. Dominicus Sapma en Grietje Ulbes. A.W. Sijthoff, Leiden, 1876. Vernieuwd omslag, 36 p. Grietje Ulbes trouwde op 17-11-1611 in Ter Aa (bij Breukelen) met Dominicus Sapma (1586-1635), remonstrants predikant. Bij een bezoek van zijn vrouw vluchtte hij uit de gevangenis in haar kleren. xY 4533 x 9.00

ROGGE, H.C. Geschiedkundige opstellen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 320 p. Ills. Uitgegeven ter eere van H.C. Rogge, Oud-Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Amsterdamsche Universiteit. xL 0426 x 15.00

ROGGE, H.C. Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand). Amsterdam, Y. Rogge, 1874. Oorspr. papieren omslag. VIII + 390 p. Los deel. - xB 8459 x 50.00

ROGGE, H.C. Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden. Amsterdam, Y. Rogge, 1873. 3e vermeerderde druk. Papieren omslag. 60 p. - xR 0202 x 15.00

ROGGE, Sylvia / Peggy Parnass / A. Troger. Frauen unterm Hakenkreuz. Berlin, Elefanten Press, 1983. Paperback. 223 p. Ills. Herausgegeben von Elefanten Press. xH 3729 x 13.50

ROGGHE, Paul. Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen. Brussel, A. Manteau, [1942]. Oorspr. omslag. Ills., 56 + 64 p. Geillustreerd met vier afbeeldingen, een kaart van de Lage Landen aan de Zee en twee genealogische tabellen. Basis-Reeks 9 en 10. xT 3304 x 15.00

ROGGHE, Paul. Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel A. Manteau, Brussel, z.j. Oorspr. omslag 64 p. + illustraties Basis-reeks 10. bibliotheekstempel. xR 4170 x 8.00

ROGIER, Jan. Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1980. Ingenaaid. 351 p. - xL 9929 x 8.00

ROGIER, Jan. Politieke portretten Deel I: De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Deel II: Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1979-1980. Paperback. 352 + 350 p. Ills. Twee delen. - xR 6313 x 15.00

ROGIER, L.J. Nassau en Nederland. [Breda, Boerse en Peereboom], 1952. Geniet. 22 p. Rede uitgesproken in de Grote Kerk van Breda op Donderdag 10 Juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. xT 8081 x 8.00

ROGIER, L.J. Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1959. Oorspr. omslag. 203-247 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 22, no. 6. xB 8138 x 8.00

ROGIER, L.J. Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Twee delen. Antwerpen, Paul Brand, 1964-1965. Gebonden Stofomslag. 800 + 865 p. - xT 4264 x 20.00

ROGIER, L.J. en N. de Rooy. In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. 's-Gravenhage, Uitg.Mij., 1953. Gebonden. 917 + losse lijst van intekenaren. Geillustreerd. - xT 7306 x 20.00

ROLAND HOLS, Henriette. De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood. Comite van intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1925]. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 0530 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette De Zekerheid van het Socialisme. Amsterdam, Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers, [1930]. Oorspr. omslag. 29 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland, No. 19. Omslagontwerp: De Smeden. xT 0527 xx 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Een overgang tot het Socialisme. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Gebonden. 94 p. Woorden tot het Nederlandsche Volk, deel III. xL 2689 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. XXXIII + 239 + 323 + 10 + VIII p. Twee delen in een band. 4e verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk. Sun reprint 1 en 3. xR 9439 x 15.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw Nijmegen, SUN, 1973. Paperback. 211 p. Sociale bibliotheek No. 2. Sun reprint 1. xT 8001 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, H.A. Wakker, [1905]. 2e druk. Gebonden. 211 p. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 2896 x 15.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en arbeid in Nederland. Twee delen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 4e verb. en met een tweede deel verm. druk. Ingenaaid. 240 + 323 p. - xY 0815 x 20.00

ROLAND Holst-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, z.j. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 2837 x 25.00

ROLAND HOLST-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, 1902. Gedecoreerde linnen band. 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 3079 x 15.00

ROLAND HOLST, H. De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. Amsterdam, Nationaal Arbeids-Secretariaat, december 1926. Geniet. 48 p. - xT 3299 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 4054 x 15.00

ROLAND HOLST, H. De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam. Amsterdam, Religieus Socialistisch Verbond, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 0521 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1922]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0526 x 10.00

ROLAND HOLST, H. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. A.B. Soep, Amsterdam, [ca. 1903]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) bibliotheekstempeltje. xT 6361 x 10.00

ROLAND HOLST, Henr. Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders. Utrecht, Bevrijding, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0525 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Ingenaaid. XII + 199 + [5]p. - xT 3190 x 18.00

ROLAND HOLST, Henriette. De Socialistische opvoeding der jeugd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Met 6 stellingen over de socialistische opvoeding der jeugd, aangenomen op de Internationale Konferentie der Socialistische Organisaties van jonge arbeiders, gehouden te Stuttgart van 24-26 Augustus 1907. xT 4056 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) xT 3174 x 9.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geen reaktie? Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0524 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. bibliotheekstempeltje xT 3213 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Het socialistisch proletariaat en de vrede. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1914]. Oorspr. omslag. 40 p. Overgedrukt uit De Nieuwe Tijd. xT 7430 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Open brief aan Maxim Gorki. Bijlage bij de Nieuwe Amsterdammer van 19 October 1918. Amsterdam, 1918. Een vel 34 x 25 cm. - xY 7518 x 5.00

ROLLER, Arnold [= Siegfried Nacht]. De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking. Amsterdam, G. Rijnders, [1904]. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 5234 x 15.00

ROLLER, Arnold [=Siegfried Nacht]. Direkte aktie. Amsterdam, Rijnders, [ca. 1905]. Geniet Oorspr. omslag 53 p. Vert. van: Die direkte Aktion xR 0729 x 10.00

ROLLIN, Charles. Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741. Huizen, Het goede boek, z.j. Gebonden Stofomslag N.p. - xM 6332 x 9.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1974. Gebonden Stofomslag 215 p. - xR 3280 x 8.00

ROMEIN, J. Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Gebonden. 44 p. - xC 1803 x 9.00

ROMEIN, J. / B.W. Schaper / A.C.J. de Vrankrijker e.a. De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden. 304 p. - xR 1135 x 15.00

ROMEIN, J.M. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Groningen, J.B. Wolters, 1957. 3e herziene druk. Gebonden. 114 p. - xB 8173 x 8.00

ROMEIN, J.M. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol. Groningen, J.B. Wolters, 1964. Gebonden. 176 p. - xR 1385 x 10.00

ROMEIN, J.M. Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947. Z.p. Comite voor Actieve Democratie, 1947. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6588 x 8.00

ROMEIN, Jan & Annie. De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Amsterdam, Em. Querido, 1973. 5e herziene druk. Gebonden, Stofomslag 751 p. Ills. - xB 1921 x 20.00

ROMEIN, Jan & Annie. De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Amsterdam, Em. Querido, 1973. 5e herziene druk. Gebonden, 751 p. Ills. - xY 8581 x 15.00

ROMEIN, Jan & Annie. Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam, Em. Querido, 1956. 7e druk. Gebonden, Ills., 901 p. Dundruk. - xB 1901 x 15.00

ROMEIN, Jan & Annie. Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen. Amsterdam, Em. Querido, 1941-1938-1939-1940. Gebonden. Geïllustreerd. xC 1812 x 15.00

ROMEIN, Jan. Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale. Bijlage van de K.K.K., No. 16, van 15 Juni 1939. Oorspr. omslag, oblong, 22 p. Met Ex Libris J.B. Greeve xT 1512 x 9.00

ROMEIN, Jan. Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel. Utrecht, W. de Haan, 1939. Gebonden. 272 p. - xC 1809 x 13.50

ROMEIN, Jan. Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies. Amsterdam, Em. Querido, 1948. 2e vermeerderde druk. Gebonden Stofomslag. 343 p. Ills. - xK 7194 x 10.00

ROMEIN, Jan. In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis. Amsterdam, Em. Querido, 1951. Gebonden Stofomslag 130 p. - xK 9482 x 10.00

ROMEIN, Jan. In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 321 p. Met portret van den schrijver. Bandontwerp J. van Krimpen. xC 1800 x 8.00

ROMEIN, Jan. Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1936. Gebonden Groen Linnen. 174 p. Wereldbibliotheek. xM 6363 x 8.00

ROMEIN, Jan. Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1932. Gebonden Groen Linnen. 414 p. Wereldbibliotheek. xC 1798 x 8.00

ROMEIN, Jan. Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Gebonden. 100 p. Woorden tot het Nederlandse Volk Deel I. xH 4094 x 8.00

ROMEIN, Jan. Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest. Zeist, Ploegsma, 1940. Ingenaaid. 40 p. - xH 4093 x 8.00

ROMEIN, Jan. Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer. Bussum, F.G. Kroonder, 1948. Gebonden. 48 p. - xK 9318 x 10.00

ROMEIN, Jan. In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken. Amsterdam, E.M. Querido, 1954. Gebonden Stofomslag 215 p. - xL 5183 x 10.00

ROMERS, M.A. & M. van Praag. Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten. B.R.A.C., Den Haag, [1930]. Oorspr. omslag 7 p. - xR 0442 x 8.00

ROMIJN, W. Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil. Utrecht, S.D.C., [1948]. Geniet. 14 p. - xR 7418 x 7.50

RONDUIT, Jan [= J.H. Scheps]. De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. 2e druk. Geniet. 19 p. Onveranderde herdruk van de in 1943 door de Duitsers in beslag genomen oplage. xT 4360 x 12.00

ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau. Z.pl. 1971. Geniet. 61 p. Ills. Overdruk uit: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. xY 4657 x 8.00

ROODE, J.J. de. De geschonden beloften. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 4797 xx 8.00

ROODE, J.J. de. De interpellaties over De Spoorwegstaking. Amsterdam, S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 7536 x 10.00

ROODE, J.J. de. De portefeuille-kwestie. Amsterdam, S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 39 p. - xY 1843 x 8.50

ROODE, J.J. de. Sociale verzekering en de christelijke regeering. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 24 p. - xT 5056 x 10.00

ROODE, Jan de. Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 1863 x 9.00

ROOIJ, Henri J.M. van. Korte schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, [1939]. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 6413 x 10.00

ROOIJEN, Maurits. Op gevels geschreven. Rotterdam, Shell Nederland, 1986. Paperback. 126 p. Ills. Shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven. xL 9834 x 7.50

ROOSBROECK, R. van. Koning Filips de Tweede Den Haag, Kruseman, 1983. Gebonden. 208 p. Ills. Koning van Spanje. Soeverein der Nederlanden. xB 9077 x 10.00

ROOSBROECK, R. van. Willem van Oranje. Den Haag, Kruseman, 1978. 3e herziene druk. Gebonden. 187 p. Ills. - xM 6368 x 7.00

ROOSEVELT, THEODORE. Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell. Rotterdam, B.G. Thatcher, [ca. 1911]. Geniet. 12 p. - xT 4723 x 10.00

ROSENFELD, Helmut. Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum. Potsdam, Athenaion, 1933. Original-Kartonband, 64 S. durchgehend teils ganzseitig s/w illustriert Mit einem Geleitwort des Reichsbauernführers und Reichsernährungsministers R. Walther Darré. Reihe: Dokumente in Wort und Bild. xT 9865 xx 45.00

ROSSEAU, Aug. Rood wordt de wereld. Amsterdam, [1930]. 2e druk. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 5722 x 12.50

ROSSING, J.H. De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden. Utrecht, J.L. Beijers, 1874. Oorspr. paieren omslag. 50 p. [rugje omgeplakt]. xR 5771 x 10.00

ROSSUM, Leo e.a. Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938. Amsterdam/Bremen, I.I.S.G. 1988. Geniet. 24 p. Ills. Tekst Duits/Nederlands. xY 2454 x 8.00

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948. Rotterdam, 1948. Krant. [12] p. Ills. Omslagontwerp: BAC. xY 2697 x 7.00

ROUKEMA HZ, A. en W. 't Hooft. De Republikeinsche School. Baarn, Hollandia, 1908. Oorspr. omslag. 40 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie IV, nr. 5. xR 9105 x 8.00

RUGERS, A.A. De ontwikkeling van Nederlandsch-Indie onder de regeering van Koningin Wilhelmina. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1938. Geniet. Veertig jaren (1809-1938). Redevoering uitgesproken voor de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage op 1 en 2 September 1938. xY 4696 x 8.00

RUGERS, A.R. / H. Boschma / J.J. Buskes jr. Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Oorspr. omslag. 32 p. Vlugschrift der Vereniging Kerk en Vrede Nr. 19. xT 6965 x 8.50

RUIMTE ALS POLITIEK. Ruimte als politiek I. Amsterdam, Kritiese Universiteit, 1968. Geniet. Gestencild. Samengesteld door de werkgroep Universiteit Van De Toekomst Nu. Peter Blok, Joh Gasteleyn, Hans Derks e.a. xY 4204 x 8.00

RUITER, Jan Jaap de. De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad. Rozenberg, Amsterdam, 2012. Paperback, 110 p. - xY 4399 x 9.00

RUITER, T. de. Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland. Franeker, T. Wever, 1946. Oorspr. omslag. 243 p. Katholieke Universiteit Leuven nr. 137. xR 6523 x 10.00

RULLER, Sibo van. Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1987. Gebonden Stofomslag, 303 p. - xY 4797 x 9.00

RULLMANN, J.C. Het Volkspetitionnement van 1878. 's-Gravenhage, Unie Een school met den Bijbel, 1928. Geniet. 31 p. - xB 8126 x 12.00

RUPPERT, J.S. Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn. Rotterdam, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1920. Geniet. 51 p. Een referaat voor den socialen cursus van het Chr. Nation. Vakverbond gehouden in augustus 1918 te Arnhem. xT 6607 x 8.50

RUSKIN, John. De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. Oorspr. omslag, 117 p. + adv. Internationale Bibliotheek nr. 24. Art nouveau omslag van Th. Nieuwenhuis. rug iets beschadigd. xT 5044 x 15.00

RUTER, A.J.C. De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1935. Herbonden [groen linnen band]. XVIII + 600 p. - xR 5304 x 17.50

RUTER, A.J.C. Historische studies over mens en samenleving. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Gebonden Stofomslag XXXIX + 513 p. Sociaal Historische Studien deel III. Redactie: Th.J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper. xB 7919 x 15.00

RUTGERS, F.L. Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. ''s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. Oorspr. omslag. IX 664 p. onopengesneden. [bibliotheekstempeltje]. xL 4709 x 40.00

RUTGERS, V.H. Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine. Amsterdam, W. ten Have, 1940. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoeringen gehouden in de Apollohal te Amsterdam op 10 augustus 1940. Propaganda uitgave. xT 1504 x 8.50

RUWET, Joseph. De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu. Maastricht, Boosten & Stols, [1960]. Geniet. 31 p. Ills. - xB 4964 x 7.50

RUYGERS, Geert. Volkseenheid. Z.p. [1940]. Geniet. 24 p. Drukker: Meppel, De Agrarische Pers. Brochurenreeks van de Nederlandse Unie nr. 1. xT 2129 x 9.00

RUYS, Manu. De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens. Tielt/Utrecht, Lannoo, 1973. Paperback. 212 p. - xL 9931 x 8.00

RUYSCH, F.A.C. H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901. 's-Gravenhage, M. van der Beek, 1901. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. - xY 1567 x 10.00

RYCKEBOER, H. Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote. Gent, R.U.G. Seminarie voor Nederlandse Taalkunde, 1985. Oorspr. omslag. 484 p. Bijlage: Interlinguale Paneuropese kaart 'Het Regent'. - xR 0943 x 30.00

RYCKMANS, P. Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi. Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1953. Broche. 46 p. Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, sectie voor morele en politieke wetenschappen. Verhandelingen, boek XXIX afl. 5 en laatste. xB 6261 x 10.00

S.D.A.P. Aan de Proletariers van het Platteland. Amsterdam, z.j. Los vel ca. A4. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. (...geeft zich op als lid van de S.D.A.P.). xY 2015 x 7.00

S.D.A.P. Beginsel-program S.D.A.P. 1937. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Vouwblaadje. [4] p. 20 x 14 cm. - xY 8210 x 5.00

S.D.A.P. Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam, Amsterdam, S.D.A.P., 1946. Oorspr. omslag. 114 p. Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xT 8088 x 10.00

S.D.A.P. Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 126 p. - xR 4243 x 10.00

S.D.A.P. Verkiezingsbrochure van de S.D.A.P. Kiezers en Kiezeressen, kiest op 26 April 1933 Lijst II no. 1. Amsterdam, 1933. Vouwvel [4] p. - xY 7521 x 5.00

S.D.A.P. Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930 te Utrecht. + Toelichting. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 68 + 24 p. - xY 0610 x 8.00

S.D.A.P. Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid. Amsterdam, z.j. 4 losse velletjes. Brengt bij de a.s. Kamerverkiezing uw stem uit op no. 1 van lijst 2, de lijst van de S.D.A.P. xY 0268 x 8.00

S.D.A.P. Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V. Amsterdam, Vooruitgang, [1923]. Een vel. 34 x 24 cm. Twee kanten bedrukt. - xY 7744 x 8.00

S.D.A.P. - POSTER. De Wasch in 't Huisgezin van Jans. Voorheen & Thans. Ontwerper: Eli Smalhout. Verkiezingen Lijst 18 F.M. Wibaut. Amsterdam, SDAP, [1927]. Beeldverhaal In vijftien plaatjes / Poster 35 x 24 cm. xY 4480 x 20.00

S.D.A.P.- MANIFEST. Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg. Amsterdam, [ca. 1946]. Een vel tweezijdig bedrukt. 29 x 20 cm. Oproep na de oorlog tot samenwerking tussen alle sociaal-democratisch gezinden. xY 4496 x 8.00

S.H.- v. G. Van Breken en Bouwen. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0512 xx 10.00

SABBE, Maurits. Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen, V. Resseler, 1933. Ingenaaid. 467 p. Ills. Genummerd 313/500 exx. xT 1585 x 50.00

SAGE TEN BROEK, Joachim G. Le. De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835. Te Grave, Bureau van de Morgenstar, 1835. Gebonden. VIII + 288 p. - xT 4895 x 25.00

SAGNAC, Philippe et A. de Saint-Leger. Louis XIV (1661-1715). Paris, Universitaires de France, 1949. Broche. 762 p. Troisieme edition, revue et augmentee. Peuples et Civilisations Histoire Generale. xB 2148 x 15.00

SAKS, J. Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 110 p. SUN Reprint 24. xL 3255 x 5.00

SAKS, J. Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918-1923. Gebonden. 238 + 254 p. - xT 8002 x 20.00

SALDEN, Helmut. De vuurproef. Serifpers 1991. cahiersteek 14 p. "...is in oktober 1991 in enkele exemplaren vermenigvuldigd. De tekst, gezet uit de Caslon 540, is uitgedraaid op een Varityper VT600W. Van de uitdraai zijn vervolgens kopieen gemaakt. Dit uitgaafje van de Serifpers is als proef bedoeld, en niet voor de handel bestemd." Gesigneerd. [Vgl. Helmut Salden, 2003; waar het naschrift niet is opgenomen]. xC 1185 x 25.00

SAMYN, J. De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875. Samenwerkende Maatschappij 'Volksdrukkerij', Gent, 1925. Oorspr. omslag, IX + 174 p. Voorwoord van Jozef De Graeve; slotwoord Alfred De Smedt. omslag/rug matig. xY 2790 x 20.00

SAMYN, Joseph. De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802). Rousselare, Jules de Meester van Nieuwenhuyse, 1889. Tweede Uitgave. Gebonden. 306 p. - xT 0863 x 25.00

SANDAY. Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen. London, Evangelical Information Committee, 1917. Oorspr. omslag. 12 p. Brieven in Oorlogstijd nr. 1. xY 0091 x 7.00

SANDERS, Jan & Nico Scheepmaker. Lik op stuk. Velp, Van Dobbenburgh, 1982. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 1971 x 8.00

SANDERS, Stephan en Joost Hartog. Malcolm X. Sua, Amsterdam, 1992. Paperback, 128 p. - xY 4428 x 5.00

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. Oorspr. bedrukt omslag 222 p. omslag: Hahn Jr. xT 2242 x 10.00

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 190 p. omslag: Hahn Jr. xT 7095 x 10.00

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 226 p. omslag: Hahn Jr. xT 7096 x 10.00

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. bedrukt omslag 242 p. omslag: Hahn Jr. xR 3538 x 10.00

SANTEGOEDS, Evert. Juliana, moeder, majesteit. A.W. Bruna, Utrecht, 1994. Paperback, Ills., 208 p. Vorstin van warmte en eenvoud. xY 3081 x 7.00

SANTEN, M. van. 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit. W.L. Salm & Co., Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 3092 x 15.00

SANTEN, Sal. Adios companeros. Politieke herinneringen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1974. Paperback. 227 p. - xR 6304 x 8.00

SARASIN, Paul und Fritz. Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde. C.W. Kreidel, Wiesbaden, 1905. Fraai gedecoreerde linnen banden XVIII + 381 + X + 390 p. Ills. Mit 240 Abbildungen im Text, 12 Tafeln in Heliogravure und Farbendruck, 11 Karten. Small stamps on titles. xR 2639 x 350.00

SARTRE, Jean-Paul. Colonialism and Neocolonialism. Routledge, London and New York, 2001. Paperback, 200 p. Translated by Azzedine Haddour, Steve Brewer and Terry McWiliams. xY 4415 x 10.00

SASSEN, D. Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad. Maastricht, CL. Goffin, 1928. Geniet. 56 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Gesigneerd door auteur. xB 2762 x 15.00

SAUMONEAU, Louise. Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin. Paris, La Femme Socialiste, 1915. Oorspr. omslagen. 8 + 8 p. twee deeltjes. - xY 2080 x 10.00

SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. De Staatsschool en De Roomsche Kerk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Oorspr. omslag. 94 p. Rug omgeplakt, omslag beschadigd. xL 8403 x 10.00

SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij? Utrecht, Kemink & Zoon, 1884. Gewijzigde uitgave. Cahiersteek. 16 p. - xB 8021 x 12.50

SCH. J.H. [=J.H.A. Schaper]. Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1906. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6178 x 8.50

SCH[APER], J.H. De Tering en het Arbeidende Volk. Amsterdam, S.D.A.P., April 1907. Geniet. 16 p. - xR 7351 x 7.00

SCHABERG, J.P. De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo. A. van Hoogstraten en Zoon, s-Gravenhage, 1865. Oorspr. bedrukt omslag 64 p. - xR 4026 x 25.00

SCHAEPDRIJVER, Sophie de. De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 1999. 5e druk. Paperback. 366 p. Ills. - xR 6735 x 12.00

SCHAEPMAN, Frans. Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding. Nijmegen, Het Venster, 1932. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 4109 xx 35.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Bolland en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1899. Ingenaaid. 88 p. [rugje omgeplakt, scheurtje in omslag]. xB 8650 x 15.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1890. Gebonden. 30 p. - xB 2383 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1887. -1888. Losse afleveringen. Aflevering 1 t/m 12. xL 8736 x 35.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1892. 2e druk, gekartonneerd, 44 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7633 x 8.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet. Utrecht, J.R. van Rossum, 1885. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 4469 x 7.50

SCHALLENBERG, E.W. Muziekhistorische perspectieven. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, 1939. Gebonden Stofomslag 154 p. - xB 8834 x 10.00

SCHAMELHOUT, G. Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken. Antwerpen/Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Oorspr. omslag. 133 p. Met afbeeldingen en kaartjes. xR 7245 x 10.00

SCHAMELHOUT, G. Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers. Antwerpen, Volksuniversiteit Herman van den Reeck, 1935. Geniet. 37 p. 3e jaargang nr. 13/14 Juli 1935. xT 3298 x 10.00

SCHAPDRIJVER, Karel de / Julius Charpentier. Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door... Brussel, [1918]. Oorspr. omslag. VI + 48 p. IJzerreeks II. xT 1202 x 10.00

SCHAPER, J.H. Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. - xR 3484 x 8.00

SCHAPER, J.H. De Arbeidswet van 1919. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. Oorspr. omslag. 62 p. Volksbibliotheek. xT 5249 x 8.50

SCHAPER, J.H. De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten Ontwikkeling, Amsterdam, 1925. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. - xR 3477 x 7.00

SCHAPER, J.H. De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag 36 p. omslag matig xR 3485 x 8.00

SCHAPER, J.H. De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Tweede vermeerderde druk, Oorspr. bedrukt omslag 40 p. - xR 3504 x 8.00

SCHAPER, J.H. De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1909]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7607 x 8.50

SCHAPER, J.H. De Zwolsche beslissing. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. bedrukt omslag 32 p. - xR 3483 x 9.00

SCHAPER, J.H. Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging. Gebrs. Stuffers, s-Gravenhage, [ca. 1903]. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. [enkele potoodstrepen]. De artikelen verschenen eerder in De Volksstrijd. xR 3475 x 8.00

SCHAPER, J.H. Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1911. Oorspr. bedrukt omslag 32 p. Uittreksel uit het Wetsvoorstel van de Sociaal-Demokratische Kamerfractie en uit de Memorie van Toelichting, benevens een beknopt overzicht van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Leerplichtwet. xR 3480 x 8.00

SCHAPER, J.H. Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel. Groningen, J.B. Wolters, 1933. Gebonden. 264 p. Ills. Los deel. - xY 2891 x 10.00

SCHAPER, J.H. Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk. Soc. Dem. Brochurenhandel, Amsterdam, 1911. Tweede uitgave, Oorspr. bedrukt omslag 47 p. - xR 3482 x 10.00

SCHAPER, J.H. Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk. Gebr. Stuffers, 's-Gravenhage, [ca. 1907]. Oorspr. omslag, 68 p. - xT 1528 xx 9.00

SCHAPER, J.H. In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1909. Oorspr. omslag. 380 p. - xT 6592 x 15.00

SCHAPER, J.H. Onze grondwet en de arbeidende klasse. Ontwikkeling, Amsterdam, [1924]. Oorspr. bedrukt omslag 40 p. - xR 3479 x 9.00

SCHAPER, J.H. Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie. Gebroeders Stuffers, Den Haag, 1905. Oorspr. bedrukt omslag 176 p. - xR 3476 x 15.00

SCHAPER, J.H. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, J.A. Fortuijn, [1899]. Oorspr. omslag. 86 p. Sociaal-Dem. Bibliotheek no. IX. xY 6050 x 10.00

SCHEFFER, H.J. Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1976. Gebonden stofomslag. 298 p, Ills. Achterin los notenapparaat. - xT 3407 x 15.00

SCHEFFERS, Albert A.J. De Nederlandse dukaat (1586-1986). Strengholt Naarden 1986. Oorspr. omslag Ills. 47 p. - xL 5750 xx 10.00

SCHELDEN, Thomas van der. Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme. Leuven, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. (Overdruk uit Het Vlaamsche Land). xT 0355 x 8.50

SCHELLART, A.,I.J.M. en Piet Hein Zijl. Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen. Zwolle, Waanders, 1975. Paperback. [76] p. Geillustreerd. - xY 1219 x 6.00

SCHELLART, A.I.J.M. Historische landhuizen. Ankh-Hermes, Deventer, 1975. Gebonden stofomslag, Ills., 223 p. Foto's Ger Dekkers. Samenstelling A.A.C. Maaskant. Introductie F.H.M. Grapperhaus. xY 1522 x 10.00

SCHELLART, A.I.J.M. Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland. Rijswijk, Elmar, [1984]. Gebonden S.O. 242 p. Ills. - xY 2462 x 10.00

SCHELTEMA, P. Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Deel 1 t/m 7. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1855- 1885. Oorspr. kartonnen omslagen. 7 delen. [Deel II mist voorplat]. xY 3557 x 80.00

SCHELTEMA, P. Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1885. Oorspr. omslag. VII + 175 p. Met portret. - xT 4699 x 20.00

SCHELTEMA, P. De Beurs van Amsterdam. Amsterdam, G. Portielje, 1846. Oorspr. kartonnen omslag. 86 p. Met Staal-platen. - xR 7713 x 150.00

SCHELTEMA, P. Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670. in: Aemstel's Oudheid 1863.Deel V p. 209-226. Separaat in nieuw omslag. Los bijgevoegd twee knipsels over Labadie uit de verzameling Hartkamp. Dr. P. Scheltema heeft van het ms. van Bontemantel gebruik gemaakt xY 4513 x 20.00

SCHELTEMA, P. Oud en Nieuw, uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Tweede en laatste deel. G. Portielje, Amsterdam, 1847. Gebonden, Gravure t.o. titelpagina, X + 256 p. - xY 5182 x 15.00

SCHELVEN, A.A. van. Marnix van Sint Aldegonde. Utrecht, A. Oosthoek, 1939. Gebonden. XV + 238 p. Ills. - xL 0895 x 10.00

SCHELVEN, A.A. van. Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen. Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. Gebonden. 385 p. Ills. - xL 0558 x 10.00

SCHENK, M.G. (red.). Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Gebonden. 155 p. - xT 9376 x 12.50

SCHENK, M.G. & J.B.Th. Spaan. Drakensteyn en zijn bewoners. De Boekerij, Baarn, 1967. 2e druk, Oblong, gebonden, Ills., 60 p. - xY 1379 x 6.00

SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan. De helpende hand. Het boek der diaconie. Amsterdam, Hervormd Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 6153 x 9.00

SCHENK, Magdalena G. en J.B.Th. Spaan. In de laatste ronde. Amsterdam, De Schildwacht, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 6496 x 10.00

SCHEPENS, Luc. De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen. B. Gottmer/Orion, Nijmegen/Brugge, 1980. Oorspr. omslag Ills. 239 p. - xR 3961 x 10.00

SCHEPERS, J.B. Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang. Bussum, Wed. G.M. Marckelbach, 1915. Geniet. 12 p. - xT 3291 x 8.00

SCHEPS, J.H. De Groote Kuisch. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 23 p. Inleiding. De eenheid der illegalen. Van het illegale naar het legale. De zuivering. Vrij van wrok en haat. xT 7157 x 10.00

SCHEPS, J.H. Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd. Den Dolder, Op Korte Golf, [1945]. Geniet. 22 p. - xR 5928 x 7.00

SCHEPS, J.H. Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten. Z.p. [1940]. Geniet. 5 p. - xY 0545 x 7.00

SCHEPS, J.H. Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord. Den Dolder, Op Korte Golf, [1941]. Geniet. 32 p. - xT 0056 x 8.00

SCHEPS, J.H. Gerechtigheid en volkseer. Op Korte Golf, De Dolder, 1941. Oorspr. omslag, 28 p. [Hoe moet afgerekend worden met de N.S.B.] xY 6057 x 8.00

SCHEPS, J.H. Gerechtigheid en Volksleer. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet. 24 p. - xT 4385 x 10.00

SCHEPS, J.H. Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 55 p. - xT 0069 x 8.00

SCHEPS, J.H. Het N.V.V. in de branding. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 88 p. - xT 6474 x 9.00

SCHEPS, J.H. In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts. Rotterdam, Jac. de Bij., 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0142 x 8.50

SCHEPS, J.H. Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 24 p. - xT 0065 x 8.00

SCHEPS, J.H. Kan een kristen sosialist zijn? Amsterdam, De Steendrager, 1933. Geniet. 32 p. - xT 5227 x 8.00

SCHEPS, J.H. Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 52 p. - xT 0064 x 8.00

SCHEPS, J.H. Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1938. Geniet. 40 p. - xT 0063 x 8.50

SCHEPS, J.H. Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen). Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 23 p. - xR 6488 x 10.00

SCHEPS, J.H. Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Ingenaaid. 147 p. - xT 2132 x 14.00

SCHEPS, J.H. Rooms recht of Nederlands recht? Amsterdam, [1930]. Geniet. 42 p. Uitgegeven vanwege het Komiteit van verweer tegen de uitspraak van de Bosse rechtbank (Hof). xT 5260 x 8.00

SCHEPS, J.H. Scheps inventariseert. Twee delen. Apeldoorn, Semper Agendo, 1973-1976. Gebonden Stofomslag 736 + 690 p. Ills. - xB 5948 x 18.00

SCHEPS, J.H. Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen. Den Dolder, Op Korte Golf, [1945]. Geniet. 35 p. - xR 6487 x 10.00

SCHEPS, J.H. Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1948]. Geniet. 63 p. - xR 7618 x 9.00

SCHERMER HESSELING, H.J. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid! den Heer Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februari 1861. Z.pl. 1861. Cahiersteek. [4] p. - xY 4699 x 8.50

SCHERMERHORN, N.J.C. Vrijheid en Gezag. J.P. Honnef, Rotterdam, [1915]. Oorspr. omslag Geniet 15 p. Kleine Geschriftjes No. 4 xB 9657 x 10.00

SCHERMERHORN, W. De boeren in onze volksgemeenschap. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934. Ingenaaid. 119 p. - xT 1895 x 10.00

SCHERMERHORN, W. De Positie van de Lage Landen aan de Zee. Antwerpen, N.V. Standaard, 1946. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 6434 x 7.50

SCHICK, Ingrid T. Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart. Sudwest Munchen, 1978. gebonden Stofomslag Ills. 256 p. Meer dan 700 uniformen in kleur door Wilhem von Halem. xL 1926 x 20.00

SCHIE, Rene van de. Toen het donker was. Naar gegevens verzameld en gerangschikt. Weert, Het Land van Weert, 1950. Gebonden. 16 p. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers in het District Weert. xT 4751 x 12.50

SCHILDER, A. Rechts tot Werkstaking? Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 7150 x 10.00

SCHILDER, K. Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U. Kampen, J.H. Kok, 1936. Oorspr. omslag. 91 p. [Potloodonderstrepingen] xT 3609 x 10.00

SCHILDER, K. Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885. Amsterdam, Faber & Co., 1892. Oorspr. omslag. 58 p. - xR 5275 x 12.00

SCHILTMEIJER, J.R. Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures. Amsterdam, Minerva, [1960]. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xR 3351 x 9.00

SCHILTMEIJER, J.R. (ed.). Amsterdam in 17e eeuwse prent. Minerva, Zandvoort aan zee z.j. Oorspr. omslag Ills. 192 p. Geillustreerd met 110 afbeeldingen van oude gravures en 10 fragmenten van de vogelvluchtkaart van Balthasar Florisz. xB 6064 x 10.00

SCHIMMEL. Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in één bedrijf.
Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. 4e druk. Oorspr. omslag. 38 p. - xY 3524 x 12.00

SCHIPPEL, Max. De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp. A.J. Vredevoogd, Groningen, 1900. Oorspr. omslag, 38 p. Max Schippel: lid van den Duitschen Rijksdag. xT 5535 x 8.00

SCHLOTTER (voorwoord). Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild. Frankfurt am Main, Komsand & Co., 1926. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 4713 x 10.00

SCHMIDT-PRIJES, S. [=Sani van Bussum]. Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.). Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, J. Kuiken Jzn., St.-Annaparochie, [1914]. 3 druk, Oorspr. omslag, 64 p. bibliotheekstempeltje xR 1071 x 10.00

SCHMIDT, F.U. Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze. Doetinchem, A. Wielenga, [1913]. Oorspr. omslag. 16 p. Deze wenken zijn verkrijgbaar bij J.H. Ledeboer te Breedevoort. xY 0554 x 8.00

SCHMIDT, Johan. Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar. Monnikendam, Schmidt, [1905]. Gebonden. 52 p. Gesigneerd door auteur. xY 2921 x 25.00

SCHMIDT, Josine. De Partij. Oorspronkelijke roman. Uit het Duits vertaald door Giacomo della Barca. Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 1939. Gebonden 269 p. + adv. - xB 9625 x 18.00

SCHMIDT, P.J. Crisis, Fascisme, Revolutie! Onafhankelijke Socialistische Partij, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag 40 p. Uitgaven der O.S.P. No. 8 xR 0299 x 12.00

SCHMIDT, P.J. Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland. Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 14 p. [Schmidt ex-voorzitter der R.S.A.P. geroyeerd]. xR 0364 x 15.00

SCHMIDT, P.J. Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag 115 p. - xR 3526 x 10.00

SCHMIDT, P.J. In de cel. Losse aanteekeningen. Uitgegeven in opdracht van het Anti-Terreur Fonds, De Vlam, 1934. Oorspr. omslag, 60 p. Omslag Wilh. Augustin. Piet Schmidt (1896-1952) was voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij. In maart 1933 werd hij gevangen gezet wegens opruiing van arbeiders te Sliedrecht. In hoger beroep werd hij tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld die hij van 20 november 1933 tot 20 januari 1934 in Amsterdam uitzat xT 3646 x 25.00

SCHMIDT, P.J. Naar internationalen klassenstrijd. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. bedrukt omslag 78 p. - xR 3537 x 10.00

SCHMIDT, P.W. / Wilhelm Koppers. Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes. Wien, 1928. Oorspr. omslag. XXIX + 977 p. - xT 3203 x 40.00

SCHMITT, Eugen Heinrich. Zonder staat. Vertaald door L.A.B. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Onopengesneden. Sterringa's 5-cent-brochuren V xR 0537 x 8.00

SCHMITZ, H. Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Schiedam, 1962. Oorspr. omslag. 255 p. Met kaart. Aangeboden door de Levensverzekering-Maatschappij HAV Bank. xR 6537 x 15.00

SCHNITLER, Gudmund. De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, De Haag, [ca. 1938]. Gebonden Stofomslag Ills. XIV + 398 p. frontispice: Anton Pieck. xB 8420 xx 25.00

SCHNURER, Gustav. De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw. Haarlem, De Spaarnestad, 1952. Gebonden. XVIII + 411 p. - xL 8357 x 10.00

SCHNURER, Gustav. De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. XIX + 707 p. - xL 8360 x 10.00

SCHNURER, Gustav. Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen. Haarlem, De Spaarnestad, 1949-1950. 2e druk. Gebonden Stofomslag XIV + 613 + XIV + 613 + XII + 476 p. - xR 0925 x 30.00

SCHOBER, Ulrike. Burchten en Kastelen in Europa. Lisse, Rebo, 2008. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 415 p., Geillustreerd. - xY 1482 x 17.50

SCHOENGEN, M. Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis. Amsterdam, Johannes Muller, 1908. Half perkament. CCXIV + 680 p. + Inhoudsopgave. Met plattegrond van het Clerkenhuis en zijn belendingen. Historisch Genootschap Derde serie No. 13. [bibliotheekstempeltje]. xL 5172 xx 120.00

SCHOEPP, F. Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen. Groningen, P. Noordhoff, Ingenaaid. 300 p. - xT 3502 x 15.00

SCHOFFER, Ivo. Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie. Van Loghum Slaterus / J.M. Meulenhoff, Arnhem / Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 359 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 1620 x 30.00

SCHOKKING, J.J. In de klem der verdeeldheid. Utrecht, A.W. Bruna, 1939. Ingenaaid. 137 p. Deze brochure geeft een ontleding van den politieken toestand in Nederland en tracht aan te wijzen, waar voor een nieuwe orientatie aanknoopingspunten te vinden zijn. xT 2118 x 10.00

SCHOLTE, J.H. Philipp von Zesen. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1916. Oorspr. omslag. XXVIII + 256 p. Ills. In: Veertiende jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. xR 2216 x 10.00

SCHOON, J. Volksleger of politieleger? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1919. Oorspr. omslag. 37 p. De militaire bepalingen van den Volkenbond en Nederlands toekomstige Legerorganisatie. xR 8834 x 10.00

SCHOONDERGANG, Huub. ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Paperback. 180 p. Ills. - xM 8242 x 7.00

SCHOOT, Y. van der. Vlucht naar Frankrijk. Neerbosch, Neerbosch boekhandel en uitgeverij, [1945]. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xR 7610 x 10.00

SCHORER, G.L. Annexatie. Een recht en een plicht. Amsterdam, J.H. Bussy, 1945. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5447 x 7.00

SCHOTEL, G.D.J. (voorwoord). De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Leiden, A.W. Sijthoff, 1872. Oorspr. omslag. 48 p. pagina 11-28 + register gedrukt in civilité. xR 5327 x 30.00

SCHOTEL, G.D.J. en H.C. Rogge. Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, 1905. 2e verbeterde en geillustreerde uitgave. Ingenaaid, 453 p. - xT 2718 x 20.00

SCHOUTEN, J. Inder gherechticheyt. Rede. Kampen, J.H. Kok, 1946. Geniet. 20 p. Rede uitgesproken ter opening van de Deputaten-vergadering der Anti Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in Tivoli, Utrecht. xT 5231 x 8.00

SCHOUTEN, J. Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1898. Oorspr. omslag. 932) p. Ills. - xT 6138 x 8.00

SCHOUTEN, J. Partijformatie en partijgroepeering. Wageningen, Gebr. Zomer & Keuning, 1945. Geniet. 32 p. [Omslag roestvlekjes, binnenwerk goed]. xR 5889 x 10.00

SCHOUTEN, Martin. De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam, Van Gennep, 1976. Paperback. 288 p. Ills. - xR 7242 x 10.00

SCHRANT, J.M. Lofrede op Godfried van Bouillon. Gend, Drukkerij van A.B. Steven, 1826. Oorspr. kartonnen bedrukt omslag. 159 p. Met gelithografeerd portret tegenover titelpagina. Met vier litho's. - xY 0938 x 25.00

SCHRIJNEN, Jos. Sint Jans Minne. Folkloristische Studie. Roermond, [1900]. Geniet. 20 p. Overdruk uit: Limburgsch jaarboek, 1901. [bibliotheekstempeltje]. xB 4903 x 8.00

SCHROEDER-WESKI, E. "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede. Enschede, 1980. Oorspr. omslag, Ills., 44 p. - xT 3900 x 4.50

SCHRYVER, Reginald de. Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door R. de Schryver. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1971. Gebonden Stofomslag. 362 p. - xT 2678 x 12.00

SCHUDDEKOPF, Otto-Ernst. Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok. Den Haag, W. Gaade, 1972. Gebonden Stofomslag 221 p. Ills. - xH 2963 x 9.00

SCHULTE NORDHOLT, J.W. Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten. Amsterdam, Jacob van Campen, z.j. Geniet. 32 p. - xH 5572 x 8.00

SCHULTE, A.G. (ed.). Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden Stofomslag 288 p. Ills. - xK 5495 x 20.00

SCHULTE. F.W.C.L. Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898. Muiden, A. Muhl, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Rugje omgeplakt. xY 3538 x 7.00

SCHULTEN, C.M. Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1968. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibulareeks 36. xL 9364 x 7.50

SCHURER, Fedde / J.J. Buskes / H. van Houten. De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits.... Amsterdam, Brochurefonds C.D.U., 1935. Oorspr. omslag. 29 p. Omslagtitel: De klokken van Rome. Getuigenis tegen den oorlog in verband met het Italiaansch-Abessinisch conflict. Reden uitgesproken op 30 October 1935 in het gebouw der Vrije Gemeente te Amsterdam. Omslagontwerp: R. Duys. xR 9990 x 12.50

SCHURER, Fedde. Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer. Balk, F.D. Hoekstra & Zonen, [1930]. 2e druk. Geniet. 16 p. - xT 6981 x 8.00

SCHURINK, H.J.A.M. (ed.). Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949. Tilburg, 1949. Oorspr. omslag. 34 p. - xY 3478 x 8.00

SCHUSTER, Aharon en Menachem E. Bolle e.a. Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Oorspr. omslag. 117 p. Bijdragen in het Nederlands, Hebreeuws, Engels en Frans. xR 4038 x 10.00

SCHUTTE, O. De Orde van de Unie. Zutphen, De Walburg Pers, 1985. Gebonden Stofomslag 224 p. Ills. Koninklijke Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 9. xB 7255 x 10.00

SCHUTTE, O. Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk. Zutphen, De Walburg Pers, 1980. Oorspr. omslag. 362 p. Ills. - xB 4430 x 10.00

SCHUURMAN, Herman. [=J.H. Scheps]. Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7159 x 8.50

SCHUYTER, Jan De. Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans. Antwerpen, L. Opdebeek, 1945. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 120 p. Reeks: Levende folklore en anecdotisch Antwerpen nr. 4. xR 2243 xx 20.00

SCHUYTER, Jan de. Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens. Antwerpen, 't Lantaarntje, 1946. Oorspr. omslag. 109 p. Ills. - xR 6844 x 15.00

SCHUYTER, Jan De. Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot. Antwerpen, L. Opdebeek, 1945. Oorspr. omslag. 167 p. Ills. [omslag roestvlekjes]. xR 6899 x 15.00

SCHWARZENFELD, Getrude von. Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os. Den Haag, Lannoo, 1957. Gebonden Stofomslag 427 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5123 x 10.00

SCHWEBER, S.S. In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist. Princeton University Press 2000. Bound dustjacket Ills. XVIII + 260 p. [very fine condition] xH 8318 x 25.00

SCIRTOPODES [=Antonius Hirschig Cz.]. De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid. Alkmaar, Johannes Roem, 1857. Papieren omslag. 27 p. - xB 8432 x 15.00

SEDDON, J.A. Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen. De Hofstad, 's-Gravenhage, [1917]. Oorspr. omslag, 23 p. Internationale Bibliotheek No. 2. Vertaling van: Why British labor supports the war. - London : Avenue Press, 1917 xT 4493 x 9.00

SEGER. Gehart. Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag in fotomontage, 102 p. Ills. - xL 5566 xx 10.00

SELBIE, W.B. Christelijk Nationalisme. London, Evangelical Information Committee, 1917. Oorspr. omslag. 7 p. Brieven in Oorlogstijd nr. 2. xY 0092 x 7.00

SEMMLER, Rudolf. Goebbels, de man achter Hitler. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden. 259 p. Ills. Vertaling N. van Rossum. xH 2960 x 11.50

SERGE, Viktor. Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer. Bevrijding, Rotterdam, [1934]. Oorspr. omslag 48 p. Bevrijding Reeks No. 4. zijsnede rafelig/verweerd zonder tekstverlies. xR 0983 x 8.00

SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1897. Gebonden. LXXIX + 70 + 417 + 11 + IV p. + advertenties. Met twee uitklapbare kaarten en vier wapens in kleur. Grotendeels gewijd aan de familie C. Huygens. xB 5217 x 15.00

SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1898. Gebonden. 485 p. Ills. - xL 3836 x 25.00

SEVENS, TH. Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk. Drukkerij Vooruitgang, Kortrijk, 1925. Oorspr. omslag, VIII + 88 p. rugje matig xT 6251 x 25.00

SEVERUS, Claudius. [=Lod. Severeijns]. Waarom? Daarom! Borgerhout, H. Weeremans, Lente 1918. Geniet. 32 p. Ills. De Vlamingen eigen regeering, eigen wetgevende macht en eigen bestuur eischen? xB 0880 x 20.00

SEYFFARDT, A.L.W. Onze nationale weerkrachten. Ouderkerk, M.E. de Grauw, [1890]. Oorspr. omslag. 29 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xR 8857 x 10.00

SEYMOUR COCKS, F. Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer. Ammerstol, Uitgave Bureau der Nationale Vredes-Actie, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Met kaartjes van Dorothy Woodman. - xT 6933 x 10.00

SEYSS-INQUART. Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden. 1941. Oorspr. omslag, 31 p. + bijlage - xT 4476 x 8.00

SHAW, G. Bernard. Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 36 p. [Papier verbruind] xT 6202 x 9.00

SHEEHY, Michael. Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan. London, Faber and Faber, 1955. Bound dustjacket. 104 p. - xY 0224 x 10.00

SHELL NEDERLAND. Toen en nu 1907-1957. 's-Gravenhage, Shell Nederland, 1957. Oorspr. omslag. 64 p.Geillustreerd met foto's - xT 7861 x 10.00

SICHERER, C.A.X.G.F. Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1870. Herbonden. 274 + 368 p. Library stamp. xL 8600 x 35.00

SIGNAL. Signal 1940/1941. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht. Reprint-Edition. Jahr Verlag [1977]. A-4, Einband, Ills., 168 p. Geman language xY 4504 x 15.00

SIGNAL. Signal 1942/1943. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht. Reprint-Edition. Jahr Verlag [1977]. A-4, Einband, Ills., 168 p. Geman language xY 4505 x 15.00

SIGNAL. Signal 1943/1944. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht. Reprint-Edition. Jahr Verlag [1977]. A-4, Einband, Ills., 168 p. Geman language xY 4506 x 15.00

SIGNAL. Signal 1944/1945. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht. Reprint-Edition. Jahr Verlag [1977]. A-4, Einband, Ills., 168 p. Geman language. With many photo's, illustrations in black-white and colour. xY 4507 x 15.00

SIKKEL, J.C. Het loon der werklieden. Amsterdam, Hoveker & Wormser, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7902 x 8.50

SILONE, Ignazio. Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen. Vrij Nederland, Amsterdam, 1948. Gebonden, 29 p. "Sulla dignità dell'intelligenza e l'indegnità degli intellettuali" is een rede, gehouden door Ignazio Silone op de internationale conferentie van de Pen-Club op 5 juni 1947 te Bazel in Zwitserland. Typografische verzorging: F. Tamminga. Gedrukt in rood en zwart. xT 1535 x 10.00

SIMON, A. L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante. Wetteren, Scaldis, 1949. Oorspr. omslag. 146 p. - xR 7201 x 10.00

SIMON, F.W.W. en J.M. den Uyl. Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal. Haarlem, De Librije, 1947. Gebonden Stofomslag 33 p. + 43 illustraties. - xT 4767 x 8.50

SIMON, Jules. La Liberte de Conscience. Paris, L. Hachette et Cie, 1867. Quatrieme edition. Reliure. 415 p. [Library stamp]. xL 8686 x 20.00

SIMONS, L. De bewustwording van Vlaanderen. Z.p. 1918. Geniet. 15 p. Overdruk uit De Gids van september 1918. xT 7411 x 8.50

SIMONS, L. (voorw.). Een Nederlander in geteisterd Belgie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 2692 x 15.00

SIMONS, Ludo. Van Duinkerke tot Koningsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Paperback. 221 p. - xT 2384 x 10.00

SINCLAIR, Upton. Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo. Groningen, R. Land, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. [Enkele onderstrepingen]. xR 7732 x 12.00

SINCLAIR, W.A. De stem van den Nazi. 1. Bij het luisteren naar Herr Hitler. 2. Hoe Dr. Goebbels het doet. Z.pl. [ca. 1940]. Geniet 8 p. Vertaald uit The Listener van 21 December 1939. xY 2085 x 5.00

SINGER JR., K. De nood in den tuinbouw. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. Doorlopende vochtvlek in het binnenwerk. xT 6197 xx 7.50

SINNER, Louis. Provo's en Justitie. Met medewerking van Aad Nuis. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback. 54 p. KP 31. - xB 3800 x 8.00

SIPKES, Kees. Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool. Haarlem, De Vrieseborch, 1994. Paperback. 88 p. Ills. Serie Haarlemse miniaturen deel 29. xB 5629 x 12.00

SIPMAN, Arn. J. De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld? Nederl. Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1918. Geniet. 24 p. - xT 6626 x 8.00

SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle. Hilversum, Thule, 1959. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 5586 x 10.00

SKOPOS. [= Hans Christiaan Schwencke]. Schets van ons huidig hoofdprobleem. 's-Gravenhage, De Telex, [1945]. Geniet. 61 p. Clandestiene uitgave. xT 4372 x 8.50

SLAATS, Herman, Portier, Karen (naar teksten van W. Middendorp. Wilhelm Middendorp over de Karo Batak, 1914 - 1919; Deel 1. Recht, Bestuur en Maatschappelijke Ordening in historisch perspectief. Nijmegen, Katholieke Universiteit, Factulteit der Rechtsgeleerdheid, 1994. Gebonden Stofomslag, Ills., 314 p. Reeks Recht & Samenleving nr. 11. Wilhelm Middendorp 1886-1976. xY 8088 x 15.00

SLEE, J.C. van. De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1874. Gebonden. 355 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4677 x 50.00

SLEECKX. De Patriottentijd. Boekhandel J. Vuylsteke, Gent, 1889. Oorspr. omslag, 53 p. Volksboekjes uitgegeven door het Willems-Fonds No. 6 xR 7339 x 8.00

SLEMPKES, J.A. Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd. Gorinchem, J.H. Knierum, 1913. Ingenaaid. 96 p. Ills. - xR 6805 x 15.00

SLEMPKES, J.A. Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen. Gorinchem, J.H. Knierum, 1913. Geniet. 30 p. Ills. - xR 6807 x 15.00

SLICHER VAN BATH, B.H. Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis. Leiden, E.J. Brill, 1949. Gebonden. VIII + 315 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4602 x 12.00

SLIGGERS, Bert (ed.). De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem. Schuyt & Co Haarlem 1995. Large paperback Ills. 232 p. - xH 7021 x 15.00

SLINGERBERG, M. Het werkende land. Vrijzinnig-Democratische Bond, 1936. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken ter Algemene Vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond op 22 november 1936. xT 3115 x 8.00

SLOT, Eric. Moordatlas van Amsterdam. Historisch overzicht van (bijna) alle moorden, gerubriceerd op straatnaam De Kring, Amsterdam, 2014. Paperback Ills., 320 p. - xY 4378 x 10.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Christelijke Vakorganisatie. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 41 p. Christendom en Maatschappij serie I nr. 2. xT 4035 x 10.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. De Steunregeling. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1934. Geniet. 31 p. Rede van den Minister van Sociale Zaken gehouden op 13 December 1934 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. xT 7309 x 8.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Het Solidarisme. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 60 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 1-2. xT 4034 x 10.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Wat Amerika ons leert. Utrecht, Nationale Christen Geheelonthouders Ver., [1921]. 27 p. [Over de drooglegging van Amerika]. xR 5691 x 12.50

SLUIS, W. van der. De landbouw crisis in de Tweede Kamer. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 23 p. Omslag: Max van Dam. xT 2800 xx 9.00

SLUIS, Wiebe van der. Boeren Stemt Rood! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2797 x 18.00

SLUYSER, M. Eenheidsfront? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 7352 x 8.00

SLUYSER, M. In de greep van Holdert. De moord op de A.V.R.O. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1930]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7911 x 10.00

SLUYSER, Meyer. Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, Het Parool, z.j. Gebonden Stofomslag 389 p. Ills. - xB 1779 x 10.00

SMEDTS, Mathieu. Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet. Samengesteld door... Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1962. Gebonden. 288 p. Ills. - xM 7328 x 9.00

SMEENK, C. De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme. Hoorn, Drukkerij, Edecea, 1933. Oorspr. omslag. 16 p. Bijvoegsel: De Chr. Ambtenaar no. 37. xT 7193 x 7.50

SMEENK, C. Het Christen-Socialisme. Zutphen, J.B. van den Brink & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 38 p. Christelijke Brochurenreeks serie 3, nr. 1 en 2. xT 0343 x 8.50

SMEENK, C. In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme. Arnhem, 1947. Geniet. 36 p. - xT 3893 x 8.00

SMEENK, C. en P. van Vliet jr. Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid. Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1917. Oorspr. papieren omslag. 233 p. Goedkoope uitgave. xB 8375 x 10.00

SMET, Antoine De. Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques. Bruxelles, 1959. Oorspr. omslag. 201 p. Ills. - xR 6551 x 15.00

SMISSAERT, H. Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van H. Smissaert. Leiden, A.W. Sijthoff, 1910. Gebonden. 1037 p. + kaart. Geillustreerd met ruim 500 afbeeldingen. xM 3416 x 32.00

SMIT, C. Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Ingenaaid. XI + 511 p. - xL 6219 x 10.00

SMIT, C. Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648. Leiden, E.J. Brill, 1948. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5242 x 12.00

SMIT, C. Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog. H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1975. Oorspr. omslag 159 p. - xR 0891 x 8.00

SMIT, J.P.W.A. De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog. Assen, Van Gorcum & Comp., 1938. Ingenaaid. 72 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 6046 x 15.00

SMIT, J.W. Fruin en de Partijen tijdens de Republiek. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Oorspr. omslag. XVI + 227 p. Historische Studies. Het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIV. xB 2122 x 10.00

SMIT, M.W. (Rapporteur). Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland. Kampen, 1903. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 0486 x 10.00

SMIT, P. Minister van der Brugghen. Nijmegen, H. ten Hoet, 1913. Oorspr. omslag. 270 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5003 x 10.00

SMITH, Alan G.R. Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries. London, Thames and Hudson, 1972. Paperback. 216 p. With 135 illustrations, 16 in colour. - xH 5667 x 7.00

SMITH, Richard Norton. The Harvard Century. The Making of a University to a Nation. New York, Simon and Schuster, 1986. Bound dust jacket. 397 p. Ills. - xR 2934 x 10.00

SMITS Pz, F.W. Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid. Utrecht, Kemink en Zoon, 1863. Gebonden half leer. 48 p. Sneden verguld. - xY 3475 x 25.00

SMITS-GOVERTSEN, A. De Ferrer-Legende. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 77 p. Geschiedvervalsching V. xT 8041 x 10.00

SMITS, H. De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman. Rotterdam, G. Delwel & Co., 1902. Oorspr. omslag. 284 p. - xT 6172 x 20.00

SMITS, J. Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk. Dordrecht, [1841]. Oorspr. omslag. 30 p. [Present exemplaar]. xY 3521 x 20.00

SNEEVLIET, H. Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst. Utrecht, H. Sneevliet, [1911]. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 6476 x 10.00

SNELDERS, H.A.M. De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950. Delft University Press, 1993-1997. Gebonden Stofomslag VIII + 211 + XII + 259 p. Ills. Mooie set. xB 4321 x 60.00

SNIJDERS, J. Partijvorming op principiele grondslag. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 53 p. De Nieuwe Eeuw Reeks 2. xT 7369 x 9.00

SNOECK HENKEMANS, J.R. Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 4 nr. 7. xT 4030 x 10.00

SNOECK HENKEMANS, J.R. De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945. Z.p. 1945. Geniet. 15 p. - xT 4773 x 6.50

Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11. S.D.A.P., [1933]. 3 blaadjes. - xT 9392 x 8.00

SOCIALE STEMMEN. Kroningsnummer van Sociale Stemmen. Utrecht, J. Bokma, 1898. Geniet.[24] p. Orgaan van den Oranjebond van Orde en der Kwartgulden-Vereen. voor Heide-Ontginning. Weekblad gewijd aan de bestrijding van de Sociaal-Democratie. 31 Augustus 1898. xY 4660 x 10.00

SOCIUS. [=Wijnand Romijn]. Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa. Z.pl. [1943]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7763 x 10.00

SOEP, A.B. Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 4982 x 8.00

SOEP, A.B. Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien. Utrecht, 1933. Oorspr. omslag. 78 p. Rede gehouden in de maanden april, mei en juni 1933. xR 9717 x 10.00

SOEP, A.B. Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4981 x 10.00

SOETARDJO, Kartohadikoesoemo. De Petitie Soetardjo. Leiden, Perhimpunan, 1937. Geniet. 36 p. Inhoud: Inleiding. Wat is de petitie Soetardjo. De ontvangst der petitie in Indonosia. De ontvangst der petitie in Nederland. slotwoord. xR 7470 x 15.00

SOIREES. SOIREES. Magazine Hebdomadaire 3e annee No 84 vendredi 12 mai 1933. Numero Special sur Hitler. Louvain, 1933. Geniet. [64] p. Met vele foto's. - xY 4449 x 25.00

SOISSON, Janine en Pierre. Kastelen langs de Loire. Icob, Alphen a/d Rijn, 1987. 3e druk, Gebonden, Stofomslag, 96 p. - xY 1515 x 10.00

SOLDATENKRANT, De. Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Breda, H. Engelbregt, 1898. Krant. [8] p. Ills. - xY 3866 x 8.00

SOLF, Wilhelm Heinrich. De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt.... 's-Gravenhage, Js. Bootsma, [1918]. Geniet. 13 p. Politieke Bibliotheek nr. 22. xT 4743 x 8.00

SOMBART, W. Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven. Cohen Zonen, Amsterdam, [ca. 1909]. Oorspr. omslag, 102 p. De groote maatschappelijke verschijnselen (Algemeene Bibliotheek der Samenleving). xT 5534 x 8.00

SOMBART, Werner. Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Gebonden.159 p. Met een naschrift, behelzend een chronologisch overzicht der sociale beweging van 1750-1896. xT 7323 x 12.00

SON, Caspert van. (Inleiding). Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938). Amsterdam, D. Drost & Zoon, Gebonden. 39 p. Met 64 ingeplakte foto's. Met bijlage: Programma der feestelijkheden bij gelegenheid dat HH. HM. Neerlands Koning en Koningin de Hoofdstad met een Bezoek zullen vereeren. xY 3500 x 30.00

SPAAN, Jan. Internationale spanningen. Oldebroek, De Lantaarn, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6977 x 8.50

SPAAN, S. De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s Amsterdam, W.A.C., 1923. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 9821 x 8.00

SPANJER, L.B. De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen. Z.p. [1920]. Geniet. 47 p. - xR 7537 x 9.00

SPEET, Leo. Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1934. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Onderaan op omslag: De dooden vermanen.... xT 4619 x 10.00

SPELEERS, H.L. Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen? Brugge, Drukkerij Excelsior, 1924. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8033 x 10.00

SPELEERS, Reimond. Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging? 's-Gravenhage, Cooperatief Uitgevers-Bedrijf U.A., 1939. Oorspr. omslag. 55 p. - xR 9974 x 10.00

SPIEKMAN, H. Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Oorspr. omslag. 181- 220 p. Studies in Volkskracht: eerste serie nr V. xT 1853 x 8.00

SPIEKMAN, H. Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P. 1907. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4647 x 15.00

SPIEKMAN, H. Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4051 x 12.50

SPIER, Jo. Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. N.p. Ills. - xT 0911 x 10.00

SPONG, Gerard e.a. De hypocrisie van de achterdeur. Waarom het Nederlandse softdrugsbeleid onhoudbaar is. Balans, Amsterdam, 2012. Paperback, 189 p. - xY 4439 x 7.00

SPREY, K. Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen. Den Haag, Servire, 1959. Paperback. 179 + 160 p. Ills. - xH 5720 x 9.00

SPRUIJT, C.B. & L.J.G. van Ogtrop. Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. Oorspr. omslag. 24 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2995 x 10.00

SPRUIT, A. Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst. Groningen, J.B. Wolters, 1955. Oorspr. omslag. 213 p. - xY 0073 x 8.00

SPRUYT, C.B. De Liberale Partij en de Schoolquaestie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1886. Oorspr. omslag. 33 p. - xB 8144 x 10.00

SPRUYT, C.B. De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1890. Oorspr. omslag. 26 p. Uit het archief van J.H. de Bussy. Met ex libris de Bussy. xT 5202 x 15.00

SPRUYT, C.B. Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1889. Oorspr. omslag. 27 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8337 x 8.00

St. ALDEGONDE, Marnix van. Redevoering van Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde, aan het hoofd van een gezantschap uit de Nederlandem, gehouden bij de Rijksdag te Worms, 1578. Separaat uit J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk, ca. 1820. In nieuw omslag, onafgesneden, 154 p. Tweetalig Nederlands-Latijn. xY 4612 x 20.00

STAAL, K.R. van Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen. Nationaal Comite ter Bestrijding van het Concentratiekamp Systeem, Scheveningen, [ca. 1956]. Oorspr. omslag, 16 p. Hierin: Het concentratiekampsysteem in de Sowjet-Unie / Joop H. Zwart xT 4336 x 7.00

STAAL, K.R. van. Terug uit de Hel van Buchenwald. Amsterdam, Nieuwe Wieken, mei 1945. Or. omslag. 48 p. Gevangene no. 22046 Concentratiekamp Buchenwald. xR 1737 x 9.00

Staatkundig Gereformeerde Partij. Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk. Staatkundig Gereformeerde Partij, [1939]. 4 blaadjes. - xT 9394 x 10.00

STAATS-COMMISSIE. Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend. 's Gravenhage, Algemeene Lands Drukkerij, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 224 p. Staats-Commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 15 januarij 1849. (Staatsblad No. 3). [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8209 x 20.00

STAATSCOURANT Buitengewone Nederlandsche Staatscourant No 177, Vrijdag 31 Juli 1914. 's-Gravenhage, 1914. Een vel. - xY 5867 x 7.00

STAATSGEVANGENIS COURANT. Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1. Stichting Museum Slot Loevestein, 2004. Krant, 42 x 29,2 cm. 20 p. - xY 4575 x 8.00

STAKERSKRANT. Stakerskrant. Uitgave van het Stakingscomite van Zeelieden en Havenarbeiders. Open brief aan Min. Pres. Schermerhorn. Namens het Hoofdbestuur der E.V.C. B. Blokzijl. Amsterdam, E.V.C., [1949]. Krant. [4] p. - xY 3367 x 6.00

STALS, Jean. Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1954. Oorspr. omslag. 79 p. + uitklapbare pagina met het Wilhelmus in het Frans en Nederlands. De portretten zijn in koper gesneden door S.L. Hartz. Genummerd 124/ 580 exx. xT 4324 x 18.00

STAM, Dineke. De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later. Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbewegibg (IIAV), Amsterdam, 1998. oblong 40 p. Brochure bij de tentoonstelling. xR 2270 x 8.00

STAMPFER, Fr. Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1905. Oorspr. bedrukt omslag 61 p. hoekje uit achterzijde omslag zonder tekstverlies xR 3486 x 15.00

STAPEL, F.W. / Hans Martin / H. Hoogenberk. Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door .... Amsterdam, Elsevier, 1943. Gebonden. 274 p. Rug verkleurd. xM 7042 x 8.00

STARING, A. Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1948. 1e druk. Oorspr. omslag. XXXI + 202 p. Met portret. - xT 2665 x 10.00

STARP, J.E. v.d. Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk. Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1950. Geniet. 67 p. Werd door de toenmalige regering in beslaggenomen. xT 1438 x 9.00

STARP, J.E. v.d. Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen. Dordrecht, Schefferdrukkerij, [1948]. Geniet. 71 p. - xR 9287 x 8.50

STAVERMAN, M. Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers. Assen, Van Gorcum & Comp., 1954. Gebonden. XXIV + 268 p. Met tabellen en kaarten. - xT 0784 x 10.00

STEENHOFF, P.H.J. Het militairisme. Leiden, Futura, 1918. Oorspr. omslag. 38 p. Politieke en Sociale Stiudien XI, 2. xT 7613 x 10.00

STEIN, Rolf A. Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin. Berlin, Edition Weber, 1993. Einband Umschlag. 410 p. Ills. - xM 0409 x 34.00

STEINHAUSEN, Herrmann. Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte. Stockholm, Bermann-Fischer, 1939. Oorspr. omslag. 79 p. Schriftenreihe 'Ausblicke'. [bibliotheekstempeltje]. xL 5373 x 8.00

STEINMETZ, Rudolf. Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates. Haag, Martinus Nijhoff, 1930. Gebonden. 271 p. - xT 7574 x 15.00

STEKETEE, H. De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 16 p. Typografische verzorging Jan Dirks. xT 2127 x 8.00

STEMPELS, B. Gerardus. Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen. Arnhem, G.J. Thieme, 1874. Oorspr. bedrukte oranje omslag. 76 p. - xT 9469 x 12.00

STEMT ROOD!. Stemt Rood! Verkiezingsblad der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij in het District Amsterdam IV. juli 1905 no. 3. Amsterdam, 1905. Krant. [4] p. De kandidaten der Sciaal Demokratie zijn in dit district Jos Loopuit en S.J. Pothuis. xY 4059 x 4.00

STEMT ROOD!. Stemt Rood! Verkiezingsorgaan der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij onder redactie van C. Werkhoven. 15 april 1925. nr. 1. Amsterdam, 1925. Krant. [4] p. - xY 4060 x 4.00

STENGERS, Jean. De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje. Leuven, Davidsfonds, 1992. Paperback. 357 p. Historische Reeks nr 10. xR 6420 x 10.00

STENHUIS, R. De concentratie in de industrie en de arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. 2e druk. Geniet. 16 p. - xR 6868 x 7.00

STENHUIS, R. De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdvereenigingen in Nederland, [1922]. Oorspr. omslag 16 p. - xT 5228 x 8.50

STENHUIS, R. Vooruit naar nieuwen strijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 19, 20 en 21 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6869 x 7.00

STENHUIS, R. Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5924 x 8.50

STEPHAN, B. Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek. Amsterdam, Holdert & Co., 1915. Oorspr. omslag. 56 p. B.Stephan: hoofdredacteur van Holdert's Polytechnisch Weekblad. xL 9335 x 12.00

STERK-POOT, J.M. De historische schoonheid van Haarlem. De Forel Nieuwendijk (N. Br.) 1970. Gebonden Stofomslag Ills. 114 p. herdruk van de Heemschut uitgave xL 6439 x 9.00

STERNHEIM, Andr. Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen. Elsevier, Amsterdam, 1922. Gebonden 104 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek No. 6 xR 3536 x 8.00

STERNHEIM, Andr. Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen. Elsevier, Amsterdam, 1922. Ingenaaid 104 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek No. 6 xR 4653 x 8.00

STERNHEIM, Andries. De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6385 x 8.50

STERRE, David van der. Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1937. Gebonden Stofomslag. 261 p. Ills. - xT 2531 x 20.00

STEUR, A.G. van der (bewerkt). Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw. Haarlem, Schuyt & Co., 1986. Paperback. 112 p. Ills. - xR 9797 x 10.00

STEUR, J.J. Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795. HES, Utrecht, 1984. Paperback, Ills., 322 p. - xY 4820 x 8.00

STEVENS, J. Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1945. Oblong, Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 6123 xx 8.00

STIEKLOFF, Georg. Marx und Anarchisten. Dresden, Verlag von Kaden & Comp., 1913. Oorspr. omslag. 69 p. Abhandlungen und Vortrage zur sozialistischen Bildung. Hrsg. von Max Grunwald. Heft 10. xT 7907 x 12.00

STOFFEL, J. De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit. Deventer, A.W. Hoovenaar Rutering, 1889. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xB 8472 x 20.00

STOFFEL, J. (red.). De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit. St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jz., 1891. Oorspr. papieren omslag. 129-160 p. Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Bond voor Landnationalisatie. No. 5, Feb. 1891. xB 8473 x 20.00

STOK, J.A. van der. Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum. 's-Gravenhage, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, 1892. Oorspr. omslag. 126 p. Met 3 portretten. - xB 8848 x 18.00

STOKVIS, Z. Het bolsjewistische Rusland. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1932. Oorspr. omslag. 88 p. Radio-voordrachten van de Vara. xT 3301 x 10.00

STOLK, L. Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging). Amsterdam, October, 1923. Gebonden. 102 p. Ills. - xR 6880 x 12.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 1. t/m 32. Redelijk complete set. Mist nr. 2, 24, 27 en 33 t/m 37. Amsterdam, R. Stolk, 1976-1981. 23 afleveringen. Gevouwen bladen. plano 32 cm, gevouwen tot 11 x 15 cm. Nr. 1 (18 sep. 1976) - nr. 37 (18 mei 1983). Verscheen aanvankelijk wekelijks; later onregelmatig en minder frequent
Niet verder verschenen. xY 8672 x 90.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977 Amsterdam, R. Stolk, 1977. Gevouwen blad. Editie 11/12, 29 januari 1977, omslag, opengevouwen, nogmaals, pagina één, twee en drie. xY 3975 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14. Amsterdam, R. Stolk, 1977. Gevouwen blad. Editie 13/14, 21 maart 1977, omslag, opengevouwen, nogmaals, pagina één, twee en drie plus bijlage 1 De Hydra uit 1848, pagina één, twee, drie en vier en bijlage 2 de PZC van van 15 januari 1977, pagina één en twee. (Zonder het vergrootglas). xY 3974 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 21. - 31 mei 1978. Amsterdam, R. Stolk, 1978. Gevouwen blad. Editie 21, 31 mei 1978, omslag, opengevouwen, nogmaals, pagina één, twee, drie, vier, vijf, zes en zeven. Bijlage Metro van 10 mei 1945, pagina één, twee, drie, vier en vijf, zes, zeven en acht. xY 3970 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 22. - 30 september 1978. Amsterdam, R. Stolk, 1978. Gevouwen blad. Editie 22, 30 september 1978, omslag, opengevouwen, nogmaals, pagina een, twee, drie, vier, vijf, zes en zeven plus bijlage. xY 3966 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 25. - 10 maart 1979. Amsterdam, R. Stolk, 1979. Gevouwen blad. Editie 25, 10 maart 1979, voorpagina, opengevouwen, adres, binnenblad één, twee en de bijlage. xY 3967 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979. Amsterdam, R. Stolk, 1979. Gevouwen blad. Editie 26, 7 juli 1979, voorkant, opengevouwen, nogmaals, achterkant, pagina een, twee drie en bijlage wit en blauw. xY 3965 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976. Amsterdam, R. Stolk, 1976. Gevouwen blad. Editie 4, 9 oktober 1976, omslag, opengevouwen, nogmaals, achterkant en voorkant links en rechts uitgelijnd xY 3981 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976. Amsterdam, R. Stolk, 1976. Gevouwen blad. Editie 5, 16 oktober 1976, omslag, opengevouwen, nogmaals, achterkant en voorkant links en rechts uitgelijnd. - xY 8674 x 5.00

STOLK, Rob / J. de Jong / S. Davidson / A. Leeflang. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976. Amsterdam, R. Stolk, 1976. Gevouwen blad. Editie 8, 6 november 1976, omslag, opengevouwen, nogmaals, achterkant en voorkant links en rechts uitgelijnd. xY 3977 x 5.00

STOLK, Rob e.a. De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift Postkrant voor Nederland. Nr 30/31. 12 juni 1981. Amsterdam, R. Stolk, 1981. Oorspr. omslag. 24 p. + bijgevoegd B.B.-bijlage. A-4 formaat xY 7679 x 7.00

STOOP, Paul. De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935. Amsterdam, Sijthoff, 1988. Paperback. 202 p. - xT 1705 x 9.00

STORM, A. e.a. Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij. Z.p. [ ca. 1935]. Oorspr. omslag. 75 p. gestencild. - xY 0076 x 10.00

STRACKE, A. Over Sinte-Lutgart. Maaseik, H. van der Donck, z.j. Geniet. 8 p. - xR 3641 x 7.00

STRAETER, Carl. Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen. Tilburg, W. Bermans, [1901]. Geniet. 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6017 x 8.00

STRIJDKREET. Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898. Snelpersdrukkerij v.h. Leger des Heils, 1898. Oorspr. omslag. 32 x 42 cm. - xY 2216 x 5.00

STRIJDKREET. Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Amsterdam, Leger des Heils, 1923. Krant. 16 p. Ills. - xY 3875 x 8.00

STROETHOFF Jr., F.A. Ik zat achter de tralies. Amsterdam, Ver. Tot Heil des Volks, [1945]. Oorspr. omslag. 68 p. Illustraties Korn. Mulder. - xT 5401 x 20.00

STROOIBILJET. Bolsjewistische Massa Moord. Z.pl. [ca. 1941]. Vouwvel. 4 p. Brochure nr. 765. Strooibiljet, waarin de communistische massamoorden die na 1917 in de Sovjet-Unie plaatsvonden aan de kaak worden gesteld. xY 7426 x 6.00

STRUIK, D.J. Het land van Stevin en Huygens. Pegasus, Amsterdam, 1958. Gebonden 148 p. Ills. - xR 5716 x 9.00

STRUIK, J. De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki. Amsterdam, J.J. Bos, 1918. Geniet. 39 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek No. 1. xT 6673 x 10.00

STRUIK, L.A. Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Oegstgeest, Colomba, 1998. Paperback. 128 p. Een wandeling door de tijd langs een panorama van panelen: verdrukking, strijd, vrijheid, bloei en crisis. Waarheen nu? xR 6987 x 10.00

STUIVELING, G. Kultuur of Barbarisme? Jeugdbond voor Onthouding JVO, De Bilt, 1934. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. verschillende anti-fascistische bijdragen van Stuiveling, Silone, Liepmann, Feuchtwanger, Heinrich Mann, Ernst Toller, Van Hattum. xR 3588 x 12.00

STUIVELING, Garmt. Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid. Amsterdam, Lantaarn, [1939]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6839 x 10.00

STUIVELING, Garmt. Mens, wees vrij! Spreekkoor. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1929. Geniet. 16 p. - xR 5724 x 10.00

STUIVELING, Garmt. Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming? Amsterdam, Lantaarn, [1939]. Oorspr. omslag. 10 p. Uitgave van de Jongeren Vredes Actie voor economische en geestelijke weerbaarheid en tegen ondermijning van de volkskracht door bewapening. xT 6960 x 9.00

STUURMAN, Siep. Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Paperback. 175 p. - xY 1456 x 8.00

STUWE, J.R. van. De Nederlandsche Vereeniging te Londen. [Amsterdam, Vereenigde Drukkerijen, 1923]. Gebonden. 101 p. Met ingeplakte illustraties. - xR 7125 x 10.00

STYL, S. De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam/Harlingen, Petrus Conradi/V. van der Plaats, 1778. 2e druk. Gebonden half leer. LXII + 426 + [6] p. Twee druk: Vermeerderd met een Slotzang, Ter liefde van het Vaderland; door denzelfden. + Fondslijst. [rug hersteld]. xB 5397 x 65.00

SUURHOFF, J.G. Doel en methoden van het vakbondsjeugdwerk. Jeugdraad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag, 32 p. - xY 6053 x 6.00

SUURHOFF, J.G. Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 16 p. - xR 8824 x 8.00

SUURHOFF, J.G. Oud en arm. Wet-Drees. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1946]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7160 x 8.00

SUURHOFF, J.G. Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7831 x 7.50

SWAAY, H. van. Indie in nood. Geen uur te verliezen. 's-Gravenhage, v/h Mouton & Co., 1945. Geniet. 12 p. + bijlage. - xR 7458 x 10.00

SWIECICKI, Marek. Roode duivels in Arnhem. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. 112 p. Ills. - xH 8987 x 10.00

SWIGCHEM, C.A. van. Afbraak of Restauratie. Monumentenzorg in Nederland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Or. omslag. 112 p. Ills. Fibulareeks 14. xL 3021 x 7.50

SWILDENS, Johan Hendrik. Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat. Amsterdam, J.B. Elwe en J.L. Werlingshoff, 1803. Gebonden. XVIII + 119 p. - xR 8379 x 50.00

SYLVESTER SCHAAP, Z. Een vrede met somber vooruitzicht. Letteren en Kunst, [ca. 1917]. Geniet. 12 p. Een gedeelte van dit artikel verscheen in het weekblad De Nieuwe Amsterdammer. xY 0093 x 7.00

T.H. Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling. Voorburg, Uitg. Mij. Voorburg, 1906. Oorspr. omslag. 78 p. - xB 7582 x 15.00

T.T. - de W. Een heilige ontevredenheid. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0514 xx 10.00

TAAT, Jan. Amsterdam heeft het Concertgebouw. Het Parool Amsterdam [1985]. Ingenaaid Ills. 92 p. - xH 6908 x 10.00

TAK, Max. Onder de bomen van het plein. Illustraties Jo Spier. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1963. 2e druk. Paperback. 156 p. Ills. - xY 4777 x 8.00

TAK, P.L. Diagnose. Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag 20 p. [over de spoorwegstaking van 1903]. xR 0971 x 9.00

TAL, Tobias. Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal. Amsterdam, Keesing, 1954. Gebonden. 135 p. Met portret. - xR 4041 x 10.00

TALMA, A.S. De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten. G.J.A. Ruys, Utrecht, 1914. Oorspr. omslag, 74 p. - xT 4212 x 10.00

TAMSE, C.A. (ed.). Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884. Middelburg, 1975. Oorspr. omslag. [128] p. Met foto's Overgedrukt uit Het Archief, uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. xB 7746 x 10.00

TAMSE, C.A. (red.). Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff, 1979. Gebonden. 422 p. Geillustreerd. - xY 0366 x 15.00

TAMSMA, R. De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid. Assen, Van Gorcum & Comp. / Prakke & Prakke, [1966]. Gebonden Stofomslag XXXII + 455 p. + illustraties + losse bijlagen. Sociaal Geografische Studies Nr. 7. xR 3425 x 15.00

TAS, S. De tweede wereldvrede. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1945. Gebonden. 365 p. - xB 8034 x 10.00

TAS, S. Intellect en macht. Haarlem, Eigen Volk, z.j. Gebonden 319 p. Universum Editie. xL 6269 x 9.00

TAS, Sal. De politieke taak der illegale beweging. Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid, [1944]. Geniet, gestencild, 30 p. - xT 7716 x 8.50

TAS, Sal. Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Ingenaaid. 45 p. De Vrije Bladen 18e jaargang mei 1946 Schrift 5. [Omslag licht verkleurd]. xL 7847 x 7.50

[TAS, Sal]. Naar een nieuwe wereldoorlog. [Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid], [1944]. Geniet. 43 p. - xT 7428 x 10.00

TAST, Ton van. De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet. Den Haag, Kompas, 1945. Geniet. 20 p. Oorlogs-prenten-boek xB 2106 x 7.00

TAZELAAR, J.P. Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Breukelen, A.G.D. Gerritsen, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6139 x 10.00

TEDING van BERKHOUT, Govert. De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom. De Boemerang, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 72 p. - xR 0736 x 10.00

TEDING VAN BERKHOUT, N.G. Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf? Drachten, J. Laverman, z.j. Geniet. 7 p. Overgedrukt uit de: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. 1915. - xY 7483 x 7.00

TEGETHOFF, Ralph. Generalmajor Otto Ernst Remer. Kommandeur der Führer-Begleit-Division. DS-Verlag, Riesa, 2001. Einband, Umschlag, Ills., 395 S., 30 x 22 cm. reich bebildert xY 4492 x 30.00

TEIRLINCK, Herman. Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet. Z.p. z.j. Geniet. 5 p. - xR 7453 x 10.00

TELDERS, B.M. Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Oorspr. omslag. 74 p. - xT 7324 x 9.00

TELEX. Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945. 's-Gravenhage, 1945. Vouwblad. 4 p. Ills. Tot mei 1945 illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. Special and first free edition of The Telex. xT 9338 x 8.00

TELLEGEN, E. Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis. Amsterdam, 1969. Geniet. 34 p. - xR 6338 x 25.00

TEMPEL, J. van den. De geesel van dezen tijd. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1931. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0364 x 15.00

TEMPEL, J. van den. De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 29 p. - xT 7313 x 8.00

TEMPEL, J. van den. Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Geniet. 44 p. - xR 7371 x 9.00

TEMPEL, J. van den. Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1947. 2e druk. Gebonden. 255 p. - xM 7329 x 9.00

TEMPEL, J. van den. Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1946. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 255 p. - xY 0225 x 10.00

TEMPEL, J. van der. Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer). Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. - xT 5873 x 8.00

TEMPEL, Jan van den. Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid. Amsterdam, CSP, 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag beschadigd. xT 4807 x 8.00

TEMPEL, Jan van den. De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak. Rotterdam, H.H.A. Wakker, 1910. Gedecoreerde linnen band, XII + 153 p. + adv. Sociale Bibliotheek No. 12 xT 0490 x 10.00

TEMPEL, Jan van den. Hoe de schatkist wordt beheerd! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6389 x 8.00

TENHAEFF, N.B. Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur. Utrecht, A. Oosthoek, 1917. Oorspr. omslag. 42 p. - xT 7485 x 10.00

TERGOUW, J. De Eerste April. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1864. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 6770 x 20.00

TERM, Jac. P. van. Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij. Nijmegen, De Gelderlander, 1905. Oorspr. omslag. 64 p. [binnenwerk roestvlekkig]. xR 8797 x 10.00

TERRAINE, John. Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar. Amsterdam, Elsevier, 1975. Gebonden Stofomslag 304 p. Ills. xM 6265 x 9.00

TETENS, T.H. Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries. Den Haag, Forum boekerij, z.j. Gebonden. 250 p. - xH 5824 x 9.00

THE LOCAL. Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard. Oranjestad, 1955. Oorspr. omslag. 12 p. Geillustreerd. The Local. Aruba's first English Illustrated Weekly volume VIII no. 25 Friday October 21, 1955. xY 3231 x 9.00

THEO, Mr. Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders. Druk van M. de Hondt, Den Haag, [1890]. Oorspr. omslag 32 p. - xB 9679 x 20.00

THEUNISSEN, Paul. 1950: Ontknoping van de koningskwestie. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1984. Paperback. 180 p. Ills. Mens & Tijd. xT 0594 x 8.00

THEUNISZ, Joh. De jeugd en het boek. Uitgave van de Jeugdbond voor Onthouding, 1929. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 5001 x 10.00

THEWISSEN, Charles. Limburg en Oranje. Maastricht, Neerlandia, 1937. Geniet. 17 p. Overgedrukt uit het Dagblad Limb. Koerier van 6 jan. 1937. [bibliotheekstempeltje]. xY 3477 x 8.00

THIJSSEN, Theo. De fatale gaping. Amsterdam, Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1934. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6658 x 20.00

THOENES, P. De verloochening van het Marxisme. Van Gorcum/Prakke, Assen, 1964. Oorspr. omslag 42 p. Uitgegeven voor de Nederlandse Sociologische Ver. [potloodaantekeningen]. xB 9987 x 7.00

THOMAS, Bruno / Ortwin Gamber /Hans Schedelmann. Die schonsten Waffen und Rustungen aus europaischen und amerikanischen Sammlungen. Wiesbaden, R. Lowit, z.j. Bound. 252 p. Ills. - xK 0349 x 20.00

THOMAS, Fred. Amstels Oudste en Eerste Parochie. Amsterdam, Parochie van St. Nicolaas binnen de Veste, [1937]. Geniet. 32 p. Ills. - xR 5663 x 7.50

THOMASSEN, C. Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9049 x 8.00

THOMASSEN, W. De vormgeving van het socialisme en de jongeren. Utrecht, [Je Maintiendrai], 1944. Geniet. 40 p. - xY 0507 x 8.50

THOMASSEN, W. Opening van zaken. Een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid. Studiecommissie uit de S.D.A.P., V.D.B., C.D.U. een deel vande Christofoorgroep en de N.V.B., Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag, 48 p. - xY 6058 x 8.00

THOMPSON, Dorothy. Nieuw Rusland. Vertaling J.L.J.F. Ezerman. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman, [1930]. Gebonden Stofomslag 272 p. Ills. - xR 8222 x 12.00

THOMSON, J. Jac. De Russische ziel en de Westersche cultuur. Zeist, J. Ploegsma, 1917. Gebonden. 142 p. - xR 8572 x 12.50

THOMSON, J. Jac. Elementen eener Socialistische Cultuur. Arnhem, Loghum Slaterus, 1925. Oorspr. omslag. 63 p. Religieus Socialistische Vragen. Uitgave reeks van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland Serie II, nummer 2. xT 4624 x 8.00

THONISSEN, J.J. Le socialisme dans le passé. Vol III. A. Jamar, Bruxelles s.d. (circa 1850), 12x19cm, brochés, 213-292 p. Encyclopédie populaire. Société pour l'Emancipation intellectuelle. xT 3344 x 10.00

THONISSEN, J.J. Le socialisme et ses promesses. (2 tomes). A. Jamar, Bruxelles s.d. (circa 1850), 12x19cm, 2 volumes brochés, 122 + 100 p. Encyclopédie populaire. Société pour l'Emancipation intellectuelle. xT 3343 x 30.00

THOOLEN, F.J. Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Omslagontwerp MW. xY 3516 x 12.00

THORBECKE, J.R. Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1873. Oorspr. omslag. IV + 82 p. - xB 6297 x 16.00

THORBECKE, J.R. De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets. Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1996. Gebonden. XX + 628 p. Los deel. RGP kleine serie: 78. [bibliotheekstempeltje, sticker op rug]. xR 2230 x 15.00

[THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Ingenaaid. 543p. Tweede deel 1820-1825. xR 1645 x 15.00

[THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820. Utrecht, Kemink en Zoon, 1955. Gebonden rood linnen. 443 p. Historisch Genootschap 4e serie no. 3. xL 7809 x 15.00

[THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820. Utrecht, Kemink en Zoon, 1955. Ingenaaid. 443 p. Historisch Genootschap 4e serie no. 3. xT 1137 x 12.00

[THORBECKE] HALL, H. van. Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke. Leiden, A.W. Sythoff, 1862. Oorspr. omslag. 24 p. - xB 1805 x 12.00

[THORBECKE] MANGER, J.B. jr. Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde. Utrecht, HES, 1986, 2e druk. Paperback. 157 p. - xL 9309 x 8.00

[THORBECKE] VERKADE, W. Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus. De Walburg Pers, Zutphen, 1974. Oorspr. omslag Ills. 328 p. Gelderse Historische Reeks IV. xB 8235 x 10.00

[THORBECKE] WIT, C.H.E. de en J.R. Thorbecke. Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1980.Gebonden. 373 p. Sunschrift 153. xB 1366 x 10.00

[THORBECKE]. Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting. Leiden, E.J. Brill, 1916-1918. Oorspr. omslag. 275 p. Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden. xL 9344 x 20.00

THOREZ, Maurice. Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire. Paris, z.p. Geniet. 31 p. - xY 1445 x 10.00

THOREZ, Maurice. Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite. Paris, Editions du Parti Comumuniste, 1945. Broche. 64 p. Xe Congres National du Parti Communiste Francais Paris 26-30 juin 1945. xY 0115 x 10.00

THYS, Augustin. La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits. Anvers, H. & L. Kennes, 1888. Gebonden. 420 p. Nouvelle edition, remaniee et augmentee d'environ 100 pages. xR 7111 x 20.00

TIDEMAN, J. Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877. Leiden, B. Blankenberg, 1877. Oorspr. omslag. 7 p. - xT 9435 x 15.00

Tielman, Rob. Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging. Meppel, Boom, 1982. Paperback 336 p Overzicht van aard en omvang van de maatschappelijke achterstelling van homoseksuele mannen en vrouwen in de loop der eeuwen, en het verzet tegen die achterstelling vooral in deze eeuw. xR 3091 x 12.00

TIELROOY, Johannes. Humanisme en Godsdienst. Amsterdam, De Dageraad, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1211 x 8.00

TIENHOVEN, Han van. Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders). Amsterdam, Jac. G. Robbers, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 4376 x 8.00

TIGGERS, Piet. (red.). Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1929. Oorspr. omslag. 78 p. Geillustreerd. Bijzonder voor onze Rode Valken gerangschikt. xY 1418 x 8.00

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. Historische tijdschriften. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986. Oorspr. omslag. 339-687 p. 99ste jaargang 3/4 1986. xB 8893 x 9.00

TIJHUIS, A. (ed.). Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser. Groningen, J.B. Wolters, 1963. Paperback. 71 p. Samengesteld door A. Tijhuis, P.A.L. Oppenheimer en M.C. Brands. xB 7823 x 9.00

TILANUS, J.W.R. De vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Historische schets. Amsterdam, [1907]. Geniet. 31 p. Overgedrukt uit Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde. xT 5636 x 8.50

TILLING, Oom. De Jeugd van Frans Richter. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 124 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling xR 4756 x 12.00

TIME Pony Edition, nummer 23. Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts). Chicago, December 4, 1944. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. This edition is specially printed for members of the U.S. Armed Forces overseas. xT 7910 x 10.00

TIMMERMAN, Anna. Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007. Paperback, Ills., 178 p. voorwoord Ed van Thijn xY 5767 x 8.00

TIMMERMANS, B.J.H.M. Montaigne en onze tijd. P. Noordhoff, Groningen-Batavia, 1933. Rede uitgesproken...ter herdenking van de vierhonderdjarigen geboortedag van Montaigne (28 februari 1533). Iets roestvlekkig. xT 0739 x 8.00

TIMMERMANS, Jan. T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat. Antwerpen, Volksuniversiteit, 1936. Oorspr. omslag. 72 p. Uitgave Volksuniversiteit Herman van den Reeck 4e jrg. nr. 17/18 Januari 1936. xT 4765 x 10.00

TIMOTHEUS. Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1937. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. - xT 6102 x 10.00

TINBERGEN, J. e.a. Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1945. Geniet. 60 p. Beschouwingen van J. Tinbergen, R.P. Cleveringen, M.F.J. Cool, W.F. Lichtenauer, H.G. van Beusekom, E. Henny, R.A.Th. Gevers Deynoot, J. Everts. Eerder gepubliceerd in het weekblad Economisch-Statistische Berichten. xT 4260 x 7.00

TJASINK, J. Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon, 1861. Oorspr. omslag. [6] p. - xY 3926 x 9.00

TJEBBES, P. Socialisatie en zonde. Amsterdam, Stili Novi, [1923]. Oorspr. omslag. 18 p. - xR 7734 x 8.50

TODTS, Herman. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965. Davidsfonds, Leuven, 1967. Paperback 357 p. + platen. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 105 - 1967-2 xR 3965 x 10.00

TODTS, Herman. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong. Davidsfonds, Leuven, 1971. Gebonden Stofomslag 332 p Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 117 - 1971-2 xR 3969 x 10.00

TODTS, Herman. Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie. Leuven, Davidsfonds, 1975. Paperback. 260 p. + illustraties. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. xT 2753 x 10.00

TOLAND, John. De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 474 p. Illustraties bijeengebracht door Giancesare Gamba. xK 0006 x 9.00

TOLAND, John. Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 454 p. Vertaling Ton van Beers. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0012 x 9.00

TOLLEBEEK, Jo. De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie. Amsterda, Bert Bakker, 1994. Paperback. 249 p. Ills. - xT 0603 x 8.00

TOLSTOY, Leo. Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis]. Drukkerij Vrede, 's-Gravenhage, 1901. Oorspr. omslag 84 p. - xR 0647 x 15.00

[TOLSTOY, Leo]. E.S.R.I. Le Tolstoisme et l'Anarchisme L'Humanite Nouvelle, Paris, 1900. broche 12 p. Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris (ESRI) xR 0652 x 12.00

TOONK, Werner. Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad. Amsterdam, 2010. Oorspr. omslag 143 p. over zijn deelname aan het stadsdeelbestuur van Amsterdam Oud-West xR 3733 x 7.00

TOREN, H. van den. Brief aan Winston Churchill. Amsterdam, 9 Mei 1945. Los vel. 16 x 24 cm. - xY 2026 x 5.00

TORLEY DUWEL, C.L. Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles. [La Haye], 1923. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1867 x 8.00

TOUSSAINT, A.L.G. Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1874. Papieren omslag. 48 p. omslag gelithografeerd in zwart en goud xR 6051 x 15.00

TOYNBEE, Arnold J. Het bloedig juk van den Turk. London, Hodder & Stoughton, 1917. Geniet. 32 p. De bevrijding der volken die thans gebukt gaan onder het bloedig juk van den Turk... en De uitdrijving uit Europa van het Ottomansche Rijk, dat zich zoo grondig onvatbaar voor Westersche beschaving heeft betoond... Gemeenschappelijke Nota der Geallieerden, ter beantwoording van Predsident Wilson. xR 5284 x 8.00

TRAA, M. van. (Voorzitter). Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden. 's-Gravenhage, Sdu, 1996. Paperback. 487 p. - xW 7290 x 10.00

TREITSCHKE, Carl. Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde. Leipzig und Altenburg, F.A. Brockhaus, 1814. Oorspr. omslag. 181 p. - xY 3404 x 40.00

TREUB, M.W.F. De economische toekomst van Nederland. Haarlem/Amsterdam, H.D. Tjeenk Willink & Zoon/Scheltema & Holkema, 1917. Ingenaaid. VIII + 208 p. - xT 4400 x 10.00

TREUB, M.W.F. Over Cooperatie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. Oorspr. omslag. 32 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xR 8542 x 10.00

TREUB, M.W.F. Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Gebonden. 331 p. - xT 2478 x 10.00

TREVOR-ROPER, H.R. De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Gebonden. 333 p. - xH 2882 x 8.00

TREVOR, John. De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert. Maastricht, Pieters & Co., Een onuitgesproken rede tot de buitenlandsche leden van Het Internationale Socialistische Congres gehouden te Londen, Juli 1896. xR 4500 x 10.00

TRICHT, Coen van. Abortus. Het recht van de vrouw. Bussum, W. de Haan, 1970. Paperback. 204 p. - xL 0378 x 9.00

TROELSTRA P.J. De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph. Amsterdam, J.A. Fortuin, 1898. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8789 x 10.00

TROELSTRA, Dirk. Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf. Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1854 x 10.00

TROELSTRA, P.J. De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 35 p. - xR 3396 x 9.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2102 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 2e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2101 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 3e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2100 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. 9e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 2252 x 8.00

TROELSTRA, P.J. de Soc.-demokratie na den oorlog. Gebr. Westerlaan, Berlikum (Fr.), 1921. Oorspr. bedrukt omslag 56 p. op omslag: De Sociaal-Demokratie na den oorlog, xR 3575 x 10.00

TROELSTRA, P.J. De Sociaal-Demokratie na den oorlog. Berlikum, Gebr. Westerlaan, 1921. Geniet. 56 p. - xR 7395 x 12.50

TROELSTRA, P.J. De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 32 p. Rede gehouden voor de federatie Amsterdam der S.D.A.P. op 26 october 1917 in het Concertgebouw. xR 6690 x 8.00

TROELSTRA, P.J. De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903. S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 28 p. - xT 7872 x 9.00

TROELSTRA, P.J. De wereldoorlog en de sociaaldemocratie. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 132 p. - xR 3395 x 10.00

TROELSTRA, P.J. Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924. Amsterdam, Boekhandel en Uitgevers Mij. Ontwikkeling, 1924. Geniet. 29 p. - xT 2047 x 8.50

TROELSTRA, P.J. Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1928-1930. 2e druk. Gebonden. 278 + 331 + 334 + 83 p. Ills. - xY 2892 x 20.00

TROELSTRA, P.J. Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1906. Oorspr. omslag onafgesneden 150 p. - xR 3577 x 12.00

TROELSTRA, P.J. Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. (art deco) omslag. 24 p. - xT 2104 x 8.00

TROELSTRA, P.J. Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1904. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0702 x 8.00

TROELSTRA, P.J. Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern. Luzern, Grutliverein, 1919. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5373 x 12.50

TROELSTRA, P.J. Verspreide stukken (1892-1898). H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 176 p. - xT 6206 x 20.00

TROELSTRA, P.J. Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag 43 p. - xR 0710 x 8.00

TROELSTRA, P.J. Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf. Ontwikkeling, Amsterdam, [1926]. Gebonden Stofomslag 47 p. stofomslag George van Raemdonck xR 3401 xx 20.00

[TROELSTRA, P.J.]. De Staatsgreep van Mr. P.J. Troelstra. Amsterdam, Nationaal Arbeiderssecretariaat in Nederland. [1918]. Vouwblaadje. 8 p. - xY 8066 x 7.00

TROELSTRA, Pieter Jelles. De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer. Groningen, Vredevoogd & Co., [1900]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 3285 x 10.00

[TROELSTRA] Bakker, Piet (ed.). Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1930. Oorspr. bedrukt omslag Ills. 80 p. Stemmen en stemmingen uit eigen en andere kring na het verscheiden en de begrafenis van mr. P.J. Troelstra. xR 3398 x 9.00

[TROELSTRA] HAHN, Albert. Troelstra in de karikatuur. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1920. Gebonden. 178 p. Ills. - xB 8847 x 15.00

[TROELSTRA] HUETING, Ernest / Frits de Jong EDZ. / Rob Neij. Troelstra en het model van de nieuwe staat. Assen, Van Gorcum, 1980. Paperback. X + 288 p. Ills. Sociaal Historische studien VII. xR 0044 x 15.00

TROSEE, J.A.G.C. De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen. Bergen op Zoom, Gebrs. Juten, 1931. Geniet. 23 p. Overgedrukt uit Taxandria XXXVIII. xR 5768 x 7.00

TROTSKY, L. Europa en Amerika. De Proletarier, Gent, 1927. Oorspr. bedrukt omslag 142 p. - xR 0261 x 30.00

TROTSKY, Leon. Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International Pioneer Publishers, New York, 1937. Orig. wrappers 29 p. - xR 0745 xx 18.00

TROTSKY, Leon. The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International. Workers' International League, Fourth International, [1938]. Orig wrappers 48 p. - xR 0746 xx 20.00

TROTZKI, L. Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten! Buchhandlung des Arbeitsbundes, Basel, 1918. Brochure 29 p. - xR 0747 xx 20.00

TROTZKI, L. De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme. De Vlam, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0268 x 12.00

TROTZKI, L. De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen. Revolutionnair Socialistische Partij, Amsterdam, [ca. 1931]. Oorspr. omslag n.p. - xR 0263 x 15.00

TROTZKI, L. Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky. Hamburg, Verlag der Kommunistischen Internationale Auslieferungsstelle fur Deutschland Carl Hoym, 1921. Oorspr. omslag. 161 p. Bibliothek der Kommunistischen Internationale IV. xT 7892 x 12.00

TROTZKI, L. & G. Sinowjew. Uber die Rote Armee. Buchhandlung des Arbeitsbundes, Basel, 1919. Brochure 57 p. Rede gehalten in der Sitzung des altrussischen Central-Exekutiv-Komitees der Arbeiter-, Bauern-, Soldaten- und Kosaken-Deputierten am 22. April 1918 zu Moskau. xR 0748 xx 30.00

TROTZKI, Leo. 4de Internationale en de USSR. Rev. Soc. Partij-Holland, Zaandam, [ca. 1933]. Oorspr. omslag 32 p. potoodonderstrepingen xR 0262 x 20.00

TROTZKI, Leo. Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen. Amsterdam, Van Gennep, 1978. Paperback. 1462 p. - xY 1676 x 20.00

TROTZKI, Leo. Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag. Promachos-Verlag, Belp-Bern, 1918. Broschiert 120 S. - xR 0296 x 12.00

TROTZKY, Leo N. De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst. J. Emmering, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag XXIII + 93 p. - xR 0266 x 15.00

TROUGHTON, Ernest R. Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel. Blaricum, C. van Santen, 1946. Gebonden. 151 p. Ills. - xT 4399 x 8.50

TROUW. Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin. Rotterdam, 1945. 1 vel. Voorkant foto Wilhelmina, achterkant tekst. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2795 xx 6.00

TULDER, Roland van (Ed.). Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig. Amsterdam, 1994. Ingenaaid. 82 p. Ills. - xK 1506 x 7.00

TUNTLER, H.J. Zorg voor ons allen, van jong tot oud.... Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Uitgave van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. xT 5925 x 8.00

TUSSENBROEK, Catharine van. Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. 3e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit: Belang en recht, 3e jrg., no. 49. xT 6216 x 9.00

TYPHOON. Typhoon. 2e jaargang nr 53 - 54 - 56 - 57. maart - april 1945. Zaandam, 1945. Oorspr. omslag. 4 losse afleveringen. illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2039 x 8.00

U.J.D. Wat de Nederlander nog wel kan doen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0909 x 8.50

UBACHS, M. Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat. Link, Nijmegen, 1976. Paperback XVIII + 237 p. Heruitgave van het in 1934 gepubliceerde werk; ingeleid en voorzien van aantekeningen, een chronologie en en personenregister door Jos Perry. Link-Paperback 7. xR 5032 x 8.00

UIJTERSCHOUT, I.L. Onze Gedenkteekenen, een Nationaal bezit. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1941. Ingenaaid. 100 + 14 p. Ills. - xL 7907 x 9.00

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Oorspr. omslag, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 9028 x 50.00

ULFERS, S. Charles Kingsley. Een Christen-socialist. Doetinchem, W.H. Zurich, [1888]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3248 x 8.50

UMRATH, H. Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging. Amsterdam, Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, z.j. Geniet. 24 p. - xH 9518 x 6.00

UTRECHT, Ernst. Indonesie's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie. Van Gennep, Kritiese Bibliotheek, Amsterdam, 1979. Paperback, 208 p. - xY 4860 x 8.00

UYTENDOORN, Corry. Middenstandsvrouw. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 4. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6888 x 15.00

UYTENDOORN, Corry. Van vrouwenwerk. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 28 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 10. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6886 x 15.00

UYTENDOORN, Corry. Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 19 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 5. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6887 x 15.00

UYTENDOORN, Corry. [=J.C.M. Kaller-Wigman]. Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 8. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6580 x 15.00

UYTTENBOOGAARD, Cor. Gevangene no. 634. In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, John Kappee, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xR 8403 x 9.00

VAAL, August. 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Overdruk: De Gemeenschap, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbare Dienst. xT 6742 x 8.00

VAART. Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei.... Zaandam, 1945. 3 losse bladen. 6 p. 22 x 28 cm - xY 2081 x 4.50

VAKBEWEGING. Actie! Orgaan van de linkervleugel in de Vakbeweging. Kameraden! Elke week grijpt de crisis verder om zich heen...... [Amsterdam, 1934]. Een Vel 24 x 15 cm. - xY 8218 x 5.00

VALCKENIER KIPS, J.H. Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek. 's-Gravenhage, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1918. Oorspr. omslag. IV + 47 p. - xT 6874 x 8.50

VALENTIN, Veit. Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848. Berlin, Ullstein, 1930/31. Einband Umschlag. 662 + 770 p. [Library stamp]. xL 6352 x 40.00

VALK Lz., M. De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf. H . Masereeuw, Rotterdam 1897. Oorspr. omslag 127 p. achterzijde omslag ontbreekt xT 1996 x 18.00

VALK, M.H.A. van der. Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast. Rotterdam, Drukkerij Grafeno, [1946] 2e druk. Geniet. 32 p. - xR 7609 x 10.00

VALK, M.H.A. van der. Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers. Rotterdam, W. Zwagers, 1946. Geniet. 32 p. Geillustreerd door Ton van Tast [=Antonius van der Valk]. Ter gezegende nagedachtenis van hen en haar, die vielen 1940-1945. xR 5959 x 15.00

VALK, W. Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst. Amsterdam, Jacob van Campen, 1948. Gebonden stofomslag. 183 p. Ills. - xL 3397 x 10.00

VALKENBURG, C.T. van. J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid. Amsterdam/Antwerpen, Pantheon/L.J. Veen, 1946. Gebonden 80 p. Ills. Lux et Humanitas 1. xL 4058 x 5.00

VALKHOFF, J. De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland. Groningen, P. Noordhoff, 1929. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 9810 x 8.00

VALKHOFF, J. Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil. Amsterdam, Kosmos, 1935. Oorspr. omslag. 100 p. Omslagontwerp: Van Looy. xT 3612 xx 20.00

VANDERHEYDEN, F. Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland. Gent, Drukkerij Erasmus, 1957. Ingenaaid. 617-671 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededeelingen nov.-dec. 1957. xB 6647 x 7.50

VANDERKINDERE, Leo. De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq. Gent, J. Foucaert, 1893. Gebonden. 584 p. Ills. - xT 3063 x 30.00

VANDERVEKEN, G. van. Education Morale et Jeunesses Socialistes. Bruxelles, Imp. Cooperative Lucifer, [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Omslagontwerp: H. Baluschex. xT 3573 xx 12.00

VANDERVELDE, Emiel. Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma. Brussel, De Wilde Roos, 1924. Oorspr. omslag. 319 p. - xT 8070 x 15.00

VANDEWIELE, APR. L.J. Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie. Beveren, Orion, 1981. Gebonden. 379 p. Ills. - xB 2462 x 20.00

VANDEWOUDE, G .van. Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone). Brugge, Wiek op, 1942. Oorspr. omslag. 198 p. Ills. - xT 3518 x 20.00

VANEL, C. Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 0914 x 8.50

VANVUGT, Ewald. Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West. Babylon-De Geus Amsterdam 1996. Paperback Ills. 223 p. - xL 6995 x 10.00

VAREKAMP, T. Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad. Amsterdam, 1960. Geniet. 36 p. - xR 5573 x 7.50

VARGA, Eugen. De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1921]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag aan randen verkleurd. xT 7730 x 10.00

VARLIN, Eugene. La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913. Paris, 1913. Broche. 513- 592 p. - xY 3747 x 9.00

VAS DIAS, M.J.Th. Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering. Ontwikkeling, Amsterdam, [ca.1924]. Oorspr. (art deco) omslag, 39 p. - xT 2859 x 8.00

VAZQUEZ de PRADA, V. Filips II. Heerser van een wereldrijk. Fibula-Van Dishoeck,Bussum, 1975. Gebonden stofomslag. Ills. 170 p. Grote Fibula Serie xR 3298 x 9.00

VDSA. Stemmen uit Duitsland. De culturele vernieuwing in Duitsland.Vereniging van Duitse Statenloze Antifascisten in Nederland. Amsterdam, 1946. 14 gestencilde bladen. - xY 2041 x 8.00

VEAUCE, Eugene. L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle. Lyon, 1957. Broche. 236 p. Ills. Genummerd 116/325 exx. xL 7288 x 18.00

VEEGENS, D. Historische studien. Twee delen. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1884. Gebonden. 313 + 365 p. Uitgegeven door J.D. Veegens. [bibliotheekstempeltje]. xL 4581 x 30.00

VEEGENS, J.D. De Fransche omwenteling. M.E. de Grauw, Ouderkerk bij Amsterdam, [1899]. Oorspr. omslag 23 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Enkel strepen in de marge xB 9663 x 15.00

VEEN, E. Schadevergoeding door annexatie (aankoop). Amsterdam, L.J. Veen, 1945. Geniet. 37 p. Reeks: Na-oorlogsche problemen. xT 3105 x 7.00

VEEN, Jos van. Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Leiden, A.H. Adriani, 1910. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 6687 x 10.00

VEENENDAAL, E.J. Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk. Utrecht, J.J.H. Kemmer, 1869. Oorspr. omslag. 191 p. - xL 8385 x 12.00

VEENHOF, C. en A. Zijlstra. Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep. Goes, Oosterbaan & le Cointre, 1948. Oorspr. omslag. 148 p. - xY 2495 x 10.00

VELD, Renee in 't. Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk. Zutphen, Walburg Pers, 1995. Paperback. 166 p. Ills. - xH 0088 x 9.00

VELDE, Marcel van de. Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918. 's-Gravenhage, De Veste, 1941. Gebonden. 269 + XLVII + 18 p. - xR 6846 x 75.00

VELDMAN, H.S. Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland. Delft, Kleyn van Willigen, 1898. Oorspr. papieren omslag. VIII + 105 p. Omslag gebruikssporen. xR 4715 x 15.00

VELSENS ADVERTENTIEBLAD. Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Velsen, J.P. Nauta, 1898. Krant. 4 p. Met vele advertenties. Ymuidens gratis advertentieblad No. 174. Zaterdag 3 September 1898. 4e jaargang. xY 3872 x 5.00

VEN, D.J. van de. Neerlands Volksleven. Amsterdam, Dalmeijer, z.j. 1e - 5e duizendtal. Gebonden. 366 p. Ills. Rode kunstleder band. xT 9066 x 25.00

VEN, D.J. van der. Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken. Leiden, Batteljee & Terpstra, z.j. Gebonden. 158 p. Met 5 x 11 afbeeldingen buiten den tekst en 6 x 11 tekstillustraties, melodieen, proclamaties, reglementen, enz. [Op band kleine beschadiging]. xH 6664 x 15.00

VEN, D.J. van der. In de bloeiende hof onzer volkscultuur. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 88 p. Met illustraties van Els van Erven Dorens. Schijnwerpers 37. xL 2804 x 8.00

VEN, D.J. van. Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken. Heerlen, Winants, z.j. 2e druk. Gebonden. 246 p. Met 6 x 11 afbeeldingen buiten de tekst en 8 x 11 tekstillustraties, melodieen, proclamaties, regelementen, enz. Ingeleid door Anton van Duinkerken. xL 7621 x 15.00

VENEMA, Adriaan. Mussert. Amsterdam, Toneelgroep Centrum, 1973. Geniet. 38 p. Ills. Premiere september 1973 Stadsschouwburg Haarlem. xT 7208 x 7.50

VENLOOSCH WEEKBLAD. Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging. Venlo, Wed. H. Uyttenbroeck, 1898. krant. 4 p. Ills. Venloosch Weekblad 36ste jaargang 31 Augustus 1898. xY 3878 x 5.00

VERAART, J.A. Holland. Preface by G.N. Clark. London, Macdonald & Co., 1945. Second impression. Bound dustjacket. 152 p. - xT 2017 x 10.00

VERAX. [= Van F. Gunst]. De ontbinding. Een staatsgreep. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1894. Oorspr. omslag. 7 p. - xY 0683 x 8.00

VERBEKE, Luc. Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts. Antwerpen/Utrecht, Standaard, 1970. Paperback. 245 p. - xT 0847 x 9.50

VERBERNE, L.G.J. Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen. Utrecht, Het Spectrum, 1958. Pocket. 224 + 206 p. Ills. Prisma Boeken 374/375. mooi exemplaar. xR 6908 x 8.00

VERBERNE, L.G.J. In den spiegel van het verleden. Historische opstellen. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1947. Gebonden. 325 p. Ills. De Nederlanden. een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden. Eerste deel. xK 6931 x 10.00

VERBORG, O. Het historisch materialisme. Pegasus, Amsterdam, 1937. 2de omgewerkte, verbeterde druk, Oorspr. omslag, 125 p. - xY 6051 x 8.00

VERBRAAK, H.C. Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899. Breda, F. van Schijndel, 1899. Herbonden. 36 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xR 8530 x 20.00

VERDEDIGINGS-KOMITEIT. Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman. Antwerpen, Drukkerij Excelsior, [ca.1920]. Oorspr. omslag. [32] p. - xY 1416 x 10.00

VEREENIGING tot HEIL des VOLKS. Zeven en vijftigste Verslag van de Werkzaamheden der Vereeniging tot Heil des Volks, afdeeling Amsterdam. Gedrukt bij C.A. Spin & Zoon, [Amsterdam], 1912. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. betreffende hare bewaarscholen voor havelooze kinderen in de Willemstraat en de Barndesteeg etc. Los bijgesloten een ingevulde kwitantie en een aanmeldingsformulier. xT 9393 x 15.00

VERENIGING NEDERLAND INDONESIE. Verklaring van de Vereniging Nederland Indonesie. Lijst van adhaesiebetuigers. Amsterdam, Ver. Nederland Indonesie, 14 januari 1958. Vouwvel. 6 p. 21 x 14 cm. - xY 7322 x 6.00

VERHAGEN JR., H. en F. Kapteijn. In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen. J.C. Dalmeijer, Amsterdam, [1908]. Gedecoreerde linnen band, Ills., 254 p. met talrijke illustratiën xT 3031 xx 35.00

VERHEY, Harry (voorw.). De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland. Amsterdam, C.P.N., [1950]. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 7165 x 8.00

VERHEYDEN, Prosper. Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752. Maaseik, Van der Donck-Robyns, 1943. geniet. 45-73 p. Overdruk uit Maandschrift Limburg XXIVste Jaargang 1943. xR 3664 x 8.00

VERHOFSTADT, Guy. De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Paperback, 384 p. - xY 4395 x 10.00

VERHORST, A. Marnix van Sint Aldegonde of De Zeeuwse Vrijheidsheld. J.M. Bredee, Rotterdam, [1916]. halflinnen gebonden, Ills., 160 p. illustraties Willy S[luiter]. xY 3150 x 7.00

VERITAS. De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij. Utrecht, J.J.M. Molijn, 1911. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 2009 x 10.00

VERITAS. [=A.M. Anderson]. Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken. St. Anna Parochie, J. Kuiken Jz., 1886. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6603 x 10.00

VERMANDERE, Martine. Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie. Antwerpen, 1995. Gebonden Stofomslag 142 p. Ills. - xT 0688 x 20.00

VERMEERSCH, Arthur J. Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z. Leuven/Paris, Nauwelaerts/Beatrice Nauwelaerts, 1965-1968. Oorpr. omslagen. 485 + 673 + 43 p. Drie delen. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine. Bijdragen / Cahiers. 42 en 50. [Met opdracht en gesigneerd door de auteur]. xT 0798 x 75.00

VERMEULEN, P.J.F. De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1891. Gebonden halflinnen. 62 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2563 x 10.00

VERNADSKI, George. Geschiedenis van Rusland. Twee delen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 1e druk. Gebonden 280 + 294 p. Ills. Vertaald door T. Eekman en J. Schoorl. [bibliotheekstempeltje]. xL 4634 x 25.00

VERROEN, Th.J.L. Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure. Doorn, 1992. Oorspr. omslag, Illustraties, 40 p. 21 x 21 cm. Nederladse en Franse tekst. xY 3809 x 9.00

VERSCHAVE, Paul. De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch. Kampen, J.H. Kok, 1911. Gebonden. 270 p. - xR 6714 x 10.00

VERSCHILLENDE AUTEURS. Menschen die die Welt regieren. Amsterdam, Weltfrieden Verlag, 1930. Gebonden. 144 p. tekst + 51 foto's. [Groot formaat]. xB 6382 x 35.00

VERSTEGEN, S.W. Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830). De Walburg Pers, Zutphen, 1990. Paperback, Ills., 211 p. Gelderse Historische Reeks XIX xY 1218 x 10.00

VERSTRAETEN, Jos. Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch. Boxtel, Henri Bogaerts, 1944. Oorspr. omslag. 31 p. [Omslag licht beschadigd]. Bevrijdings-Serie nr. 1. xT 0806 x 10.00

VERVAART, J.A. Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1923. Oorspr. omslag. 23 p. Uit de bibliotheek van P.J. Troelsta. xY 1369 x 8.50

VERVIERS, Emile. Eenige beginselen der Gemeente-Financien. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 49 p. Politieke en Sociale Studien, tiende reeks nr. 4. [bibliotheekstempeltje]. xT 4274 x 8.50

VERVIERS, Emile. Opstand in de Jordaan. Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij (NENASU), Utrecht, 1934. Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit Nieuw Nederland, No. 3, augustus 1934. xT 4081 xx 45.00

VERWEIJ, M.S. e.a. Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie. Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, Woerden, 1989. Oorspr. omslag, Ills., 70 p. Stichts-Hollandse Bijdragen 20 xY 1278 x 8.00

VESTERS, J.A. Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije. VOBI, de Volkskrant Bibliotheek, Utrecht, 1938. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 144 p. snede roestvlekkig. Fraai omslag. xR 6371 x 20.00

VETH, Cornelis. Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945. Amsterdam, De Telg, [1945]. Oorspr. omslag. [63] p. Geillustreerd. 12 x 10 cm. - xT 7439 x 10.00

VETH, P.J. Onze Transvaalsche Broeders. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1881. Oorspr. omslag. 85 p. Vermeerderd met een naschrift. Uitgegeven ten voordeele van de Transvaal. [rugje omgeplakt]. xR 6762 x 15.00

VEUILLOT, Louis. De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester. Rosendaal, J. Suykerbuyk, 1866. Oorspr. papieren omslag. 130 p. - xB 6894 x 12.00

VIES, A.B. van der Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk. Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag. 31 p. Publicaties van den Algemeenen Nederlandsche Bond Vrede door Recht. xR 7299 x 10.00

VIJLBRIEF, I. Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts. Amsterdam, E.M. Querido, 1950. Gebonden Stofomslag 333 p. - xR 2494 x 10.00

VIJLBRIEF, N. & Ch. G. Cramer. Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk. Amsterdam, Arbeiders-Jeugdcentrale ( A.J.C.). [ca. 1930]. Boekenlijsten voor Arbeiders nr. X en XI. - xY 3024 x 9.00

VIJVER, H. van de / R. Van Doorslaer / E. Verhoeyen. Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2. DNB/ Pelckmans, Kapellen, 1988. Oorspr. omslag, Ills., 112 p. Belgie in de Tweede Wereldoorlog. Een reeks begeleidende uitgaven bij de BRT-programma's xT 9080 x 9.00

VIJVER, Steven van de. Afrika is besmettelijk. Ervaringen van een arts zonder grenzen. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2009. 5e druk, Paperback, Ills., 271 p. - xY 4396 x 8.00

VILLETARD, Edmond. Geschiedenis van de Internationale. K.H. Schadd, Amsterdam, 1871. Gebonden 208 p. Naar de officieele bescheiden beschreven. Vertaald door S.M.N. Calisch. xR 0648 xx 30.00

VINKS, Jos. Borms. Brechts/Antwerpen, De Roerdomp, 1974. Paperback. 312 p. Met foto's uit het archief van Nestor Gerard. - xT 0802 x 10.00

VINKS, Jos. Nationalisme in Vlaanderen. Antwerpen, Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, 1976. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4809 x 10.00

VIRULY, A. Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger. Twee brochures 1936. Vouwvellen. [4] + [4] p. - xY 8139 x 6.00

VIRULY, A. Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit. Lantaarn, Amsterdam, [ca. 1936]. Oorspr. omslag, 30 p. + adv. omslag Brögel xT 5936 xx 10.00

VIRULY, A. Ons land en het geweld. Amsterdam, Lantaarn-uitgeverij, [1938]. Geniet. 30 p. A. Viruly: Gezagvoerder bij de civiele luchtvaart. Omslagontwerp: Brogel. xT 4110 xx 12.50

VIS, Jurjen. De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002. Boom Amsterdam 2002. Ingenaaid Ills. 240 p. - xH 7784 x 10.00

VIS, Jurjen. Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam. Amsterdam, Boom, 2008. Gebonden Stofomslag 299 p. Ills. - xT 5281 x 18.00

VISSCHER, Anne. Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946. Amsterdam, Tabula, 1982. Paperback. 143 p. - xK 2151 x 8.00

VISSCHER, H en P.A. Diepenhorst. (red). Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving. Utrecht, C.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslagen. 5 afleveringen. Serie Politieke Vluchtschriften. Omslagen smoezelig. xY 0538 x 20.00

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Gebonden. 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xR 9731 x 10.00

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gedecoreerde linnen band, 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xR 9873 x 20.00

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag. 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. Omslag S.H. de Roos. xT 2898 x 10.00

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Gedecoreerde linnen band, 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xT 3078 x 15.00

VISSCHER, R. Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1908. Vernieuwd omslag met opgeplakt het originele omslag, onafgesneden, IV + 241 p. Met 3 [losse] kaarten en 25 afbeeldingen. diverse bibliotheekstempels, goed binnenwerk. xT 9512 x 25.00

VISSER VAN NIEUWPOORT, A. De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus. Amsterdam, De Telg, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1848 x 8.00

VISSER, Irmin. Het Slot te Zeist. De Bataafsche Leeuw. Amsterdam/Dieren, 1986 Gebonden, Ills., 151 p. - xY 1519 x 10.00

VISSER, Louis de. Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 7752 x 10.00

VISSER, Piet. Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Knijnenburg, Krommenie, 1996. Gebonden Stofomslag, Ills. 168 p. Mooie productie. xK 5457 x 25.00

VISSERING, Gerard. De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Geniet. 30 p. 2e oplaag. - xT 8061 x 8.50

VISSERING, S. Gijsbert Karel van Hogendorp. De Gids, 1855. Papieren omslag. 34 p. Overdruk uit: De Gids 1855 Nr. 9. xR 4473 x 8.50

VISSERING, S. Tochten naar het Noorden. S.l. 1883. 14 p. - xB 7876 x 10.00

VLAANDEREN, Andre (illustraties). Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin. Beverwijk, Algemeene Boek- en Papierhandel C. Dingler, 1923. Gebonden.. 64 p. Ills. - xY 4672 x 20.00

VLAGSMA, J. Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw. Leeuwarden, O. Stellingswerf, 1891. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven ten voordeele van het hulpbehoevend gezin van den Schrijver. xT 6606 x 10.00

VLEMING, J.L. Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie. Door de Belasting-Accountsdienst. Weltevreden, Landsdrukkerij, [1925]. Gebonden. XI +287 p. Ills. Uitgave volkslectuur nr 730. Dienst der Belastingen in Nederlandsch-Indie. xT 3952 x 20.00

VLETTER, A. de. Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland. Utrecht, H. Ploeg, 1921. 3e druk. Oorspr. omslag. 32 p. Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. xR 1778 x 7.00

VLIEBERGH, E. Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw. Brugge, [1923]. Oorspr. omslag. 207 p. - xY 0166 x 10.00

VLIEGEN, W.H. Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.). J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 32 p. Sociaaldemokratische Bibliotheek No. 7. Gebruikssporen hersteld. xT 6222 x 9.00

VLIEGEN, W.H. De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en Tafereelen uit de Socialistische Beweging in Nederland. Twee delen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921-1922. 2e druk. Gebonden. XV + 480 + 528 p. Met vele portretten. - xT 5413 x 25.00

VLIEGEN, W.H. De Rechtsgrond van het Socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Twee radiotoespraken gehouden voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.). xT 5977 x 8.00

VLIEGEN, W.H. Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Derde deel: de jaren 1914-1919. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Gebonden, Ills., 542 p. (vervolg op De Dageraad der Volksbevrijding). Afzonderlijk deel. xT 9105 x 10.00

VLIEGEN, W.H. Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5945 x 10.00

VLIEGEN, W.H. Het Socialisme en de Vredesbeweging. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Oorspr. omslag. 32 p. De Nederlandsche Zaak Vlugschriften nr. 3. xT 5470 x 12.50

VLIEGEN, W.H. Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2807 x 18.00

VLIEGEN, W.H. Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1909. Geniet. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5923 x 8.50

VLIEGEN, W.H. Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., z.j. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0037 x 8.00

VLIEGEN, W.H. Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1908. Gebonden. VIII + 189 p. - xT 4261 x 10.00

Vliegen, W.H. e.a. Roode Dinsdag. Een aanslag op ons recht. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan de Nederlandsche Arbeidersklasse! Amsterdam, 24 Aug. 1912. Een vel. - xY 4283 x 5.00

VLIEGEN, W.H. en W.J. van Best. Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 0039 x 8.00

[VLIEGEN, W.H.]. Weg met de knutselaars! J.A. Fortuijn, Amsterdam, [1898]. Oorspr. omslag, 8 p. dialoog over de kieswet en het algemeen kiesrecht xT 9127 x 8.00

[VLIEGEN, Willem Hubert]. Het politieke christendom en de sociaaldemokratie. Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xY 8076 x 6.00

VLIET, A.P. van en E.J.W.M. van der Dennen. Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1995. Paperback. 232 p. Ills. - xT 3194 x 10.00

VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. Over Staatspensioneering. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 68 p. Volksbiliotheek no. 20. xT 4707 x 7.50

VLOTEN, J. van. Onderzoek van 'konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven. Utrecht, Kemink en Zoon, 1873. Oorspr. omslag. 267 p. Historisch Genootschap Nieuwe Serie nr. 18. xR 6010 x 15.00

VLUGSCHRIFT. Het Nederlandsche Kiesrecht, vergeleken met dat van eenige andere landen. Met illustratie (beeldstatistiek). 's-Gravenhage, H. Groenewout, [ca. 1902]. Vouwvel. [4] p. Propaganda Comite voor Grondwetsherziening en Algemeen Kiesrecht no. 4. xY 7494 x 6.00

VOET, M van der. Luchtbescherming? Ammersol, Kerk en Vrede 1938. 2e druk. Geniet. 32 p. Vlugschrift Kerk en Vrede 16. xT 7129 x 10.00

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Ammerstol, Kerk en Vrede, 1936. Oorspr. omslag. 15 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2136 x 10.00

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius. Ammerstol, Kerk en Vrede, 1938. 2e [gewijzigde] druk. Oorspr. omslag. 31 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2137 xx 12.50

VOETS, P.J.H. Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij. Amsterdam, Het Gilde van Sint Michiel, [1923]. Geniet. 24 p. - xY 0669 x 8.00

VOGEL, Leroy. Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann. Wurzburg, Richard Mayr, 1937. Oorspr. omslag. 108 p. - xB 5013 x 10.00

VOGELSANG, Willem. Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii. [Wormerveer, 1950], Ingenaaid. 73 p. Ills. Aangeboden door zijn vrienden ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigsten verjaardag. Genummerd 14/325 exx. Typografie door Henri Friedlaender. xT 1173 x 12.00

VOGELZANG, Fred & Leo Wevers. Zoelen. Symbool van macht en vrede. Matrijs, Utrecht, 2011. Oorspr. omslag, Ills., 96 p. - xY 1279 x 9.00

VOGUE, E.M. de. Maxime Gorky. Amsterdam, Cohen Zonen, [1905]. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 5729 x 10.00

VOIX COMMUNISTE, La. La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. Numero 15 t/m 36 [mist 33]. dimanche 24 juillet t/m dimanche 18 decembre 1932. Louvain, 1932. 21 losse kranten. 32 x 50 cm. Weekblad van de Belgische Trotskisten. xY 2456 x 25.00

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5. Z.pl. [1948]. Een vel. 27 x 20 cm. - xY 7485 x 6.00

VOLLENHOVEN, H. Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein: uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd door mr. H. Vollenhove. 's-Gravenhage, A.D. Schinkel, 1842. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 302 p. (met facsimile's). - xT 2748 x 35.00

VOLLGRAFF, C.W. Herdenking van Johan Huizinga. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1945. Ingenaaid. 39 p. - xL 6368 x 7.00

VONHOFF, H.J.L. De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud. Baarn, Hollandia, 1965. Paperback. 272 p. Ills. - xR 6451 x 8.50

VOOGD, P. De opvoedkundige betekenis van jeugdorganisatie. Amersfoort, z.j. Oorspr. omslag, 15 p. - xY 6056 x 7.00

VOOGD, P. Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1926]. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 6258 x 10.00

VOORBROOD, A. Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen? Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, [1896]. Oorspr. omslag. 14 p. Uitgegeven ten bate der Kulpkas van de Werkmansvereeniging Arnhem. xT 7524 x 12.00

VOOYS, A.C. de. De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795. Leiden, E.J. Brill, 1953. Oorspr. omslag. 16 p. Met kaartjes. Overdruk uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap Deel LXX, No 3, 1953. [bibliotheekstempeltje]. xL 6781 x 6.00

VOOYS, Is. P. de. Pseudo-Marxisme. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Geniet. 30 p. - xT 0384 x 10.00

[VORRINK, Jacobus Jan]. De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme. [Nijkerk], 1942. Oorspr. omslag. 81 p. September/November 1942. xT 4025 x 8.00

VORRINK, K. Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 142 p. - xR 4753 x 10.00

VORRINK, Koos. De wolf in schaapsvacht. Wat staat er in het program van de N.S.B. ? De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag, 32 p. achterzijde omslag ontbreekt xY 6055 x 7.50

VORRINK, Koos. Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 8641 x 8.00

VORRINK, Koos. Het kerstlied van de arbeid. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930] Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Hahn Jr. xT 6192 xx 8.00

VORRINK, Koos. Het levend geloof. Kerstgedachten. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Geniet. 15 p. - xR 4759 x 7.00

VORRINK, Koos. In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 8819 x 8.00

VORRINK, Koos. Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3565 x 8.50

VORRINK, Koos. Naar beter tijden. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1925]. Geniet. 16 p. onderzijde gevlekt, beschadigd (zonder tekstverlies). xR 6174 x 7.00

VORRINK, Koos. Onder de vanen van het demokratiese socialisme. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7864 x 8.50

VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. De Oude Kerkregisters in ons land. 's-Gravenhage, Genealogisch en Heraldisch Archief, 1892. Gebonden blauw linnen. IV + 211 p. [bibliotheekstempeltje]. Bronnen voor familieonderzoek. xB 2614 x 45.00

VOS Az, G.J. Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek. Amsterdam, G.D. Bom HGz., [1898]. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2928 x 12.50

VOS VAN STEENWIJK, J.E. de. Oproep aan de burgerij van Haarlem. In verschillende streken van ons land is door den oorlog ernstige schade toegebracht. Directe hulp moet worden geboden...... Haarlem juni 1940. Haarlem, 1940. 1 blad 22 x 27 cm. - xY 2079 x 4.00

VOS, C. Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1940. Geniet. 32 p. - xT 4368 x 10.00

VOS, H. Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid. Amsterdam, S.D.A.P., April 1939. Geniet. 16 p. Oplage 10.000 exx. xR 7374 x 7.00

VOS, H. Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw. Amsterdam, Centrale Plan-Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 7399 x 10.00

VOS, H. de. Kerk en Socialisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 72 p. Tijd en Taak. xT 4641 x 8.00

VOS, H. en D. Dresden. Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden. Utrecht, Centrale Bond van Werkmeesters en andere Opzichthoudend Personeel, 1936. Geniet. 47 p. Woensdag 20 mei 1936 in Hotel Noord-Brabant te Utrecht. xR 7378 x 10.00

VOS, Herman A. Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door... Leuven/Brussel, A.N.U.M. [1944]. Oorspr. omslag. [32 p.]. - xB 0403 xx 125.00

VOS, Louis. Bloei en ondergang van het A.K.V.S. II. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 1982. Gebonden. 387 p. Ills. - xT 1791 x 15.00

VOS, Margot en Funke Kupper. Ons Pinksterfeest. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7994 x 15.00

VOSKUIL, K. (voorwoord). Dr. W. Drees in caricatuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. Oorspr. omslag. 82 p. Ills. - xT 2518 x 10.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De historie van de Vesting Naarden. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1965. Oorspr. omslag Ills. 144 p. - xR 2294 x 7.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 119 p. Met 24 illustraties naar oude gravures. Schijnwerpers 25. xL 2798 x 8.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 119 p. Met 24 illustraties naar oude gravures. Schijnwerpers 25. xL 2829 x 6.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De motiveering van onze opstand. De theorieen van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1933. Oorspr. omslag. 193 p. - xB 7923 x 10.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland. Assen, Van Gorcum & Comp., 1959. Gebonden Stofomslag 158 p. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij nr. 30. xB 8266 x 18.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1937. Gebonden. 137 p. Patria reeks VI. xL 9322 x 7.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Gebonden Stofomslag. 283 p. Met illustraties en facsimile's - xR 6520 x 12.50

VRANKRIJKER, A.C.J. de. In andermans ogen. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met omslag. 114 p. Ills. Schijnwerpers nr 46. xL 2797 x 8.00

VREDE DOOR RECHT. Jaarverslag over 1911. Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. Met statuten, lijst van Bestuurderen en Ledenlijst. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1911. Oorspr. omslag. 74 p. - xY 0526 x 10.00

VREDESCONGRES. Op Dinsdag 28 Maart zal door de gezamenlijke Vredes-groepen te Rotterdam een groot Vredescongres worden gehouden. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Rotterdam, [1933]. Een vel 24 x 15 cm. Mannen en Vrouwen! Steunt ons in den strijd tegen het wreede oorlogsgeweld. xY 7519 x 5.00

VREDESGIDS. De Vredesgids. Jaarboekje ten dienste van de vredesbeweging in Nederland. 4e jaargang 1939. Ammerstol, Stichting Nationale Vredes-actie 's-Gravenhage / Centraal Vredes Bureau, 1939. Oorspr. omslag. 61 p. Stichting Nationale Vredes-actie, Ammerstol; Centraal Vredes Bureau 's-Gravenhage. xT 4026 x 8.00

VREEDE, G.W. De rigting van het Ministerie. Een woord tot de kiezers. Utrecht, J.G. Broese, 1862. Oorspr. omslag. 35 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8389 x 10.00

VREEDE, G.W. De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst. Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1835. Oorspr. omslag. 64 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8193 x 15.00

VREEDE, G.W. Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 3 Delen. Eerste deel: Van de intogt van Pichegru in Holland, tot de verheffing van Bonaparte op den 18 Brumaire. 1795-1799. Tweede deel: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland 1799, tot de vredebreuk tusschen Groot Britannie en Frankrijk 1803. Derde deel: Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland 1803, tot de aftreding van Koning Lodewijk 1810. Utrecht, J.G. Broese, 1865. Gebonden. 378 + 160 p. XVI + 341 + 133 p. XVI + 464 + 136 p. Drie delen. Deze eerste drie delen behandelen de buitenlandse politiek van de Republiek gedurende de jaren 1572 tot 1650. [bibliotheekstempeltje]. xT 6329 x 75.00

VREEDE, G.W. Republiek of Constitutionele Monarchie? Utrecht, C. van der Post, 1869. Oorspr. omslag. 46 p. Toespraak bij het hervatten der lessen van Nederlandsch staatsregt 22 september 1869. [bibliotheekstempeltje]. xL 8383 x 10.00

VREEDE, George Willem. Artikelen en brieven. Map met ca. 200 overdrukken van artikelen en brieven uit de periode 1851-1879. Met handgeschreven inhoudsopgave. George Willem Vreede 1809-1880. Hooglerarr te Utrecht. Hij publiceerde over rechtsgeschiedenis en de geschiedenis van de diplomatie, in het Frans en in het Nederlands. xY 5460 x 100.00

VREESE, Willem de. De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij. Gent, Drukkerij A. Siffer, 1896. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit Het Belfort. xT 5383 x 8.50

VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN (ed.). Kasteelen in Gelderland. S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1948. Oorspr. omslag, Ills. 112 p. + losse kaart. - xY 1373 x 9.00

VRIES FEYENS, George Lambert de. Prins Willem van Oranje 1533-1933. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Gebonden 473 p. Ills. Verzameling opstellen over bijzonderheden uit het leven van Prins Willem, uitg. bij het 4e eeuwfeest van zijn geboorte xY 3936 x 15.00

VRIES Mzn, Rabbijn S. Ph. de. Joodse riten en symbolen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 4e druk, Gebonden, 316 p. Geillustreerd met foto's. Stofomslag en band Helmut Salden. xK 0562 x 22.00

VRIES-Bruins, A.E.J. de. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6191 xx 8.50

VRIES, A. de. Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders. [Sneek, 1933]. Geniet. 15 p. - xT 6769 x 8.00

VRIES, Anne de. Oranje-bloesem. Kampen, J.H. Kok, 1936. Geniet. 56 p. Ills. Uitgegeven bij gelegenheid van het vorstelijk huwelijk 1937. xY 3543 x 8.50

VRIES, C.W. de. Overgrootvader Koning Willem III. Engelhard, Van Embden & Co., Amsterdam, 1951. Gebonden, 272 p. - xY 1507 x 10.00

VRIES, Derk de. Laarzen in Marktstad. Purmerend, Comite Monument Gevallenen 1940-1945, 1947. Gebonden. N.p. De tekeningen zijn van Maarten Oortwijn en Jan Sanders. xB 0876 x 15.00

VRIES, J. de. Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941. Zwolle, 1941. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. - xR 5584 x 10.00

VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland. Amsterdam, Pegasus, 1979. Ingenaaid. N.p. Ills. - xK 5365 x 11.50

VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland. Amsterdam, Pegasus, 1979. Gebonden Stofomslag N.p. Ills. - xT 1840 x 15.00

VRIES, Joh. de. Amsterdam Rotterdam: rivaliteit in economisch-historisch perspectief. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1965. Oorspr. omslag. 110 p. Ills. Fibulareeks 8. xL 9361 x 7.50

VRIES, Joh. de. Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976. Vereniging voor de Effectenhandel Wormerveer 1976. Gebonden Stofomslag Ills. 328 p. Mooie uitgave. xL 2708 x 21.00

VRIES, Joh. de. Gedenkboek 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Amsterdam, [1961]. Gebonden. 585 p. Ills. - xC 1072 x 16.00

VRIES, Leonard de. Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden voor UEd. en het Hooggeachte Publiek gedolven uit de Schatkamers van het Gemeente Archief. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. - xL 8880 x 9.00

VRIES, Ph. de. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1949. Gebonden. X + 385 p. - xR 7652 x 20.00

VRIES, Ph. de. Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving. Amsterdam, Em. Querido, 1948. Gebonden. 209 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5177 x 8.00

VRIES, R.W.P. de. De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam van de Zestiende tot de Negentiende eeuw. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1879. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 5544 x 10.00

VRIES, T. de. Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909. 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3465 x 8.50

VRIES, Theo de. (ed.). Lanny Budd's wereld in beeld. Voorwoord Willem van Cappellen. Ingeleid Upton Sinclair. Den Haag, Servire, 1958. Gebonden. 283 p. Ills. - xR 5727 x 10.00

VRIES, Thom J. de. De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1946. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5565 x 8.00

VRIES, Thom J. de. Politie ende Iustitie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. Geniet. 48 p. Ills. - xR 5563 x 8.00

VRIES, Thom J. de. Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 5562 x 8.00

VRIES, Thom J. de. Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Geniet. 44 p. Ills. - xB 2231 x 6.50

VRIES, Thom J. de. Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 19548. Geniet. 41 p. Ills. - xR 5564 x 8.00

VRIES, Thom. J. de. Collaborateurs 1672. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1947. Geniet Ills. 36 p. nieuwjaarsgeschenk 1948 van Tjeenk Willink. xB 4516 x 7.00

VRIES, Thom. J. de. Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Geniet. 31 p. Ills. - xR 8485 x 8.00

VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). De vernieuwing van de mens. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965. Paperback. 255 p. B 8. Geschiedenis van de beschaving VIII. xK 4816 x 8.00

VRIJ NEDERLAND Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Oorspr. omslag. 16 p. - xK 6872 x 8.00

VRIJ NEDERLAND. Vrij Nederland Nieuws Bulletin voor Midden Noord-Holland. Nr 70 - 9 mei 1945. Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. Nr. 71 - 12 mei 1945. Gebed voor ons nieuwe leger. Twee afleveringen. Purmerend, Vrij Nederland, 1945. Vouwblad. 4 + 4 p. 20 x 28 cm. Illegaal verschenen gedurende de Duitse bezetting. xY 2028 x 5.00

VRIJ NEDERLAND. Vrij Nederland, Oranje. Derde extra nummer. Speciaal Indonesie nummer. Z.p. [April 1944]. 2e druk. Geniet. (40) p. - xY 0997 x 9.00

VRIJ SPANJE. Theun de Vries: Het voorspel van de tragedie. M. van der Goes: Naar een constructieve Spanje-politiek. V. van Vriesland: Actie van de P.E.N. Club. A. Rosal: Een Spaansche stem in Amsterdam. Amsterdam, Ver. Vrij Spanje, 1946. Geniet. 23 p. Ills. Vrij Spanje: Afl. 2, 18 Juli 1946. xT 9331 x 10.00

VRIJBUITER en Hendrik de Prater (H.B. Fortuin). En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1946. Gebonden. 105 p. - xR 6548 x 15.00

VRIJE GEDACHTEN. Vrije Gedachten. Sociaal Democratisch Orgaan no 20, 8 Mei 1945. Freedom/Vrijheid. Tweetalig. Z.p. 1945. Een vel. - xY 5873 x 7.00

VRIJE GEDACHTEN. Vrije gedachten. Sociaal-Democratisch Orgaan. speciale uitgave. In een vernieuwd staatsgebouw: Nieuwe organen. Amsterdam, 1945. Vouwblad. 4 p. 17 x 27 cm. - xY 2029 x 4.00

VRIJMETSELAAR, Mr. De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand. 's-Gravenhage, G.C. Visser, 1887. Oorspr omslag. 54 p. onopengesneden. - xR 5254 x 20.00

VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen. 's-Gravenhage, Vrijzinnig Democratische Bond, [ca. 1910]. Geniet. 11 losse afleveringen. - xY 1000 x 20.00

VROEDE, M de / E.P. de Booy / H.C. de Wolf. Volksonderwijs en maatschappij in Belgie en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. / Het basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen. / Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs. 's-Gravenhage, 1977. Ingenaaid. 181-371 p. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. deel 92, afl. 2, 1977. xB 5262 x 12.00

VROKLAGE, B.A.G. Ons volk in de branding. Tilburg, Henri Bergmans, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. Aan de millioenen getrouwen in den lande, die goed volk waren. xT 7610 x 8.50

VROUWEN-VREDEBOND. De Vrouw en de Vrede. Orgaan van de Alg. Nederl. Vrouwen-Vredebond. 23e jaargang no 5. - 5 Mei 1939. Amsterdam, 1939. Tabloid. 8 p. Ills. - xY 1446 x 8.00

VRYWAERT, Chr. J. Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?). Amsterdam, Doen Pietersz. in Englenburch, 1944. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6948 x 12.00

VUUREN, A.C.A. van. De Vrouw en Armenzorg. Voordracht. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Voordracht gehouden voor de afdeeling 's-Gravenhage van den Diocesanen Roomsch-Katholieken Vrouwenbond, op woensdag 30 Januari 1918. xY 1385 x 9.00

VUYK, Simon. De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1995. Gebonden Stofomslag 474 p. Ills. - xB 4322 x 20.00

VUYK, Simon. Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860). De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1998. Gebonden, Stofomslag, Ills., 368 p. - xT 0879 x 15.00

W. v.d. S. Vrouwen van het platteland stemt rood. Amsterdam, Uitgave van den Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. - xY 1599 x 10.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England". Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Ingenaaid. 140 p. + adv. - xR 9505 xx 15.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Gebonden. 140 p. + adv. - xT 0835 x 15.00

WA-KETTING. Die Wa-Ketting (Sewende Skakel). Bijgevoegd (Eerste skakel) + (tweede Skakel) + (Pamflet-reeks no. 1) Johannesburg. [ca. 1942]. Oorspr. omslag. 4 losse bladen. Amptelike erklarings van die assistent kommandant-generaal in Transaal. xY 4495 x 10.00

WAELE, M. De / H. Gaus / R. Van Eenoo / F. Uytterhaegen. Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985. Gent, Centrum voor Politieke-wetenschappelijk Onderzoek, 1986. Paperback. 271 p. - xR 6923 x 10.00

WAERDEN, B.L. van der. Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5858 x 8.00

WAERDEN, Th. van der. Aan de Niet-Kiezers! Amsterdam, S.D.A.P. 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 3363 x 8.50

WAERDEN, Th. van der. Gezinsloon en kindertoeslag. Rotterdam, Drukkerij Voorwaarts, [1912]. Geniet. 30 p. Bond van Nederlandsche Gemeente-werklieden en Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. xR 6859 x 9.00

WAERDEN, Th. van der. Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Geniet. 16 p. - xR 6858 x 8.00

WAERDEN, Th. van der. Over onze grondslagen. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4878 x 12.00

WAGENAAR, Jan. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Repro-Holland/Buijten & Schipperheijn, Alphen a/d Rijn/Amsterdam 1971-1972. Gebonden kunstleer 4 delen Ills. facsimile van de editie van 1760-1767 + 1802 (dl. IV). Mooie set. xL 1924 x 85.00

WAGENAAR, Jan. 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, enz. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1971-72. Geillustreerd. Kunstleer. Goudbeletterd en -gedecoreerd. Gebonden kunstleer Groot-8vo. 74 pp. (tekst). (Facsimile reprint van de editie, Amsterdam 1768). Mooi exemplaar. - xL 8594 x 25.00

WAGENAAR, L. Het Jodendom. Baarn, Hollandia, 1907. Oorspr. omslag. 51 p. Kerk en Secte Serie I. No. 6. xL 9191 x 10.00

WAINWRIGHT, William. The Final Offensive. London, Communist Party, [1944]. Geniet. 16 p. - xY 1841 x 8.50

WAISVISZ, E. Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Geniet. 16 p. Overdruk uit de Socialistische Gids jaargang X. xR 6168 x 7.00

WAL, Tj. van der. Practische leidraad tot het opmaken van het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten. Velp, J.A. Reesink, z.j. 4e druk. Ingenaaid. 440 p. Voor den eenvoudigen opsporingsambtenaar en voor hen, die zich wenschen te bekwamen voor het brigadiers-examen der rijksveldwacht en het politie-diploma met aanteekeningen. [Particuliere band]. xB 3504 x 10.00

WALL, J.W.M. van de. De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855. Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem, 1986. Oorspr. omslag, Ills., 144 p. Bij de gelijknamige expositie, gehouden van 23 november 1986 tot 28 februari 1987 in Rijksmuseum Paleis Het Loo, Apeldoorn. xY 1545 x 12.00

WALSH, Tom. Wat is de Shop-Stewards beweging? Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, Utrecht,1921. Oorspr. omslag 15 p. - xR 0424 x 8.00

WALTEROP, W. van. Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874. Rotterdam, J. Berge, 1874. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 3537 x 10.00

WAMELINCK, G.F. Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig. Den Haag, G.F. Wamelinck/Drukkerij Duinoord, 1936. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5826 x 8.00

WANGENMULLER, J. Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald. Doesborgh, Kets & Lambrechts, 1841. Oorspr. omslag. VI + 70 p. - xR 6110 x 15.00

WANSINK, D.J. De Krisis der Demokratie. Amsterdam, [1934]. Geniet. 24 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland nr. 24. xR 7382 x 10.00

WANSINK, P.A. Met leege handen? Neen! De balans van vier jaren tuchthuisleven. Amsterdam, Allert de Lange, 1945. Gebonden Stofomslag. 131 p. - xT 7320 x 8.50

WARMELO, W.L. van. Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil? Nationale Vredesactie, [1928]. Geniet. 10 p. Met een illustraties. - xT 6986 x 8.00

WARMELO, W.L. van. Nationale Ontwapening. Z.pl. [1929]. Geniet. 20 p. - xT 6992 x 8.00

WARNER. Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 20 p. [binnenwerk: roestvlekkig]. xT 7492 x 8.50

WARNSICK, J.C.M. Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1938. Gebonden. 174 p. Ills. - xH 8098 x 10.00

WARNSINCK, J.C.M. Drie Zeventiende-Eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1943. Gebonden Stofomslag 175 p. Ills. + kaart. Patria reeks. xB 9558 x 8.00

WARRIOR [= Bernard Damme]. Gedachten III. J. de Vries, Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag 56 p. Bernard Damme 1864-1953. xR 0833 x 18.00

WARTENA, S.D.A. Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945). St. Anna Parochie, Hoekstra, [1945]. Geniet. 16 p. - xT 3107 x 8.00

WATER, J. van de. (directeur). Gemeente Gasfabriek Bussum. Aan de gasverbruikers van Bussum en Naarden, begin September zullen de woningen wederom aan het gasbuizennet worden aangesloten.... etc. Bussum, 25 Augustus 1945. Een vel. 21 x 15 cm. - xY 7495 x 5.00

WATERINK, J. (ed). e.a. Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen. Amsterdam, Elsevier, 1948-1951. Gebonden. XI + 464 + VII +495 + VIII + 486 + VII + 420 + VIII + 447 p. Vele zwart/wit foto's en 13 ingeplakte, gekleurde platen. Mooie set. xL 0452 x 30.00

WATSON, Peter. Ideeen. De geschiedenis van het menselijk denken. Spectrum, Utrecht, 2006. 2e druk, Gebonden, 1021 p. 28 x 21 x 6,5 cm. [Zeer goed]. xY 7376 x 40.00

WEBB, Sidney en Beatrice. Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Gebonden. 222 p. - xT 5414 x 10.00

WEBB, Sidney en Beatrice. Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Rotterdam, H.A Wakker & Co., 1901. Gebonden. 846 p. - xT 3264 xx 40.00

WEBB, Sidney en Beatrice. Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen. A.B. Soep, Amsterdam, 1901-1902. Gedecoreerde linnen banden, 846 p. - xT 2724 x 50.00

WEBER, Paul. Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Luxemburg, Victor Buck, 1948. Zweite erweiterte Auflage. Oorspr. omslag. 159 p. - xR 7041 x 15.00

WEBER, R.E.J. De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1936. Ingenaaid. X + 233 p. Koninklijke Akademie van Wetenschappen deel II. xR 5312 x 15.00

WEERDINGEN, W. van. Hoe het stadje der Anti's rood stemde. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1922. Geniet. 16 p. Ills. - xR 5499 x 10.00

WEERENBECK, B.H.J. Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques. Paris, A. Picard, 1932. Broche. 77 p. Ills. Signed by the author. xL 8933 x 30.00

WEERLEE, Duco van. Wat de provo's willen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback 39 p. Kwadraatpamflet 29 xM 8237 xx 8.00

WEG, Henri van de. Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van ... Z.p. [1945]. Oorspr. omslag. [64] p. Ills. Uitgave Paraat 1944-1945. xR 9132 x 20.00

WEIDEMA, Piet en Ber Drukker (tekst). Dagen van vriendschap. Pasen 1946 20-21-22 april Amsterdam. De Telg (AJC/JVO), Amsterdam, 1946. Gebonden oblong Ills. n.p. Een fotografisch overzicht van Het Centrale Vriendschapsfeest Pasen 1946 in Amsterdam. Met foto's van Charles Breyer, Sem Presser en Wim van Veen. xR 4343 xx 10.00

WEITJENS, W.M.A. Onze Nationaal Socialisten. 's-Gravenhage, Drukkerij Albedon, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0292 x 8.00

WEITJENS, W.M.A. Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor. Z.p. [1946]. Geniet. 20 p. + 10 p. + 11 p. Drie afzonderlijke publicaties. Bevat: Een antwoord op de brochure van Mr. N.C.M. van den Dries: De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting door J. van Loon. xT 4361 x 20.00

WEIZSACKER, Richard. Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel. Amsterdam, Balans, 1993. Gebonden Stofomslag 163 p. - xP 1967 x 13.50

WEL, Jos. van. Het geld van alle tijden. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 142 p. Schijnwerpers 30. xL 2827 x 6.00

WELIE, F.A.M. van. Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1946. Oorspr. omslag. 172 p. [bibliotheekstempeltlje]. xB 0070 x 10.00

WELVAARTS, Th. Ign. Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij. Turnhout, F. Beersmans-Pleek, 1890. Ingenaaid. 206 p. Met vier handmerken, een zegel, zeven facsimiles en twee kaarten. [rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xR 6710 x 50.00

WELY, Jos. van. Schaepman. Levensverhaal. Bussum, Paul Brand, 1952. Gebonden. 636 p. Ills. Bibliotheekstempeltje. xL 7292 x 15.00

WENCKEBACH, L.W.R. Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten. Amsterdam, Het Nieuws van den Dag, 1907. Oorspr. Omslag. XIV + 112 p. Ills. Facsimile uitgave. H.D. Pfann, Amsterdam xB 7122 x 8.00

WENDEL, Hermann. Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. Oorspr. bedrukt omslag 28 p. - xR 3488 x 9.00

Wereld Federalisten Beweging. Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz. Amsterdam, z.j. los vel ca. A4. - xY 2016 x 7.00

WERF, S. v.d. De Leugens van het Socialisme. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 4752 x 7.50

WERINGH, Jac. van. Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland. Meppel, Boom, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 138 p. - xL 9678 x 8.00

WERINGH, Koos van. Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005. Amsterdam, Mets & Schilt, 2005. Gebonden Stofomslag. 159 p. Geillustreerd. - xY 1731 x 10.00

WERINGH, Koos van. Frits Muller oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 191 p. Ills. Samengesteld, ingeleid en van commentaar en een register voorzien door Koos van Weringh. xH 9004 x 10.00

WERKMAN, Evert. Ik neem het niet! Hoogtepunt uit het Verzet 1940/1945. Een keuze. Leiden, A.W. Sijthoff, 1965. Paperback. 368 p. Ills. Woord vooraf van G.Ch. Aalders en J.J.F. Borghout. xL 0281 x 8.00

WERKMAN, Gerhard. Amsterdam, stad te water. Bussum, F.G. Kroonder, 1944. Gebonden. 240 p. Ills. De Amsterdamsche reeks. xB 6684 x 8.00

WERTHER [=J.T. Oosterman]. De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 5274 x 10.00

WERTHER. Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door .... Zierikzee, S. Ochtman Jr. 1872. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 3752 x 12.00

WES, M.A. Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855. Baarn, Ambo, 1991. Gebonden Stofomslag Ills. 366 p. Bronnen van de Europese cultuur 7. xW 3637 x 10.00

WESSELS, F.W. De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie. Amsterdam, Joachimsthal, [1936]. Brochure. 32 p. - xH 8703 x 8.00

WESSELS, F.W. Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid. Amsterdam, Joachimsthal, [1936]. 2e druk. Brochure. 32 p. - xT 1989 x 10.00

WESSELS, F.W. Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid. Amsterdam, J.L. Joachimsthal, [1936]. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9108 x 12.50

WESTBONK, E. Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij. Winsum, Juli 1932. Geniet. 39 p. - xT 3274 x 10.00

WESTENBURGH, Leo van. Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin. Leiden, Futura, [1914]. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 9139 x 12.50

WESTERA, L. Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945. Doesburg, [1945]. Oorspr. omslag. 28 p. Met enkele foto's. - xT 0115 x 10.00

WESTERLING, H.J. De Diaconiebakkerij 1675 - 1925. Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 6901 xx 9.00

WEVER, W.W.F. Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens. z.p., [ca. 1944]. Oorspr. omslag, 16 p. A-6. Over de verhouding tussen de grote en kleine oorlogvoerende landen. Met uitvoerig commentaar in pen in de marge. xY 0518 x 6.00

WEVERS, Leo. e.a. Zwijnsbergen. Herrezen uit de as. Utrecht, Matrijs, 2007. Paperback. 96 p. Geillustreerd. Nederlandse Kastelenstichting. xY 1227 x 10.00

WEYL, S. Het leven van den Europeeschen militair in Nederlandsch-Oost-Indië. Hollandia, Baarn, 1919. Oorspr. omslag, 44 p. Onze koloniën ; serie 3, no. 8 xY 0083 x 7.00

WHITRIDGE, Frederick W. Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 22 p. - xR 5280 x 10.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8826 x 9.00

WIARDI BECKMAN, H.B. In het Rode Noorden. Een reportage. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 47 p. - xR 7372 x 9.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag, 19 p. Rede gehouden op het Achtste Congres van de A.J.C. 24 November 1934 te Amsterdam. xT 3566 xx 8.00

WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. Telders / Paul Scholten. Den Vaderlant Ghetrouwe. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1940. Oorspr. omslag, 52 p. [De tekst van drie redevoeringen die op 14 sept. 1940 zouden zijn gehouden buiten de politiek om, maar die vanwege de Tweede Wereldoorlog geen doorgang konden vinden). xY 6060 x 8.00

WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1940. Oorspr. omslag. 45 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 15 xR 7404 x 10.00

WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Geniet. 15 p. - xT 5232 x 10.00

WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen. Amsterdam, Bond van Soc.-Dem. Vrouwenclubs, [1930]. Geniet. 8 p. - xY 0152 x 7.00

WIBAUT, F.M. De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1913. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6681 x 12.50

WIBAUT, F.M. De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 30 p. - xR 6679 x 10.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1932. Oorspr. omslag. 20 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0365 x 15.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 20 p. Omslag: Jan Rot. xT 2806 x 18.00

WIBAUT, F.M. Economische Kronieken. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. Gebonden. 394 p. - xT 6541 x 10.00

WIBAUT, F.M. Hoe komen wij tot socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2799 x 18.00

WIBAUT, F.M. Op voor de Socialisatie! Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Geniet. 32 p. Rede gehouden voor de Commissie voor Arbeidersontwikkeling te Amsterdam, Maart 1920. xR 6674 x 8.00

WIBAUT, F.M. Slechte tijden. Amsterdam, S.D.A.P., 1908. Geniet. 24 p. Stenografisch verslag van een rede. xR 6676 x 9.00

WIBAUT, F.M. Staatspensioneering. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. VII + 77 p. - xT 4048 x 12.00

WIBAUT, F.M. Toezicht op trusts en kartels. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 6769 x 10.00

WIBAUT, F.M. Trusts en Kartellen. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, XII + 235 p. Sociale Bibliotheek. No. 5. xR 9877 x 15.00

WIBAUT, F.M. Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Gebonden. 205 p. Met portret. - xR 5232 x 10.00

WIBAUT, F.M. Verspilling in de produktie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. Geniet. 16 p. - xR 6675 x 7.50

WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2805 xx 10.00

WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen. Commissie voor de schriftelijke propaganda/Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Gedecoreerde linnen band, 156 p. Sociale Bibliotheek No. 13 xT 3208 x 15.00

WIBAUT, F.M. e.a. Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam. Amsterdam, S.D.A.P., 1921. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 7412 x 12.50

WICHMANN, Clara. Misdaad, Straf en Maatschappij. De Waelbergh, Blaricum, 1920. Oorspr. omslag 41 p. Rede gehouden op het Congres van het Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf, te Amsterdam 21 Maart 1920. Bibliotheekstempel Uitleenbibliotheek "F.D. Nieuwenhuis" xR 0738 x 9.00

WIEL, Kees van der. Dit kint hiet Willem De Heilige Geest in Leiden - 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg. Primavera Pers, Leiden, 2010. 4o, Gebonden, Ills, 227 p. - xY 5771 x 12.00

WIELEN, H.G.W. van der. Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel. Middelburg, G.W. den Boer, 1937. Gebonden. XII + 320 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4773 xx 30.00

WIERDELS, Ferd. Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 3513 x 10.00

WIERINGA, F.M. voorzitter werkgroep. De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Universiteit van Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 253 p. - xY 8761 x 7.00

WIERINGHEN BORSKI, G. van. Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 3496 x 15.00

WIERSUM, E. Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665. Assen, Van Gorcum & Gomp., 1939. Oorspr. omslag. 38 p. Ills. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 21. xT 2659 x 10.00

WIJCK, H.C. v.d. 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden. Amsterdam, G. van der Linden, 1874. Vouw blaadje. [4] p. Willem III. xY 4662 x 12.00

WIJHE, M.C. van. Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd. St. Annaparochie, J. Kuiken Jz., [1920]. Oorspr. omslag. 48 p. Nederlandshe Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. xT 2198 x 10.00

WIJHE, M.C. van. Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd! Drachten, J. Laverman, [1915]. Geniet. 16 p. - xT 4102 x 10.00

WIJHE, M.C. van. Niet naar het slagveld. Drachten, J. Laverman, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 2199 x 10.00

WIJHE, M.C. van. Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918. Barchem, [1918]. Geniet. 16 p. Preek gehouden 4 Augustus 1918 te Barchem. xT 4103 x 10.00

WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. De dienstweigering van Dries Brunia. Amsterdam, Algemene Nederlandse Vredesactie, 1963. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 0462 x 8.50

WIJK, Hein van en Jean Van Lierde. Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie. Ammerstol, Alg. Ned. Vredesactie, 1952. gevouwen vel. 8 p. - xY 2607 x 8.00

WIJN, J.W. Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau. Utrecht, Kemink en Zoon, 1947. Ingenaaid. XVI 120 p. Ills. Historisch Genootschap Derde Serie nr. 76. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7586 x 10.00

WIJNBEEK, D. Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945. Zwolle, Zwolschen Kring van Boekhandelaren, [1945]. Geniet. 40 p. Met foto's A.H. Henneke e.a. - xT 6594 x 8.50

WIJNBERG, S. De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Gebonden Stofomslag 177 p. - xR 8583 x 10.00

WIJNBERGEN, A. Baron van. Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer? Leiden, Futura, 1910. Oorspr. omslag. 80 p. Politieke en Sociale Studien V. 1 . [bibliotheekstempeltje]. xR 8796 x 10.00

WIJNE, Johan S. Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat. Amsterdam, Thomas Rap, 1987. Paperback. 172 p. Ills. Nederlandse biografieen deel II. xL 5868 x 5.00

WIJNEN, J.H. De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht. Maastricht, Sint Paulusvereeniging, [1887]. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 7135 x 10.00

WIJNKOOP, D.J. Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 385-448 p. Ills. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 7 juli 1939. xT 3579 x 7.00

WIJNKOOP, D.J. Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Amsterdam, Brochurehandel der Communistische Partij in Nederland, 1922. Gebonden. 32 p. - xY 2615 x 10.00

WILDE, H. de. Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden. Wageningen, Nederbragt & Co., 1905. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 0611 x 8.00

WILDE, Inge de. 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987. Groningen, College van Dekanen Rijksuniversiteit Groningen, 1987. Oorspr. omslag. 73 p. Ills. - xK 5814 x 7.50

WILDE, Maurice De. Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde. DNB, Antwerpen/Amsterdam, 1982. 5e druk, Oorspr. omslag, Ills., 128 p. Belgie in de Tweede Wereldoorlog. Een reeks begeleidende uitgaven bij de BRT-programma's xT 9077 x 9.00

WILDE, Maurice De. Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1. DNB, Antwerpen/Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag, Ills., 123 p. Belgie in de Tweede Wereldoorlog. Een reeks begeleidende uitgaven bij de BRT-programma's xT 9079 x 9.00

WILDE, W. De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53). Utrecht, P.W. van de Weijer, 1901. Gebonden. 36 + 40 + 36 p. Goud op snee. Overgedrukt uit de Studien. Godsdienst, Wetenschap, Letteren XXXIVe jaargang, Deel LVII. [Bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xL 4304 x 15.00

WILDE, W. Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1893. Gebonden. 54 p. Sneden verguld. Overgedrukt uit de studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied. XXVIe Jaarg. Dl. XLI. [bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xB 3125 x 15.00

WILDE, W. Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1903. Gebonden. 36 + 36 p. Sneden verguld. Overgedrukt uit de studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied. XXXVe Jaarg. Dl. LX. [bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xB 3126 x 15.00

WILDEROTTER, H. u.a. (eds.). Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil. Bertelsmann / Deutsches Historisches Museum, Berlin, z.j. Einband, Ills., 384 p. een katern omgekeerd ingebonden. rijk geillustreerd. xY 3072 x 15.00

WILHELMINA, koningin der Nederlanden. Proclamatie, 10 mei 1940. De Bezige BIj, zomer 1944. 2e uitgave, 1 blad plano 40 x 24 cm. De Jong 946 xT 3930 xx 15.00

WILLEKES MACDONALD, Ina. Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij. Xeno/SoMA Amsterdam/Groningen 1979. Oorspr. omslag Ills. ANKA reeks nr/6 “een van de oudste Dolle Mina's” xL 9042 x 10.00

WILLEMS-BIERLAAGH, Claar. Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst. Amsterdam, IIAV, 1992. Paperback. 287 p. Ills. - xB 3737 x 12.50

WILLEMS, J. Het Groote Bijgeloof. Nederlandsch Verbond tot Afschaffing van Privaat Grondeigendom, Amsterdam, [1931]. Oorspr. omslag 27 p. [Georgisme] N.V.A.P.G. xR 0002 x 15.00

WILLEMS, Wim e.a. Hagenezen die er mochten wezen. De Nieuwe Haagdche, Den Haag, 2016. Paperback, Ills., 303 p. 85 bekende Hagenezen xY 4414 x 9.00

WILLEMSEN, A.W. Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Oorspr. omslag. 424 p. - xT 0675 x 15.00

WILLEMSEN, P.H.L. (ed.). Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis. Rabobank Brummen-Eerbeek, Brummen, 1984. 2e druk,Gebonden, Stofomslag, Ills., 72 p. Uitgave bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank Brummen-Eerbeek 1907-1982 op 30 september 1982. xY 1557 x 9.00

WILLIGEN, Adriaan van der. Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs. Tilburg, 1939. Oorspr. omslag. 80 p. Omslag iets verkleurd xB 1900 x 15.00

WILLOT, Jan. Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595). Bruxelles, Fr.-J. Olivier, 1874. Gebonden. XV + 60 p. Societe des Bibliophiles de Belgique nr. 9. xR 3671 x 20.00

WILS, Lode. De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1998. Paperback. 180 p. Ills. - xR 6419 x 10.00

WILS, Lode. Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog. Leuven, Davidsfonds, 1974. Gebonden Stofomslag 272 p. Keurreeks nr. 126-1974-2. xT 0601 x 10.00

WILS, Lode. Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd. Leuven, Davidsfonds, 1957. Ingenaaid. 345 p. Ills. Deurreeks van het Davidsfond Nr. 67. xR 6553 x 10.00

WILSON, Charles. Holland and Britain. London, Collins, [1950]. Bound dustjacket. 128 p. 11 plates in colour and 74 illustration in black and white. xR 0897 x 10.00

WINGENS, Marc. Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Nijmegen, SUN, 1994. Ingenaaid. 304 p. Ills. Memoria. Tevens proefschrift Rotterdam 1994. xM 2188 x 11.50

WINK, P.M. (red.). Naar betere tijden: No. 1. P.M. Wink, Gorinchem, 1901. Oorspr. omslag 32 p. onopengesneden. - xR 0449 x 12.00

WINKEL, J. Te. De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders. Amsterdam, H. Gerlings, [1894]. Oorspr. omslag. 45 p. Overdruk uit Vragen van den Dag, populair tijdschrift onder Hoofdredactie van H. Blink. xR 3680 xx 8.00

WINKLER, Joh. Een Mei aan ons! S.D.A.P. [1931]. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Herman Dirker. omslag gerepareerd stukje. xT 6194 xx 7.50

WINKLER, Johan. September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1938. Gebonden, Ills., 128 p. Band: fotomontage van Mohr. xT 1114 xx 15.00

WINKLER, P.E. Zieltogend Europa en ontwakend Azie. Dietsche Uitg. Mij, 1941. Oorspr. omslag. 110 p. - xT 1948 x 10.00

WINTER, Denis. Haig's command. A reassessment. London, Viking, 1991. Bound dust jacket. 362 p. Ills. - xM 6416 x 18.00

WINTER, Max. Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ... Berlin, J.H.W. Dietz Nachfolger, 1924. Einband. 135 p. - xR 7627 x 10.00

WINTERKLANKEN. Winterklanken. A.J.C. October 1946. Amsterdam, Het Anker, 1946. Krant. [4] p. Ills. - xY 1531 x 5.00

WISSE, G. De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize. Dordrecht, D.J. van Brummen, 1938. 2e druk. omslag. 16 p. - xT 6141 x 7.00

WITHUYS C.G. Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 6129 x 8.00

WITKAMP, P.H. Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 17 p. Ills. Eene voorlezing in de vergaderzaal van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op den 27sten October 1874. xR 5640 x 12.50

WITKAMP, P.H. Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Gedecoreerd linnen bandje. 17 p. Ills. Eene voorlezing in de vergaderzaal van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op den 27sten October 1874. xR 8446 x 13.00

WITKAMP, P.H. De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 40 p. Met 30 oorspronkelijke gravuren als portretten, monumenten, graftomben en afbeeldingen van den Burg Nassau, den Willemstoren en het Kasteel te Vianden. xT 6068 x 20.00

WITKAMP, P.H. en Martin Kalff. Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879. Ingenaaid. 88 p. Met portret. - xR 6048 x 10.00

WITKAMP, P.H. en P.H. Craandijk. Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1881. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. [de tekst is onvolledig; een bijgevoegd kaartje maakt duidelijk dat een eerste katern verzonden is aan de inteekenaren. De rest volgt zo spoedig als "eene degelijke bewerking en nette uitvoeringhet toelaten]. - xY 6006 x 9.00

WITLOX, J. Onze eigen politieke organisatie blijve! Bussum, Paul Brand, [1945]. Geniet. 36 p. Artikelen verschenen in De Maasbode, 7 en 14-22 juni 1945. xT 6525 x 7.00

WITLOX, J.H.J.M. De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. Paul Brand, Bussum, 1969. Gebonden Stofomslag 464 p. ingeleid door L.J. Rogier xR 2141 x 15.00

WITLOX, J.H.J.M. Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel. Tilburg, Henri Bergmans & Cie., 1930. Oorspr. omslag. 96 p. Historisch Tijdschrift Serie Studies nr. 1. xT 2108 x 10.00

WITLOX, J.H.J.M. Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Ingenaaid. XV + 412 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5376 x 10.00

WITLOX, J.H.J.M. Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Gebonden. XV + 412 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 8449 x 10.00

WITTEBOON, S. Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven. Amsterdam, Ned. Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kledingindustrie en aanverwante vakken, [ca. 1938]. Geniet. 16 p. - xT 5863 x 8.50

WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat. Den Haag, T.C.B. Ten Hagen, [1925]. Oorspr. omslag. 32 p. Rede uitgesproken op 14 januari 1925 te Amsterdam. xT 4119 x 8.50

WITTEMANS, F. Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje. Lectura, Antwerpen, 1934. Oorspr. omslag, Ills., 104 p. iets roestig xY 3562 x 7.50

WITTEVEEN, Arjen. Fryske Boukinst en hwet der mei mank is. [Snits, Brandenburgh], 1938. Oorspr. omslag. 35 p. Ills. Frisia-Rige 10, Fryske Bibleteek. xR 8632 xx 10.00

WITTEVEEN, Corn. Jos. en A.G. Maris. 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany. Arnhem, Nederlands Comite voor Gebiedsuitbreiding, [1948]. Geniet. 10 p. - xY 2493 x 9.00

WITTOP KONING, D.A. De oude apotheek. Delft, Mycofarm, 1966. Paperback. 112 p. Ills. - xM 3471 x 7.00

WNDELAER BONGA, S.E. Oer Eastrum ald en nij. Dokkum, J. Kamminga, 1942. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 5895 x 8.00

WOENSEL KOOY, J. van. Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Geniet. 16 p. - xT 6677 x 8.50

WOKER, Gertrud. Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking. De Lantaarn, Apeldoorn, [ca. 1930]. Oorspr. omslag, 18 p. - xT 5040 xx 8.00

WOLF, B.Th. de. Hoe de revolutie werd voorbereid. Amsterdam, R.K. Centr. Propaganda Bureau, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Aanval en verweer I. xR 8790 x 10.00

WOLFF, H.J. (ed.). Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving. 's-Gravenhage, Surinaamsch Handelskantoor, z.j. Oorspr. omslag. 27 p. + kaart. omslagtitel: Brochure over Suriname. [bibliotheekstempeltje]. xL 8976 x 15.00

WOLFF, S. de. Beschouwingen over de waardeleer. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 103 p. Overdruk uit de Socialistische Gids jaargang 10. xT 0752 x 15.00

WOLFF, S. de. Crisis in permanentie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 3. xR 7406 x 8.00

WOLFF, S. de. Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7290 x 8.00

WOLFF, S. de. Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Oorspr. omslag. 306 p. - xR 7386 x 10.00

WOLFF, S. de. Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1948. Ingenaaid. 249 p. Met portret. - xL 3485 x 8.00

WOLFF, Sam de. De crisis. Amsterdam, S.D.A.P., [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7758 x 7.00

WOLFF, Sam de. En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht. Amsterdam, G.J.A. Ruys, 1951. Gebonden Stofomslag. 237 p. Ills. - xL 3482 x 10.00

WOLFF, Sam de. Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven. Bussum, G.J.A. Ruys, 1954. Gebonden Stofomslag 300 p. Met portret. - xL 3481 x 10.00

WOLFS, A. Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie. Brugge, De Galge, 1969. Oorspr. omslag. 224 p. Galgeboekje 30. xT 0678 x 10.00

WOLFSON, J.M. Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1905. Oorspr. omslag. 38 p. Met bijgevoegde brief voor de heer van Aalst van J.M. Wolfson. xT 2593 x 20.00

WOLTERS, M.J.H. (voorwoord). Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie. Renkum, R.K. Kerkbestuur, 1928. 3e druk. Ingenaaid. 40 p. Ills. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7590 x 9.00

WOLTHEKKER, Dirk (ed.). Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850. Balans Amsterdam 2006. 1e druk Paperback Ills. 302 p. 21 Amsterdamse burgemeesters. xL 7207 x 12.00

WOODSON, Carter Godwin. The rural negro. The Association for the Study of Negro Life and History, Washington, 1930. Bound dust jacket Ills. XVI + 265 p. ex-library, some stamps, nice copy. xB 7872 xx 150.00

WORMSER, J.A. Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser. Amsterdam, J.A. Wormser, 1886. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 5735 x 10.00

WOUDE, H. van der. Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen. Groningen, F. Wilkens, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9323 x 9.00

WRIGHT, Ada. De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft. Amsterdam, z,j, Geniet. 8 p. - xT 7685 x 8.00

WRIGHT, Irene A. (ed.) & C.F.A. van Dam (vert.). Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9) - Deel II. Kemink en Zoon, Utrecht, 1935. Oorspr. omslag, ingenaaid, 168 + 272 p. Los deel II (periode 1635-1648). Werken van het Historisch Genootschap, derde serie, no. 64. Spaans-Nederlands. xY 6701 x 20.00

WUNDERLICH, W.F.H. De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart. Amsterdam, Elsevier, 1903. Oorspr. omslag. 126 p. Geillustreerd. - xT 9182 x 8.50

WUSTEN, H. van der. Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie. Muiderber, Dick Coutinho, 1987. Ingenaaid. 305 p. + bijlage. - xH 4195 x 9.00

WYBENGA, P. Kort overzicht van het verzet in Friesland. Leeuwarden, Nederl. Boekhandel, [1945]. Geniet. 16 p. Roestvlekkig. xT 9781 x 7.00

XENOPHON. De oorlogsgeesel over West-Brabant. Uitgevers Mij. De Vrijbuiter, [1945]. Geniet. 20 p. - xT 7083 x 7.00

XYLANDER, Rudolf von. Deutschlands Kampf um die Freiheit. Berlin-Charlottenburg, 1941. Oorspr. omslag. 48 p. [bibliotheekstempeltje]. xY 4534 x 8.00

Y[zerman], A.W. [Roode Dinsdagen]. De zonderlinge ervaringen van een Katholieke werkman. Z.pl. [ca. 1911]. Vouwblad. [4] p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Soc.-Dem. Arbeiderspartij. xY 4286 x 6.00

YOUNGER, Robert. De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland. London, Hodder & Stoughton, 1916. Geniet. 43 p. Rapport van de Engelsche Staats-Commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de behandling van Britsche Krijgsgevangenen; in het voorjaar en den zomer 1915. (Op last van Z.M. den Koning in October 1916 aan de beide Huizen van het Parlement voorgelegd). xR 5285 x 10.00

[YOUNGER]. Verslag over de Typhus-Epidemie in het Kamp te Wittenberg. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0362 x 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929. Amsterdam, Ontwikkeling, [1929]. Geniet. 8 p. - xT 6994 x 7.00

ZADELHOFF, Jan van. Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 16 p. - xT 6985 x 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Kort overzicht van den Cursus door Jan van Zadelhoff. Uit het leven van Karl Marx. Inleiding - doel van den cursus. Instituut voor Arbeidersontwikkeling, ca. 1935. Een vel. 24 x 16 cm. - xY 7407 x 6.00

ZADELHOFF, Jan van. Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Geniet. 15 p. - xT 6984 x 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Weg met de landsverdediging! Ontwapening. Amsterdam, Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, 1923. Geniet. 14 p. - xT 6983 x 7.00

ZANDEN, L. van der. Kerk en Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 28 p. Referaat gehouden op de Conferentie van Gereformeerde Predikanten in Nederland te Utrecht den 5en April 1934. xT 2049 x 10.00

ZAVATTERO, Domenico. Il Pudore. Rimini, L'Iniziativa Editrice, 1907. Oorspr. omslag. 14 p. Seconda Edizione op omslag. xY 0218 x 10.00

ZEE, D. van der. De pensioenen taboe! Den Haag, Den Bond van gepensioneerde Indische Ambtenaren, [1934]. Oorspr. omslag. 28 p. - xR 7473 x 10.00

ZEE, Daan van der. Christen-socialisme en Klassenstrijd. Bond van Christen-Socialisten, [1907]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 4974 x 8.00

ZEE, Daan van der. Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen). Schiedam, Volharding/ C. Schriel, [1912]. Geniet, 16 p. - xY 0525 xx 8.50

ZEE, Daan van der. Het Christen-Socialisme. Schiedam, De Toekomst, [1913]. Ingenaaid. 160 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 7739 x 12.50

ZEE, Daan van der. Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede). Schiedam, Volharding, [1907]. Geniet. 15 p. - xT 3257 x 8.00

ZEE, Daan van der. Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland. Deventer, W. van Hoeve, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4381 x 8.00

ZEEGERS, L.TH. Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave. H.W. Weytingh, Amsterdam, [ca. 1855]. Gebonden, 497 p., 19,5 x 13 cm. illustraties in litho xT 6796 x 90.00

ZEEMAN, H. George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning. Amsterdam, P.M. van der Made, 1864. Herbonden. [6] + 52 p. - xB 6588 x 15.00

ZEEUW J. Gzn., P. de. Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xT 4644 x 10.00

ZEEUW J.Gzn., P. de. Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945. Amsterdam, W. ten Have, 1946. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2253 x 8.50

ZEEUW, A.B. de. Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Geniet. 16 p. - xT 9281 x 7.00

ZEMAN, Z.A.B. De propaganda van de nazi's. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1966. Paperback. 210 p. Ills. - xW 5819 x 7.50

ZIJLSTRA, H.R. Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk van eenige artikelen uit het maandblad Nederland en Oranje. xT 4998 x 8.50

ZIJP, F.W.J.M. Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam. Z.p. 1968. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 9154 x 10.00

ZIJP, R.P. Luther in de Lage Landen. Stichting Protestant[s]e Kerkelijke Kunst & Het Catharijneconvent, Utrecht 1983. Oorspr. omslag Ills. 72 p. - xB 4476 x 10.00

ZILLER, Robert. Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr. Amsterdam, Het Hollandsche Uitgevershuis, 1946. Gebonden. N.p. Illustraties. - xT 2231 x 15.00

ZIMMERMAN, Piet. Amsterdammertjes. Amsterdam, Staatsdrukkerij, [1974]. Or. omslag. 64 p. Ills. Vormgeving Charles Jongejans. xL 3454 x 7.00

ZOCCOLI, Hektor. Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht. Leipzig/Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907-1909. Compleet in 20 losse afleveringen. - xT 1049 x 75.00

ZOETMULDER, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I. Utrecht, A.W. Bruna & Zoons, [1947]. Oorspr. omslag. 96 p. + bijlagen. - xY 1916 x 10.00

ZOLLER, Albert. Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van zijn particulier secretaresse. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 2e druk, Pocket. Ills., 287 p. Ooievaar 128/129. Met vele voor het eerst uitgegeven foto's en afbeeldingen van tekeningen van Hitler zelf. xY 7958 x 5.00

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java. Groningen, J.B. Wolters, [1923]. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. - xR 7464 x 12.50

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 7463 x 12.50

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. In de Minahasa - Celebes. Groningen, J.B. Wolters, [1923]. Oorspr. omslag. 26 p. Ills. - xR 7465 x 12.50

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 7466 x 12.50

ZONJEE, J.J. Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam. Gemeente Zaandam, 1973. Oblong, Oorspr. omslag, Ills., 20 p. - xY 3343 x 4.00

ZONNEVELD, H.I.S. Suriname en de Luchtkaartering. Z.p. 1949. Geniet. 18 p. Ills. Publicatie No. I van het Centraal Bureau Luchtkaartering te Paramaribo. [bibliotheekstempeltje]. xL 7814 X 8.00

ZONNEVELD, J.I.S. Riviervormen in de kustvlakte van Suriname. Leiden, E.J. Brill, 1950. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel LXVII, afl. 5. Publicatie No 3 van het Centraal Bureau Luchtkaartering te Paramaribo. xB 2165 x 10.00

ZUBLI, A.J. De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt. Zutphen, W.J. Thieme, 1865. 2e druk. Oorspr. omslag. 82 p. - xB 0068 x 20.00

ZUIDER-KERKBODE. 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Middelburg, K. le Cointre, 1898. Krant 4 p. Zuider-Kerkbode Weekblad gewijd aan de Belangen der Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Onder redactie van J. Hulsebos en A. Littooij. xY 3867 x 5.00

ZUIDHOFF, H.W. De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1926. Oorspr. bedrukt papieren omslag, VIII + 117 p. - xB 8503 x 15.00

ZUTPHEN, Jan A. van. Terugblik. Het diamantbewerkers koperen stelenfonds Nieuwe Levenskracht. Na 20 jaren. Voorwoord M.H. van Campen. Amsterdam, 1925. Geniet. 66 p. Ills. - xT 6705 x 18.00

ZWEILING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7398 x 10.00

ZWELING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5849 x 10.00

ZWERTBOEK, G.J. Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbiederspers, 1932. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4702 x 15.00

ZWERTBOEK, G.J. Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 4703 x 15.00

ZWERTBROEK, G.J. Hallo! Is hier de V.A.R.A.? Waar blijft dan het vrije woord? Hilversum, Pach's Boekhandel, 1934. Geniet. 48 p. - xT 5474 x 10.00

ZWERTBROEK, G.J. Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4701 x 15.00

ZWERTBROEK, Gerrit J. Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond. Haarlem, Aquarius, 1930. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 3567 x 12.50

ZWETSLOOT, Jan. De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 32 p. Met een uitvoerig Alfabetisch Register. Volksbibliotheek no. 62. xT 6508 x 8.50

ZWIEDINECK-SUDENHORST, Hans von. Erzherzog Johann von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen. Graz, Styria, 1892. Oorspr. omslag. XI + 260 p. - xB 6717 x 35.00

ZWINIGER, Arthur. Spengler im Dritten reich. Ein Antwort auf Oswalds Spenglers Jahre der Entscheidung. Oldenburg, Gerhard Stalling, 1933. Oorspr. omslag. 92 p. - xT 7038 x 10.00

ZWOCH, G. Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte. Bonn, 1982. Geniet. 39 p. Ills. - xR 2265 x 7.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page