Renaissance

- Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1965. Oorspr. omslag. 111 p. - xK 3828 6.50 x

- Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, [=Johannes Naeranus, Rotterdam], 1658. Den tweeden druck, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. kwarto, Later half perkament, schutbladen vernieuwd,[16] + 366 + 142 p. Met een gegraveerd portret van Oldenbarnevelt naar het schilderij van Michiel van Miereveld uit 1617. Titelpagina gebruind, scheur op p.140 met tape gerepareerd, plakbandresten op p. 141 en 142. Naschrift ontbreekt, verder goed exemplaar. xT 5708 200.00 x

- Protestantse poezie der 16de en 17de eeuw. Deel I. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden. 215 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 2283 9.00 x

- Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561. Leiden, Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1975. Oorspr. omslag. XXXI + 62 p. Aangeboden aan C.A. Zaalberg bij zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975. xK 3258 10.00 x

- Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1945. Gebonden 44 p. Klassieke Galerij VI. xL 1173 7.00 x

ALEXANDER, J.J.G. Italian Renaissance Illuminations. London, Chatto & Windus, 1977. Large Paperback. 120 p. Ills. - xT 7771 10.00 x

ANDRIESSEN, P.J. De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. Amsterdam, Jan Leendertz, [1879]. 3e druk. Gebonden. 224 p. Met gekleurde litho's. Met een voorwoord van de auteur. xB 6312 15.00 xx

ANDRIESSEN, P.J. De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679. Leiden, A.W. Sijthoff, [1891]. 3e druk. Gebonden. VIII + 184 p. Met gekleurde litho's. Met een voorwoord van de auteur. xB 6311 15.00 xx

ANTONISSEN, Rob. (ed.). Lyriek der Nederlanden. De Gouden Eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. Gebonden S.O. 159 p. Klassieke Galerij nr. 39. xL 2614 8.00 x

ASSELIJN, Thomas. Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1925. 2e herziene uitgave. Oorspr. omslag. XLVIII + 102 p. Bewerkt door F. Buitenrust Hettema, uitgegeven door J.B. Schepers. Zwolsche herdrukken No. 12/13. xB 4771 8.00 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Vondel met Roskam en Rommelpot. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 5e druk. Ingenaaid. 95 p. - xL 2443 8.00 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Vondel met Roskam en Rommelpot. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 4e druk Ingenaaid Onafgesneden 88 p. - xB 9581 10.00 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Vondel met Roskam en Rommelpot. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 4e druk. Gebonden. 88 p. - xR 1381 10.00 x

BEER, Taco H. de. Gijsbrecht van Amstel. Culemborg, Blom & Olivierse, [1906]. Oorspr. omslag. 53 p. Hollandia. Aanteekeningen ter Toelichting bij de Studie van Nederlandsche Schrijvers I. xR 5003 8.00 x

BEETS, Nicolaas. Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers. Amsterdam, C.G. van der Post, 1878. Oorspr. omslag. 46 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xT 6374 10.00 x

BERGE, Domien ten. De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. Oorspr. omslag. 279 p. Ills. Bibliografie 227-262 p. xB 3903 12.00 x

BEVERSLUIS, Martien. (ed.). Vive le Geus. Een bloemlezing Geuzenliederen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen Serie 300. xB 5043 7.00 x

BILT, E.F. van de (aanteekeningen). Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1927. Oorspr. omslag. 62 p. Malmberg's Nederlandsche Schoolbibliotheek nr 10. xR 5342 10.00 x

BLOK, F.F. Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden. Delft, Ursulapers, 1949. Ingenaaid. 340 p. Nicolaas Heinsius 1620-1681. xW 0699 18.00 x

BLOKLAND, C. Willem Sluiter 1627-1673. Assen, Van Gorcum & Comp., 1965. Gebonden S.O. Ills. 396 p. - xL 0383 20.00 x

BOER, C. de. De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola. 's-Gravenhage, Marinus Nijhoff, 1927. Ingenaaid onafgesneden. 226 p. - xM 3695 13.50 x

BOER, M.G. de. Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1913. Oblong, Gebonden. 111 p. Ills. - xT 6803 17.50 x

BOER, M.G. de. Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1912. Oblong, Gebonden. 111 p. Ills. - xH 7850 17.50 x

BOER, M.G.L. den. De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1982. Ingenaaid. 174 p. - xM 2733 8.00 x

BONGER, H. & J.R.H. Hoogervorst. e.a. Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht. Zutphen, De Walburg Pers, 1989. Gebonden S.O. 189 p. Ills - xB 7184 12.50 x

BOTS, Hans e.a. Constantijn Huygens zijn plaats in geleerd Europa. Amsterdam, University Press, 1973. Ingenaaid. X + 493 p. Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de 17e eeuw. xR 7540 20.00 x

BOUCHETTE, Henri. (ed.). Vrugten uyt den geestelycken wyngaert. Utrecht, Het Spectrum, [1939]. Ingenaaid met stofomslag. 81 p. Ills. Schijnwerpers 32. xL 2789 8.00 x

BRAAKHUIS, A.P. Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver. Overdruk uit Handelingen XIX der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 1965. Oorspr omslag 15-62 p. Een overzicht van zijn werken. xB 1335 12.00 x

BRABANT, Luc van. De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960. Oorspr. omslag. 138 p. Opnieuw vertaald, voor de eerste maal verklaard en voorafgegaan van een biografische inleiding, gesteund op een groot aantal ontdekkingen. Klassieke Galerij nr 144. xL 1989 7.00 x

BRANDT, Geeraardt. Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid onafgesneden. XXVI + 74 p. - xH 4853 16.00 x

BRANDT, Geeraardt & Reyer Anslo. Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten. Amsterdam, University Press, 1969. Oorspr. omslag. N.p. Ingeleid door W. Hellinga en P. Tuynman. xK 2462 18.00 x

BREDERO. Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1885. 23 p. - xR 5264 10.00 x

BREDERO. Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Oorspr. omslag. 59 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr 21. xK 2271 7.00 x

BREDERO, G.A. De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Gebonden. Drie delen. - xH 0505 45.00 x

BREDERO, G.A. De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Gebonden. Drie delen in een band. mooie halflederen band. xR 3038 65.00 x

BREDERO, G.A. Moortje. Zutphen, W.J. Thieme, 1936. Ingenaaid. 196 p. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoett. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1339 9.00 x

BREDERO, G.A. Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp. Met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van Palmerijn. Zwolle, Tjeenk Willink, 1968. Gebonden. 238 p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 71. xR 1939 10.00 x

BREDERO, G.A. Spaansche Brabander. Op het woort: al siet men de lui; men kent se niet. Uitgegeven, inleiding en aanteekeningen door J. Prinsen. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Gebonden. 196 p. - xB 3024 7.00 x

BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon. Assen, Van Gorcum & Comp, 1968. Gebonden S.O. 217 p. Van Gorcum's Literaire Bibliotheek. [Mooi exemplaar]. xB 7232 10.00 x

BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander, Jerolimo. Utrecht, De Roos, 1973. Gebonden. 124 p. Oplage 175 exx. Illustraties Lex Metz. Letter en typografie Dick Dooijes. Gedrukt in zwart en paars. xK 9278 60.00 x

BREDERO, G.A. Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers. Amsterdam, Elsevier, 1979. Gebonden. 186 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren xM 3917 9.00 x

BREDERO, G.A. Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Gebonden. 360 + 413 + 512 p. Boekversiering van Albert Hahn en Hahn Jr. xK 2253 75.00 x

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Ingenaaid. 258 p. Ills. - xM 3914 7.00 x

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Gebonden S.O. 258 p. Ills. - xB 7710 12.00 x

BREDERO, Gebrand Adriaensz. Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk. Amsterdam, Broekman & De Meris, z.j. Gebonden S.O. 40 p. - xK 2270 8.00 x

BREDERO. MOLTZER, H.E. Brederoo's Liedtboeck. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1880. Oorspr. omslag. 104-154 p. Studien en Schetsen van Nederlandsche Letterkunde 3e aflevering. xR 5296 8.00 x

BREDERODE, G.A. Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Rotterdam, Ad. Donker, 1968. 3e druk. Ingenaaid. 373 p. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach. xA 0881 8.00 x

BREDERODE, G.A. Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Rotterdam, Ad. Donker, 1944. 1e druk. Gebonden XXX + 373 p. Tekstverzorging en inleiding van A.A. van Rijnbach. band verkleurd. xB 1455 16.00 x

BREDEROO. Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1885. Oorspr. omslag. 100 p. Met portret. - xL 8399 40.00 x

BROEKHUIZEN, J. van. Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn. Amersfoort, A.M. Slothouwer, [1883]. Oorspr. papieren omslag. VII + 77 p. - xB 7799 15.00 x

BROUWER, J.H. Jan Jansz. Starter. Assen, Van Gorcum & Comp., 1940. Oorspr. omslag. 146 p. Teksten en Studien IV. xB 4231 12.00 x

BRUCH, H. Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Oorspr. omslag. 94 p. + Werkboekje. Literaire verkenningen tweede tijdvak. xH 3118 8.00 x

BUISMAN, Johan Frederik. De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1935. Gebonden. 175 p. Dissertatie Utrecht. xW 0697 20.00 x

BUITENDIJK, W.J.C. Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie. Groningen, J.B. Wolters, 1942. Gebonden. XI + 369 p. - xB 7847 25.00 x

BUITENDIJK, W.J.C. Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie. Groningen, J.B. Wolters, 1942. Oorspr. omslag, XI + 369 p. Academisch proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam xR 7634 20.00 x

CAMPBELL, Gordon. Renaissance art & architecture. Oxford University Press 2004. Bound dustjacket Ills. XL + 279 p. nice alphabetical arranged overview xB 1777 20.00 x

CAMPHUYSEN, D. Rz. Uitgezochte Stichtelijke Gedichten. Naar de hedendaagsche taal en spelling en met korte aanteekeningen door Jan Kops, vooraf een levensberigt van den dichter met eenige nieuwe bijdragen. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1839. Gebonden. XXXII + 131 p. Dirk Raphaelsz Camphuysen, Gorinchem 1586 Dokkum 1627, dichter, kunstenaar en predikant. xR 5761 40.00 x

CAMPHUYSEN, Dirk Rafaelsz. Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does. Purmerend, J. Muusses, 1934. Ingenaaid. 104 p. Ills. - xL 0122 7.00 x

CATS, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1946. Gebonden. 112 p. Dwergen-reeks. Typografische verzorging en band B. Mohr. xL 7071 12.00 x

CATS, Jacob. Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1862. Gebonden. XV, 946 + XV, 897 p. Twee delen in folio. [Moderne, fraaie banden, halflinnen met gemarmerde platten en linnen hoeken, titelschildjes op de ruggen]. xR 2156 400.00 x

CATS, Jacob. Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1828. Gebonden half leer, gemarmerde platten. XVI + 611 + 625 p. Gegraveerd portret op titelpagina. Voorberigt P.G. Witsen Geysbeek. Beknopte levensschets. xB 0147 120.00 xx

CATS, Jacob. Dichterlijke werken. Amsterdam, Bij Gebroeders Diederichs, 1828. Gebonden, Twee delen in een band. XVI + 611 + 625 p. Gegraveerd portret op titelpagina. Met papier beplakte band met etiket op rug. xM 1192 100.00 x

CATS, Jacob. Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1974. Ingenaaid. 111 p. Ills. Klassieken Nederlandse Letterkunde Nr. 17 xR 3139 6.00 x

CATS, Jacob. Keur uit de gedichten van Jacob Cats. Amsterdamse Grafische School, 1961. Gebonden. 101 p. - xK 2349 14.00 x

CATS, Jacob. l'Amour Virginal. Le devoir des jeunes filles dans leurs chasted amours. Traduit du Latin en Francais par Auguste Abadie. Paris, E. Dentu, 1886. Broche. 63 p. Livre plaisant et tres agreable, avec commentaires, citations et notes bibliograpiques. No. 27. xR 6645 20.00 x

CATS, Jacob. Spaens Heydinnetie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. XXVI + 108 p. Uitgegeven door F. Buitenrust Hettema en herzien door A.J. Luyt. Zwolsche herdrukken nr. I. xL 0592 7.00 x

CATS, Jacob. Spaens Heydinnetie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1922. Vierde herziene druk. Ingenaaid. 119 p. Ills. Uitgegeven door F. Buitenrust Hettema en J.H. van den Bosch. Zwolsche herdrukken nr. I. xR 0198 7.00 x

CATS, Jacob. Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats. Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977. Ingenaaid. 253 p. Ills. Samen gelezen, ingeleid en toegelicht door G.A. van Es. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xH 5071 9.00 x

CATS, Jakob. Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, dertiende & veertiende deel: Spiegel van den ouden en nieuwen tyd. Drie delen in twee banden. Johannes Allart, Amsterdam, 1796. Twee deeltjes in-12, Gebonden, Ills. 270 + 422 p. Titelgravure plus ca. 100 kleine gravures in de tekst. Twee uniforme bandjes bekleed met twee soorten marmerpapier. xT 5526 120.00 x

CATS, Jakob. Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden. Johannes Allart, Amsterdam, 1795. Twee deeltjes in-12, Gebonden, Ills. 312 + 314 p. 44 kleine gravures bij de emblemata, de twee uniforme bandjes bekleed met twee soorten marmerpapier. xR 3933 120.00 x

CATS, Jakob. Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden. Johannes Allart, Amsterdam, 1797. in-12, Gebonden, Ills. onafgesneden, 197 p. 27 kleine gravures. Bandje bekleed met twee soorten marmerpapier. xT 5525 40.00 x

COHEN, J. Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937. Groningen, J.B. Wolters, 1937. Geniet. 32 p. - xR 1282 8.00 x

COLENBRANDER, H.T. Oranje en het Wilhelmus. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Or. omslag. 58 p. In den Houttuyn nr 1. xK 5846 7.00 x

COSTER, S. Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. z.j. Ingenaaid. 112 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 172. xH 5601 7.00 x

COSTER, Samuel. Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers. Amersfoort, A.M. Slothouwer, z.j. Ingenaaid. 91 p. Nederlandsche Blijspelen. Op omslag: Amsterdam, A. Versluys, 1908. Omslag licht verkleurd. xL 3813 10.00 x

CRUL, Cornelis. Religieuze poezie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Oorspr. omslag. 98 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 12. xH 5606 7.00 x

DAILLHIERE, Sr. de la. Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou. Astraea Leuth 2004. Geniet 55 p. Tevens dubbelnummer van Faicts & Dicts: Berichten van de Rabelais-club 'Fay ce que vouldras' 33-34 / augustus-december 2004. [Marollenreeks nr. 3]. xL 7449 10.00 x

DECKER, Jeremias de. Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi. Leiter-Nypels, Maastricht, 1923. Oorspr. omslag, onafgesneden, n.p. Met een houtsnede door Henri Jonas. Genummerd 36/220. Gedrukt met de Erasmus-Mediaeval van S.H. de Roos. xT 1883 45.00 x

DECKER, Jeremias de. Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Oorspr. omslag. 144 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 32. xR 3143 5.00 x

DECKER, Jeremias de. Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus. Den Haag, Servire, 1941. Ingenaaid. 63 p. + tekstverklaringen. Ills. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Godthelp. xL 1942 8.00 x

DIJK, A. van. Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572. Brussel/Utrecht, Het Spectrum, 1947. Gebonden S.O. 71 p. Ills. Batavia Sacra. xL 1164 8.00 x

DIS, L.M. van en Jac. Smit (eds.). Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1955. Gebonden oblong XIX + 228 p. - xK 2262 16.00 x

DOMINICUS, F.C. (ed.). Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'. Blaricum, De Waelburgh, z.j. Or. omslag. 135 p. Zonnebloemboekjes. xL 7294 7.50 x

DOVRING, Folke en E.M. Meijers. Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 43 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde . Nieuwe Reeks, deel 12, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7369 7.00 x

DREWES, J.B. Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied. Amsterdam, Elsevier, 1946. Gebonden S.O. 159 p. Ills. Met kaart. - xK 9865 15.00 x

DROULERS, Eug. Attributs, allegories, emblemes et symboles. Brepols Turnhout z.j. Gebonden Ills. 282 p. - xH 7187 40.00 x

DUYM, Jacob. Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Oorspr. omslag. 131 p. Ills. Van jonkheer Duym (1606); vergeleken met Auriacus sive Libertas saucia (1602) van Daniel Heinsius; ingeleid en van aantekeningen voorzien door L.F.A. Serrarens en N.C.H. Wijngaards. Klassiek Letterkundig Pantheon nr 218. xB 4179 8.00 x

DUYSE, Fl. van. Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 2e druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 6053 15.00 x

DUYSE, Fl. van. Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 3e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 48 p. Met twee afbeeldingen. - xR 7755 18.00 x

EFFEN, Justus van. Proza. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, S.O., 150 p. Landjuweel nr 5. xT 3904 8.00 x

ESSEN, L. van der en H.F. Bouchery. Waarom Justus Lipsius gevierd ? Brussel, Paleis der Academien, 1949. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. xB 6724 10.00 x

EYMAEL, H.J. Huygens-studien. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1886. Oorspr. omslag. VII + 160 p. - xB 7913 12.50 x

EYSINGA, W.J.M. Huigh de Groot. Een schets. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1945. Gebonden. 141 p. Vereeniging voor de uitgave van Grotius. xH 5174 9.00 x

FISCHER, Jos. 9ed.). Der "Deutsche Ptolemäus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1910. Orig. Umschlag 45 p. + Facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XIII. xR 4285 25.00 x

FRIESEN, Holger-Jacob, Beat R. Jenny und Christian Muller. (Eds.). Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam. Basel, Schwabe & Co., 1995. Large Paperback. 104 p. Ills. Mit Beitragen von Fritz Nagel, Samuel Schupbach-Guggenbuhl und Hans Erich Troje. xK 2265 13.50 x

FRIJNS, W.M. Grotius in Peter en Pauwels? 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1938. Oorspr. omslag. 58 p. Studien-reeks nr. 3. xT 1858 8.00 x

FRUIN, R. Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot. Overgedrukt uit De Gids No 10, 1868. Papieren omslag. 76 p. - xB 7817 10.00 x

FRUIN, Robert. Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. 1e druk. Pocket. 176 p. Ooievaar 58. Omslag Herman Berserik. xB 0507 5.00 x

Geeraedts, Loek (ed.). Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw. DNB/Uitgeverij Pelckmans/Wereldbibliotheek, Kapellen/Amsterdam, 1986. Paperback 215 p. Klassieke Galerij nummer 42 xR 2295 10.00 x

GELDER, E. van / K.H. Heeroma / G. Kazemier / M.D.E. de Leve. Humanisme en Renaissance. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1948. Gebonden. 148 p. - xL 0162 10.00 x

GELDER, E. van / K.H. Heeroma / G. Kazemier / M.D.E. de Leve. Humanisme en Renaissance. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1948. Gebonden. 148 p. - xB 0355 13.50 x

GELDER, Enno van. Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft. Utrechts, Kemink en Zoon, 1871. Herbonden. VIII + 384 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrechts Nieuwe reeks nr 16. xR 6997 20.00 x

GERLO, Alois. De onuitgegeven briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. The unpublished correspondence of Marnix of Saint Aldegonde. Brussel, University Press, 1985. Large Paperback. 249 p. - xT 0482 20.00 x

GIELEN, Jos J. e.a. P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Ingenaaid. 89 p. Jos Gielen, J.M. Romein, Victor E. van Vriesland, N.A. Donkersloot en A. de Roos. xR 5903 8.00 x

GOUW, Ter J. Het huis Brederode te Amsterdam. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 5208 15.00 x

GRIECK, Jan De / Paul De Keyser. Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert. Antwerpen, De Sikkel, 1925. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. Voor de Seven Sinjoren. Genummerd 18 /420 exx. Bevat: Klucht van de ghedwonghe griet, Klucht van Lemmen met sijn neus, Klucht van meester Coenraedt Bierborst. xT 4115 20.00 x

GROENVELD, S. (inl.). P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november. Leiden, 1977. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Tentoonstelling in het Academisch Historisch Museum, Leiden. xB 2134 8.00 x

GROOT, Hugo de. Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries. R. Stemvers, Amsterdam, 1844. Kartonnen bedrukt bandje, onafgesneden, XXVIII + 320 p. Omslagtitel: H. de Groot's Nederduitsche gedichten
Oorspr. uitg. o.d.t.: Bewys van den waren godsdienst. 1622. Exemplaar ex-KB. xR 4006 70.00 x

[GROOT, Hugo de]. De terugkeer van Hugo de Groot tot het katholieke geloof. 's-Gravenhage, J. en H. van Langenhuysen, 1856. Oorspr. papieren omslag. XII + 320 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xR 0155 30.00 x

GROOT, Huig de. De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1941. Oorspr. omslag onafgesneden 77 p. - xH 9594 8.00 x

GROOTES, E.K. / P.C. Punt / P.J. Verkruijsse. (eds.). Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969). Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Gebonden S.O. 526 p. - xA 0385 30.00 x

GROTIUS, H. Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925. Leiden, A.W. Sijthoff, 1925. Tweede verbeterde druk. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. - xT 5463 15.00 x

HAGEMAN, Bas. Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. De Ramskorst Apeldoorn 1993. Oorspr. omslag Ills. 109 p. Het dagelijks leven van Jan en Alleman in de Gouden Eeuw in een keur van bewerkte volksrijmen uit de historische verzameling van Jeroen Jeroense. xL 8066 9.00 x

HAM, J. van. Marnix van St. Aldegonde. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 64 p. Elckerlyc-Boekjes nr I. xK 2273 7.00 x

HAMMES, Th. Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag Ills. 88 p. Met een inleiding over dokters die eveneens op ander gebied vermaardheid verwierven. xR 5823 9.00 x

HANS, D. Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. Or. omslag. 85 p. Ills. - xK 5847 8.00 x

HANSEN, C.J. Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht. Antwerpen/Haarlem, Edm. Mertens/W.C. de Graaff, 1879. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 5000 10.00 x

HARDUWIJN, Justus de. De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door O. Dambre. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 21. xB 0035 7.50 x

HARDUWIJN, Justus de. Der liefden stille krachten. Verzameld en ingeleid door O. Dambre. Hasselt, Heideland, 1967. Pocket. 77 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 53. xK 4302 7.00 x

HARDUYN, Justus de. De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613). Met inleiding en aanteekeningen van Robert Foncke. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922. Ingenaaid. XIII + 131 p. Genummerd 120/300 exx. De VII sinjoren. xL 3478 13.50 x

HAVE, J. van der. Filips van Marnix van Sint Aldegonde. Haarlem, W.C. de Graaff, 1874. Oorspr. omslag. 104 p. Met een illustratie. Door den Olijftak te Antwerpen, met den eersten prijs bekroond. Met voorrede door Van Vloten. xT 1264 15.00 x

HEIJDEN, M.C.A. van der (ed.). 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring. Het Spectrum, Utrechts/Antwerpen, 1973. 2e druk Gebonden S.O. 320 p. Spectrum van de Nederlandse Letterkunde 8 xR 5951 8.00 x

[HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. Bibliographie der werken van P.C. Hooft. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. Oorspr. omslag. XVIII + 88 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 5970 15.00 x

HOOFT, P.C. Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Oorspr. omslag. 133 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 195. xB 4181 8.00 x

HOOFT, P.C. Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Or. omslag. 200 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 11. xK 3816 7.00 x

HOOFT, P.C. Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett. Zutphen, W.J. Thieme, [1919]. Ingenaaid. 92 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 19. xB 6644 7.50 x

HOOFT, P.C. Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Or. omslag. 109 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr 8. xR 5621 7.00 x

HOOFT, P.C. Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1909. Gebonden. 214 + VII p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6070 8.00 x

HOOFT, P.C. Enkele gedichten van P.C. Hooft. Arnhem, Hijmans Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Gebonden. 46 p. onafgesneden. Keurbundels. xB 3042 10.00 x

HOOFT, P.C. Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. In blauw papier, ingenaaid onafgesneden XV + 450 + 358 + 316 p. Twee delen gedichten en een deel aantekeningen. Ruggen deels onbedekt. xA 0750 45.00 x

HOOFT, P.C. Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1899/1900. heel lederen banden LXX + 420 + 494 p. Banden aan de randen iets versleten xH 6909 140.00 xx

HOOFT, P.C. Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 6e druk. Ingenaaid XIX + 95 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 18. Bezorgd door C.A. Zaalberg. xH 5000 7.00 x

HOOFT, P.C. Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 3e druk. Ingenaaid XXIX + 104 p. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 18. Bezorgd door C.A. Zaalberg. xL 1455 7.00 x

HOOFT, P.C. Lyrische poezie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1994. Gebonden. 516 + 266 p. Nederlandse klassieken. - xH 9574 34.00 x

HOOFT, P.C. P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1931. Or. omslag. XLIX + 164 p. Zwolsche Herdrukken No. 2. xL 1456 7.00 x

HOOFT, P.C. P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff. Amsterdam, Elsevier, 1947. Gebonden. 358 p. Ills. - xL 3222 13.50 x

HOOFT, P.C. P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff. Amsterdam, Elsevier, 1978. Gebonden. 358 p. Ills. - xK 5693 13.50 x

HOOFT, P.C. Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947. Amsterdam, Comite voor de Herdenking van P.C. Hooft, 1947. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 5846 8.00 x

HOOFT, P.C. Warenar. Ingeleid en toegelicht door A.A. Keersmaekers. Wereldbibliotheek Amsterdam 1956. Oorspr. omslag 122 p. Klassieke Galerij 115 xL 4974 6.00 x

HOOFT, P.C. Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971. 3e druk Oorspr. omslag 148 p. Klassieke Galerij 115 xR 0966 7.00 x

HOOFT, P.C. Warenar. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp. Zutphen, W.J. Thieme, 1970. 3e druk. Or. omslag. 117 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. xA 0766 5.00 x

HOOFT, P.C. Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 4e druk. Gebonden. 116 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1019 9.00 x

HOOFT, P.C. Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Oorspr. omslag, 112 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 3678 6.00 x

HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. e.a. Hooft, Essays. Amsterdam, Em. Querido, 1981. 1e druk. Paperback. 183 p. Ills. T.g.v. de vierhonderdste geboortedag van P.C. Hooft ( 16 maart 1981). xM 3910 7.00 x

HOOFT, P.C. / Fokke Veenstra. Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden S.O. 268 p. + 16 p. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 18. xT 2744 12.00 x

HOOFT, P.C. & S. COSTER. Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen. Bert Bakker, Amsterdam, 2004. Gebonden, S.O., 122 p. Delta xT 1163 15.00 x

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Ingenaaid. XX + 280 p. Ills. - xC 0293 18.00 x

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden S.O. XX + 280 p. Ills. - xM 8513 22.50 x

HOOFT, Pieter Corneliszoon. Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid. Delft, J.E. Heringa, 1846. Oorspr. omslag. x + 43 p. - xT 7678 20.00 x

HOOGEWERFF, G.J. Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten. Bussum, Paul Brand, 1920. Ingenaaid. VII + 188 p. - xK 3619 16.00 x

HORSTEN, J.L. Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-Poezie. Tilburg/Antwerpen, R.K. Jongensweeshuis/Veritas, z.j. 3e druk. Or. omslag. 356 p. Lektuur voor het Katoliek onderwijs en voor zelfstudie met korte inleiding en van aantekeningen voorzien. xK 2267 10.00 x

HOUT, Jan van. Opdracht aan broer Cornelis. Leiden, Vakgroep Nederlands, 1990. Oorspr. omslag. 68 p. Redactie K. Bostoen, S. Gabriels, J. Koppenol. Jan van Hout cahiers nr 1. xB 4306 8.00 x

HOUT, Jan van. Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus. Soest, Rafael, 1993. Oorspr. omslag. 82 p. Uitgegeven door K.J.S. Bostoen, S. Gabriels en J. Koppenol. Jan van Hout Cahiers 2. xB 4304 8.00 x

HUGENS, C. Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden. 133 p. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 68. xB 0030 8.00 x

[Huygens]. Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck. Hofwijck, Voorburg, 1963. Oorspr. omslag Ills. 63 p. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Hofwijck. xB 7200 8.00 x

HUYGENS, Constant. Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen. Tilburg, 1988. Oorspr. omslag. 255 p. - xB 1175 10.00 x

HUYGENS, Constantijn. De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen. J.B. Wolters, Groningen, 1892-1899. Ingenaaid. Onopengesneden Op de papieren omslagen etiketjes en op titelpagina deel 1 overgeplakt [als uitgever]: Laurens Jansz. Coster, 's-Gravenhage. xB 7916 180.00 x

HUYGENS, Constantijn. Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten. Zutphen, W.J. Thieme & cie., 1925. Ingenaaid. 191 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6071 10.00 x

HUYGENS, Constantijn. Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits. Amsterdam, Wereldbibliotheek Ver., Paschen 1942. Cahiersteek. 6 p. - xB 6931 5.00 x

HUYGENS, Constantijn. Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Ingenaaid. 142 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 20. xR 6182 7.50 x

HUYGENS, Constantijn. Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Utrecht, De Vooys, 1976. Oorspr. omslag. 122 p. Ruygh-bewerp 4. xB 5701 10.00 x

HUYGENS, Constantin. 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal. Leiter-Nypels, Maastricht, 1927. Oorspr. omslag, onafgesneden, 50 p. oplaag 270 exx. xT 1719 22.00 x

HUYGENS, Constantyn. Cluys-werck. Dichtstuk. 's-Gravenhage, J.L.C. Jacob, 1841. Blanco omslag. VIII + 22 p. Voor het eerst uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet. xT 0294 20.00 x

HUYGENS, Constantyn. Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865. Oorspr. omslag. XVI + 101 p. Met 1 uitklapbare litho. xL 8414 20.00 x

HUYGENS, Constantyn. Kostelick Mal en Voor-Hout, met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs, in den tweede druk met Cluys-Werk vermeerderd door J. Verdam. Derde druk bezorgd door P. Leendertz Jr. Amsterdam, A. Versluys, 1904. 3e druk. Oorspr. omslag. XXXI + 173 p. Klassieken III. xB 8169 10.00 x

[HUYGENS] KRUYTER, C.W. de. Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie. Meppel, Boom, 1971. Paperback. VI + 191 p. + 36 p Facsimile van het gedicht (ed. 1672). - xA 0381 13.50 x

HUYGHENS, Constantijn. Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt. Buijten & Schipperheijn/Repro Holland Amsterdam 1974. Gebonden oblong Ills. 78 p. facsimile's van de handschriften en de 1e druk bij Johan Blaeu. xA 0896 12.00 x

JOHANNESSEN, Kare Langvik. Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive. Oslo/Zwolle, Universitetsforlaget/W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Einband Umschlag. 310 p. Ills. Germanistische Schriftenreihe Nr. I. xL 7598 16.00 x

JONG, A.J. de. Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1925. Ingenaaid. 147 p. Nederlandsche Schrijvers No. 12. xL 1190 7.00 x

KALFF, G. Const. Huygens. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Gebonden. 168 p. Met portret. - xB 4707 9.00 x

KALFF, G. Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Gebonden. 108 p. Met portret. - xB 4705 9.00 x

KALFF, G. Jacob Cats. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Gebonden. 139 p. Met portret. - xB 3911 9.00 x

KALFF, G. Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1895. Ingenaaid. onopengesneden. VII + 317 p. Roestvlekjes. xL 7995 16.00 x

KALFF, G. Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1915. Oorspr. bedrukt omslag onopengesneden 535 p. op omslag: Amsterdam, A.A. Balkema. xR 3461 12.00 x

KALFF, G. Van Zeevarende Luyden en Zee-Poeten. Een inleiding tot Scheurleer's Mannen ter Zee en Van Varen en van Vechten. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Oorspr. omslag. 143 p. - xR 5211 10.00 x

KALFF, G. (ed.). Dichters van den ouden tijd. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam [1904]. Gebonden XVIII + 207 p. Bloemlezing van Nederlandse renaissance-dichters xL 7156 10.00 x

KARSEMEIJER, Jan. De dichter Jeremias de Decker. Uitgeversmaatschappij Holland, 1934. Oorspr. omslag 365 p. + stellingen Proefschrift Vrije Universiteit xR 3156 10.00 x

KAZEMIER, G. Het vers van Hooft. Assen, Van Gorcum, 1932. Ingenaaid. 215 p. - xM 8512 18.00 x

KAZEMIER, G. Het vers van Hooft. Assen, Van Gorcum, 1932. Ingenaaid. 215 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden + Stellingen. xL 7038 20.00 xx

KLEEREKOOPER, M.M. Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1911. Oorspr. omslag onafgesneden XXII + 59 p. rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 5753 15.00 x

KLONNE, B.H. Marius en Vondel. Bekeerder en Bekeerling. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1885. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 5396 15.00 x

KNUTTEL, J.A.N. Bredero. Lochem, De Tijdstroom, 1949. 1e druk Ingenaaid. 163 p. Nederlandse Monographieen IX. xH 2693 9.00 x

KNUTTEL, J.A.N. Bredero. Poeet en Amsterdammer. Pegasus Amsterdam 1968. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 220 p Herzien door Theun de Vries en J.B. de Klerk xR 1605 9.00 x

KONING, Abraham de. Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag S.O. 118 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 52. xH 5609 9.00 x

KOOPMANS, J. Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist. Amsterdam, W. Versluys, 1906. Gebonden. VIII + 317 p. Letterkundige Studien I. xR 8353 18.00 x

KOOPMANS, J. Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1958. Oorspr. omslag 197 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies. No. 9 xR 2305 8.00 x

KOSSMANN, F.K.H. De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid. XXXII + 175 p. onafgesneden. Met twee facsimiles. Bibliotheekstempeltje. Mooi exemplaar. xL 4107 15.00 x

KOSSMANN, F.K.H. Hendrick Aerts van Bocstel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Papieren omslag. 345-358 p. ill. Overdruk uit: Het Boek, tweede reeks, vol. 19 (1930). xB 7055 6.00 x

KRUYTER, C.W. de. Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie. Meppel, Boom, 1971. Ingenaaid 191 p. + 36 p. + Stellingen + Facsimile van het gedicht (ed. 1672). Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam xB 7291 13.50 x

LEENDERTZ, P. Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting. Zutphen W.J. Thieme, 1925. Gebonden. 117 p. Roestvlekjes. xK 6571 11.50 x

LEENDERTZ, P. Uit den Muiderkring. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 209 p. - xB 8096 12.00 x

LEEUWEN, Charles van. Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630. Nijmegen, SUN, 2001. Paperback. 389 p. Ills. - xB 9303 14.00 x

LOEWENSTEIN, Sir Albrecht Count of. Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609. The James Ford Bell Collection, University of Minnesota Library 1961. IV + 15 p. Introduction by Gerhard Weiss. This booklet was designed, hand set in 10-point Cloister Black, and printed on Old Style Book paper by Frederic C. Battell at the Battel Chappel, St. Paul, Minnesota 1961. [omslag hoekje weg, mooie publicatie]. xB 1149 12.00 x

LOM, Mechteldis van. Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen. Maastricht, Veldeke, 1946. Oorspr. omslag. 124 p. - xR 0177 15.00 x

LOOTS, Cornelis. Hulde, toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel in de wintermaand des jaars 1818. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon, 1864. Oorspr. papieren omslag. 16 p. - xR 5338 12.50 x

LUIKEN, Jan. Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 210 + 197 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8625 10.00 x

LUIKEN, Jan. De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. XII + 193 + VIII. 212 p. Ills. Twee delen in een band. - xA 0781 30.00 x

LUIKEN, Jan. De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 191 + 212 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8627 12.00 xx

LUIKEN, Jan. Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe. W.j> Thieme & Cie, Zutphen, z.j. Gebonden, XV + 98 p. Klassiek Letterkundig Pantheonverscheen voor het eerst 't Amsterdam, 1671. xT 8780 7.00 x

LUIKEN, Jan. Het beste deel. Verzameld en ingeleid door Garmt Stuiveling. Hasselt, Heideland, 1965. Pocket. 78 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 33. xK 4304 7.00 x

LUIKEN, Jan. Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 181 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8630 8.00 x

LUIKEN, Jan. Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Vyfde druk. Gebonden. 228 p. Vijftig-Cents-Editie. xL 8626 8.00 x

LUIKEN, Jan en Kasper. Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten. Facsimile van de editie van 1767. Gebonden S.O. - xL 1987 8.00 x

LUTTERVELT, R. van. Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen. Tentoonstellingscommissie van het Nationale Comite ter Herdenking van P.C. Hooft, Amsterdam, 1947. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5767 7.00 x

LUYKEN, Jan. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 43. xR 1646 6.50 x

LUYKEN, Jan. Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink. Utrecht, J. Bijleveld 1941. Gebonden. 128 p. Ills. - xL 1174 9.00 x

LUYKEN, Jan. Gedichten. Verzameld door W. Kramer. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. [1923]. Gebonden. XLV + 58 p. Ills. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. xL 1163 9.00 x

LUYKEN, Jan. Jezus en de ziel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 194 p. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten. xR 9386 8.00 x

LUYKEN, Jan. Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema. C. Huig, Zaandam, 1904. Gebonden, Ills., XXIV + 142 p. bevat een selectie uit Jesus en de Ziel, Voncken der Liefde Jesu, Het Menselyk Bedryf, Beschouwing der Wereld, Het Leerzaam Huisraad, De Bykorf des Gemoeds, Des Menschen Begin, Midden en Einde, Duytse Lier. xT 2733 10.00 x

LUYKEN, Joan. Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen. Amsterdam, Van Breda, 1946. Ingenaaid. 111 p. Genummerd 88/600 exx. xW 9283 11.50 x

MANDER, Karel van. De Kerck der Deucht. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Hessel Miedema en Marijke Spies. Thespa, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 87 p. Amsterdamse Smaldelen 5. Met de facsimile. xR 1747 7.00 x

MARNIX. Poezie en proza. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1954. Gebonden S.O. 148 p. Landjuweel nr. 1. xL 7569 8.00 x

MAXIMILIANUS, P. Op 's hemels ronde spil. Poëzie van Vondel. Thijmfonds, Rotterdam, z.j. Gebonden 383 p. band onderzijde gevlekt xR 4941 9.00 x

MAXIMILIANUS, P. Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant. 's-Gravenhage, Ten Hagen's, 1941. Oorspr. omslag. 156 p. In: Vereeniging tot Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland. Annalen, jaargang XXXIII, aflevering 1, 1941. xR 4709 10.00 x

MEIJER, Lodewijk. Verloofde Koninksbruidt. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Utrecht, Instituut De Vooys, 1978. Or. Omslag. 175 p. Ruygh-bewerp VII. xK 2261 10.00 x

MELLE, J.P. van. De "Oude" Jan Luyken. Rotterdam, J.M. Bredee, 1912. Ingenaaid. 123 p. - xL 1168 13.50 x

MENSINK, B. A. Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630. Bussum, Paul Brand, [1958]. Oorspr. omslag. 237 p. + uitklapbare stamboom. Ook verschenen als proefschrift op 10 juli 1958 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 5549 10.00 x

MENSONIDES, S.S. Het Wilhelmus naar de uitgave van het Geuzenliedboek van 1581. Met inleiding, verklaring en aantekeningen van... Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. 31 p. - xK 5799 7.00 x

MEYER, M. Hubert (ed.). Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain. Bibliotheque Humaniste Selestat 1998. Couverture Ills. 96 p. catalogue xL 8990 10.00 x

MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Gebonden. 386 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 8 xM 9254 9.00 x

MINDERAA, P. Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962. Gebonden S.O. 200 p. Ills. Studies naar aanleiding van de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende comite. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige studies nr. 12. xA 0130 11.50 x

MOERKERKEN, P.H. van. Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen. Utrecht, J.L. Beijers, 1893. Oorspr. papieren omslag. 110 p. Omslag gebruikssporen. xR 0951 12.00 x

MOLENAAR, A.M. Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten. Rotterdam, J.A.G. van Dobben, 1876. Oorspr. omslag. 56 p. [Omslag bovenkant beschadigd] xT 4643 12.50 x

MOLHUYSEN, P.C. De briefwisseling van Hugo Grotius. Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag. 29 p. Med. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 66, serie B, no 1. [bibliotheekstempeltje]. xL 7370 6.00 x

MULLER, P.H. (Ed.). Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poezie. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden 174 p. - xW 9181 8.00 x

NAEFF, J.P. Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld... Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 183 p. - xH 1789 9.00 x

NIJLAND, J. Aleida. Joost van den Vondel 1587-1679. Amsterdam, L.J. Veen, [1949]. Gebonden S.O. XX + 377 p. Met 48 platen. [stofomslag beschadigd]. xR 7967 15.00 x

NOOT, Jan van der. Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 66 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 5. xH 5607 10.00 x

OOMES, Piet. Pieter Cornelisz. Hooft en de Muiderkring. Utrecht, Sint Gregoriushuis, z.j. Ingenaaid. 85 p. - xL 7553 9.00 x

OVERDIEP, G.S. Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden S.O. 335 p. Encyclopaedie in monografieen. xW 8185 10.00 x

OVERDIEP, G.S. Over Vondels dichtkunst. Gent, Ledeberg, 1937. Oorspr. omslag. 35 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Plechtige Vergadering October 1937. xR 5194 6.00 x

PATER, J.C.H. de. Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1946. Gebonden. 122 p. - xK 6705 9.00 x

POIRTERS, Adr. Den spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III. druk Antwerpen 1674. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1937. Ingenaaid. VIII + 272 + 16 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Uitgave van het Salsmans fonds nr 4. Inleiding en aanteekeningen voorzien door J. Salsmans. xL 1947 15.00 x

POLMAN, P. Stalpart en zijn "Roomsche Reijs". Tilburg, Henri Bergmans, 1938. Oorspr. omslag. 145 p. Historisch tijdschrift, serie studies no. 5/6 xB 8189 15.00 x

POORTENAAR, Jan. Wilhelmus van Nassouwe. Samengesteld door... Naarden, In den Toren, z.j. 3e druk. Gebonden. 71 p. Met bijlage. Torenreeks 2. xL 2644 7.00 x

POOT en Van Broekhuizen. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, S.O., 110 p. Landjuweel nr 4. xT 3903 8.00 x

POULSSEN, J. Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid. Overdruk Raam november 1963. Orspr. omslag. 140 p. - xR 5228 8.00 x

PRICK VAN WELY, Max. De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen. Haarlem, De Toorts, [1965]. 2e geheel herziene druk. Paperback. 270 p. Met muzieknotatie. - xR 0207 12.00 x

PRINSEN, J. Pieter Cornelisz. Hooft. Amsterdam, Elsevier, 1922. Gebonden. 131 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek 10. xH 2980 8.00 x

PRINSEN J.Lzn., J. De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout. Maas & Van Suchtelen Amsterdam 1907. Gebonden Ills. 219 p. bibliotheekstempeltje. xL 4250 20.00 x

PROGRAMMA. Bredero 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg april 1935. Amsterdam, 1935. Geniet. 16 p. Programma en catalogus van de tentoonstelling 2-16 april 1935. xR 5669 7.00 x

REVIUS, Jacobus. Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. 3e oplage. Oorspr. omslag. 103 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 78. xB 1725 6.50 x

REVIUS, Jacobus. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 31. xB 5050 7.00 x

REVIUS, Jacobus. Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1930. Ingenaaid. VIII + 264 p. - xT 4737 15.00 x

REVIUS, Jacobus. Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Uitgeversmaatschappij Holland Amsterdam 1935. Gebonden VI + 221 p. - xL 6703 15.00 x

REYN, G. van. Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd. [Rotterdam], [1832]. Papieren omslag. 38 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 5807 10.00 x

RITTER, A. / R. Hannen / H. Knoop en H.P. Wirtz. P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie. Erftstad, Lukassen, 1984. Paperback. 102 p. V.I.N. 4. xR 0933 8.00 x

ROEMERS VISSCHER, Anna. Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen. Utrechts, J.L. Beijers, 1881. Gebonden. [XXXIX + 222 + 319 p. Met portretten, plaat en facsimile's. - xR 5715 60.00 x

ROEVER, N. de. Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Papieren omslag. 30 p. [Nieuw omslag met opgeplakt oorspronkelijk omslag]. xR 6948 15.00 x

ROMEIN, Jan. Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot. Gemeentedrukkerij Rotterdam, [1970]. Or. omslag. N.p. Ills. [overdruk uit] Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, deel 1 pag. 207-244. xK 2457 8.00 x

ROOSE, L. & K. Porteman. Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979. Middelburg, Merlijn, 1979. Oorspr. omslag. 134 p. Ills. Leuvense Studien en tekstuitgaven Nieuwe Reeks I. xB 7201 10.00 x

SABBE, M. Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw. Gent, Volksdrukkerij, 1927. Oorspr. omslag. 33 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Verslagen en Mededeelingen 1927. xR 5708 8.00 x

SABBE, M. De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher. Gent, Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij, 1923. Geniet. 18 p. Koninklijke Vlaamsche Academie, Verslagen en Mededeelingen 1925. xT 6373 7.00 x

SABBE, Maurits. Dierkennis en diersage bij Vondel. Gust Janssens Antwerpen z.j. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 219 p. bibliotheekstempeltje. xL 6711 15.00 x

SABBE, Maurits. Vondel's Herbarium. Gent, W. Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 29 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 5004 10.00 x

SABBE, Maurits. Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet. Antwerpen, 1937. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 5339 10.00 x

SCHERMER, Lukas. Meleager en Atalante. Treurspel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 136 p. Inleiding en aantekeningen C.M. Geerars. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 33. xB 1232 8.00 x

SCHERMER, Lukas. Meleager en Atalante. Treurspel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. S.O. 174 p. Inleiding en aantekeningen C.M. Geerars. Zwolse drukken en herdrukken nr. 54. xR 2306 8.00 x

SCHRODER, P.H. De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf. Hilversum, AVRO, 1937. Oorspr. omslag. 29 p. Genummerd 128/175 exx. Opvoering van P.H. Schroder's luisterspel op 29 November 1937 in het Muiderslot als een bijdrage tot de reeks van herdenkingen van Joost van den Vondel. xR 5637 12.50 x

SCHULZE, Franz (ed.). Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1902. Orig. Umschlag VI + 100 p. + Facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung VIII. xR 4284 18.00 x

SCHWEIGMAN, F.A.A. De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot. Nijmegen, De Gelderlander, 1929. Oorspr. omslag. XVIII + 215 p. - xR 0174 15.00 x

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1806. latere halflinnen band, onafgesneden, LXXII + 263 p. - xR 2274 50.00 x

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh en zoon, 1823. 2e druk, Gebonden, onafgesneden, XLII + 188 p. klein formaat xT 1550 40.00 x

SIXTI, Svffridi. Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer. Nederlandschen Uitgeversbond 1946. or. omslag 23 p. T.g.v. het 19e Philologen Congres. Herdruk van de tekst uitgegeven door Willem Iansz Amsterdam 1617. xK 4830 8.00 x

SMILDE, H. Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1938. Ingenaaid. 333 p. - xR 3373 17.00 x

SMIT, Jacob. Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Gebonden. 180 p. - xL 0097 9.00 x

SMIT, W.A.P. De Dichter Revius. Amsterdam, U.M. Holland, 1928. Gebonden. 278 p. + illustraties. - xR 5537 12.00 x

SMIT, W.A.P. Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden. 236 p. - xR 7239 10.00 x

SPEKTATOR. Bredero-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985. Geniet. 242-317 p. Gastredactie E.K. Grootes en A. Keersmaekers. Jrg. 14 1984-1985 februari nr 4. xB 0309 6.50 x

SPIEGEL, Hendrik Laurensz. Lieden op 't vader ons. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Or. omslag. 150 p. Ingeleid en toegelicht door Gilbert Degroote. Zwolse drukken en herdrukken nr. 20. xL 1986 7.00 x

STALPART VAN DER WIELE, Jan Baptist. Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers. Zolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden 407 p. Zwolse drukken Nr. 61. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Messink met musicologische medewerking van J.A.J. Bohmer. xB 6258 12.00 x

STALPART VAN DER WIELE, Joh. Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1865. Oorspr. omslag. 228 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 5129 8.00 x

STALPART VAN DER WIELE, Johannes. Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden. Zutphen, W.J. Thieme, [1967]. herziene uitgave. Oorspr. omslag. 136 p. Volledig herziene uitgave van: Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van der Wiele met inleiding en aantekeningen van J. van Vloten. Klassiek Letterkundig Pantheon 83. xB 4180 8.00 x

STARINK, Johannes. Pieter Corneliszoon Hooft. Hilversum, KRO, 1975. Cahiersteek. 60 p. Ills. Babel schrift nr 8. xR 5667 7.00 x

STARTER, Jan Jansz. Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1893. Ingenaaid. 132 p. Bijeengebracht en van inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door C.H.Ph. Meijer. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 1154 8.00 x

STARTER, Jan Jansz. Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter. Bijeengebracht en van inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door C.H.Ph. Meijer. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1893. Oorspr. omslag. 132 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 131. xB 2684 8.00 x

STERCK, J.F.M. Cultuur-historische studien van Rederijkerskamer tot Muiderkring. Amsterdam, De Spieghel, 1928. Gebonden. 147 p. - xK 6696 9.00 x

STERCK, Jan F.M. Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld. Z.p. 1891. Papieren omslag. 36 p. Met facsimile. Overgedrukt uit het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1891. xB 6384 10.00 x

STEVIN, Simon. Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden. 63 p. Ingeleid: Annie Romein-Verschoor en G.S. Overdiep, voorwoord: C.G.N de Vooys. Voor de Stichting "Onze Oude Letteren". xK 8084 8.00 x

STIJEVOORTS, Jan van. Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Or. omslag. 306 + 329 p. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door F. Lyna en W. van Eeghem. Genummerd 128/ 330 exx. Mooi exemplaar. xK 2361 80.00 x

STOPPELAAR, J.H. de Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1860. Oorspr. papieren omslag. 44 p. Met een plaat. - xR 5294 25.00 x

STREEKSTRA, N.F. en P.E.L. Verkuyl. (ed.). Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. Groningen, 1987. Oorspr. omslag. 140 p. - xB 2515 8.00 x

STRENGHOLT, L. Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius. Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, Buijten & Schipperheijn/Repro Holland, 1976. Paperback. 174 p. Ills. - xB 1723 9.50 x

STRENGHOLT, L. De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost. Leiden, E.J. Brill, 1977.Or omslag. 83 p. Ills. Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel V. xK 3607 9.00 x

STRENGHOLT, L. Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poezie van Constantijn Huygens. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1976. Gebonden. 175 p. Met losse facsimile's. - xR 7541 10.00 x

STUBBE, A. Naturalistisch of Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok. Leuven, S Alfonsus, 1933. Oorspr. omslag. 255 p. Met opdracht gesigneerd door auteur. xB 1284 20.00 x

STUIVELING, Garmt (ed.). Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712. Amsterdamse Grafische School 1962. Gebonden Ills. 136 p. gesigneerd “Garmt Stuiveling” xH 9342 12.00 x

SWAANENBURG, Willem van. Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679 - 1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou e.a. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1986. Ingenaaid. XI + 285 p. Ills. - xM 3908 11.50 x

SWAEN, Michiel de. Gelijk de zonnebloem. Verzameld en ingeleid door Raf Seys. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 79 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 26. xK 4306 7.00 x

SWAEN, Michiel de. Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken. Antwerpen, De Sikkel, [1928-1934. Oorspr. omslag. 6 delen. Oplage 850 exemplaren, deze set is een van de 800 genummerde exemplaren op houtvrij papier. Omslagen matig, binnenwerk uitstekend. xB 7838 90.00 x

TRICHT, H.W. van. Het leven van P.C. Hooft. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1980. Ingenaaid Ills. 279 p. - xA 0067 10.00 x

VALERIUS, A. De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Verzorgd door K. Ph. Bernet Kempers met aanteekeningen van Dr. C.M. Lelij. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1941. Gebonden. 198 p. Brusse 909. xL 0300 13.50 x

VALERIUS, Adriaen. Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1943. 2e druk Gebonden, Oblong, LXXII + 287 p. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
Bandversiering van Georg Rueter. xR 6977 20.00 x

VALERIUS, Adrianus. Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626). Amsterdam/ Leipzig, G. Alsbach & co / Breitkopf & Hartel, 1911. 3e herziene en vermeerderde druk der uitgave II van de Vereeniging. Oorspr. omslag. 35 p. Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Met muzieknotatie. xR 6054 15.00 x

VANDERVELDEN, J. Staat en rechts bij Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Gebonden. 187 p. Onafgesneden. Handelseditie van het proefschrift. xR 1379 16.00 x

VANDERVELDEN, J. Staat en rechts bij Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Ingenaaid 187 p. Onopengesneden. Handelseditie van het proefschrift. xR 5005 14.00 x

VANDERVELDEN, Jos. Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 75 p. - xK 8791 12.00 x

VELDE, Anton van de. De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven. Tielt, Lannoo, [1945]. Gebonden S.O. 345 p. - xR 1540 10.00 x

VELDEKE, Hendrik van. Die minne maket reinen moet. Bezorgd en ingeleid door Jef Notermans. Hasselt, Heideland, 1968. Pocket 80 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 62. xR 4392 7.00 x

VERMEER, Wim. Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1983. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. Slibreeks nr. 22. xB 0447 7.50 x

VERMEEREN, P.J.H. Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid door .... Den Haag, Servire, 1964. Oorspr. omslag. N.p. - xL 3391 9.00 x

VERMEIRSCH, E.H. Inleiding tot Vondel's Lucifer. Antwerpen, 1911. Oorspr. omslag. 55 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 142 van de Verzameling nr. 6 van den 13den jaargang 1911. xR 1515 8.00 x

VERMEULEN, N.C.H.M. Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken. Nijmegen, Drukkerij Gebr. Janssen, 1964. Ingenaaid. 290 p. Ills. Ook verschenen als proefschrift op 7 februari 1964 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 6363 10.00 x

[VONDEL]. B.M. van der Stempel: Een onbekend proza-hs. van Vondel. J.F.M. Sterck: Een onbekend versje van Vondel. J.D.C. van Dokkum: Een prijsvraag voor muziek bij Vondels Gijsbrecht. J.F.M. Sterck: Een door Vondel verbeterde drukproef. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1914. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zesde verslag 1912-1913 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1914. Met bijlagen, een portret en vier facsimiles. [bibliotheekstempeltje]. xR 4564 7.50 x

VONDEL. Bloemlezing uit de rijen der treurspelen van Joost van den Vondel. Te Amsterdam, bij M. Westerman, 1819. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, VIII +112 p. Unger 45. Deze bloemlezing werd verzameld door Jeronimo de Vries. Rugje matig. xT 1551 20.00 x

VONDEL. Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, M.J. Portielje, 1926. Oorspr. omslag. 33 p. - xR 2936 7.00 x

[VONDEL]. De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1938. Gebonden. 294 p. Ills. - xK 6889 18.00 x

VONDEL. De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. Gebroeders Binger Amsterdam 1855-1869. 12 delen half leer - xH 2524 225.00 x

[VONDEL]. Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587. Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. + afbeeldingen. Elfde tentoonstelling in het Museum Fodor van 13 november 1937 tot 2 januari 1938. xL 7352 8.00 x

VONDEL. Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel. Amsterdam, 1952. Geniet. 16 p. Uitgegeven n.a.v. de Personeelsbijeenkomst der N.V. De Arbeiderspers op 19 januari 1952 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. xR 2468 6.00 x

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto VII-X). J.F.M. Sterck: Cornelis Dirckz Cool. A. Zijderveld: Bellarmijn, Vondels meester. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1934. Oorspr. omslag. 62 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zestiende verslag 1932-1933 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 4 juni 1934. Met bijlagen. xR 4360 7.00 x

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zeventiende verslag 1934-1935 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1936. Met bijlagen. xR 4361 7.00 x

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XIX). / Vondel-Seneca. / In Memoriam J.F.M. Sterck. P. Maximilianus: Bij onbekende uitgaven van twee Vondelteksten. W.J.M. Asselbergs: Vondelsprokkelingen. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1946. Oorspr. omslag. 59 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. 20-21-22ste verslag 1940-1945 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 19 juni 1942 en 29 januari 1946. Met bijlagen. xR 4362 7.00 x

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking. Amsterdam, M.J. Portielje, 1938. Oorspr. omslag. 44 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achttiende verslag 1936-1937 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 2 juni 1938. xB 8886 7.50 x

[VONDEL]. J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog. Amsterdam, M.J. Portielje, 1940. Oorspr. omslag. 56 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negentiende verslag 1938-1939 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 27 juni 1940. xB 8887 7.50 x

[VONDEL]. J.F.M. Sterck: Over een paar hekeldichten van Vondel. A.J. Barnouw: Een 18e eeuwsche vertaling van Vondels Jaergetijde. P. Leendertz: Het grafschrift voor Vondel. Minder bekende gedichten van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1918. Oorspr. omslag. 36 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achtste verslag 1916-1917 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 10 mei 1918. Met drie bijlagen, portret en facsimile. [bibliotheekstempeltje]. xB 1411 7.00 x

[VONDEL]. J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Tweede verslag 1904-1905 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 31 mei 1906. Met twee bijlagen en twee afbeeldingen. xR 4359 7.00 x

[VONDEL]. J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1908. Oorspr. omslag. 31 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Derde verslag 1906-1907 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 30 mei 1908. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimiles. xR 4357 7.00 x

[VONDEL]. J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1920. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negende verslag 1918-1919 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 26 mei 1920. Met drie bijlagen, drie portretten, en een facsimile. xR 4355 7.00 x

[VONDEL]. J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1912. Oorspr. omslag. 54 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vijfde verslag 1910-1911 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 21 mei 1912. Met twee bijlagen, een plaat en drie facsimilees. xR 4356 7.00 x

VONDEL. J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt. W. Bergmans, Tilburg, 1911. Oorspr. omslag, 48 p. bibliotheekstempeltje xB 9915 8.00 x

VONDEL. Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel. Heemstede, Seminarie Hageveld, 1936. Oorspr. omslag, 48 p. - xB 9917 8.00 x

[VONDEL]. P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten). Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. [bibliotheekstempeltje]. xB 1405 7.00 x

[VONDEL]. P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten). Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. xR 4358 7.00 x

VONDEL. Proza van Vondel. Den Haag, Servire, 1943. Ingenaaid. 29 p. Ills. Kleine Dietse Keur. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders. Met bijlage. xH 2329 7.00 x

VONDEL. Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. De Vlijt, Arnhem, z.j. Oorspr. omslag, 57 p. Voor het openluchtspel te Arnhem 28, 29 en 30 augustus bewerkte tekst. Pax Optima Rerum. xB 9916 8.00 x

[VONDEL]. Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 116 p. + namenlijst van leden. bibliotheekstempeltje xK 8068 8.00 x

[VONDEL]. Vondeljaarboek 1950-1951. Behelzende het vier en twintigste en vijf en twintigste jaarverslag van de Vereniging Het Vondelmuseum. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 40 p. + namenlijst van leden. - xT 8105 8.00 x

VONDEL. Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1924. Gebonden, 140 p. Zwolsche Herdrukken, 2e Reeks No. 5. Bibliotheekstempeltjes. xT 3677 8.00 x

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, Jos. Alb. Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1876. 1e druk. Gebonden half leer. X + 235 p. Met portret, facsimile, muziek en genealogische tabellen. xB 0875 40.00 x

[VONDEL] ALLARD, H.J. Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten. Utrecht, J.R. van Rossum, 1869. Oorspr. omslag. 58 p. [Bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. Kerkelijk goedgekeurd. xB 4856 12.00 x

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Ingenaaid. 226 p. - xL 0158 9.00 x

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Gebonden. 226 p. - xL 0943 11.50 x

[VONDEL] BARNOUW, A.J. Vondel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1926. Gebonden onafgesneden 226 p. - xL 1003 11.50 xx

[VONDEL] BOELEN, J.J.G. Vondels bespiegelingen van Godt en godtsdienst. Kerkrade, N. Alberts 1907. Gebonden 224 p. Vondel Studien III. Herbonden met behoud van oorspronkelijk omslag. xB 4593 10.00 x

[VONDEL] BOMHOFF, J.G. Vondels drama. Studie en pleidooi. Amsterdam, Ploegsma, 1950. Gebonden S.O. XII + 162 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden onder de titel: Bijdrage tot de waardering van Vondels drama. xB 0826 16.00 x

[VONDEL] BRANDT, G. Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma. Amsterdam, A. Versluys, 1905. 2e druk. Ingenaaid. 144 p. - xB 1093 14.00 x

[VONDEL]. BRANDT, G. Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1866. 1e druk. Ingenaaid. XVIII + 155 p. Nederlandsche Klassieken. xR 8358 18.00 x

[VONDEL] BRANDT, Geeraardt. Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid onafgesneden XIX + 79 p. Roestvlekjes. xL 7865 12.00 x

[VONDEL] BROM, Gerard. Vondels bekering. Amsterdam, E. van der Vecht, [1907]. 148 + LXXX p. Bandontwerp: J. Toorop. xB 3883 20.00 xx

[VONDEL] BROM, Gerard. Vondels geloof. Amsterdam/Mechelen, De spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. 478 p. Met portret. - xB 0962 12.00 x

[VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1912. Gebonden. 277 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4577 14.00 x

[VONDEL] DUINKERKEN, Anton van (ed.). Vondels lyriek. Een bloemlezing. Amsterdam, Bigot en van Rossum, z.j. 2e druk. Gebonden. 96 p. De Uilenreeks no. 24. Achterste schutblad beschreven. xK 6464 8.00 x

[VONDEL] FRIJNS, W.M. Vondel en de 'Zeestar'. Leuven, Vlaamsche Drukkerij, 1928. Ingenaaid. 215 p. Ills. - xB 7220 12.00 x

[VONDEL] HAERTEN, Heiz. Vondel und der deutsche Barok. Nijmegen, Der Zentralen Druckerei, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. Mit Vondels Bildnis von Govaert Flinck und Vorwort von Th. Baader. xB 1639 10.00 x

[VONDEL] HELTEN, W.L. van. Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Twee ongelijkvormige delen: Deel I Etymologie/Vormleer, Deel II Syntaxis. Otto Petri, Rotterdam, 1881. Gebonden, XII + 183 + 184 p. Oorspr. omslagen meegebonden in latere zwart linnen banden zonder opdruk. bibliotheekstempeltje en potloodaantekeningen. xL 4138 30.00 x

VONDEL, J. van. Altaargeheimenissen. 's-Hertogenbosch, J.J. Arkesteyn, 1825. Gebonden half leer. XVI + 692 + VII p. Op nieuw uitgegeven met ophelderende Noten en toelichtende Aanteekeningen [door F.J. Hoppenbrouwer]. Met gegraveerde titelpagina. xB 0141 80.00 x

VONDEL, J. van. Batavische gebroeders. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag, Onopengesneden,103 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken. Omslag met vochtvlek. xB 9918 8.00 x

VONDEL, J. van den. Bloemlezing uit Vondels lyriek. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 103 p. Met inleiding en aantekeningen door Maria A. Schenkeveld- van der Dussen. Klassiek Letterkundig Pantheon 187. xB 4036 8.00 x

VONDEL, J. van den. De werken: 1639-1640. Gebroeders, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 293 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xK 4489 7.50 x

VONDEL, J. van den. De werken: 1648-1651. Salomon. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 229 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xK 4487 7.50 x

VONDEL, J. van den. De werken: 1660. Koning Edipus, Koning David in Ballingschap, Koning David herstelt. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 258 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xK 4485 7.50 x

VONDEL, J. van den. De werken: 1660. Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 298 + 328 p. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. Rood linnen met goudstempel. xK 4483 10.00 x

VONDEL, J. van den. Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden. 90 p. Nederlandsche Bibliotheek 80. xR 4431 6.50 x

VONDEL, J. van den. Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Leiden A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. - xR 1511 8.00 x

VONDEL, J. van den. J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid, onopengesneden, 120 p. Met aantekeningen van F.A. Stoett. Klassiek Letterkundig Pantheon 33. xT 1546 8.00 x

VONDEL, J. van den. Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant. J.H. Gebhard & Comp., Leijden, 1840. Gebonden half leer met gemarmerde platten en rood titelschildje, Gelithografeerde titelpagina, XXXII + 340 p. fraaie band xT 7512 30.00 x

VONDEL, J. van den. Joseph in Dothan. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. 1e druk. Ingenaaid 120 p. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door J.D.P. Warners en F.L. Zwaan. Klassiek Letterkundig Pantheon 33. xB 4030 8.00 x

VONDEL, J. Van den. Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1920]. 2e druk. Gebonden. 84 p. Vondels spelen. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek 207. xT 0441 8.00 x

VONDEL, J. van den. Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Leiden A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. - xR 1509 8.00 x

VONDEL, J. van den. Poetologisch proza. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 152 p. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Lieven Rens Klassiek Letterkundig Pantheon 221. xB 4035 8.00 x

VONDEL, J. van den. Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel. Amsterdam, Ellerman Harms, 1947. Oorspr. omslag. 15 p. Gedrukt in rood en zwart. De typografische verzorging: B.C. van Bercum. Eerste deeltje van de serie Drukkunst. xB 2598 7.00 x

VONDEL, J. van den. Verscheiden gedichten. 1626-1629. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden. 245 p. Ills. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. xR 2213 12.00 x

VONDEL, J. van den. Verscheiden gedichten. 1634-1643. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden. 226 p. Ills. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. xR 2214 12.00 x

VONDEL, J. van den / Jac. J. Zeij. Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1924]. Gebonden. XXIV + 280 p. Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk. xB 3615 25.00 x

[VONDEL] JAGER, Th. de. Vondel of de majesteit. Roeping, jrg. 16. November-December 1937. Or. omslag. 165 p. Omslag niet fraai. xK 3815 12.00 x

VONDEL, Joost van. Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel. Amsterdam, Hollandsch Uitgeversfonds, z.j. Gebonden. 139 p. - xH 2978 7.00 x

VONDEL, Joost van. Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. XVI + 112 p. Met inleiding en eenige aanteekeningen door L.S. en een beeld van den dichter. xK 0371 7.00 x

VONDEL, Joost van. Gysbreght van Aemstel. La detruo de lia urbo kaj lia ekzilo. Tragedio. El la Nederlanda originalo tradukis J.R.G. Isbrucker. Zutphen, W.J. Thieme, 1932. Gebonden. 82 p. [Vondel in Esperanto] xH 3004 13.50 x

VONDEL, Joost van den. Adam in Ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1911. 2e druk. Gebonden. 143 p. Uitgegeven door E.T. Kuiper. Klassiek Letterkundig Pantheon. xR 1285 10.00 x

VONDEL, Joost van den. Adam in Ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1938. 4e druk. Ingenaaid. IX + 104 p. Uitgegeven door A. Zijderveld. Klassiek Letterkundig Pantheon. xR 1288 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Maastricht, A.A.M. Stols, 1947. 2e druk. Gebonden. 18 p. Van Dijk 794. Met bijlage. xM 8500 18.00 x

VONDEL, Joost van den. Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste. Maastricht, Trajectum ad Mosam, 1922. Oorspr. omslag. 12 p. Traectum ad Mosam nr. 1. Genummerd 4/90 exx. xT 0177 20.00 x

VONDEL, Joost van den. Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864-1866. Gebonden. VIII + 783 + VIII + 994 p. Met portret. Twee delen in een band. - xB 3617 60.00 x

VONDEL, Joost van den. Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1914. Geniet. 32 p. - xB 7167 8.50 x

VONDEL, Joost van den. De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller. E. van der Vecht/Keurboekerij, Amsterdam/Leuven, 1907. Gebonden XLVIII + 109 p. naar de druk: in Kolen, ter oude druckerye, 1663. xB 8418 25.00 x

VONDEL, Joost van den. De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1926]. Ingenaaid. Onopengesneden. XII + 250 p. Ills. - xK 7206 11.50 x

VONDEL, Joost van den. De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht. 's-Hertogenbosch, Teulings, [1926]. Gedecoreerde linnen band XII + 250 p. Ills. - xT 1542 18.00 x

VONDEL, Joost van den. De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl. Amsterdam, N.J. Boon, [1898]. Oorspr. omslag. 79 p. Boon's Letterkundige Bibliotheek nr 2. Volksuitgave. xR 5343 10.00 x

VONDEL, Joost van den. De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 39 p. Libellen Serie 386. xB 5042 7.00 x

VONDEL, Joost van den. De Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Inleiding Alb. Verwey. Utrecht, De Torentrans, 1929-1934. Gebonden half leer. 7 delen. De bandstempel is naar een ontwerp van Wybo Meyer. [bibliotheekstempeltje op titelpagina's, goed exemplaar]. xL 7937 75.00 x

VONDEL, Joost van den. Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free. 's-Hertogenbosch, Distel, 1979. Or. omslag. 61 p. Ills. - xW 4564 9.00 x

VONDEL, Joost van den. Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff. Bonn, Rohrscheid, 1938. Oorspr. omslag. 70 p. - xR 1566 10.00 x

VONDEL, Joost van den. Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1917. 8e druk. Gebonden. XXVI + 118 p. Op nieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst door C.H.Ph. Meijer. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 0942 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1960. Oorspr. omslag, XXVII + 90 p. + krt. Op nieuw bewerkt en van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.A. Ornee. Klassiek Letterkundig Pantheon 40. xT 1545 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 94 p. Torenreeks 7. xM 8017 6.00 x

VONDEL, Joost van den. Het lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans de Haan. Uitgeest, Nehalennia, 1985. Oorspr. omslag. 156 p. Met 45 illustraties. xR 8754 10.00 x

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Hekeldichten. Met de aanteekeningen der "Amersfoortsche" uitgave uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. 3e vermerrderde druk, Oorspr. omslag, XVIII + 275 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 1544 10.00 x

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, z.j. 3e druk Oorspr. omslag, 127 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xT 1547 8.00 x

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1922. 5e druk Oorspr. omslag, 126 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Op omslag: 4e druk. xT 1548 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst. Delta Bert Bakker Amsterdam 2004. Gebonden S.O. 316 p. - xK 5607 20.00 x

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 november 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. [Overdruk]. Dit boekje bevat in ongewijzigden herdruk een keuze uit de artikelen welke in de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn verschenen naar aanleiding van Vondel's 350en geboortedag. [bibliotheekstempeltje]. xL 5606 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel geboren zu Koln am 17. November 1597, gestorben zum Amsterdam am 5. Februar 1679. Festschrift zum 350 Jahrigen Geburtstag des Dichters. Jena, Eugen Diederichs, 1937. Oorspr. omslag. 86 p. Mit 10 Abbildungen. Schriften des Deutsch-Niederlandischen Instituts Koln, Heft 3. vochtvlekje op omslag. xR 2447 12.00 x

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1937. 2e druk. Gebonden. 75 p. Ills. Ter herdenking van 's Dichters geboortedag 17 november 1587. xA 0573 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1937. 1e druk. Gebonden. 76 p. Ills. Ter herdenking van 's Dichters geboortedag 17 november 1587. xT 8559 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Joseph in Egypten. Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon, 1962. Ingenaaid. 69 p. Van aantekeningen voorzien door G.Ch. Dupuis en D.F. Kouwenhoven. xR 1289 7.00 x

VONDEL, Joost van den. Keur uit Vondels lyrische en dramatische poezie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta. Sneek, J.F. van Druten, 1907. 2e druk. Gebonden. 395 p. Van Moerkerken, Keur uit Vondel. [bibliotheekstempeltje]. xL 5703 12.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Ingenaaid. 240 p. Ills. - xH 2982 12.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 240 p. Ills. [Vlekje op band]. xL 1170 14.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden S.O. 240 p. Ills. - xB 3994 15.00 x

VONDEL, Joost van den. Lucifer. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, [1938] 2e druk. Oorspr. omslag. 111 p. Malmberg's Nederlandse Schoolbibliotheek nr. 11. xR 1280 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen. Gent/Leuven/Amsterdam, A. Siffer/Keurboekerij/Van Langenhuysen, z.j. Oorspr. omslag, 95 p. - xR 2469 7.50 x

VONDEL, Joost van den. Lucifer, treurspel in vijf bedrijven (1653). Zonhoven, P. Joosten & Cie., [1923]. Oorspr. omslag. 118 p. Uitgaven voor Schoolgebruik I. xR 1281 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Maeghden. Treurspel. Den Bosch, Geert Groote Genootschap, z.j. Oorspr. omslag. 84 p. Geert Groote Genootschap nr. 594. xR 2467 6.00 x

VONDEL, Joost van den. O Kersnacht schooner dan de daegen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1952. Ingenaaid. Ills. Fons Montens. Nieuwjaarspremie 1952. xH 0672 4.50 x

VONDEL, Joost van den. Roskam en Rommelpot van 't Hanekot. Zwolle, La Riviere en Voorhoeve, 1940. Oorspr. omslag. 30 p. Keur uit onze Klassieken nr. 1. Gedrukt in rood & zwart. xB 9735 7.50 x

VONDEL, Joost van den. Roskam en Rommelpot van 't Hanekot. De Gemeenschap, Bithoven, 1940. Oorspr. omslag. 30 p. Keur uit onze Klassieken nr. 1. Gedrukt in rood & zwart. xR 3726 7.50 x

VONDEL, Joost van den. Tien Troostgedichten. Muiden, Het Muiderslot, z.j. [=Amsterdam, F. Hoes, 1945]. Oorspr. omslag. 43 p. De Jong 894. Gedrukt in rood en zwart. xL 9274 12.00 x

VONDEL, Joost van den. Toneelspelen. Tweede bundel. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden. 341 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xK 7924 9.00 x

VONDEL, Joost van den. Verzen van Vondel. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1946. Gebonden half perkament. 49 p. Keuze uit Vondels verzen samengesteld door M. de Jong in de winter van 1944-1945. [Thomassen 7]. xB 7228 20.00 x

VONDEL, Joost van den. Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Gebonden S.O. 159 p. - xM 3912 9.00 x

VONDEL, Joost van den. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1937. Gebonden XXXXIII + 1454 p. - xH 5867 45.00 x

VONDEL, Joost van den. Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey. Utrecht, De Torentrans, 1929. Gebonden. 7 delen. Met vele illustraties. xB 3203 75.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom. Amsterdam, [1908]. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. [Omslag licht verkleurd]. xR 1514 9.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts. New York, 1917. Bound. 458 p. Dedicated to the Holland Society of New York. xR 5348 60.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels Meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Kerkrade, N. Alberts, [1919]. Oorspr. omslag. 81 p. [hoekje uit omslag]. xR 1513 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Gebroeders. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 81 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1179 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Nederlandsche Bibliotheek, 1929. 4e druk. Gebonden. 95 p. In hedendaagsche spelling, overgebracht en toegelicht door L. Simons. xB 1268 7.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 80 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1182 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K. Amsterdam, Nederlandsche Bibliotheek, z.j. Gebonden, 77 p. bibliotheekstempeltje xT 6849 7.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen. Maria Stuart. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 84 p. Vondels spelen ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons Nederlandsche Bibliotheek. xR 2470 7.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Palamedes of vermoorde onnozelheid. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 95 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1177 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Peter en Pauwels. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1930]. 2e druk. Gebonden. 71 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. xR 1488 7.00 x

VONDEL, Joost van den. Vondels spelen: Peter en Pauwels. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1930]. 2e druk. Ingenaaid. 72 p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. xT 1183 8.00 x

VONDEL, Joost van den / C.R. de Klerk. Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. CVIII p. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1180 8.00 x

VONDEL, Joost van den. - J.A. Alberdingk Thijm. Joost van den Vondel: zijne dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften in verband met eenige levensbijzonderheden door J.A. Alberdingk Thijm. Deel 1: 1605-1620. Deel II: 1621-1631. Schiedam,, H.A.M. Roelants, 1888. Gebonden. 440 + 483 p. Twee delen. Op titelpagina's verschillende stempels: Dept. van Justitie. De ondergeteekende verklaren dat dit werk door hem is uitgegeven den 21 maart jl. met handtekening van de uitgever en een stempel met handtekening van de ontvanger. Stempeltje: Zuid-Holland: 25 gulden en 50 opcenten. xB 3878 50.00 x

VONDEL, Joost van den / L. Simons. Vondels spelen: Vondels dramatiek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek. xT 1178 8.00 x

[VONDEL] KALFF, G. Vondels leven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Particuliere band. 125 p. - xK 3944 9.00 x

[VONDEL] KALFF, G. Vondels leven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1902. 2e druk. Gebonden. 125 p. - xB 4706 9.00 x

[VONDEL] KRAMER, W. Vondel als Barokkunstenaar. Antwerpen/Utrechts, Sikkel/W. De Haan, 1966. Gebonden. 93 p. Ills. Maerlantbibliotheek XVIII. [vlekje op omslag]. xR 1654 7.00 x

[VONDEL] LEENDERTZ, P. Het leven van Vondel. Amsterdam, Meulenhoff, 1910. Gebonden S.O. 397 p. Geillustreerd onder toezicht van E.W. Moes. Nederlandsche Historische Bibliotheek III. xR 3364 14.00 x

[VONDEL] LULOFS, B.H. J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Groningen, J.B. Wolters, 1838. Gebonden half leer met gemarmerde platten, XLVIII + 378 p. Portret in litho. Versierd met het portret des vier-en-tachtigjarigen Dichters en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn lof als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst. xT 7513 60.00 x

[VONDEL] LULOFS, B.H. J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Groningen, J.B. Wolters, 1838. Kartonnen omslag. XLVII + 377 p. Een boek voor het algemeen en als proeve om dien Prins onzer oude Dichters/ ook voor min geletterden / regt verstaanbaar te maken. Versierd met het portret des vier-entachtigjarigen Dichter en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn' lof, als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst. [bibliotheekstempeltje]. xL 8200 30.00 x

[VONDEL] MAXIMILIANUS, P. Dr. Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels. Terheijden, De Forel, 1968. Gebonden. 426 p. - xL 5873 12.00 x

[VONDEL] MELLES, J. Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven. Utrechts, Kemink en Zoon, 1957. Gebonden S.O. 304 p. Ingeleid door P.J.H. Vermeeren. Met tien afbeeldingen. xL 1142 16.00 x

[VONDEL] MELLES, J. Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven. Utrecht, Kemink en Zoon, 1957. Ingenaaid 304 p. Ingeleid door P.J.H. Vermeeren. Met tien afbeeldingen. xR 1581 14.00 x

[VONDEL] MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1961. Gebonden S.O. 388 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 10. xB 7732 10.00 x

[VONDEL] MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden 343 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies nr. 15. xR 4871 10.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. De jonge Vondel. Amsterdam, Parnassus, 1950. Gebonden. (12) + 668 p. Ills. - xA 0792 30.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940. Oorspr. omslag. 60 p. - xR 1432 9.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1931. Gebonden, Ills., 192 p. - xT 1543 20.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1932. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 192 p. - xT 7979 15.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1934. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 223 p. met inhoudsopgave xT 7972 15.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1935. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 192 p. met inhoudsopgave xT 7973 15.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1936. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, 192 p. met inhoudsopgave xT 7974 15.00 x

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1937. Vier afleveringen, Oorspr. omslagen, ills., 50 + 48 + 48 + 58 p. met inhoudsopgave xT 7975 15.00 x

[VONDEL] MOLLER, Henrik Willem Evert. De heerlijckheit der kercke van Joost van den Vondel. Amsterdam/Leuven, E. van der Vecht/Keurboekerij, 1907. Or. omslag. CVI + 200 p. Academisch Proefschrift, donderdag 24 januari 1907. xK 2364 15.00 x

[VONDEL] OOMES, P. Joost van den Vondel. Amsterdam, Joost van den Vondel, [1937]. Or. omslag. 95 p. Illustraties C. Teeuwisse. xK 8065 9.00 xx

[VONDEL] OVERDIEP, G.S. De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer. Leiden, E.J. Brill, 1926. Oorspr. omslag. 61 p. Stilistische Studien I. xB 0027 8.00 x

[VONDEL] RAU, S.J.E. Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van “Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep” Leiden J.K. Steenhoff, 1867. Oorspr. omslag. 142 p. Bibliotheekstempeltje. xB 0406 10.00 x

[VONDEL] RENS, L. O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede. Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. Ingenaaid. 123 p. Ills. Literaire verkenningen. xL 7713 8.00 x

[VONDEL] RENS, Lieven. Het Priester-Koningconflict in Vondels drama. Hasselt, Heideland, 1965. Gebonden. 219 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7964 14.00 x

[VONDEL] ROYAARDS, Willem. Joost van den Vondels Gysbrecht van Aemstel. Ten tooneele gebracht door N.V. Het Tooneel, onder leiding van Willem Royaards. Een inleidend woord tot het treurspel, door C.R. de Klerk. Naar Frits Lensvelt's tooneel en Nell Bronger's Kostuumontwerpen. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, [1912]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 1306 9.00 x

[VONDEL] SABBE, Maurits. Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen. Antwerpen, Lectura, 1939. Ingenaaid. 86 p. Ills. Genummerd 74/ 320 exx. Geplastificeerd. xP 2032 10.00 x

VONDEL. SABBE, Maurits. e.a. Vondel en de Vlamingen. Brussel, 1938. Geniet. 48 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks nr. 26. xR 5345 10.00 x

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Het leven van Joost van den Vondel. Haarlem, De erven F. Bohn, 1926. Gebonden. 270 + illustraties. Volksuniversiteitsbibliotheek nr 34. xR 2472 8.00 x

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's. Amsterdam, S.L. van Looy, 1923. Gedecoreerde linnen band 158 p. Met portret. - xR 1060 12.00 x

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het kompas, 1932. Ingenaaid. 124 p. Omslag verkleurd. xA 0742 10.00 x

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas, 1932. Gebonden. 124 p. - xL 9152 10.00 x

[VONDEL] STERCK, J.F.M. Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door.... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1935. Gebonden. 160 p. Met portret. - xL 4060 12.00 x

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 108 p. - xK 7208 12.00 x

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 142 p. - xK 8982 9.00 x

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica. Lieverlee Amsterdam [ca. 1940]. Gebonden 46 p. band iets gevlekt xL 4390 8.00 x

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Or. omslag. 216 p. - xK 9901 7.00 x

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 213 p. - xR 1455 8.00 x

[VONDEL] VEKEMAN, Herman en Herbert Van Uffelen. (ed.). Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag. Verlag Frank Runge, 1987. Paperback. 332 p. Ills. Tweetalig. xL 9323 20.00 x

[VONDEL] VELDE, Edg. van de. Vondel en de plastische kunsten. Leiderberg/Gent, Drukkerij Erasmus, 1930. Oorspr. omslag. 137 p. Ills. Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 7086 12.00 x

[VONDEL] WINKEL, J. te. De oudste gedichten van Vondel. Amsterdam, Johannes Muller, 1912. Or. omslag. 50 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4e Reeks, Deel XI. xK 8069 7.00 x

[VONDEL] WITSTEIN, S.F. en E.K. Grootes. (ed.). Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen. Den Haag, Martinus Nijhoff Tjeenk Willink Noorduijn, 1979. Ingenaaid. 327 p. Ills. T.g.v. de driehonderste sterfdag van Joost van den Vondel. xA 0712 11.50 x

[VONDEL] ZEEMAN, H. Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd. J.B. Julio, Amsterdam, 1831. Bedrukt kartonnen omslag, Portret, Ills., 100 p. Portret door C.C. Fuchs. Drie gravures. xT 3037 45.00 x

[VONDEL] ZEEMAN, H. Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd. J.B. Julio, Amsterdam, 1831. Bedrukt papieren omslag, Portret, Ills., 100 p. Portret door C.C. Fuchs. Drie gravures ingekleurd. xT 3038 55.00 x

[VONDEL] ZEIJ, Jac. J. Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel. Kinheim, Heiloo, 1937. Oorspr. omslag 56 p. De Smalle Boekjes No. 49 xR 0604 7.00 x

[VONDEL] ZEIJ, Jac. J. Vondel voor allen: III. Oranjeklanken. Kinheim, Heiloo, 1938. Oorspr. omslag 64 p. De Smalle Boekjes No. 56 xR 1310 7.00 x

VONDELS, I. van. Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg. Deventer, AE. E. Kluwer, 1913. Ingenaaid. 110 p. Met plattegrond en uitklapbare platen. - xK 8061 13.50 x

VOSSIUS, G.J. Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1962. Oorspr. omslag. 22 p. + afbeeldingen. T.g.v. de tentoonstelling Waar Vondel boeken leende. xB 1888 10.00 x

VRIES, A.G.C. de. De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw. Ten Brink & De Vries Amsterdam 1899. Gebonden 91 + CLII + Ills. ex-bibliotheek exemplaar, geannoteerd xP 2031 60.00 x

WAEL'S, Job van de. Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 87 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 59. xH 5605 7.00 x

WERVEKE, Hans van. e.a. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans. Brussel/Amsterdam, Onze Tijd/Wereldbibliotheek, [1940]. Gebonden. 388 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van het Uitvoerend Comite tot Herdenking van het vierde Eeuwfeest van Marnix van Sinte Aldegonde en met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xA 0911 17.50 x

WERVEKE, Hans van. e.a. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans. Brussel/Amsterdam, Onze Tijd/Wereldbibliotheek, [1940]. Ingenaaid. 388 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van het Uitvoerend Comite tot Herdenking van het vierde Eeuwfeest van Marnix van Sinte Aldegonde en met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xR 9858 17.50 x

WIELEN, Stalpart van der. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden. 148 p. Landjuweel nr 2. Uit de bibliotheek van R. Nieuwenhuys. xH 5173 9.00 x

WIELEN, Stalpart van der. Poezie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1954. Gebonden, S.O., 148 p. Landjuweel nr 2. Uit de bibliotheek van R. Nieuwenhuys. xT 3902 9.00 x

WIJFFELS, H.C.M. Proza uit de zeventiende eeuw. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, [1925]. Oorspr. omslag. 64 p. Nederlandsche Schoolbibliotheek nr. 4. xR 5917 7.00 x

WILLE, J. Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten. Zeist, G.J.A. Ruys, 1926. Gebonden. 218 p. - xH 5157 18.00 x

WILLE, J. Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten. Zeist, G.J.A. Ruys, 1926. Ingenaaid. 218 p. - xB 8015 16.00 x

WINKEL, Jan te. Het nationaal karakter van Vondel's Poezie. Z.p. z.j. Papieren omslag. 14 p. Rede, den 11 den Nov. 1887 uitgesproken in den Stadsschouwburg te Amsterdam. xB 7013 6.00 x

WINKEL, Jan te. Vondel en Nil Volentibus Arduum. Amsterdam, 1920. Geniet. Papieren omslag. 20 p. - xB 7014 6.00 x

WINNING, C.H.O.M. von. Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw. Groningen, J.B. Wolters, 1921. Oorspr. omslag. 176 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5787 10.00 x

WITSTEIN, S.F. De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze. Utrecht, 1965. Oorspr. omslag. 95 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap No. 8. xB 6791 10.00 x

WOENSEL, Pieter van. Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., [1974]. Oorspr. omslag. 159 p. Ills. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 200. xB 8522 7.50 x

ZAALBERG, C.A. Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door .... Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Or. omslag. 120 p. Ills. Nr. 23 - xH 9414 8.00 x

ZEVECOTE'S, Jacob van. Nederduytsche dichten (1626-1638). Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Wereldbibliotheek, 1939. Ingenaaid. 186 p. Ingeleid, gerangschikt en toegelicht door O. Dambre. Genummerd 336/450 exx. De Seven Sinjoren. xK 9316 10.00 x

ZWAAN, F.L. Tien gedichten van Constantijn Huygens. Assen, Van Gorcum, 1976. Gebonden. XI + 219 p. Van Gorcum's Literaire Bibliotheek nr. 29. xB 7233 12.00 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page