Renaissance

2020

- Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, [=Johannes Naeranus, Rotterdam], 1658. Den tweeden druck, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. kwarto, Later half perkament, schutbladen vernieuwd,[16] + 366 + 142 p. Met een gegraveerd portret van Oldenbarnevelt naar het schilderij van Michiel van Miereveld uit 1617. Titelpagina gebruind, scheur op p.140 met tape gerepareerd, plakbandresten op p. 141 en 142. Naschrift ontbreekt, verder goed exemplaar. xT 5708 x 200.00

- Hofwijck. Huygens' huis te Voorburg. Voorburg, Ver. Hofwijck, 1956. Oorspr. omslag. 20 + VI p. Omslagtitel: Vitauium Hofwijck. xY 8528 x 7.00

- Naaman van Sijrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, z.j. Ingenaaid. 87 p. Uitgegeven naar een handschrift van 1553 met een inleiding en aantekeningen door W.M.H. Hummelen en C. Schmidt. Klassiek Letterkundig Pantheon nr 198. xY 8337 x 7.00

- Protestantse poezie der 16de en 17de eeuw. Deel I. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden. 215 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 2283 x 9.00

- Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561. Leiden, Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1975. Oorspr. omslag. XXXI + 62 p. Aangeboden aan C.A. Zaalberg bij zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975. xK 3258 x 10.00

- Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1945. Gebonden 44 p. Klassieke Galerij VI. xL 1173 x 7.00

ANDRIESSEN, P.J. De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. Amsterdam, Jan Leendertz, [1879]. 3e druk. Gebonden. 224 p. Met gekleurde litho's. Met een voorwoord van de auteur. xB 6312 xx 15.00

ANDRIESSEN, P.J. De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679. Leiden, A.W. Sijthoff, [1891]. 3e druk. Gebonden. VIII + 184 p. Met gekleurde litho's. Met een voorwoord van de auteur. xB 6311 xx 15.00

ASSELIJN, Thomas. Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1925. 2e herziene uitgave. Oorspr. omslag. XLVIII + 102 p. Bewerkt door F. Buitenrust Hettema, uitgegeven door J.B. Schepers. Zwolsche herdrukken No. 12/13. xB 4771 x 8.00

ASSELNERGS, W.J.M.A. (Anton van Duinkerken). Het Wilhelmus. Een lezing. Met een voorwoord van M. Kohnstamm. C. Hafkamp, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 64 p. + facsimile 1581 [4] p. - xY 0952 x 7.50

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Vondel met Roskam en Rommelpot. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 5e druk. Ingenaaid. 95 p. - xL 2443 x 7.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Vondel met Roskam en Rommelpot. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 4e druk. Gebonden. 88 p. - xR 1381 x 10.00

BEER, Taco H. de. Gijsbrecht van Amstel. Culemborg, Blom & Olivierse, [1906]. Oorspr. omslag. 53 p. Hollandia. Aanteekeningen ter Toelichting bij de Studie van Nederlandsche Schrijvers I. xR 5003 x 8.00

BEETS, Nicolaas. Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers. Amsterdam, C.G. van der Post, 1878. Oorspr. omslag. 46 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xT 6374 x 10.00

BERGE, Domien ten. De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. Oorspr. omslag. 279 p. Ills. Bibliografie 227-262 p. xB 3903 x 10.00

BEVERSLUIS, Martien. (ed.). Vive le Geus. Een bloemlezing Geuzenliederen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen Serie 300. xB 5043 x 7.00

BILT, E.F. van de (aanteekeningen). Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1927. Oorspr. omslag. 62 p. Malmberg's Nederlandsche Schoolbibliotheek nr 10. xR 5342 x 10.00

BLOK, F.F. Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden. Delft, Ursulapers, 1949. Ingenaaid. 340 p. Nicolaas Heinsius 1620-1681. xW 0699 x 15.00

BOER, C. de. De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola. 's-Gravenhage, Marinus Nijhoff, 1927. Ingenaaid onafgesneden. 226 p. - xM 3695 x 10.00

BOER, M.G. de. Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1913. Oblong, Gebonden. 111 p. Ills. - xT 6803 x 17.50

BOER, M.G. de. Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1912. Oblong, Gebonden. 111 p. Ills. - xH 7850 x 17.50

BOER, M.G.L. den. De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1982. Ingenaaid. 174 p. - xM 2733 x 8.00

BONGER, H. & J.R.H. Hoogervorst. e.a. Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht. Zutphen, De Walburg Pers, 1989. Gebonden Stofomslag 189 p. Ills - xB 7184 x 10.00

BOUCHETTE, Henri. (ed.). Vrugten uyt den geestelycken wyngaert. Utrecht, Het Spectrum, [1939]. Ingenaaid met stofomslag. 81 p. Ills. Schijnwerpers 32. xL 2789 x 8.00

BRAAKHUIS, A.P. Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver. Overdruk uit Handelingen XIX der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 1965. Oorspr omslag 15-62 p. Een overzicht van zijn werken. xB 1335 x 12.00

BRABANT, Luc van. De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960. Oorspr. omslag. 138 p. Opnieuw vertaald, voor de eerste maal verklaard en voorafgegaan van een biografische inleiding, gesteund op een groot aantal ontdekkingen. Klassieke Galerij nr 144. xL 1989 x 7.00

BRANDT, Geeraardt & Reyer Anslo. Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten. Amsterdam, University Press, 1969. Oorspr. omslag. N.p. Ingeleid door W. Hellinga en P. Tuynman. xK 2462 x 18.00

BRANDT, Geeraardt. Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid. Onafgesneden, XXVI + 74 p. - xH 4853 x 10.00

BREDERO, G.A. De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers Moussauly, Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag, Ills., 166 p. - xY 0954 x 8.00

BREDERO, G.A. De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Gebonden. Drie delen. - xH 0505 x 30.00

BREDERO, G.A. De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Gebonden. Drie delen in een band. mooie halflederen band. xR 3038 x 65.00

BREDERO, G.A. Moortje. Zutphen, W.J. Thieme, 1936. Ingenaaid. 196 p. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoett. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1339 x 9.00

BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander, Jerolimo. Utrecht, De Roos, 1973. Gebonden. 124 p. Oplage 175 exx. Illustraties Lex Metz. Letter en typografie Dick Dooijes. Gedrukt in zwart en paars. xK 9278 x 60.00

BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon. Assen, Van Gorcum & Comp, 1968. Gebonden Stofomslag 217 p. Van Gorcum's Literaire Bibliotheek. [Mooi exemplaar]. xB 7232 x 10.00

BREDERO, G.A. Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers. Amsterdam, Elsevier, 1979. Gebonden. 186 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren xM 3917 x 9.00

BREDERO, G.A. Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander. Amsterdam, Elsevier, 1942. Gebonden half leer, XL + 256 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xT 9734 x 15.00

BREDERO, G.A. Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Gebonden. 360 + 413 + 512 p. Boekversiering van Albert Hahn en Hahn Jr. xK 2253 x 75.00

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Ingenaaid. 258 p. Ills. - xM 3914 x 7.00

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Gebonden Stofomslag 258 p. Ills. - xB 7710 x 12.00

BREDERO, Gebrand Adriaensz. Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk. Amsterdam, Broekman & De Meris, z.j. Gebonden Stofomslag 40 p. - xK 2270 x 8.00

BREDERO, Gebrand Adriaenszn. De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten ingeleid door Marnix Gijsen. Antwerpen, De Sikkel, 1919. Oorspr. omslag. 27 p. Genummerd 46. xY 8550 x 7.00

BREDERO, Gerbrand Adriaansz. Hoe stoot en stommeldi. 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero. Meulenhoff Educatief, Amsterdam, 1970. 1e druk Oorspr. omslag Ills. 42 p. Cahiers voor Letterkunde xY 6298 x 5.00

BREDERO, Vondel, Roemer Visscher, Daniel Heinsius, Ronsard. Thronus Cupidinis. Verzameling van Emblemata en Gedichten. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1968. Oblong, Ills., n.p., Facsimile-uitgave van de derde druk uit 1620, ingeleid door H. De la Fontaine Verwey. 8,5 x 10 cm. - xY 8379 x 10.00

BREDERO. Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1885. Oorspr. omslag. 100 p. Met portret. - xL 8399 x 20.00

BREDERO. Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1885. 23 p. - xR 5264 x 10.00

BREDERO. Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1980. 6e druk. Oorspr. omslag. 71 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. xY 8365 x 7.00

BREDERO. MOLTZER, H.E. Brederoo's Liedtboeck. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1880. Oorspr. omslag. 104-154 p. Studien en Schetsen van Nederlandsche Letterkunde 3e aflevering. xR 5296 x 8.00

[BREDERO] OUDEMANS, A.C. Woordenboek op de gedichten van G. Az. Bredero. Leiden E.J. Brill, 1857. Oorspr. kartonnen omslag. X + 512 p. [Rug met linnen omgeplakt]. Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. xY 3444 x 25.00

BREDERODE, G.A. Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Rotterdam, Ad. Donker, 1968. 3e druk. Ingenaaid. 373 p. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach. xA 0881 x 8.00

BREDERODE, G.A. Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Rotterdam, Ad. Donker, 1944. 1e druk. Gebonden XXX + 373 p. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach. band verkleurd. xB 1455 x 14.00

BROEKHUIZEN, J. van. Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn. Amersfoort, A.M. Slothouwer, [1883]. Oorspr. papieren omslag. VII + 77 p. - xB 7799 x 15.00

BRUCH, H. Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Oorspr. omslag. 94 p. + Werkboekje. Literaire verkenningen tweede tijdvak. xH 3118 x 8.00

BRUNE de JONGE, Jan de. Wetsteen der vernuften. Samenstelling Paula Koning. Amsterdam, Em. Querido, 1990. Pocket. 112 p. Griffioen. xY 8582 x 7.00

BUISMAN, Johan Frederik. De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1935. Gebonden. 175 p. Dissertatie Utrecht. xW 0697 x 15.00

BUITENDIJK, W.J.C. Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie. Groningen, J.B. Wolters, 1942. Gebonden. XI + 369 p. - xB 7847 x 10.00

BUITENDIJK, W.J.C. Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie. Groningen, J.B. Wolters, 1942. Oorspr. omslag, XI + 369 p. Academisch proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam xR 7634 x 20.00

CAMPBELL, Gordon. Renaissance art & architecture. Oxford University Press 2004. Bound dustjacket Ills. XL + 279 p. nice alphabetical arranged overview xB 1777 x 20.00

CAMPHUYSEN, D. Rz. Uitgezochte Stichtelijke Gedichten. Naar de hedendaagsche taal en spelling en met korte aanteekeningen door Jan Kops, vooraf een levensberigt van den dichter met eenige nieuwe bijdragen. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1839. Gebonden. XXXII + 131 p. Dirk Raphaelsz Camphuysen, Gorinchem 1586 Dokkum 1627, dichter, kunstenaar en predikant. xR 5761 x 40.00

CAMPHUYSEN, Dirk Rafaelsz. Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does. Purmerend, J. Muusses, 1934. Ingenaaid. 104 p. Ills. - xL 0122 x 7.00

CATS, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1946. Gebonden. 112 p., 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Typografische verzorging en band B. Mohr. xL 7071 x 9.00

CATS, Jacob. Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1862. Gebonden. XV, 946 + XV, 897 p. Twee delen in folio. [Moderne, fraaie banden, halflinnen met gemarmerde platten en linnen hoeken, titelschildjes op de ruggen]. xR 2156 x 400.00

CATS, Jacob. Alle de werken van Jacob Cats. Bezorgd, en met ophelderingen voorzien door W.N. Wolterink. Versierd met minstens 200 gravures. Twee delen. J.P. Revers, Dordrecht, 1880. Gedecoreerde linnen stempelbanden, Ills., 588 + 728 p., 32 x 24 cm. mooie set xY 8766 x 40.00

CATS, Jacob. Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1828. Gebonden half leer, gemarmerde platten. XVI + 611 + 625 p. Gegraveerd portret op titelpagina. Voorberigt P.G. Witsen Geysbeek. Beknopte levensschets. xB 0147 xx 75.00

CATS, Jacob. Dichterlijke werken. Amsterdam, Bij Gebroeders Diederichs, 1828. Gebonden, Twee delen in een band. XVI + 611 + 625 p. Gegraveerd portret op titelpagina. Met papier beplakte band met etiket op rug. xM 1192 x 100.00

CATS, Jacob. Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1974. Ingenaaid. 111 p. Ills. Klassieken Nederlandse Letterkunde Nr. 17 xR 3139 x 6.00

CATS, Jacob. Keur uit de gedichten van Jacob Cats. Amsterdamse Grafische School, 1961. Gebonden. 101 p. - xK 2349 x 14.00

CATS, Jacob. Spaens Heydinnetie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. XXVI + 108 p. Uitgegeven door F. Buitenrust Hettema en herzien door A.J. Luyt. Zwolsche herdrukken nr. I. xL 0592 x 7.00

CATS, Jacob. Spaens Heydinnetie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1922. Vierde herziene druk. Ingenaaid. 119 p. Ills. Uitgegeven door F. Buitenrust Hettema en J.H. van den Bosch. Zwolsche herdrukken nr. I. xR 0198 x 7.00

CATS, Jacob. Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats. Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977. Ingenaaid. 253 p. Ills. Samen gelezen, ingeleid en toegelicht door G.A. van Es. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xH 5071 x 9.00

CATS, Jakob. Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden. Johannes Allart, Amsterdam, 1795. Twee deeltjes in-12, Gebonden, Ills. 312 + 314 p. 44 kleine gravures bij de emblemata, de twee uniforme bandjes bekleed met twee soorten marmerpapier. xR 3933 x 120.00

CATS, Jakob. Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden. Johannes Allart, Amsterdam, 1797. in-12, Gebonden, Ills. onafgesneden, 197 p. 14,5 x 8,5. 27 kleine gravures. Bandje bekleed met twee soorten marmerpapier. xT 5525 x 40.00

COHEN, J. Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937. Groningen, J.B. Wolters, 1937. Geniet. 32 p. - xR 1282 x 8.00

COLENBRANDER, H.T. Oranje en het Wilhelmus. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Gebonden, 58 p. In den Houttuyn nr 1. xK 5846 x 7.00

[COORNHERT] BONGER, H. Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander. Lochem, De Tijdstroom, [1942]. Gebonden Stofomslag 152 p. Illustraties verzorgd door H. v.d. Bijl. Nederlandsche Monographieen II. xH 9395 x 10.00

[COORNHERT] BONGER, H. Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander. Lochem, De Tijdstroom, [1942]. Gebonden. 151 p. Ills. Illustraties verzorgd door H. v.d. Bijl. Nederlandsche Monographieen II. xB 5049 x 8.00

CORNELISSEN, Anthony J. M. Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1945. Oorspr. omslag, 80 p. + los bijgevoegd de tekst van het volkslied. - xY 0951 x 8.00

CORNELISSEN, J.D.M. Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1938. Ingenaaid. 101 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 5456 x 10.00

COSTER, S. Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. z.j. Ingenaaid. 112 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 172. xH 5601 x 7.00

COSTER, Samuel. Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers. Amersfoort, A.M. Slothouwer, z.j. Ingenaaid. 91 p. Nederlandsche Blijspelen. Op omslag: Amsterdam, A. Versluys, 1908. Omslag licht verkleurd. xL 3813 x 10.00

CRUL, Cornelis. Religieuze poezie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Oorspr. omslag. 98 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 12. xH 5606 x 7.00

DAILLHIERE, Sr. de la. Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou. Astraea Leuth 2004. Geniet 55 p. Tevens dubbelnummer van Faicts & Dicts: Berichten van de Rabelais-club 'Fay ce que vouldras' 33-34 / augustus-december 2004. [Marollenreeks nr. 3]. xL 7449 x 10.00

DE GROENE. Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937. Amsterdam, De Groene, 1937. Geniet. 18 p. Ills. - xY 2103 x 7.00

DECKER, Jeremias de. Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi. Leiter-Nypels, Maastricht, 1923. Oorspr. omslag, onafgesneden, n.p. Met een houtsnede door Henri Jonas. Genummerd 36/220. Gedrukt met de Erasmus-Mediaeval van S.H. de Roos. xT 1883 x 45.00

DECKER, Jeremias de. Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Oorspr. omslag. 144 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 32. xR 3143 x 5.00

DECKER, Jeremias de. Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus. Den Haag, Servire, 1941. Ingenaaid. 63 p. + tekstverklaringen. Ills. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Godthelp. xL 1942 x 8.00

DEKKER, Rudolf. Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek. Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Panchaud, Amsterdam, 2015. Paperback, Ills., 210 p. - xY 3363 x 15.00

DIJK, A. van. Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572. Brussel/Utrecht, Het Spectrum, 1947. Gebonden Stofomslag 71 p. Ills. Batavia Sacra. xL 1164 x 8.00

DIS, L.M. van en Jac. Smit (eds.). Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1955. Gebonden oblong. XIX + 228 p. - xK 2262 x 16.00

DOMINICUS, F.C. (ed.). Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'. Blaricum, De Waelburgh, z.j. Or. omslag. 135 p. Zonnebloem-boekjes. xL 7294 x 7.50

DOVRING, Folke en E.M. Meijers. Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 43 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde . Nieuwe Reeks, deel 12, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7369 x 7.00

DREWES, J.B. Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied. Amsterdam, Elsevier, 1946. Gebonden Stofomslag.159 p. Ills. Met kaart. - xK 9865 x 10.00

DROULERS, Eug. Attributs, allegories, emblemes et symboles. Brepols Turnhout z.j. Gebonden Ills. 282 p. - xH 7187 x 40.00

DUYM, Jacob. Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Oorspr. omslag. 131 p. Ills. Van jonkheer Duym (1606); vergeleken met Auriacus sive Libertas saucia (1602) van Daniel Heinsius; ingeleid en van aantekeningen voorzien door L.F.A. Serrarens en N.C.H. Wijngaards. Klassiek Letterkundig Pantheon nr 218. xB 4179 x 8.00

DUYSE, Fl. van. Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 2e druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 6053 x 15.00

DUYSE, Fl. van. Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 3e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 48 p. Met twee afbeeldingen. - xR 7755 x 18.00

EFFEN, Justus van. Proza. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, Stofomslag, 150 p. Landjuweel nr 5. xT 3904 x 8.00

ESSEN, L. van der en H.F. Bouchery. Waarom Justus Lipsius gevierd ? Brussel, Paleis der Academien, 1949. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. xB 6724 x 10.00

EYMAEL, H.J. Huygens-Studiën. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1886. Oorspr. omslag. VII + 160 p. - xB 7913 x 8.00

EYSINGA, W.J.M. Huigh de Groot. Een schets. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1945. Gebonden. 141 p. Vereeniging voor de uitgave van Grotius. xH 5174 x 9.00

FISCHER, Jos. 9ed.). Der "Deutsche Ptolemäus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1910. Orig. Umschlag 45 p. + Facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XIII. xR 4285 x 25.00

FLEURKENS, Anneke C.G. Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie. Verloren, Hilversum, 1994. Paperback, Ills, 422 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xY 0873 x 25.00

FOCQUENBROCH, Wiilem Godschalk van. De Afrikaanse brieven. Heetaald door Thomas Rosenboom. Met een inleiding door Arie Jan Gelderblom. Prometheus, Amsterdam, 2007. Gebonden, Ills., 91 p. met facsimile en fraaie illustraties. xY 3164 x 9.00

FOCQUENBROCH, Willem Godschalk. Afrikaanse brieven. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1985. Oorspr. omslag, 28 p. Reeks Klein Literair Museum, deel 5 Genummerd 37/100. xY 8290 x 9.00

FRIESEN, Holger-Jacob, Beat R. Jenny und Christian Muller. (Eds.). Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam. Basel, Schwabe & Co., 1995. Large Paperback. 104 p. Ills. Mit Beitragen von Fritz Nagel, Samuel Schupbach-Guggenbuhl und Hans Erich Troje. xK 2265 x 13.50

FRIJNS, W.M. Grotius in Peter en Pauwels? 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1938. Oorspr. omslag. 58 p. Studien-reeks nr. 3. xT 1858 x 8.00

FRUIN, R. Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot. Overgedrukt uit De Gids No 10, 1868. Papieren omslag. 76 p. - xB 7817 x 10.00

FRUIN, Robert. Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. 1e druk. Pocket. 176 p. Ooievaar 58. Omslag Herman Berserik. xB 0507 x 5.00

Geeraedts, Loek (ed.). Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw. DNB/Uitgeverij Pelckmans/Wereldbibliotheek, Kapellen/Amsterdam, 1986. Paperback 215 p. Klassieke Galerij nummer 42 xR 2295 x 10.00

GELDER, E. van / K.H. Heeroma / G. Kazemier / M.D.E. de Leve. Humanisme en Renaissance. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1948. Gebonden stofomslag. 148 p. - xL 0162 x 10.00

GELDER, Enno van. Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft. Utrecht, Kemink en Zoon, 1871. Herbonden. VIII + 384 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrechts Nieuwe reeks nr 16. xR 6997 x 20.00

GIELEN, Jos J. e.a. P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Ingenaaid. 89 p. Jos Gielen, J.M. Romein, Victor E. van Vriesland, N.A. Donkersloot en A. de Roos. xR 5903 x 8.00

GIER, J. de. Marnix van St. Aldegonde. Tolk der bybeltaal. Kerklied en kerk bij Marnix. Apeldoorn, Willem de Zwijgerstichting, 1998. Paperback. 80 p. - xY 7339 x 6.00

GOUW, Ter J. Het huis Brederode te Amsterdam. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 5208 x 15.00

GRIECK, Jan De / Paul De Keyser. Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert. Antwerpen, De Sikkel, 1925. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. Voor de Seven Sinjoren. Genummerd 18 /420 exx. Bevat: Klucht van de ghedwonghe griet, Klucht van Lemmen met sijn neus, Klucht van meester Coenraedt Bierborst. xT 4115 x 20.00

GROENVELD, S. (inl.). P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november. Leiden, 1977. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Tentoonstelling in het Academisch Historisch Museum, Leiden. xB 2134 x 8.00

GROOT, Hugo de. Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries. R. Stemvers, Amsterdam, 1844. Kartonnen bedrukt bandje, onafgesneden, XXVIII + 320 p. Omslagtitel: H. de Groot's Nederduitsche gedichten
Oorspr. uitg. o.d.t.: Bewys van den waren godsdienst. 1622. Exemplaar ex-KB. xR 4006 x 70.00

GROOT, Hugo de. Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk. Amsteldam, by Pieter Visser en Evert Visscher, 1728. latere half-linnen band met gemarmerde platten en titelschildje en nieuwe schutbladen, [26] + 562 p. + blad-wyzer. 17,5 x 10,5 cm. - xY 6096 x 120.00

GROOT, Huig de. De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1941. Oorspr. omslag onafgesneden 77 p. Voor het eerst verscheen "Christus Patiens" in 1608. xH 9594 x 8.00

GROOTES, E.K. / P.C. Punt / P.J. Verkruijsse. (eds.). Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969). Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Gebonden Stofomslag 526 p. - xA 0385 x 30.00

GROTIUS, H. Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925. Leiden, A.W. Sijthoff, 1925. Tweede verbeterde druk. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. - xT 5463 x 15.00

HAGEMAN, Bas. Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. De Ramskorst Apeldoorn 1993. Oorspr. omslag Ills. 109 p. Het dagelijks leven van Jan en Alleman in de Gouden Eeuw in een keur van bewerkte volksrijmen uit de historische verzameling van Jeroen Jeroense. xL 8066 x 9.00

HAM, J. van. Marnix van St. Aldegonde. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 64 p. Elckerlyc-Boekjes nr I. xK 2273 x 7.00

HAMMES, Th. Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag Ills. 88 p. Met een inleiding over dokters die eveneens op ander gebied vermaardheid verwierven. xR 5823 x 9.00

HANS, D. Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. Or. omslag. 85 p. Ills. - xK 5847 x 8.00

HANSEN, C.-J. Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht. Antwerpen/Haarlem, Edm. Mertens/W.C. de Graaff, 1879. Oorspr. bedrukt omslag. 40 p. C.-J. Hansen, Boekbewaarder der Stad Antwerpen xR 5000 x 10.00

HARDUWIJN, Justus de. De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door O. Dambre. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 21. xB 0035 x 7.50

HARDUWIJN, Justus de. Der liefden stille krachten. Verzameld en ingeleid door O. Dambre. Hasselt, Heideland, 1967. Pocket. 77 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 53. xK 4302 x 7.00

HARDUYN, Justus de. De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613). Met inleiding en aanteekeningen van Robert Foncke. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922. Ingenaaid. XIII + 131 p. Genummerd 120/300 exx. De VII Sinjoren. xL 3478 x 12.00

HAVE, J. van der. Filips van Marnix van Sint Aldegonde. Haarlem, W.C. de Graaff, 1874. Oorspr. omslag. 104 p. Met een illustratie. Door den Olijftak te Antwerpen, met den eersten prijs bekroond. Met voorrede door Van Vloten. xT 1264 x 15.00

HEIJDEN, M.C.A. van der (ed.). 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973. 2e druk Gebonden Stofomslag 320 p. Spectrum van de Nederlandse Letterkunde 8 xR 5951 x 8.00

HEINSIUS, Daniel. Bacchus en Christus. Twee Lofzangen van Daniël Heinsius. Opnieuw uitgegeven door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1965. Gebonden, Stofomslag, Ills., 352 p. Zwolse drukken en herdrukken nr.53. xY 5736 x 12.00

HEINSIUS, Daniel. De contemptu mortis / De verachting van de dood. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 2005. Gebonden,Stofomslag, 515 p. Tweetalig Latijn-Nederlands xY 6887 x 15.00

HOOFT, P.C. Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Oorspr. omslag. 133 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 195. xB 4181 x 8.00

HOOFT, P.C. Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett. Zutphen, W.J. Thieme, [1919]. Ingenaaid. 92 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 19. xB 6644 x 7.50

HOOFT, P.C. Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Or. omslag. 200 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 11. xK 3816 x 7.00

HOOFT, P.C. Baeto. Treurspel. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1847. Papieren omslag. 56 p. - xY 3399 x 8.00

HOOFT, P.C. Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Or. omslag. 109 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr 8. xR 5621 x 7.00

HOOFT, P.C. Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1909. Gebonden. 214 + VII p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6070 x 8.00

HOOFT, P.C. Claech-leidt. Utrecht, Vava, 1976. Oorspr. omslag. [30] p. Gedrukt in een eenmalige genummerde oplage van 211/250 exx. door Den Daas te Utrecht. xY 8517 x 8.00

HOOFT, P.C. Enkele gedichten van P.C. Hooft. Arnhem, Hijmans Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Gebonden. 46 p. onafgesneden. Keurbundels. xB 3042 x 10.00

HOOFT, P.C. Erotische gedichten. Met inleiding en aanteekeningen van C.C. van Slooten. Zutphen, W.J. Thieme, 1902. Ingenaaid. XVI + 191 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 135/136. xY 8504 x 8.00

HOOFT, P.C. Galathea en andere gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. Ingenaaid. 67 p. Een bloemlezing uit P.C. Hoofts lyrisch werk samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. Nijhoff. xY 8522 x 8.00

HOOFT, P.C. Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. In blauw papier, ingenaaid onafgesneden XV + 450 + 358 + 316 p. Twee delen gedichten en een deel aantekeningen. Ruggen deels onbedekt. xA 0750 x 45.00

HOOFT, P.C. Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1899/1900. heel lederen banden LXX + 420 + 494 p. Banden aan de randen iets versleten xH 6909 xx 140.00

HOOFT, P.C. Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1928. Oorspr. omslag, 97 p. Nederlandsche Schrijvers No. 19 xY 0792 x 7.00

HOOFT, P.C. Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 6e druk. Ingenaaid XIX + 95 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 18. Bezorgd door C.A. Zaalberg. xH 5000 x 7.00

HOOFT, P.C. Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 3e druk. Ingenaaid XXIX + 104 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 18. Bezorgd door C.A. Zaalberg. xL 1455 x 7.00

HOOFT, P.C. Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet. Zutphen, W.J. Thieme, 1925. 4e druk. Gebonden. 93 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 18. xK 7032 x 8.00

HOOFT, P.C. Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1939. Integraalbandje, 88 + 40 p. + kaartje. Dietse Letteren. Bibliotheek voor de Dietse Landen: Nederland - Vlaanderen - Zuid-Afrika nr. 9. xY 0955 x 7.00

HOOFT, P.C. Het jaar 1572 en 1573. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslagen. 36 + 61 p. Algemeene bibliotheek no. 27 en 71. Fragmenten uit de: Nederlandsche historien. xY 3398 x 12.00

HOOFT, P.C. Lyrische poezie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1994. Gebonden, Stofomslag, 515 + 266 p. Nederlandse klassieken. xH 9574 x 30.00

HOOFT, P.C. P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1931. Or. omslag. XLIX + 164 p. Zwolsche Herdrukken No. 2. xL 1456 x 7.00

HOOFT, P.C. P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff. Amsterdam, Elsevier, 1947. Gebonden. 358 p. Ills. - xL 3222 x 10.00

HOOFT, P.C. Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947. Amsterdam, Comite voor de Herdenking van P.C. Hooft, 1947. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 5846 x 8.00

HOOFT, P.C. Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971. 3e druk Oorspr. omslag 148 p. Klassieke Galerij 115 xR 0966 x 7.00

HOOFT, P.C. Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 4e druk. Gebonden. 116 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1019 x 9.00

HOOFT, P.C. Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries. H.W. Hazenberg & Co, Leiden, 1843. Gebonden rood linnen met goudstempeling, gelithograveerde titelpagina, XLIII + 244 p. oorspronkelijk 1617 xY 7879 x 15.00

HOOFT, P.C. Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Oorspr. omslag, 112 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 3678 x 6.00

HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. e.a. Hooft, Essays. Amsterdam, Em. Querido, 1981. 1e druk. Paperback. 183 p. Ills. T.g.v. de vierhonderdste geboortedag van P.C. Hooft ( 16 maart 1981). xM 3910 x 7.00

HOOFT, P.C. / Fokke Veenstra. Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden Stofomslag 268 p. + 16 p. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 18. xT 2744 x 10.00

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Ingenaaid. XX + 280 p. Ills. - xC 0293 x 12.00

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden Stofomslag. XX + 280 p. Ills. - xM 8513 x 18.00

HOOFT, P.C. & S. COSTER. Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen. Bert Bakker, Amsterdam, 2004. Gebonden, Stofomslag, 122 p. Delta xT 1163 x 12.00

HOOFT, Pieter Corneliszoon. Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid. Delft, J.E. Heringa, 1846. Oorspr. omslag. x + 43 p. - xT 7678 x 20.00

[HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. Bibliographie der werken van P.C. Hooft. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. Oorspr. omslag. XVIII + 88 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 5970 x 15.00

HOOGEWERFF, G.J. Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten. Bussum, Paul Brand, 1920. Ingenaaid. VII + 188 p. - xK 3619 x 5.00

HORSTEN, J.L. Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-Poezie. Tilburg/Antwerpen, R.K. Jongensweeshuis/Veritas, z.j. 3e druk. Or. omslag. 356 p. Lektuur voor het Katoliek onderwijs en voor zelfstudie met korte inleiding en van aantekeningen voorzien. xK 2267 x 10.00

HOUT, Jan van. Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus. Soest, Rafael, 1993. Oorspr. omslag. 82 p. Uitgegeven door K.J.S. Bostoen, S. Gabriels en J. Koppenol. Jan van Hout Cahiers 2. xB 4304 x 8.00

HUDDE, Johannes. Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. [Bevat de Nederlandse vertaling van Specilla circularia door Ad Davidse]. Genootschap Gewinna i.s.m. Museum Meermanno, Amsterdam, 2018. Oorspr. omslag, Ills., 114 p. De zeven artikelen in deze speciale aflevering van Studium (11/1) vormen de schriftelijke neerslag van een symposium t.g.v. de presentatie van Specilla circularia uit 1656 bij de KB. O.m.: Wiep van Bunge; Hudde en Spinoza: waarom er maar een God is. xY 5641 x 15.00

HUYGENS, C. Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden. 133 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 68. xB 0030 x 8.00

HUYGENS, Constant. Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen. Tilburg, 1988. Oorspr. omslag. 255 p. - xB 1175 x 10.00

HUYGENS, Constantijn. De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen. J.B. Wolters, Groningen, 1892-1899. Ingenaaid. Onopengesneden. Op de papieren omslagen etiketjes en op titelpagina deel 1 overgeplakt [als uitgever]: Laurens Jansz. Coster, 's-Gravenhage. xB 7916 x 90.00

HUYGENS, Constantijn. Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L.Strengholt. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1974. Oblong, Gebonden, Ills., 78 p. ex-bibliotheekexemplaar xY 6668 x 8.00

HUYGENS, Constantijn. Hofwijck. Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren. Servire, Wassenaar, 1967. Oorspr. omslag, Ills., XV + 111 p. met uitklapbare plaat. facsimile van 's-Gravenhage, Adriaan Vlac, 1653. Haagse Teksten Nr. 2. xY 0921 x 9.00

HUYGENS, Constantijn. Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten. Eerste en Tweede deel + Derde en Vierde deel. In twee boeken. Zutphen, W.J. Thieme & cie., 1925. 3e druk, Ingenaaid, 191 p. + 1924. 4e druk, Ingenaaid, 271 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 9-25 + 79-80. xB 6071 x 12.00

HUYGENS, Constantijn. Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens. Nijgh en Van Ditmar, Den Haag, [ca. 1955]. 1e druk, Oorspr. omslag, 60 p. - xY 6554 x 7.00

HUYGENS, Constantijn. Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits. Amsterdam, Wereldbibliotheek Ver., Paschen 1942. Cahiersteek. 6 p. - xB 6931 x 5.00

HUYGENS, Constantijn. Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Ingenaaid. 142 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 20. xR 6182 x 7.50

HUYGENS, Constantijn. Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Utrecht, De Vooys, 1976. Oorspr. omslag. 122 p. Ruygh-bewerp 4. xB 5701 x 10.00

HUYGENS, Constantin. 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal. Leiter-Nypels, Maastricht, 1927. Oorspr. omslag, onafgesneden, 50 p. oplaag 270 exx. xT 1719 x 22.00

HUYGENS, Constantyn. Cluys-werck. Dichtstuk. 's-Gravenhage, J.L.C. Jacob, 1841. Blanco omslag. VIII + 22 p. Voor het eerst uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet. xT 0294 x 20.00

HUYGENS, Constantyn. Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865. Oorspr. omslag. XVI + 101 p. Met 1 uitklapbare litho. xL 8414 x 20.00

[HUYGENS] KRUYTER, C.W. de. Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie. Meppel, Boom, 1971. Paperback. VI + 191 p. + 36 p Facsimile van het gedicht (ed. 1672). - xA 0381 x 10.00

[HUYGENS]. Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck. Hofwijck, Voorburg, 1963. Oorspr. omslag Ills. 63 p. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Hofwijck. xB 7200 x 8.00

HUYGHENS, Constantijn. Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt. Buijten & Schipperheijn/Repro Holland Amsterdam 1974. Gebonden oblong Ills. 78 p. facsimile's van de handschriften en de 1e druk bij Johan Blaeu. xA 0896 x 12.00

JACOBSEN, R. CAREL VAN MANDER (1548-1606). Dichter en prozaschrijver. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1906. Oorspr. omslag, XI + 260 p. proefschrift Rijks-Universiteit Leiden xY 0973 x 10.00

JOHANNESSEN, Kare Langvik. Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive. Oslo/Zwolle, Universitetsforlaget/W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Einband Umschlag. 310 p. Ills. Germanistische Schriftenreihe Nr. I. xL 7598 x 16.00

JONG, A.J. de. Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1925. Ingenaaid. 147 p. Nederlandsche Schrijvers No. 12. xL 1190 x 7.00

KAEMPFER, Engelbert. De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc. Van Wijnen, Franeker, 2000. Folio, Kunstlederen band, Ills., 500 p. facsimilie van de editie Amsterdam, Jan Roman de Jonge, 1733. als nieuw. xY 2904 x 75.00

KALFF, G. Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Gebonden. 108 p. Met portret. - xB 4705 x 9.00

KALFF, G. Jacob Cats. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Gebonden. 139 p. Met portret. - xB 3911 x 9.00

KALFF, G. Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1895. Ingenaaid. onopengesneden. VII + 317 p. Roestvlekjes. xL 7995 x 10.00

KALFF, G. Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1915. Oorspr. bedrukt omslag onopengesneden 535 p. op omslag: Amsterdam, A.A. Balkema. xR 3461 x 10.00

KALFF, G. Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1915. 2e herziene druk. Gebonden. 535 p. - xY 0947 x 12.00

KALFF, G. (ed.). Dichters van den ouden tijd. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam [1904]. Gebonden XVIII + 207 p. Bloemlezing van Nederlandse renaissance-dichters xL 7156 x 10.00

KARSEMEIJER, Jan. De dichter Jeremias de Decker. Uitgeversmaatschappij Holland, 1934. Oorspr. omslag 365 p. + stellingen Proefschrift Vrije Universiteit xR 3156 x 10.00

KAZEMIER, G. Het vers van Hooft. Assen, Van Gorcum, 1932. Ingenaaid. 215 p. - xM 8512 x 18.00

KAZEMIER, G. Het vers van Hooft. Assen, Van Gorcum, 1932. Ingenaaid. 215 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden + Stellingen. xL 7038 xx 20.00

KLEEREKOOPER, M.M. Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1911. Oorspr. omslag onafgesneden XXII + 59 p. rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 5753 x 15.00

KNIPPENBERG, H.H. Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk. Amsterdam, E. van der Vecht, 1913. Oorspr. omslag, 348 p. rug verbruind en licht beschadigd. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. xT 9346 x 10.00

KNUTTEL, J.A.N. Bredero. Lochem, De Tijdstroom, 1949. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 163 p. Nederlandse Monographieen IX. xY 0756 x 10.00

KNUTTEL, J.A.N. Bredero. Poeet en Amsterdammer. Pegasus Amsterdam 1968. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 220 p Herzien door Theun de Vries en J.B. de Klerk xR 1605 x 9.00

KONING, Abraham de. Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag met stofomslag 118 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 52. xH 5609 x 7.00

KOOPMANS, J. Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist. Amsterdam, W. Versluys, 1906. Gebonden. VIII + 317 p. Letterkundige Studien I. xR 8353 x 18.00

KOOPMANS, J. Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1958. Oorspr. omslag 197 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies. No. 9 xR 2305 x 8.00

KOSSMANN, F.K.H. De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid. XXXII + 175 p. onafgesneden. Met twee facsimiles. - xL 4107 x 10.00

KOSSMANN, F.K.H. Hendrick Aerts van Bocstel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Papieren omslag. 345-358 p. ill. Overdruk uit: Het Boek, tweede reeks, vol. 19 (1930). xB 7055 x 6.00

KRUYTER, C.W. de. Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie. Meppel, Boom, 1971. Ingenaaid 191 p. + 36 p. + Stellingen + Facsimile van het gedicht (ed. 1672). Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam xB 7291 x 13.50

LANDWEHR, John. Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707. A.W. Sijthoff, Leiden, 1973. Oblong, Gebonden in cassette, Ills. 406 p. 24 x 34 cm. genummerd 424/1000. Romeyn de Hooghe (1645-1708). xY 1130 x 60.00

LEENDERTZ, P. Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting. Zutphen W.J. Thieme, 1925. Gebonden. 117 p. - xK 6571 x 10.00

LEENDERTZ, P. Uit den Muiderkring. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 209 p. - xB 8096 x 12.00

LEERINTVELD, Ad, Charlotte LEMMENS, Peter van der PLOEG e.a. Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis. Lecturis, 2013. Oorspr. omslag, Ills., 192 p. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in de Grote Kerk, Den Haag. Mooi exemplaar. xY 3168 x 10.00

LEERINTVELD, Ad. Lust van tafelen. Constantijn Huygens over eten. Meermanno, Den Haag, 2016. Oorspr. omslag, Ills., 32 p. Vriendenuitgave Meermanno xY 3137 x 9.00

LEEUWEN, Charles van. Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630. Nijmegen, SUN, 2001. Paperback. 389 p. Ills. - xB 9303 x 14.00

LOEWENSTEIN, Sir Albrecht Count of. Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609. The James Ford Bell Collection, University of Minnesota Library 1961. IV + 15 p. Introduction by Gerhard Weiss. This booklet was designed, hand set in 10-point Cloister Black, and printed on Old Style Book paper by Frederic C. Battell at the Battel Chappel, St. Paul, Minnesota 1961. [omslag hoekje weg, mooie publicatie]. xB 1149 x 12.00

LOM, Mechteldis van. Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen. Maastricht, Veldeke, 1946. Oorspr. omslag. 124 p. - xR 0177 x 10.00

LUIKEN, Jan en Kasper. Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten. Facsimile van de editie van 1767. Gebonden Stofomslag. - xL 1987 x 8.00

LUIKEN, Jan. Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 210 + 197 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8625 xx 10.00

LUIKEN, Jan. De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. XII + 193 + VIII. 212 p. Ills. Twee delen in een band. - xA 0781 x 30.00

LUIKEN, Jan. De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 191 + 212 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8627 xx 12.00

LUIKEN, Jan. Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, z.j. Gebonden, XV + 98 p. Klassiek Letterkundig Pantheonverscheen voor het eerst 't Amsterdam, 1671. xT 8780 x 7.00

LUIKEN, Jan. Het beste deel. Verzameld en ingeleid door Garmt Stuiveling. Hasselt, Heideland, 1965. Pocket. 78 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 33. xK 4304 x 7.00

LUIKEN, Jan. Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 181 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8630 x 8.00

LUIKEN, Jan. Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Facsimile-uitgave van de edtie Amsterdam, 1711. Gebonden, Ills., 184 p. 50 emblemata xY 8647 x 9.00

LUIKEN, Jan. Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Vyfde druk. Gebonden. 228 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8626 x 8.00

LUTTERVELT, R. van. Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen. Tentoonstellingscommissie van het Nationale Comite ter Herdenking van P.C. Hooft, Amsterdam, 1947. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5767 x 7.00

LUYKEN, Jan. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 43. xR 1646 x 6.50

LUYKEN, Jan. Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink. Utrecht, J. Bijleveld 1941. Gebonden. 128 p. Ills. - xL 1174 x 9.00

LUYKEN, Jan. Gedichten. Verzameld door W. Kramer. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. [1923]. Gebonden. XLV + 58 p. Ills. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. xL 1163 x 9.00

LUYKEN, Jan. Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden Groen Linnen. 194 p. Nederlandsche Bibliotheek. xR 9386 x 8.00

LUYKEN, Jan. Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden Grijs Linnen. 194 p. Nederlandsche Bibliotheek 335. xL 0999 x 7.00

LUYKEN, Jan. Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema. C. Huig, Zaandam, 1904. Gebonden, Ills., XXIV + 142 p. bevat een selectie uit Jesus en de Ziel, Voncken der Liefde Jesu, Het Menselyk Bedryf, Beschouwing der Wereld, Het Leerzaam Huisraad, De Bykorf des Gemoeds, Des Menschen Begin, Midden en Einde, Duytse Lier. xT 2733 x 10.00

LUYKEN, Joan. Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen. Amsterdam, Van Breda, 1946. Ingenaaid. 111 p. Genummerd 88/600 exx. xW 9283 x 9.00

MALJAARS, Abraham. Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache). Kok, Kampen, 1996. Oorspr. omslag, Ills., 344 p. + stellingen. proefschrift Universiteit van Amsterdam xY 0953 x 12.00

MANDER, Karel van. De Kerck der Deucht. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Hessel Miedema en Marijke Spies. Thespa, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 87 p. Amsterdamse Smaldelen 5. Met de facsimile. xR 1747 x 7.00

MARNIX van St. ALDEGONDE. Philips van Marnix van St. Aldegonde. Bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inleiding en aantekeningen van Chr. Stapelkamp. J.B. Wolters, Groningen/Batavia, 1948. Gebonden, 124 p. Lyceum-Herdrukken xY 2833 x 7.50

MARNIX van St. ALDEGONDE. Richt mijne seack. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk. Broekman & De Meris, Amsterdam, 1963. Gebonden Stofomslag, 38 p. - xY 2832 x 7.50

MARNIX. Poezie en proza. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1954. Gebonden Stofomslag 148 p. Landjuweel nr. 1. xL 7569 x 8.00

MAXIMILIANUS, P. Op 's hemels ronde spil. Poëzie van Vondel. Thijmfonds, Rotterdam, z.j. Gebonden 383 p. band onderzijde gevlekt xR 4941 x 9.00

MAXIMILIANUS, P. Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant. 's-Gravenhage, Ten Hagen's, 1941. Oorspr. omslag. 156 p. In: Vereeniging tot Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland. Annalen, jaargang XXXIII, aflevering 1, 1941. xR 4709 x 10.00

MEIJER, D.C. Indrukken van de Brederoo-voorstelling. Amsterdam, 1885. Papieren omslag. 10 p. Overdruk. Met opdracht in pen Van den Schrijver D.C. Meijer voor de verzameling van den hr. A.Th. Hartkamp. xY 4639 x 8.00

MELLE, J.P. van. De "Oude" Jan Luyken. Rotterdam, J.M. Bredee, 1912. Ingenaaid. 123 p. - xL 1168 x 10.00

MENSINK, B. A. Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630. Bussum, Paul Brand, [1958]. Oorspr. omslag. 237 p. + uitklapbare stamboom. Ook verschenen als proefschrift op 10 juli 1958 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 5549 x 10.00

MENSONIDES, S.S. Het Wilhelmus naar de uitgave van het Geuzenliedboek van 1581. Met inleiding, verklaring en aantekeningen van... Groningen, J.B. Wolters, 1940. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 6783 x 7.00

MEYER, M. Hubert (ed.). Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain. Bibliotheque Humaniste Selestat 1998. Couverture Ills. 96 p. catalogue xL 8990 x 10.00

MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Gebonden. 386 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 8 xM 9254 x 9.00

MINDERAA, P. Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962. Gebonden Stofomslag. 200 p. Ills. Studies naar aanleiding van de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende comite. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige studies nr. 12. xA 0130 x 11.50

MOLENAAR, A.M. Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten. Rotterdam, J.A.G. van Dobben, 1876. Oorspr. omslag. 56 p. [Omslag bovenkant beschadigd] xT 4643 x 12.50

MOORREES, F.D.J. De graftombe van Brederode te Vianen aan de Lek. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Oorspr. omslag. 11 p. Met teekening van de graftombe door G.B.M. Suhl. Overgedrukt uit “Eigen Haard”. xY 1562 x 9.00

MULLER, P.H. (Ed.). Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poezie. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden 174 p. - xW 9181 x 8.00

NAEFF, J.P. Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld... Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 183 p. Weerwerk 2 xH 1789 x 9.00

NIJLAND, J. Aleida. Joost van den Vondel 1587-1679. Amsterdam, L.J. Veen, [1949]. Gebonden Stofomslag XX + 377 p. Met 48 platen. [stofomslag beschadigd]. xR 7967 x 15.00

NOOT, Jan van der. Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 66 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 5. xH 5607 x 8.00

NOOT, Jan van der. Het bosken en het theatre. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1953. Gebonden, Oblong, 369 p. inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit. M.m.v. W. Vermeer. xY 5749 x 12.00

NOOT, Jan van der. Lofsang van Braband / Hymne de Braband. In facsimile-uitgave. Met inleiding en aantekeningen van C.A. Zaalberg. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Ingenaaid. XXXII + 54 p. Ills. Zwolse drukken nr 24. xY 5740 x 8.00

ORNEE, W.A. Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. J.B. Wolters, Groningen 1966. Oorspr. omslag, 15 p. Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen No. 16 xY 3131 x 5.00

OVERDIEP, G.S. Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden. 335 p. Encyclopaedie in monografieen. xL 0948 x 8.00

OVERDIEP, G.S. Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden Stofomslag 335 p. Encyclopaedie in monografieen. xW 8185 x 10.00

OVERDIEP, G.S. Over Vondels dichtkunst. Gent, Ledeberg, 1937. Oorspr. omslag. 35 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Plechtige Vergadering October 1937. xR 5194 x 6.00

PATER, J.C.H. de. Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1946. Gebonden. 122 p. - xK 6705 x 9.00

PETYT, Maria. Het leven van Maria Petyt (1623 - 1677). Haar autobiografie. Zutphen, W.J. Thieme, 1976. Gebonden. 248 p. Bewerkt en van annotaties voorzien door Lic. J.R.A. Merlier. Klassiek Letterkundig Pantheon 214. xY 8353 x 8.00

POIRTERS, Adr. Den spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III. druk Antwerpen 1674. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1937. Ingenaaid. VIII + 272 + 16 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Uitgave van het Salsmans fonds nr 4. Inleiding en aanteekeningen voorzien door J. Salsmans. xL 1947 x 15.00

PONTANUS, Johannes Isacius Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam. Het Parool/ N. Israel/ B. de Graaf, Amsterdam/ Nieuwkoop, 1968. Gebonden, 4to, kunstleer, Ills., kaarten, zeer goed exemplaar, 360 p. Met losse inleiding door H. Zwager, 4to, geniet, 16 p. facsimile van de editie 1614 xY 3062 x 25.00

POORTENAAR, Jan. Wilhelmus van Nassouwe. Samengesteld door... Naarden, In den Toren, z.j. 3e druk. Gebonden. 71 p. Met bijlage. Torenreeks 2. xL 2644 x 7.00

POOT en Van Broekhuizen. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, Stofomslag, 110 p. Landjuweel nr 4. xT 3903 x 8.00

POULSSEN, J. Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid. Overdruk Raam november 1963. Orspr. omslag. 140 p. - xR 5228 x 8.00

PRICK VAN WELY, Max. De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen. Haarlem, De Toorts, [1965]. 2e geheel herziene druk. Paperback. 270 p. Met muzieknotatie. - xR 0207 x 8.00

PRINSEN J.Lzn., J. De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout. Maas & Van Suchtelen Amsterdam 1907. Gebonden Ills. 219 p. bibliotheekstempeltje. xL 4250 x 20.00

PRINSEN, J. Pieter Cornelisz. Hooft. Amsterdam, Elsevier, 1922. Gebonden. 131 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek 10. xH 2980 x 8.00

PROGRAMMA. Bredero 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg april 1935. Amsterdam, 1935. Geniet. 16 p. Programma en catalogus van de tentoonstelling 2-16 april 1935. xR 5669 x 7.00

REVIUS, Jacobus. Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 3e oplage. Oorspr. omslag. 103 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 78. xB 1725 x 6.50

REVIUS, Jacobus. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 31. xB 5050 x 7.00

REVIUS, Jacobus. Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1930. Ingenaaid. VIII + 264 p. - xT 4737 x 10.00

REVIUS, Jacobus. Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Uitgeversmaatschappij Holland Amsterdam 1935. Gebonden VI + 221 p. - xL 6703 x 10.00

REYN, G. van. Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd. [Rotterdam], [1832]. Papieren omslag. 38 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 5807 x 10.00

RITTER, A. / R. Hannen / H. Knoop en H.P. Wirtz. P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie. Erftstad, Lukassen, 1984. Paperback. 102 p. V.I.N. 4. xR 0933 x 8.00

ROEMERS VISSCHER, Anna. Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen. Utrecht, J.L. Beijers, 1881. Gebonden. [XXXIX + 222 + 319 p. Met portretten, plaat en facsimile's. - xR 5715 x 60.00

ROEVER, N. de. Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Oorspronkelijk bedrukt papieren omslag, 30 p. - xR 6948 x 10.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. P.C. Hooft 1581-1647. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Oorspr. omslag. 91 p. Ills. Illustraties H. van der Bijl. xB 1269 x 8.00

ROMEIN, Jan. Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot. Gemeentedrukkerij Rotterdam, [1970]. Or. omslag. N.p. Ills. [overdruk uit] Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, deel 1 pag. 207-244. xK 2457 x 8.00

ROOSE, L. & K. Porteman. Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979. Middelburg, Merlijn, 1979. Oorspr. omslag. 134 p. Ills. Leuvense Studien en tekstuitgaven Nieuwe Reeks I. xB 7201 x 8.00

SABBE, M. Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw. Gent, Volksdrukkerij, 1927. Oorspr. omslag. 33 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Verslagen en Mededeelingen 1927. xR 5708 x 8.00

SABBE, M. De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher. Gent, Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij, 1923. Geniet. 18 p. Koninklijke Vlaamsche Academie, Verslagen en Mededeelingen 1925. xT 6373 x 7.00

SABBE, Maurits. Dierkennis en diersage bij Vondel. Gust Janssens Antwerpen z.j. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 219 p. bibliotheekstempeltje. xL 6711 x 15.00

SABBE, Maurits. Vondel's Herbarium. Gent, W. Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 29 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 5004 x 10.00

SABBE, Maurits. Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet. Antwerpen, 1937. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 5339 x 10.00

SCHERMER, Lukas. Meleager en Atalante. Treurspel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 136 p. Inleiding en aantekeningen C.M. Geerars. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 33. xB 1232 x 8.00

SCHERMER, Lukas. Meleager en Atalante. Treurspel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag met stofomslag. 174 p. Inleiding en aantekeningen C.M. Geerars. Zwolse drukken en herdrukken nr. 54. xR 2306 x 8.00

SCHRODER, P.H. De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf. Hilversum, AVRO, 1937. Oorspr. omslag. 29 p. Genummerd 128/175 exx. Opvoering van P.H. Schroder's luisterspel op 29 November 1937 in het Muiderslot als een bijdrage tot de reeks van herdenkingen van Joost van den Vondel. xR 5637 x 12.50

SCHULZE, Franz (ed.). Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1902. Orig. Umschlag VI + 100 p. + Facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung VIII. xR 4284 x 18.00

SCHWEIGMAN, F.A.A. De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot. Nijmegen, De Gelderlander, 1929. Oorspr. omslag. XVIII + 215 p. - xR 0174 x 15.00

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1806. Latere halflinnen band, onafgesneden, LXXII + 263 p. - xR 2274 x 50.00

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh en zoon, 1823. 2e druk, Gebonden, onafgesneden, XLII + 188 p. 9,5 x 15 cm. - xT 1550 x 40.00

SIXTI, Svffridi. Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer. Nederlandschen Uitgeversbond 1946. or. omslag 23 p. T.g.v. het 19e Philologen Congres. Herdruk van de tekst uitgegeven door Willem Iansz Amsterdam 1617. xK 4830 x 7.00

SMILDE, H. Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1938. Ingenaaid. 333 p. - xR 3373 x 17.00

SMIT, Jacob. Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Gebonden. 180 p. - xL 0097 x 9.00

SMIT, W.A.P. De Dichter Revius. Amsterdam, U.M. Holland, 1928. Gebonden. 278 p. + illustraties. - xR 5537 x 10.00

SMIT, W.A.P. Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden Stofomslag. 236 p. - xR 7239 x 10.00

SPEKTATOR. Bredero-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985. Geniet. 242-317 p. Gastredactie E.K. Grootes en A. Keersmaekers. Jrg. 14 1984-1985 februari nr 4. xB 0309 x 6.50

SPIEGEL, Hendrik Laurensz. Lieden op 't vader ons. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Oorspr. omslag. 150 p. Ingeleid en toegelicht door Gilbert Degroote. Zwolse drukken en herdrukken nr. 20. xL 1986 x 7.00

STALPART VAN DER WIELE, Jan Baptist. Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers. Zolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden 407 p. Zwolse drukken Nr. 61. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Messink met musicologische medewerking van J.A.J. Bohmer. xB 6258 x 12.00

STALPART VAN DER WIELE, Joh. Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1865. Oorspr. omslag. 228 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 5129 x 8.00

STALPART VAN DER WIELE, Johannes. Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden. Zutphen, W.J. Thieme, [1967]. herziene uitgave. Oorspr. omslag. 136 p. Volledig herziene uitgave van: Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van der Wiele met inleiding en aantekeningen van J. van Vloten. Klassiek Letterkundig Pantheon 83. xB 4180 x 8.00

STARINK, Johannes. Pieter Corneliszoon Hooft. Hilversum, KRO, 1975. Cahiersteek. 60 p. Ills. Babel schrift nr 8. xR 5667 x 7.00

STARTER, J.J. Friesche Lust-Hof Deel I: Teksten. Uitgegeven naar de eerste druk (1621) en van inleiding en aantekeningen voorzien door J.H. Brouwer. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Ingenaaid. 289 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 49A xY 5741 x 9.00

STARTER, Jan Jansz. Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1893. Ingenaaid. 132 p. Bijeengebracht en van inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door C.H.Ph. Meijer. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1154 x 8.00

STARTER, Jan Jansz. Friesche Lust-hof. Beplant met verscheyde stichtelijke minne-liedekens, gedichten, ende boertige Kluchten. [facsimile]. Buijten & Schipperheijn/Repro-Holland, Amsterdam, 1974. Oblong Gebonden [203 p.], Ills. Oorspronkelijke editie: Van Ravesteyn, Amstelredam, 1621. - xY 5827 x 10.00

STARTER, Jan Janszoon. Bloemlezing uit den Friesche lusthof en andere gedichten van Jan Janszoon Starter. Volks-uitgave, in nieuwe spelling, Met eene levensschets van den Dichter uitgegeven door W. Eekhoff. W. Eekhoff, Leeuwarden, 1862. Oorspr. omslag, 88 p.,rugje matig. Titel op Franse pagina Keur van minnedichten, huwelijkszangen enz. uit Starters Friesche lusthof in nieuwere spelling. xY 8617 x 8.00

STERCK, Jan F.M. Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld. Z.p. 1891. Papieren omslag. 36 p. Met facsimile, 14,5 x11 cm. Overgedrukt uit het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1891. xB 6384 x 10.00

STEVIN, Simon. Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden. 63 p. Ingeleid: Annie Romein-Verschoor en G.S. Overdiep, voorwoord: C.G.N de Vooys. Voor de Stichting "Onze Oude Letteren". xK 8084 x 8.00

STIJEVOORTS, Jan van. Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Or. omslag. 306 + 329 p. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door F. Lyna en W. van Eeghem. Genummerd 128/ 330 exx. Mooi exemplaar. xK 2361 x 40.00

STREEKSTRA, N.F. en P.E.L. Verkuyl. (ed.). Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. Groningen, 1987. Oorspr. omslag. 140 p. - xB 2515 x 8.00

STRENGHOLT, L. Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius. Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, Buijten & Schipperheijn/Repro Holland, 1976. Paperback. 174 p. Ills. - xB 1723 x 9.50

STRENGHOLT, L. De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost. Leiden, E.J. Brill, 1977.Or omslag. 83 p. Ills. Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel V. xK 3607 x 9.00

STRENGHOLT, L. Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poezie van Constantijn Huygens. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1976. Gebonden. 175 p. Met losse facsimile's. - xR 7541 x 10.00

STUBBE, A. Naturalistisch of Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok. Leuven, S Alfonsus, 1933. Oorspr. omslag. 255 p. Met opdracht gesigneerd door auteur. xB 1284 x 20.00

STUIVELING, Garmt (ed.). Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712. Amsterdamse Grafische School 1962. Gebonden Ills. 136 p. gesigneerd “Garmt Stuiveling” xH 9342 x 12.00

SWAEN, Michiel de. Gelijk de zonnebloem. Verzameld en ingeleid door Raf Seys. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 79 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 26. xK 4306 x 7.00

SWAEN, Michiel de. Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken. Antwerpen, De Sikkel, [1928-1934. Oorspr. omslag. 6 delen. Oplage 850 exemplaren, deze set is een van de 800 genummerde exemplaren op houtvrij papier. Omslagen matig, binnenwerk uitstekend. xB 7838 x 90.00

SWEERTS, Hieronymus. De tien vermakelijkheden van het huwelijk. Toelichting: E.K. Grootes en Rob Winkelman. Amsterdam, Em. Querido, 1988. Pocket. 126 p. Griffioen. xY 7985 x 7.00

TRICHT, H.W. van. Het leven van P.C. Hooft. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1980. Ingenaaid Ills. 279 p. - xA 0067 x 10.00

VALERIUS, Adriaen. Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1943. 2e druk Gebonden, Oblong, LXXII + 287 p. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
Bandversiering van Georg Rueter. xR 6977 x 20.00

VALERIUS, Adriaen. Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1947. 3e druk, Gebonden, Oblong, LXXII + 287 p. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
Bandversiering van Georg Rueter. xY 0929 x 25.00

VALERIUS, Adrianus. Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626). Amsterdam/ Leipzig, G. Alsbach & co / Breitkopf & Hartel, 1911. 3e herziene en vermeerderde druk der uitgave II van de Vereeniging. Oorspr. omslag. 35 p. Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Met muzieknotatie. xR 6054 x 15.00

VANDERVELDEN, J. Staat en rechts bij Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Gebonden. 187 p. Onafgesneden. Handelseditie van het proefschrift. xR 1379 x 16.00

VANDERVELDEN, J. Staat en rechts bij Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Ingenaaid 187 p. Onopengesneden. Handelseditie van het proefschrift. xR 5005 x 14.00

VANDERVELDEN, Jos. Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 75 p. - xK 8791 x 12.00

VELDE, Anton van de. De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven. Tielt, Lannoo, [1945]. Gebonden Stofomslag 345 p. - xR 1540 x 10.00

VERMEER, Wim. Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1983. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. Slibreeks nr. 22. xB 0447 x 5.00

VERMEEREN, P.J.H. (ed.). Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid. Den Haag, Servire, 1964. Oorspr. omslag. N.p. [Oorspronkelijk 1642]. Haagse Teksten nr. 1 xL 3391 x 8.00

VERMEIRSCH, E.H. Inleiding tot Vondel's Lucifer. Antwerpen, 1911. Oorspr. omslag. 55 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 142 van de Verzameling nr. 6 van den 13den jaargang 1911. xR 1515 x 8.00

VERMEULEN, N.C.H.M. Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken. Nijmegen, Drukkerij Gebr. Janssen, 1964. Ingenaaid. 290 p. Ills. Ook verschenen als proefschrift op 7 februari 1964 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 6363 x 10.00

VERWEY, Albert. Amsterdam en Vondel. Amsterdam, 1937. Cahiersteek. 8 p. Geschreven op verzoek van de Amsterdamse Commissie ter herdenking van Vondels geboorte 1587 - 17 november - 1937. Met een los kaartje aangeboden door het Amsterdamsche Vondel Comite. xY 2102 x 12.50

VLOTEN, J. van. Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biografisch toegelicht. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1870. Gekartonneerd, 640 p. werk van 42 auteurs xY 8382 x 15.00

VONDEL en ZEIJ, Jac. J. J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Inleiding en toelichting door Jac. J. Zeij, S.J. De Torentrans, Zeist, [1934]. Gebonden, 270-451 p. - xY 3643 x 10.00

VONDEL en ZEIJ, Jac. J. J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Met aanteekeningen door Jac. J. Zeij, S.J. Vijf deeltjes. Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch 1935-1937. Oorspr. omslagen, 64 + 72 + 68 + 80 + 76 p. bibliotheekstempeltje. GGG 479, 517, 528, 539, 544. xY 3650 x 12.00

VONDEL, J. v. Vondel. Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen. t' Amsterdam, By de weduwe van Abraham de Wees op den Middeldam, 1657. 1e druk, Perkament, [VI ]+ 361 p. Fraaie titelgravure van David spelend op de harp. 13 x 8,5 cm. (12mo). In fraktur-letter. Unger 569 I; Schuytvlot 078 xY 3019 xx 300.00

VONDEL, J. van den / Jac. J. Zeij. Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1924]. Gebonden. XXIV + 280 p. Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk. xB 3615 x 20.00

VONDEL, J. van den. De werken: 1648-1651. Salomon. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 229 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xK 4487 x 7.50

VONDEL, J. van den. De werken: 1660. Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 298 + 328 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xY 6030 x 10.00

VONDEL, J. van den. Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden. 90 p. Nederlandsche Bibliotheek 80. xR 4431 x 6.50

VONDEL, J. van den. Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Leiden A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. - xR 1511 x 8.00

VONDEL, J. van den. J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid, onopengesneden, 120 p. Met aantekeningen van F.A. Stoett. Klassiek Letterkundig Pantheon 33. xT 1546 x 8.00

VONDEL, J. van den. Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant. J.H. Gebhard & Comp., Leijden, 1840. Gebonden half leer met gemarmerde platten en rood titelschildje, Gelithografeerde titelpagina, XXXII + 340 p. fraaie band xT 7512 x 30.00

VONDEL, J. van den. Joseph in Dothan. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. 1e druk. Ingenaaid 120 p. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door J.D.P. Warners en F.L. Zwaan. Klassiek Letterkundig Pantheon 33. xB 4030 x 8.00

VONDEL, J. Van den. Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1920]. 2e druk. Gebonden. 84 p. Vondels spelen. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek 207. xT 0441 x 8.00

VONDEL, J. van den. Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Leiden A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. - xR 1509 x 8.00

VONDEL, J. van den. Poetologisch proza. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 152 p. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Lieven Rens Klassiek Letterkundig Pantheon 221. xB 4035 x 8.00

VONDEL, J. van den. Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel. Amsterdam, Ellerman Harms, 1947. Oorspr. omslag. 15 p. Gedrukt in rood en zwart. De typografische verzorging: B.C. van Bercum. Eerste deeltje van de serie Drukkunst. xB 2598 x 7.00

VONDEL, J. van den. Verscheiden gedichten. 1626-1629. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden. 245 p. Ills. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. xR 2213 x 12.00

VONDEL, J. van den. Verscheiden gedichten. 1634-1643. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden. 226 p. Ills. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. xR 2214 x 12.00

VONDEL, J. van den. Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden, ca. 2000 p., Ills. 1605-1625, 1626-1629, 1630-1635, 1634-1643, 1644-1649, 1650-1654, 1655-1658, 1659-1679. klein bibliotheekstempeltje. xT 9268 x 60.00

VONDEL, J. van. Altaargeheimenissen. 's-Hertogenbosch, J.J. Arkesteyn, 1825. Gebonden half leer. XVI + 692 + VII p. Op nieuw uitgegeven met ophelderende Noten en toelichtende Aanteekeningen [door F.J. Hoppenbrouwer]. Met gegraveerde titelpagina. xB 0141 x 80.00

VONDEL, J. van. Batavische gebroeders. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag, Onopengesneden,103 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken. Omslag met vochtvlek. xB 9918 x 8.00

VONDEL, J. van. Lucifer. Treurspel. De Roos, Utrecht, 1954. Gebonden half kunstleer, zes pentekeningen van Henk Krijger die ook de typografie verzorgde, 133 p. Genummerd 14/175. Gezet uit de Sistina en de Palatino van Hermann Zapf met Raffia-initialen van Henk Krijger. xY 3558 x 30.00

VONDEL, Joost van den. Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel. Voor Arie Oosthoek, Uytgever op de Nieuwe Graft tot Utrecht, Anno 1910. Gebonden in karton bekleed met marmerpapier, onafgesneden, 79 p. Genummerd 130/250. Gedruckt tot Haerlem by Johannes Enschede en Zonen. Gedruckt met de letteren, nieuwelycx gegoten uyt de matrysen, die omtrent den jare 1660 't Amsterdam in de vermaerde lettergieterye van Hendrick Claesz. veurhanden waren. xY 3644 x 20.00

VONDEL, Joost van den. Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908].Gebonden. XVI + 112 p. Met inleiding en eenige aanteekeningen door L.S. en een beeld van den dichter. Nederlansche Bibliotheek Nr. 51 xK 0371 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Adam in Ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1938. 4e druk. Ingenaaid. IX + 104 p. Uitgegeven door A. Zijderveld. Klassiek Letterkundig Pantheon. xR 1288 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Adam in Ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1911. 2e druk. Gebonden. 143 p. Uitgegeven door E.T. Kuiper. Klassiek Letterkundig Pantheon. xR 1285 x 10.00

VONDEL, Joost van den. Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Maastricht, A.A.M. Stols, 1947. 2e druk. Gebonden. 18 p. Van Dijk 794. Met bijlage. xM 8500 x 18.00

VONDEL, Joost van den. Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1945. Oorspr. omslag, onafgesneden, 23 p. Genummerd 289. Naar een ontwerp van M. Elewaut, met de hand gezet uit de Erasmusletter van De Roos. xY 7584 x 10.00

VONDEL, Joost van den. Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Utrecht Instituut De Vooys 1977. Oorspr. omslag, 62 p. Ruigh-bewerp VI xY 5174 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864-1866. Gebonden. VIII + 783 + VIII + 994 p. Met portret. Twee delen in een band. - xB 3617 x 60.00

VONDEL, Joost van den. Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1914. Geniet. 32 p. - xB 7167 x 8.50

VONDEL, Joost van den. De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller. E. van der Vecht/Keurboekerij, Amsterdam/Leuven, 1907. Gebonden XLVIII + 109 p. naar de druk: in Kolen, ter oude druckerye, 1663. xB 8418 x 25.00

VONDEL, Joost van den. De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1926]. Ingenaaid. Onopengesneden. XII + 250 p. Ills. - xK 7206 x 11.50

VONDEL, Joost van den. De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1926]. Gedecoreerde linnen band XII + 250 p. Ills. - xT 1542 x 18.00

VONDEL, Joost van den. De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl. Amsterdam, N.J. Boon, [1898]. Oorspr. omslag. 79 p. Boon's Letterkundige Bibliotheek nr 2. Volksuitgave. xR 5343 x 10.00

VONDEL, Joost van den. De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 39 p. Libellen Serie 386. xB 5042 x 7.00

VONDEL, Joost van den. De Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Inleiding Alb. Verwey. Utrecht, De Torentrans, 1929-1934. Gebonden half leer. 7 delen. De bandstempel is naar een ontwerp van Wybo Meyer. [bibliotheekstempeltje op titelpagina's, goed exemplaar]. xL 7937 x 75.00

VONDEL, Joost van den. Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free. 's-Hertogenbosch, Distel, 1979. Or. omslag. 61 p. Ills. - xW 4564 x 9.00

VONDEL, Joost van den. Dichterlijke werken van Joost van den Vondel. Deel 1 t/m 21. Te Amsterdam, bij M. Westerman, 1820 - 1824. Rood linnen Gebonden. onafgesneden, 21 delen. 15,5 x 9,5 cm. fraaie set xY 3642 x 300.00

VONDEL, Joost van den. Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff. Bonn, Rohrscheid, 1938. Oorspr. omslag. 70 p. - xR 1566 x 10.00

VONDEL, Joost van den. Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1917. 8e druk. Gebonden. XXVI + 118 p. Op nieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst door C.H.Ph. Meijer. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 0942 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1960. Oorspr. omslag, XXVII + 90 p. + krt. Op nieuw bewerkt en van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.A. Ornee. Klassiek Letterkundig Pantheon 40. xT 1545 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 94 p. Torenreeks 7. xM 8017 x 6.00

VONDEL, Joost van den. Het lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans de Haan. Uitgeest, Nehalennia, 1985. Oorspr. omslag. 156 p. Met 45 illustraties. xR 8754 x 8.00

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, z.j. 3e druk Oorspr. omslag, 127 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xT 1547 x 8.00

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1922. 5e druk Oorspr. omslag, 126 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Op omslag: 4e druk. xT 1548 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst. Delta Bert Bakker Amsterdam 2004. Gebonden Stofomslag 316 p. - xK 5607 x 20.00

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 november 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. [Overdruk]. Dit boekje bevat in ongewijzigden herdruk een keuze uit de artikelen welke in de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn verschenen naar aanleiding van Vondel's 350en geboortedag. [bibliotheekstempeltje]. xL 5606 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1937. 2e druk. Gebonden. 75 p. Ills. Ter herdenking van 's Dichters geboortedag 17 november 1587. xA 0573 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1937. 1e druk. Gebonden. 76 p. Ills. Ter herdenking van 's Dichters geboortedag 17 november 1587. xT 8559 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Joseph in Egypten. Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon, 1962. Ingenaaid. 69 p. Van aantekeningen voorzien door G.Ch. Dupuis en D.F. Kouwenhoven. xR 1289 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Keur uit Vondels lyrische en dramatische poezie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta. Sneek, J.F. van Druten, 1907. 2e druk. Gebonden. 395 p. Van Moerkerken, Keur uit Vondel. [bibliotheekstempeltje]. xL 5703 x 12.00

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Ingenaaid. 240 p. Ills. - xH 2982 x 12.00

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden Stofomslag 240 p. Ills. - xB 3994 x 15.00

VONDEL, Joost van den. Lucifer, treurspel in vijf bedrijven (1653). Zonhoven, P. Joosten & Cie., [1923]. Oorspr. omslag. 118 p. Uitgaven voor Schoolgebruik I. xR 1281 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Lucifer. Ingeleid en toegelicht door L. Simons. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1944. 7e druk, Oorspr. omslag, 86 p. - xY 5385 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen. Gent/Leuven/Amsterdam, A. Siffer/Keurboekerij/Van Langenhuysen, z.j. Oorspr. omslag, 95 p. - xR 2469 x 7.50

VONDEL, Joost van den. Maeghden. Treurspel. Den Bosch, Geert Groote Genootschap, z.j. Oorspr. omslag. 84 p. Geert Groote Genootschap nr. 594. xR 2467 x 6.00

VONDEL, Joost van den. O Kersnacht schooner dan de daegen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1952. Ingenaaid. [18] p. Ills. Fons Montens. Nieuwjaarspremie 1952. xH 0672 x 4.50

VONDEL, Joost van den. Roskam en Rommelpot van 't Hanekot. Zwolle, La Riviere en Voorhoeve, 1940. Oorspr. omslag. 30 p. Keur uit onze Klassieken nr. 1. Gedrukt in rood & zwart. xB 9735 x 7.50

VONDEL, Joost van den. Roskam en Rommelpot van 't Hanekot. De Gemeenschap, Bithoven, 1940. Oorspr. omslag. 30 p. Keur uit onze Klassieken nr. 1. Gedrukt in rood & zwart. xR 3726 x 7.50

VONDEL, Joost van den. Tien Troostgedichten. Muiden, Het Muiderslot, z.j. [=Amsterdam, F. Hoes, 1945]. Oorspr. omslag. 43 p. De Jong 894. Gedrukt in rood en zwart. xL 9274 x 12.00

VONDEL, Joost van den. Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel. Amsterdam, Elsevier, 1939/1941. Gebonden, Twee delen, 335 + 341 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xT 9733 x 20.00

VONDEL, Joost van den. Toneelspelen. Tweede bundel. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden. 341 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xK 7924 x 9.00

VONDEL, Joost van den. Verzen van Vondel. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1946. Gebonden half perkament. 49 p. Keuze uit Vondels verzen samengesteld door M. de Jong in de winter van 1944-1945. [Thomassen 7]. xB 7228 x 20.00

VONDEL, Joost van den. Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Gebonden Stofomslag 159 p. - xM 3912 x 9.00

VONDEL, Joost van den. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1937. Gebonden XXXXIII + 1454 p. - xH 5867 x 45.00

VONDEL, Joost van den. Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey. Utrecht, De Torentrans, 1929. Gebonden. 7 delen. Met vele illustraties. xB 3203 x 75.00

VONDEL, Joost van den. Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom. Amsterdam, [1908]. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. [Omslag licht verkleurd]. xR 1514 x 9.00

VONDEL, Joost van den. Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts. New York, 1917. Bound. 458 p. Dedicated to the Holland Society of New York. xR 5348 x 60.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Batavische gebroeders of onderdrukte vrijheid. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 78 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5373 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Faeton of reukelooze stoutheid. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 71 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5374 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Gebroeders. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 81 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1179 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Nederlandsche Bibliotheek, 1929. 4e druk. Gebonden. 95 p. In hedendaagsche spelling, overgebracht en toegelicht door L. Simons. xB 1268 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 80 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1182 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Koning David hersteld. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 69 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5369 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Leeuwendalers. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 98 p. [bibliotheekstempeltje]. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5380 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door L. Simons. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936. 6e druk, Gebonden, 86 p. - xY 5384 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Met inleiding en aanteekeningen van L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1915. 4e druk. Gebonden. 90 p. Nederlandsche Bibliotheek 221. xY 5383 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K. Amsterdam, Nederlandsche Bibliotheek, z.j. Gebonden, 77 p. bibliotheekstempeltje xT 6849 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Noah of ondergang der eerste wereld. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 70 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5372 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Peter en Pauwels / Maria Stuart / Leeuwendalers. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. XV + 72 + VII + 84 + VII + 98 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5389 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Peter en Pauwels. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1930]. 2e druk. Gebonden. 71 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. xR 1488 x 7.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Peter en Pauwels. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1930]. 2e druk. Ingenaaid. 72 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. xT 1183 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Salmoneus. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 82 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5370 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Salomon. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 76 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xY 5371 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen. Adam in Ballingschap of Aller treurspelen treurspel met portret van den dichter. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Amsterdam, Mij. voor goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. 6e druk. Ingenaaid. XIV + 82 p. - xY 3610 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen. Jeftha of Offerbelofte. Ingeleid en toegelicht door L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1925. 2e druk. Gebonden.IX + 91 p. Nederlandsche Bibliotheek. xY 3625 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen. Maria Stuart. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 84 p. Vondels spelen ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons Nederlandsche Bibliotheek. xR 2470 x 7.00

VONDEL, Joost van den. - J.A. Alberdingk Thijm. Joost van den Vondel: zijne dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften in verband met eenige levensbijzonderheden door J.A. Alberdingk Thijm. Deel 1: 1605-1620. Deel II: 1621-1631. Schiedam,, H.A.M. Roelants, 1888. Gebonden. 440 + 483 p. Twee delen. Op titelpagina's verschillende stempels: Dept. van Justitie. De ondergeteekende verklaren dat dit werk door hem is uitgegeven den 21 maart jl. met handtekening van de uitgever en een stempel met handtekening van de ontvanger. Stempeltje: Zuid-Holland: 25 gulden en 50 opcenten. xB 3878 x 50.00

[VONDEL, Joost van den] SIMONS, L. Vondels spelen: Vondels dramatiek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1178 x 8.00

VONDEL, Joost van. Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel. Amsterdam, Hollandsch Uitgeversfonds, z.j. Gebonden. 139 p. - xH 2978 x 7.00

VONDEL. Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, M.J. Portielje, 1926. Oorspr. omslag. 33 p. - xR 2936 x 7.00

VONDEL. De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. Gebroeders Binger Amsterdam 1855-1869. 12 delen half leer - xH 2524 x 225.00

VONDEL. Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel. Amsterdam, 1952. Geniet. 16 p. Uitgegeven n.a.v. de Personeelsbijeenkomst der N.V. De Arbeiderspers op 19 januari 1952 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. xR 2468 x 6.00

VONDEL. J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt. W. Bergmans, Tilburg, 1911. Oorspr. omslag, 48 p. bibliotheekstempeltje xB 9915 x 8.00

VONDEL. Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel. Heemstede, Seminarie Hageveld, 1936. Oorspr. omslag, 48 p. - xB 9917 x 8.00

VONDEL. Proza van Vondel. Den Haag, Servire, 1943. Ingenaaid. 29 p. Ills. Kleine Dietse Keur. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders. Met bijlage. xH 2329 x 7.00

VONDEL. Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. De Vlijt, Arnhem, z.j. Oorspr. omslag, 57 p. Voor het openluchtspel te Arnhem 28, 29 en 30 augustus bewerkte tekst. Pax Optima Rerum. xB 9916 x 8.00

VONDEL. Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1924. Gebonden, 140 p. Zwolsche Herdrukken, 2e Reeks No. 5. Bibliotheekstempeltjes. xT 3677 x 8.00

VONDEL. SABBE, Maurits. e.a. Vondel en de Vlamingen. Brussel, 1938. Geniet. 48 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks nr. 26. xR 5345 x 10.00

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, Jos. Alb. Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1876. 1e druk. Gebonden half leer. X + 235 p. Met portret, facsimile, muziek en genealogische tabellen. xB 0875 x 40.00

[VONDEL] ALLARD, H.J. Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten. Utrecht, J.R. van Rossum, 1869. Oorspr. omslag. 58 p. [Bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. Kerkelijk goedgekeurd. xB 4856 x 12.00

[VONDEL] APELDOORN, C.G.L. en J.P. Rebel (eds.). Joost van den Vondel Lyriek. J. Muusses, Purmerend, 1952. Oorspr. omslag, 24 p. Nederlandse Keur 17 xY 3651 x 4.00

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Ingenaaid. 226 p. - xL 0158 x 9.00

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Gebonden. 226 p. - xL 0943 x 11.50

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Gebonden onafgesneden 226 p. - xL 1003 xx 11.50

[VONDEL] BOMHOFF, J.G. Vondels drama. Studie en pleidooi. Amsterdam, Ploegsma, 1950. Gebonden Stofomslag XII + 162 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden onder de titel: Bijdrage tot de waardering van Vondels drama. xB 0826 x 16.00

[VONDEL] BRANDT, G. Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma. Amsterdam, A. Versluys, 1905. 2e druk. Ingenaaid. 144 p. - xB 1093 x 14.00

[VONDEL] BRANDT, Geeraardt. Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid onafgesneden XIX + 79 p. Roestvlekjes. xL 7865 x 9.00

[VONDEL] BROM, Gerard. Vondels bekering. Amsterdam, E. van der Vecht, [1907]. 148 + LXXX p. Bandontwerp: J. Toorop. xB 3883 xx 20.00

[VONDEL] BROM, Gerard. Vondels geloof. Amsterdam/Mechelen, De spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. 478 p. Met portret. - xB 0962 x 12.00

[VONDEL] CALIS, Piet. Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679). J.M. Meulenhoff Amsterdam 2008. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, Ills., 464 p. - xY 0243 x 25.00

[VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1912. Gebonden. 277 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4577 x 14.00

[VONDEL] DUINKERKEN, Anton van (ed.). Vondels lyriek. Een bloemlezing. Amsterdam, Bigot en van Rossum, z.j. 2e druk. Gebonden. 96 p. De Uilenreeks no. 24. xK 6464 x 5.00

[VONDEL] FRIJNS, W.M. Vondel en de 'Zeestar'. Leuven, Vlaamsche Drukkerij, 1928. Ingenaaid. 215 p. Ills. - xB 7220 x 12.00

[VONDEL] HAERTEN, Heiz. Vondel und der deutsche Barok. Nijmegen, Der Zentralen Druckerei, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. Mit Vondels Bildnis von Govaert Flinck und Vorwort von Th. Baader. xB 1639 x 10.00

[VONDEL] HELTEN, W.L. van. Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Twee ongelijkvormige delen: Deel I Etymologie/Vormleer, Deel II Syntaxis. Otto Petri, Rotterdam, 1881. Gebonden, XII + 183 + 184 p. Oorspr. omslagen meegebonden in latere zwart linnen banden zonder opdruk. bibliotheekstempeltje en potloodaantekeningen. xL 4138 x 30.00

[VONDEL] JAGER, Th. de. Vondel of de majesteit. Roeping, jrg. 16. November-December 1937. Or. omslag. 165 p. Omslag niet fraai. xK 3815 x 12.00

[VONDEL] KALFF, G. Vondels leven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Particuliere band. 125 p. - xK 3944 x 9.00

[VONDEL] KALFF, G. Vondels leven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1902. 2e druk. Gebonden. 125 p. - xB 4706 x 9.00

[VONDEL] Klerk, C.R. de. Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. CVIII p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1180 x 8.00

[VONDEL] KRAMER, W. Vondel als Barokkunstenaar. Antwerpen/Utrecht, Sikkel/W. De Haan, 1966. Gebonden. 93 p. Ills. Maerlantbibliotheek XVIII. [vlekje op omslag]. xR 1654 x 7.00

[VONDEL] LEENDERTZ, P. Het leven van Vondel. Amsterdam, Meulenhoff, 1910. Gebonden Stofomslag 397 p. Geillustreerd onder toezicht van E.W. Moes. Nederlandsche Historische Bibliotheek III. xR 3364 x 14.00

[VONDEL] LULOFS, B.H. J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Groningen, J.B. Wolters, 1838. Gebonden half leer met gemarmerde platten, XLVIII + 378 p. Portret in litho. Versierd met het portret des vier-en-tachtigjarigen Dichters en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn lof als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst. xT 7513 x 60.00

[VONDEL] LULOFS, B.H. J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Groningen, J.B. Wolters, 1838. Kartonnen omslag. XLVII + 377 p. [Unger 48] Een boek voor het algemeen en als proeve om dien Prins onzer oude Dichters/ ook voor min geletterden / regt verstaanbaar te maken. Versierd met het portret des vier-entachtigjarigen Dichter en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn' lof, als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst. [bibliotheekstempeltje]. xL 8200 x 30.00

[VONDEL] MAXIMILIANUS, P. Dr. Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels. Terheijden, De Forel, 1968. Gebonden. 426 p. - xL 5873 x 12.00

[VONDEL] MELLES, J. Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven. Utrecht, Kemink en Zoon, 1957. Gebonden Stofomslag 304 p. Ingeleid door P.J.H. Vermeeren. Met tien afbeeldingen. xL 1142 x 16.00

[VONDEL] MELLES, J. Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven. Utrecht, Kemink en Zoon, 1957. Ingenaaid 304 p. Ingeleid door P.J.H. Vermeeren. Met tien afbeeldingen. xR 1581 x 14.00

[VONDEL] MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1961. Gebonden Stofomslag 388 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 10. xB 7732 x 10.00

[VONDEL] MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden 343 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 15. xR 4871 x 10.00

[VONDEL] MOLKENBOER, Beschrijving en reyen van Vondels Jephta . Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereniging Veritas. Dekker & v/d Vegt, Utrecht, 1914. Oorspr. omslag, 32 p. ingeplakt ex libris: P. Minderaa xY 4591 x 10.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. De jonge Vondel. Amsterdam, Parnassus, 1950. Gebonden. (12) + 668 p. Ills. - xA 0792 x 30.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940. Oorspr. omslag. 60 p. - xR 1432 x 9.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. Vondel-Schetsen. Hilversum, Paul Brand, 1939. 2e druk. 176 p. Oorspr. omslag. 176 p. - xY 6797 xx 10.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1930. Oorspr. omslag. Ills., 48 p. iets roestig xT 9170 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1930. Oorspr. omslag. Ills., 145-192 p. iets roestig xT 9171 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1931. Oorspr. omslag. Ills., 48 p. - xT 9172 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1931. Gebonden, Ills., 192 p. - xT 1543 x 20.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1932. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 192 p. - xT 7979 x 15.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. Ills., 50 p. - xT 9173 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag. 145-223 p. - xT 9174 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 223 p. met inhoudsopgave xT 7972 x 15.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1935. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 192 p. met inhoudsopgave xT 7973 x 15.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1936. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, 192 p. met inhoudsopgave xT 7974 x 15.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 9175 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1937. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 50 + 48 + 48 + 58 p. met inhoudsopgave xT 7975 x 15.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939. Joost van den Vondel, Amsterdam, 1939. Oorspr. omslag. 45-84 p. - xT 9176 x 8.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen. Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, Amsterdam, 1939. Oorspr. omslagen, 209-355 p. - xY 1336 x 9.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 11e jaargang nr. 3, juni 1940, Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940. Or. omslag. 85-124 p. - xY 1332 x 8.00

[VONDEL] MOLLER, Henrik Willem Evert. De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel. Amsterdam/Leuven, E. van der Vecht/Keurboekerij, 1907. Or. omslag. CVI + 200 p. Academisch Proefschrift, donderdag 24 januari 1907. xK 2364 x 15.00

[VONDEL] OOMES, P. Joost van den Vondel. Amsterdam, Joost van den Vondel, [1937]. Or. omslag. 95 p. Illustraties C. Teeuwisse. xK 8065 xx 9.00

[VONDEL] OVERDIEP, G.S. De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer. Leiden, E.J. Brill, 1926. Oorspr. omslag. 61 p. Stilistische Studien I. xB 0027 x 8.00

[VONDEL] RAU, S.J.E. Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van “Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep” Leiden J.K. Steenhoff, 1867. Oorspr. omslag. 142 p. Bibliotheekstempeltje. xB 0406 x 9.00

[VONDEL] RENS, L. O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede. Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. Ingenaaid. 123 p. Ills. Literaire verkenningen. xL 7713 x 8.00

[VONDEL] RENS, Lieven. Het Priester-Koningconflict in Vondels drama. Hasselt, Heideland, 1965. Gebonden. 219 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7964 x 14.00

[VONDEL] SABBE, Maurits. Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen. Antwerpen, Lectura, 1939. Ingenaaid. 86 p. Ills. Genummerd 74/ 320 exx. Geplastificeerd. xP 2032 x 10.00

[VONDEL] SPIES, M. Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam" in beeld gebracht. Espee, Amsterdam, 1979. Gebonden, A-4, Ills., 70 p. + stripverhaal door H. Pieklo en H.J. Vos, tekst Theo van den Boogaard. rijk geillustreerd xY 3607 x 12.00

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Het leven van Joost van den Vondel. Haarlem, De erven F. Bohn, 1926. Gebonden. 270 + illustraties. Volksuniversiteitsbibliotheek nr 34. xR 2472 x 8.00

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's. Amsterdam, S.L. van Looy, 1923. Gedecoreerde linnen band 158 p. Met portret. - xR 1060 x 12.00

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas, 1932. Gebonden. 124 p. - xL 9152 x 10.00

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het kompas, 1932. Ingenaaid. 124 p. Omslag verkleurd. xA 0742 x 10.00

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door.... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1935. Gebonden. 160 p. Met portret. - xL 4060 x 12.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 108 p. - xK 7208 x 12.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 142 p. - xK 8982 x 5.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica. Lieverlee Amsterdam [ca. 1940]. Gebonden 46 p. band iets gevlekt xL 4390 x 8.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Or. omslag. 216 p. - xK 9901 x 7.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 213 p. - xR 1455 x 8.00

[VONDEL] VEKEMAN, Herman en Herbert Van Uffelen. (ed.). Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag. Verlag Frank Runge, 1987. Paperback. 332 p. Ills. Tweetalig. xL 9323 x 10.00

[VONDEL] VELDE, Edg. van de. Vondel en de plastische kunsten. Leiderberg/Gent, Drukkerij Erasmus, 1930. Oorspr. omslag. 137 p. Ills. Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 7086 x 12.00

[VONDEL] VLOTEN, Johannes van. Vondels eenvoud : feestelijke toespraak gehouden te Deventer, in December 1858, en uitgegeven ten voordeele van 't op te richten standbeeld des dichters. Binger, Amsterdam, 1862. Oorspr. bedrukt omslag, 22 p. 28 x 18 cm. Johannes van Vloten (1818-1883) xY 4590 x 10.00

[VONDEL] WINKEL, J. te. De oudste gedichten van Vondel. Amsterdam, Johannes Muller, 1912. Or. omslag. 50 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4e Reeks, Deel XI. xK 8069 x 7.00

[VONDEL] WITSTEIN, S.F. en E.K. Grootes. (ed.). Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen. Den Haag, Martinus Nijhoff Tjeenk Willink Noorduijn, 1979. Ingenaaid. 327 p. Ills. T.g.v. de driehonderste sterfdag van Joost van den Vondel. xY 7378 x 10.00

[VONDEL] ZEEMAN, H. Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd. J.B. Julio, Amsterdam, 1831. Bedrukt kartonnen omslag, Portret, Ills., 100 p. Portret door C.C. Fuchs. Drie gravures. xT 3037 xx 45.00

[VONDEL] ZEEMAN, H. Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd. J.B. Julio, Amsterdam, 1831. Bedrukt papieren omslag, Portret, Ills., 100 p. Portret door C.C. Fuchs. Drie gravures ingekleurd. xT 3038 x 55.00

[VONDEL] ZEIJ, Jac. J. Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel. Kinheim, Heiloo, 1937. Oorspr. omslag 56 p. De Smalle Boekjes No. 49 xR 0604 x 7.00

[VONDEL] ZEIJ, Jac. J. Vondel voor allen: III. Oranjeklanken. Kinheim, Heiloo, 1938. Oorspr. omslag 64 p. De Smalle Boekjes No. 56 xR 1310 x 7.00

[VONDEL]. B.M. van der Stempel: Een onbekend proza-hs. van Vondel. J.F.M. Sterck: Een onbekend versje van Vondel. J.D.C. van Dokkum: Een prijsvraag voor muziek bij Vondels Gijsbrecht. J.F.M. Sterck: Een door Vondel verbeterde drukproef. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1914. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zesde verslag 1912-1913 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1914. Met bijlagen, een portret en vier facsimiles. [bibliotheekstempeltje]. xR 4564 x 7.50

[VONDEL]. De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1938. Gebonden. 294 p. Ills. - xK 6889 x 12.00

[VONDEL]. De Vooys: Herinneringen aan de Antwerpsche moedertaal in Vondels werken. A. Nijland: Vondels Godefroy of Hierusalem verlost. Sterck: Vondels Staetwecker verduitscht in 1665. Leendertz: Een handschrift van Vondel. [...]. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1930. Oorspr. omslag. 64 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Veertiende verslag 1928-1929 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 16 juni 1930. Met bijlagen en facsimile's. [bibliotheekstempeltje]. xY 1330 x 7.00

[VONDEL]. De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1928. Oorspr. omslag. 38 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Dertiende verslag 1926-1927 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 10 mei 1928. Met bijlagen, en een afbeelding. [bibliotheekstempeltje]. xY 1329 x 7.00

[VONDEL]. Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587. Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. + afbeeldingen. Elfde tentoonstelling in het Museum Fodor van 13 november 1937 tot 2 januari 1938. xL 7352 x 8.00

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto VII-X). J.F.M. Sterck: Cornelis Dirckz Cool. A. Zijderveld: Bellarmijn, Vondels meester. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1934. Oorspr. omslag. 62 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zestiende verslag 1932-1933 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 4 juni 1934. Met bijlagen. xR 4360 x 7.00

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zeventiende verslag 1934-1935 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1936. Met bijlagen. xR 4361 x 7.00

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XIX). / Vondel-Seneca. / In Memoriam J.F.M. Sterck. P. Maximilianus: Bij onbekende uitgaven van twee Vondelteksten. W.J.M. Asselbergs: Vondelsprokkelingen. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1946. Oorspr. omslag. 59 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. 20-21-22ste verslag 1940-1945 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 19 juni 1942 en 29 januari 1946. Met bijlagen. xR 4362 x 7.00

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking. Amsterdam, M.J. Portielje, 1938. Oorspr. omslag. 44 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achttiende verslag 1936-1937 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 2 juni 1938. xB 8886 x 7.50

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog. Amsterdam, M.J. Portielje, 1940. Oorspr. omslag. 56 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negentiende verslag 1938-1939 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 27 juni 1940. xB 8887 x 7.50

[VONDEL]. J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1908. Oorspr. omslag. 31 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Derde verslag 1906-1907 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 30 mei 1908. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimiles. xR 4357 x 7.00

[VONDEL]. J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1920. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negende verslag 1918-1919 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 26 mei 1920. Met drie bijlagen, drie portretten, en een facsimile. xR 4355 x 7.00

[VONDEL]. J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1912. Oorspr. omslag. 54 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vijfde verslag 1910-1911 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 21 mei 1912. Met twee bijlagen, een plaat en drie facsimilees. xR 4356 x 7.00

[VONDEL]. J.F.M. Sterck: Over een paar hekeldichten van Vondel. A.J. Barnouw: Een 18e eeuwsche vertaling van Vondels Jaergetijde. P. Leendertz: Het grafschrift voor Vondel. Minder bekende gedichten van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1918. Oorspr. omslag. 36 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achtste verslag 1916-1917 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 10 mei 1918. Met drie bijlagen, portret en facsimile. [bibliotheekstempeltje]. xB 1411 x 7.00

[VONDEL]. J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Tweede verslag 1904-1905 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 31 mei 1906. Met twee bijlagen en twee afbeeldingen. xR 4359 x 7.00

[VONDEL]. P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten). Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. [bibliotheekstempeltje]. xB 1405 x 7.00

[VONDEL]. P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten). Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. xR 4358 x 7.00

[VONDEL]. P. Leendertz: Vondel en Trigland. J.F.M. Sterck: Drie brieven van Willem van den Vondel. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Eerste verslag 1902-1903 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 31 mei 1904. [bibliotheekstempeltje]. xY 1331 x 8.00

[VONDEL]. Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 116 p. + namenlijst van leden. bibliotheekstempeltje xK 8068 x 8.00

[VONDEL]. Vondeljaarboek 1950-1951. Behelzende het vier en twintigste en vijf en twintigste jaarverslag van de Vereniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 40 p. + namenlijst van leden. - xT 8105 x 8.00

[VONDEL]. BRANDT, G. Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1866. 1e druk. Ingenaaid. XVIII + 155 p. Nederlandsche Klassieken. xR 8358 x 18.00

[VONDEL} NOTERMANS, Jef. Vondel en China. Kenanga, Batavia, z.j. 39 p. 16 x 12 cm. bespreking van Vondels Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappije. Omslag roestvlekkig. Met opdracht van de schrijver. xY 3654 x 8.00

VONDELS, I. van. Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg. Deventer, AE. E. Kluwer, 1913. Ingenaaid. 110 p. Met plattegrond en uitklapbare platen. - xK 8061 x 13.50

VOS, J. (ed.). Schalkse Jacob. Met Vader Cats en enkele broeders van sint-Lucas in de oud-Hollandse Liefdestuin. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, [1960]. 2e druk. Oorspr. omslag. 46 p. Samengesteld en nawoord J. Vos. xY 7874 x 5.00

[VOS, Jan]. Het leven van Jan Vos. Separaat uit Levens van eenige voorn. meest Nederl. Mannen en Vrouwen, 1775, Deel II. 4 p. met bijgevoegd stukje met afbeelding van Vos uit het Penning-Magazijn voor de jeugd. los bijgevoegd pagina uit Keur van Nederl. Letteren xY 4334 x 10.00

VOSSIUS, G.J. Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1962. Oorspr. omslag. 22 p. + afbeeldingen. T.g.v. de tentoonstelling Waar Vondel boeken leende. xB 1888 x 10.00

VREDEMAN de VRIES, Hans. Theatrum Vitae Humanae. Facsimile van de editie van Antwerpen, 1577. graveur Hieronymus Wierix. Oblong, Oorspr. omslag, 6 p. 34 x 24 cm de zes levensperioden van de mens i.v.m. zes bouworden. xY 2644 x 8.00

VRIES, A.G.C. de. De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw. Ten Brink & De Vries Amsterdam 1899. Gebonden 91 + CLII + Ills. ex-bibliotheek exemplaar, geannoteerd xP 2031 x 60.00

WAEL'S, Job van de. Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 87 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 59. xH 5605 x 7.00

WERVEKE, H. van. Marnix en Oranje. Lectura, Antwerpen, 1938. Oorspr. omslag, Ills., onafgesneden, 30 p. op Hollands vergé van Pannekoek. Lezing t.g.v. de 400e geboortedag van Marnix. xY 3130 x 8.00

WERVEKE, Hans van. e.a. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans. Brussel/Amsterdam, Onze Tijd/Wereldbibliotheek, [1940]. Gebonden. 388 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van het Uitvoerend Comite tot Herdenking van het vierde Eeuwfeest van Marnix van Sinte Aldegonde en met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xA 0911 x 10.00

WERVEKE, Hans van. e.a. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans. Brussel/Amsterdam, Onze Tijd/Wereldbibliotheek, [1940]. Ingenaaid. 388 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van het Uitvoerend Comite tot Herdenking van het vierde Eeuwfeest van Marnix van Sinte Aldegonde en met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xR 9858 xx 10.00

WERVEKE, Hans van. e.a. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans. Brussel/Amsterdam, Onze Tijd/Wereldbibliotheek, [1940]. Gebonden, Stofomslag, 388 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van het Uitvoerend Comite tot Herdenking van het vierde Eeuwfeest van Marnix van Sinte Aldegonde en met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xT 9378 x 15.00

WIELEN, Stalpart van der. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden. 148 p. Landjuweel nr 2. Uit de bibliotheek van R. Nieuwenhuys. xH 5173 x 9.00

WIELEN, Stalpart van der. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, Stofomslag, 148 p. Landjuweel nr 2. Uit de bibliotheek van R. Nieuwenhuys. xT 3902 x 9.00

WIJFFELS, H.C.M. Proza uit de zeventiende eeuw. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, [1925]. Oorspr. omslag. 64 p. Nederlandsche Schoolbibliotheek nr. 4. xR 5917 x 7.00

WILLE, J. Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten. Zeist, G.J.A. Ruys, 1926. Gebonden. 218 p. - xH 5157 x 10.00

WILLE, J. Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten. Zeist, G.J.A. Ruys, 1926. Ingenaaid. 218 p. - xB 8015 x 9.00

WINKEL, Jan te. Het nationaal karakter van Vondel's Poezie. Z.p. z.j. Papieren omslag. 14 p. Rede, den 11 den Nov. 1887 uitgesproken in den Stadsschouwburg te Amsterdam. xB 7013 x 6.00

WINKEL, Jan te. Vondel en Nil Volentibus Arduum. Amsterdam, 1920. Geniet. Papieren omslag. 20 p. - xB 7014 x 6.00

WINNING, C.H.O.M. von. Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw. Groningen, J.B. Wolters, 1921. Oorspr. omslag. 176 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5787 x 10.00

WINNING, C.H.O.M. von. Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw. Bouma's Boekhuis / Bert Hagen, Groningen / Castricum, 1979. [facsimile van de editie Groningen 1921] Oorspr. omslag. 176 p. - xY 6612 x 8.00

WITSTEIN, S.F. Bredero's ridder Rodderick. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1975. Paperback. 64 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 4. xY 6622 x 7.00

WITSTEIN, S.F. De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze. Utrecht, 1965. Oorspr. omslag. 95 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap No. 8. xB 6791 x 10.00

WOENSEL, Pieter van. Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., [1974]. Oorspr. omslag. 159 p. Ills. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 200. xB 8522 x 7.50

WORP, J.A. [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4. Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1914. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 0049 x 7.00

ZAALBERG, C.A. Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door .... Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Or. omslag. 120 p. Ills. Nr. 23 - xH 9414 x 8.00

ZEVECOTE'S, Jacob van. Nederduytsche dichten (1626-1638). Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Wereldbibliotheek, 1939. Ingenaaid. 186 p. Ingeleid, gerangschikt en toegelicht door O. Dambre. Genummerd 336/450 exx. De Seven Sinjoren. xK 9316 x 10.00

ZWAAN, F.L. Tien gedichten van Constantijn Huygens. Assen, Van Gorcum, 1976. Gebonden. XI + 219 p. Van Gorcum's Literaire Bibliotheek nr. 29. xB 7233 x 12.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page