MIDDELEEUWEN

- Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken. L.C.G. Malmberg, s-Hertogenbosch, 1970. 7e druk, Oorspr. omslag, 40 p. Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek. xR 7678 5.00 x

- Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aanteekeningen van A.J. de Jong. Joost van den Vondel, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 59 p. + losse bijlage (aantekeningen). Kijkjes in onze letteren II. xR 7681 7.00 x

- Beatrijs. [toneelbewerking]. Oorspr. omslag, n.p., n.d., 32 p. iets roestvlekkig xR 7521 7.50 x

- Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman. J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1941. Oorspr. omslag, 92 p. Van Stamverwante Bodem VI. xR 7727 9.00 x

- Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman. J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1968. 3e druk Oorspr. omslag, 88 p. Van Stamverwante Bodem VI. xR 7728 8.00 x

- Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees. J.L. van Schaik, Beperk, Pretoria, 1939. Oorspr. omslag, 30 p. Monument-reeks No. 9. xR 7281 10.00 x

- Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote. Wereldbibliotheek Amsterdam/Antwerpen 1950. Oorspr. omslag XXXVIII + 26 p. Klassieke Galerij nr. 59. xL 4972 6.00 x

- Carel ende Elegast. Middelnederlandsche Ridderroman met Aanteekeningen en Bibliographie uitgegeven door Rob Roemans. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1945. 2e druk. Gebonden, 112 p. Op band: Karel ende Elegast, Wereldbibliotheek, Klassieke Galerij xT 4854 7.00 x

- Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus. Leiden, E.J. Brill, 1941. Oorspr. omslag. 75 p. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombergh in het jaar 1501 uitgegeven op het getouw gezet door Willem de Vreese en voltooid door Jan de Vries. Nederlandsche Volksboeken VII. xK 1126 11.50 xx

- Dat Scone Bediet van Moriane. Middelnederlandsche Ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie door A. Bellemans. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1942. Gebonden 178 p. Klassieke Galerij Nr. 3 xR 0067 8.00 x

- De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door G. Jo Steenbergen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 104 p. - xH 8765 7.00 x

- De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven. Leiden, E.J. Brill, 1873. Oorspr. omslag. 33 p. - xB 2238 15.00 x

- De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe. Nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé ende Sonen te Haerlem, gelijck aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621: voor den uytgeever C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1910. Oorspr. omslag, onafgesneden, Ills., 54 p. Facsimile xT 4000 30.00 x

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. De Kameleon Pers, 1940. Gebonden half perkament. 35 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 258/300 exx. xL 0234 30.00 x

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. De Kameleon Pers, 1940. Oorspr. omslag 37 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 300/300 exx. xB 2229 15.00 xx

- Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. C.G.A. Corvey Papiergroothandel, 1941. Oorspr. omslag 32 p. Herdruk naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 Oplage: 300 exx. Gelegenheidsuitgave. xR 4281 15.00 x

- Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door Jo Steenbergen. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 67 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 9. xH 5614 7.00 x

- Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. Oorspr. omslag. XXXII + 186 p. Met een facsimile. - xB 7430 12.00 x

- Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.M. van Leeuwen 1932. Ingenaaid. 91 p. Ills. - xL 3783 8.00 x

- Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. Incunabel A. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 169 G 63. Met een inleiding van A.M. Duinhoven. New Rhine, Leiden, 1977. Oorspr. omslag, 32 + [52] p. facsimile van het manuscript xT 2888 9.00 x

- Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Gebonden, XVIII + 72 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken, bezorgd door de Leeraren van t R.K. Gymnasium te Tilburg. xR 7522 8.00 x

- Een Abel spel van Esmoreit sconincx sone van Cecilien gevolgd door de Klucht van Nu Noch. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1971. 5e druk. Geniet. 34 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6020 6.00 x

- Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1956. Oorspr. omslag 72 p. Klassieke Galerij nr. 102 xL 4978 5.00 x

- Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche. Wereldbibliotheek, Amsterdam / De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1963. 7e, bijgewerkte druk Oorspr. omslag 145 p. Klassieke Galerij 123 xL 4977 6.00 x

- Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche. Wereldbibliotheek Amsterdam 1969. 4e druk Oorspr. omslag 134 p. Klassieke Galerij 123 xL 5008 6.00 x

- Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar. Wereldbibliotheek Amsterdam 1958. Kartonnen bandje XXVIII + 68 p. Klassieke Galerij 123 xL 4976 5.00 x

- Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 183 p. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolse herdrukken nr. 57. xH 8763 8.00 x

- Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt. Leiden, E.J. Brill, 1904. Oorspr. omslag. 86 p. Ills. Naar den Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van Liesveldt uit het jaar 1554. Uitgegeven C. Lecoutere en W.L. de Vreese. Nederlandsche Volksboeken VIII. Met zeven afbeeldingen. xL 3828 10.00 x

- Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken. Merlijn Hulst 1977. Ingenaaid ills. [8] +112 p. 3e deeltje in de reeks Merlijn Volksboeken. Genummerd 220/520. Facsimile van de editie Joannes Norbertus Vinck. xK 6343 15.00 x

- Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. Gouda, G. van Ghemen, (c.1486) Lanseloet van Denemarken Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelee Lantsloet ene die scone Sandrijn. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1902. Gebonden. N.p. Facsimile herdruk. - xT 4923 25.00 x

- Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande. Leiden, E.J. Brill, 1904. Oorspr. omslag. 58 p. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de eeuw. uitgegeven door G.J. Boekenoogen. Met een afbeelding. Nederlandsche Volksboeken IX. xK 1124 11.50 x

- Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1981. Oorspr. omslag. 304 p. Herausgegeben von Wolfgang Lindow. xR 1483 8.00 x

- Esmoreit. Antwerpen, De Vlijt, 1948. Gebonden. 94 + 32 p. + [los] 22 p. aantekeningen bij de tekst. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave bezorgd door AL. de Meyer en Rob. Roemans xB 1285 30.00 x

- Esmoreit. Een abel spel uit de Middeleeuwen. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Oorspr. omslag. 51 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Oomes. xL 1978 7.00 x

- Geestelijke epiek der middeleeuwen. Amsterdam, Elsevier, 1939. Gebonden. XVIII + 296 p. Verzorgd door J. van Mierlo. Bibliotheek der Nederlandsche Letteren. xH 3119 9.00 x

- Gloriant. Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant. Den Haag, Servire, 1941. Oorspr. omslag. 60 p. + tekstboekje. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Godthelp en J. Verjaal. Kleine Dietse Keur. xL 8114 8.00 x

- Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie “Rubben” na volghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde “Drie Daghe Here” ende ene goede sotternie “Truwanten”. W.J. Thieme & Cie Zutphen z.j. Oorspr. omslag 114 p. Uitleiding en verklaringen G. Stellinga. Klassiek Letterkundig Pantheon 175. xB 4113 8.00 x

- Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1955. Oorspr. omslag. 270 p. - xH 8764 10.00 x

- Jacob van Maerlant's der Nature Bloeme. Utrecht, 1971. Oorspr. omslag. Ills. 75 p. Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht op de zolder van het instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Deel 4 xH 6906 11.50 x

- Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981. Antwerpen, Stadsbibliotheek, 1981. Oorspr. omslag. 98 p. - xT 7700 9.00 x

- Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1926. 4e druk, Gebonden, 104 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xR 9337 8.00 x

- Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1933. 5e druk, Gebonden, 100 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xT 4925 8.00 x

- Marike van Nieumeghen. Antwerpen, De Vlijt, 1951. 2e druk. Gebonden. LXXV + 134 p. Ills. Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman, berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te Munchen, opnieuw uitgegeven o.l.v. A.L. Verhofstede. Tekst met aantekeningen A.L. van Mierlo Sj. Inleidende bijdragen J. van Mierlo, Luc Debaene en A.L. Verhofstede, en een bibliographie door Rob Roemans en G.W. Wolthuis. xL 0499 30.00 x

- Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1932. Bound dust jacket. 5 + 40 p. - xR 8120 15.00 x

- Reineke Fuchs. Das Niederdeutsche Epos. Reynke de Vos von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Ubertragung und Nachwort von Karl Langosch. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1967. Oorspr. omslag. 295 p. Ills. - xR 1481 8.00 x

- Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift Van Hulthem. Ruygh-Bewerp V. Brussel Utrecht 1976. Oorspr. omslag 124 p. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. xB 0917 8.00 x

- Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift Van Hulthem. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1978. 2e herziene uitgave. Ingenaaid. 148 p. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. De Nieuwe Taalgids Cahier 6. xK 2459 8.00 x

- Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga. Leiden E.J. Brill, 1949. Oorspr. omslag. 35 p. Textus Minores nr. VIII. xL 3830 6.00 x

- Van den Vos Reinaerde. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. 8e druk, Oorspr. omslag, Ills., 205 p. Uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen. Van Alle Tijden. xT 7592 8.00 x

- Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen. Groningen, J.B. Wolters, 1972. Ingenaaid. 230 p. 20e druk bezorgd door L.M. van Dis. Van Alle Tijden. xT 2615 8.00 x

- Van Sente Brandane. Utrecht, 1968. Oorspr. omslag. Ills. 58 p. Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht op de zolder van het instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Deel 2. xH 6904 11.50 x

- Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen. Leiden, E.J. Brill, 1899. Oorspr. omslag. XXVIII + 218 p. Onafgesneden. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 1877 15.00 x

- Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Oorspr. omslag. 79 p. + facsimile. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven door Fr. van den Wijngaert. xL 1169 18.00 x

AKEN, Heinric van. Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. Ingenaaid. XXXIV + 260 p. - xB 1568 25.00 x

AKEN, Piet van. Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Oorspr. omslag. 163 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 31. xK 3822 7.00 x

ALLARD, Elisabeth. Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1937. Oorspr. omslag. 176 p. verscheen ook als proefschrift xB 1096 12.50 x

ARENTS, Am. Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo. Damme, Museum van Maerlant, 1943. Oorspr. omslag. XLIX + 267 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8926 22.50 x

AXTERS, St. La Spiritualite des Pays-Bas. L'Evolution d'une doctrine mystique avec une liste des traductions francaises des auteurs neerlandais. Louvain/Paris, E. Nauwelaerts/J. Vrin, 1948. Broche. 182 p. Bibliotheca Mechliniensis 2 serie I. [library stamp]. xL 6628 15.00 x

AXTERS, Stephanus. Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid. Antwerpen, De Sikkel, 1943. Ingenaaid. LXXXIII + 206 p. Stickertje op omslag. xL 7150 25.00 x

BEEX, H. Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex. Bussum, Paul Brand, 1946. Ingenaaid. 46 p. Guirlande nr 3, october 1946. xK 9882 7.00 x

BERKUM, A. van. (ed.). Parthonopeus van Bloys. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. CL + 40 p. Onopengesneden. Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde. [Mooi exemplaar]. xB 2918 18.00 x

BEUKEN, W.H. Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek. Utrecht, Het Spectrum, 1946. 1e druk. Gebonden. 118 p. - xH 3003 11.50 x

BEUKEN, W.H. (ed.). Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1968. Twee delen Ills. Gebonden S.O. 165 + 228 p. - xM 7974 22.50 x

[BEVERLEY, Jan van]. Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill Leiden 1903. Ingenaaid Ills. onopengesneden 53 p. Nederlandsche volksboeken VI. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543 uitgegeven door G.J. Boekenoogen. xH 4854 11.50 x

BEYAERT, Marc. Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren. Gent, 1978. Ingenaaid. 141 p. Ills. Kultureel jaarboek Oost-Vlaanderen Bijdragen Nieuwe Reeks nr 7. xK 2458 20.00 x

BIJNS, Anna. Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten. Rotterdam, J.H. Dunk, 1875. Oorspr. omslag. 467 p. Bovenkant rug gerepareerd. xB 2414 25.00 x

BIJNS, Anna. Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten. Rotterdam, J.H. Dunk, 1875. Gebonden onafgesneden XVI + 467 + 90 p. Verklarende woordenlijst. mooie set in moderne banden xL 8689 50.00 x

BISSCHOP, W. en E. Verwijs. Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1870. Herbonden. XXVIII + 331 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7082 25.00 x

BOCK, Eugeen de. Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd. Brussel/Den Haag, Manteau, 1965. Pocket. 160 p. Marnixpocket 27. xK 4265 8.00 x

BOEKENOOGEN, G.J. (ed.). Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias. Leiden voorheen E.J. Brill, 1903. Ingenaaid 19 p. + adv. Naar den druk van 1641. Nederlandsche Volksboeken IV. xL 3918 10.00 xx

BOEKENOOGEN, G.J. (ed.). Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias. Leiden voorheen E.J. Brill, 1903. Ingenaaid 19 p. + adv. Naar den druk van 1641. Nederlandsche Volksboeken IV. [bibliotheekstempeltje]. xL 6764 7.50 x

BOEREN, P.C. Hadewych en heer Hendrik van Breda. Leiden, E.J. Brill, 1962. Oorspr. omslag. 47 p. Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel II. xB 1236 7.00 x

BOEREN, P.C. Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968. Ingenaaid. VI + 276 p. Over de latijnse historiedichters Bartholomaeus van Tongeren en Simon Mulart. xM 6531 16.00 x

BOERWINKEL, F. Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw. Amersfoort, Knottnerus-Kramer, z.j. 88 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F. Boerwinkel jr. xK 5856 12.00 x

BOLDINGH-GOEMANS, W.L. Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1948. Gebonden S.O. 299 p. - xB 5596 15.00 x

BORDEWIJK, F. Keizerrijk oproep der hoofdstad van weleer. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1970. 2e druk. Geniet. 32 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6022 6.00 x

BOSCH, J. Reinaert-perspectief. Kampen, J.H. Kok, 1972. Ingenaaid. 51 p. De tekst is als inaugurele rede uitgesproken op 19 november 1971. xH 7295 8.00 x

BOSCH, J. Reinaert-perspectief. Kampen, J.H. Kok, 1971. Oorspr. omslag 41 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de nederlandse letterkunde van voor 1700 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 0069 7.00 x

BOUMAN, A.C. Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica. Zutphen, W.J. Thieme, 1958. 2e druk. Ingenaaid. 235 p. - xL 1047 9.00 x

BRANDEN, F. Jos. van den. Anna Bijns haar leven, hare werken, haar tijd 1493-1575. Antwerpen, V. Resseler, 1911. Gebonden. 171 p. Met fac-simile des titels van het tweede boek der dichters. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 4534 35.00 x

BRANDS, G.A. Tspel van de Cristenkercke. Utrecht, A. Oosthoek, 1921. Ingenaaid. LIII + 159 p. + Stellingen. Proefschrift 8 juli 1921 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 1539 10.00 x

BRANDSMA, T. / R. Post / J. Lindeboom / B. v. 't Hoff. Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16 october 1940. Deventer, AE. E. Kluwer, 1940. Oorspr. omslag 67 p. Ills. Uitgegeven door het Comite voor de herdenking van Geert Groote's geboortedag te Deventer. xL 7318 8.00 x

BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. Praas. Nederlands Literatuuroverzicht. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1962. Geniet. 48 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6023 6.00 x

BRUGMAN, Jan. Verspreide sermoenen. Uitgegeven met inleiding en toelichtingen door A. van Dijk. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1948. Ingenaaid 172 p. Klassieke Galerij 41. xL 4449 8.00 x

BRUGMAN, Joannes. Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1895. 2e geheel herziene druk. Gebonden. 190 p. - xR 6463 30.00 x

CARBASIUS, Nicolaas en Jan Smits Jansz. Over Jan van Heelu, en zijn gedicht: De slag van Woeringen. Eene voorlezing. Met toevoegsel tot een geschiedkundig gedeelte door J. Smitz Jz. Dordrecht, 1831-1838], Papieren omslag. 51 p. + 243-257 p. Leiden, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, xR 7592 20.00 x

CATALOGUS [RUUSBROEC, Jan van]. Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I. 1981. Oorspr. omslag, 80 p. 250 items xT 7642 8.00 x

CLOSSET, Fr. Joyaux de la Litterature Flamande du Moyen-Age. Presentes et traduits par.... Bruxelles, Les Editions Lumiere/A. Manteau, z.j. Broche. 247 p. - xK 5557 9.00 xx

COLLEDGE, E. (ed.). Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature. Leyden/London/New York, Sijthoff/Heinemann/London House & Maxwell, 1967. Bound dustjacket. 194 p. Bibliotheca Neerlandica. xL 0424 11.50 x

CRAMER, N.A. (ed.). De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden 1908. Gebonden onafgesneden LXVI + 323 p. Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 4540 45.00 x

CRUL, Cornelis. Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere... De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam z.j. Modern bandje, onafgesneden 64 p. Naar de druk van 1582 van Jan van Ghelen. Genummerd 60/520, gedrukt op Waldorf. xB 6442 12.00 xx

CRUL, Cornelis. Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1950. Ingenaaid 68 p. Klassieke Galerij 48. xH 5009 7.00 x

CUVELIER, J. Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw. Gent, Volksdrukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 17 p. Ills. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1928. xL 2882 6.00 x

DAM, J. van. Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks. De Tijdstroom, Lochem, [1939]. Gebonden, Ills., 128 p. - xT 6811 25.00 x

DEGROOTE, Gilbert. Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1944. Ingenaaid. 221 p. Ills. - xH 5166 13.50 x

DELEN, A.J.J. & M. Meertens. Canticum Canticorum. Het blokboek Canticum Canticorum als graphisch kunstwerk. Het blokbloek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1949. Oorspr. omslag. Drie deeltjes in schuifdoos. Deze fac-simile druk van het 15e eeuwse Zuidnederlandse blokboek werd in het jaar 1949 uitgegeven door Standaard-Boekhandel t.g.v. 25-jarig bestaand. Gedrukt op handgeschept Oud Hollands papier. Genummerd 122/300 exx. xR 2158 45.00 x

DEMYTTENAERE, A. / J. Kerling / N.T.J. Voorwinden. e.a. Literatuur en samenleving in de middeleeuwen. Wassenaar, Servire, 1976. Paperback. 117 p. - xK 5834 7.50 x

DIJK, A. van. Jan Brugman als biograaf van de heilige Lidwina. Rijswijk, Nieuwvoorde, 1948. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Universitas Catholica Lovaniensis Tomus XV Fasc. 7. xT 6560 8.00 x

DIJK, Hans van en Baukje Finet Van der Schaaf. Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast. Groningen, E. Forsten, 1994. Oorspr. omslag. 82 p. Tweetalig: Nederlands/Frans. xT 2602 10.00 x

DOESSCHATE, G. ten. Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden. Lochem, De Tijdstroom, 1948. Ingenaaid. 154 p. Ills. Met een inleiding van F. Sassen. Nederlandse Monographieen VIII. xH 9313 13.50 x

DUINHOVEN, A.M. Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I. Assen, Van Gorcum, 1975. Oorspr. omslag. 503 p. + Stellingen. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache).m Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 28 februari 1975. xM 8507 22.50 x

ENDEPOLS, H.J.E. (ed.). Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's. Utrecht, Het Spectrum, 1950. Gebonden. LXXIX + 163 p. Ills. Monumenta Christiana. Bibliotheek van Christelijke Klassieken Tweede reeks, Deel I. Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tijd. xL 1838 15.00 x

ENKLAAR, D. Th. Uit Uilenspiegel's Kring. Van Gorkum & Comp. (G.A. Hak & H.J. Prakke) Assen 1940. Oorspr. omslag Ills. 132 p. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Deel XXIII. xB 1456 15.00 x

ENKLAAR, D.Th. Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden. Assen, Van Gorcum, 1937. 1e druk. Ingenaaid 143 p. Ills. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Deel XII. xW 9296 16.00 x

ENT, W. van den. Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1939. Oorspr. omslag. 76 p. Nederlandse Schrijvers nr. 21. xT 4897 7.00 x

FLEERACKERS, E. Reyneke Vos in de Kempen. Lier, Jozef van In & Cie., [1942]. Oorspr. omslag. 224 p. Bibliotheek van den Bode van het H. Hart. [Zelfstandig verhaal op rijm over Reinaert de Vos. xR 8536 10.00 x

FULWELL, Ulpian. Like Will To Like. 1587. London, T.C. & E.C. Jack, [1909]. Bound. N.p. The Tudor Fascimile Texts. Under the Supervision and Editorship of John. S. Farmer. xR 4791 20.00 x

GASPAR, Rene & Rob Roemans. Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I. Desclee de Brouwer, 1955. Ingenaaid. 218 p. Klein vlekje op omslag. xK 5308 8.50 x

GERRITSEN, W.P. (ed.). Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten. Van Gorcum & Comp. N.V.-Dr.H.J. Prakke & H.M.G. Prakke Assen 1963. Twee delen Gebonden S.O. 485 p. - xL 0939 75.00 x

GODTHELP, H. / A.F. Mirande. Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940. Gebonden S.O. 336 p. Encyclopaedie in Monografieen. xW 7910 11.50 x

GRAAF, Kees de (uitg.). Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht. Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1980. Gebonden S.O. 378 p. Neerlandica Traiectina. Band en omslag H. Boxhoorn. xB 7333 15.00 x

GRAFT, C. Catharina van de. Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien. S.L. Van Looy, Amsterdam, 1918. Gebonden, gedrukt door Joh.Enschedé op Pannekoek met een lettertype uit de XV de eeuw , gesneden door Henric de Lettersnider, IX + LXII p. - xT 5620 15.00 x

GRUYTER, Jos de. Reinaart de Vos in nieuwnederlandsch. Met eene inleiding en een woord over epischen versbouw door.... Schiedam, H.A.M. Roelants, 1874. Ingenaaid. 103 p. Zeer matige staat. xT 7258 20.00 x

HAAN, Max Jan Marie de. Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten. Leiden, Elve/Labor Vincit, 1973. Or. omslag. 103 p. Proefschrift. xK 2461 11.50 x

HADEWIJCH. Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde. Antwerpen, De Sikkel, 1936. Gebonden. XII + 245 p. Voor de Seven Sinjoren. Genummerd 280/450 exx. xT 2492 20.00 x

HADEWIJCH. Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe. Amsterdam, Elsevier, 1979. Gebonden. 231 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xK 5634 9.00 x

HADEWIJCH. Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Oorspr. omslagen. 349 + 143 p. Twee delen. Leuvense studien en tekstuitgaven. xR 6544 50.00 x

HADEWIJCH. Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Gebonden. 349 + 143 p. Twee delen. Leuvense studien en tekstuitgaven. xR 7387 50.00 x

HADEWIJCH. Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1875. Gebonden. 301 p. Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen 4e reeks nr. 2.Genummerd 22/300 exx. Exemplaar van M. Gesigneerd door de Voorzitter en Secretaris. xT 7443 75.00 x

HADEWIJCH. Albert Verwy. De vizioenen van Hadewych. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Genummerd 588/600 exx. Boekverluchting van Jozef Cantre. xR 7300 50.00 x

HADEWIJCH. Johanna Snellen. Hadewijch, een bloemlezing uit haar poezie en proza. Ingeleid en toegelicht. Zeist, J. Ploegsma, 1932. Gebonden. 105 p. Onafgesneden. - xR 7312 10.00 x

HADEWIJCH. MIERLO, J. van. Hadewijch, mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door... Antwerpen, Standaard, 1954. Gebonden, S.O., XXXIII + 205 p. Leuvense Studien en Tekstuitgaven. xT 0547 20.00 x

HAM, J. van. Klucht en esbatement. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Gebonden. 45 p. Dishoeckje no. 10. xL 1461 7.00 x

HAMPE, Th. Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe. Strassburg, J.H. Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1899. Oorspr. omslag. 50 + 7 + 42 p. Ills. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI Jahrhunderts in getreuer Nachbildung, II. Bevat facs. van verschillende uitgaven. xR 9978 15.00 x

HEEROMA, K. De fragmenten van De Tweede Rose. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Gebonden. 191 p. Zwolse drukken en herdrukken 33. Avec un resume en francais. xM 8510 11.50 x

HEEROMA, K. Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen. Den Haag, Bert Bakker, 1969. Paperback. 276 p. Fakulteiten reeks 12. xM 8269 11.50 x

HELLINGA, W. Gs. Naamgevingsproblemen in de Reynaert. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1952. Or. omslag. 28 p. Lezing gehouden op 20 october 1951. xT 0206 8.50 x

HELLINGA, W.Gs. (ed.). Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1941. Gebonden oblong S.O. Ills. 386 p. Van Dijk 541 xL 7977 12.00 x

HELTEN, W.L. van. Over Middelnederlandschen versbouw. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Herbonden. 108 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7006 12.00 x

HERMANCE VAN BELLE. Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1927. Oorspr. omslag. XXVI + 172 p. Genummerd 182/360 exx. De Zeven Sinjoren. [roestvlekjes]. xT 0744 12.00 x

HERMANS, M.M. (Ed.). Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk. Groningen, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen, 1980. 2e verbeterde druk. Or. omslag. 170 p. Ills. Tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1 - 31 oktober 1980. xK 2263 13.50 x

HERMESDORF, B.H.D. Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1955. Gebonden 384 p. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies Nr. 1 xM 7976 11.50 x

HILDEBRAND. De Familie Kegge. Verzorgd door B.W.E. Veurman. Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1969. 2e druk. Geniet. 64 p. Ills. Cahiers voor Letterkunde. xB 6021 6.00 x

HOEBEKE, Marcel. (ed.). Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979. 2e druk Oorspr. omslag 156 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xR 1068 8.00 x

HOOG, G.C. van 't. Anthonis de Roovere. Amsterdam, J. Emmering, 1918. Oorspr. omslag. 268 p. - xB 0973 12.00 x

HUF, Oscar. De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino. Maastricht, Leiter-Nypels, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Tweetalig Latijn en Nederlands. De houtsnede van St. Thomas van Aquino door H. Jonas. Genummerd 177/200 exx. Gedrukt in rood en zwart. xT 0242 20.00 x

IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Gebonden S.O. 694 p. Neerlandica Traiectina 18. xR 6449 17.50 x

JANSEN-SIEBEN, Ria (ed.). 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem. Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek, Brussel, 1999. Oorspr. omslag Ills. 149 p. Mooie studie/catalogus over het Hulthemse handschrift. xR 6183 15.00 x

JONCKBLOET, W.J.A. Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1859. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 243 p. - xT 1866 16.00 x

JONCKBLOET, W.J.A. Over Middennederlandschen epischen versbouw. P.N. van Kampen 1849. Gebonden 179 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4446 15.00 x

KAUSLER, Eduard. Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben. Erster und Zweiter Theil. Leipzig, Fues Verlag (L.W. Reisland), 1844-1866. Gebonden. XXIV + 698 + XXX + 585 p. Twee delen. Denkmaler altniederlandischer Sprache und Litteratur. [bibliotheekstempeltje, banden niet fraai]. xL 8918 120.00 x

KAUSLER, Eduard. Reimchronik von Flandern, nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben. Tubingen, Ludwig Friedrich Fues, 1840. Gebonden. LXI + 711 p. Met illustraties. Denkmaler altniederlandischer Sprache und Litteratur. [bibliotheekstempeltje, band niet fraai]. xL 8917 60.00 x

KERSBERGEN, T. van. (vertaald). Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1926. Oorspr. omslag. XII + 156 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4228 15.00 x

KEYSER MAXIMILIAEN. Dit sijn die wondelijcke oorloghen van den doorluchtghen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude. Groningen/Djakarta, J.B. Wolters, 1957. Gebonden. 176 p. Ills. Uitgegeven door W. Jappe Alberts. Met een woord vooraf van D. Th. Enklaar en een kunsthistorische toelichting op de houtsneden door Johanna Maria van Winter. xH 3009 32.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De Abele spelen. Bewerkt door.... 's-Gravenhage, Sdu, 1989. Gebonden S.O. 351 p. Ills. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken, Van de winter en de zomer, Lippijn, De busblazer, De heks, Rubben. xM 7417 12.00 x

KUIPER, E.T. (ed.). Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen. voorheen E.J. Brill, Leiden, 1903. Oorspr. bedrukt omslag 367 p. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen van 1556. Nederlandsche Volksboeken V. xR 4388 40.00 x

KUSTER, Harry. Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief. Leida Wageningen 1999. Orspr. omslag 46 p. - xB 5764 11.00 x

LAAN, N. van der. (ed.). Noordnederlandse Rederijkersspelen. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden half leer. 320 p. - xL 7249 10.00 x

LAMPEN, Willibrord. Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Oorspr. omslag. XXXV + 57 p. Collectanea Franciscana Neerlandica. xT 0903 15.00 x

LECOUTERE, C. en W.L. de Vreese. Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt. Leiden, E.J. Brill, 1904. Oorspr. omslag. 84 p. + Ills. Naar den Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van Liesveldt uit het jaar 1554. Nederlandsche Volksboeken VIII. [bibliotheekstempeltje]. xL 6763 7.50 x

LESAGE, A. Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents. Ruremonde, J.J. Romen et Fils, [1915]. Broche. 338 p. - xR 3649 25.00 x

LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten]. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Gebonden. 10 deeltjes in een band. Meegebonden: 2: Maerlant, Der Naturen Bloeme. 3: Karel ende Elegast. 4: Vondel, Batavische Gebroeders. 5: Vondel, Heerlyckheit der Kercke. 6: Poot, Gedichten. Natuur en landleven. 7: Potgieter, Iets over den mensch en de schrijver. 8: Potgieter, Gedichten. 9: Broere, Over zijn leven en werken. 10: Broere, Beschouwing der Geschiedenis. xL 8690 50.00 x

[LIEFTINCK, G.I.]. Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck. Four volumes. A.L. van Gendt & Co., Amsterdam, 1972. Orig. wrappers 112 + 108 + 120 + 123 p. I: Varia Codicologia. II: Texts & Manuscrips. III: Neerlandica Manuscripta. IV: Miniatures, Scripts, Collections. xB 8682 75.00 x

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Ingenaaid. 153 p. onopengesneden. Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. [bibliotheekstempeltje]. Zonder het platendeel. xL 6380 14.00 x

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Ingenaaid. 153 p. onopengesneden + Platen Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. xB 1823 18.00 x

LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen. Utrechts, A. Oosthoek, 1910. Gebonden. 153 p. onopengesneden + Platen Utrechtssche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis IV. xT 0815 18.00 x

LULOFS, F. Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie. Thespa, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag. 292 p. Amsterdamse smaldelen 3. xH 2437 15.00 x

MAERLANT. Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel. Delta Ambo/Amsterdam University Press, 1998. Gebonden S.O. Ills. 597 p. - xH 5253 22.50 x

MAERLANT, Jacob van. Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman. D. du Mortier en Zoon, Leiden, 1844. Gebonden XXVII + 166 p. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde xB 7216 25.00 x

MAERLANT, Jacob van. De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens. Nijmegen, Alfa, 1978. Oorspr. omslag oblong. 174 + 35 p. bijlage. - xR 0206 12.00 x

MAERLANT, Jacob van. Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1947. Ingenaaid 112 p. Klassieke Galerij Nr. 29 xL 4965 5.00 x

MAERLANT, Jacob van. Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1947. Gebonden 112 p. Klassieke Galerij Nr. 29 xR 0065 7.00 x

MAERLANT, Jacob van. Leven van Sint Franciscus. Leiden, du Mortier en Zoon, 1848. Herbonden. XII + 453 p. Met verbeteringen, aanteekeningen en woordenlijst. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Gesigneerd door een der Hoof-Redacteuren; De Hoop Scheffer. xL 8601 40.00 x

MAJOR, E. (ed.). "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1912. Orig. Umschlag 14 p. + facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XIV. xR 4283 10.00 x

MAK, J.J. De Rederijkers. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1944. Gebonden S.O. 184 p. Patria reeks XXXIV. xL 3468 9.00 x

MAK, J.J. Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1957. Ingenaaid. 123 p. In facsimile uitgegeven en ingeleid en toegelicht door J.J. Mak. xL 1988 13.50 x

MAK, J.J. Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956. Tjeenk Willink Zwolle 1957. Ingenaaid Ills. 256 p. Zwolse reeks van Taal- en letterkundeige studies Nr. 6 xH 4851 9.00 x

MEESTERS, Rob. Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Editio princeps. Amsterdam,/Antwerpen, Stichting Onze Oude Lettteren, 1951. Gebonden. LXXVII + 147 [294] + 40 p. Ills. - xB 5658 50.00 x

METTENEYEN, Bert van. Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal. Maldeghem, Victor Delille, 1902. Oorspr. omslag. 92 p. Nr. 34 der Duimpjesuitgave. xL 8024 12.00 x

MEUFFELS, Hubert. De Heilige Liduina van Schiedam. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1928]. Ingenaaid. 173 p. Bevat ook teksten in het Latijn met bibliografie xR 6458 10.00 x

MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag. 249 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 2. xH 5615 9.00 x

MIERLO, J. van. Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen. Gent, Drukkerij Erasmus, 1955. Oorspr. omslag. 44 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen mei-juni 1955. xT 4771 7.50 x

MIERLO, J. van. De poezie van Hadewijch. Antwerpen, Standaard, 1931. Oorspr. omslag. 160 p. Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde April 1931. xT 0782 12.00 x

MIERLO, J. van. Eenige moeilijke plaatsen in de Strophische Gedichten van Hadewijch. Gent/Ledeberg, Drukkerij Erasmus, 1936. Geniet. 24 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. xT 4790 7.00 x

MIERLO, J. van. Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439). Gent, Volksdrukkerij, 1928. Geniet. 26 p. - xT 5731 8.00 x

MIERLO, J. van (ed.). Het Roelantslied. Standaard-Boekhandel Antwerpen etc. 1935. Ingenaaid 142 p. Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xL 2204 25.00 x

MOLLER, H.W.E. Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen. Amsterdam, E. van der Vecht, 1904. Gebonden. 64 p. - xT 4834 8.00 x

MOLLER, H.W.E. Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen. Amsterdam, E. van der Vecht, 1904. Ingenaaid. 64 p. - xT 4835 8.00 x

MULLER, J.W. Van den Vos Reinaerde, Critisch Uitgegeven. Deel I: Inleiding met aanteekeningen. Lijst van eigennamen. Tekst. Deel II: Exegetische commentaar. E.J. Brill, Leiden, 1944. 3e, opnieuw herziene en vermeerderde druk met XVIII platen en een kaart. Deel II: 1942. Gebonden, XV + 220 + 18 platen + kaart; XV + 235 p. Leidsche Drukken en Herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkinde te Leiden. Groote Reeks I + II. xT 6812 90.00 x

NESSON, Pierre de. Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier. Bussum, Paul Brand, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. De Guirlande No. 2. xL 8912 9.00 x

NOTERMANS, J.M.G. [inl.] en Edmond Bellefroid [tekeningen]. Vanden levene ons Heren, zes fragmenten. Maastricht, [Veltman], 1959. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Genummerd 10/250 exx. T.g.v. de 60e verjaardag van meesterdrukker J.W. Veltman. xR 9566 45.00 x

NOTERMANS, Jef. Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde. De Vlaamse Drukkerij Leuven 1938. Oorspr. omslag 115 p. Gesigneerd en genummerd 246/250. [bibliotheekstempeltje]. xL 6716 15.00 x

OUDEJANS, Nico. De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen. Universiteit van Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag A-4, 107 + 45 p. Doktoraalskriptie Middeleeuwse letterkunde, begeleid door Herman Pleij. xR 4403 15.00 x

OVERDIEP, G.S. Fragmenten van de Roman van Walewein naar het handschrift uitgegeven en verklaard. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. 2e druk. Oorspr. omslag. 165 p. - xB 8129 8.00 x

PAEPE, N. de. Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen. Gent/Leuven, Wetenschappelijke Uitgeverij en Boekhandel, 1974. 3e druk. Paperback. 40 + 94 p. - xK 2460 20.00 x

PAQUAY, E.H. Jan. Middelnederlandsche gewijde teksten naar handschriften der XIVe - XVe eeuw. Lummen, St. Ferdinand, 1933. Oorspr. omslag. 77 p. Uit het Dietsch Kerkelijk Leven. [bibliotheekstempeltje]. xL 4841 8.00 x

PAUW, Napoleon de. Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken. Gent, A. Siffer, 1899. Gebonden. XLVI + 330 p. - xT 2657 40.00 x

PENNINK, R. Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Ingenaaid. 174 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 43. xH 4998 11.50 x

PENNINK, R. Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Gebonden. 174 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 43. xW 4523 13.50 x

PERTCHEVAL, Jan. Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen. Antwerpen/Amsterdam, De Seven Sinjoren/Onze Oude Letteren, 1948. Gebonden. LII + 133 p. Ills. Genummerd 429/730 exx. De hoofdtekst in Fraktur gedrukt. xL 1014 18.00 x

POTTER, Dirc. Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845-1847. Oorspr. kartonnen omslag. onafgesneden. 280 + 135 + LVI + 140-350 p. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Uitgegeven door P. Leendertz. Wz. [rugjes omgeplakt]. Met uitvouwbare chromolitho facsimile. xB 1282 80.00 x

POWER, Eileen. Medieval Women. Cambridge University Press, 1975. Paperback. 112 p. Ills. Edited by M.M. Postan xM 8504 8.00 x

RAEDT, Jan de. Middeleeuwsche wereldlijke poezie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter. Amsterdam, Contact, [1944]. Gebonden. 112 p. [Pseudoniem van Pieter Jacobus Meertens]. Oplage 3000 exx. [De Jong 686]. xM 8490 9.00 x

RESOORT, Rob (ed.). Robrecht de Duyvel. Muiderberg, Dick Coutinho, 1980. Ingenaaid. 151 p.Ills. - xL 7698 8.00 x

REYPENS, L. Ruusbroec. Brussel/Amsterdam, Standaard-Boekhandel/P.N. van Kampen & Zoon, 1926. Gebonden. 137 p. Ills. Eigen Schoon nr. 4. Genummerd 240/300 exx. xB 5308 30.00 x

REYPENS, L. Ruusbroec de wonderbare. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943. Gebonden. 98 p. De seizoenen nr. 17. xB 2038 7.00 x

REYPENS, L. Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus". Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943. 2e druk. Gebonden. 98 p. De Seizoenen nr. 17. xH 8548 6.50 x

REYPENS, L. Uren met Ruusbroec. Baarn, Drukkerij Hollandia, z.j. Gebonden S.O. 188 p. - xH 9322 7.00 x

RINGMAN, Mathias (Philesius Vogesigena). Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser. Strassburg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mundel), 1905. Ingenaaid. 16 + 63 p. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung XI. xL 6635 15.00 x

ROMBAUTS, E. Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971. 6e druk. Oorspr. omslag. 94 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 4. xT 4836 6.00 x

ROOVERE, Anthonis de. De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1955. Gebonden. 414 p. Uitgegeven door J.J. Mak. xH 4173 17.50 x

ROOVERE, Anthonis de. Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen van Th. de Jager. Blaricum, De Waelburgh, z.j. Or. omslag. 112 p. Zonnebloemboekjes. xL 9201 8.00 x

ROQUES, Mario (ed.). Le Roman de Renart. Branches VII-IX. Honore Champion, Paris, 1955. Broche XIX + 201 p. Les Classiques Francais du Moyen Age xR 0987 10.00 x

RUNSSBERG, Eberhard von (ed.). Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift. Im Insel Verlag zu Leipzig, n.d. Einband 32 p. + 92 Abb. Insel-Bucherei nr. 347 xB 6824 7.00 x

RUUSBROEC. Ruusbroec-Tentoonstelling. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, 1931. Oorspr. omslag. 51 p. - xB 1230 8.00 x

RUUSBROEC. Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens. Leiter-Nypels, Maastricht, 1926. Oorspr. omslag, 34 p. Portret van Ruusbroec gesneden door B. Essers. Oplage 300 exx. xT 1712 20.00 x

RUUSBROEC, Jan van. Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke. Antwerpen, Neerlandia, 1929. Oorspr. omslag. 77 p. Bloemen van ons geestelijk erf nr. 1. xT 7640 12.00 x

RUUSBROUC, Jan van. Vanden XII beghinen. Lannoo Tielt/Amsterdam 1980. Paperback 325 p. Oorspronkelijke Middelnederlandse tekst met een juxta-hertaling in modern Nederlands van dln. I en II en een bloemlezing uit dln. III en IV door L. Moereels. “Ruusbrouc hertaald” nr. 8 xB 4474 12.00 x

SCHONHUTH, Ottmar F.H. Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth. Reuthlingen, Fleischhauer und Spohn, 1848. Brochiert. 214 p. Ills. - xT 7093 35.00 x

SEGGELEN, A.J.M. van (ed.). Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. Gebonden S.O. 214 p. + Bijlage. Ills. Zwolse drukken en herdrukken nr. 56. xH 5171 18.00 x

SMITS VAN WAESBERGHE, Jos. Muziek en drama in de middeleeuwen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. 2e druk. Gebonden. VIII +110 p. Ills. - xH 5167 8.00 x

SNEYDERS DE VOGEL, K. De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven. Den Haag, Leopold, 1942. Ingenaaid. 95 p. Bibliotheek voor weten en denken nr 26. xL 1331 8.00 x

STALLAERT, K. (ed.). Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw. Gent, Drukkerij A. Siffer 1889. Gebonden XX + 182 p. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Goed herbonden met op voor- en achterkant het oorspronkelijk omslag geplakt. xB 4537 50.00 x

STOOP, Andre. (sameng.). Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst. Sint-Niklaas, Stadhuis, 1971. Geniet. 56 p. Tentoonstelling ingericht door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas t.g.v. 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. 3 t/m 30 september 1971. xT 5415 15.00 x

STRACHE, D.A. (inl.). Jan van Ruusbroec leven / werken. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1931. Gebonden. 439 p. + afbeeldingen. Onder de redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen. xB 0929 30.00 x

STRACKE, D.A. / J. van Mierlo / L. Reypens. Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer. Davidsfonds, 1932. Ingenaaid. 125 p. Keurboeken no 8. xH 9324 8.00 x

STUTTERHEIM, C.F.P. Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door... Amsterdam, H.J. Paris, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. - xL 1431 9.00 x

THOMAS A KEMPIS. Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1971. Or. omslag. 64 p. + Platen. T.g.v. de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van Thomas a Kempis (1379 of 1380-1471). xK 3814 10.00 x

THOMAS, Jacques. L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches. Brugge, De Tempel, 1962. Broche. 288 + 297 + 499 p. Rijksuniversiteit te Gent werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte aflevering 129/130/131. [bibliotheekstempeltjes]. Goed exemplaar. xL 4716 75.00 x

TINBERGEN, D.C. De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen. Den Haag, Servire, 1947. Gebonden. 125 p. Ills. - xH 5169 6.00 x

TUINSTRA, Fons. St. Servaas legende. Geillustreerd doorHubert Levigne. Maastricht, Ernest van Aelst, 1934. Ingenaaid. 88 p. Ills. Naam op schutblad. xK 7413 12.00 x

VEKEMAN, H. Torec, een middeleeuws kunstwerk. Nijmegen, ALFA, 1980. Paperback. 60 p. Ills. Tekst en Tijd 1. xB 7743 7.50 x

[VELDE, Hendrik van] SINNEMA, John R. Hendrik Van Veldeke. Twayne, New York, 1972. Bound dustjacket bibliography, index, 147 p. Twayne's World Author Series, A survey of the world's literature: TWAS 223 xR 6022 10.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken. Antwerpen, Standaard, 1939. Oorspr. omslag. 85 p. Overdruk uit de verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xB 8457 15.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem. Gent, Secretarie der Academie, 1957. Oorspr. omslag. 233 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks III, nr. 35. De Prioriteit Van Veldeke tegenover Eilhart van Oberg gehandhaafd - Nieuws over Heynrijck Van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich Von Veldeken. Bij het verweer van Th. Frings. Kantaantekeningen bij vragen rondom Hendrik Van Veldeke. Zur Losung des Veldeke-Problems. Het Bisdom Luik als kultuureenheid in de 17de eeuw. xB 8128 18.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A). Maastricht, 1977. Ingenaaid. 288 p. Ills. Ten geleide door Louis Roppe. Met bijdrage over de Middelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius door J. Deschamps. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 5311 15.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] Notermans, Jef. Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk. Branding, Brugge, 1928. Oorspr. omslag 138 p. + adv. Branding Brochurenreeks, 2e jaargang Nr. 1 en 2. Omslagillustratie en titelpagina houtsneden van Henri Jonas. xR 6021 17.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] ROGIER, L.J. Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Maastricht, Leiter-Nypels, 1931. Oorspr. omslag. 216 p. Ills. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto 'Tussen twee werelden'. xR 2800 18.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] TEUSINK, Derk. Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied. Amsterdam, H.J. Paris, 1945. Oorspr. omslag. 166 p. Handelseditie van het Proefschrift 23 october 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6355 15.00 x

VELDHEIM, J. (Ed.). Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poezie uit de middeleeuwen. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Libellen serie 238. xH 5177 7.00 x

VERDENIUS, A.A. Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen. Amsterdam, 1946. Gebonden. 283 p. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn zevenstigste verjaardag op 7 maart 1946. xM 8894 16.00 x

VERHOFSTEDE, A.L. / J. Van Mierlo / G. Lieftinck / R. Roemans. Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans. Antwerpen, De Vlijt, [1947]. Gebonden. 62 + 34 p. - xT 3953 12.00 x

VERMEERSCH, A.P.L. De taalschat van het laat-middelnederlandse Keurbouc van Werveke. Een bijdrage. Gent, Secretariaat van de Academie, 1962. Oorspr. omslag. 149 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde -Reeks VI, nr. 85. xB 8277 12.50 x

VERSNAEYEN, Karel. Jacob van Maerlant en zijne werken. Gent/'s Gravenhage, W. Rogghe/M. Nijhoff, 1861. Oorspr. omslag. X + 152 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8743 15.00 x

VERWIJS, Eelco. Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1915 - 1924. 3e en 4e druk. Gebonden. 4 delen. Verschillende drukken. [aantekeningen in de marge]. xA 0399 25.00 x

VERWIJS, Eelco (ed.). Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1860. Herbonden XII + 56 p. - xB 0844 10.00 x

VOORHOEVE, Carel [ed.]. Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1932. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xR 5064 22.00 x

VORRINK, Joh. Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Gebonden. 203 p. onafgesneden. Genummerd 115/150. Gesigneerd door de auteur. Nederlandsche Kunst III. xM 6262 13.50 x

VREESE, Willem de. Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst. Antwerpen, 1932. Volksuniversiteit Herman van den Reeck, 1932. Oorspr. omslag. 40 p. Herdenkingsrede gehouden bij de opening van de Antwerpsche Volksuniversiteit Herman van den Reeck, den 4den October 1931. Overdruk uit Jong Dietschland. xT 5941 8.00 x

WADDELL, Helen. Vaganten in de middeleeuwen. Utrechts, Aula-Boeken, 1966. Pocket. 315 p. Aula 276. xH 3480 8.00 x

WIJNGAARDS, N. Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag. 276 p. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijgaards. Zwollese drukken en herdrukken Nr. 25. [vlekje op omslag]. xB 0946 8.00 x

WILLEMS, Leonard. De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529). Gent, W.Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 23 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 7264 7.50 x

WILLEMS, Leonard. Elckerlyc-Studien. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Oorspr. omslag. 185 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 1258 18.00 x

WILLEMS, Leonard. Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns. Gent, W. Siffer, 1920. Oorspr. omslag. 32 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xT 4775 10.00 x

WILLEMS, Leonard. Reinaerdiana IV-V-VI-VII. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1922. Oorspr. omslag 45 p. Overdruk. Bevat: Het Reynaert-volksboek van 1614, Seger van Dort en zijne Reinaert-bewerking, Erasmus Quellijn de jongere en de Reinaert, Het leven van Johannes Florianus, vertaler van den Reinaert. xR 3200 8.00 x

WILLIAM. Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman. Bert Bakker Amsterdam 1977. Paperback 164 p. Zgn. van de auteur van De Reynaert. knipje uit titelpagina. xL 4973 9.00 x

WOLTHUIS, G.W. Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen. Amsterdam, C. de Boer, 1952. Ingenaaid. 197 p. Ills. - xT 0557 25.00 x

WULF, M. de. Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen. Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek/De Nederlandsche Boekhandel, 1947. Gebonden S.O. 223 p. - xL 3387 12.00 x

ZATZIKHOVEN, Ulrich von. Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster. New York, Columbia University Press, 1951. Bound. 238 p. Revised and provided with additional notes and an introduction by Roger Sherman Loomis. xT 0771 15.00 x

ZUIDWEG, J.J.A. Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door... Amsterdam, Editiones Bonarum Litterarum, 1946. Or. omslag. 44 p. Genummerd 482/500 exx. xK 3827 11.50 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page