GESCHIEDENIS

- 17 November 1863. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid, zoo als het te 's-Gravenhage plegtig is gevierd. 's-Gravenhage, H.C. Susan, Oorspr. omslag. 80 p. Overgedrukt uit het Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage. xT 4632 20.00 x

- 5 mei 1945 Haarlem. Haarlem, De Toorts, 1955. Gebonden. N.p. Ills. In 1955 bij de herdenking van de tiende verjaardag der bevrijding aan Haarlems jeugd aangeboden door het Gemeentebestuur. De illustraties zijn van een Haarlemse arts. xB 2966 10.00 x

- 50 jaar CPN, 1919-1969. Communistische Partij Nederland, 1969. Geniet. 10 p. Ills. - xT 3619 8.50 x

- 50 Jaren Ziekenverpleging Juliana Ziekenhuis 1904-1954. Amsterdam, Gereformeerde Ver. voor Ziekenverpleging, [1954]. Geniet. 49 p. - xT 6904 8.50 x

- A Bilateral Bicentennial. (De artikelen in deze aflevering vormen de tekst van een serie voordrachten gehouden op een congres over tweehonderd jaar Amerikaans-Nederlandse betrekkingen). Den Haag, Nederlands Historisch Genootschap, 1982. Oorspr. omslag. 389-669 p. Ills. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden deel 97 aflevering 3, 1982. xB 6934 10.00 x

- A Nation at War. New York, The Netherlands Information Bureau, 1942. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xT 7898 10.00 x

- Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905. Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5057 10.00 x

- Activisten. v/h Ad. Hoste, Gent, 1919. Oorspr. omslag, 223 p. Uitgave van het Julius Vuylsteke-Fonds nr.11. Rug omgeplakt. xT 7880 15.00 x

- Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Waldeck Pyrmont, Oud Koningin Regentes der Nederlanden, Koningin Moeder overleden op 20 Maart 1934. Bandoeng, Preangerbode, 1934. Geniet. [8] p. Ills. Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode 21 Maart 1934. Vierde en vijfde blad. xT 6055 6.00 x

- Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar. Alkmaar, 1861. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 6762 10.00 x

- Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 7: Nieuwe tijd. Sociaal-economische geschiedenis 1490-1650. Overzeese geschiedenis ca. 1590-1680. Socioculturele geschiedenis 1500-1800. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980. Gebonden S.O. 418 p. Ills. - xR 2979 12.00 x

- Alle vrouwen een tegen oorlog en fascisme. Amsterdam, Wereld-Vrouwen-Comite tegen Oorlog en Fascisme, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7002 8.00 x

- Amerikaansche hulde aan de verbonden natien. London, Jas. Truscaott & Son, 1916. Geniet. 52 p. - xT 4104 10.00 x

- Amsterdam 8 mei - 8 nov. '45. 6 maanden herstel en vernieuwing. Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1945. Geniet. 32 p. Uitgave Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer no. 1. xT 7131 8.00 x

- Amsterdam between D-Day and Liberation, June 1944 - May 1945. Amsterdam, Municipality of Amsterdam, 1945. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5518 15.00 x

- Amsterdam in stukken en brokken. Met 43 Illustraties. Amsterdam, Vrienden van het Amsterdam-Boek, 1969. Paperback. 192 p. Reprint van de geillustreerde uitgave uit 1890, aangevuld met enkele belangrijke afbeeldingen. xK 7712 8.00 x

- Amsterdam: Sa vie sociale et economique. Amsterdam, Imprimerie Communale, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3591 10.00 x

- Amsterdam: Sein soziales und okonomisches Leben. Amsterdam, Stadtische Druckerei, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3590 10.00 x

- Amsterdam: zijn maatschappelijk en economisch leven. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xT 3589 8.50 x

- Amsterdams journael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, Alles wat gepasseert is van den 30 Julij tot den 4 Augusti des Jaers 1650. Met een korte beschrijvinge Vande stiging, op-komst en heerlijkheyd der voorsteyde Amsterdam. Amsterdam, Minerva, 1968. Gebonden S.O. 32 p. Facsimile. Genummerd 504/1000 exx. xK 8861 13.50 x

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 6935 8.00 x

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 6936 8.00 x

- Anti-militarisme en vakbeweging. Amsterdam, Intern. Anti-militaristische Vereeniging in Nederland, [1910]. Oorspr. omslag. 15 p. Te A. is een werkstaking uitgebroken, militairen zijn er heen gezonden om de vrijheid van arbeid te beschermen. xT 7040 9.00 x

- Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen. Brochure nr. IV. Utrecht, 1934. Oorspr. omslag. 30 p. Omslag gebruikssporen. xT 7690 15.00 x

- Arbeiders-jaarboekje voor 1902, uitgegeven door de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij. Vierde jaargang. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1902. Oorspr. bedrukt omslag 128 p. - xR 3539 15.00 x

- Beginselprogram der S.D.A.P. Weltevreden, Inonesische Drukkerij, [1927]. Geniet. 28 p. - xT 7710 10.00 x

- beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid). Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xT 7178 7.00 x

- Beginselverklaring en werkprogram van de Vrijzinnig-Democratische Bond, laatstelijk vastgesteld ter algemene vergadering te Amsterdam 21 en 22 November 1936. Haarlem, Vrijzinnig Democratische Bond, [1937]. Geniet. 16 p. - xT 4005 8.00 x

- Begrafenis van Koning Willem III. Plechtige begrafenis van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, groot Hertog van Luxemburg. De stoet in 5 rijen boven elkaar. Midden-boven het portret van de Koning met links het Nederlandse en rechts het Luxemburgse wapen. A. Akkeringa, Amsterdam, 1890. Lithografie in kleur, 58 x 77 cm. xT 3933 125.00 xx

- Bekende landgenooten. 1e jaargang 1920. Amsterdam, Hollandsche Uitg. Mij., 1920. Gebonden. 159 + (16) p. [Niet verder verschenen]. - xR 0465 12.00 x

- Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1951. Gebonden. 166 p. Ills. - xR 1940 15.00 x

- Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw. Belgas al servicio de Espana durante el siglo XVIII. Belges au service del l'Espagne au XVIIIe siecle. Bruxelles, Europalia, 1985. Large Paperback. 97 p. Ills. Tekst in Nederlands, Frans en Spaans. xT 2812 10.00 x

- Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980. Brussel, R. Coolen, 1980. Oorspr. omslag. 124 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas t.g.v. Europalia 80. 26 september - 31 oktober 1980. xT 2809 15.00 x

- Berlin 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit. Bonn/Berlin, Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen (BRD), 1962. Oorspr. omslag. 37 p. Ills. - xT 8086 10.00 x

- Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed, voor rekening van Onderlinge Vereeniging van Veehouders te Nieuwer-Amstel: het bouwen van een Gedeelte aan de Melkinrichting benevens 1 Heerenhuis, aan de Weteringschans te Amsterdam, met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen, volgens ontwerp van den Architect, Civiel-Ingenieur Joseph Th. J. Cuypers. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 30 p. Bestek 35 B. xR 5614 15.00 x

- Bevestiging van Hare Majesteit de Koningin, Koninklijk Paleis te 's Gravenhage, 24 October 1896. Tekst: Openbaring II: 10b. Voorzang. Psalm 89: I.
Z.p. [1896]. Vouwvel (3 p.) Gedrukt met muzieknotatie. Bij gelegenheid der bevestiging van Hare Majesteit de Koningin
als lidmaat van de Nederlandsche Hervormde Kerk, den 24sten October 1896. xT 6002 10.00 xx

- Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. VII. Amsterdam, Menno Hertzberger, 1956. Oorspr. omslag. XII + 214 p. Ills. - xR 3559 15.00 x

- Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag. 181 p. - xR 3561 15.00 x

- Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk. 's Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1881. Oorspr. omslag. 70 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8884 50.00 x

- Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918). Kaaskerke-Diksmuide, Vereeniging zonder winstbejag Bedevaart naar graven van den IJzer, 1939. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. Op omslag: De Open Frontbrieven. xT 6414 12.50 x

- Binnenlandsche kolonisatie. Een weg tot bevrijding uit loondienstbaarheid. Manifest en Beginselverklaring. Amersfoort, Drukkerij Vrede, 1903. Verbeterde druk. Oorspr. omslag. 14 p. Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. xT 8058 10.00 x

- Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika. Z.p. [ca. 1915]. Geniet. [9] p. Kleuren Litho's. - xB 5711 50.00 xx

- Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie. Amsterdam, J. Frijda, z.j. Geniet. 22 p. - xT 2141 8.00 x

- Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Oorspr. omslag. 32 p. Het Engelsche Witboek nr. 1. xT 5899 8.00 x

- Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Unie, [1940]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 4365 8.50 x

- Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd. Zandvoort, Bibliotheek voor ontspanning en Ontwikkeling, z.j. Geniet. 38 p. - xR 5936 10.00 x

- Bruinboek over Colijn. Dictatuur en reformistisch verraad in de Stucadoors staking. Amsterdam, Roode Vakbew. Oppositie, [1933]. Geniet. 31 p.Ills. - xT 6649 8.50 x

- Bürgerlicher Staat - Klassenjustiz und Proletariat. Ein Leitfaden. Herausgegeben vom Zentralvorstand der Roten Hilfe Deutschlands. Mopr Verlag, Berlin, 1927. Orig. Umschlag, 86 p. - xT 6844 12.00 x

- Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit. Leiden, Academisch Historisch Museum, 1956. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6140 7.00 x

- Catalogus van de tentoonstelling op Gemeentelijk Administratief Gebied. Nederlandsche Bond van Gemeente-Ambtenaren. T.g.v. de herdenking van het 12 1/2 -jarig bestaan van de Bond van 14 tot 24 september 1906 te Amsterdam, Militiezaal, Singel 423. Amsterdam, 1906. Gebonden. XXXII + 478 p. Ills. Op Band: Nederlandsche Bond van Gemeente Ambtenaren. Tentoonstelling Amsterdam 1906. xR 8430 25.00 x

- Claire Marie de Nassau Princesse de Ligne. Preface de M. le Duc de la Force. Bruxelles, L'Edition Universelle, 1936. Broche. XI + 310 p. Ills. La Princesse de Ligne nee cosse Brissac. [Library stamp]. xL 6306 10.00 x

- Cooperatief Arsenaal. Den Haag, Centrale Bond van Nederlandse Verbruikscooperaties, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Dit boekje is samengesteld door de centrale propaganda-commissie ten dienste van de scholing van de leden van de cooperatieve kernen. xT 6160 9.00 x

- CP'86 met name genoemd. Onderzoeksgroep Kafka. Breda, Papieren Tijger, 1998. Paperback. 155 p. Ills. - xR 7438 10.00 x

- Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1947. Gent, 1948. Paperback. 482 p. Ills. - xT 2758 25.00 x

- De aanval der Communistische Internationale op onze koloniën. Communistische propaganda in Indië. Nationale Bond tegen Revolutie, Rotterdam, [ca. 1927]. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. Bondsuitgave: Brochure 5 xR 3498 15.00 x

- De Arbeidsduur op de Rotterdamsche kantoren, in het bijzonder van jeugdige handels- en kantoorbedienden. Rapport uitgebracht door de Commissie. enz. Rotterdam, 1909. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 8064 9.00 x

- De beschermer der kleine naties. Door een Nederlandsch Journalist. z.p. [ca. 1917]. Oorspr. omslag. 34 p. Verzameling van anti-Engelse citaten uit Nederlandse bladen. Omslagtekeningen Jordaan. xB 6445 10.00 x

- De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V. Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van het maandblad Politiek en Cultuur. xT 6907 7.00 x

- De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek. Z.p. [1945]. Geniet. 32 p. Ills. - xT 0018 8.00 x

- De Britsche contrabande-controle. Londen/'s-Gravenhage, 1940. Geniet. 23 p. - xT 6570 8.00 x

- De candidatuur Henri J. ter Hall voor de Tweede Kamer. Den Haag, P. Niezen, z.j. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7111 7.50 x

- De Centrale Arbeiders Verzekerings en Depositobank. Gevestigd te 's-Gravenhage. Directeur Neh. de Lieme. 's-Gravenhage, [1917]. Gebonden. 14 p. Serie 3. Portretten van zes voormannen van het Socialisme. Omslag van Albert Hahn. Bijschriften van Jos Loopuit en K.M. xT 7929 15.00 x

- De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen? Z.p. z.j. 6e druk. Geniet. 22 p. - xR 4696 7.50 x

- De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905. Amsterdam, Federatie Amsterdam der Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1905. Geniet. 16 p. - xT 7986 8.00 x

- De Duitsche nota en het antwoord der geallieerden, vertaling-uit het Engelsch-van de Duitsche nota, door den Amerikaanschen Gezant te Londen op 19 December, 1916, aan Lord Robert Cecil, waarnemend Staats-secretaris voor buitenlandsche zaken, ter hand gesteld. London, The Menpes Printing & Engraving Co., 1917. Oorspr. omslag. 12 p. Vertaling-uit het Fransch-van het antwoord, hierop door het Fransche Goevernement, namens de Geallieerden, aan den Amerikaanschen Gezant te Parijs op 30 December, 1916, medegedeeld De Duitsche nota. Tekst ook gedeeltelijk in het Frans. xT 1247 8.00 x

- De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, [1912]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6654 8.00 x

- De Elzas-Lotharingsche kwestie. 's-Gravenhage, Bootsma, [ca.1917]. Oorspr. omslag, 16 p. Politieke Bibliotheek 4 xT 4494 7.00 x

- De geschiedenis van een landarbeider. Propagandageschrift. Utrecht, 1924. Geniet. 15 p. Omslag en illustraties Jacq J. Ottens. Propagandageschrift van den Nederlandschen Bond van Arbeiders in het Landbouw, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. xT 4637 10.00 x

- De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, Trekvogelhoofdkwartier, 1947. Oorspr. omslag. 111 p. op omslag: Werkboek voor de Internationale Rode Nederzetting. xR 5766 12.00 x

- De Grote Reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de Rode Nederzetting. Een werkboek voor Rode Valken. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1940. Oorspr. omslag. 111 p. Ills. - xT 5390 8.50 x

- De Hooge Raad. Antwoord aan Mr. N.C.M.A. van den Dries. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 4729 8.00 x

- De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool. Heusden, A. Gezelle Meerburg, [1898]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6136 8.00 x

- De Jeugd-Internationale en haar Program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek no 1. xT 5848 8.50 x

- De Jeugd-Internationale en haar program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd Bibliotheek no. 1. xT 7167 8.00 x

- De komende vrede. 's-Gravenhage, De Avondpostdrukkerij, 1914. Oorspr. omslag. 16 p. Nederlandsche Anti-Oorlog Raad uitgave no. 1. December 1914. xT 5984 8.00 x

- De Lachende Derde, Orgaan van de N (S PV B) .... N.p., 17 Sept. 1912, Roode Dinsdag. Oorspr. omslag, Ills., 20 p. spotprenten en satirische artikelen xT 6372 20.00 x

- De leugens van het verraad-rapport. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 8010 8.50 x

- De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die Partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden half leer. XIV + 405 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8714 25.00 x

- De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en Zyner eerste navolgeren; : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den Protestantschen belyderen van den Christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIde en XVIIde eeuw, aangedaan; Ingerigt, inzonderheid, tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd. Te Rotterdam, bij J. Hendriksen. [1820]. Gebonden, gegraveerde titelpagina Ills. VIII + 257 p. + index + titellijst uitgever. met LII platen. Vernieuwde uitgave met eene aanprijzende voorrede vermeerderd. [Te Amsterdam by Petrus Conradi, 1778 op gegraveerde titelpagina. Dit exemplaar een nadruk]. xB 7904 95.00 xx

- De Luchtbeschermingsorganisatie van de Burgerbevolking van Eindhoven. Eindhoven, 1937. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. - xT 4625 8.50 x

- De massaprocessen in Wuppertal. Z.p. [1936]. Geniet. 18 p. Centraal Wuppertal Comite. xT 4894 10.00 x

- De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs. Algemeen Handelsblad, 1968. Oorspr. omslag. 164 p. Ills. - xT 0849 8.00 x

- De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1864. Gebonden. 96 p. Negen platen in tintdruk, met text. [Band gebruikssporen]. M. Adriaenzoon de Ruyter. Jan van Galen. J.H. van Kinsbergen. W.J. Baron Bentinck. J. vanden Vondel. J.C.J. van Speyk. C. de Graeff. C. Jansen. J. van Heemskerck. A. v.d. Hulst. I. Sweers. W. van der Zaen. N.S. van Winter en zijne echtgenoote L.W. van Merken. Met een annhangsel, bevattende de Grafmonumenten van: C. Brunings en Frederik W. Conrad. Willem Bilderdijk. De familie de Raet. J. Baron van Wassenaer. P. van Hessen Philippsthal. xT 2014 40.00 x

- De Munitiewerker en zijn Rechtspositie. Amsterdam, Federatie van Personeel in Openbaren Dienst Vakgroep Rijkswerklieden, z.j. Geniet. 32 p. - xR 7354 8.00 x

- De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken. Den Haag, De Arbeid, z.j. Oorspr. omslag, 20 p. - xT 3290 10.00 x

- De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst. Utrecht, Fimku, [ca. 1943]. mMpje met 11 platen, in kleur met zilverkleurige omkadering; inclusief een boekje met verklarende tekst, 13 p.; afmeting platen 15x20,5 cm. - xT 5615 22.00 xx

- De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk. Z.p. [1945]. Geniet. 45 p. Gestencilde tekst. - xT 4748 8.50 x

- De oorlog tegen hospitaalschepen. Amsterdam K. van Leeuwen, [1917]. Geniet. 23 p. - xR 5286 10.00 x

- De oorlogsinspanning van Groot-Brittannie. Een overzicht van Statistieken, die betrekking hebben op de oorlogsinspanning van het Vereenigd Koninkrijk. London, Britsche Ministerie van Voorlichting, 1945. Oorspr. omslag. 28 p. + 5 p. Beeldstatistiek. Command Papers no. 6564. xT 7334 10.00 x

- De Oorlogsmisdaden bedreven gedurende het tegenoffensief van Von Rundstedt in de Ardennen december 1944 - januari 1945. BANDE. Luik, Georges Thone, 1946. Geniet. 40 p. Ills. - xT 0633 12.00 x

- De opheffing van de Departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een Departement van Defensie. Den Helder, C. de Boer Jr, 1921. Oorspr. omslag. 40 p. Een historisch overzicht van het vraagstuk en eene ernstige waarschuwing aan de regeering, de Staten Generaal en het Nederlandsche volk. xT 7565 10.00 x

- De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjublileum van koning Willem III. xT 6071 10.00 x

- De Oudeliedenzorg te Amsterdam. Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1924. Oorspr. omslag. 114 p. Ills. - xT 5747 10.00 x

- De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer. Oosterhout, Vermijs-Mertens, [1940]. Geniet. 52 p. - xR 5598 12.50 x

- De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC Pinksterfeest '47 op de heide bij de Paasheuvel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Geniet. 16 p. - xT 7396 7.00 x

- De Planta Zaak. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1960. Geniet. [11] p. - xT 7658 8.50 x

- De slag om Groot-Brittannie. Augustus-October 1940. Londen, Landsdrukkerij, 1941. Geniet. 36 p. Met foto's. - xT 5298 10.00 x

- De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944. Wageningen, H. v.d. Pol, 1944. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Omslagtekening: J. Douwenga. xT 4870 10.00 x

- De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7708 8.00 x

- De Socialisten in het Parlement: Niet klerikaal, niet liberaal, maar socialist. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 4501 10.00 x

- De Sowjetregeering en de derde internationale op sleeptouw. Der internationale bourgeoisie. Kommunistische Arbeiderspartij Nederland, 1922. Geniet. 39 p. - xT 4785 9.00 x

- De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6650 8.00 x

- De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel. Den Haag, Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Ambtenaren, 1955. Geniet. 30 p. - xT 6669 8.00 x

- De Standaard tijdens de bezettingsjaren en na de bevrijding. Amsterdam, september 1946. Geniet. 16 p. - xL 1934 7.00 x

- De Suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis. Z.p. [1927]. Oorspr. omslag. 73 p. Ills. - xR 8971 20.00 x

- De Tariefwet. Past op uw zakken. Nationaal Arbeiders-Secretariaat in Nederland (N.A.S.), Amsterdam, 1911. Oorspr. omslag 32 p. - xB 9669 7.00 x

- De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon. St. Annaparochie, Kuiken jr., 1891. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 5847 9.00 x

- De toestand van de geldelijk ondersteunde armen te Amsterdam in het jaar 1927. Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Amsterdam, 1929. Oorspr. (art deco) omslag, 27 p. Statistische mededeelingen van den Armenraad te Amsterdam in samenwerking met het Bureau van Statistiek der Gemeente uitgegeven door het Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon No. 11 xT 2863 8.00 x

- De toren van heldenhulde te Diksmuide. Secr. IJzerbedevaart, Diksmuide, z.j. Geniet Ills. 16 p. [over het IJzermonument] Vlek op omslag. xR 4030 7.50 x

- De Turksche Overheersching. London, The Menes Printing & Engraving, 1917. Oorspr. omslag. 20 p. Overgenomen uit The Round Table. xT 0233 7.00 x

- De Tweede Wereldoorlog. Wanneer? Groepen van Raden-Kommunisten, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7919 10.00 x

- De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers. Amsterdam, J.H. & G. van Heteren / J.M. Meulenhoff, [1923]. Oorspr. omslag. 80 + 108 p. Statistische mededeelingen van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam no.73 Communications statistiques / Bureau Municipal de Statistique d'Amsterdam. Omslagontwerp: Emile Dehe. xT 3754 15.00 x

- De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. Derde Duizend. Oorspr. omslag. 16 p. - xL 2738 10.00 x

- De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. Utrecht, Nenasu, 1941. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. T.g.v. de viering van het tienjarig bestaan der N.S.B. xB 2193 20.00 x

- De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899. Dordrecht, D. Reidel, 1899. Papierenomslag. 23 p. - xT 5927 10.00 x

- De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899. Dordrecht, D. Reidel, 1899. Geniet. 23 p. - xT 7297 10.00 x

- De vijf weken van de strokarton. Een grote actie nader beschouwd. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1969. Geniet. 23 p. - xT 5263 8.00 x

- De Vlaamse Kwestie. Antwerpen, Sheed & Ward, 1953. Oorspr. omslag. 103 p. Universitas Schriften nr. 3. Een aantal opstellen over de Vlaamse kweste. xR 3682 20.00 x

- De vrouwen vredesgang. Z.pl. Centraal van het Centraal Comite, [1937]. Geniet. 28 p. - xT 7130 9.00 x

- De waarheid over het proces tegen de terroristische samenzweerders in Moskou. Het enige authentieke materiaal over het proces tegen het terroristische centrum Trotzki-Zinowjew. Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 166 p. Behandeld voor het militaire kollege van het hoge gerechtshof van de U.S.S.R. van 19 tot 24 augustus 1936. xR 0295 18.00 x

- De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf, 1933. Oorspr. omslag. 78 p. Ills. - xT 6436 10.00 x

- De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij. Amsterdam, C.P.N., 1952. Geniet. 48 p. - xR 8851 8.50 x

- De weg tot de macht. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. 2e druk. Geniet. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xR 4798 8.00 xx

- De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 8062 9.00 x

- De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis. Den Haag, S.D.A.P., 1915. Geniet. 8 p. Vierde vlugschriftje van de reeks. Uitgegeven door de afdeelingen Den Haag van de S.D.A.P. bij gelegenheid van de Raadsverkiezingen in 1915. xT 7319 8.00 x

- De zeeliedenstaking te Amsterdam (14 juni - 9 augustus 1911). Amsterdam, Alg. Nederlandschen Zeemansbond/Voorwaarts, [1912]. Oorspr. omslag. [66] p. Ills. - xT 5883 20.00 x

De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks. Amsterdam, Stadsdrukkerij, z.j. Geniet. 6 p. Met een uitklabare kaart. - xR 6184 15.00 x

- Die Beruhmten Entdecker und Forscher. Kunstverlag Lucien Mazenod, 1947. Gebonden. 373 p. Ills. Die Galerie der Beruhmten Manner. xK 9761 40.00 x

- Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin. Bonn/Berlin, 1961. Oorspr. omslag. 160 p. Met kaart en illustraties. [bibliotheekstempeltje]. xL 7944 10.00 x

- Die Frau fur ihr Volk. Deutsches Frauenwerk. Reichsfrauenführung. Hauptabteilung Presse Propaganda, z.j. Paperback. 119 p. Met vele foto's. - xT 3916 15.00 x

- Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925). R. Schmidt, Berlin / Allgemeiner Genossenschaftsverlag, Friedrichshagen-Berlin (Ausl.) / Produktiv-Genossenschaft für den Bezirk Halle-Merseburg, Halle (Druck) 1925. Umschlag mit kleinen Randfehlstellen. xT 6547 8.00 x

- Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965. Antwerpen, Were Di, 1965. Geniet. 8 afleveringen. Jong-Nederlandse Gemeenschap; Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, Were Di. Voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa. xR 9284 30.00 x

- Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar. Uitgeg. door de Afdeeling Documentatie der Koninklijke Bibliotheek, met medew. van het Nederlandsch Registratuur Bureau. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1917. Gebonden. 52 p. Met uitslaande kaarten. Vierde serie februari-september 1917. xT 7632 25.00 x

- Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess. Karlsbad, Graphia, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xT 7901 20.00 x

- Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944. z.p., Oblong, Oorspr. omslag, 11 fotopagina's met onderschrift. 15 x 11,5 cm. - xT 7132 8.00 x

- Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1938]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: 12 Mei 1938. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. xT 6111 6.50 x

- Dr. August Borms voor het gerecht. Ern. Sele, Antwerpen, [1919]. Tweede uitgaaf vermeerderd en volledigd. Gebonden Ills. 436 p. - xR 3735 30.00 x

- Dr. August Borms voor het gerecht. Ons Vaderland, Brussel, 1920. Ingenaaid 398 p. - xR 7055 20.00 x

- Drinkwaterleiding te Medan. Twee delen. Deel I: Text, Deel II: Platenatlas. Batavia, Landsdrukkerij, 1919. Oorspr. omslag 21 p. + 15 folding plates and maps. Mededeelingen en Rapporten van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, Reeks II. Werken in het belang der gezondheid. xB 2658 25.00 x

- Duijs 1933 of November 1918. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij (O.S.P.) 1933. Oorspr. omslag. 16 p. O.S.P. nr. 18. xT 6193 8.00 xx

- Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Sterringa's 5-cent-brochuren III. Omslag matig. xR 0533 10.00 x

- Economische Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Deel 16: J. van Dillen: Isaac Le Maire en de handel in actien der Oost-Indische Compagnie medegedeeld. E. Wiersum: De honderd hoogstaangeslagenen te Rotterdam in 1813. W. Snitker: Afrekening van den stadrentmeester van Antwerpen over de jaren 1340-1344. J. IJzerman: De oudst bekende Hollandsche zee-assurantiepolis (1592). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Gebonden. XXXII + 228 + CIII p. - xR 6384 17.50 x

- Economische Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Deel 20: I. Prins: Gegevens betreffende de Oprechtse Hollandsche Civet. N. Posthumus: Een handschrift over de textielververij in de Republiek uit de eerste helft der zeventiende eeuw. J. van Es: Zestiende-eeuwsche vrachtvaart-bescheiden. J. Westerman: Bescheiden betreffende den Amsterdamschen handel in de eerste helft der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, N.E.H.A., 1936. Gebonden. XXVII + 329 + XLV p. - xR 6646 17.50 x

- Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat. Antwerpen, Het Verweercomiteit voor de Gildekamersstraat, 1936. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. - xR 7202 12.50 x

- Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad. Amsterdam, Smit & Zonen, [1940]. Geniet. [16] p. Met ingeplakte plaatjes. Reclamebrochure van Drukkerij/Uitgeverij J.K. Smit & Zonen vh. C. Muller. xR 5510 8.00 x

- Een dwangcontract. Uitgave van het Agitatie-comite voor Arbeidswet en Arbeidscontract, 1904. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5866 8.00 x

- Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Amsterdam, ANMB, [1936]. Gebonden. 240 p. Ills. T.g.v. vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936. xR 7130 15.00 x

- Een jaar AJC, leven in woord en getal. Wat er in de afd. Den Haag gebeurde in 1932. Den Haag, 1933. Geniet. 20 p. - xT 6937 7.00 x

- Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken. [Utrecht, Gemeentelijke Centrale Utrecht der Jongeren K.V.P., 1950], Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8803 8.00 x

- Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist. Brussel, Het Landelijk Verbond der Vlaamsche Nationalistische Wachten, z.j. Eerste uitgave. Geniet. 27 p. - xT 4556 18.00 x

- Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot" Z.p. 1927. Geniet. 19 p. Beschouwingen over den brief van den Minister van Oorlog en van Marine a.i. aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 7 maart 1927 betreffende de instelling van een Departement van Defensie. xT 4778 7.00 x

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Overdruk uit De Zuid-Limburger, Kerkrade, [1938]. Oorspr. omslag, 32 p. Bijgesloten: Unilever contra De Zuid-Limburger. Een proces in kort geding voor de Maastrichtse Arrondisements-rechtbank, 16 p. xR 7259 12.00 x

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Overdruk uit De Zuid-Limburger, Kerkrade, [1938]. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 5767 12.00 x

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Kerkrade, De Zuid-Limburger, [1937]. Geniet. 32 p. - xT 7729 9.00 x

- Een tweede 1914? Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers? Nieuwe Niedorp, NSV en IAMV. Cor Lodder., 1934. Geniet. 15 p. - xT 7963 8.50 x

- Een zestigtal rapporten over huisindustrie in Nederland naar aanleiding van de Nederl. tentoonstelling van huisindustrie bijeengebracht door de enquete-commisie. Z.pl. 1909. Oorspr. omslag. 92 p. xT 8063 15.00 x

- Eene Vreedzame Commune of Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787, bijeenverzameld uit de Nederl. Jaarboeken, de Post van den Neder-Rijn en de stukken op het Stedelijk Archief berustende. Wijk bij Duurstede, M.S. Van Tussenbroek, 1878. Oorspr. papieren omslag. 30 p. - xT 6905 15.00 x

- Ein Kampf um Deutschland. Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen e.V., Berlin, 1933. OBrosch., Ills., 32 S. Nationalsozialistische Propagandaschrift für die Reichstagswahl im November 1933. xT 6234 20.00 xx

- Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II. Hamburg, John Jahr, 1975. Einband Umschlag 574 + 132 p. Ills. Twee delen. - xL 7624 15.00 x

- Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Geniet. 29 p. - xR 6470 10.00 x

- Engelands rol bij het uitbreken van den wereldstrijd. Een kritische studie, in het bijzonder door Engeland gepubliceerd. Amsterdam, Johannes Muller, 1914. Oorspr. omslag. 58 p. Anti-Engelse brochure. xT 1245 8.50 x

- Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943. Londen, Het Comite ter Bevordering van het Welzijn van Nederlandsche Strijders, 1943. Oorspr. omslag. (Oblong). - xR 9981 15.00 x

- Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal. Veenendaal, S.W. Kleefsman, [1941]. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 5727 7.00 x

- EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Gebonden S.O. 223 p. Ills. Aan den historicus J. Huizinga, toenmaals uit Leiden gebannen, werd deze bundel in handschrift aangeboden op 7 december 1942 door vrienden niet -historici. xH 1826 22.50 x

- EXULI. Amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Gebonden. 223 p. Ills. Aan den historicus J. Huizinga, toenmaals uit Leiden gebannen, werd deze bundel in handschrift aangeboden op 7 december 1942 door vrienden niet -historici. xK 9490 18.00 x

- Feestwijzer voor de Kroningsfeesten te Zwolle, 31 Augustus - 1 September 1898. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1898. Oorspr. omslag. 68 p. Advertenties tussen de tekst. xT 6137 10.00 x

- Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928. Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe, Hamburg, 1928. Umschlag, Ills., 62 S. - xT 7461 20.00 xx

- Financieele statistiek van het maatschappelijk hulpbetoon te Amsterdam 1929. Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Amsterdam, 1931. Oorspr. (art deco) omslag, 36 p. Statistische mededeelingen van den Armenraad te Amsterdam in samenwerking met het Bureau van Statistiek der Gemeente door het Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon. xT 2862 8.00 x

- Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Geniet. 24 p. Samengesteld door het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van S.D.A.P. xR 7377 10.00 x

- Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler. London, Labour Publications Department, 1940. Geniet. 27 p. Labour Party. xT 7076 15.00 x

- Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn, 1983. Paperback. 436 p. Ills. Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin Katalog, 9 (neubearbeitete) Auflage. xM 3511 9.00 x

- Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1982. Oorspr. omslag. 160 p. Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland nr. xT 4710 7.00 x

- Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het proefstation voor thee bij gelegenheid van het theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924. Weltevreden, G. Kolff, 1924. Gebonden. XIV + 241 p. Met 43 platen. - xT 3234 70.00 x

- Gedenkboek ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Tevens programma voor den Nationalen Landstormdag op 27 september 1928 te 's-Gravenhage op het terrein Houtrust. 's-Gravenhage, Steun Wettig Gezag, 1928. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 7493 10.00 x

- Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 December 1882. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1883. Gebonden. 89 p. + 14 p. Met 3 chromolitho's en een uitslaande gelithografeerde oorkonde. Band: grijs linnen, goudbedrukt en zwarte belijning. Mooi exemplaar. xT 0240 30.00 x

- Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883. Amsterdam, 1883. Oorspr. omslag, onafgesneden, 40 p. Gedrukt in zwart en rood op zwaar papier. - xT 6392 15.00 x

- Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1840. Oorspr. omslag. 86 p. - xB 2433 15.00 x

- Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw. Zout-Leeuw, Ch. Peeters, 1931. 3e uitgaaf. Oorspr. omslag. 28 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2619 7.00 x

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, S.D.A.P., z.j. Geniet. 16 p. Gedrukt door Vooruitgang, Amsterdam. xT 2911 10.00 x

- Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd. Amsterdam, 't Kasteel van Amstel, 1912. Oorspr. omslag. V + 179 p. - xR 7013 10.00 x

- Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, naar de wijzigingen, in 1848 daarin gebragt. 's- Gravenhagem Gebroeders Belinfante, 1848. Oorspr. omslag. 32 p. Formaat: 7.5 x 11.5 cm - xT 7025 25.00 x

- Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins. Groningen, Jan Haan, 1945. 2e druk. Gebonden. 72 p. Met zwart wit foto's. Tekst in Nederland en Engels. xT 6655 10.00 x

- Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg. Berlin, VVN, 1951. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7896 9.00 x

- Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934. s-Gravenhage, Bond van Oud-Lyceisten en Het Lyceum, 1934. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. - xB 8566 12.00 x

- Het ABC van het communisme. !: Het kapitalistische stelsel. II: De twee werelden. III: Ons einddoel: het communisme. IV: De communistische internationale. V: Over Marxisme en Leninisme. VI: Het nationale vraagstuk. VII: Beknopt overzicht van de Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, Pegasus, 1934. 7 losse deeltjes + enkele losse bijlagen. Met oorspronkelijke losse band bijgesloten. - xT 7491 50.00 x

- Het Amerikaansche Zwartboek. z.p. 1918. Geniet. 24 p. - xT 4288 10.00 x

- Het Belgische Annexionisme. Een gevaar voor Nederland. 's-Gravenhage, M. van der Beek, 1917. Oorspr. omslag. XVIII + 125 p. [Omslag gevlekt, binnenwerk goed]. xT 6475 10.00 x

- Het Belgische Episcopaat aan het Duitsche Episcopaat. Den Haag, Office Belge, [1916]. Geniet. 40 p. - xL 7816 8.00 x

- Het bolsjewistisch gevaar. Een ernstig woord ter waarschuwing en overweging. n.p, [1919]. Oorspr. omslag, 8 p. + 16 pagina's foto's. Poging tot revolutie, straatgevechten en verwoestingen in Berlijn in 1919. Wat ook ons ...te wachten staat. xT 7883 9.00 x

- Het Bondshuis in exploitatie. Stichting N.B.A.S. Bondshuis, z.j. Geniet. 24 p. - xT 7988 9.00 x

- Het democratisch beginsel, en zijne verwezelijking en toepassing in den Nederlandschen Staat. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xB 8070 15.00 x

- Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht. 's-Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, 1860. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 75 p. Onderkant titelpagina watervlek. xT 2955 40.00 x

- Het Friesch Dagblad getuigt. Enkele artikelen uit 1940 en 1941 tijdens de bezetting. [Leeuwarden, 1946], Oorspr. omslag. 46 p. - xR 7250 10.00 x

- Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk. Berlijn, Ministrie van Buitenlandse Zaken, [1915]. Geniet. 48 p. Ills. Vertaald van: Volkerrechtswidrige Verwendung farbiger Truppe auf dem europaischen Kriegsschauplatz durch England und Frankreich. xR 5279 15.00 x

- Het geding van de IJzertoren. Diksmuide, augustus 1952. Oorspr. omslag. 91 p. Ills. Uitgave van de vereniging z.w. Bedevaart naar de graven van den IJzer. [Met ingeplakt sluitzegel van de IJzerbedevaart 21 augustus 1960]. xT 1453 8.50 x

- Het Hitler mysterie. Het grootste geheim van deze eeuw. Antwerpen, APEA, z.j. Geniet. 32 p. - xR 7617 12.50 x

- Het Kompas, almanak voor het jaar 1937. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1937. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xT 5389 8.00 x

- Het Koningsvraagstuk. Feiten en Getuigenissen. Gent, Rudolf Vercammen, [1949]. Geniet. 95 p. Ills. - xR 6925 15.00 x

- Het koninklijk Nederlandsch Indische Leger in den strijd tegen Japan. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. In opdracht van Sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdelen. xH 9024 11.50 x

- Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche. Minerva, Amsterdam, z.j. Kleine paperback 172 p. - xR 3463 10.00 x

- Het linksche socialisme in den klassenstrijd. Groote woorden en reformistisch verraad. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1933. Oorspr. omslag. 8 p. [Staakt tegen loonsverlaging van 22 pct.]. xT 7840 9.00 x

- Het militarisme. Z.p. De Zaaier, [1910]. Geniet. 8 p. De Zaaier, Bond van jonge arbeiders(sters) in Nederland. xT 6675 8.00 x

- Het Nederland van morgen. [Utrecht, Het Spectrum, 1944]. 62 p. Beschouwingen naar aanleiding van Boisot [=J.G. de Beus] De wedergeboorte van het koninkrijk en de brochure Om Neerlands toekomst. xT 7993 7.00 x

- Het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders gevestigd te Utrecht. Dertigste Jaarlijksch Verslag 29 juli 1889. Utrecht, J. van Boekhoven, 1889. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6007 10.00 x

- Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1936. Geniet. 24 p. - xR 8858 8.00 x

- Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat. Den Haag, Luctor et Emergo, 1936. Oorspr. omslag. 118 p. Samengesteld door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xR 7380 15.00 x

- Het proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900. Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem-Nijmegen, 1900. Oorspr. omslag, 22 p. in twee kolommen. Een verpleger en een verpleegster op de Weesinrichting te Neerbosch beschuldigd, aldaar te zamen en in vereeniging een 12-jarig weeskind zoodanig te hebben mishandeld dat het kind is overleden. xT 6656 20.00 x

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Geniet. 40 p. - xT 2923 8.00 x

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Geniet. 40 p. 21e tot 30e duizendtal. xT 2942 8.00 x

- Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces. Amsterdam, W. ten Have, [1917]. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 7731 10.00 x

- Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg. Landbouwkundig Bureau Lutterade, 1934. Geniet. 44 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 5803 10.00 x

- Het Vaderlandsch Album, ter welkomstgroet van H.M. de Koningin der Nederlanden, te Amsterdam op den 22sten April 1879 aangeboden. Amsterdam, Snelpers-drukkerij Van Bonga & Comp., 1879. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6286 10.00 x

- Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland Exelsior, Brugge, October 1926. Oorspr. omslag 47 p. Uitgaven van het Vlaamsch-Nationaal Secretariaat Nr. 1 xR 4015 10.00 x

- Het werk met onze Zwaluwen. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1946. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xT 7468 10.00 x

- Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, Het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden, [1914]. Geniet. 32 p. - xR 7736 10.00 x

- Hippies, Hypocrisy and Happiness. Pasadena, Ambassador College, 1968. Geniet. 37 p. Ills. - xB 5714 20.00 xx

- Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen. Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1928-1930. Gebonden. XII + 407 + 607 + 698 p. - xT 0936 30.00 x

- Histoire de la Neerlande, Depuis les temps recules jusqu'a jours. La Haye, Societe Neerlandaise pour les Beaux-Arts, 1841. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 204 p. Met portretten. - xT 7932 20.00 x

- Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867. Oorspr. omslag. 97 p. - xT 5957 20.00 x

- Hitler stap voor stap 1933-1939. Vertaald uit The Times van Dinsdag 26 September 1939. Den Haag, 1939. Geniet. 19 p. - xT 3480 8.00 x

- Hoe zit dat? Enkele uiteenzettingen over de voornaamste problemen van bevrijd gebied. Publicatie van de Sectie Voorlichting Militair Gezag, [1945]. Oorspr. omslag. 67 p. Inhoud: SHAEF en het Militair Gezag. Het Probleem der Illegaliteit. De Zuivering. De Taak van het Arbeidsbureau. De Oorlogsvrijwilligers. Zes Maanden Herstelarbeid, en veertien andere artikelen. xR 8815 10.00 x

- Hoe zit dat? Enkele uiteenzettingen over de voornaamste problemen van bevrijd gebied. Maastricht, Centraal Bureau voor Drukwerken, [1945]. Geniet. 67 p. SHAEF en het Militair Gezag. Het probleem der Illegaliteit. De Zuivering. De Taak van het Arbeidsbureau. De Oorlogsvrijwilligers. Zes Maanden Herstelarbeid, en veertien ander artikelen. Publicatie van de Sectie Voorlichting Militair Gezag. xT 8083 9.00 x

- Holland in Not. Holland braucht Hilfe aus der Neuen Zurcher Zeitung vom 12. Oktober 1944. Neue Zurcher Zeitung, 1944. Geniet. 12 p. Das Umschlagbild zeigt ein von der deutschen Wehrmacht unter Wasser gesetztes hollandisches Poldergelande. xT 6571 9.00 x

- Hugo de Groot, 10 April 1583-28 Augustus 1645. Drukkerij Trio, 's-Gravenhage, [1914]. Oorspr. omslag, Ills., 14 p. uitgegeven door de Commissie voor de 18 Mei-viering op de scholen ingesteld door "Vrede door Recht". xT 7599 6.00 x

- Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen Amsterdam, Uitgave van den Armenraad, juni 1918. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5531 12.50 x

- In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden. In the brilliance of the flood-lights the past lives once more. Amsterdam Stadsilluminatie, 1960. Geniet. [21] p. Ills. Tekst: Duits, Frans Engels en Nederlands. xR 5613 8.00 x

- In Holland staat een huis. 1533-1945. Een nieuw prentenboek met een oude wijs. Getekend door A. Rotterdam, Klomp & Bosman, [1945]. Oorspr. omslag. 23 p. Verschenen in het 412e jaar van ons Regeerend Vorstenhuis. xT 6126 10.00 x

- IN MEMORIAM. Sdu, Den Haag, 1995. Gebonden, S.O., XV +858 p. + los bijgevoegd addendum De namen van de ruim honderdduizend joodse oorlogsslachtoffers die uit Nederland werden gedeporteerd en van wie geen graf bekend is. Inleiding Hans Bloemendal xT 3990 100.00 x

- In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. A.C. Kruseman, Haarlem, 1873. Groot 4o, Gedecoreerde linnen band, Met etsen van William Unger, naar tekeningen van Ch. Rochussen en Herman ten Kate, 268 p. Bijdragen van Van Oostzee, Beynen, Bosboom-Toussaint, Ten Brink, Mulder, Bronsveld, Motley, Fruin en Pierson. xT 6866 45.00 x

- In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland. Nederlandse Bond van Vrouwen, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 92 p. Illustraties van A. Siegenbeek van Heukelom. xB 1895 7.00 x

- Index van Personen, Plaatsen en Realia op Jaarboek 1 tot 5 van de vrijheid en het land van Geel (1962-1966). Geel, 1967. Oorspr. omslag. 165 p. - xR 1499 12.00 x

- Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1923. Andijk, I.A.M.V. / J. Kaastra, 1924. Oorspr. omslag. 79 p. Geillustreerd door Voskuil en Ponsteijn. - xT 6997 10.00 x

- Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1924. Amsterdam, I.A.M.V. / V. Oosten, 1925. Oorspr. omslag. 65 p. Geillustreerd door Voskuil en Ponsteijn. - xT 6998 10.00 x

- Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928. Amsterdam, I.A.M.V. / V. Oosten, 1929. Oorspr. omslag. 63 p. Geillustreerd. - xT 6999 10.00 x

- Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1914. Utrecht, L. Masselink, 1914. Oorspr.omslag. 48 p. Ills. - xR 5616 10.00 x

- Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1915. Utrecht, L. Masselink, 1915. Oorspr.omslag. 60 p. Ills. - xR 5617 10.00 x

- Jaarverslag 1929, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1930. Geniet. 24 p. - xT 6940 8.50 x

- Jaarverslag 1930, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1931. Geniet. 24 p. - xT 6942 8.50 x

- Jaarverslag 1934, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam. Amsterdam, 1935. Geniet. 30 p. - xT 6941 8.50 x

Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam. Amsterdam, 1907. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. - xT 5732 8.00 x

- Jeugd en Socialisme. Den Haag, Rev. Soc. Jeugd-Komitee, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek nr. 2. xT 3574 8.50 x

- Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg. 's-Hertogenbosch : Nat. R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg, 1938. Oorspr. omslag. 55 p. Bijlagen: Toegangskaart, concept-resolutie, knipsel. xT 7822 15.00 x

- Jubileumboek 1911-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal. Z.p. [1936]. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. - xT 0147 15.00 x

- Justitieele Voorschriften voor de Landmacht. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1907. Ingenaaid. 201 + XXIX p. - xT 2599 15.00 x

- Kaat Mossel het bekende Oranje-blijspel met Zang en Dans Dinsdag 5 Januari 1937 in het City Theater. Uitvoering Ned. Ind. Tooneelvereeniging, onder leiding van Henk Smit. Woensdag 6 januari Groot Oranje-Bal. Z.p. 1937. Een oranje vel. - xT 6057 8.00 x

- Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1902]. Ingenaaid. 56 p. [Voorzijde omslag ontbreekt]. xR 4476 12.50 x

- Korte beschrijving der Philips' Bedrijven. Eindhoven, N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 1938. Oorspr. omslag. 106 p. Ills. - xT 0347 12.50 x

- Korte beschrijving van Huize van Brienen eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1947. Cahiersteek. 22 p. Ills. - xR 5601 7.00 x

- L' Innocence de Sacco et Vancetti. Par les soins de quelques amis de la verite, Geneve, 1929. Brochure 32 p. - xR 0974 15.00 x

- Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V. Den Haag, ADI-Poestaka, 1930. Geniet. 32 p. De Stichting Nederlandersch-Indonesisch Verbond. xR 7471 12.00 x

- Leidraad voor het onderricht met betrekking tot de wettelijke bepalingen betreffende de ondergeschiktheid. Breda, De Koninklijke Militaire Academie, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Met een bijlage. No. 90k. Op omslag: (Aanschrijving D.v.O. van 13 Januari 1928, IIe Afd. No. 25). xT 7909 8.00 x

Levensschets van wijlen Ds. Izaak Vonk, in leven Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Meern , Dalfsen en Oldebroek. Hengeveld, Elburg, [ca. 1920]. Oorspr. bedrukt omslag 45 p. omslag beschadigd xR 3427 8.00 x

- Liederbundel. Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel. Utrecht, Brochurenhandel A.W. van Schaik, z.j. Geniet. 30 p. Omslagontwerp: P. Baljet. Omslagtitel: Liederbundel der S.O.V. xT 2926 8.50 x

- Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk. 's-Gravenhage, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. [gebruikssporen]. xT 2922 8.00 x

- Loon- en Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Rijnsleepbooten en Rijnsleepschepen overeengekomen tusschen de Commissie tot regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden in het rijnsleep- en scheepvaartbedrijf en den Centralen Bond van Transportarbeiders Rotterdam. Rotterdam, 1932. Geniet. 18 p. Ingaande 1 april 1930 eindigende 31 maart 1932. xT 3273 9.00 x

- Lord Roberts und die Wahrheit von Africanus minor. Continent, Zurich, 1902. Umschlag, 16 p. Lord Roberts was een Engelse generaal in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. xT 7693 8.00 x

- Luchtbescherming. Aanwijzingen ten behoeve van de zelfbescherming. Rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Algemeen Landsdrukkerij, 1940. Geniet. 14 p. - xT 4032 7.00 x

- Maakt front voor de bijzondere school. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag. 46 p. Volksbibliotheek 2. xT 6693 8.50 x

- Maakt front voor de Openbare School! Utrecht, J.C. ten Geuzendam, z.j. Papieren omslag. 31 p. Uitgegeven door 't Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. [roestvlekkig]. xT 7149 8.00 x

- Maatschappelijk werk: beknopt overzicht van de voornaamste verrichtingen van Armenraad, Burgerlijk Armbestuur, (afd. huiszittende armen), Gem. Geneesk. Dienst, Amsterd. Vereen. tot bestrijding der tuberculose, Gemeentelijke Woningdienst, Kinderpolitie te Amsterdam. Stadsdrukkerij, Amsterdam, 1922. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2860 8.00 x

- Manifest van de Communistische Internationale. De Kapitalistische wereld en de Communistische Internationale. Amsterdam, Communistische Partij, 1921. Geniet. 48 p. (Vertaald door W.S. van Reesema). [roestvlekjes]. xR 7623 10.00 x

- Mecklenburgers onder Nederlandsche vlag 1788 - 1796. Den Haag, Oceanus, z.j. Gebonden S.O. 66 p. Met portret. Door alle eeuwen II. xL 3885 9.00 x

- Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1931. Geniet. 15 p. - xT 6625 8.00 x

- Meer brood voor Europa. Het Oosten brengt de oplossing! Z.p. [1942]. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 9412 9.00 x

- Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917. Londres, The Menpes Printing & Engraving Co., 1918. Geniet. 48 p. - xB 1397 10.00 x

- Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens). Z.pl. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandsche Regeering, 1945. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 8065 10.00 x

- Met kruit noch degen. Drie wetsvoorstellen ingediend door de sociaal-democratische kamerfractie met de memories van toelichting, de voorloopige verslagen en de memories van antwoord. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7205 8.50 x

- Metaalbewerkers breekt tegenstand en sleur! Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 16 p. Brochure nr 20. Omslag Jan Rot. xT 3334 9.00 x

- Metaalbewerkers vooruit! Krachtige organisatie breekt reactie! Sluit U aan bij den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 8 p. Brochure nr. 16. xT 3335 8.00 x

- Mooi Holland / Beautiful Holland / La Belle Hollande. Amsterdam, Walter Helft, [19-]. Gebonden 92 p. Met zwart/wit foto's. Tekst in Nederlands, Frans, Engels. xB 4905 10.00 x

- Naar een grooter Nederland? Beschouwingen over het annexatie vraagstuk na den oorlog. Vrij Nederland, 1944. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 6162 10.00 x

- Naar nieuwe welvaart! Nederlands Verbond van Vakverenigingen, [1936]. Oorspr. omslag. [12] p. Illustraties: Reen. Gedrukt in verschillende kleuren. - xR 7375 18.00 xx

- Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers. R. v. Deckers Verlag, G. Schenck, Berlin, 1933. Org.-Kart. 143 S. Schrift: Fraktur Der erste große Baustein für das neue deutsche Recht... xT 6890 30.00 xx

- Nederland en het Noordpoolgebied. Maritiem Museum “Prins Hendrik”, Rotterdam, 1958. Oorspr. omslag 62 p. + Ills. Tentoonstelling t.g.v. het achtste lustrum der Rotterdamse Studentenvereniging S.S.R. xB 7874 10.00 x

- Nederland zal herrijzen. Eindhoven, 1945. 5e gewijzigde druk. Geniet. 16 p. Ills. - xT 7996 8.00 x

- Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot. Z.pl. Mei 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Louis Raemaekers. xT 7614 12.00 x

- Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre! Plusjamais de Guerre! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig! Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. Met foto's. Omslag: Kollwitz. xT 7064 75.00 xx

- Nu.... of nooit. Amsterdam N.V.B. Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 39 p. - xT 7997 8.00 x

- Offensief voor het socialisme. Een analyse om te komen tot een juiste communistische politiek. Z.p. [1945]. Geniet. 24 p. - xT 6572 12.00 x

- Officieel Feestprogramma. Bevattende een opgave van alle plechtige, feestelijke gebeurtenissen voor de periode van 19 dec. 1936 - 7 jan. 1397 [1937] Samengesteld onder controle en met medewerking van het comite voor de luisterrijke viering te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, City Drukkerij, 1937. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 6143 7.00 x

- Officieel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in ons vorstenhuis. Januari 1938. Dordrecht, 1938. Oorspr. omslag. 8 p. Geboorte prinses Beatrix. xT 6125 7.00 x

- Officieel programma voor de Feesten ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Rotterdam, 1923. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xR 6106 10.00 x

- Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond. Utrechts, Nederlandsche Boerenbond, 1904. Oorspr. omslag. 227 p. - xT 2676 12.50 x

- Officieele feestgids bij gelegenheid van het bezoek van hunne majesteiten Koning Willem III en Koningin Emma aan Amsterdam 21-28 April 1879. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1879. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7768 10.00 x

- Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xT 7769 10.00 x

- Officieele feestwijzer van alle festiviteiten, die plaats zullen hebben te Batavia van af Zondag 3 Februari tot en met Zondag 10 Februari 1901 ter gelegenheid van huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina met Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin Batavia, G. Kolff & Co., [1901]. Oorspr. omslag. [22] p. Onafgesneden. Omslagtitel: Programma der huwelijksfeesten te Batavia-Java. xT 6135 12.50 x

- Officieele feestwijzer van den Nationaal-Historischen Optocht te 's-Gravenhage te houden op 5 september 1913, t.g.v. de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1913. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. - xR 4603 15.00 x

- Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 6029 20.00 x

- Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 6133 10.00 x

- Om Neerland's Toekomst. Z.p. [1943]. Geniet. 79 p. - xT 6519 7.00 x

- Om Neerland's Toekomst. Z.p. [1944]. 2e druk, Geniet. 98 p. - xT 7531 7.00 x

- Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land. Utrechts, R.K. Werkliedenverbond, 1927. Oorspr. omslag. 278 p. - xR 6875 10.00 x

- Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke Commissie Heemkennis 1e jaargang 1949. [2e druk] Gebonden Ills. 192 p. - xL 8709 25.00 xx

- Ons Bondshuis. Stichting N.B.A.S., Bondshuis, 1930. Geniet. 28 p. Ills. Achterin een lijst met Jeugdherbergen in Nederland. xT 3271 10.00 x

- Onze Koning, zijne geboorte en opvoeding, zijn leven en streven. Feest-uitgave bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van Z.M. Willem III. Utrecht, F.B. van Ditmar, 1887. 2e druk. Geniet. 32 p. - xR 4585 15.00 x

- Onze meest geliefde volksliederen. Bijzondere uitgave ten dienste van de Krijgsgevangenen op de Gottinger Arbeitskommando's. Gottingen, z.j. 2e uitgave. Geniet. 24 p. - xB 0877 8.00 x

- Oordeel van het Synodvs Nationael ghehouden binnen Dordrecht. Tot Dordrecht, By Isaac Ianssen Canin ende zijne Medestanders, 1619. Gedecoreerde lederen band, [10] + 114 p. mooie leren band, op de titelpagina een afbeelding van de synode. [v/d Wulp 1656]. xR 4075 150.00 x

- Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte. Amsterdam, De Dageraad, [1920]. Geniet. 8 p. Nieuwe Brochurenreeks no. 1. xT 1188 8.00 x

- Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917. Berlin, M. Berg, 1917. Geniet. 48 p. Ills. - xT 7819 8.50 x

- Oorlogskroniek maand Mei 1918. M. Berg, 1918. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. op omslag Ritmeester-baron Manfred von Richthofen + xT 6453 10.00 x

- Oostland - Ons land. Annexatie of geannexeerd worden. Amsterdam, Internationale Uitgeverij en Handelmaatschappij, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag, Geniet. 29 p. Met kaartje. - xT 3114 10.00 x

- Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7123 8.50 x

- Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst. Z.p. [1918]. Oorspr. omslag. 37 p. N.a.v. haar open brief aan M. Gorki in de Nieuwe Amsterdammer van 19n Oct. 1918. xT 6177 10.00 x

- Oranje Head Gids Amsterdam. Gestencild, geniet ills. 64 p. Drietalig Nederlands/Engels/Duits gidsje voor de jeugdtoerist xL 7883 7.00 xx

- Oranje t'huis, 30 november 1813. Juichtoon, ten voordeele van het in Amsterdam op te rigten Nationaal Museum. 's-Gravenhage, P.J. Kraft, 1863. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 3321 10.00 x

- Oranje-woorden in Februarij 1857. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857. Oorspr. omslag. 62 p. [Verslag van de actuele politieke situatie]. xR 4478 15.00 x

- Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919. Z.pl. [1919]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 7161 8.00 x

- Over het Wezen der Grondwet. Haarlem, W.C. de Graaff, 1879. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 1806 10.00 x

- Over textielgilden in het Euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielmuseum te Enschede. Enschede, 1978. Oorspr. omsalag, Ills., 70 p. Tweetalig Nederlands-Duits xT 3901 8.00 x

- Pacifistische Volksverdediging. Amsterdam, Lantaarn uitgeverij, [1938]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Jongeren Vredes Actie. xT 1871 8.00 x

- Panorama van het beleg van Haarlem in 1572 en 1573. Het diorama stelt voor: De ruine van het kasteel Brederode gelegen 1 1/2 uur boven Haarlem. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, [1880]. Oorspr. omslag. 7 p. Met kaartje. Ex Libris H. van der Bijll. xT 5382 12.50 x

- Parijs gedurende het beleg van 1870 geschetst door een Parijzenaar. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1871. Gebonden half linnen Ills. 160 p. Met vijf zwart/wit litho's van Emrink & Binger. xB 9660 50.00 x

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 38. Leiden, Ex Oriente Lux, 1992. Compleet in drie afleveringen. - xB 3449 10.00 x

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 39. Leiden, Ex Oriente Lux, 1993. Compleet in drie afleveringen. - xB 3450 10.00 x

- Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux.
Jaargang 40. Leiden, Ex Oriente Lux, 1994. Compleet in drie afleveringen. - xB 3451 10.00 x

Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877. 's-Hage, Couvée & Ykema, 1877. 49 x 61 cm. the funeral-procession of Her Majesty, Sophie (Née von Württemberg), Queen of the Netherlands, 1818-1877. Lithographed by Emrik & Binger, Haarlem. xT 3934 125.00 xx

- Pleidooi voor de jeugd. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1947]. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xT 5699 8.00 x

- Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Oorspr. omslag. 102 p. Ex Libris Troelstra-Oord. xT 5960 10.00 x

- Portret: Willem III, Koning der Nederlanden. Haarlem, 1887. Een vel. Bijlage van de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 Februari 1887. xT 6080 5.00 x

- Portret: Z.M. Koning Willem III. 1817 - 19 Februari - 1887. Z.p. 1887. Een vel. Premieplaat van De Vlieger. xT 6081 5.00 x

- Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd. Het Vlaamsch Comite, 1919. Oorspr. omslag. 106 p. Met kaart. - xT 2592 15.00 x

- Programma der feestelijkheden t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder aan Rotterdam, op Vrijdag 9 juni 1899. Rotterdam, 1899. Geniet. N.p. Ills. - xR 6108 10.00 x

- Programma: Feestelijke herdenking van het 35-jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 9 September 1933 in de zaal van de societeit Concordia. Batavia, Christelijke Oranje Vereeniging, 1933. Oorspr. omslag. 24 p.Ills. - xT 6132 8.00 x

- Programma. Gala-concert in het concertgebouw te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-moeder, op dinsdag 11 Juni 1929 des avonds te 8 uur. Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. (8) p. Ills. - xT 7456 7.50 x

- Programma met korten inhoud en foto's van het filmwerk in 10 afdeelingen getiteld Liberalisme. De Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, [1929]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 3116 8.00 x

- Programma. Plechtige gedachtenisviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-Moeder 1879-1929, op maandag 10 juni 1929 des voormiddags te 11 1/2 uur. Amsterdam, [1929]. Oorspr. omslag. (8) p. Met foto van Koningin Emma. - xT 6127 8.00 x

- Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden. Z.p. 1928. Geniet. 14 p. - xT 3577 8.00 x

- Programma-boek van de sociale week. 1-8 september 1912. Breda. Leiden, Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie, 1912. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. - xR 8800 10.00 x

- Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnatie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, eene Belasting op de Dienstboden. Gearresteerd den 9 Mei 1806. In den Haag, ter Staats-Drukkerij, 1806. Twee losse vellen gevouwen. 22 p. - xL 0628 15.00 x

- Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden. Utrecht, J.L. Beijers, 1872. Ingenaaid. 64 p. Handelingen en verslagen van het Nederlandsch Schoolverbond nr.4. [bibliotheekstempeltje]. xR 9063 10.00 x

- Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880. 's-Gravenhage, Liebers & Co., 1881. Oorspr. omslag. 24 p. Punt VI: Welke wetten moeten er zoowel op ekonomisch als op politiek gebied gemaakt worden en welken dadelijk afgeschaft? xR 4548 10.00 x

- Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz. Den Haag, Moorman's Periodieke Pers, 1930. Oorspr. omslag. 45 p. Ills. Overdruk uit het tijdschrift Bouwbedrijf van 20 juni en 4 juli 1930. xR 8522 10.00 x

- Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid. Z.p. 1857. Oorspr. omslag. 48 p. [Met belastingstempel op omslag]. xT 7500 15.00 x

- Reglement op de inwendige dienst der infanterie. Breda, Koninklijke Militaire Academie, 1872. Oorspr. omslag. X + 105 p. [rugje omgeplakt]. xT 7669 20.00 x

- Reglement van de R.K. Staatspartij. 's-Gravenhage, R.K. Staatspartij, [1927]. Oorspr. omslag. 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8802 7.00 x

- Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884. Utrecht, J. van Boekhoven, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6604 10.00 x

- Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1936. Oorspr. omslag. 58 p. Staatsblad: 378, 553, 788, 813, 541 en 548. xT 7501 10.00 x

- Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69. Genes, A. Penthenier, 1820. Broche. 35 p. Seconde edition Corrigee et considerablement augmentee. xB 4633 10.00 x

- Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-Comite. Amsterdam, Internationaal Uitgeversbedrijf, [1933]. Oorspr. omslag. 151 p. Ills. - xT 3524 40.00 x

- Roseboek van de muiterij. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1934. Oorspr. omslag. 83 p. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den Persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond. xR 6638 10.00 x

- S.D.A.P. Arbeidersjaarboekje voor 1925. zeven-en-twintigste jaargang. Ontwikkeling, Amsterdam, 1924. Oorspr. bedrukt omslag, 232 p. + adv. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 356. xT 2694 15.00 x

- Schematisch overzicht van het pauperisme en hare bestrijding. 's-Gravenhage, 1904. Oorspr. omslag, 52 p. bibliotheekstempeltje xT 5527 8.00 x

- Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. 's-Gravenhage, Haagsche drukkerij en uitgeversmij., [1937. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 7379 15.00 x

- Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10. Amsterdam, December 1946. Geniet. 23 p. - xR 6486 12.50 x

- Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen. Den Haag, Gebrs. Stuffers, [1905]. Geniet. 31 p. - xT 2924 8.00 x

- Sociaaldemokratische Liederenbundel. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1901]. Geniet. 16 p. - xT 7844 10.00 x

- Socialistische Liederen en Gedichten nr. II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889. Geniet. 48 p. - xR 5430 8.00 x

- Socialistische Liederen en Gedichten nrs: 1 & II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1886-1889. Geniet. 46 + 48 p.Twee deeltjes. - xT 2928 15.00 x

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9148 10.00 x

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Den Haag/Amsterdam, J. Bevenlander/G. Rijnders, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 0073 8.00 x

- Socialistische liederenbundel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. 6e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Samengesteld onder de auspicien van de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. xR 5721 7.00 x

- Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen. Amsterdam, Brochurenhandel der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, 1910. Geniet. 64 p. - xT 2921 8.50 x

- Socialistische Liederenbundel. Nrs 1 t/m 3. Drie deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918-1922. Oorspr. omslagen. 16 + 16 + 16 p. Omslagontwerp: E. Smalhout. xT 2927 16.00 xx

- Staatspensioneering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders. Overgenomen uit "Recht voor Allen". [1897]. Geen omslag, 8 p. - xT 6220 7.00 x

- Staatssocialisme en Anarchisme. B.O.O., Zandvoort, z.j. Oorspr. omslag, 16 p. - xT 3306 9.00 x

- Stelselmatige vernieling van ons vaderland in oorlogstijd. Welke streken van Nederland zullen definitief worden prijsgegeven aan algeheele vernietiging? 's-Gravenhage, Het Centraal Comite van de Jongeren Vredesactie, 1929. Geniet. 15 p. - xT 6968 8.00 x

- Stemt rood! Het vergeten hoofdstuk in: Allemaal Socialist, de bekende brochure van Jan van Nassau en Willem van Oranje. Utrecht, S.D.A.P., 1905. Geniet. 31 p. - xT 5133 10.00 x

- Sterk staan in stormgetij. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 2914 8.00 x

- Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme. Brussel, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9288 8.50 x

- 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis. Z.pl. [1933]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7168 8.00 x

- Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Voorrede van het Bestuur, naschrift A. Kuyper. Amsterdam, De Dageraad/L.J. Vermeer, 1909. 6e geheel omgewerkte druk, Oorspr. omslag, 40 p. - xT 1200 10.00 x

- Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Voorrede van het Bestuur, naschrift A. Kuyper. Amsterdam, De Dageraad, 1889. 3e herziene druk. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 1201 10.00 x

- Tentoonstelling Amsterdam oud en nieuw, georganiseerd door het Genootschap Amstelodamum. Dam, Rokin, Spui, Grim, Munt. Uit de verzameling van A.A. Kok, architect, 12-27 April 1924 in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam, [1924]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 8084 15.00 x

- Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft. Zurich, Verlag Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1933. Geniet. 30 p. Bericht herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xR 7619 15.00 x

- The Foundation of New York. De Stichting van New York. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Oorspr. omslag. 8. p. Ills. - xB 2554 10.00 x

- The Negro Worker. The Nego Worker, Vol. 6, Nr. 6-7. August-September Paris, 1936. Orig wrappers, Ills., 36 p. - xT 5963 10.00 xx

- Tien jaar Diogenes 1960-1970. Diogenes, Amsterdam 1970. Oorspr. omslag Ills. 96 p. zonder het grammofoonplaatje. Typografie Kurt Lob. xB 6183 9.00 x

- Tien jaren arbeid onder de verstootenen. [Verslag over de werkzaamheden der Vereeniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam]. Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag. 30 p. Geillustreerd. - xT 7989 10.00 x

- Toespraak der werklieden, uitmakende den feestelijken optogt, bij het leggen van den eersten steen, voor het monument in het Willemspark, door Z.M. onzen Geeerbiedigden Koning, tot nagedachtenis van Neerlands Vijftigjarige Onafhankelijkheid, onder het dierbaar stamhuis van Oranje. 's Gravenhage, C. van Doorn & Zoon, [1863]. Oorspr. omslag. (4) p. Uitgegeven ten voordeele van de Nationale Ambachtschool te Amsterdam. xT 6128 10.00 x

- Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen. 's Gravenhage/Amsterdam, De Gebroeders van Cleef, 1845. Oorspr. omslag. XVI + 227 p. - xL 8603 18.00 x

- Van standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrechts 1375-1975. Utrechts, 1975. Gebonden S.O. 264 p. Ills. Stichtse Historische Reeks 1. xR 1145 12.50 x

- Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 1972. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. Catalogus. xM 8508 21.00 x

- Veertig jaar in beeld. Delft, Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. foto's 1898-1938 Landsvrouwe en Landsmoeder. xT 7767 8.50 x

- Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden. Algemeene Landsdrukkerij, 1930. Ingenaaid. VII + 229 p. Met uitklapbare kaart: Drinkwatervoorziening der Zuiderzeegebieden. Ingesteld bij besluit van den Minister van Waterstaat d.d. 24 december 1926, La. I, afd. Waterstaat T. [bibliotheekstempeltje]. xB 4277 25.00 x

- Verslag nopens de interprovinciale oefening in de luchtbescherming in Drenthe, Friesland en Groningen op 4 april 1938. Leeuwarden, 1938. Oorspr. omslag, 111 p. bibliotheekstempeltje. omslag hersteld. xT 6334 7.00 x

- Verslag van de handelingen van het bestuur en van den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1896, 1898, 1900, 1902. Leeuwarden, 1896-1902. Geniet. 6 + 7 + 6 + 6 p. 4 deeltjes. - xT 5796 10.00 x

- Verslag van de landelijke bijeenkomst, gewijd aan de krotopruiming gehouden op zaterdag 28 januari 1939 in cafe Krasnapolsky te Amsterdam. Amsterdam, Nationale Woningraad, 1939. Oorspr. omslag. 58 p. Ills. Algemeene Bond van Woningbouwvereenigingen. xT 7383 15.00 x

- Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V. Nijmegen / Breda, Euch. Boekhandel Brakkenstein, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 3569 8.50 x

- Verslag van de toestand en de werkzaamheden over het jaar 1927, afdeling Amsterdam. Arbeiders-Jeugd-Centrale. Amsterdam, 1928. Geniet. 29 p. - xT 6939 9.00 x

- Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag. Den Haag, 1908. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 8012 8.00 x

- Verslag van het 2e Landelijk Congres voor Dienstweigering gehouden te Utrecht op 2 en 3 October 1926. Utrecht, 1926. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7009 7.00 x

- Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894. Leeuwarden, 1894. Oorspr. omslag. 49 p. Overdruk uit het verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden over het jaar 1894. xT 5635 8.50 x

- Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. nrs. 1-2-3. Zandvoort, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, [1940]. Oorspr. omslag. 3 deeltjes. - xR 5939 15.00 x

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt, voorzitter O.S.P. Onafhankelijke Socialistische Partij, Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag 24 p. Uitgaven der O.S.P. No. 20 xR 0303 12.00 x

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.) Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6931 10.00 x

- Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, [ca.1922]. Oorspr. omslag. 16 p. Leest deze Brochure en trek Uwe conclusie waarom het noodzakelijk is te stemmen op de Candidaten van de Comm. Partij. xT 7164 8.00 x

Visit of Her Majesty Queen Wilhelmina of the Netherlands to the Congress of the United States, Thursday, August 6, 1942. Speeches made on the occasion and editorials pertaining to Her Majesty's visit. Extension of remarks of Sol Bloom in the House of Representatives, Monday, Sept. 14, 1942. Washington, Government Printing Office, 1942. Vouwblad. 13 p. - xT 7917 9.00 x

- Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch). Gottingen, 1917. Oorspr. omslag. 71 p. Krijgsgevangenenboekerij van het Kamp Gottingen. / Kriegsgefangenenbucherei des Lagers Gottingen. no. VI. xT 1760 10.00 x

- Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid. Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond, Leuven en de Kathol. Vl. Oud-Hoogstudentenverbond, Juni 1927. Oorspr. omslag 14 p. - xR 4017 9.00 x

- Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog. [Amsterdam, Laporte & Dosse, 1946]. Geniet. 31 p. Ills. [klein hoekje uit omslag]. xB 8675 8.00 x

- Voedselweigering in het Huis van Bewaring. Waarom zwijgt de pers? Z.p. [1933]. Vouwblad [8] p. - xT 7676 10.00 x

- Volkshulde aan prins Willem van Oranje 1533 - 1933: 17 april 1933 te Delft. Rotterdam, Groenendijk, 1933. Geniet. [24] p. [Programmaboekje t.g.v. de viering van de 400ste verjaardag van Willem van Oranje. xR 5594 10.00 x

- Volledig verhoor uit het Proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900. Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem-Nijmegen, 1900. Oorspr. omslag, 16 p. in twee kolommen. overgedrukt uit de "Nieuwe Arnhemsche Courant". xT 6657 12.00 x

- Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, [ca. 1920]. Oorspr. omslag, 14 p. omslag Jan Rot xT 4335 6.00 x

- Vorstelijk Damast. Tafelgoed geschonken door Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan Elisabeth Kroonprinses van Engeland Ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Philip Hertog van Edinburgh. Eindhoven, Linnenfabrieken van Dissel, & Zoon, 1950. Oorspr. omslag. 10 p. Ills. Foto's Cas Oorthuys. - xR 7157 15.00 x

- Vorstelijk Huwelijk. Z.p. 1937. Oorspr. omslag. 16 p. zwart/wit foto's. Speciaal reportage-nummer in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. xT 6100 5.00 x

- Vrijheid van geweten, ook voor den krijgsdienst. Een woord tot allen, die naar eisch van hun geweten willen medewerken aan het volkspetitionnement voor gewetensvrijheid. [Comite der Actie in zake Conscientievrijheid]. Den Haag, [Comite der Actie in zake Conscientievrijheid], [1915]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1924 8.00 x

- Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika. Informatiedienst der Vereenigde Staten, [1946]. Oorspr. omslag. 62 p. - xB 8677 10.00 x

- Waar blijven de millioenen der vakbeweging? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 6863 8.00 x

- Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner. Amsterdam, S.D.A.P., [1915]. Geniet. 16 p. - xR 4755 8.00 x

- Wahrheiten und Siege der Alliierten. The best propaganda is result. (Erfolge sind die beste Propaganda) Churchill im Daily Telegraph vom 12.4.1940. Berlin, Paul Hochmut, 1940. Geniet. 63 p. Ills. - xR 4601 20.00 x

- Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918? Oorspr. omslag, Ills. n.p. Duitse propaganda xT 5488 10.00 xx

- Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen). Amsterdam, Internationale Anti-Militaristische Vereeniging, [1915]. Geniet. 16 p. Drukker: Den Haag, Nieuw Leven. xT 4623 8.00 x

- Wat onze Marine in den oorlogstijd heeft gedaan en wat ons volk thans moet doen. [Den Helder], Hoofdcomite voor een Marine-rampenfonds en een Marine-monument, [1920]. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. Overgedrukt uit Het Vaderland. xT 7544 10.00 x

- Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1932. Geniet. 48 p. Marxistisch-Leninistische Scholing. xT 7051 9.00 x

- Wat willen de communisten in Europa. 25 vragen aan Rinus Haks. Communistische Partij Nederland, [1979]. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. - xR 9048 8.00 x

- Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V. Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag 32 p. - xT 4949 8.50 x

- Wegwijzer voor hen die in Duitschland gaan werken. Samenstelling I.V.I.O. Leermiddelendienst. 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij, Dienst van de Nederlandsche Staatscourant ter Algemeene Landsdrukkerij, 1940. Geniet. 63 p. Uitgaven van het Rijksarbeidsbureau nr. 2. Omslag gevlekt. xT 7180 10.00 x

- Wenken op het gebied van de luchtbescherming. Uitgave van den Luchtbeschermingdienst, 1939. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 9072 8.50 x

- Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht. Kongress-Verlag, Berlin, 1955. Obrosch. 32 S. Een Koude Oorlog publicatie xT 6233 10.00 x

- Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928. Eerde, Jongeren Vredsactie, 1928. Oorspr. omslag. 60 p. Verschillende talen. Omslag Wim Gelderen. xT 7010 10.00 x

- Werk, Woningen, Welvaart. Amsterdam, Verbondsbestuur der eenheidsvakcentrale, 1952. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xT 4304 8.00 x

- Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging. Amsterdam-West, Hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale, [1948]. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7166 8.00 x

- Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen II. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd Centrale, 1932. Geniet. 44 p. Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen. xT 7464 8.50 x

- Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. IV: Leer- en werkkampen voor jeugdige werklozen. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd Centrale, 1934. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. - xT 7360 8.50 x

- Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 2917 10.00 x

- Wie den vrede niet willen. Door een Nederlandsch Journalist. z.p. [ca. 1918]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 6459 12.00 x

- Wie is er de baas en waarom? 's-Hertogenbosch, Centraal Drukwerkbureau Militair Gezag, [1945]. Geniet. 15 p. Ills. Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag. xB 8676 7.00 x

- Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland. Hilversum, Dagblad Gooische Klanken, [1946]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 5230 9.00 x

- Wij maken wapens. Amsterdam, Bond van Social. Dem. Vrouwenclubs, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: N. Schrier. xT 7628 9.00 x

- Wijkgids De Jordaan. Amsterdam, Wijkcentrum De Jordaan, 1961. Geniet. 48 p. Ills. - xR 5523 10.00 x

- Wilhelmina 50 jaar Koningin der Nederlanden. Jubileum nummer. Bilthoven, 't Amusante Weekblad, [1948]. Geniet. 32 p. Ills. - xR 4792 8.00 x

- Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84. Rijksmuseum Amsterdam 1984. Ingenaaid ills. 108 p. met EP muziekfragmenten. - xK 1511 15.00 x

- Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in werkelijkheid is. 's-Gravenhage, Hauptabteilung fur Voksaufklarung und Propaganda, 1940. Oorspr. omslag. [45] p. Met foto's - xR 7613 15.00 x

- Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding. Amsterdam, De Nieuwe Post, [1949]. Geniet. 79 p. - xT 4746 10.00 x

- Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg. Erembodegem, [1966]. Geniet. 40 p. Ills. - xR 3676 8.00 x

- XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30. Temsche, Komiteit der Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1930. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. - xT 4639 12.00 x

- XIVe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (Tiende Vervolg 1933). Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck. Temsche, Komiteit der Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1934. Oorspr. omslag. 93 p. Ills. - xT 4617 12.00 x

- Zaandam onder sociaal-democratisch bewind. Zaandam, Federatie der S.D.A.P., [1916]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5776 8.00 x

- Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1979. Paperback. 144 p. Ills. Inhoud: Het walenland en de Nederlanden. Mens en Grens. Oost-Friesland, Groningen en de Nederlanden. De Frans-Vlamingen Henri Blanckaert en zijn correspondentie met het Volksbelang van Gent. De Nederlanden en de Niederrhein. In en rond Bentheim. xB 7603 9.00 x

- Zannekin jaarboek 1982 nr. 4. Ieper/Mijdrechts, Vereniging/Stichting Zannekin, 1982. Paperback. 144 p. Ills. Inhoud: Maximilaan van Oosterijk op inspectietocht door Zuid-Vlaanderen. De taal tussen Rijn en Maas. Kroniek de Franse Nederlanden. St. Maartensliederen aan de Nederrijn. Deining in het land tussen Maas en Rijn. Het Nederlands een miskende taal in de Duitse Bondsrepubliek. xR 6910 9.00 x

- Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1986. Paperback. 176 p. Ills. Inhoud: Nederlandstalige schrijvers in Hondschote. De ideologische visie van M. Yourcenar. De nefaste invloed van de Franse Revolutie voor Frans-Vlaanderen. Vlamingen-zijn in Frankrijk. Volksdevotie rond St. Erkembode. Robrecht I de Fries. De Schenkenschans. De Franse Nederlanden, bakermat van de Nederlandse cultuur... xB 7609 9.00 x

- Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1990. Paperback. 192 p. Ills. Inhoud: De driedeling van Duitsland en die der Nederlanden. Charles Devlin, een groot verteller uit de Franse Nederlanden. De Vlaamse Hugenoten. Nederlandstalige schrijvers in Hazebroek. Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen. Robrecht van Kassel en het noodlot van Zannekin. xB 7608 9.00 x

- Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1992. Paperback. 176 p. Ills. Inhoud: Rijsel, een bolwerk van Contrareformatie. Nederland in Oost-Friesland. De bewogen geschiedenis van Montmedy. De expansie van de Nederlandse kultuur (II). Nederlandstalig schrijvers in Sint-Winoksbergen (II). De gebroeders Halbertsma. xB 7601 9.00 x

- Zannekin Jaarboek 1996 nr. 18. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1996. Paperback. 192 p. Ills. Op tocht naar Compostela doorheen de Lage Landen. Nederlands toneel in het interbellum in Frans-Vlaanderen. Everwinus Wassenbergh. Saterland, een levend taaleiland. De Naardense Hamburger postwagen. Kleef en Bourgondie. Van Oostfriesland naar de Nederrijn. xB 7597 9.00 x

- Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen-en-pacht. Voor de periode, geeindigd 30 Juni 1944. [voorwoord van Franklin D. Roosevelt] [Washington, Oorlogs-informatie bureau der Vereenigde Staten], [1945]. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Oorlogs-informatie bureau der Vereenigde Staten xT 7415 10.00 x

- Zij en Wij. Amsterdam, S.D.A.P., [1939]. Geniet. 15 p. - xR 8874 8.00 x

- Zo sprak Jan Boon. Toespraken tot een gemengd gehoor. Hasselt, Heideland, 1962. Gebonden. S.O. 232 p. Ills. - xT 0888 15.00 x

- Zuivering en illegaliteit. Z.p. April 1945. Oorspr. omslag. 16 p. Een stem uit de illegale wereld. TD, april 1945. xL 0175 7.00 x

A. B. Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 15 p. 12 liederen met muziek-notatie xT 6210 20.00 x

A.B.K. [=Asser B. Kleerekoper]. Naar het licht. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1924]. Oorspr. omslag. 7 p. Met tekeningen van G. van Raemdonck. xT 2910 10.00 x

A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, November 1917. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Uitgegeven ten bate van het uitbreidingsfonds van Het Volk. xT 2476 20.00 x

A.B. (vertaling). Twaalf Vrijheidsliederen. Amsterdam, H.J. Putsma, 1899. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 4630 10.00 x

A. D'A. [=Leo Lauer]. Waarom werd Pisuisse vermoord? Amsterdam, Excelsior, [1927]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7097 20.00 xx

A.J.C. De Rode Nederzetting 1932. Bij Derde Kamp Valkennest, Vierhouten. 7 - 13 augustus 1932. + (Spesiaal nummer) Vierhouten, 1931. Geniet. 28 + 8 p. Gestencild. Twee deeltjes. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1932. xT 3595 15.00 x

A.J.C. De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933. Vierhouten, 1933. Geniet. 24 Gestencild. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1933. xT 3596 10.00 x

AALBERSE P.J.M. De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord. 's-Hertogenbosch, Katholiek Sociaal Weekblad, 1903. Ingenaaid. 36 p. [rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xT 3411 8.00 x

AALBERSE, P.J.M. Een onbekende enquete naar de arbeidstoestanden in Nederland. (gehouden in het jaar 1841). Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 5979 8.50 x

AALBERSE, P.J.M. Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien. Leiden, Futura, z.j. 5e uitgave. Oorspr. omslag. 64 p. Volksbibliotheek no. 28 xT 4708 8.00 x

AALBERSE, P.J.M. Windthorst als sociaal-politicus. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 66 p. Politieke en Sociale Studien XI. xT 6682 8.00 x

AALBERSE, P.J.M. en Henri Hermans. Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1926. Geniet. 59 p. - xT 6627 9.00 x

AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 51 p. Volksbibliotheek no 21. xT 4706 7.50 x

AARTSZ, P. [=Anton Pannekoek]. De Arbeidersraden. I. De taak, II. De strijd. Amsterdam, De Vlam, 1946. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 3627 10.00 x

AARTSZ, P. (= Anton Pannekoek) De Arbeidersraden. I. De taak, II. De strijd, III. De gedachte, IV. De vijand. V. Naschrift De oorlog. De Vlam, Amsterdam, 1946. Gebonden, 277 p. - xT 1511 20.00 x

ABBING, A.G.M. Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog. Jacob van Campen, Amsterdam, [1930]. Oorspr. omslag, 95 p. iets roestig xT 5806 9.00 x

ABMA, G / Y Kuiper / J. Rypkema. (ed.). Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945. Franeker, T. Wever, 1986. Paperback. 181 p. Ills. Met onder meer bijdragen van: L. de Jong: (Ontstaan en achtergronden van mijn werk) en J.C.H. Blom: (In de ban van goed en fout? inaugurele rede Amsterdam). xR 7291 9.00 x

ACKER, L. van. Geschiedenis van de parochiale boerengilde van Ardooie (1893-1969). Pittem, G. Veys, 1969. Geniet. 39 p. - xR 6413 8.00 x

ACQUOY, J.G.R. Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 2e herziene en vermeerderde druk. Ingenaaid. XIII + 200 p. Onopengesneden. - xL 0838 16.00 x

ADDESON, Willem. Zeelui achter prikkeldraad. Den Helder, De Boer, 1945. Gebonden S.O. 97 p. Typografie, Band en Stofomslag: Nan Platvoet. xR 9069 12.00 x

ADELBERG, Simon van. De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje. Ten Have Baarn 1977. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xB 4662 8.00 x

ADLER, Friedrich. De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront. Ontwikkeling, Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4354 9.00 x

ADLER, Friedrich. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte... Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1929. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7490 10.00 x

ADLER, Friedrich, R. Abramovitch, Leon Blum, E. Vandervelde. The Moscow Trial and the Labour and Socialist International. London, The Labour Party, [1931]. Geniet. 48 p. - xR 5728 10.00 x

ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. Berlin, J.H. Dietz, 1931. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3917 15.00 xx

ADLER, Max. Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 44 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7372 15.00 x

ADRIAENS, F.H.M.C. De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800). Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1956. Oorspr. omslag. 84 p. Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland II. xT 5502 10.00 x

ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945. Ons Vrije Nederland 1945. Gebonden Ills. 308 p. Titelprent in kleur van Marten Toonder. Tekeningen van Peter van Reen. xL 1927 15.00 x

AENGENENT, J.D.J. De klassenstrijd. Een enstig woord aan de arbeiders. 's-Hertogenbosch, De Katholieke Illustratie, 1903. Derde verbeterde druk. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 8793 10.00 x

AENGENENT, J.D.J. De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929. 's-Hertogenbosch, Commissie van Samenwerking Bisdom, 1929. Geniet. 13 + 4 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8801 8.00 x

AFBRAAK. Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948. Amsterdam, 1948. Vouwblad. 4 p. - xR 6693 8.50 x

AFFICHES. Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3. Aktiekomitee Indonesie, 1968. Offset, 61 x 43,5 cm. Alle drie in vieren gevouwen. xT 0217 25.00 x

AGT, J.F. van. Synagogen in Amsterdam. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1974. Or. omslag. 96 p. Ills. Summary in english. xH 8797 10.00 x

AILLY, A.J. d' Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie. Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1917. Geniet. 40 p. Bond van neutrale landen afdeeling Nederland. xT 4752 7.50 x

AILLY, Arrnold d'. Vernieuwing onzer democratie. De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag 32 p. vlugschrift van De Gids nr. 4 xR 3472 6.00 x

AJC Vriendschap! Een Rode Valkengroet en een woord tot alle 12-16 jarige jongens en meisjes. Amsterdam, A.J.C. z.j. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 7863 8.50 x

AKEN, L. van. Staking en uitsluiting. 's-Hertogenbosch, Teulings', [1915]. Geniet. 38 p. Tien sociale studiën voor Kath. werkgevers nr. IX. xT 6651 8.00 x

AKKER-JANSSEN, J. v.d. Jij behoort bij ons! Jeugdbond voor Onthouding, [ca. 1930]. Geniet. 8 p. Illustraties : A.R. - xT 3568 10.00 xx

AKKERMAN, Broer en M. van Zuiden. In memoriam Richard Jung. Voorwoord K. Erban. Vereenigde Jouster Drukkerijen, 1946. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xT 5908 8.50 x

AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent. Gent, Tspyker, 1924. Oorspr. omslag. 54 p. - xT 3307 10.00 x

AKVELD, Leo en Els M. Jacobs. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC. Amsterdam, Thoth, 2002. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xH 7838 25.00 x

ALBACH, Ben. Het huis op het plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Met een voorwoord van A. de Roos. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1957. Gebonden. 198 p. Ills. - xH 9214 10.00 x

ALBARDA, J.W. De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid. Amsterdam, S.D.A.P., 1938. Geniet. 32 p. Twee redevoeringen uitgesproken in 1938, bij de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer. xR 6684 8.00 x

ALBARDA, J.W. De schat der armen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in het 31ste congres der S.D.A.P. op 17 april 1927 te Utrecht. xR 6688 8.00 x

ALBARDA, J.W. Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6186 10.00 xx

ALBARDA, J.W. Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids jrg. XII juni 1927. xR 6686 10.00 x

ALBARDA, J.W. Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5022 12.50 x

ALBARDA, J.W. Het landbouw-proletariaat en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1928. Geniet. 26 p. Rede, uitgesproken in het landbouwcongres der S.D.A.P., op 21 october 1928. xR 6689 8.00 x

ALBARDA, J.W. Met de kracht van het geloof. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6687 8.00 x

ALBARDA, J.W. Sluimerende krachten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in de kerstvergadering der S.D.A.P. te Amsterdam op 25 december 1927. xR 6685 8.00 x

ALBARDA, J.W. en E. Boekman. Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Gebonden. 352 p. In opdracht van het partijbestuur der S.D.A.P. xT 2390 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland. 's-Gravenhage/Amsterdam, Martinus Nijhoff/C.L. van Langenhuysen, 1869. Herbonden. VII + 600 p. Met uitklapbare kaart van Der Nederlandsche Bischdommen. Gesigneerd door de auteur. [bibliotheekstempeltje]. xL 7093 35.00 x

ALBERS, P. De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1912. Gebonden. VII + 407 + 472 + 18 p. Met bijlagen en portret. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 4672 20.00 x

ALBERS, P. De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916. 's-Gravenhage, A.N. Govers, 1916. Oorspr. omslag. XIV + 259 p. Met illustraties en eene door L.H. uitgelegde kaart van Den Haag in 1570. - xR 1372 20.00 x

ALBERTS, A. Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715. Amsterdam, Querido 1976. Gebonden S.O. 177 p. - xK 3987 18.00 x

ALBERTS, A. Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1967. Gebonden. Ills. 58 p. Grafische verzorging Mart Kempers. xK 4004 15.00 x

ALBERTS, A. Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. Meijer Pers, Wormerveer, 1967. Gebonden. Ills. 58 p. T.g.v. de jaarwisseling 1967. Grafische verzorging Mart Kempers. xH 8831 20.00 x

ALBERTS, W. Jappe. De Middeleeuwse Stad. Bussum, Van Dishoeck, 1968. 2e druk. Oorspr. omslag. 119 p. Ills. Fibulareeks 6. xM 8319 7.00 x

ALBIN, Pierre. 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914. Bordeaux, G. Delmas, 1914. Oorspr. omslag. 50 p. Le Role de la France. xT 1928 8.00 x

ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. 1e druk. Ingenaaid. 170 p. Onafgesneden. - xT 2011 35.00 x

ALETRINO, L. Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953). Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1953. Gebonden. 269 p. Ills. [Band roestvlekjes]. xW 9858 9.00 x

ALEXANDER, Werner. Kampf um Marx. Entwicklung und Kritik der Akkumulationstheorie. Potsdam, Alfred Protte Verslag, 1932. Oorspr. omslag. V + 139 p. - xT 6532 10.00 x

ALINGS, H.W. Amsterdamse hofjes. Amsterdam, Gemeentelijke Commissie Heemkennis, 1965. Oorspr. omslag. 140 p. Geillustreerd. - xT 7067 10.00 x

ALKEMA, H. Weer oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1910]. Gebonden. 62 p. Geillustreerd. - xT 6118 10.00 x

ALMANAK. Almanak van den Socialisten-Bond 1899. Derde jaargang. Drukkerij Excelsior, Amsterdam, 1899. Oorspr. bedrukt omslag (ill. Walter Crane), 112 p. - xR 1051 20.00 xx

ALMANAK. Anarchistisch Jaarboekje 1931. Noordelijk Sociaal-Anarchistisch Propaganda-Comite, Groningen, 1931. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5047 20.00 x

ALMANAK. Arbeiders-Jaarboekje voor 1901. Derde jaargang. Sociaaldemokratische Arbeidersparij (S.D.A.P.), Amsterdam, [1900]. Oorspr. omslag, 116 p. - xT 5050 20.00 x

ALMANAK. Arbeiders-Jaarboekje voor 1903. Vijfde jaargang. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1903. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. [Omslag smoezelig]. xT 7704 10.00 x

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1919. Land. Fed. van Revolutionair-Socialisten en de Sociaal-Anarchistische Actie in Nederland, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag, 112 p. - xT 5048 15.00 x

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1921. Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5049 15.00 x

ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. Oorspr. omslag. 75 p. - xT 5742 15.00 x

ALTENA, Bert. Een Broeinest der Anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940). Deel II: Verantwoording. Amsterdam, 1989. Ingenaaid. 553 p. + 115 p. Twee delen. - xR 5018 15.00 x

ALTENA, Bert en Homme Wedman. Tussen anarchisme en sociaal-democratie. Het Revolutionaire Kommunisme van Christiaan Cornelissen (1864-1943). Bergen, Anarchistische Uitgaven, 1985. Paperback. 69 p. Ills. - xR 6308 10.00 x

ALTING VON GEUSAU, Frans. De som der delen. Europa voor en na de omwenteling. Amsterdam, Meulenhoff, 1991. Paperback. 182 p. E 1184. - xW 0534 8.00 x

ALTING VON GEUSAU, G.A.A. Onze weermacht te land. Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam, 1919. 3e druk. Geniet. 35 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland nr. 8. [bibliotheekstempeltje]. xR 8849 10.00 x

ALTING VON GEUSAU, J.Th. De Koninklijke Landmacht. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, [1938]. Geniet. 31 p. Ills. - xR 8856 10.00 x

AMELINK, H. Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910]. Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond, 1940. Gebonden. 266 p. - xT 3374 15.00 x

AMERONGEN, M. van. e.a. De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire. Groningen, Xeno, 1975. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. - xR 6877 10.00 x

AMERONGEN, Martin van e.v.a. Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Paperback. 318 p. Ills. Tijdsdocumenten. xR 6302 9.00 x

Ami d' Enfant. Moeder ga voor je kindje staan! Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1913]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 7484 15.00 x

AMSTELODAMUM. Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam, J.H. De Bussy, 1931. Oorspr. omslag. 318 p. Ills. - xR 6579 15.00 x

AMSTELODAMUM. Zeven en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam, J.H. De Bussy, 1930. Oorspr. omslag. 346 p. Ills. - xB 4419 18.00 x

AMSTERDAM. Amsterdam Letteren en Kunst, Amsterdam, [ca. 1940]. Oorspr. omslag, [12 p.], 23 z/w foto's. - xT 6660 8.00 x

[AMSTERDAM] Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden. Te Amsterdam, By de Wed. Pieter Mortier, 1781. Omslag in sitz papier, vier uitklapbare gravures, 104 p. - xT 6452 150.00 x

AMSTERDAM. Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam. [Amsterdam, ca. 1737]. Gebonden, Folio, onafgesneden, 68 p. + 3 platen met negen plattegronden van de schikking van ambtsdragers bij verschillende gelegenheden. - xT 6506 150.00 x

AMSTERDAM. Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren. Te Haarlem, by Johannes Marshoorn, 1736. Gebonden half linnen met gemarmerde platten, Gegraveerde titelpagina door J. Folkema (1723), typografische titelpagina in zwart en rood, 22 gegraveerde platen met in totaal 108 afbeeldingen, door J. Lamsvelt, A. van der Laan, A.F. en I.F. Beschrijving van de belangrijkste Amsterdamse gebouwen, kerken, torens en poorten. xT 6462 150.00 x

[AMSTERDAM] BONTEMANTEL, Hans. De Regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire. (1653-1672). Uitgegeven door G.W. Kernkamp. Twee delen. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1897. Twee delen in particuliere banden, CCXXXIV + 302 + 622 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap ; 3e serie, nr. 7 en 8 xT 6451 75.00 x

[AMSTERDAM] GOUW, J. ter. Amstelodamiana. Twee delen. C.L. Brinkman, Amsterdam, 1874. 3e druk, Gebonden linnen, XXXII + 466 + X + 454 p. Deel I: De Amsterdamsche Straatnamen, De vergrootingen van Amsterdam, Amsterdamsche Verhalen. Deel II: Gijsbrecht van Aemstel, en de opkomst van Amsterdam, Kalverstraat, Eene wandeling, Jan Klaassen. fraai exemplaar. xT 6505 80.00 x

[AMSTERDAM] VIJVER, C. van der. Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad. Gebroeders Diederichs, Amsterdam, 1844-1848. Vier delen, Gebonden, met gelithografeerde titelpagina's en 74 platen. IV + 400 + VIII + 484 + VIII + 496 + XII + 368 p. scharnieren zwak xT 6512 200.00 x

[AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861-1869. Gebonden, Ills., XII + 164 + IV + 237 p. gelithografeerde titelpagina en 31 (van de 50) litho's. enkele pagina's hoekje afgescheurd zonder tekstverlies xT 6503 500.00 x

AMSTERDAMSCHE COURANT 279e jaargang 1898. Amsterdamsche Courant 279e Jaargang 1898 no. 4833 t/m 4841 van Donderdag 1 september t/m 12 september 1898. Negen kranten over H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, 1898. Oorspr. formaat. Negen kranten. - xT 6027 30.00 xx

ANDEL, M.A. van. Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. 2e druk. Gebonden S.O. 192 p. Ills. Patria XXIV. xL 0525 8.00 x

ANDERSON, Mosa. Germany and Europe's Future. London, National Peace Council, 1946. Oorspr. omslag. 16 p. NPC Pamphlet 35. xT 7833 9.00 x

ANDREAE, A.J. Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland. J. Engelsma Mebius, Kollum, 1890. omslag, onafgesneden, [IV] + 111 p. - xT 6335 12.00 x

ANDREAE, A.J. Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, [1893]. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 7362 10.00 x

ANDRIESSEN, P.J. en W.F. Oostveen. Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen. Leiden, A.W. Sijthoff,[1887]. Oorspr. omslag. 78 p. + vier platen. - xR 4575 10.00 x

ANDRINGA Gzn., W. De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald. Utrecht, Joh. de Liefde, [1913]. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xT 7759 15.00 x

ANEMA, A. Bezinning en bezieling. Kampen, J.H. Kok, 1946. Ingenaaid. 52 p. - xR 5885 7.00 x

ANEMA, Anne. Staatkundige rondblik. Drukkerij VADA, Wageningen, [1902]. Perkamenten bandje met goudbelettering, sneden verguld, 44 p. Anti-Revolutionair geschrift xT 5041 12.00 x

ANEMA, Anne. Tweeerlei Democratie. Amsterdam, W. Kirchner, 1902. Oorspr. omslag. 31 p. Rede op den Antirevolutionairen partijdag voor de provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902. xT 4068 10.00 x

ANEMA, Seerp. Calvinistische en impressionistische aesthetiek. Kampen, J.H. Kok, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xB 7395 10.00 x

ANGELL, Norman e.a. Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a. Bruxelles, Les Editions Continentales, 1935. Broche. 38 p. Ills. - xT 5845 12.50 x

[ANGELO, Bob]. Rood haar en elzenhout.. Gedenkcahier: ontwikkeling, doel en werkwijze van het C.O.C. bij het 15-jarig bestaan - oktober 1961. Amsterdam, C.O.C. 1961. Geniet. 20 p. [Een kort historisch overzicht]. xB 6400 8.00 x

ANGERMILLE, Karel. De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929. Antwerpen, Regenboog, 1931. Oorspr. omslag. 434 p. - xT 0606 20.00 xx

ANKERSMIT, Heleen. Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam. Amsterdam, Em. Querido, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6692 10.00 x

ANKERSMIT, J.F. Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen. Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6189 8.50 xx

ANKERSMIT, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6382 8.00 x

ANKERSMIT, J.F. Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen. Z.p., 1936. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0253 7.00 x

ANKERSMIT, J.F. en H. Verkouteren. De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra. Baarn, Hollandia, 1913. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 6479 8.50 x

ANSEELE, E. Vooruit en de Vlaamsche beweging. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, [1913]. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 4800 8.00 x

ANTHEUNISSEN, W. Historische opstellen. Zutphen, W.J. Thieme, 1927. Gebonden. 56 + 45 + 35 + 41 p. In een band. Kleine vlekjes op band. xL 0419 12.50 x

ANTONISSE, J.H. & B.N. van der Velden. (eds.). Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren. Kolff, Batavia, 1931. Gedecoreerde linnen band, Ills., 263 + II p. - xT 3050 50.00 x

APELDOORN, L.J. van. De financieele verhouding tusschen kerk en staat. 's-Gravenhage, Js. Bootsma, 1919. Geniet. 32 p. Referaat 18 december 1919. xT 8059 8.50 x

ARCHER William. Kleurblinde neutraliteit. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Geniet. 30 p. - xT 3501 10.00 x

ARMSTRONG, Karen. De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities. De Bezige Bij, Amsterdam, 2005. Gebonden S.O., 544 p. Vertaling Karina van Santen, Martine Vosmaer en Eelco Vijzelaar. xT 4444 18.00 x

ARRATIA, Anjelina. El comunismo en America. Editoral y Agencia de Publicaciones LUX, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Anarchisme Latijns Amerika, Chili. xT 7923 20.00 x

ARSJINOF, P. Geschiedenis der Machno-beweging 1918-1921. Anarchistische Uitgeverij De Boemerang der S.A.A., Amsterdam, 1935. Gebonden 264 p. met portret en uitklapbare kaart. - xB 9628 12.00 x

ARTS, A.C.B. Volksraadpleging en het parlementair stelsel. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 76 p. Politieke Studien, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xR 5272 10.00 x

AS, G.G. van. November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek. Kampen, J.H. Kok, 1919. Ingenaaid. 216 p. - xT 8055 10.00 x

ASHLEY, Richard. Cocaine. Its History, Uses and Effects. St. Martin's Press New York 1975. First Printing Bound dust jacket 232 p. - xL 4368 12.00 x

ASSELBERGS, J.P.J. Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond. 's-Gravenhage, 1926. Oorspr. omslag. 102 p. Overdruk uit R.K. Werkgever van 1926. xT 8030 10.00 x

ASSEN, A. van. Wat Nu? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1868. Oorspr. papieren omslag. 28 p. - xR 5273 10.00 x

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8023 12.00 x

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8140 12.00 x

ATTEMA, D.S. Het oudste christendom in Zuid-Arabie. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Geniet. 26 p. Openbare les op 18 februari 1949 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 7473 10.00 x

AUGUR [= J.E. van der Wielen]. Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1901. Gebonden, Ills., 217 p. fraaie particuliere band xR 9056 30.00 x

AVERMAETE, Roger. Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956. Antwerpen, 1956. Oorspr. omslag. 61 p. Ills. Genummerd 431/500 exx. xR 7230 18.00 x

B.E.F. Wij willen Holland houen. Amsterdam, maart 1945. Geniet. 66 p. - xR 5787 15.00 x

B[EMELMANS], J. Leiddraad bij de wet tot bestrijding van zedeloosheid van den 20sten mei 1911. STBL. 130. Leiden, Futura, 1912. Ingenaaid. 114 p. Uitgegeven door het hoofdbestuur van "Voor Eer en Deugd" en Futura. xT 3452 20.00 x

B., Kees de. Ik werkte in Duitsland. Enkele vrolijke en smartelijke herinneringen van een gedeporteerde Nederlander. Zutfen, A.J. Raspe, 1945. 2e druk. Geniet. 32 p. - xR 9041 10.00 x

B., Kees de. [Kees de Boorder]. Ik werkte in Duitsland. Enkele vrolijke en smartelijke herinneringen van een gedeporteerden Nederlander. Zutfen, A.J. Raspe, [1945]. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9457 10.00 x

BAAK, J.C. De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen Mensch. Amsterdam, W. Ten Have, 1945. Gebonden. VIII + 206 p. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubarts "Europa un die Seele des Ostens". Met een in Memoriam door F. Sassen. xL 2006 10.00 x

BAAK, J.C. De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'. Amsterdam, W. ten Have, 1946. 2e druk. Gebonden S.O. VIII + 206 p. Met portret. Met een In memoriam door F. Sassen. xB 4759 12.00 x

BAALBERGEN, J. Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. Ingenaaid. 102 p. Ills. - xT 2813 12.00 x

BAALEN, Anneke van. Geschiedenis van de vrouwentoekomst. Amsterdam, Feministische Uitgeverij de Bonte Was, 1980. Paperback. 320 p. Ills. - xT 8057 10.00 x

BAALEN, Anneke van. e.v.a. Vrouwen over seksualiteit. Amsterdam, De Bonte Was, 1974. Oorspr. omslag. 146 p. Ills. - xR 7573 8.00 x

BAARN, Victor. De Kroon. Amsterdam, De Harmonie, 1980. Geniet. 46 p. Uitgegeven t.g.v. de troonwisseling 1980. xB 9730 7.00 x

BAARSLAG, D.J. Israel in Egypte. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk. Gebonden. 158 p. Libelle Serie 59/60/61. xB 5047 10.00 x

BAARTMANS, K. Boer Koekoek. De Standaard, Amsterdam 1966. 1e druk Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xB 5165 9.00 xx

BAAS, N. De jonge arbeider en het oude geloof. Drukkerij Libertas, Rotterdam, 1920. Oorspr. omslag 138 p. + los bijgevoegd Ter inleiding van B. Wielenga. - xR 5067 8.00 x

BACKE, Herbert. Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Großraum. Wilhelm Goldmann, Leipzig, 1943. Einband, Ills., 304 p. - xT 4483 9.00 x

BACKER, J. Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520. Amsterdam, Gebr. van Es, 1880. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xR 9104 10.00 x

BAIE, Eugene. Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident. Bruxelles, Nouvelle Societe d'Editions, 1937. Ingenaaid. 252 p. Ills. - xT 1949 25.00 x

BAIE, Eugene. Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut. Bruxelles, Nouvelle Societe d'Editions, 1938. Ingenaaid. 263 p. Ills. - xT 1952 25.00 x

BAKELS, H. Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid. Enkhuizen, P. Bais/W. over de Linden, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 1205 12.50 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. en J. Lindeboom. Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1946. 3e herziene druk. Gebonden. 327 + XVI + 438 p. Met kaart. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 4525 20.00 x

BAKKER, G.P. Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep. Alphen a.d. Rijn/Hilversum, A.W. Sijthoff/VARA, 1981. Paperback. 176 p. Ills. - xT 3406 8.50 x

BAKKER, J.P. Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook. Overdruk uit het Landbouwkundig Tijdschrift 63ste jaargang no. 6, juni 1951. Geniet. 379 - 391 p. Ills. - xB 5786 9.00 x

BAKKER, Nel. Het jaar van de honger 1944-1945. Amsterdam, Thomas Rap, 1989. 1e druk. Paperback 104 p. - xL 2021 7.00 x

BAKKER, Piet. Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve. Erven Lucas Bols, [1962]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Uitgave gepubliceerd in de 4e eeuw van haar bestaan. xB 8401 8.50 x

BAKKER, Piet. Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve. Erven Lucas Bols, [1962]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Veroffentlicht im 4. Jahrhundert ihres Bestehens. xT 7945 8.00 x

BAKKER, Piet. Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren of annexeeren. Amsterdam, Elsevier, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. Omslagtekening Jo Spier. xR 9629 10.00 x

BAKKER, Piet. Rode jeugd in het Rode Noorden. Reisbrieven. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. SJI Congres Kopenhagen 9 Augustus - 15 September 1935. xR 8823 10.00 x

BAKKER, S.K. De zedelijke beteekenis van het socialisme. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. S.K. Bakker: predikant te Bolsward xR 3495 7.00 x

BAKOENIN, Michael. Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Paperback. 132 p. Archief / 1. xL 1084 8.00 x

BAKOENINE, Michel. Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat. J. Sterringa, Amsterdam, 1899. Gebonden 435 p. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo, vermeerderd met een levensschets en portret. xR 0420 50.00 x

BALBIAN VERSTER, J.F.L. de. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. - xT 0990 18.00 x

BALEN, J. Hendrik van. Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon. Haarlem, A. van der Heide, 1902. Oorspr. omslag. 176 p. Met illustratien van P. van Looy. - xR 6763 25.00 x

BALEN, W.J. van. Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland. Amsterdamsche Boek- en CourantMij., 1947. 2e druk. Gebonden. 215 p. Ills. Mist schutblad. xH 3130 10.00 x

BALEN, W.J. van. Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij 1942. Oorspr. omslag 215 p. “Die grootste van dit volck”. Bibliotheekstempeltje. xL 4204 6.00 x

BALEN, W.J. van. Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili. Amsterdam, Contact, 1945. Gebonden S.O. 268 p. Ills. Nederland en de wereld. Een reeks historische monografieen over Nederland en zijn internationale betrekkingen. xB 8436 12.00 x

BALTHAZAR, Herman. e.a. De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985. Large Paperback. 142 + 209 p. Illustraties Hendrik Ollivier. - xT 0811 25.00 x

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. Paperback. 364 p. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt. xR 6315 9.00 x

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1980. Paperback. 267 p. Links klassiek. Bevat: Socialisatie en collectivering. Oorsprong van de SDAP. Nationale integratie van het socialisme. De PvdA in oorlogstijd 1945-1950. xR 6316 9.00 x

BANK, Jan / Martin Ros / Paul Kalma en Bart Tromp. (eds.). Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. Paperback. 176 p. - xR 6317 9.00 x

BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. Paperback. 184 p. Bevat: De logica van het compromis. W.A. Bonger. Sociaal democratie in het interbellum. xR 3540 9.00 x

BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984. Paperback. 204 p. Bevat: De overgang naar het socialisme. Verbruikscooperaties. Hendrik de Man. PvdA en Marshallhulp. xR 6318 9.00 x

BANNIER, J.H. (ed.). Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967. Amsterdam, Delta International Publication, 1967. Oorspr. omslag. 152 p. Ills. Volume 10 nr. 3. Contributors: Lucas van der Land, Aad Nuis, Constandse & Mulisch, Ger Harmsen, Rudolf de Jong, Constant nieuwemhuis, Bernard de Vries, Piet Thoenes, Simon Carmiggelt, L.H.C. Hulsman, A.D. Belinfante, Lucebert, H.C. Rumke e.a. xB 3397 30.00 x

BANNING, W. Een nieuwe wil een nieuwe wereld. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 14 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6188 10.00 xx

BANNING, W. Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden. Amsterdam S.D.A.P. [1935]. Geniet. 16 p. - xR 9286 8.00 x

BANNING, W. Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2801 18.00 x

BANNING, W. en J. Jac. Thomson. Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10. Enschede, Woodbrookers Arbeidersgemeenschap, z.j., Oorspr. omslag 16 p. - xR 4879 9.00 x

BARANELLI, Mariuccia. Geachte promovenda, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Sua, 1990. Ingenaaid. 187 p. Ills. Fotoredactie: Eef Keijzer. xB 4441 8.00 x

BAREN, J. van. De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair. Amsterdam, S.L. van Looy, 1920-27. Gebonden. 1365 p. Twee delen. Met kaarten, portretten, platen, figuren en tabellen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7848 25.00 x

BARGER, H.H. Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919. Utrecht, 1919. Oorspr. omslag. 61 p. + bijlagen. Ills. - xT 5633 15.00 x

BARNOUW, Adriaan J. Monthly letters on the culture and history of the Netherlands. Assen, Van Gorcum & Comp., 1969. Bound dustjacket. XXX VIII + 361 p. - xR 2633 15.00 x

BARON VAN HUGENPOTH, J.B. Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. VIII + 91 p. Onopengesneden. - xB 8272 15.00 x

BARRES, Philippe. Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch). Hachette/ Uitgeverij Plon/ Labor, [1941]. Ingenaaid. 71 p. - xR 7626 8.00 x

BARREZEELE, Kris (ed.). Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982. Antwerpen, De Nederlanden, 1982. Oorspr. omslag. 127 p. Ills. Foto's: Andre Collet, Danny Cortier en Herman Verachtert. Repertorium: Jules Moens en Pieter Jan Verstraete. xR 6920 10.00 x

BARRIOS, C. Tradato elemental de Armas Portatiles. Imprenta de T. Fortanet, Madrid 1872. Bound Ills. VIII + 312 p. + six folding plates depicting mechanisms of arms. - xB 2612 150.00 x

BART, A.Th. Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal? 's-Gravenhage, B. Mensing, [1924]. Geniet. 40 p. - xT 6996 7.00 x

BARTELS, A. Een eeuw Middelbaar Onderwijs 1863-1963. Groningen, J.B. Wolters, 1963. Gebonden. 292 p. Ills. - xH 3803 21.00 x

BARTELS, A. (red.). In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945. Groningen, J.B. Wolters, 1947. Oorspr. omslag. 152 p. Met foto's. - xT 6575 20.00 x

BARTH, Karl. De Duitschers en wij. Vertaling Ch. van Praag en M.H.E. Kan. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1946. Gebonden. 55 p. - xT 6711 8.00 x

BARTSTRA, J.S. Adolf Hitler. Antwerpen, W. de Haan, 1964. Pocket. 171 p. Ills. Phoenix Pocket nr. 99. xT 7747 10.00 x

BARTSTRA, J.S. Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1955. Oorspr. omslag. 40 p. Mededelingen K.N.A.W. Nieuwe reeks, deel 18 no 6. xT 7737 8.50 x

BARTSTRA, J.S. en W. BANNING (eds.). Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. Amsterdam, Ploegsma, 1946. Gebonden. 287 p. Ills. - xL 1053 10.00 x

BAS, F. de. Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1916. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4782 15.00 x

BAS, F. de. (ed.). Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. Ingenaaid. 259 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Derde Serie No. 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 6554 25.00 x

BASDEVANT, Jules. Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International. Paris, Recueil Sirey, 1917. Oorspr. omslag. 69 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xT 7828 20.00 x

BASSOMPIERRE, Alfred de. De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel. Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1915. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6576 8.50 x

BASTIAANS, H.A. De Toekomst 50 jaar. Geschiedkundig overzicht van de Coop Productie- en Verbruiksvereniging De Toekomst te Groningen. Groningen, De Toekomst, juni 1938. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. - xT 4015 15.00 x

BATENBURG, A. van. De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht. 's-Gravenhage, 1929. Geniet. 29 p. - xT 6978 7.00 x

BAUER, E. en L. Trotzki. Oostenrijk een les voor allen! Zaandam, De Roode Vlag, [1938]. Oorspr. omslag. 32 p. Internationale problemen 1. Revolutionair-Socialistische Partij RSP. xT 3287 8.00 x

BAUER, Otto. De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9183 10.00 xx

BAUER, Otto. De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. 12. November. xT 7667 10.00 x

BAUER, Otto e.a. De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra. Amsterdam, De Toorts, 1935. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7615 8.50 x

BAUER, Rijkaard Lod. Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen. Brussel, De Lage Landen, 1942. Ingenaaid. 147 p. - xR 6550 10.00 x

BAUMAN, German. De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland. Progres, Moskou, 1988. Gebonden S.O. 248 p. Gedrukt in Moskou. xR 4340 8.00 x

BAVEGEM, J.B. van. Het martelaarsboek of heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche Omwenteling op het einde der achttiende eeuw. Torhout, Flandria Nostra, 1983. Gebonden. 579 p. Facsimile uitgave: Gent, Vander Schelden 1875. xR 6747 25.00 x

BAVIER, Andre de. De meening van een neutrale omtrent Engeland. Amsterdam, Letteren en Kunst, z.j. Geniet. 14 p. - xT 4006 8.00 x

BAX, W. Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 16 p. omslag matig xT 6215 9.00 x

BEATENS, R. (red.). Industriele Revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen/Weesp, Standaard, 1984. Gebonden S.O. 467 p. Ills. - xT 0935 30.00 x

BEATON, Kendall. Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States. New York, Appleton-Century Croft, 1957. Bound. XIII + 815 p. Ills. - xH 8079 20.00 x

BEAUFORT, Henriette L.T. de. Willem de Zwijger. Rotterdam, Ad. Donker, 1950. Gebonden. 273 p. - xM 7096 8.00 x

BEAUFORT, W.H. de. Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1889. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 3313 8.50 x

BEBEL, August; Karl Kautsky e.a. Vakbeweging en politieke partijen. Een verzameling opstellen over de vraag: "De neutraliteit van de vakbeweging ten opzichte van de wetgeving". A.B. Soep, Amsterdam, 1902. 2e druk, Oorspr. omslag, 116 p. - xT 6218 12.00 x

BECKER, G. Het Groot-Nederlandsche Gevaar. Voorwoord H.W.E. Moller. (Een antwoord op de Critiek der Dietsche beweging van Hub. en Aug. Cuypers). Zuilen, [1936]. Oorspr. omslag. 39 p. - xT 5935 8.50 x

BECKER, Jakob. Besneden en begraven... vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders rivierengebied. Stichting Onderzoek Joods Verleden in Tiel, 1992. Paperback. XI + 441 p. Ills. - xR 8597 16.00 x

BEDA VERBEEK, P. Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden. Joure, Frisia Catholica, 1951. Geniet. 54 p. Publicaties van Frisia Catholica nr 14. xR 5502 8.00 x

BEDIER, Joseph. Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne. 's-Gravenhage, 1915. Oorspr. omslag. 40 p. Studien en Documenten over den Oorlog. xT 5878 10.00 x

BEEK, M.A. (ed.). De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Bijbelgenootschap, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Typografie Henk Krijger. xK 5363 9.00 x

BEEK, P. van (red.). De dolerenden van 1886 en hun nageslacht. Kampen, J.H. Kok, 1990. Gebonden S.O. 634 p. Ills. - xT 4262 15.00 x

BEEK, Th. van der. De Geassocieerden en Wij. 's-Gravenhage, Th. v.d. Beek, [1918]. Geniet. 48 p. - xR 6703 8.00 x

BEEKELAAR, G.A.M. e.a. Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850. Gemeente Archief Arnhem, 1981. Paperback met S.O., 336 p. Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem Deel 5 xT 2909 15.00 x

BEEKMAN, A. Egmond's heden en verleden. Egmond-Binnen, S. Adelbertus Priorij, 1938. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. - xB 5571 10.00 x

BEEKMAN, E.M. Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel. Amsterdam, Prometheus, 1998. Gebonden S.O. 734 p. - xB 3066 30.00 x

BEEN, Joh. H. Door den Franschen Tijd naar Oranje. Rotterdam, J.M. Bredee, 1913. Oorspr. omslag. 107 p. Ills. - xR 6834 15.00 xx

BEER, Max. Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog. Utrecht, A. Oosthoek, 1918. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 5431 10.00 x

BEER, Taco H. de. Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1912. Geniet. 32 p. Tijd- en Strijdvragen, no. 1. xT 3625 8.50 x

BEERS, A.C. van. Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine. London, The Netherland Publishing Comp., 1945. Geniet. 48 p. Ills. Met medewerking van J.F. van Dulm en J.H. Geijs. xH 8989 10.00 x

BELL, Alan. Port of London 1909-1934. The Port of London Authority, 1934. Bound. 74 p. Ills. - xH 6851 21.00 x

BELLA Jr., S. de. Ordening inplaats van Chaos. Cooperatie Raad uit N.V.V. en Centr. Bond van Nederl. Verbruiks Coop. [1935]. Geniet. 8 p. Omslagontwerp: Hahn jr. Op omslag: Het algemeen belang zij doel bij productie en distributie door cooperatie naar groter welvaart. xT 5030 8.50 x

BELLA JR., S. de la. 40 uur geen langer arbeidsduur. Amsterdam, Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, 1933. Oorspr. omslag. 15 p. Rede uitgesproken op 27-28 October 1933 te Utrecht. xT 5875 8.50 x

BELLA Jr., S. de la. Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930. Amsterdam, N.V.V., 1930. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6190 10.00 xx

BELLA, S. de la. Arbeidstijdverkorting en werkgelegenheid. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1931. Geniet. 24 p. Rede uitgesproken op het crisis-congres van N.V.V. en S.D.A.P., gehouden op 3 en 4 october 1931 te Rotterdam. xR 7400 10.00 x

BELLAMY. Economische gelijkheid, de eenige oplossing. Internationale Vereeniging Bellamy, Den Haag, [1934]. Oorspr. omslag 24 p. met portret xR 0670 8.00 xx

[BELLAMY}. Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen. 1e Trimester 1936 No. 1, 1e Trimester 1937 No. 2, 1e Trimester 1938 No. 3., Amsterdam. Gestencild xR 3196 20.00 x

BELLAMY, Edward. De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek. Int. Vereeniging Bellamy, Den Haag, [ca. 1935]. Oorspr. omslag oblong Ills. 16 p. Vrij bewerkt naar het gelijknamige hoofdstuk in "Gelijkheid voor Allen" door H.N. xR 0672 10.00 x

BELLAMY, Edward. Looking backward 2000-1887. Frederick Warne and Co., London, [ca. 1890]. Bound 192 p. - xR 0669 20.00 x

[BELLAMY] WILDE Rzn, P. de. Ordening op Bellamyaanse grondslag. Stichting Centrale Administratie Bellamy, Haarlem, [1955]. Oorspr. omslag 14 p. Internationale Vereniging Bellamy IV xR 3197 6.00 x

BELLOC, Hilaire. Richelieu. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 312 p. Met portret. - xL 7655 10.00 x

BELT, J.C. van den. De Weermacht onzer buren. Velp, Mavors, 1913. Oorspr. omslag. 80 p. Met uitslaande kaart. - xT 7479 30.00 x

BENEDICTUS. De Slavernij van het Militarisme. Amsterdam, J.H. Philips Jr., 1933. Geniet. 12 p. Ills. - xT 7041 9.00 x

BENN, E.J.P. Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp. Amsterdam, H. Meulenhoff, z.j. 285 p. Met portret. - xL 5617 15.00 xx

BENS, Els de. De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944). Antwerpen/Utrechts, De Nederlandsche Boekhandel, 1973. Gebonden S.O. 564 p. Ills. - xR 6746 20.00 x

BENSON, E.F. Deutschland uber Allah. London, A.J. Wilson & Co., 1917. Geniet. 35 p. nederlandstalig xT 4880 10.00 x

BENTEIJN, J.M. Volksleger? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 7949 10.00 x

BENTHEM VAN DEN BERGH, G. van. De staat van geweld en andere essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Paperback. 220 p. Ideeen Meulenhoff Editie. xR 0556 9.00 x

BERDEN, Martin. De voorgeschiedenis van den Wereldoorlog volgens Engelsche lezing. Amsterdam, C.L. van Langenhuijsen, 1917. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 3563 9.00 x

BERDJAJEW, Nicolai. Beteekenis en oorsprong van het Russische Communisme.Vertaling A. Koslowa. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/Het Kompas, 1948. 2e druk Gebonden. 209 p. - xT 1897 10.00 x

BERENTS, D.A. Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. Walburg Pers Zutphen 1985. Ingenaaid Ills. 216 p. - xR 0041 13.50 x

BERESTEYN, E.A. van. Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot. De Nederlandsche Leeuw, 1925. 2e druk. Oorspr. omslag. 42 p. Ills. Overgedrukt uit het Maandblad van het Genealogisch Heraldisch Genootschap De Nederlansche Leeuw. Betreft Hugo de Groot. [bibliotheekstempeltje]. xB 1334 9.00 x

BERG, C. v.d. en Jan Romein. De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwe Cultuur, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5416 10.00 x

BERG, J. v.d. (vert). De gehele wereld moet hun methoden weten! Heerlen, Winants, C.V., 1946. Oorspr. omslag. 18 p. Officieel rapport inzake door regelmatige Duitse formaties der Wehrmacht en S.S. in het district Galicie gepleegde oorlogsmidrijven, samengesteld door de buitengewone Commissie van Onderzoek; Soviet War News Weekly, Supplement 4-1-'45. xL 9083 25.00 x

BERG, J. van den. De anatomie van Nederland. Deel een. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Gebonden S.O. 264 p. - xK 7650 10.00 x

BERG, Karel H.M. van den. Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard. Baarn, De Boekerij, 1946. Gebonden S.O. 64 p. Ills. - xR 9120 10.00 x

BERG, M. van den. Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand". Drukkerij Vada, Wageningen, 1903. Oorspr. omslag, 45 p. bibliotheekstempeltje xT 7884 10.00 x

BERGER, J.A. Werkloozenzorg. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1934. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 7325 8.50 x

BERGH, G. van den. De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst. Ned. Bond van personeel in overheidsdienst, Amsterdam, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2861 8.00 x

BERGH, G. van den. De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden. Den Haag, Ver. van Nederlandsche Gemeenten, 1945. Geniet. 47 p. - xT 6648 10.00 x

BERGH, L.Ph.C. en James de Fremery. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis (1299). + Supplement. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. 2e verbeterde en vermeerderde uitgave door H.G.A. Obreen. Oorspr. omslag. 96 p. + SUPPLEMENT, half leer gebonden 1901. IV + 295 + XXIX p. - xB 1906 200.00 x

BERGH, L.Ph.C. van den. Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. 2e veel vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 110 p. Met 5 platen. - xR 8236 20.00 x

BERGH, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt. Leiden, E.J. Brill, 1852. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 326 p. Met kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 8201 50.00 x

BERGH, L.Ph.C. van den. Register van Hollandsche en Zeeuwsche Oorkonden, die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis. Amsterdam, C.G. van der Post, 1861. Gebonden. 143 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4770 20.00 x

BERGH, L.Ph.C. van den. 's-Gravenhaagsche bijzonderheden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1857. Oorspr. omslag. 74 p. - xT 7606 15.00 x

BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen. Zutphen, F. Starink, [1914]. Gebonden. 27 p. Stenogram van den Heer van Ommen te Deventer. xT 4018 8.00 x

BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. De aristokratie van het socialisme. Amsterdam, J.J. Bos & co., [1915]. Geniet. 16 p. Stenogram van een improvistie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odeon te Amsterdam op 2 mei 1915. xR 4698 10.00 x

BERLINGER, E. e.a. De joden in Limburg en hun Synagogen. Maastricht, 1967. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Scolae Judeorum. T.g.v. de herinwijding van de Hoofdsynagoge te Maastricht 19 elloel 5727, 24 september 1967. Klein vlekje op omslag. xB 1873 20.00 x

BERNARD, Francois, C.H.B. Boot, Louis Bresson et al. La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc. Librairie Larousse Paris [ca. 1900]. Reliure Ills. 464 p. moderne band xB 4595 50.00 x

BERNSTEIN, Eduard. De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen. Amsterdam, Cohen Zonen, [1908]. Gebonden. 140 p. - - xR 9735 15.00 x

BERNSTEIN, Eduard. Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung. Berlin Paul Cassirer, 1918. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7431 10.00 x

BERTEN, Bert. De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C. Uitgave van den Vlaamschen Bond van Soc. Jonge Wachten, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3575 8.50 x

BESUIJEN, K.P.W. De Kooperatie en de Oorlog. Amsterdam, 1916. Geniet. 24 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 7. xR 8407 8.00 x

BESUIJEN, K.P.W. De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme. Leeuwarden, [ca. 1905]. Oorspr. omslag 29 p. - xR 4658 7.00 x

BESUIJEN, K.P.W. Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie. Amsterdam, 1913. Geniet. 23 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 5. xR 8406 8.00 x

BETEL, G. De Woeker in het Volkscredietwezen te Amsterdam. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1920. Oorspr. omslag. 43 p. Uitgegeven met medewerking van het Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon. xT 5516 12.50 x

BETSY. De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1898. Ingenaaid. 84 p. Met portret. - xT 2967 12.00 x

BETSY. Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913. Callenbach, Nijkerk, 1913. Oorspr. omslag. 156 p. Ills. [rugje omgeplakt]. xR 6808 9.00 x

BEUGEL, E.H. van der / M.C. Brands e.a. Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1983. 1e druk. Ingenaaid. 317 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0249 6.00 x

BEUKEN, J.H.A. De Hanze en Vlaanderen. Maastricht, Ernest van Aelst, 1950. Oorspr. omslag. 205 p. Ills. Met wapen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5135 16.00 x

BEUKERS, F.M. Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945. H.A.M. Roelants, Schiedam, 1945. Oorspr. omslag, 54 p. - xT 1513 9.00 x

BEULE, Nadya de. Het Belgisch Trotskisme. De geschiedenis van een groep oppositionele kommunisten 1925-1940. Inleiding Herman Balthazar. Jan Dhondt-Stichting Masereelfonds, 1980. Paperback. 276 p. - xR 6310 12.50 x

BEUMER, E.J. Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 5852 8.50 x

BEUNINGEN, P. Th. Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Paperback. XXXV + 435 p. Ills. Met kaart. - xT 3388 15.00 x

BEURDEN, A.F. van. Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief. Sittard, Bern. Claessens, 1926. Oorspr. omslag. 28 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 5785 8.00 x

BEUSEKOM, H.G. van. Gandhi de tragische figuur. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 67. xB 5046 7.00 x

BEUZEMAKER, Ko. De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 641-704 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 11 November 1939. xT 3583 7.00 x

BEUZEMAKER, Ko. De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 577-640 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 10 0ctober 1939. xT 3582 7.00 x

BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 705-768 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 12 December 1939. xT 3584 7.00 x

BEVERSLUIS, M. De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Oud-Beierland, W. Hoogwerf, 1905. Geniet. 30 p. - xT 5374 10.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Kaarten op tafel! Mijn schorsing bij de V.A.R.A. Hilversum, Het Boekengilde, 1935. 2e druk. Geniet. 47 p. - xR 6433 9.00 x

BEVILACQUA, Enr. Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve. Den Bosch, Geert Groote Genootschap, 1931. Oorspr. omslag. 67 p. G.G.G. nr. 328. xT 5630 7.00 x

BEYAERT, Karel. Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen. Brugge, Karel Beyaert, 1901. Gedecoreerd oorspr. omslag. 120 p. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xR 3651 20.00 x

BEZEMER, J.W. / J.L. Heldring / K. v.h. Reve. De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 222 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0248 6.00 x

BEZEMER, K.W.L. Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog. W. de Haan, Hilversum, 1967. Gebonden S.O. 532 p. - xR 7742 10.00 x

BEZEMER, K.W.L. (Ed.). De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie. Amsterdam, Andries Blitz, 1937. Gebonden. 182 p. + kaarten. Met ruim vijftig afbeeldingen, twee kaarten en verscheidene tabellen en grafieken. xH 8691 45.00 x

BIERENS DE HAAN, J. Het fatum van bevolkingsvermeerdering. Haarlem, F. Bohn, 1924. Oorspr. omslag. 67 p. Uitwerking van een opstel, reeds in 1923 verschenen in "Onze eeuw". xT 4311 9.00 x

BIJL, M. van der. Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715. Groningen, Wolters-Noordhoff / Bouma, 1981. Ingenaaid. XI + 451 p. + Bijlage. Historische Studies XLII. xW 2989 16.00 x

BIJLOOS, J. Adrianus VI. De Nederlandse Paus. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, 1980. Oorspr. omslag Ills. 128 p. - xR 3297 8.00 x

BIJLSMA, R. Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. Oorspr. omslag. 203 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4542 25.00 x

BIJMHOLT, B. Kinderarbeid voor 1874. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 64 p. Overdruk uit De Socialistische Gids, jrg. II maart-sept. 1926. xT 4814 15.00 x

BIJSTERVELD, P. van. Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen. Kampen, J.H. Kok, 1922. Oorspr. omslag. 51 p. Bevat: Het strafbaar stellen van de ontheiliging van den Naam des Heeren. De Doodstraf. Strenge maatregelen tegen hoererij en ontucht. Kerstening van de openbare instellingen. Intrekking van den leerdwang. Intrekking van den vaccinedwang. Vrijmaking van den vierden stand. Het gezantschap bij den Paus. Afschaffing van het Vrouwenkiesrecht. xT 4065 10.00 x

BIJVOET, A.W. Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen. J.J. Arkesteyn en Zoon, 's-Hertogenbosch 1850 en 1852. Gebonden met opgeplakt oorspr. omslagen, 0nafgesneden 126 + VII + 106 p. bibliotheekstempeltje xB 5731 50.00 x

BIJVOET, Theo, P. Koopman, L. Kuitert, G. Verhoeven. Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen, SUN, 1996. Ingenaaid. 365 p. Ills. Memoria: cultuur- en mentaliteitshistorische studies over de Nederlanden xH 8489 10.00 x

BILSEN, B. van (ed.). Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing. Kampen/Utrecht/Den Haag, 1955. Geniet. 46 p. Nederlands Gesprekcentrum Publicatie No. 10. xB 8394 7.00 x

BLAAUW, A.H. Vrijheid of Tyrannie? De kleine landen bij dezen vrede. Santpoort, 1938. Geniet. 10 p. - xR 9414 8.00 x

BLADERGROEN, W.F. Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim. De Pelgrim, Eindhoven, [1945]. Oorspr. omslag, Ills., ongepagineerd. omslag iets rafelig xT 7440 8.00 xx

BLADERGROEN, W.F. Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips. Eindhoven, Philips, 1945. Oorspr. omslag. Ongepagineerd. Illustraties in kleur. - xT 5361 100.00 x

BLANKAERT. Rome wil de baas worden in Nederland. Zalt-Bommel, v/h. P.M. Wink, 1918. Geniet. 16 p. - xR 5733 10.00 x

BLANKENSTEIJN, M. van. Suriname. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1923. Gebonden. 339 p. Met zwart/wit foto's. Herbonden half linnen, bibliotheekstempeltje. xB 8398 25.00 x

BLANKENSTEIN, M. van. Indonesie nu. Nieuwe indrukken. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1953. Gebonden S.O. 122 p. Ills. Omslag en band: Helmut Salden. xL 2969 10.00 x

BLANKENSTEIN, M. van. Russische indrukken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Gebonden. 394 p. + kaart. Ills. - xH 2967 11.50 x

[BLECKMANN, C.B.]. Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën. H.J. Poutsma, Sneek, [1863]. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 6214 30.00 x

BLECOURT, Willem de. Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930. Amsterdam, University Press, 1999. Paperback. 195 p. - xT 0545 10.00 x

BLOCHER, Herman en M. Blumberg. De Russische Omwenteling en de Alcohol. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 15 p. Vertaald uit de Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekampfung der Trinksitten van Januari 1906. xT 4058 12.50 x

BLOEMENDAAL, Nico. De wegwyzer. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1933. Geniet. 32 p. - xT 3572 8.50 x

BLOK, P.J. Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit. Amsterdam, Johannes Muller, 1900. Oorspr. omslag. 80 p. Overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, 1899. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 6390 15.00 x

BLOK, P.J. en J. Ziehen. Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland. Heidelberg, Carl Winters, 1924. Umschlag. 50 p. Schriften des Holland-Instituts in Frankfurt am Main Neue Reihe: Heft I. [Library stamp]. xL 7364 7.00 x

BLOK, P.J. & J. Ziehen. Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland. Heidelberg, Carl Winters, 1924. Ingenaaid. 50 p. Schriften des Holland Instituts in Frankfurt am Main. xB 5466 10.00 x

BLOK, P.J., P. Goedhart en X. Polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger. Henri van der Marck, Roermond, 1891. Oorspr. omslag 97 p. Overdruk uit De Nieuwe Koerier. bibliotheekstempeltje xR 6374 15.00 x

BLOK, P.R. Neen, Huizinga, Niet: In de schaduw van morgen. Maar: In het licht van den komenden dag. Leiden, Batteljee & Terpstra, 1936. Geniet. 16 p. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's In de schaduw van morgen. xT 7333 7.00 x

BLOK, P.R. Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen". Leiden, voorheen Batteljee & Terpstra, [1936]. Geniet. 16 p. Met buikbandje: Wie Huizinga's "In de schaduw van morgen" gelezen heeft, moet ook dit lezen. Optimisme tegenover pessimisme. xR 7621 12.50 x

BLOKHUIS, M., H.J. Zantkuijl e.a. De Amstelkerk. Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam, Nieuwsbrief nr. 59. Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, Ills., 92 p. Gewijzigde herdruk van De Amstelkerk, Anno 1670, (1990). xT 4717 9.00 x

BLOKKER, Jan. Als de dag van gisteren. Amsterdam, De Harmonie, 1981. Paperback. 214 p. Ills. - xB 9353 9.00 x

BLOKKER, Jan, Jan Blokker Jr. en Bas Blokker. Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2008. Oorspr. omslag Ills. 255 p. - xR 3102 12.00 x

BLOKKER, Nic. e.a. Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente. Utrecht, 1932. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. - xR 3558 10.00 x

BLOKKER, W.A. Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1907]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 3316 8.00 x

BLOKZIJL, Max. Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan. Z.p. [1941]. Geniet. Ills., 32 p. - xK 3975 8.00 x

BLOKZIJL, Max. Voor het te laat is. Z.p. [ca. 1942]. Brochure. 31 p. Ills. Voorwoord N. Oosterbaan. xH 8704 8.00 x

BLOM, D. van en R. Kuyper. Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper. 's-Gravenhag, Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, 1905. Oorspr. omslag. 126 p. Overgedrukt uit De Economist Juni-November 1905. xT 4316 10.00 x

BLONDEL, Martien. Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad. Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, [1945]. Oorspr. omslag. 78 p. Penteekeningen: van Sef Moonen. Omslag: W. Heijnen. [Omslag iets gevlekt] xT 4725 8.50 x

BLOYS VAN TRESLONG, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen. Z.p. Comite van de Vereeniging Oranje Nassau Museum, [1930]. Oorspr. omslag. V + 108 p. - xT 6225 20.00 x

BLUF. Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set. Amsterdam, 22 januari 1982 - 3 oktober 1985. 189 nrs. [Bluf verscheen van 22 januari 1982 tot 1 april 1988, 313 nrs]. xB 2552 600.00 x

BLUM, Leon. Dagboek 1940. Amsterdam, De arbeiderspers, 1946. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8197 12.50 x

BLUM, Oscar. Trümmerfeld Europa. Ein Brevier für jedermann. Franz Schneider, Berlin etc., 1924. Winband, Ills., 144 S. - xT 5145 20.00 x

BOCK, Fr. und M. Willemsen. Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert. Koln und Neuss, L. Schwann, 1872. Oorspr. omslag. X + 164 p. Ills. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2325 50.00 xx

BODEL NYENHUIS, J.T. Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. [Leiden, Luchtmans], [1931]. Papieren omslag. 40 p. - xB 5209 20.00 x

BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. Van Provo naar Oranje Vrijstaat. SUN-SUA, Nijmegen/Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 80 p. sunschrift 10. vlekje op omslag. xT 4085 8.00 x

BOEKE, C en Lod. van Mierop. De vergetenen. Commissie uit het comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf. Blaricum, De Waelburgh, 1920. 108 p.Ills. - xT 5495 20.00 x

BOEKE, J.H. Nationaalsocialistische Staathuishoudkunde. Z.p. 1941. Oorspr. omslag. 44 p. Omslag verkleurd. xT 6184 20.00 x

BOEKENOOGEN, J.G. / D. Boswijk / H. Feisser. Geen mensch meer oud en arm. Arnhem, Stenfert Kroese & van der Zande, 1904. Oorspr.omslag. 23 p. Staatspensionneering. Brochure B.B.F. [bibliotheekstempeltje]. xT 5922 10.00 x

BOELES, P.C.J.A. Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1902. Oorspr. omslag. 113 p. Onopengesneden. Tevens verschenen in De Vrije Fries. xR 8617 15.00 x

BOER, D. De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, [ca.1903]. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 5403 10.00 x

BOER, Dirk. De waarheid over het Roode Kruis. Groningen, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie, [1932]. 5e druk, Geniet, Oorspr. omslag, 12 p. Jongeren Vredes Actie. xT 4101 10.00 xx

BOER, Dirk. Oorlog? Neen! Groningen, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie, 1931. 6e druk. Geniet. 16 p. De afbeelding op de voorpagina is overgenomen van Die Woche en stelt een luchtaanval voor op een Duitsche industriestad. xT 4112 8.50 xx

BOER, H. de. (inl.). De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk. [Hardegarijp, M.K. Scholten], 1932. Oorspr. omslag. 19 p. Aangenomen in de gewestelike vergadering van S.D.A.P. afdelingen Friesland op 15-11-1931. Skriften 2. xR 6245 8.00 x

BOER, J.W. de. Van Vernis-stokerij Op Aarden Grond tot modern chemisch bedrijf. Rotterdam, Molyn & Co., 1952. Gebonden. 198 p. Ills. Gedenkboek Molyn & Co. 1828-1953. xT 4571 17.50 x

BOER, K. de. De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse. 's-Gravenhage, 1932. Oorspr. omslag. 13 p. Redevoering uitgesproken op de 15e Algemeene Vergadering van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, gehouden van 20-23 Juni 1932 te 's Gravenhage. xT 3622 10.00 x

BOER, K. de. De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing. Rotterdam : Publiciteits-afdeling der Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka, 1936. Oorspr. omslag. 23 p. Referaat gehouden op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka. xT 3623 10.00 x

BOER, K. de. Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel. Rotterdam, Publiciteits-afdeling Cooperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka, 1935. Oorspr. omslag. 22 p. Referaat gehouden op het Haka-Congres te Leeuwarden, op 13, 14 en 15 Juni 1935. xT 3621 8.50 x

BOER, M.G. de. De Armada van 1639. Groningen, P. Noordhoff, 1911. Oorspr. omslag. 76 p. Met uitklapbare kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 7291 10.00 x

BOER, M.G. de. Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen. Premie-Uitgaven van Ferwerda & Tieman (Wijnhandel Amsterdam, 1922. Oorspr. omslagen, Drie omslagen met ieder 25 ingeplakte kaarten met een afbeelding en 1 titelkaart (voorzijde portret, achterzijde toelichting). 11 x 15 cm. De portretten zijn in hoofdzaak van belangrijke personen uit de geschiedenis van de Nederlanden, vorsten, edelen, zeehelden en
wetenschappers. Daaronder ook overheersers als Alva en Napoleon.
De reeks is niet consequent chronologisch maar loopt wel grofweg van circa 1400 (Jacoba van Beieren) tot 1848 (koning Willem I). xT 6394 35.00 x

BOEREN, P.C. Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte. Amsterdam, North-Holland Publ. Comp., 1980. Oorspr. omslag. 108 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, deel 105 (1980). xT 1867 25.00 x

BOERS, J.J.L.A. Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem. Leuven, Drukkerij der Heilige Harten, 1946. Ingenaaid. 423 p. Universiteit te Leuven. Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen Nr. 136. [bibliotheekstempeltje]. xB 1151 20.00 x

BOHL, J. JGz. Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band. Rotterdam, G.W. van Belle, 1861. Gebonden. XII + 403 + 434 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8697 30.00 x

BOISSEVAIN, Charles. De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt. Amsterdam, De Echo, 1901. Oorspr. omslag. 49 p. - xK 9323 9.00 xx

BOISSEVAIN, Charles. The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime. Amsterdam, Handelsblad, 1900. Oorspr. omslag. 49 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6467 10.00 x

BOITEN, H. Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie. Bergum, 1932. Geniet. 48 p. Ills. Vermeerderd met enkele historische bijzonderheden. xT 5376 8.50 x

[BOKKEL, J.G. ten]. Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek. Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1890. Oorspr. omslag, 48 p. Tweede Tienduizendtal. omslag matig xT 5779 9.00 x

[BOKKEL, J.G. ten]. Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek. L.J. Vermeer, Amsterdam, 1911. Oorspr. omslag, 46 p. 51e tot 55e duizendtal. Stempels van De Dageraad xT 5780 9.00 x

BOLK, Bertus. e.a. Chili, een zwartboek. Bussum, Agathon, z.j. Grote Paperback. 206 p. Ills. Chili, een zwartboek is een bewerking van de oorspronkelijke Duitse uitgave. xH 9172 9.00 x

BOLOGNE, M. De proletarische opstand van 1830 in Belgie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag 87 p. Met een inleiding van Emile Vandervelde. Vertaald door J.W. Matthijsen. xR 7033 12.00 x

BOLOGNE, M. De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem. Leuven, Kritak, 1979. Paperback. 127 p. Ills. - xL 9926 9.00 x

BOMANS, J.B. De Kerkelijke Politiewetten. Hilversum, Paul Brand, 1923. Oorspr. omslag. 93 p. Mr. J.B. Bomans lid Tweede Kamer S.G. Adv.-Proc. te Haarlem. xR 5505 15.00 x

BOMANS, J.B. Het gezinsloon en de groote gezinnen. De Spaarnestad, Haarlem, 1919. Oorspr. omslag 47 p. Mr. J.B. Bomans lid der Tweede Kamer en wethouder te Haarlem. xR 5635 10.00 x

BOMMEL, C.R.A. van. Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs. 's-Gravenhage, A.P. van Langenhuysen, 1841. Oorspr. omslag. 108 p. [Omslag matig]. xT 3771 15.00 x

BON, J.A.M. De Posthoorn. Beschrijving van haar geschiedenis en haar belangrijkste historische kerksieraden. Amsterdam, 1963. Geniet. 27 p. Ills. T.g.v. het honderdjarig bestaan van de parochiekerk op 6 oktober 1963. xR 5516 8.00 x

BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. Kinderen in de crisis. Een woord van protest. Rotterdam, 1934. Oorspr. omslag. [24] p. Geillustreerd door Aug. W. van Gils. xT 5698 10.00 x

BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (red.) e.a. Delftse vrouwen van vroeger. Delftse Vrouwen Raad, 1975. Oorspr. omslag. 220 p. Ills. - xB 3293 7.50 x

BONGER, H. De dichter van het Wilhelmus. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1979. Oorspr. omslag Ills. 46 p. Een kritische beschouwing t.g.v. de zeventigste verjaardag van K.O.G. Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana. xK 6353 7.00 x

BONGER, W.A. Criminalite et Conditions Economiques. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 1905. Ingenaaid, onafgesneden, IX + 751 p. Ook verschenen als proefschrift. xT 7594 50.00 x

BONGER, W.A. Problemen der Demokratie. Een sociologische en psychologische studie. Groningen, P. Noordhoff, 1934. Oorspr. omslag. VI + 175 p. - xT 7373 10.00 x

BONGER, W.A. Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Gebonden S.O. Twee delen. - xR 7428 20.00 x

BONKE, Hans en Katja Bossaers. Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Haarlem, Hoorn, Enkhuizen, 2002. Paperback. 156 p. Ills. - xR 9792 15.00 x

BOOLEN, J.J. en J.C. van der Does. Nederlands vijfjarig verzet. Amsterdam, D.A.V.I.D., 1945. Gebonden. 147 p. Ills. - xR 8574 10.00 x

BOOM, Bart van der. Kees van Geelkerken. De rechterhand van Mussert. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1990. Paperback, Ills., 119 p. - xT 1613 12.00 x

BOOMGAARD, W.H. Tegen Ritueel Slachten. Soest, In eigen beheer, [ca. 1941]. Gebonden. 24 p. - xT 3269 15.00 x

BOOMS, A.S.H. Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1902. Oorspr. omslag. 332 p. - xT 6689 20.00 x

BOON, G.A. Vaderland en Volk. Het anti-semitisme een geestelijke kanker. De N.S.B. een gevaar voor Nederland. Z.p. [1939]. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 6183 15.00 x

BOON, Greta. De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-44. Wommelgem, Den Gulden Engel, 1988. Paperback. 302 p. Ills. - xR 6330 15.00 x

BOON, Jan. Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1950. Gebonden 192 p. - xR 4062 12.00 x

BOON, Jan. Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1950. Oorspr. omslag, 192 p. - xT 3515 10.00 x

BOON, K.G. en P.J.H. Vermeeren. Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Ingenaaid. 72 p. Ills. Oud Delft, een serie historische publicaties over Delft en Delvenaren 2. xL 0851 10.00 x

BOON, Pieter (J.H. Scheps) Sociaal-Democratie en Communisme. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0289 8.00 x

BOOTH, Abram. Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden. 275 p. Ills. + losse bijlage. Rug verkleurd, goed exemplaar. xR 5256 20.00 x

BOOTH, Martin. Opium. A History. Pocket Books, London etc. 1997. Ills. 381 p. - xB 3157 10.00 x

BOREL, Henri. De Chineezen in Nederlandsch-Indie. Amsterdam, L.J. Veen, 1900. Gebonden, 116 p. bandontwerp Wenkebach. band enkele roestvlekjes. xT 1429 75.00 xx

BORGER, A. Macht en Vrijheid! Genootschap Cultuur, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 24 p. - xB 9674 10.00 x

BORGER, Jan. Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar? Rotterdam, Logos, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 2230 8.50 x

BORGESIUS, Drucker, Tydeman, F.J.W. Droin. e.a. Propagandaboek van de Vrijzinnige Concentratie 1913. Z.p. [1913]. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 6513 8.00 x

BORGNET, Ad. De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch. Amsterdam, Frederik Muller, 1852. Gebonden. XIV + 316 p. Met toelichtende en uitbreidende aanteekeningen en bijlagen. xB 9555 60.00 x

BORMS, August. Tien jaar in den Belgische kerker. Regenboog, Antwerpen, [1930]. Oorspr. omslag, Ills., onafgesneden, 356 p. achterzijde omslag ontbreekt xT 4997 20.00 x

BORNEWASSER, J.A. Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1986. Geniet. 40 p. Med. K.N.A.W., afd letterkunde. Nieuwe reeks deel 49, no. 7. xB 0047 7.00 x

BORREN, K.A. Waarom hun God ons is tot spot. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 8 p. op rijm xT 1186 10.00 x

BOS, J.J. De dood der Koningin-Moeder. Leerrede uitgesproken bij de godsdienstoeffening der Hervormde Gemeente te Soest, op den 5den Maart 1865. Ter dankbare nagedachtenis van H.M. Anna Paulowna, geboren Groot Vorstin van Rusland, Koningin-Weduwe der Nederlanden. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1865. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6113 12.50 x

BOSCH KEMPER, J. de. De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1837. Oorspr. kartonnen omslag. XXIV + 376 p. [Rug omgeplakt]. xB 6596 40.00 x

BOSDIJK, J.F. Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849. Haarlem, J.B. van Loghem, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 68 p. Met uitvouwbare litho. - xR 5459 35.00 x

BOSHART, Maud. Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N. (De Waarheid), [1949]. Geniet. 47 p. - xT 5023 15.00 x

BOSSCHER, Ph.M. en W.G. Boven. Ruyteriana. Een bonte verzameling over Michiel Adriaensz de Ruyter. Groningen, Noordelijk Scheepvaartmuseum, 1992. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Ills. Tentoonstelling 4 april t/m 21 juni 1992. xR 2238 8.00 x

BOSWIJK, D. Ouderdoms-Pensioenen in Denemarken en Nieuw-Zeeland. Winschoten, Stoomdruk Oldambt, [1902]. Oorspr. omslag. 44 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6509 8.50 x

BOUCHETTE, Cor. Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent. Stockholm, 1945. plano. 55 x 32 cm. illustratie Charles Gl. Behrens xT 3932 18.00 xx

BOUHLER, Philipp. Adolf Hitler. De Wordingsgeschiedenis van een Volksbeweging. Vertaald door Han Jüngeling. Nenasu, Utrecht, 1942. Oorspr, omslag, Ills., 87 p. - xT 4468 15.00 x

BOUMAN, Hermannus. Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1854. Oorspr. papieren omslag. XII + 46 p. xB 5762 16.00 x

BOUTSEN, P. Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans. Gent, Het Volk, [1957]. Oorspr. omslag, Ills., 47 p. De katholieke kerk in China ten tijde van Mao. - xT 7875 9.00 x

BOUWHUYS, M ten. Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1908-1909. Gebonden. 315 + 313 p. - xB 9552 20.00 x

BOUWMAN, E. De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Geniet. 16 p. - xT 7611 8.50 x

BOUWMAN, E. en H. Sneevliet. Tegen machtswaan en misleiding! De Staking in het Transportbedrijf (14 Februari - 26 April 1920). Rotterdam, Ned. Federatie van Transportarbeiders, 1920. Oorspr. omslag. 88 p. - xT 5887 10.00 x

BOUWMAN, P.J. Structuurcrisis en Nationaal-Socialisme in Nederland. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1935. Ingenaaid. 37 p. - xT 2472 8.50 x

BOUWMEESTER, M.C. In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland. Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 92 p. Illustraties van A. Siegenbeek van Heukelom. xL 8212 7.00 x

BOVEN, M.W. en A.P. van Vliet. Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795. Amsterdam, 1993. Oorspr. omslag. 595-710 p. Ills. - xR 6788 7.50 x

BRAAKSMA, K.W. Ontwapening als eisch Gods! Huizum, 1932. Geniet. 16 p. - xT 6990 7.00 x

BRAAMBEEK, J.H. van. Met dubbele tractie! Een woord tot het Spoor- en Tramwegpersoneel naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6694 8.00 x

BRANDER, Jan. Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen. Vlissingen, Van de Velde, 1957. Geniet. 32 + 8 p. Twee deeltjes. - xT 7187 10.00 x

BRANDI, Karl. Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege. Leipzig, B.G. Teubner, 1900. Einband. VIII + 258 p. Ills. Mit zahlreichen Initialen und Zierleisten. Kopfgoldschnitt. [Library stamp]. xL 4767 15.00 xx

BRANDS, M.C. "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie. Vossiuspers AUP, Amsterdam, 1993. Oorspr. omslag, 35 p. Derde P.C. Hooftlezing uitgesproken op donderdag 9 december 1993 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. xT 3356 7.00 x

BRANDSMA, Titus. Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. Groningen, Ons Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Frisia Catholica nr. II. xB 3128 10.00 x

BRANDSMA, Titus. Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer. Tilburg, W. Bergmans, 1944. Geniet. 23 p. - xT 4749 7.00 x

BRANDSMA, Titus. Het laatste geschrift van Prof. dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Inleiding Brocardus Meijer. Tilburg, W. Bergmans, 1945. Geniet. 21 p. - xT 8029 8.00 x

BRANDSMA, Titus. Mijn cel. Dagorde van een gevangene. Met een korte inleiding van Brocardus Meijer. Tilburg, W. Bergmans, 1944. Geniet. 32 p. - xT 4750 7.00 x

BRANTS, M. Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch. A. Manteau, Brussel, 1943. Oorspr. omslag 111 p. Basis-reeks 17. bibliotheekstempel. xR 4168 9.00 x

BRANTSEN, Vivian Baron. Liever Hottentot den Edelgermaan! Enkele kantteekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande. Doesburg, A. Rutgers, 1945. Oorspr. omslag. 70 p. Met drie losse bijlagen: !: De puntjes op enkel i's. 2: Naschrift Bladzijde 55. 3: Bladzijde 55. xT 7012 12.50 x

BRAUN, Lily. De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes. Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Gedecoreerde linnen band, XIII + 503 p. - xR 7558 18.00 x

BRAUN, Lily. De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes. H.A. Wakker & Co., z.j. 2e druk, Gedecoreerde linnen band, XIII + 503 p. - xT 2646 18.00 xx

BRAUNTHAL, Alfred. Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 48 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5850 10.00 x

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 15 p. Omslag: MB [=Meijer Bleekrode]. xT 2804 18.00 xx

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., 1930. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6195 8.00 xx

BREDERO, A.H. Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester. VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag, 28 p. Afscheidscollege gegeven bij zijn aftreden als gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Middeleeuwen aan de faculteit der letteren van de Vrije Universiteit op donderdag 16 oktober 1986. xT 4662 9.00 x

BREEDVELD, Willem & John Jansen van Galen. Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman. Utrecht, Scheffers, 1996. Paperback. 272 p. Ills. - xB 4141 10.00 x

BREEJEN, A den. e.a. De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.). Monnickendam, Nimo, 1961. Geniet. 24 p. - xR 7462 10.00 x

BREGSTEIN, Philo. Op zoek naar Joods Amsterdam. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Paperback. 77 p. Ills. - xR 8600 7.50 x

BREMMER, Jan / Cees Bakhuizen e.a. Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga. Utrecht, 1990. Oorspr. omslag. 106 p. Utrechtse Hiistorische Cahiers jrg. 11. 1990. nr. 1/2. xB 2628 7.50 x

BRENDEL, C.J. Doetinchem in de frontlijn. Zutphen, A.J. Raspe, 1945. Geniet. 16 p. - xR 5901 8.00 x

BREPOELS, Jaak. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980 Leuven, Kritak, 1981. Ingenaaid. 356 p. Ills. - xT 8071 20.00 x

BRETELER, G. 9 Augustus 1944 - Vught - 9 augustus 1946. In memoriam. Deventer, Overeem, 1946. Gebonden. 40 p. Geillustreerd - xT 7326 10.00 x

BREUER, J.H. Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood? Heerlen/Maastricht, Winants/L. Crouzen, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8783 10.00 x

BRIAND, Aristide. De Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Amsterdam, L. de Boer, 1899. Geniet. 22 p. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden 3-8 Dec. 1899. xT 5235 10.00 x

BRILL, Paul. (red.). Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle. Amsterdam, Meulenhoff, 1995. Paperback. 158 p. E 1466. Met bijdragen van Henri Beunders, Paul Brill, Kees Fens, Nicolaas Matsier, Piet de Rooy, Martin Sommer en Wim Wennekes. xB 8109 10.00 x

BRINK, Jan ten. Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en uitg. Mij., [1897]. Ingenaaid. 138 + 146 p. - xB 7748 30.00 x

BRINK, M. v.d. De Vrijdenker en de problemen van deze tijd. Amsterdam, De Dageraad, [1945]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 1210 8.00 x

BROBY-JOHANSEN, R. Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy. Tilburg, 1961. Half leer. 42 p. Ills. Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen. Omslag wollen AaBe-ruit. T.g.v. het 150-jarig bestaan. xH 2747 80.00 x

BROCHURE. Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving. 's-Gravenhage, Surinaamsch Handelskantoor, z.j. Oorspr. omslag. 27 p. + kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 8976 15.00 x

BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919. Z.p. 1919. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6465 8.50 x

BROECK, L.B. de. Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5. Brussel, 1953, Oorspr. omslag. 82 p. + maps. Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut Verhandelingen Boek XXVI, afl. 3. bibliotheekstempeltje, goed exemplaar. xL 7458 20.00 x

BROEDELET, Joh. W. De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol. 's Hage, Johannes Morks, 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6952 15.00 x

BROEK Ap van den. Zwijgt niet! Zuilen, 1952. Geniet. 38 p. Met portret. Ik getuigde voor de Vrede en werd geroyeerd als voorzitter van de Christelijke Metaalbewerkersbond C.N.V. afdeling Utrecht. xT 6971 8.00 x

BROEKHUIS, Hub. De Amsterdamse makelaar. Bussum, c.A.J. van Dishoeck, 1965. Oorspr. omslag. 69 p. Illustraties: Guus Boissevain. - xR 7572 7.50 x

BROERE. Beschouwing der Geschiedenis. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 12 [Omslag licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8623 10.00 x

BROERE, C. Een bezadigd woord aan mijne welgezinde protestantsche landgenooten, ter gelegenheid der R.K. Kerkregeling. 's-Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuysen, 1853. 2e druk. Gebonden. 76 p. [Pagina 75-76 in handschrift]. Meegebonden: De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer. Toegelicht, door C. Broere te Velzen. 's-Gravenhage, J.W. ten Hagen, 1840. 62 p. xB 2599 25.00 x

BROERSMA, R. Atjeh als land voor handel en bedrijf. Cohen, Utrecht, 1925. Oorspr omslag Ills. 128 p. Opstellen eerder verschenen in De Locomotief 1923. xR 3459 22.00 x

BROM, Gerard. Alfons Ariens. Utrecht, Het Spectrum, 1950. 2e druk. Gebonden S.O. 697 p. Ills. Nieuwe uitgaaf, met een voorwoord van zijne eminentie Johannes Kardinaal de Jong. xB 1825 20.00 x

BROM, Gerard. Alfons Ariëns. Twee delen. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1941. Gebonden. XV + 631 + 741 p. Ills. Rug verkleurd. xH 2287 34.00 x

BROM, Gerard. De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907. Van Moorsel & Van den Boogaart, Helmond, 1909. Gebonden, Ills., 207 p. - xT 4272 10.00 x

BROM, Gisbert. Archivalia in Italie. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, eertste stuk en tweede stuk: Rome. Vaticaansch archief. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908-1911. Gebonden. XXX + 1116 + XIV + 548 p. Drie delen. Rijks Geschiedkundige Publicatien nr. 2, 6, 9. [Klein bibliotheekstempeltje op titelpagina, vlek op voorplat deel I] . xB 7095 50.00 x

BROMMERT JR., J. Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger. Uitgeest, A.W. van der Hoek, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7626 8.00 x

BRONGERSMA, E. Personalistisch socialisme naar katholiek inzicht. Amsterdam, De Katholieke Werkgemeenschap van de Partij van de Arbeid, [1945]. Geniet. 33 p. - xT 6526 8.00 x

BROOD, P / P. Nieuwland en L. Zoodsma. (red.). Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Gebonden S.O. XIII + 735 p. Ills. Thesaurus 6. xB 4413 50.00 x

BROOSHOOFT, P. Academische dissolving-views. Leiden, A.W. Sijthoff, 1878. Gebonden. VII + 400 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 9957 40.00 x

BROUNS, Theo. Theo Brouns. Boekengilde Brederode, Brussel, 1951. Gebonden Ills. 240 p. Bevat inleiding door A. Augusteynen, Dagboek Theo Brouns, Laatste brieven, Getuigenissen. xR 2126 40.00 x

BROUWER, J. De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1938. Gebonden S.O. 206 p. Ills. Patria reeks XIII. xR 5239 8.00 x

BROUWER, J. De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen. Hilversum, Paul Brand, 1936. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 7450 12.50 x

BROUWER, J. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden S.O. 237 p. Met portret. bibliotheekstempeltje, goed exemplaar. xL 5261 10.00 x

BROUWER, J. Spaansche aspecten en perspectieven. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. Gebonden. 290 p. Ills. - xK 9800 10.00 x

BROUWER, K.J. Levensverzakelijking. Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1921. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 5590 12.50 x

BROUWER, Klaas Johan. De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek. H.H. Kok Bzn., Zwolle, 1918. Oorspr. omslag 144 p. + stellingen. Proefschrift Rijks-Universiteit Utrecht xR 3496 25.00 x

BROUWER, P. Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 4856 10.00 x

BROUWER, W. William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties. Amsterdam, L.J. Veen, [1899]. Gebonden. 148 p. Beroemde mannen 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 4590 13.50 x

BROUWERS, J.W. Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer op zijn: Heiligerlee en de Ultramontaansche Kritiek. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1868. Oorspr. omslag. 19 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4847 10.00 x

BROUWERS, J.W. Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888. Amsterdam, 1889. Geniet. 42 p. Overdruk uit: De Amstelbode. xR 5603 10.00 x

BROUWERS, Jan Willem. Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1864. Oorspr. omslag. 55 p. Een woord gesproken in 'Regt voor Allen' te Amsterdam. xR 4571 12.00 x

BROUWERS, L. Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Eerste deel. Brussel, UNIAPAC-Belgie/Verbond van Kristelijke Werkgevers, 1974. Gebonden. 517 p. Los deel. - xR 3659 10.00 x

BRUGGEN, NIC VAN. Matrakkensabbat. Brugge, De Galge, 1967. Oorspr. omslag. 168 p. Galgeboekje 15. xT 0677 10.00 x

BRUGMANS, G. Onder de loupe van het buitenland. Baarn, Hollandia drukkerij, 1929. Ingenaaid. 292 p. Met illustraties naar oude prenten. Roest vlekjes. xL 0425 13.50 x

BRUGMANS, H. Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1938. Oorspr. omslag. 113 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 4674 10.00 x

BRUGMANS, H. Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen. Het Spectrum Utrechts 1972-1973. Tweede herziene en bijgewerkte druk door I.J. Brugmans. Gebonden Ills. 1860 p. mooie set xL 4279 60.00 x

BRUIN, Ger. Op Socialisten sluit de rijen! Minerva, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag Ills. 192 p. een overzicht in afbeeldingen xR 0506 9.00 x

BRUIN, J. de. De Musschen en hun Clubhuis. 's-Gravenhage, Clubhuis De Musschen, 1939. Oorspr. omslag. 100 p. Uitgave van de Vereeniging voor de Haagsche Jeugd. xT 7058 8.00 x

BRUIN, J. de en G. Puchinger (ed.). Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger. Franeker, T. Wever, 1985. Gebonden S.O. 640 p. Ills. - xB 4526 15.00 x

BRUIN, Jan en Jan van der Werff. Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945. Van Reemst, Houten, 1998. Gebonden, Ills., 156 p. - xR 7461 17.00 x

BRUIN, P. de. Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten., Den Haag, Uitg. Mij. HAGA, 1945. Geniet. 56p. - xT 8087 8.50 x

BRUINING, P. Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1899. Oorspr. omslag. XII + 66 p. - xT 5846 10.00 x

BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot. Amsterdam, Calvinistische Juristen Vereeniging, 1935. Oorspr. omslagen 35 + 14 p. Twee deeltjes. Calvinistische Juristen Vereeniging. xT 7957 15.00 x

BRUINTJES, Geert. Socialisme in Groningen 1881-1894. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback 151 p. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 6. (Reeks van het IISG). xR 4086 8.00 x

BRUMMELKAMP, A. De Antirevolutionaire Partij. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 29 p. Onze Politieke Partijen nr. 3. xT 0361 8.00 x

BRUMSTEEDE, E. Jappenspiegel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Gebonden [26] p. Ills. - xB 3047 20.00 xx

BRUNING, Heinrich. Zwei Jahre am Steuer des Reichs. Reden aus Brunings Kanzlerzeit. Koln, Verlag Kolner Gorreshaus, 1932. Geniet. 63 p. - xT 4907 10.00 x

BRUNING, Henri. Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1940. 2e druk Oorspr. omslag 36 p. - xB 8909 9.00 x

BRUNOTT, Loes e.a. (voorw.). Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub. Rotterdam, Rooie Vrouwen/Rotterdamse Kunststichting, 1980. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 4876 8.50 x

BRUSSE, M.J. Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, [1908]. Oorspr. omslag. 63 p. - xB 7623 40.00 x

BRUYNE, Arthur de. Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist. Wilrijk, Oranje, 1967. Paperback. 507 p. Ills. Bibliotheca Belgica 1. xT 3384 12.00 x

BRUYNE, Arthur de. "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert. De Panne, Vlaamse Vrienden van de Westhoek, 1968. Oorspr. bedrukt omslag 166 p. Herwerking van de artikelenreeks van E. de V. uit het dossier van 't Pallieterke. West-Pocket 2-3. xR 3975 12.00 x

BRUYNSEELS, Aug. De Belgen als Slaven weggevoerd. Leiden, Futura, [1916]. 4e vermeerderde uitgave. Oorspr. omslag. 51 p. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften van Kardinaal Mercier aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties. xR 3635 15.00 x

BRYCE. De laatste akte in België's wereldtragedie:
het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.". Darling & Son, London, 1917. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4016 8.00 x

BUCHAN, James. Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld. Nieuwezijds Amsterdam 1998. Gebonden S.O. 368 p. - xH 5889 16.00 x

BUCHNER, L. Leven en Gezondheid. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1895]. gebonden. 148 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie VI, nr. 12. xR 9730 10.00 x

BUHRMANN, Frans. Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau. Amsterdam, F.C. Buhrmann, 1874. Ingenaaid. 112 p. - xR 4578 15.00 x

BUIJTENEN, M.P. van. De betekenis van de archieven voor de locale en regionale geschiedenis in Friesland. Z.p. [1960]. Geniet. 18 p. Frisia Catholica nr 21. xR 5652 8.00 x

BUIJTENEN, M.P. van. Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel. [Leeuwarden], 1948. Oorspr. omslag. 99 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5082 10.00 x

BUITENRUST HETTEMA, F. Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen. Leiden, E.J. Brill, 1887-1890. Ingenaaid. VIII + 102 + VIII + 104 + VIII + 102 p. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 6800 25.00 x

BULTE, Marcel e.a. Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998. Schuyt & Co, Haarlem, 1998. Gebonden, Ills., XXXII + 379 p. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden / Een Haarlemse drukkerij op de drempel van de 21ste eeuw. Fraaie productie xT 1828 18.00 x

BUNGE, Louis van. Scheveningen. Met een voorwoord van A. den Doolaard. Illustraties Auke Sevenster. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 32 p. - xR 8401 10.00 x

BUNGE, LOUIS VAN. Scheveningen. Voorwoord A. den Doolaard. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 32 p. Ills. Illustraties Auke Sevenster. xT 0260 8.50 x

BUNING, Lammert. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888. Assen, Van Gorcum & Comp., 1966. Gebonden, S.O., 297 p. Verscheen ook als proefschrift op 7 oktober 1966 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 8391 10.00 x

BURCKHARDT, Jacob. Die Kultur der Renaissance in Italien. Koln, Atlas Verlag, z.j. Einband. 400 p. Ungekurzte Ausgabe. xL 1848 10.00 x

BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek. Den Haag, Slaet op den Trommele, 1945. Geniet. 26 p. - xT 7356 8.00 x

BURG, G. van den. Regeering, regeer. Amsterdam, 1938. Geniet. 16 p. - xT 7732 9.00 x

BURGER, H. De Nederlandsch-Belgische betrekkingen. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij vh Ellerman Harms & Co., 1932. Geniet. 15 p. - xR 6730 7.00 x

BURGER, H. Geestelijke nood in Vlaanderen. Amsterdam, Ellerman, Harms & Co., 1934. Oorspr. omslag Geniet. 24 p. - xR 3648 9.00 x

BURGER, H. Het Nederlandsche Schaap. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. Een verdwaasd volk moet het opschrift zijn van het geschiedkundig hoofdstuk, waarin het tractaat met Belgie wordt behandeld. xT 5836 8.50 x

BURGER, J.A. Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt. Amsterdam, Vrij Nederland, [ca. 1943]. Geniet. 12 p. - xT 6569 8.00 x

BURGER, Jan Erik. Linkse frontvorming - Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918. Amsterdam, Van Gennep, 1983. Paperback 167 p. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 12. (Reeks van het IISG). xR 4085 8.00 x

BURIKS, A. Sovjet-wetten: delen: I: Russisch wetboek van den arbeid. II: Wetboek betrekkelijk akten van den burgerlijken stand, huwelijks- en familierecht en voogdij. In het Nederlandsch vertaald door A. Buriks en G. Buriks-v. L. v.d. H., naar de officieele uitgave, te Petrograd gedrukt ter Landsdrukkerij 1919. Amsterdam, De Nieuwe Amsterdammer, 1920. Oorspr. omslag. 32 + 55 p. Twee delen. Volks-Kommissariaat van Justitie. xT 3629 10.00 x

BURKE, James. Connections. London, Macmillan, 1978. Bound. 304 p. Ills. - xH 5284 16.00 x

BUSCH, Josef Zum. Bemerkingen naar aanleiding van Dr. Zum Busch laatsten brief. Baarn, Jos Goudswaard, 1917. Oorspr. omslag. 15 p. De brief van Zum Busch werd gepubliceerd in de Deutsche Medizinische Wochenschrift van 27 juli 1916. Onderwerp: slechte behandeling van Duitse gevangenen door Engeland. xT 6565 8.00 x

BUSKES, J.J. C.D.U en S.D.A.P. Amsterdam, Christ. Democratische Unie, 1932. Geniet. 32 p. - xT 3366 8.50 x

BUSKES, J.J. Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom. Rotterdam, D.H. Langevoort, [1929]. Geniet. 35 p. Brandende vragen en actueele onderwerpen bezien in het licht van onze tijd. xR 4693 8.00 x

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, [1934]. Geniet. 16 p. Ills. - xT 5490 8.50 x

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk, Geniet. 16 p. Ills. - xT 5621 6.00 x

BUSKES, J.J. Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Sociaal-Democratisch Centrum, 1947. Geniet. 15 p. Inleiding gehouden op de vergadering van het Sociaal-Democratisch Centrum te Utrecht op 9 Maart 1947. xR 7361 6.00 x

BUSKES Jr., J.J. Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer). Dokkum, J. Kamminga, [1930]. Geniet. 16 p. Losse bijlage: Wat wil de Christelijke-Democratische Unie. - xT 6930 10.00 x

BUSKES Jr., J.J. Daar staat geschreven. Ammerstol. Ver. Kerk en Vrede, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Vlugschrift No. 4 xT 6976 8.50 x

BUSKES Jr., J.J. en G.J. Heering. Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen van.... Utrecht, J. Bijleveld, 1939. Geniet. 29 p. - xT 6929 9.00 x

BUTER, Adriaan. Een nuttig man. Thomas Ainsworth te Goor (1833-1837). Archief Algemene Ver. Twente, 1957. Oorspr. omslag 60 p. Ills. Uit het land van de Regge. xR 8516 8.00 x

BUTTINGHA WICHERS, J. van. Schaatsenrijden. W. Cremer, 's-Gravenhage, 1888. Gebonden, Ills., 336 p. Band kundig hersteld. Voorin een zeer grote uitvouwbare plaat, verder 93 figuren in de tekst en 18 platen waarvan enkele uitvouwbaar. xT 6757 150.00 x

BUYS DE GRAAF, A. Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1858. 2e druk. Gebonden half linnen. 38 p. Voor Rekening van den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xB 2562 10.00 x

BUYS, F. Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland. Masreeuw & Bouten, Amsterdam, 1902. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Rapp. No. 15 xR 3492 10.00 x

BYLEVELD, H. van. Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden. Antwerpen, De Sikkel, 1941. Or. omslag. 166 p. - xK 9297 9.00 x

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Gebonden. 736 p. - xT 6543 30.00 x

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Oorspr. omslag, 736 p. - xT 7315 25.00 x

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen. Van Gennep, Amsteram, 1976. Oorspr. omslag 809 p. - xB 9631 20.00 x

BYMHOLT, B. Onderwijzers-werkeloosheid. Gedrukt voor rekening van den schrijver, Veendam, 1888. Oorspr. omslag, 20 p. omslag hersteld xT 6324 8.00 x

BYVANCK, A.W. Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden. Assen, Van Gorcum & Comp., 1954. Gebonden. 285 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 6974 15.00 x

BYVANCK, W.G.C. Bataafsch verleden (Dorus' droefheid). Zutphen, W.J. Thieme, 1917. Oorspr. omslag, 250 p. Vaderlandsche geschiedenissen op den overgang der 18e eeuw. enkele roestvlekjes. xT 2109 10.00 x

BYVANCK, W.G.C. Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. Gebonden. XI + 464 p. - xL 2687 15.00 x

BYVANCK, W.G.C. Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. Ingenaaid. XI + 464 p. - xR 0205 15.00 x

C.P.N. 4 November 1956. Een waar verhaal over de straatterreur tegen de C.P.N. Amsterdam, C.P.N., [1957]. Geniet. 21 p. Ills. - xT 4306 8.00 x

C.P.N. De Watersnood. Amsterdam, Uitgave der C.P.N., 1953. Geniet. 29 p. - xT 8032 8.50 x

C.P.N. Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid). Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1947. Oorspr. omslag. [1e jaargang 1947]. - xT 7820 15.00 x

C.P.N. Hongarije de feiten. Amsterdam, C.P.N., [1957]. Geniet. 22 p. Ills. - xT 4305 8.00 x

C.P.N. Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N., 1949. Geniet. 24 p. - xT 4307 8.00 x

C.P.-S. [=C. Pothuis-Smit]. De werkelijkheid in beeld gebracht. Inventaris onderzoek der S.D.A.P. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7627 9.00 x

CAENEGHEM, Pol van (inl.). Belgikske nikske? Nederland een! Antwerpen, Were Di, 1968. Geniet. 44 p. Ills. R. van Hulse: De slechte Belgische oneindigheid. Dries Bogaert: Van Nederlandse eenheid tot Belgische muiterij. Ward Hermans: Franse cultuurpolitiek. Jos Dierickx: De grondslagen van de Nederlandse volkseenheid. Jan Daelman: Jeugd. xR 6907 15.00 x

CALISCH, S.M.N. Een Zesdaagsch Internationaal Debat. Wat er in de eerste Septemberweek van dit jaar in de Haagsche Lombardstraat voorviel. J.P. Revers, Dordrecht, 1872. Gebonden 87 p. Verslag van de Haagsche Internationale. xR 0649 60.00 x

CAMPEN, S.R. van. Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1875. Oorspr. omslag. 24 + 24 p. Tweetalig Engels-Nederlands. xT 3319 15.00 x

CAMPENHOUT, Frans van. Lexicon van de Daensistische Beweging. Gent, KOJ, 1993. Large Paperback. 224 p. Illustraties. - xT 0931 20.00 x

CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. e.a. (eds.). Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker. Amsterdam, Van Gennep, 1985. Paperback 239 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr.16. (Reeks van het IISG). xR 4091 9.00 x

CAMPFENS, M. / VOERMAN, Gerrit. Archieven van de Rode Familie. Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1994. Paperback 168 p. Ills. Uitgegeven i.s.m. de Wiarda Beckman Stichting en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. xR 4114 9.00 x

CANES, S.G. De kinderwetten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Oorspr. omslag. 50 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, no. 69. xT 4648 10.00 x

CANNEGIETER, T. Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. Geniet. 31 p. Overgedrukt uit het Nieuw Theologisch Tijdschrift, April 1921. xR 5599 8.00 x

CANNEGIETER, T. Van Modern tot Rooms? Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1920. Geniet. 28 p. Overgedrukt uit het Nieuw Theologisch Tijdschrift, October 1920. xR 5600 8.00 x

CAPART, Jean. Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere. Gent, G. de Graeve, 1940. Ingenaaid. 132 p. Ills. - xL 7781 10.00 x

CAPELLE, H. van & A.P. BOVENKAMP. De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum. Verba Hoevelaken 1994. Grote Paperback Ills. 204 p. - xL 1967 15.00 x

CARANSA, Ab. Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941. Tuindorp [Haarlem 1990]. Gebonden Ills. S.O. 51 p. - xL 6656 24.00 x

CARMIGGELT, S./A. van Duinkerken/J.W.F. Werumeus Buning e.a. Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift. Baarn, De Boekerij, 1958. Ingenaaid. 211 p. Ills. In opdracht van de N.V. Ver. Tabaksindustrieen Mignot & De Block te Eindhoven. T.g.v. het 100-jarig bestaan 1858-1958. xK 9973 10.00 x

CARPENTER, Edward. De vrouw en hare plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode]. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, onafgesneden, 60 p. - xT 6205 12.00 x

CARPENTER, Edward. Het huwelijk en zijn plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode]. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 71 p. - xT 6204 12.00 x

CARPENTER, Edward. Het huwelijk in de vrije maatschappij. Vrij bewerkt naar het Engelsch. W.B. Moransard, Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag, onafgesneden, 12 p. + adv - xT 6212 12.00 x

CARPENTIER ALTING, A.S. Tegengift. Open Brief aan Jan Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1885. Oorspr. omslag. 58 p. Met opdracht van den schrijver. xT 2106 10.00 x

CARSON, Sir Edward. De oorlog tegen Duitsche Duikbooten. London, [1917]. Oorspr. omslag. 16 p. Over het succes der Britsche Marine. xT 6397 8.00 x

CARTON de WIART, Henry (inl.). De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaring (Havre 29-10-1916). [Parijs, Drukkerij Berger-Levrault, 1917]. Oorspr. bedrukt omslag, onopengesneden, Ills., XVIII + 103 p. met 16 platen xT 5406 35.00 x

CASPARIE, W.R. / H. Lampe / J.B.H. Westerman. Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932. Sneek, 1932. Oorspr. omslag. 153 p. Uitgegeven bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van den Frieschen Bond 1932. [bibliotheekstempeltje]. xT 4786 12.50 x

CASSIUS. Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1946. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 6760 9.00 x

CASTELNAU, Jacques. Le Club de Jacobins 1789-1795. Paris, Hachette, 1948. Broch. 255 p. - xT 2708 12.50 x

CASTRO, D.H. de. De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag. 143 p. Ills. T.g.v. het 275-jarig bestaan dezer Synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door J. Meijer Bibliothecaris van 'Ts Haim'. xR 5172 15.00 x

CATALOGUS. De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838). Rijksmuseum Amsterdam 1987. Gebonden Oblong S.O. Ills. 271 p. Essaybundel/catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam in 1987. xL 0560 50.00 xx

CATALOGUS. Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg. Hasselt, Provinciaal Museum, 1948. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Tentoonstelling 29 augustus - 12 september 1948. xT 5135 15.00 x

CATALOGUS. Pompeii. 26 september 1973 tot 13 januari 1974. Haags Gemeentemuseum, 1973. Oorspr. omslag Ills. 270 p. 353 items xR 3323 9.00 x

CATALOGUS. Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919. Amsterdam, Museum Fodor, 1959. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 9215 8.00 x

CATALOGUS. Vrouwen op de bres. Drie kunstenaressen rond 1900. Den Haag, Haags Gemeentemuseum, 1980. Geniet. 32 p. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Gemeentemuseum van Den Haag 14 maart 1980 t/m 31 december 1980. Inhoud: Susanne Robertson. Anna Maria van Gogh-Kaulbach. Catharina van Rennes. xB 6097 8.50 x

CATE, C.L. ten. Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975. Paperback. 228 p. Ills. - xM 6329 11.50 x

CATHREIN, Victor. Het vrouwenvraagstuk. Leiden, Futura, 1907. Gebonden. 194 p. - xT 2477 10.00 x

CAU, J.P. Armenzorg en volksverzekering. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1905. Oorspr. omslag. 77 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5639 8.50 x

CAUMONT LA FORCE, de. L'Architresorier Lebrun. Gouverneur de la Hollande. Paris, Plon-Nourrit et Cie., 1907. Broche. V + 378 p. Avec un portrait en heliogravure. xT 2038 25.00 x

CELEN, Vital. Het Nederlands te Duinkerke voor de eeuwen heen. Oudenaarde/Antwerpen, Sanderus/Vlaamse Toeristenbond, 1951. Gebonden. 84 p. Ills. Gesigneerd door de auteur en genummerd 298. xT 2710 12.00 x

CETON, J.C. School en Kind in Sowjet Rusland. Amsterdam, Communistische Partij in Nederland, 1921. Gebonden. 84 p. Met 8 illustraties. - xR 9734 20.00 x

CETON, J.C. Sociaal-Democratie en Onderwijs. Amsterdam, J.C. Ceton, 1914. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 6659 10.00 x

CHAMBRY, Rene. De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 26 p. onopengesneden - xR 4020 20.00 x

CHANCEL, Jules. Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914. Amsterdam, Algemene Uitgevers Mij., [1918]. Gebonden. 343 p. Ills. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch. [Band gebruikssporen]. xR 2454 15.00 x

CHANNING, W.E. Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan. Groningen, J.B. Wolters, 1850-1851. Gebonden. XX + 157 + 248 p. Twee delen in een band. Knipje uit schutblad. xB 7819 25.00 x

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Daniel. Openbare brief van D. Chantepie de la Saussaye aan J.H. Scholten. N.a.v. de voorrede van den derden druk van 'De leer der Hervormde Kerk' enz. door laatstgenoemden. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. papieren omslag. IV + 104 p. Overgedrukt uit het Maandschrift Ernst en Vrede, 1855. xB 8022 15.00 x

CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, G. Rijnders, 1909. 4e druk. Ingenaaid. 223 p. Met een uitklapbare plaat: Tafel van den astrologischen hemel der Ouden. - xR 4579 18.00 x

CHESTERON, G.K. Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 5281 10.00 x

CHESTERTON, G.K. Berlijnsche Barbaarschheid. In het Nederlandsch vertolkt door W. de Veer. Thomas Nelson & Sons, London etc., [ca. 1915]. Oorspr. omslag, 39 p. bibliotheekstempeltje xT 6515 10.00 x

CHEYNEY, Edward P. Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. 1927. Gebonden. 520 p. Ills. Vertaald door J. Bunge-Hanf. xK 7825 8.00 x

CHLEDOWSKI, Casimir V. Rom die Menschen des Barock. Munchen, Georg Muller. 1921. Half leer. Gebonden. 549 p. Ills. - xH 7637 25.00 x

CHOTIN, J.B. & L.V. Raoul. Ode a Son Altesse Royale le Prince d'Orange, sur la naissance de son auguste fils. Tournay, D. Casterman, 1817. Cahiersteek. 13 p. Tekst: Latijn/Frans. xR 6708 15.00 x

CHOUFOUR, H.K. en W. de Keizer. (samenst.). 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter Haarlem, Druk Boom-Ruygrok N.V., [1945]. Oorspr. omslag. 77 p. Met zwart/wit foto's. Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, Bloemendaal. Bureau Voedselvoorziening. xT 3892 12.00 x

CHRETIEN, J.F. Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.) Amsterdam, [Van Rossum], 1895. Oorspr. omslag. 76 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6860 15.00 x

CHRISTEMEIJER, J.B. Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging. Acht verhalen. A.W. Sijthoff, Leiden, [1873]. 5e druk, Particuliere band, half leer, 206 p. De interessantste tooneelen uit de lijfstraffelijke rechtspleging van den ouderen en nieuweren tijd. Tweede deel. xT 6317 30.00 x

CHRISTEMEIJER, J.B. Bij een avond-bezoek op 18 Junij van het slagveld van Waterloo. Dichterlijke herinnering, met geschied- en letterkundige aanteekeningen door J.B. Christemeijer. Utrecht, Kemink en Zoon, 1865. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 3326 15.00 x

CITRINE, Walter. The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine. London, Labour Publications Department, [ca. 1936]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7077 10.00 x

CLAES, Fr. & Captain Wood. The Battle of Antwerp. "City of Sudden Death". De Sleutel, Antwerp, 1945. Orig wrappers, 48 p. + black/white photos illustrations. over de V-1 en V-2 aanvallen op Antwerpen xT 1847 20.00 x

CLAES-VAN HAEGENDOREN, Mieke. 25 jaar Belgisch Socialisme. Evolutie van de verhouding van de Belgische Werkliedenpartij tot de parlementaire democratie in Belgie van 1914 tot 1940. Amtwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitg., 1967. Paperback. 509 p. Individu en samenleving bibliotheek voor gedragwetenschappen. xR 6331 17.50 x

CLARK, G.N. Holland and the war. Oxford, The Clarendon Press, 1941. Geniet. 32 p. Oxford pamphlets on world affairs nr 43. xR 5791 8.00 x

CLARK, G.N. Holland and the war. Oxford, The Clarendon Press, 1941. 2e druk. Geniet. 32 p. Oxford pamphlets on world affairs nr 49. xR 5792 8.00 x

CLERCK, Karel de / Bie de Graeve / Frank Simon. Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940). Tielt, Lannoo, 1984. Oorspr. omslag. 200 p. Ills. - xT 0867 15.00 x

CLERCQ, C. de. Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461. Utrechts, Het Spectrum, 1949. Gebonden S.O. 165 p. Met uitklapbare plaat. [bibliotheekstempeltje]. xL 5960 9.00 x

CLERCQ, G. de. Amsterdam tijdens de hongerperiode. Amsterdam, Wed. G. van Soest, 1945. Geniet. 58 p. - xT 4942 8.00 x

CLIMAX. Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis. ['s-Gravenhage], 1890. Oorspr. omslag 26 p. - xR 0688 10.00 x

CNEUDT, Richard de. De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel. Brussel, A. Hessens, 1918. Oorspr. omslag. 276 p. - xR 3638 12.00 x

COBBENHAGEN, M.J.H. De verdeling van het maatschappelijk inkomen. Probleemstelling en grondslagen der verdelingsleer. Voorwoord S. Stokman. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond in Nederland, [1937]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0487 8.00 x

COBBENHAGEN, M.J.H. Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond in Nederland, [1934]. Geniet. 32 p. - xT 4014 8.00 x

COCK, A. de & Herman Teirlinck. Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen. Gent, A. Siffer, 1902-1908. Herbonden. 8 delen. Deel I: Inleiding; Loopspelen; Springspelen. Deel II: Dansspelen. Deel III: Werpspelen; Vingen- Hand- en Vistspelletjes. Deel IV: Ambachtspelen; Raadspen; Schommelspelen. Deel V: Marbelspelen; Topspelen; Kinderspeeltuig. Deel VI: Kind en Natuur. Deel VII: Kind en Kalender; Kind en School; Kind en Muziek. Deel VIII: Tergspelletjes; Voor- en Naspel; Varia. [Herbonden met behoud van oorspr. omslag]. xB 4385 1000.00 x

COCK, J. de. Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. Geboden. 69 p. - xR 6533 10.00 x

COELHO, Maurice Bernard. Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven. 's-Gravenhage, Confidentia, [1935]. Geniet. 16 p. De Waarheid. xT 5363 20.00 x

COENDERS, A. Van partij-communist tot vrij-communist. Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, Almelo, 1923. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0448 9.00 x

COGNASSO, Francesco. Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day. Turin, Officine di Villar Perosa, 1970. Bound dust jacket. 397 p. Ills. - xL 6263 16.00 x

[COHEN]. Het Troelstra-oord. Beekbergen, 1926. Oorspr. omslag, Ills., 19 p. Uitgegeven t.g.v.d. eerste steenlegging van het Troelstra-Oord op den Vrijenberg te Beekbergen op 19 october 1926. Vormgeving Fre Cohen. xT 2244 8.00 x

[COHEN] Socialistische liederenbundel. Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Van Dam/Van Praag 53. 19 liederen met muzieknotatie. xT 7966 10.00 xx

[COHEN] BOER, K. de. De Cooperatie, haar ontstaan, groei en ontwikkeling. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 28 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 2. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5356 15.00 x

[COHEN] ENGELHARDT, Viktor. e.a. Op de kentering der tijden. Vijf opstellen. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1925. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag Fre Cohen. Inleiding Koos Vorrink.Van Dam/Van Praag 112. xR 6257 15.00 x

[COHEN, Fre] SCHONLANK, Bruno. Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 20 p. Boekverzorging Fre Cohen. xR 5835 10.00 x

[COHEN, Fre] VOS, Marie W. Reikt de handen! Een Mei-koor. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1931. 2e druk Oorspr. omslag 16 p. Boekverzorging Fre Cohen. xR 5833 10.00 x

[COHEN] HEIDE, Mien van der. Aan de jonge werksters! Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, [1924]. Oorspr. omslag, 16 p. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 108. xT 2533 15.00 x

COHEN, I.B. Oppenheimer's kolonisatie-idee. Een pleidooi voor Gemeenschappelijk Grondbezit. P. Noordhoff, Groningen, [1903]. Oorspr. omslag, 64 p. - xR 7168 15.00 x

COHEN, J.W.B. De boosaardige geesten in het luchtruim. Evangelieprediking over Ephese 6 : 12 (Leidsche vertaling) n.a.v. de luchtbeschermingsoefeningen. Uitgesproken in de Groote Kerk te Dokkum op 8 maart 1936. Dokkum, J. Kamminga,1936. vierde duizendtal. Oorspr. omslag. 16 p. In beslag genomen preek, op 14 Maart door de Officier van Justitie vrijgegeven. xT 4628 10.00 x

[COHEN] JONG, A.M. de (inleiding). Bloemlezing van revolutionaire poezie. Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen, Amsterdam, 1923. Oorspr. omslag, 111 p. Omslag Fre Cohen. Jeugdbibliotheek deel 3. Van Dam/Van Praag 58. xT 2540 15.00 x

[COHEN] KETNER, C.H. Geestelijke stroomingen in onze tijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 24 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 6. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5359 15.00 x

[COHEN]. KOOS VORRINK. De Wilde Roos I: A.M. de Jong: De Arbeider en het Boek. 2: K. de Boer: De Cooperatie haar ontstaan, groei en ontwikkeling. 3: C. Lammers: Hoe het groeide. 4: Henk van Laar: De natuur in. 5: W. van der Sluis: Een en ander over het landbouwvraagstuk. 6: C.H. Ketner: Geestelijke stroomingen in onzen tijd. 7: C. Pothuis-Smit: De vrouw in het maatschappelijk leven. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum. 9-10-11: C. Werkhoven en Tj. Swierstra: Hoe het groeide. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927-1930. Oorspr. omslag. 11 deeltjes. De Wilde Roos. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. Omslagontwerp: Fre Cohen. xT 5302 200.00 x

COHEN, L. Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie. Aerdenhout, z.j. Oorspr. omslag. 35 p. Tijdschrift Onderwijs Aardrijkskunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 6104 7.00 x

[COHEN] LAMMERS, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 3. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5357 15.00 x

[COHEN] MAN, Hendrik de. Het Sosialisme als kultuurbeweging. Vertaling van Koos Vorrink. Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag, 48 p. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 118. xT 2525 15.00 x

[COHEN] SLUIS, W. van der. Een en ander over het landbouw-vraagstuk. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 30 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 5. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5358 9.00 x

[COHEN] STENHUIS, R. Opstellen over vakbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen, [1923]. Oorspr. omslag. 82 p. Jeugdbiblioteek nr. 2. Omslag: Fre Cohen. xR 7297 12.50 x

[COHEN] STENHUIS, R. Opstellen over vakbeweging. Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen, Amsterdam, [1923]. oorspr. omslag, 83 p. Omslag Fre Cohen. Jeugdbibliotheek deel 2. Van Dam/Van Praag 58. xT 2539 15.00 x

COHEN Stuart, M. Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877. Utrecht, Kemink & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 20 p. omslag beschadigd. xT 7808 8.50 x

[COHEN] VORRINK, Koos. Achter de Vaandels. Een nieuwe Jeugd, Een nieuwe Taak. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, [1923]. Oorspr. bedrukt omslag 24 p. Omslagontwerp Fre Cohen, omslagillustratie G. van Raemdonck. xR 4344 7.00 xx

[COHEN] VORRINK, Koos. Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1929]. geheel herziene uitgaaf. Oorspr. omslag. 32 p. Omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 122. xR 6180 15.00 x

[COHEN] WERKHOVEN, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 32 + 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 9 en 10 (Vervolg). Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 6323 20.00 x

COLENBRANDER, H.T. Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden. 318 p. Ills. Nederlandsche Historische Bibliotheek. xL 0836 12.50 x

COLENBRANDER, H.T. Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1927. Gebonden. Ills. 281 p. Nederlandsche Historische Bibliotheek XV. xL 6081 10.00 x

COLIJN, H. De jubileumgift. Amsterdam, De Standaard, z.j. Or. omslag. 19 p. Omslag aan randen verkleurd. xK 9577 7.00 x

COLIJN, H. Op de grens van twee werelden. Amsterdam, De Standaard, 1940. Ingenaaid. 53 p. - xH 8983 7.00 x

COLIJN, H. Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie. Kampen, J.H. Kok, 1918. Geniet. 36 p. Schild en Pijl, aflevering 6, 1918. xB 1727 7.50 x

COLIJN, Hendrik. Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 3e druk Ingenaaid 110 p. Ills. Libelle Serie 171/172. xH 1909 7.00 x

COLLINS, Larry en Dominique Lapierre. Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis. De Boekenschat, z.j. Gebonden. Cartografie F.W. Michels. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0008 9.00 x

COLTOF, S.W. Verzamelde opstellen. B.O.O.[Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling], Zandvoort, 1932. Gebonden 208 p. - xR 4758 9.00 x

COMPAEN, Claesz. Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven. De Patriot, [1945]. Oorspr. omslag, 30 p. - xT 4485 7.00 x

CONSIDERANT, N. Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas. Bruxelles et Leipzig, Auguste Schnee, z.j. Bound. 348 p. Augmentee d'une introduction par G. Frederix. xL 4921 25.00 x

CONSTANDSE, A.L. Dertig jaar Sowjet-Politiek. Plutarchus, 1947. Gebonden. 208 p. Ills. - xK 9361 10.00 x

CONSTANDSE, A.L. Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928. Orion, Den Haag, 1927. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0340 15.00 x

CONSTANDSE, A.L. Is de techniek een vloek? De Albatros, Den Haag, 1935. Oorspr. omslag 13 p. - xR 0217 8.00 x

CONSTANDSE, A.L. Met Moskou ten oorlog? De Albatros, Den Haag, 1936. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0338 10.00 x

CONSTANDSE, A.L. Nederland, God en Oranje. De Albatros,Den Haag, 1933. Oorspr. omslag 15 p. - xR 0332 9.00 x

CONSTANDSE, A.L. Socialisme tegenover Godsdienst. N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 1924. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0331 9.00 x

CONSTANDSE, A.L. Van Calvijn tot Colijn. De Albatros, Den Haag, 1933. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0336 10.00 x

CONSTANDSE, A.L. Waarheen gaat Rusland? De Albatros, Den Haag, 1932. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0308 9.00 x

CONSTANDSE, A.L. Welke partijen zullen ontwapenen? I.A.M.V., Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0215 10.00 x

CONSTANDSE, Anton. De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 148 p. - xR 0046 9.00 x

CONSTANDSE, Anton. Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie). De Vrije Gedachte, Rotterdam, 1979. Oorspr. omslag 18 p. - xR 0210 9.00 x

CONSTANDSE, Anton L. Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie. Holdert & Co. Amsterdam 1948. Gebonden S.O. 279 p. - xK 5654 15.00 x

[CONSTANDSE] HARTOG, A.H. de. De Glorie der Religie. Verweer tegen A.L. Constandse's "De Ellende der Religie". Bond van Vereenigingen De Middaghoogte, 's-Gravenhage, [ca. 1924]. Oorspr. omslag p. 65-96. - xR 0345 9.00 x

CONSTANT REBECQUE, Le Baron J.D.C.C.W. Le Prince d'Orange et son chef d'etat-major pendant la journee du 12 aout 1831 d'apres des documents inedits. La Haye/Bruxelles, Martinus Nijhoff/ Decq & Duhent, 1875. Oorspr. omslag. 25 p. Met uitslaande kaart. - xT 2114 12.00 x

CONSTANTINUS, P. W. Solowjow, Sigrid Undset. e.a. Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest. Amsterdam, Fidelitas, z.j. Ingenaaid, onafgesneden, 135 p. + adv. Inleiding: Anton van Duinkerken. xT 6442 25.00 x

COOKRIDGE, E.H. Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 288 p. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0005 9.00 x

COOLEN, Antoon. Bevrijd Vaderland. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1945. Ingenaaid. 205 p. Omslag ravelig binnenwerk oorlogspapier. xA 0470 7.00 x

[COORNHERT] VELDMAN, Ilja. De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert. SDU 's-Gravenhage 1990. Ingenaaid Ills. 110 p. Deze publikatie is verschenen bij de tentoonstelling 'De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert' in het Stedelijk Museum het Catharina Gasthuis, Gouda 1990. xH 7069 17.50 x

CORNELISSEN, A.J.M. Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1938. Oorspr. omslag. 141 p. - xT 4254 15.00 x

CORNELISSEN, A.J.M. Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1948. Oorspr. omslag. 172 p. - xL 9352 12.00 x

CORNELISSEN, Christiaan. Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1902. Gebonden XV + 284 p. - xB 9974 30.00 x

CORNELISSEN, Christiaan. Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. H.J.W. Becht, Amsterdam, 1902. Oorsp. omslag XV + 284 p. - xB 9975 20.00 x

CORNET, J.W.G. en A. Langedijk. Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven. Den Haag, Sectie Krijgsgeschiedenis, [1963]. Gebonden. XIII + 629 p. Ills. - xB 8179 20.00 x

CORNET, Rene. Verzameling van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de Belgische Nationale Orden en beschouwingen aangaande de eervolle onderscheidingen in 't algemeen. Brussel, UGA, 1963. Gebonden. 165 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 0932 10.00 x

CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. Volk en Staat. Redevoering ter opening zijner colleges. Groningen, P. Noordhoff, 1882. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7523 15.00 x

CORTENBACH, A. Paul. Mickey achter prikkeldraad. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1955. Gebonden. 160 p. Geillustreerd. - xT 7057 20.00 x

COSSONS, Neil. The BP Book of Industrial Archaelogy. David & Charles, Newton Abbot etc. 1978. 3th impression Bound dust jacket Ills. 496 p. - xL 3209 20.00 x

COUVEE, D.H. De mei dagen van '40. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. Pocket. 351 p. Ills. Ooievaar 52/53. - xH 7688 7.00 x

COUVEE, D.H. en G. Pikkemaat. 1813 - 15 ons Koninkrijk geboren. Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1963. Paperback. 191 p. Ills. - xL 7668 8.00 x

CRAEYBECKX, Lode. De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur. Antwerpen, Standaard, 1975. Gebonden. 74 p. Ills. - xT 0607 10.00 x

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Partijbestuur der S.D.A.P., Amsterdam, 1930. Oorspr. bedrukt omslag 22 p. mooi art-deco omslag xR 3499 10.00 x

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Amsterdam, S.D.A.P. 1930. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 5684 7.00 x

CRAMER, N. 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring. Nederlandse Journalisten-Kring, Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag Ills. 103 p. - xR 4058 9.00 x

CRANE, J.W. de. Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende. S. en J. Luchtmans, Leyden, 1827. Blanco omslag, Onafgesneden, 139 p. - xT 0781 25.00 x

CRESSONNIERES, Jacques des. Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier. Bruxelles, Oscar Lamberty, z.j. [1919]. Ingenaaid. VII + 388 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6400 25.00 x

CROLL, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht. Den Haag, B. Liebers, 1886. [zonder omslag]. 20 p. - xR 4657 10.00 x

CROLL, C. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede). 's-Gravenhage, 1890. 3e druk. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 7427 10.00 x

CROLL, C. / W.H. Vliegen / W. Bax - F. Domela Nieuwenhuis. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij (een vraag van staatsrecht mede). [met de reactie van W.H. Vliegen] / Debat over het wezenlijk belang der Arbeiders / Luthers verhouding tot de boeren in de 16de eeuw. Vier brochures samen gebonden. 's-Gravenhage / Amsterdam, Bos & Co., 1890. Gebonden, 42 + 25 + 24 + 65 p. Voorin geplakt een Reglement voor de Bibliotheek van de Sociaal-Demokratische Bond in Nederland, Afdeeling Amsterdam en een mededeling van de Leesbibliotheek van de Vrije Socialisten. Verschillende stempels van deze bibliotheken. xT 3006 45.00 x

CROOCKEWIT, J.F. Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787. Bijeenverzameld uit de Nederl. Jaarboeken, de Post v.d. Rhijn, de Staatscourier, de stukken op het Stedelijk Archief te Wijk bij Duurstede berustende en eenige vlugschriften uit dien tijd enz. Wijk bij Duurstede, C. Vonk, [1885]. Papieren omslag. 51 p. Gebruikssporen. xT 5668 15.00 x

CRUL, Th. W. Hoe de vrede te winnen. Politiek-geografische beschouwing over Duitsland en Europa. Enschede, M.J. van der Loeff, 1945. Oorspr. omslag. 96 p. Met kaartje. Omslag roesvlekkig, binnenwerk goed. xT 5661 9.00 x

CUYPERS, Jacq. Folkloristisch Mozaiek. Tweede bundel. Helmond, Aug. Pellemans, 1892. Oorspr. omslag. 29 p. Overgedrukt uit den Noordbrabantschen Almanak voor het jaar 1892. [bibliotheekstempeltje]. xL 9051 15.00 x

D'AILLY, A.J. Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895. Amsterdam, Uitgave Bond van Neutrale Landen, Afdeeling Nederland, 1918. Geniet. 36 p. - xT 3555 9.00 x

D'AILLY, A.J. Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie. Amsterdam, Vennootschap Letter en Kunst, 1917. Geniet. 40 p. Bond van Neutrale Landen, afd. Nederland. xT 6433 8.00 x

D'HAENENS, Albert. Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980. Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1980. Gebonden. 276 p. Ills. - xT 2655 15.00 x

D'URVILLE, Jacques. La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre. Paris, Thomas Nelson & Sons, 1917. Broche. 39 p. Ills. - xT 5844 15.00 x

DA SILVA ROSA, J.S. Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam 1593-1925. Menno Hertzberger, Amsterdam, 1925. Gebonden, Ills., 182 p. - xT 6770 70.00 x

DAAMS, J.H. (ed.). Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1989. Paperback Ills. 157 p. Bijdragen van D. Siersma, J. Smit, F.C. Woudhuizen, G.T. Haneveld, P. Vellinga, J. Pen. xR 2963 7.50 x

DAELS, Fr. Voor mijn volk in nood. Tielt, Lannoo, 1933. 2e vermeerderde uitgave. Oorspr. omslag. VIII + 158 p. - xT 3469 12.50 x

DAELS, Frans. Voor mijn volk in nood. I. Kortrijk, Jos Vermaut, 1923. Oorspr. omslag. 129 p. Ills. - xT 0899 10.00 x

DAGERAAD. De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV. Allert de Lange, Amsterdam, 1883. Gedecoreerde linnen band, 512 p. De Vereeniging "De Dageraad" stelt zich ten doel de bevordering der vrije gedachte tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den mensch. xT 5072 50.00 x

DALFSEN, Gerardina L. van. Het inwaartsch licht bij de Quakers. Zeist, Ploegsma, 1940. Gebonden S.O. 276 p. - xL 8248 25.00 x

DALMEIJER, M.C.M. Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling. 's-Gravenhage, Sdu, 1995. Gebonden S.O. 323 p. Ills. Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden. xM 7509 9.00 x

DAM, Harmjan. De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940. Kampen, J.H. Kok, 1986. Paperback. 187 p. - xT 1982 10.00 x

DAM, J.P.A. van den en J.M.W.G. Lucassen. H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1976. Gebonden. XXXI + 174 p. Ills. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXVII. xB 7400 12.50 x

DAM, Jan Cornelis van. Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut. Amsterdam, Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, [1947]. Geniet. 24 p. Ills. - xT 7470 9.00 x

DAM, L.G. van. Nationale ontwapening. Centraal comite der Jongeren Vredes-Actie, z.j. Geniet. 6 p. - xT 6988 7.00 x

DAM VAN BRAKEL, W. van. Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern. 's Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1857. Oorspr. kartonnen omslag. 72 p. Met portretten en teekeningen [7 Litho's]. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8198 35.00 x

DAM VAN ISSELT, W.E. van. Het aandeel der Nederlandsche troepen in den veldtocht van 1815. Amsterdam, S.L. van Looy, 1915. Oorspr. omslag. 69 p. Met uitklapbare kaart. Kleine geschriften, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, no. 111. xT 7181 15.00 x

DAM VAN ISSELT, W.E. van. Snelle uitvoering van de Landstormwet. Voor Algemeenen Oefenplicht. Amsterdam, Propaganda-Comite der Vereeniging Volksweerbaarheid, 1915. Geniet. 20 p. - xT 7797 10.00 x

DAMASUS VAN HARMELEN, P. De R.K. Vrouwenbond. Boxtel, Wilhelm van Eupen, [1921]. Geniet. 20 p. - xT 4387 8.00 xx

DAMIANI, Gigi. Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul. Scheveningen, De Drie Maskers, [1924]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 2380 7.00 x

DANKBAAR, W.F. Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1946. Gebonden S.O. VII + 197 p. Ills. - xK 9826 10.00 x

DANNEBERG, Robert. Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1927. Geniet. 45 p. - xT 7659 10.00 x

DANNEBERG, Robert. Vienna under Socialist Rule. Tanslated by H.J. Stenning. The Labour Party, London, 1928. Orig. wrappers in fotomontage, Ills., 54 p. - xT 2854 20.00 xx

DANNEBERG, Robert. Zehn Jahre neues Wien 1929. Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1929. Deckel mit einer Collage von Ansichten der Gemeindebauten. Die Abbildungen zeigen diese Wohnbauten (Fuchsenfeldhof), soziale und medizinische Einrichtungen (Freibad im Türkenschanzpark, die Baumgartnerhöhe u.a.), 68 S. - xT 2855 25.00 x

DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. Der Tag van Hainfeld. Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1928. Umschlag, Ills., 19 S. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschösterreichs. xT 7322 12.00 x

DAUBRET, Jean. De militie. Antwerpen, Internacia, z.j. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. - xR 6570 10.00 x

DAVID, A. Rosalie. The Ancient Egyptians. Religious Beliefs and Practices. Routledge & Kegan Paul, London etc. 1982. Paperback Ills. XVI + 260 p. - xB 3326 8.00 x

DAVID, Eduard. Um die Fahne der Deutschen Republik. Ihre Bedeutung in Geschichte und Gegenwart. Stuttgart/Berlin, 1921. Geniet. 32 p. Uit de bibliotheek van Mr. P.J. Troelstra. xT 7666 10.00 x

DAVIDSON, Steve. Zonder uitstel van executie! [Arcanum, Amsterdam, 1969]. Oorspr. omslag Ills. [22] p. Op omslag: member cosmic, om 5 (u.p.s.) xR 6173 10.00 x

DAVIGNON, Henri. Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer. 's-Gravenhage, vh. Gebr. Belifante, 1915. Ingenaaid. 128 p. Ills. - xR 7223 20.00 x

DAWSON, Christopher. De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers. Amsterdam, De Spieghel, 1938. Gebonden. 344 p. Ills. - xR 1801 13.50 x

DE BONTE WAS. Feminist. Amsterdam, De Bonte Was, 1977. Oorspr. omslag. 94 p. Ills. - xR 7574 8.00 x

DE BRUYNE, Arthur. De kwade jaren. Deel 1 t/m 5. Brechts/Antwerpen, De Roerdomp. 1971-1976. Gebonden S.O. 5 delen. [Deel 5 in paperback]. Artikelenreeksen verschenen in 't Pallieterke. xT 2595 75.00 x

DE COMMUNIST. 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij. Amsterdam, 1933. Geniet. 177-208 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. november 1933 nr. 8. xT 7866 8.00 x

DE COMMUNIST. De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering. Amsterdam, 1934. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. October 1934 nr. 10. xT 7868 8.00 x

DE COMMUNIST. De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie. Amsterdam, 1933. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. september 1933 nr. 5/6. xT 7867 8.00 x

DE GROND AAN ALLEN. De Grond aan Allen. Propaganda-tijdschrift voor Gemeenschappelijk Grondbezit. 1e t/m 4e jaargang 1890-1894. St. Anna-Parochie, Kuiken, 1890-1894. Gebonden. 192+194+202+216 p. 4 delen in een band. Uitgegeven door den Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie. xT 5877 120.00 x

DE HUISVRIEND. Koningsnummer van De Huisvriend Februari 1887. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1887. Oorspr. omslag. 42- 90 p. Ills. De Huisvriend, Geillustreerd Magazijn gewijd aan Letteren en Kunst.8ste jaargang 2e aflevering 1887. xT 6073 15.00 x

DE NIEUWE KERN. De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12. Rotterdam, 1934-1935. Oorspr. omslagen. In 12 losse afleveringen. Met een brief van Nico Kernkamp. xT 6595 25.00 x

DE NIEUWE WEG. Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken. Amsterdam, 1935. Geniet. 32 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 10e jarg. nr 1, januari 1935. xT 5262 8.00 x

DE NIEUWE WEG. H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer. Amsterdam, 1933. Geniet. 353-384 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 8e jaarg. nr 12, december 1933. xT 5261 8.00 x

[DE PLOEG]. De illegale pers over na-oorlogsche problemen. Assen, Van Gorcum & Comp., [1945]. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 1973 12.50 x

DE PRINS. H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Amsterdam, 1936. Enkel vouwvel. (4 p.) zwart/wit foto's Bijvoegsel van De Prins van 12 September 1936. 36ste jrg. no. 11. xT 6101 5.00 x

DE RODE OCTOBER. De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936. nrs: 1 t/m 10. 2e jaargang 1937. Nr: 3. 3e jaargang 1938. Nrs: 6-9-12. 4e jaargang 1939. Nrs: 2-4-5-7-8-9. 5e jaargang 1940. nr. 4. Amsterdam, RSAP, 1936-1940. Oorspr. omslagen. In 21 losse afleveringen. - xT 6661 100.00 x

DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Omslag licht waterschade. xB 5791 15.00 x

DE SMET, J.J. Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers. Gent, J.B.D. Hemelsoet, 1864. Oorspr. papieren omslag. 53 p. Met portretten. - xR 7699 20.00 x

De VRIJE KATHEDER. Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder". Amsterdam, Republiek der Letteren, 1945. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 5918 8.00 x

DEBRAY. Bolivia en Debray. Een dictatuur en een proces. Voorwoord Jean-Paul Sartre. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. Or. omslag. 35 p. Kritiese Biblioteek. - xK 9420 7.00 x

DEFOORT, E. Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1978. Gebonden S.O. 430 p. Ills. Orions Historische Bibliotheek. xT 0643 15.00 x

DEKEYSER, Miel. Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld. Antwerpen, Dedalus, 1993. Paperback. 150 p. - xW 2823 8.00 x

DEKKER, C. en A. Hendriks. Het persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep. Rotterdam, [T.D.]. [1945]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7158 8.00 x

DEKKER, Maurits. Een schot viel in Parijs.... Een protest tegen de pogroms in Duitschland. Uitgeverij ter Verdediging van de Rechten van den Mensch, Amsterdam, [1937]. Oorspr. omslag, 16 p. Op de laatste pagina het gedicht Pogrom van Ed. Hoornik. xT 4530 17.00 x

DEKKER, R.M. Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750). Assen, Van Gorcum, 1979. Paperback. 181 p. Ills. - xT 1578 8.50 x

DEKKER, Rudolf / Lotte van der Pol. Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1989. 1e druk Ingenaaid Ills. 167 p. Historische reeks. - xW 0112 10.00 x

DELAFORTRIE, Luc. Joris Van Severen en de Nederlanden. Een levensbeeld. Oranje Uitgaven, Zulte, 1963. Paperback Ills. 272 p. - xR 3974 12.00 x

DELANDSHEERE, P. La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine. Bruxelles, Albert Deweit, 1919. Broche. 76 p. - xR 6718 20.00 x

DELEU, Jozef en Frits Niessen. Frans-Vlaanderen. Van In, Lier, 1968. Pocket. 112 p. Gesigneerd door de auteur: J. Deleu. xT 0850 10.00 x

DELFORGE, Paul / Philippe Destatte / Micheline Libon. Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z. Charleroi, Institut Jules Destree, 2000-2001, Gebonden Stofomslagen. 583 + 602 + 583 p. Ills. - xT 1826 250.00 x

DELFOSSE, Antoine. De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen. Luik, Georges Thone, 1949. Geniet. 43 p. Ills. Ministerie van Justitie. Commissie voor Oorlogsmisdaden. xR 6801 15.00 x

DELFOSSE, Antoine e.a. De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. FORET. Luik, Georges Thone, 1946. Oorspr. omslag, Geniet. 39 p. Ills. Ministerie van Justitie. Commissie voor Oorlogsmisdaden. xT 6596 10.00 x

DELFT, A.J.A.C. van. Zwarte Handel. Uit de bezettingstijd van 1940-1945. Amsterdam, U.M. Holland, 1945. Oorspr. omslag. 67 p. - xT 6712 8.50 x

DELILLE, Victor (voorwoord). Ontwerp van een historischen stoet: 1830 te Maldeghem. Op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831. V. Delille, Maldeghem, 1905. Oorspr. omslag, 24 p. Duimpjesuitgave 51e Boekdeel. xT 3020 15.00 x

DELL, Joh. C.C. Zutphen in dagen van spanning. Gedenkschrift over de belegering en de bevrijding van Zutphen, 8 en 14 april 1945, en wat daaraan voorafging. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1945. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. - xT 6593 12.00 x

DELPRAT, G.H.M. Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw. Te Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1856. Gebonden. XVIII + 371 p. [Herbonden, bibliotheekstempeltje]. xL 5178 40.00 x

DEMANY, Fernand. De waarheid over Leopold III. Brussel, Onafhankelijkheidsfront, 31 p. - xT 7745 8.50 x

DEMOKRATER. Demokrater: Revolutionair Studentenblad. jaargang 7, nr. 1. 7 sept. 1969. Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xR 6340 10.00 x

DEMPSEY, Michael W. Geld. Vertaling C. Beerepoot. Amsterdam, De Geillustreerde Pers, 1970. Gebonden. 61 p. Ills. Kerndeeltjes I. xB 1229 7.00 x

DENDERMONDE, Max. Het Klandijker drama. Wormerveer, Meijer, 1964. Or. omslag. 63 p. Ills. - xK 8085 9.00 x

DERKSEN, S.C. Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Ten Brink, Meppel, 1988. Gebonden Ills. 362 p. - xR 3275 20.00 x

DESMETH, G. Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1984. Paperback. 112 p. + Illustraties. - xT 3482 10.00 x

DESSING, Chr. S. (ed.). Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Ingenaaid. 319 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2162 10.00 x

DESTREE, Jules. Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique. Paris, Librairie Plon, 1923. Broche. 186 p. Le problemes d'aujourd'hui. xR 3633 20.00 x

DET, E.J. van. De opvoeding tot arbeider. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1924]. Ingenaaid. 145 p. Handboekjes elck 't beste. Omslagontwerp: A.C. Berlage. xT 7480 15.00 x

DEURSEN, A.Th. van. In gemeenschap met de tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Paperback. 316 p. - xB 4142 10.00 x

DEUTSCH, Julius. De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 78 p. Ills. - xT 5245 9.00 x

DEUTSCH, L.G. Zestien jaren in Siberie. Herinneringen van een Russisch revolutionair. Vertaald naar de oorspronkelijke Duitsche uitgave door J.F.A[nkersmit]. A.B. Soep, Amsterdam, 1904. Gedecoreerde linnen band, portret, 416 p. - xT 2720 25.00 x

DEUTSCHER, Isaac. De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen. Baarn, Het Wereldvenster, 1969. Gebonden S.O. 172 p. Met een biografische inleiding door Tamara Deutscher. xR 3390 8.50 x

DEUTSCHER, Isaac. De onvoltooide revolutie 1917-1967. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1967. Paperback. 127 p. Phoenix boeken. xK 9317 7.50 x

DEVILLE, Gabriel. Het directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Deel II. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Amsterdam, S.L. van Looy, 1908. Gebonden. 285 p. + [70] p. Portretten en Platen. [Los deel]. xB 5201 12.00 x

DEVISSCHERE, Bert. 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie. Antwerpen, 1932. Geniet. 32 p. Algemeen blinden- en gebrekelijkenverbond van Vlaanderen, aangesloten bij de Internationale Arbeidershulp Antwerpen. xT 3958 9.00 x

DEVISSCHERE, Bert. De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda. Cappellen, De Noorderklok, 1927. Geniet. 32 p. Propaganda-brochuren van De Noorderklok nr. 1. xR 6816 12.50 x

DEVISSCHERE, Bert. Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson. Kapellen, De Noorderklok, 1929. Oorspr. omslag. 30 p. Propaganda Brochuren van De Noorderklok nr. 4. xT 7721 10.00 x

DHONDT, Jan. (red.). Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Belgie. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1950. Gebonden S.O. 626 p. Ills. - xT 4569 25.00 x

DIBBITS, L. Leve de Koning! Utrecht, C. Bielevelt, 1853. Oorspr. omslag. 20 p. Godsdienstoefening, gehouden in de Hervormde Gemeente te Utrecht, in de Garnizoensbeurt, den 18 September 1853, na het heugelijke bezoek des Konings. xR 6024 15.00 x

DIBBITS, L. Leve de Koning! Utrecht, C. Bielevelt, 1853. 2e druk. Oorspr. omslag. 20 p. Godsdienstoefening, gehouden in de Hervormde Gemeente te Utrecht, in de Garnizoensbeurt, den 18 September 1853, na het heugelijke bezoek des Konings. xR 6025 12.50 x

DICKMANN, Fritz. Der Westfalische Frieden. Munster Aschendorff, 1959. Bound dustjacket. IX + 619 p. Mit siebzehn Tafeln und einer Farbtafel. xB 1824 20.00 x

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 29 (1989). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1989. Oorspr. omslag, Ills., 157 p. Over: De Griekse textielhandelaars en de Ned. Levanthandel in de 2e helft v.d. 18e eeuw, De teruggang van de huisnijverheid in Hilversum 1850-1875, De overgang van hisnijverheid naar fabrieksmatige produktie in Veenendaal (1800-1915), Vlaggen en vaandels, De stoffen van Metz & Co., etc xT 3857 10.00 x

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 30 (1991). Sociale aspecten van kleding. Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1990. Oorspr. omslag, Ills., 150 p. Over: Amersfoortse textiel 1450-1800, Criminaliteit in Leiden tijdens de 17de en 18de eeuw, in het bijzonder van textielarbeiders, Textielfabrieken in Tilburg, De Twense textielindustrie en de dekolonisatie, etc. xT 3856 10.00 x

DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 31 (1991). Sociale aspecten van kleding. Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1991. Oorspr. omslag, Ills., 204 p. Over korsetten, tweedehandskleding in de 17e eeuw, A.G. van der Steur: Van kleermaker tot confectiewinkel, reformkleding, gevangeniskleding, etc. xT 3855 10.00 x

DIEKERHOFF, F.L. De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw. Bussum, Fibula Van Dishoeck, 1967. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Fubulareeks 33. xT 2660 8.50 x

DIEPEN, Armand. Het Arbeidersvraagstuk. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 67 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6598 20.00 x

DIEPEN, Armand. Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 43 p. Overgedrukt: Dagblad van Zuid-Holland. Uitgebreid en met aanteekeningen voorzien door den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xT 6599 15.00 x

DIEPENHORST, C.A.M. De Sociaal-Democratie in de Residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Den Haag. Den Haag, Federatie Den Haag der S.D.A.P., [1932]. Oorspr. omslag. 132 p. Ills. - xR 5073 12.00 x

DIEPENHORST, P.A. De Vrije School in de Grondwet. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 10. xT 4037 8.00 x

DIEPENHORST, P.A. Het collectief Arbeidscontract. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 39 p. Christendom en Maatschappij serie 1, nr. 4. xR 7422 10.00 x

DIEPENHORST, P.A. Het Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1935. Ingenaaid. 118 p. Maatschappelijke vraagstukken van den dag. xR 8984 10.00 x

DIEPENHORST, P.A. Naast het Kruis de Roode Vaan. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, [1907]. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5934 10.00 x

DIEPENHORST P.A. Sociale Wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 20 p. Om het Roer van Staat nr. 7. xT 7960 8.50 x

DIEPENHORST, P.A. Universiteit en Maatschappij. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 4. xT 4036 8.00 x

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8392 10.00 x

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 4652 9.00 x

DIFEREE, Hendr. C. Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901. Schiedam, De Eendracht, 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8776 10.00 x

DIJK, Henk van. Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935. Amsterdam, 1935. Gebonden. 320 p. Ills. - xT 4553 25.00 x

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926. Amsterdam, 1926. Gebonden. Ills. - xR 7117 35.00 x

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938. Amsterdam, 1937-1938. Gebonden. Twee jaargangen in een band. Ills. - xR 7116 35.00 x

DIJK, Ineke van / Thea van der Linden. Twintig jaar Rooie Vrouwen. Een beweging in beeld. Amsterdam, 1995. Ingenaaid. 59 p. Ills. - xM 7231 7.00 x

DIJK, J.C. van. Het verzet van de inrichtingen Meer en Bosch en Bethesda Sarepta te Heemstede en Haarlem gedurende de bezettingsjaren. Heemstede, Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte, 1946. Geniet. 40 p. Met een krantenknipsel. - xT 5793 12.50 x

DIJK, Kl. van. Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten. M. Stenvert & Zoon, Meppel, 1945. Band met fotocollage, Ills., 41 p. - xT 3102 10.00 x

DIJKGRAAF, A. Liberale Zegeningen en Sociale Nooden. Amsterdam, S.D.A.P., [1906]. Geniet. 24 p. Hierin ook: Beginselverklaring der S.D.A.P. en strijdprogram. xR 4757 8.00 x

DIJKMANS VAN GUNST, G.H. Illegaliteit samenwerking en zuivering. Utrecht, P. den Boer, 1945. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 8814 8.00 x

DIJXHOORN, A.Q.H. Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 2140 10.00 x

DIK, S.C. en G.W. Muller. (red.). Het hemd is nader dan de rok. Zes voordrachten over het eigene van de Nederlandsche cultuur. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1992. Paperback. 122 p. Ills. Voordrachten: J. van Marle, W.P. Gerritsen, P. den Boer, E. de Jongh, O. Moorman van Kappen en A. van de Beek. xB 0716 8.00 x

DILLEN, J.G. van. De Russische Revolutie. Amsterdam, A,.H. Kruyt, [1919]. Oorspr. omslag. 195 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5966 20.00 x

DILLEN, J.G. van. De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Openbare les, gehouden op maandag 26 november 1934. xT 5031 10.00 x

DILLEN, J.G. van. Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische Revolutie. Groningen, P. Noordhoff, 1954. Geniet. 23 p. Afscheidscollege gegeven op 30 januari 1954 in het Groot Auditorium der Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 7131 12.50 x

DILLEN, Karel. Wim Maes. Berchem, Joris Ferir, [1970]. Gebonden. 187 p. Ills. - xR 0946 17.50 x

DIMITROV, Georgi. Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1939. Geniet. 40 p. Bewerking van: Het eenheidsfront tegen het fascisme, verschenen in de Prawda, op 7 nov. 1938 t.g.v. de 21ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktober-Revolutie. xT 3259 10.00 x

DIRECTIE VAN DEN ARBEID. Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1911. Gebonden. IX + 196 p. Met uitklapbare kaart & Foto's. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Directie van den Arbeid nr. 4. xT 4257 35.00 x

DITTRICH, Z.R. Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag Ills. 263 p. Palladium 12 xR 3215 9.00 x

DIVERSE AUTEURS. Feestnummer aangeboden aan Prof. Dr. Aurelius Pompen O.F.M. op zijn zestigsten verjaardag 15 mei 1939. Tilburg, Henri Bergmans, 1939. Oorspr. omslag. 261 p. Met portret. Omslag licht verkleurd. xL 6680 10.00 x

DIVERSE AUTEURS. Het Poeziealbum. Nederlands Volkskundig Genootschap, 1965. Oorspr. omslag. 150-272 p. Ills. Neerlands Volksleven Voorjaar 1965. 15de jaargang nr. 2. xR 1589 12.00 x

DIVERSE AUTEURS. Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet]. Gent, Boekhandel J. Vuylsteke, 1905-1912. Gebonden. XI 232 + XII 256 + XI 364 + X 467 + VIII 245 + VII 324 + VII 332 XIII p. Ills. Met kaart. - xT 3960 110.00 x

DOCTOR, Juris. Jan Salie? Groningen, v.h. van Heijningen Bosch & Co., 1914. Geniet. 12 p. - xT 7798 8.00 x

DOCTORANDUS. Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme. Z.p. 1946. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7404 8.00 x

DODDE, N.L. Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Groningen, Wolters Noordhoff, 1968. Ingenaaid. IX + 237 p. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803. xL 0501 16.00 x

DOEL, H.G. van den. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie. Meppel, J.A. Boom en Zoon, 1967. Paperback. 266 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5346 9.00 x

DOELMAN, C. Arnhem, stad der bezitloozen. Arnhem, S. Gouda Quint / D. Brouwer en Zoon, 1945. Gebonden. 45 p. Met vele foto's. - xT 7432 10.00 x

DOELMAN, C. Vijf jaar beschaving. Don't forget. Rotterdam, Drukkerij Varia, 1945. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 4908 8.00 x

DOES, G.W. van der. De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen. Den Haag, H.P. Leopold, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4726 8.00 x

DOHNA KOTZENAU, Herman zu. De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1856. Gebonden. 60 p. - xT 5509 20.00 x

DOLLE MINA. Een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd. Wat te doen? Nr. 2. Amsterdam, SUA, 1970. Oorspr. omslag. 58 p. Ills. - xB 4853 8.00 x

DOLLEMAN, W.F. Nederland in de oorlog. De Vlam, Amsterdam, [ca. 1937]. Oorspr. omslag 16 p. Uitgegeven i.o.v. het partijbestuur der R.S.A.P. xR 0369 12.00 x

DOLLEMAN, W.F. Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme! Revolutionair Socialistische Partij, Amsterdam, [1933]. Oorspr. omslag 12 p. geannoteerd xR 0371 15.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS. Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916. Uitgegeven voor het Huldigings-Comite door de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 1916. Gebonden Ills. XIII + 188 p. - xB 9979 20.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht. Z.p., Z.j. Oorspr. omslag 16 p. - xR 2781 9.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht. Liebers, s-Gravenhage, [ca. 1890]. 2e druk. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0228 10.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht. Z.p., Z.j. Oorspr. omslag 16 p. - xR 2782 9.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Het Monisme of de Eenheidsleer. Voordracht gehouden in den Winter van 1905 in de Vereeniging De Dageraad te Amsterdam. L.J. Vermeer, Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag Onopengesneden 32 p. - xR 0229 12.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Het vraagstuk der eedsformule. W.C. de Graaff, Haarlem, 1878. Oorspr. omslag 19 p. - xR 0686 18.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. B. Liebers & Co., s-Gravenhage, 1891. Oorspr. omslag 112 p. - xB 9978 25.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. Liebers & Co., s-Gravenhage, 1885. Gemarmerd omslag 105 p. - xR 1559 25.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 160 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling Nr. 4 Serie VI. xR 4754 12.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Oorlogsbegroting gehouden in de Kamerzitting van Zaterdag 20 December 1890. Amsterdam, 1890. Geniet. 22 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zondag 28 en Maandag 29 December 1890. xT 7786 10.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Begrooting van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Gehouden in de Kamerzitting van Maandag 22 December 1890. Amsterdam, 1891. Geniet. 20 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zaterdag 10 Januari 1890. xT 7789 9.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891. Gehouden in de Kamerzitting van 24-29 Jan. 1891. Amsterdam, 1891. Geniet. 32 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Maandag 9 Februari 1891. xT 7787 10.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden in de Kamerzitting van 6 Februari 1891. Amsterdam, 1891. Geniet. 7 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zaterdag 14 en Zondag 15 Februari 1891. xT 7788 7.50 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst. Wolvega, Volksdrukkerij, 1888-1889. Vouwblad. 7 + 8 p. - xT 7785 25.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, F. (ed.). Een vijf-en-twintigjarige Veldtocht tegen het Kapitalisme. (Een bloemlezing uit 25 jaargangen Recht voor Allen en Vrije Socialist). Opgedragen aan het Nederlandsch Proletariaat. Twee delen in een band. L. de Boer, Amsterdam, 1904. Gedecoreerde linnen band, 398 + 415 p. - xT 6795 50.00 xx

DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1854. Oorspr. papieren omslag. 109 p. [Omslag beschadigd]. xR 7248 15.00 x

[DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis. S.L. van Looy, Amsterdam, 1898. Half linnen bibliotheekbandje 247 p. Internationale Bibliotheek. Bewerking van La propriete et de ses formes primitives - 1874. xR 0726 20.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD, J.D. Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Geniet. 47 p. - xT 4808 10.00 x

[DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, Ch. Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis. P.M. Wink, Amersfoort, 1904. Oorspr. omslag 48 p. - xB 9976 30.00 x

[DOMELA NIEUWENHUIS] WILOD VERSPRILLE, J.M. Algemeen stemrecht een eisch des tijds? Een woord over, en naar aanleiding van de rede van den heer F. Domela Nieuwenhuis, door hem uitgesproken te Stiens, 13 April 1885. J. Kuiken Jz., St. Anna-Parochie, 1885. Oorspr. omslag 28 p. - xB 9977 20.00 x

DOMINICUS, F.C. Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Oorspr. omslag. 109 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 5349 12.00 x

DONA, Hans. Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback 314 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 10. (Reeks van het IISG). xR 4083 8.00 x

DONKER, P.A. Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten. Bilthoven/Antwerp, Ad. Donker, 1945. Gebonden Stofomslag. 72 p. - xT 7481 15.00 x

DOORN, Boud van. Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart. Laren, A.G. Schoonerbeek, 1945. Ingenaaid. 156 p. Ills. - xH 8986 11.50 xx

DOORNEN, Viviane van den. Leven en streven van Abraham Hans. Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, 1982. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xR 6422 8.50 x

DOORNINCK, D.J. van. Hollanders op Java en in Holland. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. Oorspr. omslag. 100 p. [Binnenwerk roestvlekkig]. xT 6345 10.00 x

DOORSLAER, Rudi van. Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1995. Paperback. 252 p. Ills. [Historische studie over joodse revolutionaire immigranten uit Centraal- en Oost-Europa in Belgie tijdens het Interbellum]. xB 6240 15.00 x

DOOYEWEERD, H. De Christelijke Staatsidee. Referaat toogdag ARJA, Anti-Revolutionaire Jongeren Actie 3 October 1936 Apeldoorn. Utrecht, Libertas, 1936. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 7951 8.50 x

DORP, E.C. van. De weg uit de werkloosheid volgens een nieuwe leer van loon en rente. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1933. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 5884 10.00 x

DORP, E.C. van. Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek. Leiden, A.W. Sijthoff, 1922. Oorspr. omslag. 56 p. los bijgesloten een verkiezingspamflet xR 6871 9.00 x

DOSFEL, Lodewijk. Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel). Gent, Tspyker, 1924. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Boekverluchting door Edg. Ernalsteen, portretten door Joz. xR 6421 17.50 x

DOUGLAS, H. Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe. Commissie der Delftsche Studenten-teekenaars, [1945]. Oorspr. omslag. 145 p. - xT 6585 12.50 x

DRAAISMA, Henk. Van Flevo- tot IJsselmeer. 's-Gravenhage, Holle & Co., [1943]. 2e druk. Gebonden. 174 p. Ills. Met een inleiding van Henk Draaisma, fotografie van Femke en Walt Verwey, aangevuld met 16 foto's uit de collectie Fred Thomas en vignetten van Kuhn. xL 3776 10.00 x

DRABBE, J. Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie. Culemborg, Blom & Olivierse, 1879. Oorspr. omslag. 75 p. Stemmen over Staatkundige en Maatschappelijke Vraagstukken. xT 7905 18.00 x

DRAYER, Elma & Peter van der Ven (eds.). De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen. Trouw/Van Gennep Amsterdam 2006. Paperback Ills. 256 p. - xL 7947 12.00 x

DREES, W. Het Overheidsbedrijf. Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken op het Congres van den Nederlandschen Bond van personeel in Overheidsdienst, gehouden te Rotterdam in 1928. xT 6393 8.50 x

DREES, W. Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Paperback. 98 p. - xR 7390 10.00 x

DREES, W. Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 40 p. - xR 5847 7.00 x

DRESEN-COENDERS, Lene. Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden. Baarn, Amboboeken, 1983. Paperback. 328 p. Ills. - xR 0124 15.00 x

DRIEL, B. van. Commandogroep Biesbosch. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, [1945]. Oorspr. omslag. 133 p. Omslagontwerp: Piet Broos. xT 3891 15.00 x

DRIJVER, F.W. Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. Groningen, P. Noordhoff, 3e omgewerkte en vermeerderde druk. Ingenaaid. 247 p. Herbonden met behoud van omslag, bibliotheekstempeltje. xL 7169 15.00 xx

DRIJVER, F.W. Velerlei beelden. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [ca. 1934]. Ingenaaid. 238 p. Met 26 platen. - xL 3039 20.00 x

DRIMMELEN, C. van. Verleden en heden. Een herinnering. 's-Hertogenbosch, A.H. Kante, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. Ten voordeele voor het opterigten Monument voor Nederlands Herstelling in 1813. xT 3322 10.00 x

DRIMMELEN, F.A. van. Dreigende toekomst. Luchtbescherming in practijk. De Vuurdoop. Brandbommen bij nacht. Als brisbantbommen woeden. Verdervende wolken. Klundert, De Bron, 1937. 2e druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4028 9.00 x

DROP, W. De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen. Amsterdam, S.D.A.P., [1929]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2803 18.00 x

DROST, J. Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987. Arnhem, 1992. Oorspr. omslag. XII + 216 p. Beredeneerde index op de Bijdragen en Mededelingen van de Vereeniging Gelre. Vervolg, XLI (1938) - LXXVIII (1987). xR 0942 12.00 x

DROST, Johanna W.P. Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Ingenaaid. XVI + 172 p. - xT 1984 35.00 x

DROSTE, Coenraet. Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen. Leiden, E.J. Brill, 1879. 3e druk. Ingenaaid. VIII + 263 + Aanteekeningen 267 - 548 p. onafgesneden. Als ook mede Syn verdere bejegingen aan en in verscheyde vreemde Hoven en Landen. Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. xL 3303 60.00 x

DRUKKER, Ber. (samengst.). Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Gebonden. 270 + illustraties. Uitgegeven voor het Hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. xT 6539 10.00 x

DUBBELMAN, Jan Erik en TANJA, Jaap. Vreemd gespuis. Amsterdam, Ambo/Novib, 1987. Paperback. 224 p. Ills. Anne Frank Stichting. xB 0941 10.00 x

DUBEROS, R. La tuberculose. Mal de misere. Paris, Union des Syndicats, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. Propagande Sundicale. xT 2285 10.00 x

DUBOIS, A. De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix. Oud-Beijerland, J.P. v.d. Tol, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6142 7.50 x

DUBY, Georges. Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk. Inleiding P. Leupen. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1985. 2e druk. Paperback. 320 p. Ills. - xB 8197 12.00 x

DUDOK VAN HEEL, A.E., Nationale kracht. Gedachten tot oplossing van het weerbaarheidsvraagstuk. Haarlem, De erven F. Bohn, 1908. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7494 10.00 x

DUFFEL, Jakob. Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832. Emmerich, Gebr. van Beek, 1932. Ingenaaid. 111 p. Ills. Sonderdruck aus der Festschrift des Gymnasiums, 1932. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5386 16.00 x

DUIJS, J.E.W. De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 6964 9.00 x

DUIJS, J.E.W. Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen. Brochurenhandel S.D.A.P, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 7885 9.00 x

DUIJS, J.E.W. Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind? Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Geniet. 28 p. - xT 4953 8.50 x

DUIJS, J.E.W. Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering. Amsterdam, Ontwikkeling, [1915]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5886 8.50 x

DUIJS, J.E.W. Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep. Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Ingenaaid. 86 p. - xT 2376 10.00 x

DUIJS, J.E.W. Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4876 14.00 x

DUIJS, J.E.W. Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie). Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Geniet. 32 p. - xT 6387 8.00 x

DUIN, M. van der. 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand. Kampen, J.H. Kok, 1931. Gebonden. 244 p. - xR 6426 15.00 x

DUINEN, G. van. Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede. Heemstede, Vereniging Oud-Heemstede Bennebroek, 1952. Oorspr. omslag. 93 p. Ills. - xT 5521 12.50 x

DUINKERKEN, Anton van. Nicolaus van Milst 1645-1706. Het Spectrum Utrecht/Brussel 1949. Gebonden S.O. Ills. 103 p. Batavia Sacra: Hoofdstukken uit de vaderlandse kerkgeschiedenis. bibliotheekstempeltje. xL 4205 7.00 x

DUINKERKEN, Anton van. E.A. Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1946. Gebonden. 226 p. Ills. - xL 1480 18.00 x

DUINKERKEN, Anton van / Jac. Dankaart / Ben Groenier. Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk. Amsterdam, 1945. Or. omslag. 16 p. - xK 7898 7.00 x

DULLAART, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903. Oosterbeek, Bosbespers, 1982. Paperback. 87 p. Ills. - xR 6123 8.50 x

DUNNEWIND, Arend. Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet. Sneek, Brandenburgh & Co., 1978. Paperback. 207 p. - xL 8331 7.50 x

DUPRAT, Jeanne. Van oorlog en vrede. Servire, Den Haag, 1932. Oorspr. omslag 59 p. Bevrijding Reeks No. 1 xR 0609 8.00 x

DUYMAER VAN TWIST, L.F. De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Om het Roer van Staat nr. 4. xT 7958 10.00 x

DUYN, Roel van. De boodschap van een wijze kabouter. Amsterdam, Meulenhoff, 1969. Paperback. 96 p. Kritiese Biblioteek. Een beschouwing over het filosofische en politieke werk van Peter Kropotkien in verband met onze huidige keuze tussen katastrofe of kabouterstad. xM 8389 7.00 x

DUYN, Roel van. Energieboekje. Met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag. Den Haag, Bert Bakker, 1972. Pocket. 111 p. Witte Ooievaar I. Over de energie-krisis en de oplossing daarvan door een alternatieve technologie. xB 3802 8.00 x

DUYN, Roel van. Het wonder van Amsterdam. Meulenhoff, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Pamflet bij Van Duyns kandidaatstelling voor de Amsterdamse Gemeenteraad voor de PPR. xR 6358 8.00 x

DUYN, Roel van. Schuldbekentenis van een ambassadeur. Amsterdam, Meulenhoff, 1971. 3e druk. Paperback. 192 p. E 225. Nota's, beschouwingen, manifesten, artikelen en vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de gemeenteraad van Amsterdam. xB 3799 8.00 x

DUYVENDAK, J.J.L. De hangende drievoet. Indrukken bij een weerzien van China. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. Gebonden. 175 p. Ills. linnen band met zwarte opdruk. xB 6051 12.50 x

EARLY, Gerald. Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by... Allen Lane/The Penguin Press, 1993. Bound dustjacket. 351 p. - xW 7404 11.50 x

ECK, Jacobus van. Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1932. Oorspr. omslag. 15 p. Tentoonstelling gehouden in het Waaggebouw Amsterdam, 1932. xT 8089 9.00 x

ECOLU. Bestendige wereldvrede en onze toekomstige nationale welvaart en veiligheid. Oostzaan, Handelsdrukkerij Van Wijk, 1945. Oorspr. omslag. 31 p. [Toegeschreven aan F.K.L. Schouten]. xT 7743 8.50 x

[EEDEN] HEIJENBROCK, H. Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij? S.L. van Looy, Amsterdam 1899. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 23 p. - xB 8504 25.00 x

EEGHEN, I.H. van. Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1962. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9155 8.00 x

EEGHEN, I.H. van. Inventaris van het familie-archief Backer. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1954. Oorspr. omslag. 114 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0079 7.50 x

EEGHEN, I.H. van. Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1960. Oorspr. omslag. 107 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0077 7.50 x

EEGHEN, S.P. van. Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij, [1916]. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 7511 8.50 x

EEN ARTS. In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen). Amsterdam, De Dageraad, 1913. Oorspr. omslag. 71 p. - xT 1204 10.00 x

EEN BEROEPSPOFFICIER. Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 6913 8.50 x

EEN GEREFORMEERDE. Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien. Rotterdam, J.P. Honnef, 1917. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 6957 8.50 x

EEN GEWONE HUISMOEDER (FAMKE). [= Alida C. Veen-Brons]. Een tweede antwoord aan De Opstandigen. Het probleem der ongehuwde vrouw staan wij voor een nieuwe liefdes-ethiek? Amsterdam, L.J. Veen, [1927]. Oorspr. omslag. 32 p. Toespraak gehouden voor de Nederl. Vereen. van huisvrouwen afdeeling Zaandam. xT 4715 8.00 x

EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen. Rotterdam, E. de Bont & Zoon, 1882. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 7518 12.50 x

EEN HUNNER. Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 5876 8.00 x

EEN KATHOLIEK. Een woord over de Katholieke Partij in Nederland. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1899. Oorspr. omslag. 24 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2565 8.00 x

Een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal & Een lid van den Driehoek. Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de illegaliteit. [Zeist, De Oranjekrant, 1944], Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3258 8.50 x

EEN NEDERLANDER. Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander. 's-Gravenhage, N.V. Exploitatie Mij. van Dagbladen, 1916. 2e vermeerderde druk, Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5137 9.00 x

EEN NEDERLANDER. Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander. 's-Gravenhage, N.V. Exploitatie Mij. van Dagbladen, 1915. Oorspr. omslag. 42 p. - xT 4291 10.00 x

EEN PROLETARIER. Het Laaste Woord in den Klassenstrijd. Amsterdam, 1904. Geniet. 32 p. - xR 4700 15.00 x

EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. Schetsen uit het militaire leven. Wolvega, Volksdrukkerij, 1890. 2e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 5203 12.50 x

EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie. 's-Gravenhage, P. Kleijn, 1888. Oorspr. omslag. 48p. - xR 5287 20.00 x

EENE GEMENGDE COMMISSIE. De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1880. Oorspr. omslag. 37 p. - xR 9138 10.00 x

EGGINK, L.G. en W.A.T. Schelfhout. Partij verloren... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen. Amsterdam, Joachimsthal, 1947. Gebonden. 220 p. Geillustreerd. - xT 7055 15.00 x

EIGEMAN, J.A. De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1927. Ingenaaid. XX + 140 p. - xT 3233 10.00 x

EIGEMAN, J.A. Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Ingenaaid. 167 p. - xT 2727 12.50 x

EIJKELBOOM, J. 36ste overzicht betreffende den Bond gedurende de jaren 1941 tot en met 1945. Utrecht, z.j. Geniet. 39 p. Prot. Chr. Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerspersoneel. xR 6870 10.00 x

EIJKMAN,J. Wij bouwen verder maar op welken grondslag? Amsterdam, W. ten Have, 1940. Geniet. 24 p. - xT 3475 9.00 x

EILANDER, Johan H. Nijmegen. Facetten van een boeiende stad. Nijmegen, Gemeentebestuur, [1961]. Oorspr. omslag. 113 p. Ills. Foto's Wouter van Heusden. Bevat Franse, Duitse en Engelse tekst. xB 4241 8.00 x

EISNER, Herman. De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 14 p. - xT 6710 10.00 x

EKSTEEN, Claas. De zwarte dag van Rotterdam 10 november 1944. Tekeningen van Frits Jansen. Z.p. z.j. Geniet. 63 p. - xL 7019 10.00 x

ELBERTS, W.A. Merkwaardige gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1861]. Oorspr. kartonnen omslag. N.p. Met zes gekleurde plaatjes. - xR 6065 20.00 x

ELIAS, A.M. en Paula C.M. Scholvinck. Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Met medewerking van H. Boels. Amsterdam, Van Soeren & Co., 1991. Gebonden S.O. 332 p. Ills. - xB 8405 25.00 x

ELIAS, H.J. 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939. Antwerpen/Utrechts, De Nederlandsche Boekhandel, 1969-1971. 1e en 2e druk. Paperback. 267 + 199 + 212 + 268 p. Deel I: De eerste wereldoorlog en zijn onmiddellijke nasleep augustus 1914 / november 1919. Deel II: Vlaamse wederopbouw in jaren van politieke onmacht, en stijgende verwarring november 1919 / december 1928. Deel III: De verovering van de grote taalwetten en het groeiend radikalisme in Vlaanderen december 1928 / mei 1936. Deel IV: De Vlaamse Beweging in de krisis van het regime mei 1936 / september 1939. xR 1190 35.00 x

ELIAS, H.J. Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928. Gent, 1928. Geniet. 16 p. Met medewerking van P. Geyl, A. Jacob, J. Muls en J. Persijn. xT 7177 8.00 x

ELIAS, H.J. Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte. Deel 1: De grondslagen van de nieuwe tijd (1780-1830). Deel 2: Van literair- taalkundige naar politieke beweging (1830-1860). Deel 3: De splitsing van wegen (1860-1883). Deel 4: De periode van het cultuurflamingantisme (1883-1914). Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1970-1971. 2e druk. Gebonden S.O. 4 delen. Mens & Tijd. xT 0813 35.00 x

ELIAS, H.J. Onze wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Kortrijk, Steenlandt, 1932. Oorspr. omslag. 119 p. Bandontwerp Jozef Cantre. De Phalanks II. [bibliotheekstempeltje]. xT 2391 12.00 x

ELLEN, Mac. Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique. Bruxelles. z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Illustraties - xB 9956 30.00 x

ELST, F. Van der. Het standpunt van de Volksunie. Brussel, [1960]. 47 p. - xR 3686 8.00 x

ELTE, Philip. Geschiedenis der Joden, ten gebruike op de lagere scholen. Eerste stukje: Van de Schepping tot de laastste verzameling van den Talmoed. Amsterdam, Joachimsthal, 5654/1894. 5e druk. Gebonden. VI + 172 p. - xR 4617 20.00 x

EMBDEN, D. van. Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936. Haarlem, Brochurenhandel V.D.B., 1937. Geniet. 16 p. Vrijzinnig Democratische Bond. xR 7426 8.00 x

EMBDEN, D. van. Nationale ontwapening of volksverdelging. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Oorspr. omslag. 40 p. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Omslagtekening van Louis Raemaekers. xT 6916 10.00 x

EMBDEN, D. van. Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1925. Geniet. 40 p. Vrijzinnig Democratische Bond en Bureau voor Nationale Ontwapening. xT 7962 9.00 x

EMBDEN, D. van. Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht. Ammerstol, Nooit meer Oorlog Federatie, z.j. Geniet. 13 p. - xT 7965 8.50 x

EMBDEN, D. van. Waarom nationale ontwapening geboden is. Brochurehandel van den Vrijzinnig-democratischen Bond, 's-Gravenhage, 1932. 1e druk, Oorspr. omslag in fotomontage, [4] + 55 p. fotomontage Emmy van Bilderbeek xT 5930 20.00 xx

EMEIS, M.G. Brand in Mokum. Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. T.g.v. 100-jarig bestaan van de Amsterdamse Brandweer. xW 5467 9.00 x

EMMENES, A. van. Een kritiek op de brochure "Federatie van Vakvereenigingen". (Een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.). Sprenger & Co, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 48 p. Gebruikssporen hersteld. xT 6223 9.00 x

EMMENES, A. van. Het Socialisme in zijn twee stroomingen. Sprenger & Co., Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 48 p. - xB 9659 12.00 x

EMMENES, A. van. In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel. L. de Boer, Amsterdam, 1904. Oorspr. omslag 46 p. - xR 0741 20.00 x

EMMENES, A. van. Open brief aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie Ruys van Beerenbroek over de slavernij in de veenkolonien. ['s Hage, Liebers, 1889]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslag beschadigd: hoek uit voorzijde omslag. xT 5872 15.00 x

EMMENES, A. van. (verz.). Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden. Scheveningen, A. van Emmenes, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9149 10.00 x

ENDE, J. van den. Michael Servet. Een der vele slachtoffers van den ketterjager Kalvijn. L.J. Vermeer, Amsterdam, [1908]. Gebonden, Ills. 56 p. Uitgegeven door de Vereeniging "De Dageraad". Met naschrift over de onthulling van zijn standbeeld door P.C.F. Frowein. xT 7906 9.00 x

ENDLICH, Ben. 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee. Aspekt, Soesterberg, 2002. Oorspr. omslag Ills. 416 p. - xB 8844 22.00 x

ENDLICH, Ben & Nanda van der Zee. Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad. Aspekt, Soesterberg, 2001. Oorspr. omslag Ills. 127 p. Met opdracht van de auteur aan Theo van Gogh. xT 6263 9.00 x

ENDREI, Walter G. e.a. Textielhistorische Bijdragen 18 (1977). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1977. Oorspr. omslag, Ills., 107 p. Over: Produktiviteit van de Vlaamse lakennijverheid in de late middeleeuwen. De Ned. textielinzending op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1878. Twintig jaar beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesie. weverij "De Eendracht" te Haaksbergen, etc. xT 3859 8.00 x

ENGBERTS, E. Het antisemitisme critisch bezien. Baarn, Hollandia, 1933. Ingenaaid. 272 p. - xT 0518 15.00 x

ENGELBERT van BEVERVOORDE, K.TH. Geschiedenis van het Slot te Muiden. G.A. de Weille & Zoon, Weesp, [ca. 1936]. Gedecoreerde linnen band, 64 p. Uitgegeven in opdracht en voor rekening van C. Reder, Bewaarder van het Muiderslot te Muiden. [bibliotheekstempeltje]. xR 8997 8.00 x

ENGELBERTINK, B.A.A. Onze Oostgrens. Gedachten over annexatie in verband met de Duits herstelbetalingen en enkele Nederlandse Sociaal-Economische problemen. Oldenzaal, Drukkerij Twentsche Courant, 1945. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: Onze Oostgrens. Schade Herstel Verbreding van de Nederlandse Landbouwbasis. xT 6167 7.00 x

ENGELBERTS GERRITS, G. Het leven en de regering van Z.M. Willem I. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1845. Papieren omslag. XX + 391 p. Met vier staalplaten. [Blanco omslag, bibliotheekstempeltje]. xL 8647 25.00 x

ENGELBRONNER, d'. Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1864. Gebonden. 54 + 26 p. Bijgevoegd: Nationaal Gedenkteeken voor november 1813, Programma voor de feestviering van 17 november 1863, ontworpen door de hoofdcommissie en vastgesteld met goedkeuring van Z.M. den Koning. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, Vouwblad, 8 p. [bovenzijde rug beschadigd]. xR 6828 45.00 x

ENGELEN, W.E. Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander. Leeuwarden, [1863]. Herbonden. 28 p. - xR 8629 10.00 x

ENGELMANN, Bernt. De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1993. Paperback. 302 p. Ills. - xW 0104 9.00 x

ENGELS, A.H.J. Fabrieksmenschen. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 45 p. Volksbibliotheek no 14. xT 4704 8.00 x

ENGELS. F. De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de Staat. In aansluiting op de onderzoekingen van Lewis H. Morgan. Moskou, Progres, 1985. Gebonden S.O. 287 p. - xL 7670 8.00 x

ENGELS, Friedrich. De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap. Uit het duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 51 p. mist achterzijde omslag xT 6358 12.00 x

ENGELS, Jacq. Het gemeenschapshuis voor werkeloozen. Amsterdam, Contact, [1935]. Oorspr. omslag. 77 p. - xT 7310 10.00 x

ENGERING, Th.J.F. Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd. Z.p. [1945]. Oorspr. omslag. [16] p. - xT 6293 10.00 x

ENGLERT. M. Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel. Nederland, De Rode Nederzetting, 1936. Oorspr. omslag. 1 partituur (36 bladen). Omslag: Ger Sligte. Bevat werk van: M. Englert, Wim Gaffel, J. Mackenzie, Andries Hartsuiker, J.C. Andreae, Willem Andriessen, Rudi Weiszert, Christoph Praetorius, Luigi Cherubini, E. Mandyczewski. xT 4592 12.50 x

ENGLISH, Joe. Joe English: Leven en Werken. Temsche. Komiteit der Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1932. Oorspr. omslag. 120 p. Met foto's. - xT 1759 10.00 x

ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. De Daad. Drachten, Laverman, [1915]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Manifest tegen Oorlog en Militarisme. xT 1915 7.00 x

[ENKLAAR]. Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag J.B. Wolters Groningen 1959. Gebonden 362 p. Liber Amicorum met bijdragen van o.m. J.H. Thiel, Maartje Draak, C.A. Bouman, R.R. Post. xL 0860 20.00 x

ENKLAAR, D. Th. Peilingen in de beschavingsgeschiedenis van Spanje. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1958 . Or. omslag. 20 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 21, no 1. xK 8853 7.00 x

ENNO van GELDER, H.A. Nederland sinds de zestiende eeuw. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1937. Gebonde S.O. Ills. 208 p. Patria VIII. bibliotheekstempeltje xL 4179 9.00 x

ENNO VAN GELDER, H.A. Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk. Utrecht, A. Oosthoek, 1947. Gebonden S.O. VII + 193 p. Ills. - xK 9637 12.00 x

ES, M.L. van der. Open brief van een vader aan het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht. Soest, 1924. Geniet. 8 p. - xT 1920 7.00 x

ES, W.J.L. van. De Fransche Nederlanden. Apeldoorn, C.M.B. Dixon, 1918. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. - xB 7152 7.00 x

ES, W.J.L. van. De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting. Z.p. 1940. Oorspr. omslag. 100 p. Vermeerderde overdruk uit De Nieuwe Gids van juli en augustus 1940. [bibliotheekstempeltje]. xT 5981 10.00 x

ESSEN, L. van der. De historische gebondenheid der Nederlanden. Antwerpen, De Sikkel, 1938. Ingenaaid. 39 p. - xR 7219 10.00 x

ESSEN, L. van der en G.J. Hoogewerff. Le Sentiment National dans les Pays-Bas. Bruxelles, Les Editions Universitaires, 1943. Ingenaaid. 102 p. - xR 7218 10.00 x

ESSEN, L. van / F. van Cauwelaert / T. Herbert / L. de Lichtervelde en Joris van Severen. De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen. Brussel, Universum, [1938]. Oorspr. omslag. 133 p. [omslag roestvlekjes]. xT 0897 35.00 x

ESSO, I. van. Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje. Amsterdam, Menno Hertzberg, 1965. Ingenaaid. 64 p. Ills. iets gevlekt xK 9487 9.00 x

ESTERIK, Chris van. Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. Gebonden S.O. 316 p. Ills. Historische publicaties Gelderland deel 4. xR 8216 12.50 x

EVERS, George & Harry Peer & Geerten Schrama. Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA. Nijmegen, SUN, 1983. Ingenaaid. 284 p. Ills. - xH 9001 9.00 x

EVERTS, J. (inleiding). Het vraagstuk der voorschotverleening en woekerbestrijding. Amsterdam, Bureau van den Armenraad, 1926. Ingenaaid. 75 p. - xT 3225 10.00 x

EVERTS, Johannes. Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie. Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1920. Geniet. 38 p. Met twee vouwbladen. Geschriften van den Armenraad te Amsterdam Nr. IV. xT 6671 10.00 x

EX ORIENTE LUX. JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux. Leiden, 1940. Ingenaaid. Ills. - xH 1791 18.00 x

EXCELSIOR. Psychisch-organisch communisme. A.A.W. Bolland, Goes, 1888. Oorspr. omslag, 128 + 16 p. - xT 4527 30.00 x

EYBERS, G.W. Bepalingen en instructien voor het Bestuur van de Buitendistricten van De Kaap De Goede Hoop (1805). Amsterdam, Johannes Muller, 1922. Oorspr. omslag. 178 p. Met eene inleiding door S.J. Fockema Andreae, S. van Brakel en Den Uitgever. [bibliotheekstempeltje]. xL 6231 16.00 x

EYCK, Jan (red.). Staf De Clercq. Antwerpen, Boekengilde Brederode, 1951. Oorspr. omslag. 117 p. Met portret. Den Vaederlandt Getrouwe deel 3 van de reeks. xT 0609 15.00 x

EYSINGA, W.J.M. De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912. E.J. Brill, Leiden, 1912. oorspr. omslag 31 p. lichte waterschade xR 0742 8.00 x

F.D.N. = NIEUWENHUIS, Ferdinand Domela. Is het atheisme onzedelijk? Amsterdam, De Dageraad, 1927. Geniet, 16 p. Uitgave n.a.v. de onzedelijkheidsverklaring door Minister Heemskerk der Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. xT 1209 10.00 x

F.L.F. De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten. Bolsward, Schermer, 1925. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 5861 12.50 x

FAAS, Henry. God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen. Utrecht, A.W. Bruna, 1967. Paperback. 304 p. Bruna Boeken. xB 4223 8.50 x

FAAS, Henry. Termieten & Muskieten. Amsterdam, Sijthoff, z.j. Paperback. 260 p. Ills. Vernieuwing en vernieling in de Nederlandse politiek. xL 9892 9.00 x

FABIANUS BOLLEN, P. en P. Ladislaus Kerkhove. Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947. Mechelen, Sint Franciscus Drukkerij, 1950. Oorspr. omslag. 458 p. - xB 2461 25.00 x

FABIUS, A.N.J. De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 7382 20.00 x

FABIUS, D.P.D. Elout van Soeterwoude. 's-Gravenhage, A. Berends, 1894. Oorspr. omslag. 39 p. Met portret. - xT 5919 10.00 x

FAHRENFORT, J. / H. Janszen . F. Sanders. Oproer in Amsterdam. Her verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966. Amsterdam, H.J.W. Becht, z.j. Paperback. 90 p. Ills. - xB 3801 8.00 x

FAHRENFORT, J.J. Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Geniet. 34 p. Openbare les, op 17 april 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8777 10.00 x

FAINGNAERT, A.L. Verraad of zelfverdediging? Bijdragen tot de geschiedenis van den strijd voor de zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens den oorlog van 1914-18. Kapellen, De Noorderklok, 1932. Oorspr. omslag. 863 p. - xT 0613 50.00 x

FALKENBURG, Ph. De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Oudekerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 36 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xT 7316 12.50 x

FARAGO, Laszlo. Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat. Amsterdam/Brussel, Nederlandsche Keurboekerij/Onze Tijd, 1937. Gebonden. 330 p. Ills. - xK 9503 12.00 x

FARBMAN, Michael S. De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief. Amsterdam, Seyffardt, 1931. Geniet. 64 p. Geauthoriseerde vertaling naar een overdruk uit The Economist. [G. van 't Reve]. xT 4312 10.00 x

FASSEUR, C. De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. 1e druk. Paperback. 552 p. Ills. - xR 6279 12.00 x

FAUBEL, A.F.L. Leed en onrecht in Nederland Mei 1940-1945. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1945. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 4397 8.00 x

FAYAT, Hendrik. In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel). Antwerpen/Weesp, Standaard, 1985. Paperback. 480 p. - xT 2680 12.50 x

FEBER, G.H.A. De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie. Roermond-Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1933. Oorspr. omslag. 119 p. - xR 9441 10.00 x

FEBERWEE, A. Het Relatief Gezinsloon. Voorwoord S.R. Steinmetz. Groningen, P. Noordhoff, 1929. Geniet. 32 p. - xT 5880 8.50 x

FEDELI, Ugo. Il Movimento Anarchico a Carrara. Napoli, Edizioni Rl, 1952. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 8013 10.00 x

FEENSTRA KUIPER, J. Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. Bound. XXII + 330 p. 1 folded table & 5 plates. Werken Nederlandsche Economisch-Historisch Archief 3. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xB 5005 20.00 x

FEESTGIDS 1887. Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887. Amsterdam, J.C.M. van Diggelen & Co., 1887. Oorspr. omslag. 32 p. Met veel plaatselijke advertenties. Met o.a. Amsterdams Oranjelied op den twaalfden april 1887 van W.J. Hofdijk. xT 7711 12.50 x

FEITH, Jan. Verwaarloosde kinderen. Een schets van het reddingswerk onder verwaarloosde stumperds.[Met een woord vooraf door A. Ariens Kappers. Omslagteekening van Albert Hahn en front-teekening van Louis Raemaekers. [Amsterdam, Kinderhulp, 1929. 2e druk]. Geniet. 27 + 4 p. Ills. Uitg. van de Vereeniging tot Opvoeding van half verweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin (bij verkorting genaamd Kinderhulp). xT 3585 10.00 xx

FEITH, Jan en Kees van Ponten. Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith, byschrift van Kees van Ponten. Cohen Zonen, Amsterdam, [1900]. Oorspr. omslag, 28 p. Geheel in kleurenlitho. caricaturen over de Engelsen in de Boerenoorlog xT 1912 60.00 xx

FEIWEL, M. Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985. Gebonden. 107 p. Ills. - xR 7782 12.00 x

FEJTO, Francois. Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un despote eclaire. Paris, Librairie Plon, 1953. Broche. 356 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 7090 12.00 x

FELIX, Annette, R. HALLEUX, en C. COPPENS. 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985. Leuven, J. Roegiers, 1985. Oorspr. omslag. 201 p. Ills. Tentoonstelling in de Universiteitshal Leuven 14 november - 7 december 1985. xT 2810 15.00 x

FENNER BROCKWAY, A. Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922. Oosterbeek, Libertas, 1922. Geniet. 13 p. Geschriften vanwege het Comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (C.M.S.). xT 5511 8.50 x

FENNER BROCKWAY, A. Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922. Oosterbeek, Libertas, 1922. Geniet. 13 p. - xT 6903 8.00 x

FENNIS, Paul. De buurten van Oud-West. Alkmaar, 2010. Oorspr. omslag. 180 p. Ills. fotografie van toen en nu xR 2526 15.00 x

FERNALD, John. Destroyer from America. Illustrated by John Worsley. London, Jonathan Cape, 1942. Second impression. Bound. 127 p. - xH 6563 15.00 x

FERREE, Hans. Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie. Het Spectrum, Utrecht, 1978. Oorspr. omslag Ills. 128 p. rijk geillustreerd xB 8572 10.00 x

FERRON, Louis. De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse societeit Teisterbant. De Haan, Haarlem, 1981. Oorspr. omslag Ills. 163 p. - xB 8659 10.00 x

FERWERDA, G.S. Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland. 's-Gravenhage, Uitg. Mij. Centraal, 1930. Oorspr. omslag. 94 p. Geillustreerd. G.S. Ferwerda Oud-Geemployeerde van De Bataafsche Petroleum Mij. xT 4280 10.00 x

FILIUS, Jan. (ed.). Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck. Amsterdam, 1980. vijfde gewijzigde druk. Geniet. 28 p. - xR 2262 7.00 x

FIMMEN, Edo. Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede. Amsterdam, Ontwikkeling, [1923]. Oorspr. omslag. 23 p. Rede uitgesproken op het internationaal congres voor den wereldvrede, gehouden te 's Gravenhage 10-15 December 1922. xT 7003 8.00 x

FISCHER, E.J. e.a. (ed.). Textielhistorische Bijdragen 25 (1985). Stichting Textielgeschiedenis, Enschede, 1985. Oorspr. omslag, Ills., 123 p. Over: Criminaliteit, schering en inslag; vermogens- en geweldscriminaliteit in Enschede en Lonneker, 1850-1990. Gedwongen winkelnering in Twente tussen 1830 en 1890. Van kalandermolenaars tot moderne appreteerbedrijf, Helmond 1800-1870., etc. xT 3858 9.00 x

FISHER, H.A.L. Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Gebonden. 319 + 307 + 367 p. Met kaarten. Rug licht verkleurd, bibliotheekstempeltje. xL 5127 20.00 xx

FLAMENT, A.J. De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1896. Oorspr. omslag. 168 + IV p. (Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894). [bibliotheekstempeltje]. xL 6665 15.00 x

FLES, L. Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak. Amsterdam, J. van Loo, [1935]. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 7397 10.00 x

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Gebonden 126 p. Frontispice J. Braakensieck xR 3487 10.00 x

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag, 126 p. Frontispice J. Braakensieck xT 5144 9.00 x

FLEXNER, James Thomas. Washington. The indispensable man. London, St. James's Place, 1976. Bound. XVII + 423 p. Ills. - xM 3423 18.00 x

FLINKENFLOGEL, W.N. Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933. Publitoet-Geschiedenis, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 31 p. - xR 9674 5.00 x

FLURSCHEIM, Michael. Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch. J. Kuiken Jz., St. Anna-Parochie, 1892. Oorspr. bedrukt omslag 61 p. - xB 9990 20.00 x

FLYNN, John T. The truth about Pearl Harbor. Glasgow, The Stickland Press, 1945. Oorspr. omslag.46 p. - xT 6398 10.00 x

FOCKEMA ANDREAE, J.P. Buitenmodel-kalender voor den wetgever. Utrechts, H. de Vroede, 1939. Ingenaaid. 114 p. - xT 1974 10.00 x

FOCKEMA, R.A. Minister Aalberse en zijn tijd. Hilversum, De Blauwvoet, [1925]. Geniet. 38 p. - xR 8398 8.50 x

FOHRBECK, Karla en Huub Kuijpers (red.). Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling. Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1987. Ingenaaid. 255 p. Ills. - xB 4388 10.00 x

FOKKEMA, Anita e.a. Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven. Uitgeverij Media 2000, Oorspr. omslag. 128 p. Beeldredactie en vormgeving: Jan de Wringer. xR 1198 8.00 x

FOKKENS, Phocas. Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam. Amsterdam, De Uil, 1944. Gebonden, S.O., 186 p. Met ingeplakte plaatjes. - xR 8410 15.00 x

FOKKER, E. De maatschappelijke en de rechts-toestand der vrouw in Nederland in 1896. Amsterdam, S.L. van Looy, [1896]. 2e druk. Oorspr. omslag. 29 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xR 6190 10.00 x

FOKKER, E. Wat wij willen? Vlugschrift. Amsterdam, [1915]. Geniet. 8 p. Uitgegeven door het Nationaal Comite tot wijziging van de artikelen 57-59 der Grondwet. xT 7001 7.00 x

FOKKER, Eduard. Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht. Amsterdam, Joh. Muller, 1899. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7202 9.00 x

FONTEYN, Guido. De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux. Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1980 2e druk. Paperback. 172 p. - xL 9780 9.00 x

FONTEYNE, Jean. Buchenwald. Brussel, Nouvelle Revue Belgique, [1945]. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xT 6156 12.00 x

FORTHAAS, J.C. Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom. Rotterdam, 1945. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xT 4106 9.00 xx

FOWLER, Laurence & Helen. Cambridge commemorated. An anthology of university life. Cambridge, Cambrige University Press, 1984. Bound dustjacket. XIV + 384 p. Ills. - xR 2718 18.00 x

FRANK, Cobie. Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman. Haarlem, In de Knipscheer, 1985. Paperback. 256 p. - xP 0215 8.00 x

FRANKE, G.A.J. Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen. Groningen, B. Jacobs, 1887. Ingenaaid. 25 + 274 p. [Rug omgeplakt]. xT 2026 20.00 x

FRANKEL, Jacob. Gottesdienstlicher Vortrag zur funf und zwanzig jahrigen Regierungsfeier S.M. des Konigs, gehalten in Zwolle, Sabbat, den 22 Ijar 5634 (9 Mai 1874), und herausgegeben zum Besten unsrer nothleidenden Bruder in Palestina. Amsterdam, S.M. Coutinho Jr. & Co., 1874. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 5297 12.50 x

FRANKEMOLLE, Wenzel. Hitler. Zijn wording en wezen. Met inleiding van Anton van Duinkerken. De Gemeenschap, Bilthoven, 1936. Oorspr. omslag, 86 p. - xT 6236 20.00 x

FRANKLIN / A. Osborn. Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging]. Inter. Anti-Mil. Vereeniging (IAMV), Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag, 16 p. omslag Wybo Meyer xT 3647 9.00 x

FRANSES, Desiderius. Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk. 's-Hertogenbosch Teulings'. 1941. Ingenaaid. 82 p. Collectanea Franciscana Neerlandica V-3. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7915 14.00 x

FREDERICQ, Paul. Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Eerste deel. Gent, J. Vuylsteke, 1906. Gedecoreerd oorspr. omslag. 256 p. Ills. Los deel. Uitgave van het Victor de Hoon-Fonds. xR 3652 15.00 x

FREDERIKS, J.G. De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1892. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 5524 15.00 x

FREDERIKS, K.J. Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1945. Oorspr. omslag. 102 p. - xT 4258 10.00 x

FRENK, Paul. Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt. Lippstadt, Rudolf Janssen, 1946. Oorspr. omslag. 89 p. [Gebruikssporen]. xT 7827 10.00 x

FRENKEL, F.E. (ed.). Provo. Kanttekeningen bij een deelverschijnsel. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Paperback. 216 p. - xB 5652 10.00 x

FRIEDRICH, Otto. Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig. Baarn, Het Wereldvenster, 1978. Gebonden S.O. 339 p. Ills. - xR 7915 10.00 x

FRIES, K. de. In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje. Utrechts, W. de Haan, 1947. 2e druk. Gebonden, stofomslag. 242 p. - xT 2210 12.00 x

FRIESWIJK, Johan. Socialisme in Friesland 1880-1900. Amsterdam, Van Gennep, 1977. Paperback 271 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 2. (Reeks van het IISG). xR 4088 8.00 x

FRIETEMA, H>J> Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie. Wolvega, G. Taconis, 1928. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 6164 10.00 x

FRIJHOFF, W.TH.M. Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? SUN, Nijmegen, 1984. Oorspr. omslag, 45 p. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de maatschappijgeschiedenis...Erasmus Universiteit te Rotterdam. xT 5808 8.00 x

FRIJHOFF, Willem. Heiligen, idolen, iconen. SUN, Nijmegen, 1998. Oorspr. omslag Ills. 96 p. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 3586 9.00 x

FRIJHOFF, Willem & Margot Jongedijk & Ruud Rottier. 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798. Annonce Pers, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag in zeefdruk, Ills. 88 p. Tentoonstelling in Maison Descartes 16 mei t/m 14 juni 1989. xR 7748 25.00 x

FROE, A. de. Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens. W. de Haan/Standaard Boekhandel, Hilversum/Antwerpen, 1967. Oorspr. omslag 228 p. Palladium 28 xR 3211 9.00 x

FRUIN, J.A. De Anfang en de slichte Clage umme varende Have. Naar het Oud-Saksische recht. Amsterdam, C.G. van der Post, 1871. Oorspr. omslag. 84 p. Met aanhangsel, over de actien om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8891 15.00 x

FRUIN, R. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. Oorspr. omslag. 102-245 p. Vroeger door Is. An. Nijhoff en P. Nijhoff. xT 7818 12.00 x

FRUIN, R. De provincie Zeeland en hare recherlijke indeeling voor 1795. J.C. & W. Altorffer, 1933. Oorspr. omslag. 151 p. Uitgave van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg. [bibliotheekstempeltje]. xL 5902 9.00 x

FRUIN, R. Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. Ingenaaid. 643 p. Rijks Archief-Depot in de provincie Zeeland. [bibliotheekstempeltje, binnenwerk goed]. Omslag zie foto. xL 6230 50.00 xx

FRUIN, R. Nachrift van Dr. R. Fruin op zijn Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Leiden, A.W. Sythoff, 1864. Oorspr. omslag. 16 p. - xL 8610 16.00 x

FRUIN, R. Over den zoogenaamden kiesdwang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 8127 12.00 x

FRUIN, R. The siege and relief of Leyden in 1574. Translated by Elizabeth Trevelyan. Introduction by G.M. Trevelyan. The Hague, Martinus Nijhoff, 1927. Bound. XII + 160 p. + maps. - xK 9495 16.00 x

FRUIN, R. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598. [Leiden, 1857]. Herbonden bruin buckram. 240 p. - xB 7853 40.00 x

FRUIN, R. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598. J.H. Gebhard & Co., Amsterdam, 1861. Gebonden half leer VIII + 444 p. band licht versleten xB 9768 25.00 x

FUCHS, J.M. Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn. Amsterdam, W. ten Have, [1936]. Oorspr. omslag. 55 p. - xB 6633 9.00 x

FUCHS, J.M. Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman. Amsterdam, [1967]. Gebonden S.O. 135 p. Ills. Mooi exemplaar. xB 3542 12.00 x

FUENTES, Carlos. The buried mirror. Reflections on Spain and the new world. London, Andre Deutsch, 1992. Bound dust jacket. 399 p. Ills. Ills. xM 0365 18.00 x

FUKKINK, H. Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet. Utrecht, 1941. Oorspr. omslag. 62 p. + twee bijlagen. Overdruk van het maandblad van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon der Gemeente Utrecht. xT 7990 10.00 x

FUUT, E. [=Evert Aart Vermeer]. En toch beweegt zij zich. Amsterdam, Mei 1944. 20 p. - xT 5810 5.00 x

G.V.N. Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure. Amsterdam, C.L. van Langehuysen, 1854. Gebonden. XII + 58 p. - xT 3528 10.00 x

GAAL, F.J. van. Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989. Gebonden. XXVI + 470 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Deel LXXXI. xR 6448 12.50 x

GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Walburg Pers, Zutphen, 1991. 2e druk, Oorspr. omslag, 192 p. fraai geillustreerd xT 5341 12.00 x

GAAY FORTMAN, B. de. Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer. Z.p., Uitgave van de Unie van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland, 1921. Geniet. 40 p. - xT 6758 8.50 x

GABRIELS, H. en K. Jongman. Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990. 's-Gravenhage, Shell Internationale Petroleum Mij., 1990. Ingenaaid. 240 p. Ills. - xR 3019 15.00 x

GAJUS. De revolutie in Rusland. A.B. Soep, Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 51 p. - xT 6357 15.00 x

GALEN, L.C.E. Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland. Amsterdam, L.J. Veen, [1945]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6165 7.00 x

GALEN LAST, H. van. Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig. Bussum, Fibula van Dishoeck, 1969, Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibulareeks 37. xL 9188 7.50 x

GANS, Evelien. Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956. Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Gebonden. Ills. 708 p. [geen stofomslag]. xR 2506 30.00 x

GANS, Mozes Heiman. Aan de Nederlanders in Zwitserland ter gelegenheid van 31 augustus 1944. Z.pl. z.j. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. Omslagontwerp: Alice Horodisch-Garman. xT 7760 10.00 x

GANS, Mozes Heiman. Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Baarn, Bosch & Keuning, 1974. 4e druk. Gebonden S.O. 848 p. Ills. klein scheurtje in stofomslag hersteld. xR 3209 60.00 x

GANTOIS, J.M. De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag. Wilrijk, Oranje Uitgaven, 1967. Paperback. XI + 496 p. Ills. - xR 6809 12.50 x

GANTOIS, J.M. Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond. Brugge, Wiek op, 1942. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. Tekst van de lezing voor Zannekin, Arbeidsgemeenschap voor Zuid Vlaanderen, en den Vlaamschen Toeristenbond. xB 4377 10.00 x

GAPONE, GEORGE. Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen]. Rotterdam, H.A. Wakker, 1905. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7152 20.00 x

GARGAS, Zygmunt. Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland. Z.p. [1917]. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9122 8.50 x

GAULKE, Johannes. In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders. Zandvoort, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, z.j. Geniet. 63 p. - xR 5938 10.00 x

GAWRONSKI, Jerzy. Amsterdam, een maritieme stad? Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2009. Oorspr. omslag, Ills., 29 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Maritieme en urbane Archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode, in het bijzonder de stad Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 19 mei 2009. xT 7139 9.00 x

GAWRONSKY, Dimitry. De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1919. Oorspr. omslag, 78 p. - xT 5967 10.00 x

GAWRONSKY, Dimitry. Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt. Paul Cassirer, Berlin, 1919. Umschlag, 88 S. - xT 7385 15.00 x

GEDENKBOEK. Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1941. Gebonden S.O. XXII + 314 p. Ills. - xK 9357 15.00 x

GEDENKBOEK. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Gedecoreerde linnen band, 190 p., Ills. Omslag en schutbladen: Hahn jr. xR 4096 17.50 x

GEDENKBOEK. Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926. 's-Gravenhage, 1926. Gebonden. 239 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7487 18.00 x

GEDENKBOEK. Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940 - 1945 Delft, Delftsche Uitgevers Maatschappij. 1947. Gebonden 222 p. Ills. - xT 2234 20.00 x

GEDENKBOEK. Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927. Amsterdam, 1927. Ingenaaid. 104 p. Ills. - xP 1296 11.50 x

GEDENKBOEK. N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950. 's-Gravenhage, 1950. Gebonden. 212 p. Ills. Met kaart. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zestigjarig bestaan. xL 7245 10.00 x

GEDENKBOEK. Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting. Kampen, J.H. Kok, 1928. Gebonden S.O. 519 p. Ills. Voorwoord H. Colijn en G.M. den Harogh. [bibliotheekstempeltje]. xL 4960 20.00 xx

GEE, A.L.W. de. Alarm! Luchtgevaar! Hoe kan ik mij beveiligen? Voorwoord C.A. Prins. Baarn, Bosch & Keuning, [1937]. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Libellen-serie nr. 100. xR 9075 8.00 x

GEELKERKEN, C. van. (ed.). De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941. Uitgave Nenasu, Mei 1941. Gebonden. 400 p. Ills. Op band: Voor Volk en Vaderland. xT 2619 50.00 x

GEER, D.J, de. De Synthese in den Oorlog. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1942. Geniet. 16 p. - xT 7987 8.00 x

GEERKE, H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. Utrecht, W. de Haan, z.j. Gebonden. 253 p. [Particuliere band]. xW 9964 11.50 x

GEISSLER, Christian. Het Derde Rijk. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 234 p. Illustraties bijeengebracht door Giancesare Gamba. xK 0007 9.00 x

GELDER, H.E. e.a. Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1940. Gebonden S.O. 115 p. Ills. T.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Typografie A.A.M. Stols. xK 5992 15.00 xx

GELDER, H. van. Algemeene Geschiedenis. Vier delen. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1903-1919. Gebonden. Eerste deel: Tot den dood van Pericles. Tweede deel: Tot de verbreiding van het Christendom. Derde Deel: Tot het overwicht van het Westen op het Oosten. Vierde deel: Geschiedenis van het Westen tot het beginnend verval der pauselijke macht. xH 3920 34.00 x

GELDEREN, J. van. Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3525 15.00 x

GELDEREN, J. van en J.E. Stokvis. Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Oorspr. omslag. 36 p. Geschriften van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken (S.V.M.V). nr. 9 xR 7403 8.00 x

GELDEREN, J. van en P. Geyl. e.a. Nederland erfdeel en taak. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940. Gebonden. 200 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4540 8.00 x

GELMAN TAYLOR, Jean. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1988. Oorspr. omslag. 256 p. Ills. - xR 2714 12.50 x

GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad ”Gemeenschappelijk Grondbezit” uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932. Gedrukt ter Utrechtse Typografen Associatie, Utrecht, 1932. Gebonden 161 p. Typografische verzorging van C. de Haas. xB 8502 30.00 xx

GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad ”Gemeenschappelijk Grondbezit” uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932. Gedrukt ter Utrechtse Typografen Associatie, Utrecht, 1932. Oorspr. bedrukt omslag 161 p. Typografische verzorging van C. de Haas. xR 0928 20.00 x

GENDT, E. van. Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren. Leiden, C. Kooyker, 1902. Herbonden. 21 p. - xT 0477 15.00 x

GENECHTEN, R. van. Der Kapitalismus in den Niederlanden. Lubeck, Charles Coleman, 1942. Oorspr. omslag. 29 p. - xR 9038 12.50 x

GENECHTEN, R. van. Een jong Nederland in een jong Europa. Rotterdam, NENASU, z.j. Geniet. 24 p. - xR 9032 10.00 x

GENECHTEN, R. van. Tegen Huizinga. Uit de nevelen van gisteren. Utrecht, Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij, 1936. Geniet. 31 p. Overdruk uit "Nieuw Nederland" van januari 1936. xR 9026 9.00 x

GENECHTEN, R. van. Wat willen de Vlamingen? Amsterdam, Elsevier, 1925. Gebonden. 142 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek Deel 36. xB 6249 8.00 x

GENECHTEN, R. van. Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang? Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 9030 7.00 x

[GENECHTEN, Robert van]. Processen No. 2 Van Genechten. [Zijn berechting en veroordeeling]. Amsterdam, Buyten en Schipperheyn, [1946]. Gebonden S.O. 80 p. + illustraties. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Serie: Bronnenpublicaties No. 2 xR 9074 45.00 x

[GENECHTEN, Robert van]. Processen No. 2 Van Genechten. [Zijn berechting en veroordeeling]. Amsterdam, Buyten en Schipperheyn, [1946]. Gebonden, 80 p. + illustraties. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Serie: Bronnenpublicaties No. 2 xT 0425 35.00 x

GENECHTEN, van. Een beroep op het gezond verstand. Leiden, NENASU, z.j. Geniet. 24 p. Overdruk uit Nieuw Nederland. xR 9031 15.00 x

GENT, W.J.M. van. De Nederlandsche katholieken en het vraagstuk eener nieuwe partijgroepeering. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, 1945. 2e druk. Geniet. 40 p. Voorzien van een nieuw nawoord over de Nederlandsche Volksbeweging. xR 6483 10.00 x

GEORGE, David Lloyd. Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden. Z.p. [1918]. Geniet. 12 p. - xT 6401 7.00 x

GEORGE, [Henry]. Het licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen bekeken door eenen socialen bril door George. Amsterdam, G. Stemler Czn, 1888. Gebonden. 208 p. - xT 5745 15.00 x

GERAETS, Fons. Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw. Weert, Van Buuren, 1999. Paperback. 416 p. - xR 6390 10.00 x

GERBRANDY, P.S. Indonesia. London, Hutchinson & Co., 1950. Bound. 224 p. With 28 illustrations. xH 2962 13.50 x

GERHARD, A.H. 1 Mei. Het Lentefeest der Arbeiders. Vereeniging De Dageraad, Amsterdam, 1897. Oorspr. omslag 18 p. - xB 9981 25.00 x

GERHARD, A.H. Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. - xR 3400 20.00 x

GERHARD, J.W. Algemeene Volksschool of Vrije Scholen? Amsterdam, In eigen beheer, 1904, Oorspr. omslag. 40 p. Met 19 afbeeldingen buiten den tekst. xB 8141 15.00 x

GERHARD, J.W. Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland. Ontwikkeling, 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag, met 32 afbeeldingen, 48 p. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs. xT 6704 15.00 x

GERLACH, P. De verhalen over de dood van Balthasar Gerard. Tilburg, Henri Bergmans, 1949. Oorspr. omslag. 58 p. Historisch tijdschrift serie studie no. 7. xR 7483 10.00 x

GERRETSON, C. De Tusschenwateren 1839-1867. Dipolomatieke Documenten verzameld en uitgegeven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1943]. Gebonden.404 p. - xT 2663 12.50 x

GERRETSON, C. Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1936. Ingenaaid. XIV + 482 + 528 p. - xT 3158 20.00 x

GERRETSON, C. Verzamelde werken. Zeven delen. Bosch & Keuning, Baarn 1973-1987. Gebonden S.O. incl. Deel VII, Inleiding en registers, Verzorgd en ingeleid door G. Puchinger. xB 5345 85.00 x

GERRETSON, C. en P. Geyl. Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748). Utrecht, Kemink en Zoon, 1934. Ingenaaid. X + 499 p. Los deel. Werken Historisch Genootschap derde serie. xB 3197 25.00 x

GERRETSON, C. & P. GEYL. Briefwisseling Gerretson - Geyl. I: 1911-1928, II: 1929-1934, III: 1935-1940, IV: 1942-1945, V: 1946-1958 [volledig in vijf delen]. Baarn, Bosch & Keuning, 1979-1981. Gebonden S.O. 392 + 361 + 355 + 380 + 358 p. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. Stofomslag Deell III beschadigd. xT 1518 30.00 x

GERRETSON EN GEYL. Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Gebonden S.O. 392 p. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. xR 0924 12.50 x

GERRETSON, F.C. Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden. Joh. Enschede en Zonen, 1932-1941. Gebonden half leer. 489 + 583 + 986 p. Ills. folding maps, Index. Mooie set. Standaard geschiedenis van Shell xR 2981 350.00 x

GERRETSON, F.C. History of the Royal Dutch. Four volumes. E.J. Brill, Leiden, 1953-1957. Cloth. Ills. 287, 355, 307, 362 p. Ills. folding maps, Index. fine set. Standard history of Shell xB 8431 100.00 x

GERRETSON, F.C. en W.Ph. Coolhaas. Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Ingenaaid. XII + 327 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap Derde Serie No 83. xB 1089 9.00 x

GERRITSEN, A.L. Vorstelijke Moeders. Neerbosch' Boekhandel, 1909. Oorspr. omslag, Ills., 32 p. Over moeders uit het huis van Oranje xT 1711 8.00 x

GERRITSEN, Joh. en Barend de Goede. Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1945. Gebonden. 159 p. - xH 5411 9.00 x

GERRITSZ, J. en Th. van der Waerden. Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 63 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 2 xR 7405 10.00 x

GESSLER, Jan. (verzameld). Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden. Hasselt/Leuven, Leon Crollen, 1949. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7050 20.00 x

GESSLER, Jean. La Bibliotheque de l'abbaye de Saint-Laurent a Liege au XIIe et au XIIIe Siecle. Tongres, George Michiels-Broeders, 1927. Broche. 49 p. Extrait du Bulletin de la Societe des Bibliophiles Liegeois Tome XII. [bibliotheekstempeltje]. xL 6807 16.00 x

GEUNS, A. van. De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7398 10.00 x

GEVELERS, Alf. Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden. Leuven, A. Meulemans-De Peeter, 1913. Geniet. 11 p. [bibliotheekstempeltje]. Een episode uit de Tachtigjarige oorlog. xR 6772 8.00 x

GEVERS, Lieve. Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894). Leuven, Davidsfonds, 1987. Ingenaaid. 277 p. Ills. - xR 6437 15.00 x

GEYER, Florian. Pruisen's zege. Oldebroek, De Vonk, 1933. Geniet. 47 p. - xT 7749 9.00 x

GEYL, P. De Amerikaanse Burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 46 p. Met uitvouwbare kaart. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 12. no. 5. xT 4948 7.50 x

GEYL, P. Franse figuren. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1958 2e druk. Oorspr. omslag. 127 p. Wereldboog 128. Bandtekening: Emile Puetmann xB 5991 6.00 x

GEYL, P. Historicus in de tijd. Utrecht, W. de Haan, 1954. Gebonden. 175 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4346 10.00 x

GEYL, P. Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving. Utrecht, A. Oosthoek, 1946. Gebonden. XVIII + 529 p. + kaarten. - xL 7546 15.00 x

GEYL, P. Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen. Antwerpen, De Sikkel, [1921]. Oorspr. omslag. 56p. - xT 0314 10.00 x

GEYL, P. Nederlandse figuren. Twee delen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1962. 3e druk. Oorspr. omslag. 127 + 120 p. Wereldboog 136 / 137. xB 5992 9.00 x

GEYL, P. Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel. Amsterdam, Jacob van Campen, [1946]. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. - xL 0096 15.00 x

GEYL, P. Tochten en toernooien. A. Oosthoek Utrecht 1950. Gebonden 272 p. + uitsl. kaart. Bibliotheekstempeltje. xL 4253 9.00 x

GHEEL GILDEMEESTER, F. van. Van geslachte tot geslacht. Rede gehouden in tegenwoordigheid van Hare Majesteit de Koningin-Moeder bij de godsdienstoefening ter Inwijding der Regentessekerk te 's-Gravenhage op Zondag den 3den Maart 1901. 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1901. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6290 9.00 x

GIEBELS, Ludy. De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941. Assen, Van Gorcum & Comp., 1975. Gebonden. 223 p. Ills. Publications of the Bibliotheca Rosenthaliana IV. xR 6395 15.00 x

GIELE, Jacques. Arbeidersleven in Nederland 1850-1914. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1979. Ingenaaid. 320 p. Ills. Sunschrift 133. xR 5068 12.00 x

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1977. Ingenaaid. 380 p. Ills. Leven en werk van Alex de Leeuw/Het nederlandse kommunisme tussen de wereldoorlogen. xB 4730 10.00 x

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1978. Ingenaaid. 318 p. Ills. Socialisme en vakbeweging. De beweging van Broedertrouw op Het Bildt. De stakingen van de modern geoganiseerde handels- en kantoorbedienden in de galanteriewaren-branch. Arbeidersbeweging en r.k. kerk. Brief van H.A. Poels. Het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond en de duitse bezetter. xR 6445 10.00 x

GIELE, Jacques & Ger Harmsen. e.a. (red.). Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1979. Ingenaaid. 325 p. Ills. Socialisme en vakbeweging. xT 5143 10.00 x

GIELE, Jacques J. De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876. Nijmegen, Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1973. Oorspr. omslag, 273 p. Ills. Sunschrift 70. xT 3122 10.00 x

GIESEN, J. Religieus anarcho-communisme. Bond van Religieuze Anarcho-Communisten, Leiden, [ca. 1923]. Oorspr omslag 24 p. - xR 4235 15.00 x

GIJN, Ant. van. Wat zal de Naaste Tijd Brengen? 's-Gravenhage, 1919. Geniet. 24 p. Overdruk uit de Haagsche Post. xR 4710 10.00 x

GIJSELS, Hugo. Het Vlaams Blok. Kritak Leuven 1992. 2e druk Paperback 308 p. - xB 0118 9.00 x

GIJSWIJT-HOFSTRA, Maria Frederika. Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw. De Bataafsche Leeuw, Dieren, 1984. Gebonden, S.O., Ills., 246 p. + stellingen los bijgevoegd Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 7444 12.00 x

GIJZEL, B.H. v.d. St. Michielgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1945. Gebonden. 183 p. - xR 6353 10.00 x

GILLET, Leon. De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914. Dinant, L. Bourdeaux-Capelle, 1928. Geniet. 14 p. - xR 6836 12.50 x

GILLET, Leon. De ware geschiedenis van een die ontkwam aan het geweervuur bij den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23e Augustus 1914. Dinant, L. Bordeaux-Capelle, 1936. Geniet. 14 p. - xT 6980 8.50 x

GILTAY, H. Ekonomie en oorlogsdrift. Antwerpen, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave Nooit Meer! Maandelijksch studie- en propagandablad, juni 1934. xT 6928 10.00 x

GIMBERG, J. Het Armwezen te Zutphen. Zutphen, W.C. Wansleven, 1914. Oorspr. omslag. 87 p. Met uitklapbare tabellen. Overdruk uit het Gemeenteverslag over 1914. xT 0224 10.00 x

GIMPEL, Corn. J. Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918. Gebonden. t.e.g. Ills. 170 p. Met een voorwoord van R.W.P. de Vries. Bandversiering van J.G. Veldheer. Genummerd 65/750. [Fraaie band in zeer goede staat.] xH 5017 41.00 x

GITTER, Leah en Sieg. Rosj Hasjanah en Jom Kippoer. Amsterdam, Joachimsthal, 1940. Oorspr. omslag. 79 p. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Zionistenbond en de Joodse Jeugdfederatie. xR 4065 12.00 x

GIUNTOLI, Ftefano. Kunst en Geschiedenis van Pompeji. Florence, Bonechi, 2001. Paperback. 128 p. 170 kleurenfoto's, 20 reconstructies van de stad zoals die er 2000 jaar geleden uitzag. xT 4568 10.00 x

GLAESER, Ernst und F.C. Weiskopf. Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "Fünfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella. Gustav Kiepenheuer, Berlin, 1931. Oorspr. omslag met fotomontage, Ills., VIII + 200 S. Fotomontage omslag: John Heartfield. xT 3000 90.00 x

GLEICHMAN, J.G. Opmerkingen over den Politieken toestand van het oogenblik. Amsterdam, D.B. Centen, 1891. Oorspr. omslag. 24 p. Rede op 13 Januari 1891 uitgesproken in de Kiesvereeniging Amstels Burgerij te Amsterdam. xT 4066 8.50 x

GLIENKE, Franz. In dienst van GPU en Gestapo. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 3318 10.00 x

GNIELKA, Thomas. Falschspiel mit der Vergangenheit. Frankfurt am Main, Verlag der Frankfurter Rundschau, z.j. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. Ondertitel op omslag: Rechtsradikale Organisationen in unserer Zeit xT 2186 10.00 x

GNJEW. De stormvogel der revolutie. Mededeelingen van een ooggetuige over de "Aderlating" op 22 januari 1905 te St. Petersburg. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1905. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 141 p. rug beschadigd xT 2723 20.00 x

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1937. Gebonden. 173 p. Patria reeks xR 1127 8.50 x

GODERIE, Jan. De berechting van Oorlogsmisdadigers. Een karakterschets uit het proces te Lueneburg. Gouda, Joh. Mulder, 1946. Gebonden. 99 p. - xT 4872 12.50 x

GOEDE, B. de. Aan de hand van de grondwet. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1965. Oorspr. omslag Ills. 321 p. Palladium 18 xR 3213 9.00 x

GOEDEMANS, A.J.M. & G. Puchinger. Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen. De Telegraaf, [1959]. Gebonden. 238 p. Ills. - xB 3329 10.00 x

GOEDHART, G.J.D.C. Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester. Z.p. [1902]. Oorspr. omslag. 20 p. Overgedrukt uit het Sociaal Weekblad. xT 1405 8.50 x

GOEDHART, G.J.D.C. / Charles Gide. De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door.... Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1918. 2e herziene druk. Ingenaaid. XXIV + 79 p. Uitgave van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen X. xR 8395 10.00 x

GOEMAERE, Pierre. Een dag bij den koning der Belgen. De Vlijt, Antwerpen z.j. Oorspr. omslag geniet Ills. 48 p. - xR 0623 8.00 x

GOES, F. van der. De Arbeidskracht. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1900. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken als Openbare Les aan de Universiteit te Amsterdam, den 3 Maart 1900. xT 7477 15.00 x

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 143 p. - xT 8091 12.50 x

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. [nieuwe uitgave]. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Internationale Bibliotheek nr. 29. xT 0305 20.00 x

GOES, F. van der. Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 108 p. potloodonderstrepingen xT 6213 20.00 x

GOES, F. van der. Verkeerde Partijleiding. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag, Ingenaaid. 115 p. + adv. Genummerd 5/50 exx. rugje matig. xT 6337 30.00 x

GOES, F. van der. Wat de socialisten niet willen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1891. Gebonden. 23 p. - xT 7602 15.00 x

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1905. Gebonden. 846 p. - xT 2288 20.00 x

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 2e Jaargang 1897/98. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1898. Gebonden. 396 p. - xT 2289 20.00 x

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1899. Gebonden. 716 p. - xT 2290 20.00 x

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1900. Gebonden. 770 p. - xT 1046 20.00 x

GOES, F. van der / H. Gorter / J. Saks / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1902. Gebonden. 802 p. - xT 1045 20.00 x

GOES, F. van der / J. De Kadt / P.J. Schmidt. Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel". Pach's Boekhandel, Hilversum, [1932]. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0306 8.00 x

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph. Amsterdam, S.D.A.P., 1910. Geniet. 32 p. Met een inleiding door F. van der Goes over: Proletariaat en Godsdienst. Nieuwe en herziene druk. [omslag verkleurd]. xR 7350 10.00 x

GOES, F. van der (red.). De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift. Juni 1896. H. J. Poutsma, Amsterdam, 1896. Oorspr. omslag, 11-72 p. Van der Goes, De revolutie van de bourgeoisie; H. Polak, De socialistische beweging in Engeland; P.J. Troelstra, Algemeene geheel-onthouding; Van der Goes, Amsterdamsche Monopolies, etc. xT 6211 15.00 x

GOES, Fr. van der. Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1915. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 0584 10.00 x

GOES, Frank van der. Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis. Amsterdam, Em. Querido, 1931. Geniet. 16 p. - xR 5512 15.00 x

GOES, Frank van der. Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 108 p. [Papier verbruind]. xT 6201 15.00 x

GOES, Herman van der. Het scherm gaat op! Amsterdam, Het Fundament, [1935]. 4e druk. Oorspr. omslag. 20 p. Fundament no. 2. Omslagtitel: Onze Vloot. Het scherm gaat op. Omslagontwerp: Brogel. xT 7043 8.00 xx

GOES VAN NATERS, M. van der. De Leiding van den Staat. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 2e herziene druk. Gebonden, stofomslag, 221 p. - xT 3132 12.00 x

GOES VAN NATERS, M. van der. Economische ordening en geestelijke vrijheid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 12 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 10. xR 7402 8.00 x

GOES VAN NATERS, M. van der. Ferdinand Lassalle en zijn program. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0805 10.00 x

GOES van NATERS, M. van der. Socialistische staatsvernieuwing. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1937. Oorspr. omslag 122 p. Met vijf portretten. Religieus-socialistische vragen / uitgavenreeks van de Arbeidersgemeenschap der "Woodbrookers in Holland" Serie VI; nr. 3/4. xR 3381 25.00 x

GOEYSE, E. de. De Brabantsche Omwenteling van 1789. Brussel, N.I.R. 1939. Geniet. 48 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 31 - 1939. [bibliotheekstempeltje]. xB 1390 10.00 x

GOHIER, Urbain. [=Urbain Degoulet]. Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, L.J. Vermeer, [1901]. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. - xT 1190 12.50 x

GOLDHAGEN, Daniel Jonah. Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel. Manteau/De Bezige Bij Antwerpen/Amsterdam 2002. Gebonden S.O. Ills. 382 p. - xH 8398 20.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. De verbruikscooperatie in de crisis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934. Oorspr. omslag. VI + 139 p. Ills. - xT 1408 15.00 x

GONGGRIJP, G.F.E. Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed. Naarden, A. Rutgers, 1943. Gebonden. 108 p. Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 12/13. xR 8472 8.00 x

GONNET, C.J. De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1917. Oorspr. omslag. 40 p. Uitgegeven door de Vereeniging Haerlem. xT 7065 20.00 x

GOOCH, G.P. Studies in German History. London, Longmans, 1948. Bound. 515 p. [Library stamp]. xL 4766 10.00 x

GOODWIN, Peter. Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy. London, Carton Books/National Maritime Museum, 2003. Bound dustjacket. 128 p. Ills. - xK 9044 15.00 x

GOOR, Berhard van. De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel. Luctor, Antwerpen, 1949. 2e uitgave Oorspr. bedrukt omslag Ills. 192 p. - xR 4130 12.00 x

GOOS, J.A. De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald. Z.p. [1922]. Oorspr. omslag. 14 p. - xR 8794 8.00 x

GOOSSENS, Kapitein L.A.M. Extra rantsoen voor Nederlandse militairen. Amsterdam, Diligentia, 1946. Oorspr. omslag. 76 Illustraties Herman Moerkerk. Voorwoord H.J.J.M. van Straelen. xT 4352 8.00 x

GOOSSENS, L.A.M. Van man tot man. Amsterdam, Diligentia, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Tekeningen tussen de tekst zijn van C.B. Teeuwisse. [bibliotheekstempeltje]. xB 1535 9.00 x

GOOSSENS, Majoor L.A.M. Open kaart. Bussum, Paul Brand, 1948. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. Voorwoord J.A.A. Sitsen. xT 4351 8.00 xx

GOOSSENS, Paul. e.a. De Januarirevolte te Leuven. Brugge, De Galge, 1968. Oorspr. omslag. 212 p. Galgeboekje 21 xT 0676 10.00 x

GORTER, H. Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie. J.J. Bos, Amsterdam, 1920. 4e druk. Oorspr. omslag 141 p. - xR 3053 15.00 x

GORTER, H. Het Communisme VIII: De Wereldrevolutie. J.J. Bos, Amsterdam, 1920. 3e druk. Oorspr. omslag 102 p. conditie matig xR 3054 15.00 x

GORTER, H. Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie. Brochurehandel Sociaal-Democratiesche Partij, Amsterdam, [1914]. 2e verbeterde druk, Oorspr. omslag, 116 p. - xR 3005 15.00 x

GORTER, H. Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij. J.J. Bos & Co., Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag 31 p. - xR 3042 17.00 x

GORTER, H. Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer. De Tribune, Amsterdam, [1909]. 1e druk. Oorspr. omslag 31 p. - xR 3573 17.00 x

GORTER, H. Sociaal-Demokratie en Revisionisme. Amsterdam, Sociaal-Demokratische Partij, 1909. Oorspr. omslag. 136 p. - xR 2508 18.00 x

GORTER, H. (vert.). De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union). Kommunistische Arbeiders-Partij (K.A.P.) in Nederland, Amsterdam, 1921. 40 p. - xR 3043 20.00 x

GORTER. Herman. De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave. S.D.P., Amsterdam, [1912]. Oorspr. omslag 76 p. - xR 3004 15.00 x

GORTER, Herman. De Wereldrevolutie. Amsterdam, Sociaaldemocratische Partij, 1918. Oorspr. omslag. 96 p. Op omslag: J.J. Bos & Co, Amsterdam. xR 2509 10.00 x

GORTER, Herman. Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozial-Demokratie. Uebersetzung aus dem Hollandischen. Amsterdam, Sozial-Demokratischen Partei Hollands (S.D.P)., 1915. Oorspr. omslag. 152 p. - xR 4588 35.00 x

GORTER, Herman. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard. Amsterdam, De Tribune, [1908]. Oorspr. omslag 111 p. - xR 3045 10.00 x

GORTER, Herman en G.J. Sybrandy. Verslag van het openbaar debat over Het Ministerie-Kuyper gehouden 20 october 1904 te Veendam tusschen H. Gorter en G.J. Sybrandy. Veendam, F. Spiekman, [1905]. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 1035 15.00 x

GORTZAK, Henk. Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer. CPN, Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag, 15 p. - xT 4496 7.00 x

GORTZAK, Wouter. Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 269 p. - xR 6307 10.00 x

GOSLINGA, A. De beteekenis van de omwenteling van 1795. Dagblad en Drukkerij De Standaard, Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag, 40 p. Rede uitgesproken op den 46sten Dies Natalis der Vrije Universiteit. xR 7747 9.00 x

GOSSES, G. Friesland en de Friesche Beweging. Rotterdam, Sintrale Boekeforkeap It Boun fen Fryske Selskippen buten Fryslan, [1931]. Geniet. 38 p. Met teekeningen van S. Baukema e.a. - xR 5495 10.00 x

GOSSES, I.H. Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. Gebonden. 300 p. - xM 7930 11.50 x

GOUDRIAAN, B.H. Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833. 's-Gravehage, Algemeene Lands Drukkerij, 1833. Papieren omslag. 31 p. - xR 5404 35.00 x

GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. Stadhuis Delft. Uitg. Waltman, 1988. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xM 8344 7.00 x

GOUW, J. ter. Amsterdamsche tafereelen. Erven J. Bohn, Haarlem, 1876. 4to., Gedecoreerde donkerblauwe linnen band, met 15 lithografische platen, 319 p. Platen, geteekend en op steen gebragt door J.C. Greive Jr. xT 6868 35.00 x

GOUW, J. ter. De Gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven. D. Bolle Rotterdam z.j. 2e druk Oorspr. omslag 107 p. - xB 0290 7.50 x

GOUW, J. ter. De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst. De Erven Bohn, Haarlem, 1871. Gebonden half leer met ribben, Ills., 706 p. Fraaie Franse band in half leer met vier ribben en titelschildje. Platten gemarmerd. Laatste deel register ontbreekt, in fotokopie bijgevoegd. xT 6461 70.00 x

GOUW, J. Ter. Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen. Hilversum, Joh. Geradts & Co., 1896. Gebonden. 180 p. [niet in den handel]. Dit exemplaar , No. 110, aangeboden aan J.H.L. van der Schaaff te Amsterdam. xR 5815 45.00 x

GOUW, J. Ter. Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen. Hilversum, Joh. Geradts & Co., 1896. Gebonden. 180 p. [niet in den handel]. Dit exemplaar , No. 105, aangeboden aan R.C. Six te 's-Graveland. xT 3275 35.00 x

GOUW, J. ter. Geschiedenis van Amsterdam. acht delen. Scheltema & Holkema / Tj. van Holkema / Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1879-1893. Gebonden half leder, onafgesneden, 419, VIII + 528 (2) , 463, 445 (1), 510 (1) 484 und 377 p. Het achtste deel bevat chronologische en alfabetische registers op de zeven voorgaande deelen xT 6869 140.00 x

GOUW, J. ter. Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1878. Ingenaaid, onafgesneden, Ills. XVI + 262 + XXVI p. Met [3] Platen en eene Kaart [Kaart van de stad Amsterdam en hare omstreken in het midden der zestiende eeuw, los achterin].
Geschiedenis van Amsterdam in de Spaanse tijd (1567-1578). xP 1305 30.00 x

GOUW, J. ter. Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1878. Gebonden, Ills. XV + 262 + XVI p. Met Platen en eene Kaart [Kaart van de stad Amsterdam en hare omstreken in het midden der zestiende eeuw]. rug zwak, kaart verstevigd met sellotape. Geschiedenis van Amsterdam in de Spaanse tijd (1567-1578). xT 6865 40.00 x

GOUW, J. Ter. Studien over wapen- en zegelkunde. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1865. Oorspr. omslag. 222 p. met chromolitho's. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 9067 20.00 x

GOYAU, Georges. Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse. Paris, Henri Laurens, 1920. Bound. 156 p. Seize planches hors texte. Ornements typographiques de Joseph Girard. [Library stamp]. xL 6117 50.00 x

GRAADT VAN ROGGEN, C. Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting. Zeist, SIMAVI, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 1929 10.00 x

GRAAF, J. de. Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond. Eefde, [ca 1945]. Geniet. 11 p. - xR 4584 8.00 x

GRAAF, J. de / Hugenholtz / Meertens / Simons. Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1954. Gebonden S.O. VIII + 276 p. - xB 6030 10.00 x

GRAAFLAND, J.A.I.H. De Engelsche Stakingen in 1926. 's-Gravenhage, Nationale Noodhulp Organisatie, 1927. Oorspr. omslag. IX + 163 p. Genummerd 217/500 exx. xT 6680 20.00 x

GRAAFLAND, J.A.I.H. Militair Defaitisme. Maastricht, 1927. Oorspr. omslag. 50 p. Opname geweigerd door het dagblad De Telegraaf en verschenen in het Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger van 15 Nov. en 15 Dec. 1927 en van 15 Jan. en 15 Febr. 1928. xT 7545 10.00 x

GRAMMENSFONDS. 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp. Antwerpen, Grammensfonds, 1961. Oorspr. omslag. 304 p. Ills. - xT 4266 15.00 x

GRAMONT, Sanche de. De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 482 p. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0010 9.00 x

GRANDIA, Jan. De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap. Amsterdam, IISG, 1990. Gebonden. 376 p. Ills. - xL 6083 10.00 x

GRASWINCKEL, D.P.M. De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1930. Oorspr. omslag. 413 p. Rijksarchief in Gelderland. [bibliotheekstempeltje]. xL 5134 25.00 x

GRASWINCKEL, D.P.M. (voorw.). Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda. Breda, Huis van Brecht (Koninklijke Militaire Academie), 1952. Oorspr. omslag. 95 p. + Illustraties. Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd t.g.v. het 700-jarig bestaan van Breda en aldaar gehouden in het Huis van Brecht. xT 4857 8.50 x

GRAY, Alexander. De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog. London, Thomas Nelson & Sons, [1916]. Oorspr. omslag. 84 p. - xT 1937 10.00 x

GREIDANUS, S. De Leer van Malthus een Leugen! Baarn, Hollandia, 1904. Geniet. 32 p. - xL 7366 8.00 x

[GREVELINK, Pedro W.A.]. De policie in Nederland. Denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864. Oorspr. omslag. 154 p. - xB 3107 15.00 x

GREVEN, H.B. Sociaal-Economische Opstellen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1916. Gebonden half leer, VIII + 467 p. - xT 3412 20.00 x

GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. Oorspr. omslag. 37 p. Amsterdamsche Bestuurdersbond. xT 4045 12.50 x

GRINTEN, W.A.E.A. van der. Sporen van Verzekering in de Oudheid. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1931. oorspr. omslag. 89 p. Met een plaat. - xT 2212 15.00 x

GROEN VAN PRINSTERER. Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken. Brest van Kempen, Brussel, 1829. los in later omslag, onafgesneden, 48 p. - xT 6326 10.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1863. 2e druk. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 0317 15.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 33-72 p. Omslag scheurtjes. xB 0329 7.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 73-117 p. - xB 0330 7.50 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerste deel, tweede aflevering: I. Souvereiniteit van het Huis van Oranje, Ministerie en Volksvertegenwoordiging. II. Organieke wetten. Utrecht, Kemink en Zoon, 1856. Oorspr. omslag. 191-454 p. - xL 9072 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus. Amsterdam, Johannes Muller, 1851. Oorspr. omslag. 196 p. - xL 9073 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus. Amsterdam, Johannes Muller, 1851. Gebonden. 226 + 194 p. Twee delen in een band. [bibliotheekstempeltje, Bibliotheek Dr. Abraham Kuyperstichting]. xB 0381 25.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.). Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844. Oorspr. kartonnen omslag. 104 p. [bibliotheekstempeltje]. De Vries 58. xL 8195 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bij de Stembus. Deel I - V. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Gebonden. 27 + 26 + 22 + 19 + 23 p. Herbonden: half linnen gemarmerde platten. [De Vries 138]. xL 8680 25.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1876. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. - xL 9069 15.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin. Leiden, S.J. Luchtmans, 1840. Gebonden met opgeplakt oorspronkelijk omslag. 151 p. De Vries 43. xB 0172 30.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII. 's Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1868 - 1869. Kartonnen omslag. 154 p. Een zevental kleine vlugtschriften. De Vries 137. xL 8752 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Confessioneel of Reglementair? 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. omslag. 1e druk 39 p. De Vries 121 xL 8612 14.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Gebonden half linnen. X + 178 p. - xB 7343 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1857. 1e druk Oorspr. omslag. 23 p. De Vries 102 xL 8609 16.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen. 's-Gravenhage, 1885. Oorspr. omslag. 15 p. Rugje omgeplakt. xB 0337 7.50 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Februarij 1868. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 45 p. onopengesneden. Mooi exemplaar. De Vries 135 xL 8604 16.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Grondwetherziening en eengezindheid. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Gebonden half leer. VIII + 556 p. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang. xB 0378 50.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. omslagen. VIII + 551 p. Losse afleveringen. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang. xL 8570 50.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. Twee delen. Amsterdam, H. Hoveker, 1852. 2e druk. Gebonden half leer. XXXI + 1083 p. Christelijke Huis-Bibliotheek 1. xB 7344 50.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 15 p. - xB 0331 7.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 127 p. [twee vlekjes op omslag]. xL 8758 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Gebonden 127 p. Mooi gebonden door Jac. Nuiver. xB 6774 40.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864. 's Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1864. Oorspr. omslag. 32 p. De Vries III. xL 8755 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Amsterdam, Hoveker en Zoon, 1876. Gebonden. XII + 214 p. Rode linnen band, bibliotheekstempeltje. xB 0335 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Amsterdam, Hoveker en Zoon, 1876. Ingenaaid. XII + 214 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 1896 15.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. omslag. 1e druk 24 p. Naar aanleiding van “Waartoe Verwonderd? Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's Gravenhage, door J.H. Gunning Jr.” De Vries119. xL 8611 14.00 xx

GROEN VAN PRINSTERER, G. Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 3e druk. Gebonden. 108 p. - xL 8041 12.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 1e druk. Gebonden. 24 p. Gebonden half linnen met behoud van oorspr. omslag. Bibliotheekstempeltje op omslag, Bibliotheek Dr. Abraham Kuyperstichting. xB 0324 12.50 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Maurice et Barnevelt. Etude Historique. Utrecht/Bruxelles/Leipzig, Kemink et fils/C. Muquardt/T.O. Weigel, 1875. Gebonden. [16] + CCXXII + 102 + 170 p. De Vries 148. xB 7342 25.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Gebonden. 404 + 400 + 192 p. [Rug licht beschadigd]. [Drie delen in een band]. xB 7349 100.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Amsterdam, H.A. Bottenburg, 1903. Ingenaaid. XVI + 413 p. + register. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 0380 30.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Oorspr. omslag. 37 p. - xB 0340 10.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1857. Gebonden half leer. 209 p. De Vries 99. xB 0167 30.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. omslag. 24 p. Advies in de Tweede Kamer der Staten Genraal den 30 november 1855. xB 0316 10.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt. Amsterdam, Johannes Muller, 1843. Oorspr. omslag. 28 p. Uitgesproken bij de veertiende openbare vergadering der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut den 1 December 1842. (Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, 2e deel, 4e stuk). De Vries 53. xL 8753 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan. 's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1990-1991. Gebonden. Twee delen. RGP: 209 en 210. [bibliotheekstempeltje, sticker op rug]. xR 1604 40.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1865. Gebonden. XX + 154 p. Gebonden half linnen met behoud van oorspronkelijk omslag. De Vries 129. xB 0171 17.50 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Amsterdam, Johannes Muller, 1850. Gebonden half leer VII + 342 p. ex-bibliotheekexemplaar; stempeltje, etiket op rug. xB 7346 20.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI. Amsterdam, Johannes Muller, 1849-1850. Oorspr. kartonnen band. 54-340 p. 5 deeltjes. Mist deel I. xL 9071 50.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment. Amsterdam, H. Hoveker, 1863. Oorspr. omslag. XLIII + 184 p. Inhoud: Voorrede. I: Antwoord op de troonrede. II: Staatsbegrooting. III: Buitenlandsche zaken. IV: Opheffing der Ministerien van Eeredienst. V: Binnenlandsche Zaken. VI: Onderwijs. VII: Kolonien. De Vries 117. xL 8574 25.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Papieren omslag. VIII + X + 75 + 14 + 19 + 32 + 27 + 25 + 22 + 19 + 23 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 7452 25.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1911. Gebonden. 41 p. Gebonden half linnen, bibliotheekstempeltje. Christendom en Maatschappij. xB 0334 10.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ed.). Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876. Kampen, J.H. Kok, 1937. Gebonden. XI + 411 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6720 20.00 xx

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] PUCHINGER, G. Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator. Een studie. Z.p. 1952. Oorspr. omslag. 84 p. Met portret. - xL 8750 10.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. de. Groen van Prinsterer. Baarn, Hollandia, 1914. Geniet. 40 p. Onze Groote Mannen Serie I, No 6. xL 9313 8.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. Groen van Prinsterer en Fruin. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 110 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 12, No. 12. xL 9312 15.00 x

GROENEBOER, Kees. Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia. Jakarta 1989. Or. omslag. XXI + 512 p. - xK 5848 14.00 x

GROENEWEG, Suze. Al geesteslicht, al wetensmacht! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2798 18.00 x

GROENINX VAN ZOELEN, R. Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat. Tielt, Lannoo, 1949. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xB 6444 8.00 x

GROENVELD, D. Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu? Den Haag, Servire, [1938]. Gebonden. 124 p. - xT 6681 10.00 x

GROENVELD, S. De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650. Bussum, Fibula/Van Dishoeck, 1967. Or. omslag. 128 p. Ills. Fibulareeks 30. xK 5566 8.00 x

GROENVELD, S. Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary. Amsterdam, Ver. Doopsgezinde Gemeente. 1970. Paperback. 99 p. Ills. - xR 5650 10.00 x

GROENVELD, S. e.a. (eds.). Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980. Walburg Pers, Zutphen, 1993. 3e druk, Gebonden, S.O., 288 p. - xT 0880 15.00 x

GROH, E. Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung. Berlin, Verlag Eckstein & Engel, 1912. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5794 10.00 x

GRONDSLAGEN. Grondslagen. Anarcho-Syndicalistisch Tijdschrift. 1e jaargang 1932. Nrs: 2-3-4-5-6. 2e jaargang 1933. Nrs: 1 t/m 6. 3e jaargang 1934. Nrs: 1 t/m 3. Amsterdam, Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 1932-1934. Oorspr. omslagen In 12 losse afleveringen. - xT 6662 25.00 x

GRONLOH, J. Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. Deventer, J. Stempher, 1945. Oorspr. omslag. 30 p.Ills. - xT 6122 8.00 x

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. 1e druk, Gebonden, 176 p. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche Socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche Socialisten. xT 2717 20.00 x

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. 1e druk, Oorsr. omslag, 176 p. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche Socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche Socialisten. xT 6217 10.00 x

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz. H.A. Wakker, Rotterdam, [ca. 1910]. 2e druk, Gedecoreerde linnen band, 176 p. - xT 2716 20.00 x

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, [ca. 1910]. 2e druk, Oorspr. omslag, 176 p. knipje uit omslag xT 5596 9.00 x

GROODT, A. de. Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1952. Ingenaaid. 96 p. - xR 8077 15.00 x

GROOS, Jasper. A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam. Amsterdam, Humanistische Stichting, 1994. Or. omslag. 63 p. Ills. - xL 1448 7.00 x

GROOT, F.G. de. Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P. U.M. Holland, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3489 9.00 x

GROOT, Jan de. Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik. Groningen, 1995. Oorspr. omslag. 32 p. Genummerd 170/500 exx. xT 4358 10.00 x

GROOT, P. de / Max Booleman. De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 513-576 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 9 september 1939. xT 3581 7.00 x

GROOT, Paul de. De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam, Pegasus, 1965. Gebonden S.O. 222 p. Ills. - xR 6300 9.00 x

GROOT, Paul de. In dienst van het volk. Amsterdam, Brochurehandel der C.P.N., 1950. Geniet. 46 p. - xT 3896 8.50 x

GROOTAERS, Werner, Marc Mees (eds.). Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1966. Oorspr. omslag, Ills., 231 p. Catalogus met 353 items. Rijk geillustreerd. xT 3034 20.00 x

GROOTE, P. jr. Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang? Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 8833 8.00 x

GRUYTER, J. de. De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst. Amsterdam, Elsevier, 1922. Ingenaaid. 158 p. Elseviers Algemeene Bibliotheek. xT 1565 8.50 x

GRUYTERS, Jan. Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957. Hasselt, 1957. Oorspr. omslag. XXVI + 571 p. Met ingeplakt portret. Werken uitgegeven onder auspicien van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg nr. 4. xT 4326 35.00 x

GUERIN, Daniel. Het anarchisme. Amsterdam, Van Gennep, 1976. Paperback. 150 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8448 8.00 x

GUNNING, C.P. Op de Schoolbanken in het P.D.A. Wat ik heb ervaren en geleerd in het Concentratie-kamp te Amersfoort Januari-April 1942. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1946. Gebonden. 211 p. Dr C.P. Gunning, Rector van Het Amsterdams Lyceum. xT 2563 12.50 x

[GUSTEN, Theodore J.H.] Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag... [T.J.H. Gusten, 1946]. Oorspr. omslag. [25] p. Met 7 illustraties van Wim Brusse en een inleidend citaat van Ed. Hoornik. In een oplage van 500 exemplaren gedrukt in rood en zwart. xT 5906 25.00 x

GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. van. Dagverhaal. Over de periode 8 - 15 november 1918. Voorwoord Matthijs Bokhorst. 's-Gravenhage, [1949]. Oorspr. omslag. 25 p. Ills. - xT 7609 10.00 x

GYLLENKROCK, Axel. Hoe Duitschland oorlog voert. 's-Gravenhage, Gebroeders van Cleef, 1941. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. - xT 2229 10.00 x

H.J.W. Wat landarbeiders wel eens mogen weten. Amsterdam, S.D.A.P. 1911. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 4638 7.00 x

H.T.W. - D. Naar nieuwe Gemeenteraden. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7195 7.00 x

HAAN, F. de. Uit de nadagen van de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys. Em. Querido, Amsterdam, 1984. Gebonden S.O. 267 p. QED xB 9082 9.00 x

HAAN, J.R. De Agrarische Noodzaak van Grenscorrectie. Oostwold, 1945. Geniet. 16 p. - xT 7985 8.00 x

HAAR, B. ter. Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898. Nijmegen, H. ten Hoet, [1898]. (8) p. [Alleen tekst]. (Op muziek gebracht door A.M. van Beuge voor Soli, Gemengd Koor, Kinderkoor en Orkest). xR 0797 10.00 xx

HAAR, B. ter / W. Moll en E.B. Swalue. (ed.). Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Gebonden. VIII + 498 + VIII + 715 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4954 50.00 x

HAAR Bz., H. Ter. Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam. Deventer, W. Hulscher G.J.zn., 1883. Cahiersteek. 38 p. - xT 5634 8.50 x

HAARLEM. Haerlem Jaarboek 1935. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 159 p. Ills. Onafgesneden. Vereeniging Haerlem. xB 5202 15.00 x

HAAS, Jacob de jr. Pauperisme en Wetenschap. Rotterdam, J.H.H. Rothmeijer, 1879. Gebonden. 281 p. - xT 5510 20.00 x

HAAS, Jo de. De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie. Vrije Soc. Ver. Emmer-Compascuum, 1947. Oorspr. omslag 15 p. posthume uitgave xB 9985 9.00 x

HAAS, Jo de. Geweld of weerbaarheid. Groningen, Drukkerij Volharding, [1932]. Geniet. 16 p. - xT 6934 7.00 x

HAAS, Jo de. Tussen twee werelden. Z.p. Vrije Groepen in het Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6391 8.50 x

HAASBROEK, Nico. R.A.F. Rote Armee Fraktion, een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme. Hilversum, VPRO, [1977]. Oblong Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 4579 9.00 x

HAEGENDOREN, M. van. De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen. Hasselt, Heideland, 1962. Gebonden Stofomslag. 180 + 295 p. - xT 0598 20.00 x

HAHN, K.J. Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel. Brussel/Amsterdam, Desclee de Brouwer/De Kinkhoren, [1948]. Paperback. 200 p. [Omslag roestvlekjes]. xB 7626 15.00 x

HAHN, R. Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst. Amsterdam, Nieuwe Maatschappij D. Woudt, 1933. Oorspr. omslag. 144 p. - xR 9213 20.00 x

HAIG, Douglas. Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk. London, Barclay and Fry, 1917. Oorspr. omslag. 35 p. + kaartje. Datum boven het rapport: 23rd Dec. 1916, Verslag over de periode vanaf 19 mei 1916. xT 1246 8.00 x

HAKKER, Jos. De geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen. Deportatiekamp der Joden. Antwerpen, Ontwikkeling, 1944. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 4603 25.00 x

HALL, M.C. van. Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall. Amsterdam, Johannes Muller, 1844. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 241 p. Met platen. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8208 35.00 x

HALL-NIJHOFF, E. van. Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's. Amsterdam, Em. Querido, 1963. Gebonden. 114 p + Handschriften. - xB 1790 12.00 xx

HALLEMA, A. Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Naarden, A. Rutgers, 1946. Or. omslag. 71 p. Nederlandsche namenkunde. xL 0094 10.00 x

HALLEMA, A. Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 258 p. Ills. - xB 9705 12.00 x

HALLEMA, A. Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem. Haarlem, De erven F. Bohn, 1928. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. Uitgegegeven door de vereeniging "Haerlem" xT 4548 10.00 x

HALLEMA, A. Onze Nationale Vlag. Rood Wit Blauw of Oranje Blanje Bleu. De vlaggenkwestie uit een practisch, tactisch en historisch standpunt bezien. Bolsward, A.J. Osinga, 1945. Geniet. 24 p. - xT 7070 8.00 x

HALLEMA, A. Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. [1945]. Gebonden S.O. XXI + 360 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4903 10.00 x

HALLEMA, A. Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid. Assen, Born, 1949. Gebonden. 222 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4471 10.00 x

HALM, Wim van. De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931. Amsterdam, 1931. Gebonden. 208 p. Ills. - xR 7121 60.00 x

HALM, Wim van (red.). De Kern. no. 4-5. April - Mei 1948. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale. Amsterdam, 1948. Oorspr. omslag. 38 -60 p. - xT 5825 8.00 x

HALM, Wim van. (red.). Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5823 8.00 x

HAMBURGER, J. De armenzorg in de Nederlandsch-Israelietische Gemeente te Utrecht. Utrecht, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht VI. xT 4029 10.00 x

HAMBURGER, W. De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het Kind. J. van Loo, Amsterdam, 1911. Oorspr. omslag, Onafgesneden, Ills., 79 p. o.a. over Francisco Ferrer. xT 6703 20.00 x

HAMEL, J.A. van. De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Gebonden. 82 p. - xH 5239 8.00 x

HAMERS, Georges . Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945. Gent, S.M. Het Licht, 1945. Oorspr. omslag. 48 p. Germinal Reeks 12e jaargang nr. 1 mei 1945. xT 6573 20.00 x

HAMSTRA, J. Th. Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1929. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. xT 1872 10.00 x

HANS, D. De Nederlandsche Journalisten-Kring. Schets van zijn geschiedenis (1884-1919). Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag. 131 p. - xB 2124 12.00 x

HANSCH, Ernst. Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union. Berlin, Deutscher Bauernverlag, 1948. Orig. Brochur. 64 p. Mit zahlreichen Foto's. - xT 4718 20.00 x

HANSEN, A. Onze bloedgetuigen. De priesters van Limburg in oorlogstijd. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1946. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5528 10.00 xx

HARBERTS, J. Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1926. Oorspr. omslag. 79 p.- - xR 7199 10.00 x

HARDENBERG, H. De Nederlanden en de Kruistochten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden. 245 p. Met kaart. Patria reeks. [bibliotheekstempeltje]. xL 5621 8.00 x

HARDENBERG, H. Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1964. Gebonden S.O. 308 p. Ills. [Stofomslag licht verkleurd]. xT 2713 12.50 x

HARDT, Leon. Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam. Ferd. Wyss, Bern, 1917. Oorspr. omslag, onafgesneden, 88 p. - xT 6842 8.00 x

HARIOT, F.J. en L. van der Wal. Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, 1913. Geniet. 23 p. - xT 6653 8.00 x

HARMS, H.H. Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Ingenaaid. XII + 178 p. - xL 1739 10.00 x

HARMS, H.H. Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Oorspr. omslag. XII + 178 p. - xL 9195 10.00 x

HARMSEN, G. Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen, SUN, 1975. Paperback. XIV + 496 p. SUN reprint 4. xR 5725 12.50 x

HARMSEN, Ger. Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam. Industriebond NVV, Amsterdam, 1979. Paperback, Ills. 112 p. - xR 6181 8.00 x

HARMSEN, Ger. Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN. Amsterdam/Nijmegen/Groningen, Uitgave van de Werkgroepen/SUN, 1972/1970. Oorspr. omslag. 72 + 72 p. Twee delen. - xT 3064 15.00 x

HARMSEN, Ger. Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland. Nijmegen, SUN, 1972. Ingenaaid. 103 p. Sunschrift 57. xR 2168 7.00 x

HARMSEN, Ger. J.G.O.B. De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing (1912-1950). J.G.O.B. 1962. Ingenaaid. 75 p. Ills. - xR 7587 10.00 x

HARMSEN, Ger. Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1982. Oorspr. omslag. 388 p. - xT 1951 10.00 x

HARPER, J. (=Anton Pannekoek). Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen der Leninismus. Gruppe Internationaler Kommunisten in Holland, Amsterdam, [1938]. Brochiert, 112 S. Bibliothek der Rätekorrespondenz No. 1. xR 1194 30.00 x

HARTEN, J.W.F. van. IIe lijst van stukken behoorende tot het oud-archief der stad Oldenzaal. Oldenzaal, F. Banning, 1908. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xT 7418 12.00 x

HARTOG, A.H. de en J. Hoving. De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd Baarn, Hollandia, 1921. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie X, nr. 9. xT 5601 8.00 x

HARTTORFF, Willy. Jeugd zonder werk. Voorwoord Ph. Kohnstamm. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934. Gebonden. 159 p. Geillustreerd. - xT 7308 15.00 xx

HASSELT, G. van. Oorsprong van het Hof van Gelderland. Arnhem, by W. Troost en Zoon, 1793. Papieren omslag. 157 p. Met een illustratie. - xT 4549 30.00 x

HAVEL, Vaclav. Summer meditations. Translated from the Czech by Paul Wilson. New York, Alfred A. Knopf, 1992. Bound dust jacket. 152 p. - xK 0541 10.00 x

HAVENAAR, Ronald. Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009. 1e druk Paperback 309 p. + adv. - xR 1351 18.00 x

HAVER, Griet Van. Onmacht der verdeelden. Katholieken in Vlaanderen tussen Demokratie en Fascisme 1929-1940. Berchem/Amsterdam, EPO/Ekologische Uitg., [1983. Paperback. 302 p. - xT 0592 10.00 x

HAVERKAMP, H. Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. Brochure no. 11. xT 6921 8.50 x

HAVERS, W. De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse. Vrijdenkersvereen. De Dageraad, afd. Den Haag, 1927. 3e druk Oorspr. omslag 36 p. Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan het Nederlandsche volk. xR 0310 10.00 x

HAVERS, W. Den handschoen opgeraapt! Eene poging om de vrijdenkers in Nederland te mobiliseeren inzake het vraagstuk van de scheiding van kerk en staat, meer speciaal wat betreft de afscheiding van de kerk. Voorwoord A.H. Gerhard. Amsterdam, Dageraad's Boekhandel, [1914]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 5491 8.50 x

HAY, Ian. The battle of Flanders 1940. The army at war. London, His Majesty's Stationery, 1941. Geniet. 63 p. Ills. - xT 4994 8.50 x

HEADLAM, J.W. Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht. 's-Gravenhage, De Hofstad, [1916]. Geniet. 8 p. - xT 4753 7.00 x

HEADLAM, J.W. De doode landen van Europa. London, Eyre and Spottiswoode, 1917. Geniet. 48 p. - xT 7488 9.00 x

HEADLAM, J.W. De doode landen van Europa. London, Eyre and Spottiswoode, 1917. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 7746 8.50 x

HEADLAM, J.W. The Dead Lands of Europa. London, Hodder and Stoughton, 1917. Geniet. 36 p. - xT 6767 8.00 x

HEEDERIK, G.J. Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Meppel, Boom, 1973. Paperback. 369 p. [Handelseditie van proefschrift]. xB 8028 15.00 x

HEEG, T. van der. De herstelpolitiek van Roosevelt. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakverenigingen, 1935. Geniet. 42 p. Rede uitgesproken op de 16 alg. vergadering van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (28 mei 1935). xR 7373 15.00 x

HEEK, F. van. Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. Enschede, M.J. van der Loeff, 1935. Oorspr. omslag. XIII + 507 p. - xR 1262 15.00 x

HEEMSKERCK DUKER, W.F. van en P. Felix. Wat aarde bewaarde. Vondsten uit onze vroegste geschiedenis. Amsterdam, Hamer, [ca. 1943]. 3e druk. Gebonden, Stofomslag, 176 p. Ills. Voor de Volksche Werkgemeenschap. Titelpagina in fotokopie. Achterzijde stofomslag beschadigd. xT 3433 12.00 x

HEEREN, Jac. J.M. Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N.-Brabant, 1938. Ingenaaid. 350 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7914 40.00 x

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. Geniet. 30 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 14. xT 6989 8.00 x

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. 3e druk, Geniet, 32 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 20. xT 7206 8.00 x

HEERING, G.J. Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk). [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, [1932]. Oorspr. omslag. 15 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 6. xT 6923 8.50 x

HEERING, G.J. Johan Huizinga's religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken. Lochem, De Tijdstroom, 1948. Gebonden. 75 p. - xR 1168 7.50 x

HEES, P. van. (ed.). Bibliografie van P. Geyl. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Oorspr. omslag. 128 p. Historische Studies XXVIII, uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 2695 12.50 x

HEGERAAT, H.J. (verzameld). De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 5132 10.00 x

HEIDE, A. v.d. [Albert van der] De keuze is bij de volkeren. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 2912 10.00 x

HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner. Leeuwarden, Coop. Handelsdrukkerij, [ca. 1925]. Oorspr. omslag. 44 p. Bevat: Wat hebben we te verstaan onder godsdienst? / Waarom en hoe strijdt de Christen den Klassenstrijd. / Buchner en Marx. Uitgave van de Blijde Wereld, Christen-Socialistisch Weekblad. xR 4656 10.00 x

HEIDE, A. van der en W.P.G. Helsdingen. Het Kiesdistrict Franeker voor de Tweede Kamer. St. Annaparochie, J. Kuiken, [1909]. Cahiersteek. 32 p. Gegevens en cijfers betreffende den toestand en de welvaart van zijn bewoners. Uitgegeven door de Federatie der S.D.A.P. xR 7022 12.50 x

HEIDE, Carla van der. Zes dagen. New York, Querido, 1944. Gebonden, Stofomslag, 192 p. - xT 2838 15.00 x

HEIDE, G.D. van der. Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen. Amersfoort, A. Roelofs van Goor, z.j. Gebonden S.O. 256 p. Ills. - xH 4198 13.50 x

HEIJDEN, Chris van der. Joodse NSB'ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem. Begijnekade 18, Utrecht, 2006. Oorspr. omslag, Ills., 88 p. - xT 4683 12.00 x

HEIJDEN, L.J. van der. Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren en van de parochie van den H. Nicolaas te IJsselstein. IJsselstein, Parochie van den H. Nicolaas, 1936. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. - xR 5611 15.00 x

HEIJDEN, L.J. van der. Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren. [IJsselstein, Parochie van den H. Nicolaas, 1956]. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Vrijwel ongewijzigde herdruk. xR 5610 10.00 x

HEIJDEN, M.J.M. van der. De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Nijmegen, De Koepel, 1947. Gebonden. XXXI + 370 p. Ills. - xR 1457 30.00 x

HEIJDEN, M. van der. Joodse omzwervingen. Amsterdam, Joachimsthal, 1941. Gebonden. 65 p. Ills. Massada serie no 1. xR 3983 8.00 x

HEIJDRA, Ton. De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt. Rene de Milliano: Amsterdam, 1994. Paperback, 1e druk, Ills., 59 p. opdracht van de auteur xR 5756 8.00 x

HEIJDRA, Ton. De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk. Rene de Milliano: Amsterdam, 1995. Paperback, 1e druk, Ills., 71 p. gesigneerde opdracht van de auteur xR 5757 8.00 x

HEIJDRA, Ton. De Pijp. Monument van een wijk. Rene de Milliano/Wijkcentrum Ceintuur, Amsterdam, 1989. Paperback, 1e druk, Ills., 82 p. - xR 5760 10.00 x

HEIJN Jr., Jan. Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time. [Wormerveer], The Flower Garden Press, [Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], 1945. Geniet. 64 p. [Illustrations by (Dick) Repko. Cover-desingn by (B.) Mohr, Wormerveer]. De Jong 386. xR 5789 15.00 x

HEIJNSBERGEN, P. van. Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onze rechtswetenschap tot 1900. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1925. Gebonden. 232 p. Geillustreerd met portretten en afbeeldingen. - xB 5463 20.00 xx

HEINL, Robert Debs. Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign. Leo Cooper, London, 1972. Bound dust jacket Ills. XVII + 315 p. - xB 8330 20.00 x

HELD, Robert. Inquisition / Inquisicion. Baar, Jeunesse, 1991. Large Paperback. 158 p. Ills. Ein zweisprachiger Fuhrer zu Ausstellung von Folterwerkzeugen vom Mittelalter bis zum Industriezeitalter / Guia bilingue de la exposicion de Instrumentos de Tortura desde la edad media a la epoca industrial. xH 2671 22.50 x

HELDT, B.H. Wat onderscheidt de sociaal-democratische beweging van die welke zich openbaart in het Algemeen Nederl. Werklieden-Verbond? Amsterdam, [1887]. 2e druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 6605 10.00 x

HELSDINGEN, W.P.G. De Jachtwet in de Tweede Kamer. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 4241 8.00 x

HELSDINGEN, W.P.G. De Maatschappelijke Orde. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6416 8.00 x

HELSDINGEN, W.P.G. Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6388 8.00 x

HELSDINGEN, W.P.S. Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7706 8.00 x

HENDERSON, H.D. Kolonien en grondstoffen. Oxford University Press, 1944. Geniet. 32 p. Oxford pamfletten over wereld-aangelegenheden. xR 5793 8.00 x

HENDRICHS, F.L.E.M. Vrij Hooger Onderwijs. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. V + 83 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0702 10.00 x

HENDRICKX, Leo. Gekneveld en bevrijd. Roermond/Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1945. Ingenaaid. 237 p. - xR 8237 10.00 x

HENDRIKS, Ariane. Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944. Amstelveen, Boekhandel & Antiquaariaat Blankevoor, 2004. Gebonden. 174 p. Ills. In samenwerking met het Joods Historisch Museum. xB 6688 20.00 x

HENDRIX, Paul. Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds. Den Haag, Sdu, 1996. Gebonden S.O. 368 p + foto's - xR 2717 18.00 x

HENKES, Barbara en Hanneke Oosterhof. Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940. Nijmegen, SUN, 1985. Paperback. 192 p. Ills. - xT 4279 10.00 x

HENNEMAN, J.J. (red.). Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel. Haarlem, St. Jacobs-Godshuis, 1953. Ingenaaid. 237 p. - xB 7918 10.00 x

HENNY, E. De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 3256 8.50 x

HENSSEN, Emile. Gerretson en Indie. Groningen, Wolters Noordhoff, 1983. Paperback. 231 p. - xR 7835 12.00 x

HEPKEMA, J.T. Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman. Heerenveen, J. Hepkema, 1903. Oorspr. omslag. 75 p. - xR 7241 15.00 x

HERESWITHA, Z.M. De vrouwenkloosters vna het Heilig Graf in het prinsdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480-1798. Leuven/Antwerpen, Universiteitsbibliotheek/Drukkerij Vlijt, 1941. Herbonden. XLII + 444 p. Platen meegebonden. Universiteit te Leuven Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie 3de reeks 4de deel. xR 4620 35.00 x

HERINGA, P.M. De geschiedenis der kweekschool voor onderwijzeressen te Groningen, op de reunie van oudleerlingen bij gelegenheid van het zilveren feest der school, den 7den september 1901. Groningen, Electrische Drukkerij I, Opperheim, 1901. Oorspr. omslag. 27 p. Met losse bijlagen: Liederen. Omslagtitel: De Kweekschool voor Onderwijzeressen te Groningen, van 1876-1901. xR 8636 15.00 x

HERMANS, H.G. Overheidsvoorlichting en Democratie. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1949. Geniet. 19 p. Openbare les 25 mei 1949 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 1978 8.00 x

HERMANS, Henri. De onvrijwillige werkloosheid. Maastricht, Secretariaat van den Arbeid, 1905. Oorspr. omslag. 118 p. Henri Hermans Secretaris van den Arbeid te Maastricht. xT 7327 8.50 x

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen. H.A. Wakker, Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, n.p. - xT 3219 20.00 x

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Sociaal-Democraten, van de orde van Z.M. Pieter Jelles de Eerste. In dicht en ondicht bezongen. Z.p., [1894]. Oorspr. bedrukt omslag 19 p. - xR 0980 20.00 xx

HERMANS, L.M. De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk. August Koster, Amsterdam, 1918. 4e druk Oorspr. omslag 80 p. Louis Maximiliaan Hermans (1861-1943) xR 3096 25.00 x

HERMANS, L.M. Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte. Drukkerij van de Arbeiders-Kooperatie Voorwaarts, [1906]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5700 12.50 x

HERMANS, L.M. In Abraham's Schoot. Koalitie-Gedichten uit het Politieke Kanaan. Amsterdam, D. Buys Dz., [1903]. Oorspr. omslag. 116 p. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hanh. [omslag vlekjes]. xR 5357 25.00 x

HERMANS, Ward. De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd. Lityca, Turnhout, 1927. Oorspr. bedrukt omslag opopengesneden 117 p. - xR 3971 25.00 x

HERMANS, Ward. De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld. Antwerpen, Gust Janssens, z.j. tweede uitgaaf. Ingenaaid. 176 p. - xR 6999 25.00 x

[HERMANS, Ward.]. Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans. Uitgegeven door de Federatie der Vlaamsche Nationalisten, Gouw Mechelen (Mei 1929). Oorspronkelijk omslag, 62 p. - xR 8257 10.00 x

HERMANS, Ward. Socratische Gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom. Antwerpen, De Goudvink, [1965]. Gebonden. 250 p. - xT 3530 10.00 x

HERMESDORF, B.H.D. rechtssspiegel. Een rechtsshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1980. Gebonden S.O. XVII + 435 p. Uitgegeven door P.J. Verdam. xR 7321 20.00 x

HERMESDORF, B.H.D. Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogeleraar en rechtssgeleerd schrijver. Leiden, E.J. Brill, 1949. Oorspr. omslag. 111 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6648 10.00 x

HERREMANS, Maurice-Pierre. La question Flamande. Bruxelles, Meurice, 1948. Oorspr. omslag. 205 p. Collection de etudes politiques economiques & Sociales. xT 2580 15.00 x

HERVE, Gustaaf. Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset. J. Boekbinder, Bussum, z.j. Oorspr. omslag 39 p. - xB 9667 10.00 x

HERVE, Gustave. Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, L. de Boer, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. [Gustave Herve 1871-1944]. xR 0129 15.00 x

HERVORMD NEDERLANDER. [=Dirk Jan de Geer]. Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten. Arnhem, A. Meijer, [1891]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4806 9.00 x

HERZBERG, Abel J. Kroniek der jodenvervolging. Arnhem/Amsterdam, Van Loghum Slaterus/J.M. Meulenhoff, z.j. Gebonden. 254 p. Ills. [Rug verkleurd]. xB 3000 20.00 x

HET BAKEN. Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946. Amersfoort, 1945-1946. Oorspr. omslag. In 9 afleveringen. Voortzetting van Oranje Bulletin. Onder redactie van J.B. Drewes en J. Thomassen. xT 6579 50.00 x

HET BESTUUR. Een wegwijzer voor den ongeloovigen Nederlander. Jaargang 1927-1928. Amsterdam, De Dageraad, [1928]. Geniet. 23 p. - xT 1187 8.00 x

HET GEUSJE. Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland. Utrecht, P. den Boer, 1e jaargang 1898/1899. + 2e jaargang 1899/1900 [niet verder verschenen], Twee delen Gebonden rood linnen banden met goudopdruk. 1e jaargang 31 augustus 1898 nr 1. t/m 30 augustus 1899 nr 53. + 2e jaargang 6 september 1899 nr 1. t/m 29 augustus 1900 nr 52. xK 9605 70.00 x

HET PAROOL. Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot. Amsterdam, Het Parool, 1945. Oorspr. omslag. 14 p. Onder de honderden Nederlanders die voor het vuurpeleton van de Grune Polizei gesneuveld zijn, bevond zich mr. C.H. de Groot, een der redacteuren van Het Parool. xT 5215 10.00 x

HETTINGA TROMP, J. van. Het Sociale Arbeidscontract. Beschouwingen over de bemoeiing van de Overheid met arbeidsvoorwaarden in verband met de praktijk van het Amsterdamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, F. van Rossen, 1913. Oorspr. omslag. 211 p. Sociaal-Technische Vereeniging van Decmocratische Ingenieurs en Architecten. xR 7415 18.00 x

HETTINGA TROMP, Jan van. L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1910. Geniet. 39 p. Exposition Universelle de Bruxelles 1910. Wereld-tentoonstellig te Brussel 1910. [bibliotheekstempeltje]. xR 5660 15.00 x

HEULE, H.H.J. Op wacht bij uw Vaan! De Christen in de Kazerne. Een woord tijdens onze Mobilisatie. Amsterdam, Mercurius, [1914]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5209 8.50 x

HEURN, F.C. van. Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1923. Oorspr. omslag. VIII + 121 p. Met 41 afbeeldingen en een kaart. - xB 2177 14.00 x

HEUTSZ Jr., J.B. van. De invloed van den oorlog op onze kolonien. J. Muusses, Purmerend, 1917. Oorspr. bedrukt omslag 46 p. Reeks Oorlogsmonografieen. Omslag ontwerp Jac. Jongert xR 2130 30.00 xx

HEUVEL, J. van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Oorsp. omslag. 32 p. - xT 0801 10.00 x

HEUVEL, Jules van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Geniet. 32 p. - xT 6979 8.00 x

HEUVEN GOEDHART, G.J. van. Wat is, wat wil het Comité voor Actieve democratie? Druk: Cloeck en Moedigh, Amsterdam, [ca. 1945]. Oorspr. omslag, 9 p. - xT 1440 8.00 x

HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie? Amsterdam, Cloeck en Moedigh, z.j. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 7823 8.50 x

HEYDE, Ad. van der. Drie jaren in een Belgische Bastille. Indrukken en overwegingen. (Losse bladen uit het dagboek van een gekerkerden Vlaamschen activist). Brugge, Excelsior, [1925]. Oorspr. omslag. 148 p. [=Adelfons Hendrickx). xB 5643 25.00 x

HEYKAMP, J. / C.J. Rinkel en C. Diependaal. Een woord van drie Nederlandsche Bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1877. Oorspr. omslag. 13 p. - xR 6115 8.00 x

HEYMAN Hendrik. Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien. Brugge, Sint Michiel, 1914. Oorspr. omslag. 263 p. Onafgesneden. - xT 2666 12.50 x

HEYN Jr., J. Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land. Brand-Uitgave, 1945. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. - xT 1531 8.00 x

HIELKEMA, W. De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten. Leeuwarder Nieuwsblad, 1932. Geniet. 30 p. - xR 8460 10.00 x

HIGH TIMES (eds.). High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face. St. Martin's Press, New York, 1994. Orig. wrappers, Ills., 187 p. All about marijuana xR 9592 12.00 x

HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf. Amsterdam, Het Bondsbestuur, 1926. Geniet. 23 p. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf 1 Juli 1924. xT 7845 8.50 x

HILLEBREGT, A. Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag. Rotterdam, Voorwaarts, [1911]. Oorspr. omslag. 128 p. Hoofdbestuur van den Algem. Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. xR 7538 15.00 x

HILLEL, Marc. In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Ingenaaid. 276 p. Ills. - xH 0408 11.50 x

HILLENIUS, D. De bewoners van de Alexanderhof. Ver. van Nederlandse Gemeente, 1994. Paperback. 80 p. Ills. - xB 3550 9.00 x

HILTERMANN, G.B.J. Land om Land. Een beschouwing over de mogelijkheid onze grenzen met Duitschland naar het Oosten te verleggen. Amsterdam, Elsevier, 1945. Oorspr. omslag. 97 p. - xT 5301 8.50 x

HILTY, E. [Carl]. De kunst van arbeiden. Bewerkt door Edo Fimmen. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 1903. Oorspr. omslag. 17 p. - xT 5862 8.00 x

HINTE, E. van. Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw. Amsterdam, J. Emmering, 1924. Oorspr. omslag. IV + 81 p. - xT 5969 8.50 x

HISTORISCH GENOOTSCHAP. Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan. Groningen, J.B. Wolters, 1896. Gebonden. 312 p. - xR 6976 25.00 x

HITLER, A. en J. Goebbels. De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers. Londen, 1944. Oorspr. omslag. 32 p. Gekleurde illustraties. Gedrukt voor den Britschen Voorlichtingsdienst door de Landsdrukkerij, Londen (1944). xR 9285 10.00 x

HITLER, Adolf. Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941 1941, Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4474 10.00 x

HITLER, Adolf. Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Vlekje op omslag. xK 5889 10.00 x

HITLER, Adolf. Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt. 1941, Oorspr. omslag. 30 p. - xT 4475 9.00 x

HOCHSCHILD, Adam. De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo. Meulenhoff/Kritak, Amsterdam, 1998. Paperback Ills. 359 p. Meulenhoff Editie 1696 xR 5013 10.00 x

[ HOCHSTETTER, Julius ]. Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten. Rotterdam, C. Geleijns, 1902. Oorspr. omslag. 68 p. Uit de bibliotheek van J.P. Troelstra. xT 1189 12.50 x

HODGSON, Barbara. Opium. A portrait of the heavenly demon. San Francisco, Chronicle Books, 1999. Gebonden. 152 p. Ills. - xK 5337 15.00 x

HOECKER, d. L. (ed.). Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge. Liller Kriegszeitung, Lille, 1916. Einband Ills. 286 S. - xR 6268 50.00 x

HOEF, Anton v.d. Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort. Groningen, Werkman, 1945. Geniet. 31 p. - xT 7338 25.00 x

HOEK OSTENDE, J.H. van den. Inventaris van het familie-archief Westerman. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1966. Oorspr. omslag. 57 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0080 7.50 x

HOEKMAN, P. / J. Houkes en O. Knottnerus (ed.). Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985. Groningen, Wolters-Noordhoff/Forsten, 1986. Ingenaaid. 304 p. Ills. - xR 5958 12.00 x

HOEKSTRA, HAN G. en Evert Werkman. Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945. Amsterdam, Het Parool, 1965. Gebonden. 160 p. Ills. - xH 0407 11.50 x

HOETINK, H.R. (ed.). Werner Kaegi als universeel historicus. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. Paperback. 241 p. Ills. Praemium Erasmianum. xK 1758 12.00 x

HOETINK, Hendrik R. e.a. Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942. Amsterdam-Zuid, Vereeniging De Amsterdamsche Gijzelaars P.D.A., 1942. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 7336 8.00 x

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets. Baarn, Hollandia, 1929. Oorspr. omslag. 119 p. - xT 7571 10.00 x

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Het belang des vaderlands in verband met het Pangermanisme. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1916. Or. omslag. 47 p. Bond van neutrale landen, afdeeling Nederland. xT 6578 9.00 x

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Volksmisleiding. Leiden, Leidsche uitg. Mij., [1925]. Oorspr. omslag. 34 p. - xR 9292 10.00 x

HOEVEN, W. van der. Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. Geniet. 16 p. - xT 6709 9.00 x

HOEVERS, W. Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 51 p. Uitgegeven geheel voor een liefdadig doel, en wel gedeeltelijk ten voordeele van het nieuw te stichten Diakonie Weeshuis te 's-Gravenhage. xR 6037 10.00 x

HOFDIJK, W.J. Aan Neerlands Koningin. Utrecht, C. van der Post Jr., 1879. Oorspr. omslag. [12] p. - xT 6288 12.50 x

HOFDIJK, W.J. Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel. Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1878. Gemarmerd papieren omslag. 48 p. - xB 6641 15.00 x

HOFDIJK, W.J. Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel. Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1878. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. - xR 6207 15.00 x

HOFDIJK, W.J. Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. In: Eigenhaard 1887, 1 t/m 22 januari ,afleveringen 1 t/m 4. Bijgevoegd een prospectus, enkel blad. xT 6075 20.00 x

HOFFMANN, Adolph. De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis. Amsterdam, Ph. Oudkerk, [1894]. Oorspr. omslag. 15 p. Titelpagina vermeldt ook: Pas op! Weest op uw hoede! xR 4502 10.00 x

HOFFMANN, Peter. The history of the German resistance 1933 - 1945. Translated from the German by Richard Barry. London, MacDonald and Jane's, 1977. Third edition, revised and expanded by the author. Bound. 847 p. - xM 6333 18.00 x

HOFMAN, Beno. Daar gebeurde het in Groningen. Groningen, Xeno, 1995. Oorspr. omslag. 104 p. + kaart. - xR 2710 9.00 x

HOFMANNI PEERLKAMPI, Petri. De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus. Hagae et Amstelodami, Fratres van Cleef, 1848. Oorspr. omslag. 111 p. - xL 8746 20.00 x

HOFSTEDE, H.J. Toespraak op den 20sten Februarij 1864 bij de vijftigste verjaring der verlossing van Gorinchem van de Fransche overheersching. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1864. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 3325 15.00 x

HOGENDORP, Gysbert Karel van. Separation de la Hollande et de la Belgique. 22 Octobre 1830. Amsterdam, Diederichs Freres, 1830. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 4986 30.00 x

HOL, Jo van. Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd. Den Haag, Communistische Jeugd Bond De Zaaier, 1921. Geniet. 29 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek No. 2. xT 6674 8.50 x

HOLLA, Henri B.S. en Fons Raaijmaakers. De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.). Eindhoven, Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, [1946]. Geniet. 32 p. - xT 5294 8.50 x

HOLLANDER, A.N.J. den. Sociale beheersing in een Bengaalse stad. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Or. omslag. 21 p. - xL 2724 7.00 x

HOLLANDER, J. Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire. Arnhem, Arnh. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4117 8.50 x

HOLLANDER, J. [Jan]. Het verraad der N.S.B. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1940]. Oorspr. omslag. 75 p. - xT 2135 20.00 x

HOLWERDA, A.E.J. Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten. Leiden, E.J. Brill, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2996 10.00 x

HOMA, Korp. Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie. Amsterdam, De Uil, 1941. Gebonden. 64 p. Ills. - xH 8660 8.00 x

HOMMES, J.P. Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk. Winschoten, De Samenwerking, [1906]. Geniet. 24 p. - xT 5871 8.50 x

HOMPESCH, GRAAF DE. Hoe is ons heden? Hoe zal onze toekomst zijn? Twee vragen op politiek gebied. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfantem 1886. Oorspr. omslag. 77 p. Met kaartje. - xT 7549 15.00 x

HONDIUS, K.J. Chemiese oorlog en militaire "voorlichting". 's-Gravenhage, Brochurenhandel van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, 1932. Geniet. 40 p. - xT 6943 7.50 x

HONING, G.H. De vreedzame strijd. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. Ingenaaid. VI + 287 p. - xK 9229 11.50 x

HONORE NABER, S.P. L'. & Irene A. Wright. Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven. Kemink & Zoon, Utrecht 1928. Gebonden CLXXXVII + 308 p. Moderne band. xB 5238 40.00 x

HONSELAAR, Bert. Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944. 's-Graveland, De Driehoek, 1946. Gebonden. S.O. 253 p. - xT 3118 10.00 x

HOOGEVEEN, Henriette. De Toekomstmaatschappij. Stoomdrukkerij C.N. Teulings, s-Hertogenbosch, 1913. Oorspr. omslag 30 p. + adv. Ex-anarchiste. St. Willibrordus-Vereeniging No. 4. xB 9673 15.00 x

HOOGEWERFF, G.J. De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1947. Gebonden S.O. 245 p. Ills. Patria 41. xH 2974 8.00 x

HOOIJBERG, J. Vrij in Boeien. Purmerend, 1945. Geniet. 16 p. Open brieven gestuurd aan de Rijkscommissaris Dr. Seyss Inquart. xR 5798 10.00 x

HOON, H. de. Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart. Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1926. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 6409 12.50 x

HOORNWEG, P. Hoe het is en hoe het moet. Rotterdam, Coop. Groothandelsvereeniging De Handelskamer, 1925. Geniet. 31 p. Ills. Referaat gehouden op de Algemeene Vergadering van "De Handelskamer" te Utrecht. op 28 en 29 November 1924. xT 5952 9.00 x

HOPPENBROUWERS, H.W. e.a. De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners. Doetinchem, Oudheidkundige Kring Deutekom, 1989. Oorspr. omslag. 132 p. Ills. - xR 2713 12.00 x

HORA SICCAMA, J.H. Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon. Amsterdam, Johannes Muller, 1915. Oorspr. omslag. 811 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3e serie no. 35. xB 8387 25.00 x

HORNUNG, Walter. De Hel van Dachau. Een Kroniek. Vertaling Piet Voogd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Gebonden. 246 p. - xT 2562 15.00 x

HORREUS DE HAAS, G. De zekerheid van het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5898 8.00 x

HORREUS DE HAAS, G. Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede. Zwolle, Vogt & Breunis, 1933. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 9298 8.00 x

HORST Jnr. , G, ter. Kan een rechtzinnig Christen Socialist zijn? Ontkennend beantwoord door G. ter Horst Jnr. Enschede, Bronsema, 1907. Geniet. 16 p. Een critische beschouwing over de brochure van Mej. A. van der Vlies (Enka). xT 4973 8.50 x

HOUTMAN, Jur. W. Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme. Studiegroep van het tijdschrift Het Pennoen, 1963. Paperback. 276 p. - xT 3061 18.00 x

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1937]. Oorspr. omslag. 32 + 16 p. zwart/wit foto's. - xT 6109 7.00 x

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1938]. 2e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 52 p. zwart/wit foto's. M.G.Schenk en J.B. Spaan verzamelden het fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend Het leven van twee vorstenkinderen in beeld. xT 6110 8.00 x

HOVING, J. Godsdienst Opium? Amsterdam, De Dageraad, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1214 8.00 x

HOVING, J. Goedereneconomie en menscheneconomie. Rotterdam, 1935. Oorspr. omslag. 15 p. Referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935. xT 5970 8.00 x

HOVING, J. Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden. De Jongh, Antwerpen, 1935. Oorspr. omslag in fotocollage, Ills., 55 p. - xT 5832 15.00 xx

HOVING, Jan. God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme. Rotterdam, N.H. Luigies & Zonen, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgave voor de Vrijdenkers-Ver. De Dageraad. xT 7296 8.00 x

HOVY, A.J. Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder. Amsterdam, B.H. Blankenberg jr., 1876. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4951 10.00 x

HOVY, H.W. Stembusroeping. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1925. Geniet. 28 p. - xT 4798 7.00 x

HOVY, Hendrik W. De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk. Kampen, J.H. Kok, 1913. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4118 8.50 x

HOWARD, Michael. 1945: einde van een tijdperk? Huizinga-lezing 1985. Bert Bakker, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag 31 p. - xR 2972 7.00 x

HOWLAND, Charles A. Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Geniet. 14 p. - xT 6611 7.00 x

HUDSON, W.H. De renaissance. Zalt-Bommel, P.M. Wink, 1925. Gebonden. 342 p. Ills. Bewerkt door J.W. van Rooijen. xH 5053 9.00 xx

HUF VAN BUREN, J. Oranje en Nederland. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [ca. 1900]. Gebonden. 586 p. Met 20 platen. Bewerkt naar Andriessens " Oranje-Nassau". [Band goud en kleur gestempeld]. xH 4263 22.50 x

HUGENHOLTZ, F.W.N. Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 2e druk. Paperback. X + 275 p. - xB 4597 15.00 x

HUGENHOLTZ, F.W.N. Het militarisme in de Tweede Kamer. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6963 9.00 x

HUGENHOLTZ, F.W.N. e.a. De Graven van Holland en de Abdij van Rijnsburg. De Walburg Pers, Zutphen, 1980. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. - xT 0740 8.00 x

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en Vrede. Ammerstol, Ver. Kerk en Vrede, 1931. Geniet. 12 p. Vlugschrift no 5. xT 7203 8.00 x

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en vrede en haar strijd. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Geniet. 16 p. Vlugschrift der Ver. Kerk en Vrede Nr. 18. xT 6932 8.50 x

HUGENPOTH, J.B. Baron van. 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1871. Oorspr. omslag. 71 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 9049 14.00 x

HUGGON, Jim. But Mr. Speaker, It would create Anarchy!. Pilton, Clarion Press, [1975]. Geniet. 8 p. - xR 6942 18.00 x

HUIJBERS, H. / J. van der Grinten / J. Hoogveld. Schaepman herdacht. Schaepman en de Emancipatie der Katholieken. / Schaepman als Staatkundig Leider. / Herinneringen aan januari 1903. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1928. Oorspr. omslag. 60 p. Openbare zitting van den Senaat der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen den 23sten januari 1928. xB 2416 7.50 x

HUISING, Th. H. De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 56 p. Volksbibliotheek nr. 7. xT 0496 8.50 x

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 4963 15.00 x

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4964 15.00 x

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 4965 15.00 x

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4966 15.00 x

HUIZENGA, T.A. Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1874. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4967 15.00 x

HUIZINGA, A. Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. Baarn, Tirion, 1998. Gebonden S.O. 371 p. - xB 0635 12.00 x

HUIZINGA, J. Amerika levend en denkend. Losse opmerkingen. Haarlem, Tjeenk Willink, [1926]. Gebonden onafgesneden. 190 p. - xB 7752 8.00 x

HUIZINGA, J. De mensch en de beschaving. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/Pantheon, 1946. Gebonden S.O. 52 p. Lux et Humanitas III. xL 2464 8.00 x

HUIZINGA, J. Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving. Haarlem, Tjeenk Willink, 1945. Gebonden S.O. XII +242 p. - xH 4301 9.00 x

HUIZINGA, J. Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943). Z.p. 1944. Geniet. 13 p. Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1943-1944. xB 3770 7.00 x

HUIZINGA, J. Herfsttij der middeleeuwen, studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1941. Vijfde herziene druk. Gebonden, onafgesneden XI + 535 p. - xB 9606 20.00 x

HUIZINGA, J. Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1948. Gebonden S.O. 278 p. - xM 8078 22.50 x

HUIZINGA, J. Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart. Jena, Eugen Diederichs, 1933. Ingenaad. 64 + 26 p afbeeldingen. Schriften des Deutsch-Niederlandischen Instituts Koln Heft I. [klein stempeltje]. xL 4091 9.00 x

HUIZINGA, J. Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historien volgens de beste bronnen en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T. van Valkenburg en vertalingen van J.C. Bloem. Amsterdam, Het Wereldvenster, 1950. Gebonden, oblong, N.p. Ills. [Voorplat verkleurd]. xR 5170 10.00 x

HUIZINGA, J. Mijn weg tot de historie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1947. Gebonden. 54 p. Ills. - xK 6602 7.50 x

HUIZINGA, J. Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw. Open Universiteit/Wolters-Noordhoff, 1985. 6e druk. Ingenaaid. IX + 176 p. - xL 2568 9.00 x

HUIZINGA, J. Nederland's geestesmerk. Leiden, A.W. Sijthoff, 1935. Herziene uitgave, Ingenaaid 40 p. - xB 9607 7.00 x

HUIZINGA, J. Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Gebonden. 26 p. - xB 9692 8.00 x

HUIZINGA, J. Over een definitie van het begrip geschiedenis. Amsterdam, 1929. Geniet. 12 p. Med. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 68, serie B, nr. 2. xB 6316 7.00 x

HUIZINGA, J.H. Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1945. Gebonden S.O. 173 p. Boekversiering Charlotte Christine Pusch. xK 9492 9.00 x

HUIZINGA, J.H. Tom, Dick en Harry. London, The Netherland Publishing Company, 1944. Geniet. 144 p. Ills. en omslag Jan Hoowij. xH 0656 7.00 x

HUIZINGA, Leonhard. Bezeten wereld. Amsterdam, Ellerman Harms, [1963]. Geniet. 13 p. Dit geschrift werd belangeloos verspreid door: De Nederlandse Gidsenbeweging, Het Nederlandse Padvindstersgilde, De Nederlandse Padvinders en De Katholieke Verkenners. Het dankt de titel aan een fragment uit "In de schaduwen van morgen" van Johan Huizinga, de beroemde historicus en vader van Leonard. Het is een klacht over de tijd (jaren zestig) en mondt uit in een oproep om lid te worden van het World Wildlife Fund. xB 5190 6.00 x

HULKENBERG, Raymond. e.a. Zwartboek Maagdenhuis (geheim). Amsterdam, [1969]. Geniet. 70 p. - xR 6943 15.00 x

HULLEBROECK, Emiel. De Vlaamsche Ziel. Sprokkelingen uit frontbrieven van den IJser. Verzameld door.... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918. Gebonden. XII + 150 p. + fondslijst. - xT 1758 10.00 x

HULSMAN, J.C. Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland. Van Lindonk, Amsterdam/Haarlem, 1969. Gebonden. 32 p. Ills. Vormgeving Kurt Lob. [Lob 23]. xM 8321 8.00 x

HULST, W.G. van de. Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938. 's-Gravenhage, G.B. Goor Zonen, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Met vele foto's omslag en pentekening van W.G. van de Hulst jr. xT 7761 12.00 x

HULZEN, A. van. Utrecht in de Patriottentijd. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1967. Gebonden S.O. 314 p. Ills. - xL 0117 15.00 x

HUNINK, Maria. De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947. Amsterdam, 1986. XVIII + 364 p. Ills. - xM 7327 11.50 x

HUNINK, Maria. (ed.). Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 96 p. Ills. - xL 6679 9.00 x

HURD, Archiblad S. Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld. London, Thomas Nelson, 1915. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 5295 8.00 x

HURK, G. van den. De Sint Josephkerk te Achteveld (U). Z.p. [1951]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 5608 10.00 x

HUSEN, R. Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1874. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. Mooi exemplaar. xR 6027 20.00 x

HUYBEN, J. / H. Scheerman / A. Coolen / A. v. Duinkerken. (ed.). Met de heiligen het jaar rond. Een boek van vele schrijvers. Twee delen. Bussum, Paul Brand, 1953. 2e druk. Gebonden. 599 + 584 p. Ills. - xL 0422 20.00 x

HUYGENS, Cornelie. De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. 2e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 59 p. bibliotheekstempel xT 6209 20.00 x

HUYSMANS, Cam. Brieven aan een jongen Socialist. Antwerpen, Ontwikkeling, 1945. Gebonden. 104 p. - xR 7000 10.00 x

HUYSMANS, Cam. Mantelius als Pamphletschrijver. Antwerpen/Utrecht, Standaard/W. de Haan, 1946. Geniet. 31 p. - xR 6573 7.50 x

IBARRURI, Dolores (Pasionaria). De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!) Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag met buikbandje met portret, 80 p. - xT 1509 20.00 x

IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 1e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5971 10.00 x

IDO, Victor. Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee. Bandoeng, v/h Nic & Co., 1949. 2e druk. Gebonden. 210 p. Los deel in simpele band uit Djakarta? xL 0004 10.00 x

IDO, Victor. Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen. Bandoeng, v/h Nic & Co., 1949. 3e & 2e druk. Gebonden. 204 + 210 p. - xK 2788 20.00 x

IJSBRANDS, H. Amsterdamsche avondkout. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Oorspr. omslag. 55 p. Algemeene Bibliotheek 83. xR 5525 15.00 x

IJZERMAN, A.W. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 32 p. Illustraties: George van Raemdonck. - xR 7353 15.00 x

IJZERMAN, A.W. De geboortetijd van het moderne kapitalisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Gebonden. 127 p. - xT 3134 10.00 x

IJZERMAN, A.W. De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer. Amsterdam, Ontwikkeling, [1919]. Gebonden. 218 p. - xR 6596 10.00 x

IJZERMAN, A.W. Het Revolutiejaar en het Communistisch Manifest van Marx en Engels. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1948. Oorspr. omslag. 229 p. - xT 4350 10.00 x

IJZERMAN, A.W. Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord. Ontwikkeling, Amsterdam, z.j. 3e belangrijk herziene druk, Oorspr. bedrukt omslag 29 p. - xR 4053 8.00 x

IMMIG, Cornelis en Chr. Rueb. Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam. Rotterdam, Corns. Immig & Zoon, 1913. Gebonden. 147 p. Met foto's en twee uitklapbare platen. - xT 2191 20.00 x

IMPETA, C.N. Kampleed en Hemelzegen. Groningen, J. Niemeijer, 1946. Gebonden. 88 p. - xT 5408 10.00 x

INDONESIE. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1957. 10 jaargang nr 6. Oorspr. omslag. - xH 7732 7.00 x

INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. Holland in Hollandia. W. van Hoeve, s-Gravenhage, 1948. Gebonden Ills. 79 p. Over de liquidatie van Amerikaanse bases en Japanse dumps in Nederlandsch Nieuw Guinea na de tweede wereldoorlog. 120 foto's, vier losse kaarten en 1 uitklapbare plaat. Rug zwak. xR 3455 50.00 x

INGERSOLL, Kolonel. De geesten. Voor het volk vertaald door Vineta. Haarlem, P.C. Wezel, 1894. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 7570 10.00 x

INGERSOLL, Kolonel. De goden. Voor het volk vertaald door Vineta. Haarlem, P.C. Wezel, 1894. Oorspr. omslag. 34 p. - xT 7571 10.00 x

INGERSOLL, Robert G. De waarheid. Een voordracht. Amsterdam, L.J. Vermeer, 1897. Geniet. 32 p. - xT 1199 10.00 x

INGWERSEN, A. Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn. Amsterdam, Ten Have, 1945. Geniet. 31 p. [Over de behandeling van N.S.B.ers]. xR 7615 10.00 x

INNES, G.A. Ontwapening. Ammerstol, Nationale Vredsactie, [1931]. Geniet. 14 p. Geautoriseerde vertaalde uitgave. xT 6914 8.50 x

INVREA, Fr. / AALBERSE, P.J.M. (inl.). Sociale Gemeentepolitiek. 's-Hertogenbosch, De Katholieke Illustratie, 1905. Oorspr. omslag. XXXIX + 170 p. - xT 6684 10.00 x

IONGH, Jane de. Margaretha van Oostenrijk. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 263 p. Ills. Regentessen der Nederlanden I. xL 3129 10.00 x

IONGH, Jane de. Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 278 p. Ills. Regentessen der Nederlanden II. xL 3130 10.00 x

Ir. P. Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst? Amsterdam, Contact, [1934]. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 2147 10.00 x

ISACKER, K. van. De Internationale te Antwerpen 1867-1877. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964. Paperback. 145 p. - xT 0437 10.00 x

ISACKER, K. van. Geschiedenis voor mensen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 9079 10.00 x

ISACKER, K. van. Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide. Antwerpen, Standaard, 1955. Oorspr. omslag. XXX + 303 p. - xT 2709 12.00 x

ISACKER, Karel van. Averechtsse democratie. De Gilden en de christelijke democratie in Belgie 1875-1914. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1959. Paperback. 147 p. Uitgegeven met medewerking van de Universitaire Stichting van Belgie. xR 6956 10.00 x

ISACKER, Karel van. Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1959. 1e druk. Gebonden. 208 p. ills. - xR 7063 15.00 x

ISRAEL, Jonathan I. Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740. Franeker, Van Wijnen, 1991. Gebonden S.O. 504 p. Ills. - xR 5015 35.00 x

ISTORICOS. (Pierre Coemaere). Histoire de la Libre Belgique Clandestine. Bruxelles, F. Piette, 1919. Oorspr. omslag. 163 p. Ills. - xR 6928 15.00 x

J.B. De verplichte verhuizing of De onteigenden uit de Halsteeg en Oude-Doelenstraat. (Een droom). Amsterdam, Johs W. Braun, [1868]. Papieren omslag. 16 p. - xT 7753 10.00 x

J.H.G. Lentegroet aan mijn vaderland, bij het voorjaar van 1848. De Erven Wed. F.G. Onder de Linden, Amsterdam, 1848. Oorspr. bedrukt omslag, 16 p. bibliotheekstempeltje xT 5812 9.00 x

J.H.S. [= J.H.Scheps]. Voor of tegen? Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Geniet. 8 p. Dit geschrift, gericht tegen Mr. R. Houwink werd door J.H.S. in juni 1943 geschreven. Het viel in september 1943 pas gedrukt zijnde, den S.D. in handen. De schrijver werd in februari 1944 gearresteerd en verbleef tot eind februari 1945 in een concentratiekamp. De herdruk is thans -juni 1945- ongewijzigd geschied. xT 7843 8.50 x

J. (tekst), Teekeningen van R. Levensgang van Piet van der Hoop. Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders (sters), Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag, Ills., 24 p. propagandageschriftje xT 2995 7.00 x

JAARBOEK 1943. Wie Wat Waar. Rotterdamsch Nieuwsblad. Leiden, 1943. Gebonden. 240 p. Met vele illustraties. - xB 3689 8.00 x

JAARBOEK 1948. Wie Wat Waar. Rotterdam/Leiden, 1948. Gebonden. 352 p. Met vele illustraties. - xB 3684 8.00 x

JAARBOEK 1951. Wie Wat Waar. Rotterdam, 1951. Gebonden. 287 p. Met vele illustraties. - xB 3685 8.00 x

JAARBOEK 1952. Wie Wat Waar. Rotterdam, 1952. Gebonden. 286 p. Met vele illustraties. - xB 3682 8.00 x

JAARBOEK 1957. Wie Wat Waar. De Bredasche Courant. Rotterdam/Leiden, 1957. Gebonden. 233 p. Met vele illustraties. - xR 0374 8.00 x

JAARBOEK 1965. Wie Wat Waar. Bredasche Courant. Rotterdam, 1965. Ingenaaid. 288 p. Met vele illustraties. - xR 0377 8.00 x

JAARBOEK 1966. Wie Wat Waar. Bredasche Courant. Rotterdam, 1966. Ingenaaid. 288 p. Met vele illustraties. - xR 0378 8.00 x

JAARBOEKJE. Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925. Amsterdam, 1925. Oorspr. papieren omslag. 48 p. Ills. - xB 6645 10.00 x

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1926. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1926. Oorspr. omslag. 35 p. Met een bijdrage van A.A. van Schelven. xT 7809 7.00 x

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1927. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 41 p. Met bijdragen van N. Japikse en anderen. xT 7810 7.00 x

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 81 p. - xT 7811 8.50 x

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 57 p. - xT 7812 8.00 x

JACOB, A. Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel. Antwerpen, De Sikkel 1920. Oorspr. omslag. 65 p. - xL 8960 12.00 x

JACOBS, Pater en J.B. Kors. Fascisme en Nationaal-Socialisme. / Democratie en Dictatuur. Bossche Dioc. Werkliedenbond, [1934]. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9295 10.00 x

JACOBS, Pszisko. Henk Eikeboom Anarchist. Een biografie. Onze Tijd/In de Knipscheer, 1986. Paperback. 244 p. Ills. - xR 6303 8.50 x

JAGER, Ida. Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901. Uitgeverij 010, Rotterdam, 2002. Gebonden half linnen, 559 p. Ills. Een kloeke geschiedenis van de publieke werken van Amsterdam. Verscheen ook als proefschrift. xB 7889 20.00 x

JAGER, J. de. Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 13 p. - xR 4705 7.50 x

JAHRL, Harald. Wem gehört die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie. Nibelungen-Verlag Berlin / Leipzig 1940. 95 Seiten; ca.100 z.T.ganzseitige Foto-Abbildungen in Kupfertiefdruck; original-kartonierter Einband(23x15cm)mit illustriertem Deckeltitel nach einem Entwurf von H.Stöckmann. Propaganda-Bildband u.a. Heinrich Hoffmann xT 5475 110.00 xx

JANEFF, Janko & Friedrich Grimm. Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa. Albert Nauck & Cie., Zürich, 1936. Oorspr. omslag, Ills., 30 p. Schriftenreihe der "Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Nationalisten"; Heft 10 xT 4467 8.00 x

JANSEN, A. Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten. Rotterdam, J.P. Storm Lotz, 1869. Oorspr. omslag. 24 p. - xL 8751 12.00 x

JANSEN, Hans. Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1981. Gebonden S.O. 619 p. - xB 6492 20.00 x

JANSEN, J.E. De Brabantsche omwenteling (Patriottentyd) Turnhout - Kempen. Turnhout, G. Crols-Verwilt, 1940. Oorspr. omslag. 145 p. Ills. [plakkertje op rug, bibliotheekstempeltje]. xL 4155 16.00 x

JANSEN, J.E. L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929. Malines, H. Dessain, 1929. Broche. 241 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7906 20.00 x

JANSEN, J. Victor. Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie. Van de Rhee Drukkerij, Rotterdam, 1955. Oorspr. omslag 160 p. + kaart. Ook verschenen als proefschrift. xR 6269 10.00 x

JANSEN, Suzanna. Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Amsterdam, Balans, 2009. 20ste druk. Paperback. 255 p. Ills. - xT 5508 8.50 x

JANSEN VAN GALEN, John & Herman Vuijsje. 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland. Houten, De Haan, 1986. Paperback. 219 p. Ills. - xL 5641 9.00 x

JANSMA, K. Militant Liberalisme. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1934. Geniet. 15 p. Rede gehouden te Amsterdam op 19 Februari 1934. xT 3117 8.50 x

JANSSEN, Hans. 't Kan verkeeren! [Amsterdam], De Distelvink, 1945. Oorspr. omslag. [30] p. Ills. - xR 9134 15.00 x

JANSSEN, P.A. Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht. Middelburg, Anti-Militaristische Ver., [1906]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6925 12.50 x

JANSSENS, J. Handboek voor Vrouwenbeweging. Antwerpen/Brussel, Alg. Verbond der Studiekringen/Verbond der Vrouwenstudiekringen, 1920. Oorspr. omslag. 275 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7138 20.00 x

JANSSENS, Paul. (red.). Fiscaal Recht Geboekstaafd. Geschiedenis van het Belastingrecht van Perkament tot Databank. Brussel, W. Maeckelbergh, 1995. Gebonden S.O. 264 p. Ills. Fiscaal Recht Geboekstaafd is een huldebetoon aan Albert Tiberghien n.a.v. zijn 80ste verjaardag. xB 4444 35.00 x

JANSZ, Ulla. Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 244 p. Ills. Contact tijdsdocumenten. xR 6299 7.50 x

JANSZEN, Lou. De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April (Pasen)1946 te Amsterdam. A.J.C. - J.V.O. Amsterdam, A.J.C./J.V.O. 1946. Oblong, Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3576 7.00 x

JAPIKSE, N. De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen. Den Haag, Zuid-Hollandsche Uitg. Mij., 1937-38. Gebonden. 250 + 388 p. + bijlage. [bibliotheekstempeltje]. xL 4603 20.00 x

JAPIKSE, N. Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung. Heidelberg, Carl Winters, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. Schriften des Holland-Instituts in Frankfurt am Main Neue Reihe: Heft 3. [Library Stamp]. xL 7412 9.00 x

JAPIKSE, N. Johan de Witt. Amsterdam, Meulenhoff, 1928. 2e herziene druk Gebonden rood linnen. 363 p. Ills. Geillustreerd onder toezicht van den schrijver. Nederlandsche Historische Bibliotheek IX. xR 3336 20.00 x

JAPPE ALBERTS, W. Moderne Devotie. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1969. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibulareeks 48. xL 9362 7.50 x

JAPPE ALBERTS, W. Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459). Utrecht, Kemink en Zoon, 1952. Oorspr. omslag. 63 p. Historisch Genootschap Derde serie no. 79. [bibliotheekstempeltje]. xL 4818 8.50 x

JASPERS, Gerard. Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken. Amsterdam, De Buitenkant, 1998. Gebonden. Ills. 119 p. Fraaie productie. xB 2392 22.00 x

JOHANNSEN, G. Kurt und Heinrich Kraft. Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf Rückgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes. Hamburg, Paul Hartung, 1936. Kartoniert. 85 p. Ills. - xT 4774 10.00 x

JOHNSON, Douglas W. Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor. Vennootschap "Letteren en Kunst", Amsterdam, [1916]. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 6753 8.00 x

JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849. Amsterdam, P. Kraaij, jr. 1849. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 64 p. [Inhuldiging Willem III]. xT 6108 18.00 x

JONCKBLOET, W.J.A. Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, t.g.v. van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den Akademischen Senaat. Groningen, J.B. Wolters, 1864. Gebonden. 414 + 178 p. Gedecoreerde linnen band, licht verkleurd en rug omgepakt. xR 8357 35.00 x

JONCKX, A. Belgica juris contemptrix. Antwerpen, Centraal Comite voor Amnestie, 1932. Ingenaaid. 171 + [10] p. Herdruk van 6 artikelen uit: Jong Dietschland 1931. xR 3656 35.00 x

JONG, A.M. de. De dans op de vulkaan. (De democratie in gebreke). Amsterdam, Em. Querido, 1939. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9290 35.00 x

JONG, A.R. de. De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd. Bond van Religieuse Anarcho-Communisten / Brochuren-Handel N. Peters-Kany, Rotterdam, 1924. Oorspr. omslag 20 p. bibliotheekstempeltje xB 9668 9.00 x

JONG, A.R. de. Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme. Schiedam, Drukkerij, De Toekomst, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. + adv. - xR 7401 10.00 x

JONG, A.R. de. Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden. Drachten, J. Laverman, [1915]. Zonder omslag. 8 p. Overdruk uit Opwaarts. xT 1917 7.00 x

JONG, A.R. de. Weg met het Militairisme. (Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden). Rotterdam, J.P. Honne, [1918]. Oorspr. omslag. 12 p. Overdruk uit: Opwaarts. Kleine geschriftjes nr. 3. xT 1921 7.00 x

JONG, Albert A. de. Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten. Krommenie, Boek- en Brochuredepot I.A.M.V., z.j. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7004 12.50 xx

JONG, Albert de. De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April. Den Haag, Anarcho-Syndicalistische Persdienst, [1953]. Geniet. 55 p. - xT 6667 8.00 x

JONG, Albert de. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, Anarchistiese Uitgaven, 1981. Paperback. 93 p. Ills. - xL 5857 8.00 x

JONG, Albert de. Domela Nieuwenhuis. Den Haag, Kruseman, 1966. Or. omslag. 86 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xL 1082 8.00 x

JONG, Albert de. Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme. Anarcho-Syndicalistische Persdienst, Den Haag, 1952. Oorspr. omslag 79 p. - xB 9601 9.00 x

JONG, Alida de. In het groote leven. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, z.j. Oorspr. omslag. 6 p. Permanente Commissie ter Bevordering van de vakorganisatie en handarbeidsters. xT 7483 12.00 x

JONG, David de. AJC Amsterdam 11 Mei 1945. Amsterdam, A.J.C., [1945]. Oorspr. omslag. [20] p. Omslagontwerp: Ger Soutendijk. [Omslag roestvlekkig, binnenwerk goed]. xT 5276 10.00 xx

JONG, Dora de. Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939. Z.p. 1940. Geniet. 31 p. + Met ingeplakt portret. Toegevoegd: Richtlijnen voor het Religieus Socialisme van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1939. 12 p. xR 7393 15.00 x

JONG Edz., Frits de. Herinneringen van een rode jongen. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 1989. Paperback Ills. 86 p. - xR 5755 8.00 x

JONG EDZ, Frits de. Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam. Baarn, Ambo, 1981. Gebonden. Ills. 439 p. Dit boek werd uitgegeven in opdracht van de Universiteit van Amsterdam bij haar 350-jarig bestaan. xH 4170 13.50 x

JONG, Fr. de. J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. Gebonden S.O., Ills., XIV + 298 p. - xB 9297 12.00 x

JONG, Kardinaal de. Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd. Utrecht/Antwerpen, Dekker & van de Vegt/Standaard, 1947. 4e herziene en verbeterde druk. Gebonden. 4 delen. Herzien en verbeterd door R.R. Post. [bibliotheekstempeltje]. xL 5129 25.00 x

JONG, Karel H.E. de. Dienstweigering bij de oude Christenen. Leiden, E.J. Brill, 1905. Oorspr. omslag. VI + 56 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7000 10.00 x

JONG, L. de. De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Amsterdam, Em. Querido, 1985. Gebonden S.O. 816 p. Ills. - xR 5317 12.50 x

JONG, L. de. Hedendaags Marxisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5139 8.00 x

JONG, L. de. Holland fights the Nazis. London, Lindsay Drummond, [1945]. Gebonden, S.O., 138p. + 16 platen. - xT 2840 15.00 x

JONG, L. de. Verzet en illegaliteit 1940-1945. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1976. Geniet. 21 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe reeks deel 39 no. 6. xT 4783 7.00 x

JONG, L. de. e.a. Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum. Zutphen, De Walburg Pers, 1967. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. Walburg Reeks I. xB 3772 8.00 x

JONG, M. de. De oudste uitgaven van het pamflet Aan het volk van Nederland. Proeve van histories-bibliografies onderzoek. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1924. Geniet. 16 p. - xR 2206 20.00 x

JONG, M. de. Friesche cultuur problemen. Middelburg, G.W. den Boer, 1931. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 8459 10.00 x

JONG, Rudolf de e.a. Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist. De AS, Anarchistisch Tijdschrift, 40e jaargang, nummer 180, 2012. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. T.g.v. de tachtigste verjaardag van Rudolf de Jong. xR 9050 8.00 x

JONG, Sal de. Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd. Leeuwarden, Miedema Pers, 1970. Paperback. 131 p. Ills. - xR 8589 17.00 x

JONGE, A.A. de. Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling. Kruseman, Den Haag, 1969. Paperback, Ills., 199 p. - xT 1616 15.00 x

JONGE, A.A. de. Stalinistische herinneringen. Den Haag, Kruseman, 1984. Paperback. 128 p. - xR 7433 10.00 x

JONGH, Aad de. Provo. Een jaar Provo-activiteiten. Rotterdam, Kerco, 1966. Paperback, 256 p. Ills. K.A.P.-serie 1 xB 5651 15.00 x

JONGH, J.W. de. en H. Wagenvoort. Op den Dam, omstreeks 1665. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Geniet. 28 p. Met een illustratie. Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis. xR 5604 10.00 x

JONGHE, A. De. Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1982. Paperback. 342 p. Mens en Tijd. xT 0611 15.00 x

JONIGKEIT, Elke en Hartmut Kaminski. Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller. Koln, Prometh-Verlag, 1982. Large Paperback. 80 p. Ills. - xB 0101 10.00 x

JONKER Czn., L. Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje. Middelburg, Drukkerij Altorffer, 1937. Ingenaaid. 95 p. - xR 6050 8.00 x

JOOSEN, P. Eindhoven's donkere dagen in 1944. Uitgevers Mij. De Vrijbuiter, [1945]. Oorspr. omslag. [15] p. - xT 7082 7.00 x

JOOSSE, J. De Arbeiders en het Onderwijs. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 3178 10.00 x

JOOSSE, L.J. Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw. Leiden, J.J. Groen, 1992. Ingenaaid. 670 p. - xP 2544 21.00 x

JOOSTEN, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Hilversum, Paul Brand, 1964. Oorspr. omslag. 457 p. - xR 7084 15.00 x

JOOSTEN, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Utrechts, HES, 1982. 2e druk, Paperback, 457 p. - xT 2886 15.00 x

JORISSEN, S.G. Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863. Utrecht, Kemink en Zoon, 1863. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 6009 12.50 x

JORISSEN, Theod. Anton Reinhard Falck. Herinneringsrede. J.C. Loman, Amsterdam, 1877. Gebonden, VI + 120 p. met dertig brieven, meest aan Jeronimo de Vries. bibliotheekstempeltje xT 6248 12.00 x

JORISSEN, Theod. De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1867. Gebonden half leer. CCCCIV + 108 + VIII + 107 + IV + 134 p. Eerste deel: Inleiding. Tweede deel: Bijdragen. xL 9055 85.00 x

JORISSEN, Theod. Historische Bladen. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1892. Derde, goedkoope druk, Gebonden, VIII + 191 p. Bevat: Johan van Oldenbarnevelt, Amalia van Solms en Maris Stuart, Een vorstelijk engagement, Joan de Witt, De zeeslag bij Kijkduin, Willem III. xR 9421 12.00 x

JORISSEN, Theod. Historische studien. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. 2e druk. Gebonden. 228 p. Filips II. De diplomaat Rubens. Het testament van Peter den Groote. Metternich's opkomst. De kapitein-geweldiger der heilige alliantie. Metternich en de juli-revolutie. xL 1810 10.00 x

JORISSEN, Theod. Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. 5e / 3e / 3e druk. Gebonden. 12 delen. Blauw linnen goud gestempeld. Mooie set. xL 0846 100.00 x

JOSEPHUS JITTA, A.C. De corporatieve staatsgedachte in Nederland. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. Oorspr. omslag. 99 p. - xT 5410 12.50 x

JOSSON, Maurits. De Belgische omwenteling van 1830. Drie delen. Thielt, J. Lannoo, z.j. Ingenaaid. 313 + 300 + 174 p. onafgesneden. Met kaarten. [bibliotheekstempeltje]. xL 4128 30.00 x

JOYE, Pierre & LEWIN Rosine. Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in België. Kritak, Leuven, 1980. Paperback 484 p. vertaling van L'Eglise et le mouvement ouvrier en Belgique. xR 3970 12.00 x

JULIEN, Paul. Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. 3e geheel herziene druk. Gebonden. 256 p. - xK 2649 10.00 x

JUNGER, Ernst. Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt. Amsterdam, Die Argonauten, [1946]. Oorspr.omslag. IX + 54 p. Met buikbandje: Waarom verschijnt dit boek in Nederland. xR 9117 10.00 x

JURGENS, Henk. Kind van verzet. Soesterberg, Aspekt, 2001. Paperback. 223 p. - xB 4266 10.00 x

JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt. Amsterdam, 1975. 2e druk. Oorspr. omslag. 212 p. Ills. - xB 1598 10.00 xx

JURIS DOCTOR, U. Onze plicht. Groningen, Van Heijningen Bosch & Co., 1915. Cahiersteek. 15 p. - xR 5592 10.00 x

JUSTE, M. Theodore. Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571. Bruxelles, M Hayez, 1856. Broche. 68 p. [Omslag smoezelig, bibliotheekstempeltje]. xL 8874 15.00 x

JUSTE, Theodore. La Republique Belge (1790). Bruxelles, Librairie Classique A.N. Lebegue et Cie., [1884]. Gebonden. 360 p. Ills. - xT 2028 20.00 x

K. en K. Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Over de voorgeschiedenis van den Oorlog met Italie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 36 p. - xT 6466 10.00 x

KAAM, Ben van. Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode. Wageningen, Gebr. Zomer & Keunings, [1966]. 3e druk. Paperback. 260 p. Ills. Vervolg op: Parade der mannenbroeders, 1918-1938. xB 7540 12.00 x

KAAM, Ben van. Parade der mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938. Wageningen, Gebr. Zomer & Keuning, 1964. 3e druk. Paperback. 279 p. Ills. Nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vaderen. xB 3937 10.00 x

KABOS, Henk [=Karel Woud] en Jan Gerhard Toonder. Geef ons heden ons dagelijksch brood. Amsterdam, De Suijckermoolen, [1946]. Folio. Gebonden. 31 p. Ills. Deze uitgave werd in den hongerwinter in het verborgene voorbereid. Op een los inlegvel (4 p.) de Engelse vertaling van de teksten bij de tekeningen. xR 8510 30.00 x

KABOUTER-KOLONEL. De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2. Het Ministerie van Offensie van de Oranje-Vrijstaat, Amsterdam, oktober 1970. A-3 formaat, 12 p. - xT 2964 25.00 x

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1971. Ills. 8 p. landelijk verspreid xT 2831 15.00 x

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 10 p. - xT 2830 20.00 x

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 12 p. - xR 3272 20.00 x

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 12 p. - xR 3273 20.00 x

KABOUTERKRANT. Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Amsterdam, Kollektief De Kabouterkrant/Oranje Vrijstaat, 1970. Ills. 2 p. - xR 3271 10.00 x

KADT, J. de. Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie. Amsterdam, Polak & Van Oorschot, [1969]. Oorspr. omslag. 19 p. De Vrije Bladen. xL 5581 9.00 x

KADT, J. de. Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1946. 2e druk. Gebonden, 307 p. - xT 2851 12.00 x

KADT, J. de. Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag 47 p. lichte gebruikssporen xR 7209 8.00 x

KADT, J. de. Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede? Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Gebonden. 127 p. Omslag niet fraai. xK 7479 10.00 x

KADT, J. de & S. Tas. De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven. De Nieuwe Kern, Haarlem, 1939. Oorspr. omslag, 353-388 p. - xT 5412 10.00 x

KAEGI, Werner. Das Historische Werk Johan Huizingas. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947. Or. omslag. 37 p. Omslag licht verkleurd. xK 9572 8.00 x

KAIN, M. Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce. Devon, David & Charles: Newton Abbot, 1972. Bound dustjacket. 216 p. - xR 2772 9.00 x

KALLEN, W.A.M. van. Rechtsstaat of Machtsstaat? Voorwoord E.J.J. v.d. Heijden. Hilversum, Paul Brand, 1934. Oorspr. omslag. 46 p. Credo-vivo nr. 2. xT 4727 7.50 x

KALMA, J.J. Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider. Brandenburgh & Co., Snits, 1940. Oorspr. omslag 80 p. Frisia Rige 21-22 xR 3394 9.00 x

KALMA, W.S. De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet, 20 p. - xT 3138 8.00 x

KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. Klassenstrijd en Religieus Socialisme. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Oorspr. omslag. 95 p. Religieus Socialistische Vragen V, no. 1. xT 0353 10.00 x

KALSHOVEN-BRESTER, Hedda. Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949. Amsterdam, Contact, 1991. Paperback. 422 p. Ills. - xR 7045 10.00 x

KALVEEN, C.A. van (ed.). Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1970. Oorspr omslag 40 p. - xR 3465 8.00 x

KAM, J.P. van der. De ontwikkeling der illegaliteit. Rotterdam, 1945. Geniet. 16 p. Omslag verkleurd. xR 5808 7.00 x

KAMERLING, Zeno. De weg naar den wereldvrede. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1929]. Geniet. 19 p. Lezing gehouden voor den Vredeskring van Nederland te Vlaardingen, 16 December 1929. xT 6973 8.00 x

KAMMEIJER, J.H.D. 5 jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld. Laren, A.G. Schoonderbeek, 1946. Gebonden. 216 p. Ills. - xR 8137 12.50 x

KAMMERER, Felix (ed.). Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland. Werkend Volk, Amsterdam, 1943. Oorspr. omslag, Ills., 112 p. 10 x 14 cm. gebruikssporen xT 4478 30.00 x

KAMPFFMEYER, Paul. Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1905. Oorspr. omslag. VI + 76 p. - xT 6418 8.00 x

KAMPHUIS, J. De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1962. Oorspr. omslag. 51 p. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, De 6de December 1962. Kamper bijdrage II. xB 6797 8.00 x

KAMPINGA, H. De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der XVIe en XVIIe eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Ingenaaid. XXVIII + 207 p. - xB 9206 15.00 x

KANNEGIETER, J.Z. Amsterdam en de Vrede van Rijswijk. Z.p. [1927]. Papieren omslag. 39 p. Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap; 48. xB 8524 7.00 x

KANNEGIETER, Z.J. [J.Z.]. Historische Studien en Schetsen. Amsterdam, Kirchner, [1946]. Gebonden. 190 p. Ills. - xB 1717 10.00 x

KANWAR, Pamela. Imperial Simla. The political culture of the Raj. Delhi, Oxford University Press, 1990. Bound dustjacket. 316 p. Ills. - xK 0884 9.00 x

KAPITEIN FRYATT. De dood van Kapitein Fryatt. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Geniet. 46 p. Ills. Vertaald uit het Engels. xR 5282 8.00 x

KAPPEN, O. van. Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750). Assen, Van Gorcum & Comp., 1965. Gebonden S.O. 648 p. Ills. - xR 9507 30.00 x

KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. Over vim facera in het interdictum uti possidetis. Amsterdam, Johannes Muller, 1880. Oorspr. omslag. 79 p. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. xL 8888 18.00 x

KARSTEN, G. Noordhollandse plaatsnamen. Amsterdam, Jacob van Campen, 1951. Oorspr. omslag. 167 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5697 10.00 x

KASTEEL, Piet A. R.K. Gilde van de Klare Waarheid (straatsprekers). Ontstaan, werk en werkwijze. Amsterdam, October 1926. Oorspr. omslag Ills. 47 p. omslag Aug. v.d. Linde xR 1054 25.00 xx

KASTEIN, Josef. Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1933. Ingenaaid. 158 p. - xH 5416 11.50 x

KAT, J en R.E. Wierenga. Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door... Utrecht : Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, [1926]. Geniet. 20 p. - xT 2045 10.00 x

KATE, J.J.L. ten. Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo. Amsterdam, D.B. Centen, 1865. Oorspr. omslag. 24 p. Gehouden in de avond-godsdienstoefening van zondag 18 Juni 1865, in de Westerkerk te Amsterdam. xT 3320 15.00 x

KATOEN, Jan. De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, 1915. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 5935 10.00 x

KAUS, Gina. Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln. Leipzig, E.P. Tal & Co., 1935. Einband. 514 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4778 10.00 x

KAUTSKY, Karl. Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Orbis, Prag, 1935. Umschlag 417 p. Ills. onopengesneden xR 4780 15.00 x

KAUTSKY, Karl. Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program. (Vertaald uit het Duitsch door J.F. Ankersmit). C.L.G. Veldt, Amsterdam, 1901. Oorspr. omslag, onafgesneden, 181 p. rug omgeplakt, omslag hersteld xT 4526 12.00 x

KAUTSKY, Karl. De dictatuur van het proletariaat. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Oorspr. omslag. 81 p. - xR 7409 10.00 x

KAUTSKY, Karl. De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat. Amsterdam, S.D.A.P., 1915. Geniet. 48 p. - xR 4747 10.00 x

KAUTSKY, Karl. De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter. S.L. van Looy, Amsterdam, 1912. Gedecoreerde linnen band 416 p. - xR 4763 20.00 x

KAUTSKY, Karl. De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, 1903. Geniet. 63 p. - xR 4750 10.00 x

KAUTSKY, Karl. Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 8 p. - xR 7362 10.00 x

KAUTSKY, Karl. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock. A.B. Soep, Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag, 136 p. enkele potloodonderstrepingen xT 6354 20.00 x

KAUTSKY, Karl. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Berlin, Verlag Neues Vaterland, 1919. Oorspr. omslag. 154 p. - xR 7408 12.00 x

KAUTSKY, Karl. Vaderlandsliefde en Sociaal-Democratie. Vertaald door W. van Ravesteyn jr. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907 2e druk. Oorspr. omslag. 17 p. Met 2 p. Fondslijst Sociale Bibliotheek. - xT 4053 10.00 x

KAUTSKY, Karl Johann. Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1919. 2e druk. Oorspr. omslag. 188 p. - xT 1873 10.00 x

KEDWARD, Roderick. De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis. A.W. Sijthoff, Leiden, 1970. Gebonden S.O. Ills. 128 p. rijk geillustreerd xB 9597 10.00 x

KEEGAN, J. (ed.). Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1980. Gebonden S.O. Ills. 224 p. rijk geillustreerd xR 7741 10.00 x

KEESING, S.G. en J.J. Poortier. Cooperatie. Pro en Contra Baarn, Hollandia, 1908. Geniet. 32 p. Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang serie 4, no. 10. xT 3624 8.50 x

KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937. Amsterdam, Stichting Keesings, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Speciale uitgave van Keesings Historisch Archief. xT 6103 8.50 x

KEIKES, H.W. Och Heden Ja! Leeuwarden, 1966. 3e druk Oorspr. omslag Ills. 144 p. Leeuwarder Courant-serie No. 3 xR 0246 7.50 x

KEIP, H.F.J. De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat. Bussum, Emil Wegelin, 1934. Geniet. 32 p. - xT 4731 10.00 x

KELB. 250.00 Gulden bruidsschat. Haagsche huwelijksmakelaars ontmaskerd. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1918. Oorspr. omslag. 109 p. Ills. - xB 8278 25.00 x

KELLENAERS, A. Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 44 p. Volksbibliotheek no. 16. [bibliotheekstempeltje]. xT 4705 7.50 x

KEMENADE, Willem van. China, Hongkong Taiwan BV. Superstraat op zoek naar een nieuw systeem. Amsterdam, Balans, 1996. Gebonden S.O. 396 p. - xB 3477 12.00 x

KEMPER, B.H. Twee maanden in Duitsche gevangenschap. Dagblad en Drukkerij De Tijd, Amsterdam, 1916. Oorspr. omslag met advertenties, 152 p. Premie-Uitgave van De Tijd en De Amstelbode. xT 6558 8.00 x

KENIS, J.B. De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie. Steenlandt, Brussel, z.j. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. - xT 4473 15.00 xx

KERL, M. Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging? Brugge, Excelsior, [1930]. Geniet. 31 p. - xT 3297 8.50 x

KERNKAMP, G.W. De Sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog van 1644-1645. Martinus Nijhoff, 's Hage, 1890. Gebonden, 340 + III p. Met bijlagen, aanteekeningen en kaartje van de Sont. xB 9794 40.00 x

KERNKAMP, G.W. Over de materialistische opvatting van de geschiedenis. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1901. Oorspr. omslag. 50 p. Rede uitgesproken op 30 september 1901 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 5032 10.00 x

KERNKAMP, G.W. Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies. Utrecht, Kemink & Zoon, 1901. Ingenaaid. 184 p. Omslag verkleurd. xL 0862 15.00 x

KERNKAMP, G.W. Van menschen en tijden I. Studien over geschiedschrijvers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1931. Ingenaaid. VI + 240 p. Inhoud: Van Wagenaar tot Fruin. Bakhuizen van den Brink. Robert Fruin. Sam Muller. Henri Pirenne. [roestvlekjes]. xB 6257 10.00 x

KERSBERGEN, A.Th.C. Katholiek Kralingen in den loop der tijden. Rotterdam Gebrs. Peters, 1947. Oorspr. omslag. 79 p. Geillustreerd en tekeningen van Herman van Rossum. Gedenkschrift, uitg. ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van het herstel van den eeredienst en het tweede eeuwfeest van het herstel der eenheid in de parochie van den H. Lambertus te Rotterdam. xT 7054 8.00 xx

KERSHAW, Ian. Hitler 1936-1945: vergelding. Vertaling M. Agricola. Utrechts, Het Spectrum, 2001. 4e druk. Gebonden S.O. Ills. 1200 p. [tweede deel van de biografie] xT 2039 32.00 x

KESSEL, Karel van. De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam. Brussel, Internationale Drukkerij, [1916]. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 186 p. - xT 0141 18.00 x

KESSEN, A. Het vraagstuk der Annexatie. Maastricht, Boosten & Stols, [1945]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het Comite van Uitvoering. Brochurereeks no. 1. Nationale Actie voor Schadevergoeding door Annexatie van Duitsche Gebieden. xT 7330 8.00 x

KESSLER, Gustav. Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, J.J. Bos, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7984 8.50 x

KESSLER, Otto. Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung. Berlin, Karl Siegismund, 1915. Oorspr. omslag. 159 p. [potloodonderstrepingen]. xR 4717 40.00 x

KETNER, F. De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Utrechts/Leipzig, Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis, 1932. Ingenaaid. 152 p. [zonder platen]. - xR 2247 12.50 x

KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. De waarheid over Pruisisch-Duitschland. Z.p. 1941. Oorspr. omslag. 47 p. Oplaag beperkt, na lezing doorgeven. xT 4371 8.00 x

KEUCHENIUS, E.A. Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn. Rotterdam, J.M. Bredee, 1917. Geniet. 34 p. - xB 8045 10.00 x

KEYES, Roger Sir. Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen. Verzameld door C. Santford Terry en vertaald door Ad. van Unen. Leiden, P.J. Jansen, 1929. Oorspr. omslag. 150 p. Oorspronkelijke uitgave van The Clarendon Press, Oxford. xR 3647 12.00 x

KEYNES, John Maynard. The economic consequences of Mr. Churchill. London, Leonard and Virginia Woolf at the Hogard Press, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7519 50.00 xx

KEYSER, Marja. Kom dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw. Amsterdam/Rotterdam, B.M. Israel/Ad. Donker, 1976. Paperback, 232 p., Ills. - xB 8035 12.00 x

KIES, Ch. Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 48 p. Met kaart. - xR 8975 12.50 x

KIES, Paul. Dienstplichtgids. Bevattende alle belangrijke gegevens, die een aanstaand loteling of een dienstplichtige noodig heeft en eenige wenken, die hem, eenmaal in dienst, van nut zullen zijn. Naarden, Miladbu, 1926. Geniet. 24 p. - xT 7848 8.50 x

KIES, Paul. In plaats van debat. Open brief aan Jhr. Mr. D.J. de Geer, Minister van Staat. [Amsterdam, 1935]. Geniet. 8 p. - xT 7918 8.00 x

KIES, Paul. Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen. Amsterdam, Delko, 1934. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6961 8.50 x

KIEVIET, W.H. Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering. Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1898. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. - xT 4646 15.00 x

KING, Martin Luther. Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham. Amsterdam, Quakercentrum, [1963]. Geniet. 19 p. - xT 6666 8.00 x

KIPLING, Rudyard. Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw. Amsterdam, Letteren en Kunst, [1916]. Oorspr. omslag. 47 p. The Trade was de naam van de Britse Onderzeedienst. xT 4289 10.00 x

KIST, N.C. Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1854. 2e verbeterde afdruk. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Eerder verschenen in: Kerkelijk Weekblad voor het Koningrijk der Nederlanden. xB 5761 15.00 x

KLAAUW, Bart van der & Bart Rijnhout. Luchtbrug Market Garden. Teleboek, Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag Ills. 159 p. A-4 formaat. - xB 8321 8.50 x

KLABER, Kurt. (ed.). Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg. Berlin, Internationaler Arbeiter-Verlag, 1929. Einband. 143 p. - xT 2746 20.00 x

KLARENBEEK, A. Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1937. Oorspr. omslag. 43 p. Mededeelingen van de commissie van advies nopens chemische en aanverwante verdedigingsvraagstukken. xT 2145 10.00 x

KLAROEN EN BEUKELAAR. Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode. Arnhem, 1916. Oorspr. omslag. 32 p. Klaroen en Beukelaar. Algemeen Christelijk Sociaal Maandblad 1e jaargang no. 2. Februari 1916. xT 7959 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6498 7.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Als het 's winters koud is... Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 16 p. - xR 7396 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7713 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp. Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6502 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. De Russische Revolutie. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1917. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 8805 10.00 x

KLEEREKOPER, A.B. De S.D.A.P. en de oorlog. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6405 10.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7733 10.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Het brandend braambosch. Een tijdrede. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. Stenografisch verslag van een rede, uitgesproken op Zondag 26 October in Den Haag voor De Nieuwe Gedachte. xR 7355 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Het Jeugdparool van deze tijd. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 7370 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Het Zesde Gebod. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1922. Geniet. 16 p. - xR 7356 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Klasse-Justitie. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 6562 6.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6407 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 6622 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Niet met de waapnen der barbaren! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6501 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7357 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Tweede 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6499 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Uit de stilte. Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6404 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Verzamelt U en laat ons gaan. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6403 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 6504 10.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934. Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Geniet. 15 p. - xT 6408 8.00 x

KLEEREKOPER, A.B. Weg met de doodstraf! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6406 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Geniet. 15 p. - xT 6402 8.50 x

KLEEREKOPER, A.B. Zionistisch Schetsboek. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1907. Oorspr. omslag. 109 p. Goed exemplaar. xT 6500 12.50 x

KLEFFENS, E.N. van. Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken. Gedrukt bij Londen voor verspreiding onder de Nederlanders in Engeland en het bezette Nederlandsch gebied, [1940]. Oorspr. omslag, 120 p. omslag verweerd xT 4489 20.00 x

KLEIJN, L.J. Bij de Belgische Socialisten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 27 p. - xR 7262 8.00 x

KLEIJN, L.J. Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1932. Gebonden. 83 p. [Band roestvlekjes]. xR 3560 12.50 x

KLEIJN, L.J. (vertaald). De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 2185 8.00 x

KLEIJN, Stef. De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid. Maastricht, z.j. Geniet. 29 p. Ills. - xT 5293 7.00 x

KLERK, J.F. de. Delfshaven en een Delfshavenaar. Korte beschrijving van de geboorteplaats, het leven en het standbeeld van Pieter Pieterszoon Hein. (eene lezing). Rotterdam, J.M. Bredee, 1903. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 0228 12.50 x

KLERK, Joost de. De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, [1950]. Gebonden, 171 p. met gesigneerde opdracht van de schrijver xT 3053 20.00 x

KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. Lippe. Het stamland van Prins Bernhard. Amsterdam, W. Versluys, 1939. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. - xT 6287 10.00 x

KLIMA, Anton. De auto in de caricatuur. Van Munster, Amsterdam, [1926]. Gebonden, Ills., n.p. Rijk geïllustreerd xT 2453 30.00 x

KLINKENBERG, P. De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1929. Gebonden. 300 p. Met 44 illustraties. xL 2036 8.00 x

KLINKENBERG, P. Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 4778 9.00 x

KLOEKE, G.G. De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk. Delft, Delftse Uitg. Mij., 1945. Geniet. 39 p. Uitgave No. 3 van het Genootschap "Neerland's toekomst". xT 5663 8.00 x

KLOMPMAKER, H. Handel in de Gouden Eeuw. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Or. omslag. 128 p. Ills. Fibulareeks 13. xL 3022 7.50 x

KLONNE, B.H. De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 4567 10.00 x

KLOOS, W.B. De toekomstige territoriale begrenzing van Nederland. Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1945. Oorspr. omslag. 58 p. Met drie kaarten (grensvoorstel volgens plan A, B en C). - xT 5435 12.50 x

KLOOSTERMAN, A. Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1908. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5772 8.50 x

KNAPPERT, L. Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1910. Oorspr. omslag. VI + 159 + IV p. - xB 7909 12.00 x

KNAUS, C. De Koffie-bereiding. Tweede deel Handboek voor de Koffiecultuur. Met 3 gekleurde platen en 51 figuren. Soerabaja, H. van Ingen, 1933. Gebonden. IX + 95 p. Ills. - xT 3211 40.00 x

KNEL, J. Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer. z.p, z.j., 1921. Oorspr. omslag 23 p. - xR 0423 12.00 x

KNIPPENBERG, H. Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift. Sittard, Bern. Claessens, [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6766 10.00 x

KNIPPENBERG, H.H. Oorlogsschimmen. Sittard, Bern Claessens, [1916]. Papieren omslag. 24 p. - xR 5816 10.00 x

KNOOP, Herm. Een Theater in Dachau. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1946]. Gebonden, stofomslag, 183 p. - xT 2566 10.00 x

KNSM. Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V. Zonder plaats, z.j. [1950]. Gebonden. 100 p. Ills. Zonder kaarten. xK 8487 10.00 x

KNUVELDER, Gerard. Het rampjaar 1830. Hilversum, Paul Brand, 1930. Oorspr. omslag. 136 p. - xT 0812 10.00 x

KNUVELDER, Gerard. Het rampjaar 1830. Hilversum, Paul Brand, 1930. Gebonden. 136 p. - xT 2381 12.00 x

KNUVELDER, Louis. Zorgen om morgen. Een bundel opstellen. Luctor et emergo / U.A., 's-Gravenhage, 1939. Oorspr. omslag, onafgesneden, 176 p. De Nieuwe Gids Bibliotheek No. 3. Bibliotheekstempeltje. xT 2042 8.00 x

KOCK, Erich. Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945. Dortmund, Kulturamt der Stadt Dortmund, 1960. Geniet. 36 p. Dortmunder Vortrage, Heft 33. Vortrag gehalten im Rahmen der Reihe Staat, Politik, Gesellschaft in der Dortmunder Volkshochschule. xT 3919 10.00 x

KOEJEMANS, A.J. David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme. Amsterdam, Moussault, 1967. Gebonden S.O. 314 p. - xK 7801 10.00 x

KOENEN, H.J. Geschiedenis der Joden in Nederland. C. van der Post Jr., Utrecht, 1843. Gebonden, XVIII + 520 p. Bekroond en uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. xT 6870 50.00 x

KOENEN, Marie. Breiz - Izel. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 99 p. Teekeningen van Otto van Rees. Schijnwerpers 43. xL 2814 8.00 x

KOERS, N.H. (red.). Vier eeuwen domineesland. Utrecht/Zoetermeer, Museum Catharijneconvent / Meinema, 1997. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Met bijdragen van F.A. van Lieburg, M. den Dulk, A.J. Klei en T.G. Kootte. Tentoonstelling: 5 april - 17 augustus 1997. xB 4428 10.00 x

KOETSVELD, C.E. De Christelijk-Historische Unie. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 39 p. Onze Politieke Partijen nr. 1. xT 0360 8.00 x

KOFFYBERG, H. Gij, Calvinisten... Open brief aan de Anti-Revolutionaire Partij over de oorlogsbeschouwing van De Standaard. Amsterdam, W. Ten Have, 1915. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 7952 10.00 x

KOHLER, W.C. Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam. 's-Gravenhage, F.J. Belinfante, 1914. Geniet. 11 p. Illustraties en bijlage. Overdruk: Weekblad De Ingenieur 9 mei 1914, nr 19. xR 5806 15.00 x

KOHNSTAMM, Carla en Jo Leyen. Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1947. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 5388 9.00 x

KOHNSTAMM, Carla. (red.). Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5824 7.00 x

KOK, Wim. (voorw.). De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993. Paperback. 128 p. Bevat: Soedjatmoko: Toekomst der vrijheid. A. de Swaan: De verzorging in het teken van het kapitaal. K. von Dohnanyi: Europa, de wereldmarkt en de bedreigde politiek. T. van Asperen: Bedreigd burgerschap. M. Rocard: Een nieuwe samenlevening op menselijke schaal. Nawoord: Dick Benschop. xB 2280 8.00 x

KOKER, F.C.W. Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der Vicarie-Goederen in Nederland. Utrecht, J. Greven, 1857. Oorspr. omslag. 170 p. + 26 p. bijlagen. [bibliotheekstempeltje]. xL 8364 18.00 x

KOL, H. van. Weg met het opium. Masereeuw & Bouten, Rotterdam, [1913]. Oorspr. omslag 38 p. Over het opiumgebruik in Nederlands-Indie. Bibliotheek stempeltje. xR 3851 25.00 x

KOLLEWIJN, A.M. en M.J. Kollewijn. De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913. Amsterdam, E. & M. Cohen, 1913. Geniet. 24 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 6804 15.00 x

KOLTHEK, H. Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 52 p. Een uitvoerig verslag van de twee beruchte Nachtvergaderingen te Amsterdam, na het eindigen der reuzenstrijd der Nederlandsche Arbeiders. xT 5236 10.00 x

KOLTHEK, H. Militairisme, socialisme en roode legers. De Socialistische Partij, 1921. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 6924 15.00 x

KOLTHEK, H. Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Recht en Vrijheid, Groningen, 1938. Oorspr. omslag 16 p. Brochure No. 6 xR 0544 10.00 x

KOLTHEK Jr., H. & J. Oudegeest. Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam. Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 1909. Oorspr. omslag 80 p. - xB 9620 20.00 x

KONIJNENBURG, D. van. Waardoor werkeloosheid in Friesland? Leeuwarden, Cooperatieve Handelsdrukkerij, 1892. Oorspr. omslag. 84 p. Uitgegeven vanwege de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. xT 7318 15.00 x

KONING, Jacobus. Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon, 1828. Kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina met in vignet de St.Olofspoort, onafgesneden, XVI + 204 p. - xT 6848 70.00 x

KOOIJ, P. van der. De culturele verwantschap van Noord-West-Duitsland met de Nederlanden. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 39 p. Genootschap Neerlands Toekomst nr 4. xT 5142 8.50 x

KOOIJMAN, W. Berlijn in de Branding. Barendrecht, Carpe Diem, [1945]. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 9537 15.00 x

KOOIJMANS, K. (ed.). Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. 's-Gravenhage, 1985. Paperback. 312 p. - xT 1849 12.00 x

KOOMANS-TIMMER, Chr. e.a. Opruiende boosdoeners? Rotterdam, J.P. Honnef, [1916]. Oorspr. omslag. 24 p. Het dienstweigeringsmanifest verdedigd voor de Haagsche rechtbank door Chr. Koomans-Timmer, C. Bommelje en J. Middelraad, leden van de bond van Christen-Socialisten xT 1923 8.00 x

KOOMEN, Jan. Arbeidersjeugd met ons ten strijd! Uitgave, Sosialisties Jeugd-Verbond, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5403 9.00 x

KOOPMANS, S. Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets. Leeuwarden, A. Meijer, H. Kuipers en J.G. Wester, 1883. Oorspr. omslag. 197 p. - xR 8458 15.00 x

KOOPS, W.R.H. Opstellen rond de Groningse Universiteit. Groningen, Van Dijk & Foorthuis, 1990. Ingenaaid. 111 p. Ills. T.g.v het afscheid van W.R.H. Koops als conservator van het Universiteitsmuseum. xB 5915 10.00 x

KOOT, Ton. Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd .... Wormerveer, Meijer Pers, 1966. Gebonden. 64 p. Ills. Met los bijgevoegde Nieuwjaarswens. xH 6466 9.00 x

KOOT, Ton. Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Gebonden S.O. 175 p. Ills. Met 28 tekeningen, speciaal vervaardigd van in- en exterieur van het Slot in de jaren 1971 tot 1974 door Willem G. Hofker. With an English summary. xL 7518 20.00 x

KOOT, Ton. Het stadhuis van Jacob van Campen. Amsterdam, Gemeente Musea Amsterdam, [1949]. Geniet. 12 p. Ills. Koninklijk Paleis Amsterdam. xT 7463 7.00 x

KOOY, John. (ed.). Onze Eeuw: Gehard Loeber 1846-1946. Amsterdam, W. de Haan, 1946. Gebonden. 154 p. Ills. Gedenkboek. xB 0647 15.00 x

KOP-JANSEN, Jos. Chaos. Rotterdam, Linksche Arbeiders Oppositie, 1932. 2e oplage. 24 p. Bundeltje gedichten, aanklacht tegen het kapitalisme. xT 1498 20.00 x

KOPER, Arnold. Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 312 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xR 6755 10.00 x

KOPPEN, A.J. van. De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika. Wormer, Inmerc, 1992. Paperback. 320 p. - xR 2653 12.00 x

KORTENHORST, L.G. Was samenwerking met den vijand geoorloofd? 's-Gravenhage, Pax, 1945. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 7733 10.00 x

KORZEC, M. De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps. Bevrijding, Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, ills., 47 p. - xT 4002 8.00 x

KOSCH, Wilhelm. Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 205 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4893 10.00 x

KOSCH, Wilhelm. Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1946. 2e vermeerderde druk, Gebonden, S.O., 213 p. - xT 8777 9.00 x

KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden. A.G. Schoonderbeek Laren 1948. Gebonden, S.O., Ills. 216 p. Serie: Gewestelijke Monografieen. Verlucht met krijttekeningen van Frans Boers, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten. xK 8733 20.00 x

KOSSMANN, E.H. De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie. Elsevier Amsterdam 1976. Gebonden 618 p. - xB 1911 18.00 x

KOSSMANN, E.H. De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980. Amsterdam, Elsevier, 1986. Paperback. 446 p. Ills. - xR 2766 12.00 x

KOSSMANN, F.K.H. Gedachten uit den Hongerwinter. I: Duitschland. II: Europa. III: De taak van Nederland. Utrecht, P. den Boer, 1945. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 4730 8.00 x

KOSTER, M. Honger in Rotterdam. (winter 1944-1945). Rotterdam, Mij. Herrijzend, 1945. Oorspr. omslag. 58 p. Een aangrijpend beeld van honger en ellende in cijfers en feiten. xT 0269 10.00 x

KOSTER, Simon. Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1970. Gebonden S.O. VII + 328 p. Ills. - xB 6590 15.00 x

KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ed.). Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers. Intermediair Amsterdam 1980. Ingenaaid Ills. 238 p. - xH 2339 13.50 x

KRAMER, Diet. e.a. Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers. Groningen, P. Noordhoff, 1931. Or. omslag. 112 p. - xK 9348 10.00 x

KRAMER, N. Gewogen en te licht bevonden of De geschonden beloften. Heerlen, Alg. Ned. Mijnwerkersbond, [1931]. Geniet. 16 p. Waarom de mijnwerkers voor het Algemeen Mijnwerkersfonds wel veel betalen doch weinig ontvangen. xT 6708 9.00 x

KRAMER, N. Worden de pensioenen haast verhoogd? Hoe het toegaat in de pensioen-commissie. Heerlen, De Nijverheid, [1932]. Oorspr. omslag. 32 p. Algem. Nederlandsche Mijnwerkersbond. [Ex Libris Troelstra-Oord]. xT 7162 9.00 x

KRAMERS, N. De schande van 1925 of De dreigende volksverwildering. Heerlen, Alg. Ned. Mijnwerkersbond, [1925]. Geniet. 16 p. Hoe het Algem. Mijnwerkersfonds wordt beheerd en de belangen der zieke en invalide mijnwerkers worden behartigd! xT 6707 9.00 x

KRANT. Echte Stadhuis Krant. Amsterdam, Bureau Bezorgde Burgers van Amsterdam, [1969]. 12 p. Ills. - xR 6339 7.00 x

KRANTZ, B.F. Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel. Z.p. [1928]. Geniet. 18 p. - xR 8855 8.00 x

KREEMERS, John. John Ruskin. Zijn leven en zijn Werken, Zijn opvoedkundige beginselen en zijn invloed. Met een algemeene bijgewerkte bibliographie. Oisterwijk, Oisterwijk, [1929]. Gebonden 255 p. Bewerking van proefschrift Leuven. xR 4922 25.00 x

KREKEL, H. Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Oorspr. omslag, onafgesneden, 272 p. Handelseditie van het proefschrift xT 7317 12.00 x

KREKEL, H. Politik und Seele Hollands. Deutsche Wochenzeitung für Die Niederlande, Haag, 1940. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 4480 7.00 x

KRETZ, J. Th. W. In de klauwen van den Jap en den Extremist. Dordrecht, Drukkerij Stolk, [1946]. Oorspr. omslag. 62 p. - xB 2703 20.00 x

KRIJTHE, H.J.C. In de sneeuw geplukt. Leeuwarden, Cooperatieve Handelsdrukkerij, [1890]. Oorspr. omslag. 31 p. Opgedragen aan de leden van de vereeniging De Dageraad. Niet in den handel. xR 5723 12.50 x

KROON, J.E. Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam [1925]. Oorspr. omslag onafgesneden 64 p. omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje xL 5806 10.00 x

KROON-NEDELA, E.G. / C.E.L. HELFRICH. Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H.M. Koningin Wilhelmina. Batavia, Ver. Prins Bernhard- en Spitfirefondsen, 1941. 2e druk. Oorspr. omslag. 104 p. Treffende redevoeringen en toespraken in den grooten strijd voor recht en vrijheid. xT 6346 15.00 x

KROP, F.J. De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd). Geloof en Vrijheid, Rotterdam, [1920]. Oorspr. omslag, 64 p. - xT 5598 8.00 x

KROP, F.J. Een en ander over het Communisme. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1930]. Geniet. 77 p. - xR 7622 12.00 x

KROP, F.J. Gevangenis en concentratiekamp. b: Het Haagsche Veer. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, 1945. Geniet. 52 p. Geillustreerd. Nieuwe brochurenreeks Geloof en Vrijheid no. 4. xT 7339 8.00 x

KROP, F.J. Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd. J.M. Bredee, Rotterdam, [1920]. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 5597 8.00 x

KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 174 p. - xR 7432 9.00 x

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987. Paperback. 176 p. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderenemancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganistie. xR 6320 9.00 x

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990. Paperback. 176 p. Bevat: Rechtsstaat en sociaal-democratie. De rechter als politiek orgaan. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. xR 6380 9.00 x

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988. Paperback. 176 p. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek. xR 6319 9.00 x

KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Paperback. 206 p. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist. xR 6379 9.00 x

KROPOTKINE, P. Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid. J. Sterringa, Amsterdam, [1901]. Oorspr. omslag 375 p. onopengesneden. - xR 0352 25.00 x

[KROPOTKINE, Peter]. De natuurlijke moraal. Een studie over dieren en menschen. D. Brouwer, Rotterdam, 1898. Vernieuwd omslag met oorspr. omslag opgeplakt, 42 p. - xT 7598 18.00 x

KROPOTKINE, Peter. De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V. J. Sterringa, Amsterdam, 1897. Oorspr. omslag 80 p. Voordracht welke had moeten plaats hebben te Parijs op 7 Maart 1896 in de zaal "Mille-Colonnes". [B.P.V.= B.P. van der Voo]. xR 0347 10.00 x

KROPOTKINE, Peter. Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band. C.J.W. Grentzebach / P.M. Wink, Bussum / Gorinchem, 1902. Gebonden Ills. 272 + 335 p. - xR 1832 40.00 xx

KROSE, H.A. Godsdienst en Moraal-Statistiek. Leiden, Futura, [1906]. Oorspr. omslag. 101 p. Politieke en Sociale Studien VI, 1. [bibliotheekstempeltje]. xR 8810 10.00 x

KRUGER, Friedrich. De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen. Oldebroek, De Lantaarn, [ca.1930]. Oorspr. omslag. 17 p. Typografie Taconis, Leiden. xT 6926 10.00 x

KRUIJER, G. Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary. Amsterdam, K.N.A.G., 1951. Papieren omslag. 33 p. (met 2 tabellen, 1 grafiek, 4 foto's en 1 kaart).Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel LXVIII, nr. 1. xT 1503 10.00 x

KRUIJER, G.J. Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana. Meppel, J.A. Boom & Zoon, 1960. 3e herziene druk. Gebonden S.O. 286 p. Ills. - xB 3205 18.00 x

KRUIJT, J.P. België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog. P. Noordhoff, Groningen/Batavia, 1932. Oorspr. omslag, 106 p. omslag Jozef Cantré. Knipje uit titelpagina. Studien op het gebied van ethnologie, sociologie en sociografie II. xT 1418 12.00 x

KRUISHEER, J. De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien. L.J.C. Boucher, s-Gravenhage, 1969. Gebonden S.O. 251 p. stofomslag matig xR 4081 10.00 x

KRUIT, G. Het Parool voor den Socialist. Leiden, 1947. Oorspr. omslag 24 p. G. Kruit: voorzitter der Oude Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij. xB 9986 15.00 x

KRUITHOF, A. Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland. Drachten, Drukkerij Laverman, 1949. Oorspr. omslag. 164 p. Ills. - xT 5905 15.00 x

KRUITHOF, A. Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen. De Steeg, G.J.D.C. Goedhart-Stichting, 1949. Oorspr. omslag. 163 p. + 22 p. - xT 6343 10.00 x

KRUPSKAJA, N.K. Herinneringen aan Lenin. De Nieuwe Tijd, Laren, 1930. Oorspr. omslag, 129 + V p. Geschreven door de vrouw van Lenin. xT 1529 10.00 x

KRUYSKAMP, C. Nederlandsche volksboeken. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Oorspr. omslag. 55 p. In den Houttuyn 2. xW 2096 7.00 x

KRUYSKAMP, C. Nederlandsche volksboeken. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Gebonden half perkament. 55 p. In den Houttuyn 2. xR 4274 9.00 x

KRUYSWIJK, P.N. Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium. Kollum, T. Slagter, z.j. Ingenaaid. 169 p. Overgedrukt uit het Chr. Weekblad De Gezant. xT 2601 10.00 x

KRUYT-HOGERZEIL, Tr. Waarom ook vrouwen het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden. Drachten, J. Laverman, [1915]. zonder omslag. 8 p. Overdruk uit: Opwaarts van 1 October 1915. xT 1918 7.00 x

KSA-JONG-VLAANDEREN. Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen. Roeselare, KSA Jong Vlaanderen, 1945. Geniet. 16 p. De Gouwdag der K.S.A. te Brugge op zondag 15 april 1945. xT 5224 8.50 x

KUHLER, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1932. Gebonden 478 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4121 20.00 x

KUHLER, W.J. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Gebonden. 216 p. - xL 3572 25.00 x

KUHN, J. Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1918. Oorspr. omslag. 47 p. Met vier kaarten. Vlekjes op titelpagina. xR 3667 20.00 x

KUILE, E.H. ter. De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland. Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage 1944. Folio Gebonden onopengesneden XV + 260 p. + 476 ills. Uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. [Bibliotheekstempeltje. Fraaie productie]. xL 6734 40.00 x

KUILS, Kolonel en Boisot. [=H.J. kruls en J.G. de Beus]. De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen. Amsterdam, Vrij Nederland, [1944]. Oorspr. omslag. 69 p. Toespraken gehouden in de kring van de Nederlandsche Vereeniging Pro Patria te Londen. xR 9666 8.00 x

KUIPER, J. Wereldvrede. Een Ernstig Woord aan het geheele Nederlandsche Volk bij de aanstaande Inhuldigingsfeesten. Inleidend woord van O. Norel. Bolsward, K. Falkena Bz., 1898. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 35 p. - xT 1870 10.00 x

KUITERT, G. Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937. Dokkum, 1938. Geniet. 21 p. - xR 7027 8.00 x

KULK, T.C. van der. Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1882. Oorspr. omslag, 47 p. - xT 7597 10.00 x

KUNHAULT, W. Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Brochures over de Russische geloofsvervolgingen en het Communisme nr. 18. xT 4821 10.00 x

KUPFER, C.C. Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942. Boom-Ruygrok, Haarlem, [1946]. Gebonden S.O. Ills. 358 p. Vliegwereld Bibliotheek No. 3 xB 8323 17.50 x

KUPPERS, W. en F. Villanueva. Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland. Nijmegen, 1989. Or. omslag. 143 p. Ills. T.g.v. een tentoonstelling in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' 10 juni t/m 23 juli 1989. xH 8809 20.00 x

KUSTER, Fritz. Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding. Hannover, Das Andere Deutschland, 1946. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7830 8.50 x

KUYLE, Albert. St. Eloy. Utrecht, De Lanteern, z.j. 1e druk. Gebonden. 157 p. Ills. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy bij gelegenheid van het inschrijven van zijn vijftigduizendste lid. xH 2017 9.00 xx

KUYPER, A. De Christus en de Sociale Nooden. Amsterdam, J.A. Wormser, 1895. Oorspr. omslag. 95 p. [Omslag aan randen beschadigd]. xT 5891 10.00 x

KUYPER, A. De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K. Kampen, J.H. Kok, 1917. Geniet. 18 p. - xT 3464 8.50 x

KUYPER, A. Het conflict gekomen II. & III. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 45 + 51 p. - xT 7639 15.00 x

KUYPER, A. Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Nieuwe herziene uitgave. Gebonden. 111 p.Ills. Libellen-Serie nr. 216/217. xM 6642 7.00 x

KUYPER, A. Liberalisten en Joden. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1878. Oorspr. omslag. 36 p. Overgedrukt uit de Standaard. xT 4602 10.00 x

KUYPER, A. Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, [1900]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 4735 10.00 x

KUYPER, A. Sociale organisatie onder eigen banier. Den Haag, J. Bootsma, [1908]. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 4120 8.50 x

KUYPER, A. en F.L. Rutgers. Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk. Amsterdam, Drukkerij De Standaard, z,j, Oorspr. omslag. 90 p. Verschenen in de Standaard 1880-81. xT 7134 9.00 x

KUYPER, A. (inleiding). De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch. Amsterdam, H.J. van Kesteren & Co., 1871. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3483 10.00 x

KUYPER, Abraham. Onze gedragslijn bij de Stembus van 1891. [Amsterdam, De Standaard], 1891. Oorspr. papieren omslag. 40 p. - xR 6524 7.00 x

KUYPER, R. De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 27 p. randen gevlekt door waterschade, omslag matig. xR 3497 7.00 x

KUYPER, R. De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 27 p. - xT 4046 10.00 x

KUYPER, R. Het allerjongste gericht. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6384 10.00 x

KUYPER, R. Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 6383 10.00 x

KUYPER, R. Karl Marx ter herdenking. Ontwikkeling, Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag, 11 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids, Jrg. III, Mei 1918. xT 4320 7.00 x

KUYPER, R. Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920-1922. Oorspr. omslagen. 4 delen. - xT 7781 20.00 x

KUYPERS, Julien. De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1960. Pocket. 90 p. - xR 6855 7.00 x

L.G.B. Neerlands Kroon. Geillustreerde uitgave bij gelegenheid der Troonbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina. Z.p. 1898. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. - xT 6121 8.50 x

L., M.D. van. Caricatuur-Historie van Napoleon III. Naar het Engelsch. Met 135 Houtsneeplaten. Amsterdam, K.H. Schadd, 1871. Oorspr. omslag. VI + 64 p. - xT 2164 15.00 x

LAAN, Kornelis ter. Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6953 8.00 x

LAAN, Kornelis ter. Tegen het Nederlandsche Militarisme. Redevoering op 22, 23 en 24 December gehouden in de Tweede Kamer bij de begrooting van Oorlog voor 1905, met het Antwoord van den Heer Minister van Oorlog. 's-Gravenhage, Corn. Beeling jr., [1904]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 7039 9.00 x

LAAN, Kornelis ter. Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.]. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Ingenaaid. 238 p. - xT 6951 18.00 x

LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr. Baarn, Bosch & Keuning N.V. 1946. Gebonden, stofomslag. 95 p. - xT 3131 10.00 x

LAAR, A. van. De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925. Antwerpen, Ontwikkeling, 1974. Oorspr. omslag. 580 p. Ills. Herdruk van de uitgave 1926. xR 5225 15.00 x

LAAR, A. van. De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925. Antwerpen, Ontwikkeling, 1974. Gebonden, 580 p. Ills. Herdruk van de uitgave 1926 in Franse band. Opdracht + eigendomsstempeltje op schutblad. xR 7730 35.00 x

LAAR, Arnoldus van. De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden. XIV + 405 p. Gebonden: Half linnen met gemarmerde platten. bibliotheekstempeltje. xL 8189 16.00 x

LAAR, Henk van. Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte. Amsterdam, Ver. Drukkerij Dico, 1946. Gebonden. 30 p. - xT 1726 12.00 x

LABBERTON, J.H. De Belgische neutraliteit geschonden. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Oorspr. omslag. 152 p. - xT 0641 12.00 x

LABBERTON, J.H. De Vlaamsche Beweging. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1916. Oorspr. omslag. 93 p. - xT 5007 15.00 x

LADURIE, Emmanuel Le Roy. De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. 2e druk, Paperback, 464 p. Ills. Vertaling M. Gaasbeek e.a. xT 3793 10.00 x

LAEKEN, Frank van & Etienne Verhoeyen. Lexicon politieke & jeugd kollaboratie. Brussel, BRT-Instructieve Omroep, 1985. Oorspr. omslag. 96 p. Geillustreerd. - xT 7069 12.00 x

LAENEN, J. Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen. Mechelen, Gebroeders Laurent, 1930. Ingenaaid. XVI + 393 p. Ills. - xT 2808 20.00 x

LAGERLOF, Selma. Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven. Amsterdam, F. van Rossen, 1911. Oorspr. omslag. 12 p. Rede gehouden te Stockholm op het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht den 13den Juni 1911. xT 6884 10.00 x

LAGERWERFF, T.J. Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1931. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 6917 12.00 x

LAICUS. [=Sietze Douwes van Veen]. Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel. 's-Hertogenbosch, Teulings, 1932. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5926 8.00 x

LAMARTINE, Alphonse de. Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits. Groningen, Boekwerk, 1989. Paperback. 157 p. Tweetalige uitgave. xR 2942 8.00 x

LAMBERTY, Max. De Vlaamse beweging nu. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948. Oorspr. omslag 88 p. Het Venster: studien over actuele problemen, Deel 1. xR 3964 9.00 x

LAMBERTY, Max. Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie. Brugge, Cultura H. Cayman-Seynave, 1938. 2e uitgave herzien en aangevuld. Oorspr. omslag. 166 p. - xR 3672 25.00 x

LAMBERTY, Max. e.a. Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd. Gent, Rijksuniversiteit, 1960. Oorspr. omslag. 424 p. Met portret. Werken uitgegeven door het Rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent nr. 4. xR 3658 20.00 x

LAMBREGTS, L. Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid. Steenwijk, Kervoorde en Hollander, 1998. 3e druk. Paperback. 80 p. Ills. - xT 5501 8.00 x

LAMENNAIS, F.R. de. Het boek van het volk. Vertaald door Lucianus. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. Gebonden. 101 p. Internationale Bibliotheek. xR 6324 20.00 x

LAMERS, J.J. en Ph. v.d. Vos. Lichamelijke Tuchtiging op School. Baarn, Hollandia, 1911. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie VII, nr. 1. xR 9106 8.00 x

LAMMERS, A. Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. Paperback. 280 p. - xM 6587 7.00 x

LAMMERS, C. De jongeren en de vakbond. Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers en Behangers, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Een aansporing tot de jongere arbeiders in het meubel- en behangersbedrijf om met de oudere collega's in de organisatie te strijden voor verbetering van hunne maatschappelijke positie. xT 6695 10.00 x

LAMMERS, Fred J. Alexander. De vergeten kroonprins. Bosch & Keuning, 1998. Paperback. Ills. 240 p. - xM 2622 9.00 x

LANCEE, J.A.L. Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900). Utrecht, H & S, 1979. Ingenaaid. 248 p. - xM 4778 8.00 x

LANDAUER, Gustav. De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Onopengesneden. Sterringa's 5-cent-brochuren XXII xR 0540 9.00 x

LANDAUER, Gustav. Oproep tot Socialisme. Vertaling M. Mok. Vereniging Anachistische Uitgeverij, Amsterdam, 1940. Gebonden 214 p. + adv. Voorwoord: Henr. Roland Holst, Levensbeschrijving: B. Reyndorp, Bandontwerp: Luc. Kistjes. xB 9627 12.00 x

LANDER, N.E. der. De Vlamingen en wij. Utrecht, N.E.N.A.S.U., [1935]. 3e druk. Geniet. 34 p. Omslag verkleurd. xT 5666 7.50 x

LANDESLOT VAN VRYBURGH. [= J. Thomassen en J.B. Drewes]. Nieuw Nederland. Staat en Maatschappij na de Oorlog. Amersfoort, [1944]. Oorspr. omslag. 124 p. Opgedragen aan de nagedachtenis van hen die vielen in onzen vrijheidsstrijd. xT 4377 12.50 x

LANDSHUT, Siegfried. Karl Marx. Amsterdam, Magazijn De Bijenkorf, [1933]. Oorspr. omslag. 32 p. Binnenwerk: roestvlekjes. xT 5479 10.00 x

LANGE-COMPIE, Jb. De Vloek van 't huis. Winkel, Jb. Lange-Compie, z.j. Oorspr. papieren omslag. 38 p. - xR 4499 15.00 x

LANGEDIJK, D. Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga. Dr. Abraham Kuyper Stichting e.a. 's-Gravenhage 1931. Gebonden 368 p. Mooie band. bibliotheekstempeltje. xL 4405 25.00 x

LANGENHUYSEN, C.L. van. Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1893. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xR 5425 10.00 x

LANGEVELD. H.J. Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Paperback. X + 560 p. - xT 7441 15.00 x

LANS, M.H.A. e.a. Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad. Amsterdam, J.S. de Haas, z.j. Ingenaaid. 86 p. Met portret. Door: J.V. de Groot, Eduard Brom, Jan Kalf, Alph. Ariens, Pastoor Kaag, G.W. Konings, R.M.V. van Oppenraaij, W. de Veer, M.A. van Zanten. [bibliotheekstempeltje]. xB 2514 10.00 x

LARSON, Edward J. De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook. Atlas Amsterdam/Antwerpen 2003. Paperback Ills. 366 p. - xK 5647 16.00 x

LAST, Jef. De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S. [Rotterdam, Storm, 1929]. Geniet [16] bladen. Ills. - xR 6649 40.00 x

LAST, Jef. Een antwoord op het geval Jef Last. Amsterdam, De Ploeger, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9317 15.00 x

LAST, Jef. Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front. Contact, Amsterdam, [ca. 1937]. Oorspr. omslag, Ills., 45 p. - xR 7341 18.00 x

LAST, Jef. Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan. [Rotterdam, Storm, 1930]. Oorspr. omslag. [16] bladen. - xB 7624 35.00 x

LATZKO, Andreas. Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude. Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. 186 p. - xB 6657 15.00 x

LAUFENBERG, Heinrich. Arbeiterklasse und Staatsgewalt. Hamburg, Willaschek & Co., 1919. Oorspr. omslag. 15 p. Festrede von Heinrich Laufenberg gehalten anlasslich der Marzfeier am 18. Marz 1919 im Zirkus Busch. xT 7826 10.00 x

LAURENTIUS, Th. De Rembrandts van Oostkapelle. Gezamenlijke Zeeuwse Boekhandels 2006. Oorspr. omslag, oblong Ills. 64 p. t.g.v. de Week van het Zeeuwse boek 2006 xB 5133 12.00 x

LAURILLARD, I.J.M. Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren. Amsterdam, W. Versluys, 1904. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6955 9.00 x

LAUTS, G. Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland. Te Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1848. Oorspr. kartonnen omslag. XII + 200 p. Gelithograveerde titelpagina: De Dam te Amsterdam in 1795 met den Vrijheidsboom, doch zonder handelsgewoel. xR 4580 40.00 x

LAZARE, Bernard. De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch. J. Sterringa, Amsterdam, [1899]. Oorspr. omslag onopengesneden 448 p. - xR 0422 12.00 x

LAZARE, Bernhard. Sociale Fabelen. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1923]. Gebonden. 154 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie VI, nr. 11. Oorspr. titel: De fakkeldragers, Sterringa 1899. xR 9732 12.00 x

LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. Les Communistes Anarchistes et la Femme. Paris, Imprimerie Rapide, 1900. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5695 25.00 x

LECONTE, J.R. Aumoniers militaires belges de la guerre 1914-1918. Bruxelles, Editions du Centre d'Histoire Militaire, 1969. Gebonden. 395 p. Ills. Publications du Centre/Uitgave van het Centrum vol. 5. xR 6911 50.00 x

LEDEBOER, R. De blinddoek af! Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1949. Geniet. 15 p. I. De Duitse inval in Rusland, II. De wederopstanding van Mussolini, III. De kern van het Englandspiel. xT 1439 12.00 x

LEDENT, Robert. Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen. Antwerpen, De Palm, z.j. Gebonden. 160 p. Ills. - xK 5525 8.50 x

LEE, Dick and Colin Pratt. Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring. W.H. Allen, London, 1978. Private binding, Ills. 382 p. The sensational story behind one of the world's biggest and most successful drugs investigations in which Dick Lee and his police team recovered 6 million doses of LSD tablets at a hippy commune in Wales. xR 9591 50.00 x

LEE, Paul A. & Ralph Metzner (eds.). The Psychedelic Review. Vol. I, No. 1. June 1963. Orig. wrappers, 116 p. Reprint 1967. Articles by Heard, Wasson, Plato, Benn, Watts, Andrews, Metzner. xT 5730 10.00 x

LEEFLANG, Max / D. Eichholtz / R. Kuhnl. e.a. Fascisme toen en nu. Amsterdam, SUA, 1979. Paperback. 164 p. Inleiding gehouden t.g.v. het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. xH 8047 8.00 x

LEEFLANG, Thomas. De bioscoop in de oorlog. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990. Paperback. 352 p. Ills. - xB 9092 12.00 x

LEEMANS, Victor. De vlucht in de idee. Het geestelijk dilettantisme van Max Lamberty. Leuven, Politieke Academie, 1935. Geniet. 30 p. Vlugschriften. xR 6425 7.50 x

LEEMANS, Victor. Kritiek der Sociale Beweging. Met een inleidende brief van Gerard Knuvelder. Brugge, Cultura, [1931]. Oorspr. omslag. 45 p. Uit den Inhoud: De ziel van den Georganiseerden Arbeider. Arbeider en Volk. Hoe is de Sociale Beweging ontstaan. Waarheen met de Sociale Beweging. xR 5393 10.00 x

LEEMANS, Victor. Werner Sombart. Zijn Economie en zijn Socialisme. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1939. Ingenaaid. 212 p. - xR 6479 15.00 x

LEENDERTZ, J.M. / Barthel, H.C. en Lod. van Mierop. Evangelie en Krijgsdienst. Arnhem, F. Misset, 1929. Geniet. 32 p. Uitg. door de Arbeidersgroep van Doopsgezinden tegen den krijgsdienst 1929. xT 7612 8.50 x

LEEUW, A.S. de. Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme. Nijmegen, SUN, 1971. Paperback. 375 p. Sun Reprint nr 5. xR 6306 10.00 x

LEEUW, Jan van der. Het proces van Dieren. Antwerpen, Luctor, 1948. Ingenaaid. 203 p. Illustraties Rene Victor. - xR 6737 15.00 x

LEEUW, Kitty de e.a. (eds.). Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000, Waanders/ Historisch Museum Rotterdam, Zwolle, 2000. Dikke Paperback, Ills., 608 p. fraai fotoboek xT 5348 30.00 x

LEEUW LANGNESE, H.J. van der. Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage. Rotterdam, D. J. P. Storm Lotz (H.van Tricht), 1916. illustrierter Originalumschlag, 15 SS., Mit 4 gefalteten Tafeln. Zwei Tafeln zeigen Photomontagen von Luftschiffen. xT 1527 15.00 x

LEEUW, Louis de. Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw. Utrecht, J.J.H. Kemmer, 1863. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 9059 10.00 x

LEEUWEN, J. van. Algemeen overzicht van den Staat, Inhoud en Organisatie van het Provinciaal Archief van Friesland, Beginnende in de dertiende eeuw en eindigende in den jare 1813; opgemaakt ten dienste van de Heeren Staten van Friesland. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, [1850]. Papieren omslag. 28 p. - xR 5651 10.00 x

LEEUWEN, J. van. De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij. Baarn, Hollandia, 1918. Nieuwe vermeerderde en bijgewerkte druk. Geniet. 32 p. Onopengesneden. Onze politieke partijen, beschreven door hare eigen vertegenwoordigers no. 5. xT 2915 10.00 x

LEEUWEN, J. van. Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7394 10.00 x

LEEUWEN, J. van. Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7044 8.00 x

LEEUWENDAAL, Wouter van. Het meisje Jehanne. Utrecht, Het Spectrum, 1938. Ingenaaid met stofomslag. 119 p. Schijnwerpers 19. xL 2806 8.00 x

LEGRAND, L. Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort. P. Gouda Quint, Arnhem 1895. Gebonden in twee delen XV + 371 p. moderne banden xB 5237 60.00 x

LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 32 p. - xT 6982 8.50 x

LEHNING, Arthur. De Arbeid vrij. Anarchistiese Uitgave, 1976. Paperback. 74 p. - xK 5562 7.00 x

LEHOUCK, Fernand. Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Paperback. 529 p. + bijlage. - xR 6455 10.00 x

LEINHOS, George. Een stem van het slagveld. Brieven van... Utrecht, P. den Boer, 1917. Ingenaaid. 29 p. - xT 2379 7.00 x

LELY, C.W. en J. Kooper. Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten. Leiden, E.J. Brill, 1918. Oorspr. omslag. 58 p. + kaart. Uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging. [bibliotheekstempeltje]. xL 7533 25.00 x

LENDERS, P. De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie. Brussel, Paleis der Academien, 1956. Oorspr. omslag. XXVI + 379 p. Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie Nr. 25. xB 7914 30.00 x

LENIN, N. De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 0451 8.00 x

LENIN, N. Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Geniet. 32 p. - xT 7821 10.00 x

LENIN, N. [Vladimir]. Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Berlin-Wilmersdorf, Die Aktion (Franz Pfemfert), 1918. Oorspr. omslag. 117 p. - xT 5800 10.00 x

LENNEP, J. van. Ons rijk in vroegere tijdperken. Gebroeders Kraay, Amsterdam, 1866. Oorspr. omslag onafgesneden VII + 142 p. omslag iets verweerd, rug omgeplakt xR 6971 12.00 x

LENSELINK, J. Vuurwapens van 1840 tot heden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Oorspr. omslag. 120 p. Ills. Fibulareeks 16. xL 9359 7.50 x

LENTDECKER, Louis de. Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken. Antwerpen, Luctor, 1950. Paperback. 287 p. Ills. - xT 3490 20.00 x

LENTDECKER, Louis De. (Inleiding). Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945. Antwerpen, Luctor, 1949. Geniet. 46 p. Met enkele krantenknipsels. xT 2048 12.50 x

LEOPOLD, R. Leopold III. Beringen, Uitgeversbedrijf Heideland, z.j. Geniet 24 p. Uitgave: De Heikleuter. xT 7703 8.00 x

LEROI, Armand. Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy. Contact Amsterdam/Antwerpen 2005. Paperback Ills. 415 p. - xL 0475 20.00 x

LEUFTINK, A.E. Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw. Delft, 1963. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. - xR 6063 10.00 x

LEUVEN, W. van. Breed Marxistisch Klasse-Inzicht? Amsterdam, J.J. Bos & Co., 1921. Geniet. 80 p. - xR 4954 9.00 x

LEVENBACH, Marius G. De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Oorspr. omslag. 72 p. Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xT 0498 10.00 x

LEVINE, Eugene. Broeder ik kan de brief niet aannemen. Voorafgegaan van een Levensbeschrijving door Henriette Roland Holst. Den Haag, Mourits en de Weert, 1925. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0531 10.00 x

LEVY, J.A. De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1903. Ingenaaid. 103 p. - xR 9692 15.00 x

LEVY, J.A. De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1862. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5901 10.00 x

LEWIS, L.A. / L. Berry. African environments and resources. Boston, Unwin Hyman, 1988. Bound. 404 p. Ills. - xM 3419 8.00 x

LEYDS, W.J. Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen. Amsterdam, Allert de Lange, 1914. Gebonden. XXIV + 386 + 434 p. Met kaarten. - xR 8157 45.00 x

LEZER, Leo. Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L. 's-Gravenhage, L.A. Lezer, [1950]. Gebonden S.O. 221 p. - xB 5897 12.00 x

LHOTZKY, Heinrich. Vader en zoon. Een woord van inlichting aangaande sexueele aangelegenheden. W.J. Thieme, Zutphen, 1910. Gebonden 54 p. Naar het Hoogduitsch en met een woord ter inleiding van W. Jansen, districts-schoolopziener. xR 3094 20.00 x

LIBERTATE, Felix. De Tweede Wereldoorlog en daarna. Z.p. z.j. Geniet. 20 p. - xT 6497 8.50 x

LIBOUREL, J.E.H. Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar? Den Haag, 1934. Geniet. 7 p. Wederwoord aan de Jan Borger. xT 2517 7.00 x

LIBOUREL, J.E.H. Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn. Hilversum, De Mercuur, 1934. Or. omslag. 34 p. - xL 2718 7.00 x

LIBOUREL, Ph. B. Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal? Leiden, A.W. Sijthoff, 1939. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 1713 9.50 x

Lid van den Driehoek en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit. Zeist, [1944]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 5880 7.50 x

LIDDELL HART, B.H. History of the Second World War. London, Cassell, 1970. Bound. 768 p. - xM 6494 16.00 x

LIEBAERS, F. Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging. De Ontwaking, [Brussel, 1932]. Oorspr. omslag 56 p. Verkocht ten gunste van de Duitsche politieke uitgewekenen. Bedoeld voor het konges van de Syndikale Kommissie Van Belgie, Brussel september 1932. xB 9675 12.00 x

LIEBKNECHT, Karl. Speeches of Karl Liebknecht. With a biographical sketch. International Publishers, New York, 1927. Cloth 96 p. Voices of Revolt Volume IV. xR 1545 15.00 x

LIEBKNECHT, Wilhelm. Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos. Em. Querido, Amsterdam, 1909. Gebonden halflinnen XI + 136 p. Op voorplat: Brochurenhandel S.D.A.P. - Amsterdam xR 1308 50.00 x

LIEBKNECHT, Willem. Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B. Emilie Claeys, Gent, 1896. Oorspr. omslag 44p. onopengesneden Vijfde uitgave, vermeerderd en verbeterd met belangrijke aanmerkingen. xR 0685 15.00 xx

LIEBMAN, Marcel. Een geschiedenis van het Belgisch kommunisme, 1921-1945. Inleiding Jef Turf. Bibliografie Bernard Dandois. Gent, Masereelfonds, 1980. Paperback. 154 p. VMT Cahier 2. xT 0605 10.00 x

LIEDERIK. [= Joris Fassotte]. Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid. Antwerpen, Flandria, [1918]. 2e uitgave. Ingenaaid. 190 p. - xR 7133 15.00 x

LIEFTINCK, P. De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. Geniet. 36 p. - xR 6489 10.00 x

LIEFTINCK, P. Uitwegen uit den chaos. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 3894 7.00 x

LIEPMAN, A.J. Westerbork en Theresiënstadt. Boxtel, Henri Bogaerts, [1945]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 4759 12.00 x

LIER, Th. van. De vestiging van armlastigen of spoedig armlastig wordende personen in andere gemeenten in het algemeen en in het bijzonder in de mijnstreek van Limburg. Heerlen, Armenraad voor Heerlen en omstreken, [1919]. Oorspr. omslag. 22 p. Inleiding gehouden in de vergadering der Algemeene Armencommissie op 30 april 1919 te Utrecht. xT 5532 8.50 x

LIEROP, Pieter van. Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. Voor een socialistische partij. september 1944 - juli 1945. Amsterdam, IPSO, 1984. Oorspr. omslag. VII + 192 p. - xT 5481 12.00 x

LIEVE, H.L. en K.R. Ter Steege. Predikant achter Prikkeldraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1946]. Gebonden. 219 p. - xT 3123 12.00 x

LIGT, B. de. Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid. Amsterdam, C.M.S., z.j. Geniet. 24 p. Uitgave: Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf C.M.S. xL 3310 8.00 x

LIGT, B. de. De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie. Libertas, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag 64 p. vrije weergave van de rede 1 augustus 1920 utgesproken voor de I.A.M.V. te Den Haag. xR 0632 8.00 x

LIGT, B. de. De wedergeboorte van Maria. Van Loghum-Slaterus, Arnhem, 1926. Oorspr. omslag 128 p. onopengesneden. - xR 0452 10.00 x

LIGT, B. de. De zin der vervolgingen. Drachten, J. Laverman, [1915]. zonder omslag. 8 p. Overdruk uit: Opwaarts, Orgaan van den B.v.C.S. xT 1919 7.00 x

LIGT, B. de. Dienstweigeren en dienstdoen. Rede gehouden in een religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam. J.P. Honnef, Rotterdam, 1916. Oorspr. omslag 12 p. Uit Opwaarts No 421-424, orgaan van den B.v.C.S. xR 0517 8.00 x

LIGT, B. de. Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog. Erven J. Bijleveld, Utrecht, [1930]. Gebonden 120 p. bevat tevens 'Tolstoi en Ghandi'. xR 0501 10.00 x

LIGT, B. de. Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening. Erven J. Bijleveld, Utrecht, [1932]. Oorspr. omslag 32 p. verscheen oorspronkelijk in Bevrijding xR 0610 7.00 x

LIGT, B. de. Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan. Brochure-Depot IAMV, Utrecht, 1933. Oorspr. omslag 48 p. - xR 0512 8.00 x

LIGT, B. de. Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren. A.H. Kruyt, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag 125 p. Met voorwoord, bijlagen en een naschrift over de beteekenis der profetie voor religie en gemeenschap. xR 0515 10.00 x

LIGT, B. de. Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1914. Oorspr. omslag 82 p. Rede n.a.v. den wensch, dien de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den 1sten Augustus 1914 uitsprak, dat alle Ned. Herv. gemeenten zoo spoedig mogelijk in hare bedehuizen zouden worden saamgeroepen i.v.m. den naderenden wereldstrijd. xR 0635 10.00 x

LIGT, B. de. S.D.A.P. en antimilitarisme. Herziene overdruk uit "De Wapens Neder", 1920. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0502 9.00 x

LIGT, B. de. Soldaten en arbeiders staakt! J.P. Honnef, Rotterdam, 1918. Oorspr. omslag 29 p. Christen-Socialistische Vlugschriften XIV xR 0520 8.00 x

LIGT, B. de. Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 juni 1915 uitgesproken in de Ned. Hervormde Kerk te Eindhoven. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 24 p. Naar aanleiding waarvan hij door den commandant van het veldleger uit het in staat van beleg verklaarde gebied ten zuiden van den Waal werd verbannen. xR 0519 9.00 x

LIGT, B. de. Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915. Drukkerij De Toekomst, Schiedam, [1915]. Oorspr. omslag 24 p. enkele streepjes in de marge xR 0518 8.00 x

LIGT, B. de. / J.B.Th. Hugenholtz. Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 127 p. B. de Ligt, Het anti-christelijke karakter van het moderne politiek-oeconomische leven & Hugenholtz, Actie tegen actie! xR 0634 18.00 x

LIGT, Bart de. De overwinning van het geweld. Bevrijding, Utrecht, [ca.1934]. Oorspr. omslag 80 p. Bevrijding Reeks No. 3 xR 0511 9.00 x

LIGT, Bart de. Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd. Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 1925. Gebonden 415 p. - xR 0606 12.00 x

LIGT, Bart de. Mobilisatie tegen den oorlog! Brochurendepot der Intern. Anti-Mil. Vereen., Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag 51 p. + adv. bevat o.a. de 100 minuten rede van B. de Ligt xR 0503 10.00 x

LIGT, Bart de. Oorlog, Volkenbond en Sankties. Brochurendepot der Intern. Anti-Mil. Vereen. (I.A.M.V.), Krommenie, [1936]. Oorspr. omslag 20 p. - xR 0509 8.00 x

LIGT, Bart de. Open brief aan Gandhi. Uitgegeven ten bate van de I.V.T.A., z.p., 1928. Oorspr. omslag 12 p. - xR 0510 7.00 x

LIGT, Barthelemy de. Le Probleme de la Guerre Civile. Geen omslag, 1937. 16 p. Discours tenu a la conference triannuelle de la War Resisters' International (W.R.I. Internationale des Resistans a la Guerre) 23-27 juillet 1937 a Copenhague. xR 0743 12.00 x

LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. De weg tot ontwapening. Groningen, Uitgave Stichting Vredes Studie Bureau, [1937]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1926 8.00 x

LIGTHART-SCHENK, J. Westkapelle voor en na 3 october 1944. Z.p. [1946]. Geniet. 32 p. Ills. Over het bombardement op 3 october 1944. xR 5783 10.00 x

LIMBORGH, P. van. Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent. 's-Gravenhage, N. Veenstra, [1919]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 6577 9.00 x

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 25 p. Overgedrukt uit De Gids. xR 4570 8.00 x

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857. Oorspr. papieren omslag. 56 p. (Overgedrukt uit De Gids). xR 5289 8.00 x

LIMBURG, Rob. Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning Den Haag, Servire, z.j. Gebonden 405 p. Ills. - xM 7325 13.50 x

LIMBURG'S JAARBOEK. Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering. Sittard, Bern. Claessens, 1906. Gebonden. 263 p. Met kaart en Illustraties. - xK 9600 13.50 x

LINA, H. Dagboek van een Motor-ordonnans. Herinneringen van een Grens-motor-ordonnans van de Peel Divisie 2-19 Mei 1940.. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. 2e druk. Oorspr. omslag. 94 p. - xR 9070 15.00 x

LINDBERGH, Anne Morrow. Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh. L.J. Veen Amsterdam Gebonden 215 p. band verkleurd. [Geschiedenis van een onderzoekingsvlucht rondom het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan in 1933]. xC 1089 10.00 x

LINDEMAN, H. Het Zweedse voorbeeld. Coöperatie-Raad, 1936. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 32 p. neue Typography xT 5972 15.00 xx

LINDEMAN, L. Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940. Leiden, Nenasu, [1940]. Gebonden. 331 p. Met portret van Mussert. - xT 2233 30.00 x

LINDT, Maarten Willem Jan. Als je wortels taboe zijn. Verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten. Kok, Kampen, 1993. Paperback, 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 2041 8.00 x

LINKLATER, Magnus, Isabel Hilton en Neal Ascherson. Het vierde Reich. Het Barbie-dossier. Utrechts, A.W. Bruna, 1984. Paperback. 431 p. Ills. - xR 0560 10.00 x

LINTHORST HOMAN, J. Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 32 p. [Roestvlekkig]. xT 4367 10.00 x

LINTHORST HOMAN, J. In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 31 p. [Roestvlekkig]. Met buikbandje. xT 4366 8.00 x

LINTSEN, Harry. Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. Ingenaaid. XVII + 384 p. Ills. - xL 6011 9.00 x

LINTUM, C. te. Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913. Arnhemsche Courant, z.j. Gebonden. 272 p. Geillustreerd door G. van Rijn. - xL 3562 10.00 x

LIPMAN, S.P. De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst. Amsterdam, A. Zweesaardt, 1830. Papieren omslag. 16 p. - xT 4789 15.00 x

LISSA, P.K. van. e.a. De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur. Leiden, A.W. Sijthoff, [1925]. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. - xT 7302 20.00 x

LLOYD GEORGE, D. / M. Hymans / M. Standaert. Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall. London, [1917]. Oorspr. omslag. 71 p. [Omslag licht verkleurd]. xT 0430 12.50 x

LLOYD, Trevor. Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Gebonden S.O. 127 p. Ills. - xB 0673 7.50 x

LODEWIJKS, J. e.a. Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea. Textielcommissie Musea, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag, Ills., 243 p. Stand van zaken t.a.v. onderzoek, conservering/restauratie van museaal textiel, Ethnografisch textiel, Modern gebruikstextiel. xT 3860 10.00 x

LOEB, Wouter. Gek en Wijs tijdens Seyss. Den Haag, Kompas, [1945]. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Met gekleurde tekeningen van Jan Lavies. xB 1353 10.00 x

LOENEN, D. De Atheense democratie. Drogbeeld of historie? Amsterdam, Noord-Hollandsche uitg. Mij., 1946. Geniet. 28 p. - xT 5242 8.00 x

LOON, P. van. Zorg voor het A-Sociale Gezin. 's-Hertogenbosch, R.K. Charitatieve Ver. voor Geestelijke Volksgezondheid, 1948. Geniet. 41 p. - xT 4952 10.00 x

LOOPUIT, Jos. Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 26 p. - xT 6360 10.00 x

LOOPUIT, Jos. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gebonden, 218 p. Sociale Bibliotheek Nr. 6 xT 3184 15.00 x

LOOPUIT, Jos. Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1915. Oorspr. omslag. 30 p. Met portret. - xT 5472 8.00 x

LOOS, D. de. Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin. Haarlem, De Erven Loosjes, z.j. Oorspr. omslag. 56 p. Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem. xR 8537 15.00 x

LOOS, Henricus. Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy. Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1853. Oorspr. papieren omslag. 52 p. - xR 1376 20.00 x

LOOS, J.C. van der. Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam. Haarlem, 1935. Ingenaaid. 178 p. Ills. - xW 8946 13.50 x

LOOSBROEK, Tineke van / Ulla Jansz. e.a. Geleerde vrouwen. Nijmegen, SUN, 1988. Paperback. 240 p. Ills. Negende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Met samenvatting in het Engels. xK 5560 13.50 x

LOOSJES, Vincent. Louis Bonaparte. De Koning van Holland. Amsterdam, S.L. van Looy, 1888. Ingenaaid. 218 p. - xT 2583 20.00 x

LOOVEREN, W. van. Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866. Rotterdam, Stichting Havenbelangen, [1936]. Oorspr. omslag. [55] p. Ills. [een en ander over de verbinding van Rotterdam met de zee]. Omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje] xT 4781 15.00 x

LOOY, Reinder J.C. van. (Illustraties). De kleine parade. Bussum, Het Goede Boek, [1945]. Gebonden. [8] p. Ills Prentenboek met geestige illustraties in de kleuren legergroen, lichtblauw en zwart, over kinderen die gaan kijken in een tentenkamp van de Canadese bevrijders. Ze mogen mee op een motorfiets, in een jeep en op een tank en marcheren met Schotse soldaten. xT 1728 30.00 x

LORTZ, Joseph. Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis. Freiburg im Breisgau, Herder & Co, 1941. Zweite Auflage. Eindband. XII + 437 + IX + 332 p. Erster Band: Mit funf Bildtafeln. Zweiter Band: Mit sechs Bildtafeln. xB 2629 20.00 x

LOS VAN AARLANDERVEEN, V.R. Het Nieuwe Ideaal. Beschouwingen over het annexatie-vraagstuk. Utrecht, Het Spectrum, 1945. Oorspr. omslag. 47 p. Met kaartje. - xT 3108 8.00 x

LOUDON, Alexander. Holland. A History of Freedom. Z.p. [ca. 1942] Oorspr. omslag. 40 p. - xR 9988 10.00 x

LOUISE B.B. [Louise Adriana Johanna de Neve]. Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Overgedrukt uit Eigen Haard. Omslag licht verkleurd, klein gaatje voorkant, geen tekstverlies. xB 2553 50.00 x

LOUTER, J. de. Onzijdig, maar ook alzijdig. Amsterdam, Propaganda-Comite der Vereeniging Volksweerbaarheid, [1915]. Geniet. 8 p. Voor Algemeenen Oefenplicht. Vluchtschrift no. 1. xT 5021 8.50 x

LOUW, Andre van der. Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 296 p. Ills. - xT 6540 10.00 x

LOUWERSE, P. Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld. Zutphen, Schillemans & Van Belkum, 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Met een groot aantal illustraties. - xT 4645 20.00 x

LOUWERSE, P. Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1888. Oorspr. omslag. 78 p. - xR 7487 10.00 x

LUBBERINK, W. De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 9624 10.00 x

LUBBERINK, W. Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie? Maastricht, Leiter Nypels, 1931. Geniet. 40 p. - xR 6598 8.50 x

LUCHTBESCHERMING. Besef dat Luchtbescherming voor 90 % zelfbescherming is. Waarschuw bij bominslag onmiddellijk den Hoofdpost Luchtbeschermingsdienst Raadhuisstraat 27 Heemstede. Heemstede, Luchtbeschermingsdienst, [1941]. Geniet. 14 p. - xT 7888 8.50 x

LUDWIG, Emil. Napoleon. Berlin, Ernst Rowohlt, 1925. Einband. 695 p. Ills. - xL 3561 12.00 xx

LUGER, Johan. In het stervende Wolgagebied. Rotterdam, Het Nederlandsch Nansen-Comite / W.L. & J. Brusse, 1922. Oorspr. omslag. 104 p. De tekst werd overgedrukt uit het dagblad De Telegraaf. De omslagteekening is ontworpen door J. van Krimpen. xT 3753 10.00 x

LUGT, Anton P.W. van der. Vriendenboek gewijd aan de nagedachtenis van Anton P.W. van der Lugt 26 october 1944. Heemstede, De Toorts, z.j. Oorspr. omslag. 95 p. Oplage 100 exx. xT 2568 15.00 x

LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2802 9.00 xx

LUKACS, John. Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren. Mets & Schilt, Amsterdam, 2008. Paperback, 272 p. - xT 1611 10.00 x

LUMMEL, H.B. van. Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde. Hardewijk, M.C. Bronsveld, [1860]. Oorspr. papieren omslag. 60 p. - xR 5464 15.00 x

LUMMEL, H.J. van. Wat hebben Nederland en Utrecht in de maand November van het Jubeljaar der onafhankelijkheid, 1863, te herdenken. Een eenvoudig woord voor het volk. Utrecht, Kemink en Zoon, [1863]. Cahiersteek. 16 p. - xT 5921 10.00 x

LUNSHOF, H. Als dieven in de nacht.... Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1948. Oorspr. omslag. 60 p. Studie in Onrecht no. 2. xT 3597 10.00 xx

LUNSHOF, H.A. De Gevaarlijke Staat. Amsterdam, Elsevier, 1946. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 4259 8.50 x

LUNSHOF, H.A. Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars. Amsterdam, Elsevier, 1946. Geniet. 26 p. - xR 6471 9.00 x

LUNSHOF, H.A. Vlag halfstok. Een studie in onrecht. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1948]. Oorspr. papieren omslag. 47 p. Over Antonius van der Waals (1912-1950). xB 8462 10.00 x

LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H. Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners. Amsterdam, 1967. Geniet. 28 p. Ills. Overdruk Amstelodamum. xR 5641 7.00 x

LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894. Arnhem, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 86 p. - xR 7385 20.00 x

LUSTGARTEN, Edgar. A century of murderers. London, Eyre Methuen,1975. Bound dustjacket. N.p. Ills. - xM 3421 8.00 x

LUTH, Wolfgang und Claus Korth. Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzählen. Erich Klinghammer, Berlin, 1944. Ills., Einband, 320 S., Herausgegeben von den Unterseeboot-Kommandanten. xT 2247 25.00 x

LUTHER, Pfarrer en A.M. de B. Het proces der 72. Opgedragen aan de nabestaanden der 72 Nederlandsche helden, die door de Duitschers den 3en Mei 1942 werden ter dood gebracht. Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0188 10.00 x

LUXEMBURG, Rosa. De opbouw van de Internationale. Benevens vooruitzichten en voorslagen. Een kritiek op Kautsky door Mortimer. Vertaald door D.J. Wijnkoop. Amsterdam, Drukkerij De Strijd, 1915. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk uit De Tribune. xT 7832 10.00 x

LUXEMBURG, Rosa. Kerstmis in een nachtasyl. Antwerpen, De Jongh, 1934. Geniet. 12 p. Populaire reeks nr. 2. xR 9088 20.00 x

LUXEMBURG, Rosa. Massastaking, partij en vakbonden. Borgerhout, F. van Croonenborch, [ca. 1920]. 1e druk. Oorspr. omslag. 112 p. Bond van Internat. Kommunisten. xT 6601 15.00 x

LUYENDIJK, Joris. Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten. Podium Amsterdam 2007. 9e druk, Paperback, 220 p. eerder verschenen in Volkskrant en NRC/Handelsblad xT 2794 10.00 x

LUYKX, P. en N. Bootsma (ed.). De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning. Utrecht, Het Spectrum, 1987. Paperback. 368 p. Aula paperback 147. xL 5867 8.00 x

LUYKX, Th. Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925). Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitg., 1972. Gebonden S.O. 330 p. Ills. - xT 0622 10.00 x

LUYKX, Theo. Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56). Gent, Rijksuniversiteit, 1957. Gebonden S.O. 441 p. Ills. stofomslag matig xR 3655 22.00 x

LUYKX, Theo. Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk. De Germanen en hun expansie in onze gewesten. A. Manteau, Brussel, 1944. Oorspr. omslag 85 p. + illustraties Basis-reeks 22/22a. bibliotheekstempel. xR 4169 8.00 x

LYNX, J.J. (ed.). De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1947. Gebonden S.O. 208 p. Voor Nederland bewerkt door en met verklarende tekst van C. Veth. Stofomslag: [Walter] Trier. xT 1044 15.00 x

M. de H. Jr. Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald. Amsterdam, Spartacus, z.j. Geniet. 8 p. Communistische Bibliotheek No. 1. xT 7805 9.00 x

M.J. Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern. Amsterdam, Diligentia, 1932. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 1795 10.00 x

M.V.S. Een volksvriend om onder curateele te stellen. Een woord naar aanleiding van Een vergeten hoofdstuk (blanke slaven) van een ongenoemde. Amsterdam, N.J. Boon, [1898]. Geniet. 24 p. Onderwerp: Ferdinand Domela Nieuwenhuis. xT 6663 8.50 x

MAALSTE, Nicole. Het kruid, de krant en de kroongetuigen. De geschiedenis van hennep van 1950 tot 1970. Stichting WGU, Utrecht, 1963. Paperback, 195 p. WGU Cahier 15 xR 9584 10.00 x

MAARSEN, I. van. (inl.). Tentoonstelling van joodsche gebruiksvoorwerpen in het huisgezin. 's-Gravenhage, Joodsche Vrouwenraad in Nederland, [1933]. Oorspr. omslag. 39 p. Met losse bijlage. - xR 8603 20.00 x

MAAS, A.J. Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Den Haag, Drukkerij De Residentie, z.j. Geniet. 63 p. - xT 6970 8.50 x

MAAS, Emilie M.L. van der. Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk. Rotterdam/Hilversum, Stichting Atlas van Stolk/Verloren, 2002. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 3901 8.00 x

MAAS, Simon A. Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid). Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1923. Oorspr. omslag, 47 p. Maas was Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabikanten-Vereenigingen. xR 9874 8.00 x

MAASTRICHT. Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880. Maastricht, 1851-1880. in 63 losse afleveringen. Nrs: 4-5-6-13-16-30-33-37-96-97-115-116-119-122-123-128-132-139-145-149-165-172-174-176-180-182-187-188-190-208-213-228-232-247-253-254-257-272-286-287-292-297-304-305-306-311-312-313-318-319-321-323-324-325-327-329-331-332-333-336-339-340-341. xT 1220 50.00 x

MACAULAY, T.B. Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1868-1869. 2e druk. Gebonden. 510 + 505 + 455 + 453 p. - xB 9401 30.00 x

MACAULAY, Thomas Babington. The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon. The Folio Society London 1980. Bound in slipcase 318 p. - xH 7803 15.00 x

MACAULAY TREVELYAN, George. British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919. London, Longmans, 1946. Bound. 512 p. Ills. With maps. New edition. xM 6364 9.00 x

MACKAY, John Henry. De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen. De Roode Bibliotheek, Zandvoort, z.j. Twee delen Gebonden 335 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie XI. No. 11 + 12. xR 4761 25.00 x

MACKENNA, R. / A. Spicer Hurd / Willem de Veer. Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld. Edinburgh, Thomas Nelson, [1915]. Oorspr. omslag. 64 p. Bevat: I: Interview op 25 Nov. 1915 door den Londenschen correspondent van de New York Tribune. II: Overdruk van A. Hurd's artikel in de Nov. aflevering (1915) van de Fortnightly Review. xT 4990 10.00 x

MADELIN, Louis. De brumaire a Marengo. Paris, Librairie Hachette, 1938. Broche. 348 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire III. [Library stamp]. xL 5167 15.00 x

MADELIN, Louis. L'Affaire d'Espagne 1807 - 1809. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 333 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire VII. [Library stamp]. xL 5163 15.00 xx

MADELIN, Louis. L'Apogee de l'Empire 1809 - 1810. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 299 p. Histoire de Consulat et de l'Empire VIII. [Library stamp]. xL 5162 15.00 x

MADELIN, Louis. L'Ascension de Bonaparte. Paris, Librairie Hachette, 1937. Broche. 392 p. With map. Histoire de Consulat et de l'Empire II. [Library stamp]. xL 5733 15.00 x

MADELIN, Louis. L'Avennement de l'Empire Paris, Librairie Hachette, 1939. Broche. 397 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire V. [Library stamp]. xL 5165 15.00 x

MADELIN, Louis. L'Ecroulement du Grand Empire. Paris, Librairie Hachette, 1950. Broche. 406 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XIII. [Library stamp]. xL 5737 15.00 x

MADELIN, Louis. L'Empire de Napoleon. Paris, Librairie Hachette, 1946. Broche. 419 p. Histoire de Consulat et de l'Empire X. [Library stamp]. xL 5734 15.00 x

MADELIN, Louis. La campagne de France. Paris, Librairie Hachette, 1951. Broche. 404 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XIV. [Library stamp]. xL 5738 15.00 x

MADELIN, Louis. La Catastrophe de Russe. Paris, Librairie Hachette, 1949. Broche. 404 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XII. [Library stamp]. xL 5736 15.00 x

MADELIN, Louis. La Crise de l'Empire 1810 - 1811. Paris, Librairie Hachette, 1945. Broche. 346 p. Histoire de Consulat et de l'Empire IX. [Library stamp]. xL 5732 15.00 x

MADELIN, Louis. La jeunesse de Bonaparte. Paris, Librairie Hachette, 1937. Broche. 359 p. Histoire de Consulat et de l'Empire I. [Library stamp]. xL 5739 15.00 x

MADELIN, Louis. La Nation sous l'Empereur. Paris, Librairie Hachette, 1948. Broche. 498 p. Histoire de Consulat et de l'Empire XI. [Library stamp]. xL 5735 15.00 x

MADELIN, Louis. Le Consulat. Paris, Librairie Hachette, 1939. Broche. 363 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire IV. [Library stamp]. xL 5166 15.00 xx

MADELIN, Louis. Vers l'Empire d'occident 1806 - 1807. Paris, Librairie Hachette, 1940. Broche. 387 p. Ills. Histoire de Consulat et de l'Empire VI. [Library stamp]. xL 5164 15.00 x

MAES, B. Antwoord van de Frontpartij op de regeeringsverklaring van 16en December 1919. Uitgegeven door "Het Vlaamsche Front", Tak Gent / Drukkerij Plantijn, [1920]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 4021 10.00 x

MAISON DESCARTES. Descartes et les Pays-Bas. [Catalogus]. Tentoonstelling Maison Descartes, Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag Ills. - xB 8973 7.50 x

MAK, J.J. De geboorte der moderne westerse beschaving. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Gebonden S.O. 179 p. Tekeningen van J.J. Hartogh. xK 5575 12.50 x

MAK, J.J. De geboorte der moderne westerse beschaving. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Gebonden. 179 p. Tekeningen van J.J. Hartogh. xK 5293 10.00 x

MAKASKE, Peter (ed.). De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Servo, Bunne, 1992. Gebonden Ills. 211 p. - xR 3277 20.00 x

MALATESTA, Enrico. De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. Vertaling G. Rijnders. G. Rijnders, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 5932 15.00 x

MALATESTA, Errico. Entre Campesinos. Precio de este folleto, de cada uno segun sus fuerzas. Buenos Aires, Avril 1re de 1897. Oorspr. omslag. 40 p. Biblioteca de propaganda anarquica del grupo Los acratas. xT 7922 50.00 x

MALATO, Charles De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 32 p. Sterringa's 5-cent-brochuren XVI en XVII. Omslag matig. Onopengesneden. xR 0535 10.00 x

MALLETT, Michael. The Borgias. The rise and fall of a Renaissance Dynasty. London, The Bodley Head, 1969. First printing. Bound dust jacket. 351 p. Ills. - xW 3664 25.00 x

MALRAUX, Clara. De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel. Hilversum, Paul Brand, 1968. Paperback. 151 p. Reeks: Samen mens zijn, bijdragen tot geestelijk gezond leven. xR 6349 9.00 x

MALSEN, H. van. Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets. Terneuzen, D. van Aken, 1924. Gebonden. 289 + XI p. A.F. de Savornin Lohman 1837-1924 was een Nederlandse Jonkheer en de belangrijkste voorman van de CHU. xR 8408 15.00 x

MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 6668 10.00 x

MAN, Henderik de. Sozialismus und National-Fascismus. Alfred Protte, Potsdam, 1931. Oorspr. omslag 64 p. - xR 5625 10.00 x

MAN, Hendrik de. Antwort an Kautsky. Jena, Eugen Diederichs, 1927. Oorspr. omslag. 23 p. [potloodstreepjes en aantekeningen]. xR 7411 10.00 x

MAN, Hendrik de. Voor een Plan van Actie. Brussel, De Wilde Roos, [1933]. Oorspr. omslag. 99 p. iets smoezelig xR 6672 10.00 x

[MANDELA] BOON, Rudi (ed.). Nelson Mandela. Zuid-Afrika behoort aan allen die er wonen. Amsterdam, Jan Mets, 1988. Paperback. 79 p. - xR 4128 7.50 x

MANDERE, H.Ch.G.J. van der. Van Yalta tot Korea. Vijf jaren vrede en koude oorlog. Albani, Den Haag, 1950. Gebonden Ills. 380 p. - xB 8327 10.00 x

MANDERE, H. van der. Hugo de Groot. Baarn, Hollandia, 1915. Geniet. 64 p. Onze Groote Mannen Serie I, No. 10. xR 1761 7.50 x

MANGASARIAN, M.M. De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis. C.L. van Koert, Hilversum, 1904. Gebonden 112 p. Mangasarian: voorganger van de onafhankelijke godsdienstige Vereeniging te Chicago. xR 0728 20.00 x

MANN, Thomas. De komende zege der democratie. Geautoriseerde vertaling door Leo Polak. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1939. Gebonden. 68 p. Voordracht in het voorjaar van 1938 gehouden in vijftien steden der Verenigde Staten van Amerika. xT 0910 10.00 x

MANN, Thomas. Diester Friede. Stockholm, Bermann-Fischer Verlag. 1938. Ingenaaid. 28 p. Vlek op omslag. xH 5951 20.00 x

MANN, Tom. All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France! London, G. Bowman, 1910. Or. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 11. May 1911. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4989 50.00 x

MANN, Tom. Symposium on Syndicalism. By active workers. London, G. Bowman, 1910. Orig. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4696 50.00 x

MANN, Tom. The Railwaymen. London, G. Bowman, 1911. Or. wrappers. 32 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4698 50.00 x

MANNING, A.F. Op zoek naar het alledaagse vaderland. Amsterdam, Contact, 1975. Gebonden S.O. 160 p. Ills. - xM 0583 13.50 x

MARCHANT, H.P. Echtgenoten zonder contract. Hilversum, Paul Brand, 1941. Oorspr. omslag. 173 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 0071 9.00 x

MARCHANT, H.P. Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1936. Oorspr. omslag. 234 p. - xT 1533 12.00 x

MARCHANT, H.P. Overpeinzingen van Coalitie-Staatslieden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. Oorspr. omslag. 63 p. De Rinkelbel, tweede reeks, politiek. Omslagontwerp: Otto van Tussenbroek. xR 5288 15.00 x

MARCU, Valeriu. De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontw. Wim A. Weynman. Wereldbibliotheek Amsterdam 1936. Gebonden 247 p. - xH 8319 12.50 x

MARIJAM, Siti. (ed.). De Indonesische vrouw 1898 - 1948. Batavia, 1948. Oorspr. omslag. 31 p. + 76 p. Illustraties zw/ wit. Klein stempeltje, goed exemplaar. xL 7454 16.00 x

MARINUS, B. Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913). Kampen, J.H. Kok, [1985]. Paperback. 112 p. Ills. - xR 7366 8.50 x

MARIS, A.H. & C.J. Witteveen. Grenswijziging Ned. - Duitsl. 1948-1998. Het Nederlandse Comite voor Gebiedsuitbreiding, 1948. Oorspr. omslag.24 p. Met Kaart. - xT 7030 8.00 x

MARKEN, J.C. van. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. Uit het Fabrieksleven Delft 1869-1905. Drie delen. Delft, Van Markens Drukkerij Vennootschap, [1906]. Gebonden, 528 + 523 + XXIX + 573 p. Goede set. xT 2330 50.00 x

MARKEN, J.C. van. Iets over Pensioenverzekering. Delft, Van Markens drukkerij, [1895]. Oorspr. omslag. 106 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6510 8.50 x

MARKEN, J.C. van. Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 6864 12.50 x

MARLE, Cornelis van. Vlugtige beschouwing der vraag: welke moeten, uit het dubbel oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid, voor Noord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van deszelfs afscheiding van Belgie? Utrecht, N. van der Monde, 1831. Oorspr. papieren omslag. 76 p. - xR 7215 15.00 x

MARLE, P.H.P. van. Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang. Gouda, Edauw & Johannissen, [1894]. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag beschadigd aan achterkant. xR 8543 15.00 x

MARLE, Raimond van. Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467). La Haye, Martinus Nijhoff, 1908. Ingenaaid. XI + 161 + CLXXV p. - xR 6564 25.00 x

MARNIX. [=Samuel Josua van Embden]. Nederland's na-oorlogsche gedaante. Delft, Neerland's Toekomst, [1946]. Geniet. 15 p. Uitgave van het Genootschap Neerland's toekomst no. 1 xT 2120 8.00 x

MARS. Het fooienstelsel veroordeeld! 's-Gravenhage, Uitg. en Publiciteits Bureau, 1903. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 5882 12.50 x

MARTIN. Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben. Drukkerij Excelsior, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 16 p. - xB 9680 15.00 xx

MARTIN. Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben. Drukkerij Excelsior, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 16 p. achterzijde omslag ontbreekt xB 9681 20.00 xx

MARX, Karl. Het Kapitaal. Eerste deel (VI-VII). De Kapitalistische Produktie. Vertaling F. van der Goes. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden S.O. 289 p. Wereldbibliotheek 191/193. xR 4450 12.00 x

MARX, Karl. Letters to dr. Kugelmann. Londen, Lawrence & Wishart, 1941. Paperback. 148 p. The Marxist-Leninist Library 3. xT 7725 9.00 x

MARX, Karl / Friedrich Engels. Manifest der Kommunistischen Partei. Veröffentlicht im Februar 1848. Dietz, Berlin, 1965. Einband, 23 S. in cassette. Diese originalgetreue Reproduktion der Erstausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei wurde vom Dietz Verlag Berlin anlässlich seines 20 jährigen Bestehens im Juli 1965 herausgegeben. xT 2452 25.00 x

MASSINGHAM, H.W. Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is. London, Thomas Nelson & Sons, 1914. Oorspr. omslag. 10 p. Overgedrukt uit de Nation van 3 October 1914. xT 6564 8.00 x

MATANLE, Ivor. De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan. Lisse, Rebo, 1995. Gebonden S.O. 256 p. - xH 3841 13.50 x

MATER FAMILIAS. Een woord over De vrouw en de studie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Oorspr. omslag. 28 p. over Hilda van Suylenburg xB 3778 12.50 x

MATHIJSEN, Marita & Janneke Weijermans. De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), Den Haag, 2012. Gebonden, Ills., 84 p. + CD. Dit boekje vormt het eerste deel van de reeks Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder redactie van Rik Vosters en Janneke Weijermars. xT 4213 9.00 x

MATHON, H. Het recht op veiligheid. Breda, Uitg. Mij. Neerlandia, 1932. Oorspr. omslag. 64 p. Artikelenreeks overgedrukt uit het Dagblad van Noordbrabant, 30 September - 1 October (Veiligheid, arbitrage, ontwapening) 25 October - 23 November 1932 (Recht op veiligheid). xT 6915 9.00 x

MATOUCHENKO, A. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 5235 10.00 x

MATTHIJSEN, J.W. Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 88 p. Goed exemplaar. xT 0491 12.50 x

MATTHIJSEN, J.W. Moskou. Reisindrukken. Amsterdam, Em. Querido, 1926. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5013 8.50 x

MATTHIJSEN, J.W. Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 0146 12.00 x

MAUR, G. in der. Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr. D. Buys Dzn., Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, 62 p. Bibliotheek van De Jonge Gids II. rugje omgeplakt xT 6305 20.00 x

MAURIK, Jan van. Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar. Gemeentewaterleidingen Amsterdam 1993. Gebonden S.O. Ills. 96 p. T.g.v. het 140-jarig bestaan. xK 7835 12.00 x

MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans. Z.p. [1941]. Oorspr. omslag. 92 p. - xT 7425 10.00 x

MAURY, Francois. L'Effort Militaire de la France. Paris, Rirachovsky, [1917]. Geniet. 31 p. - xT 6460 9.00 x

MAUSBACH, Joseph. Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau. Leiden, Futura, 1908. Ingenaaid. 156 p. - xR 8397 10.00 x

MAVORS. Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936? Arnhem, Mavors, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. Illustraties + kaart. - xT 2184 10.00 x

MAYNARD, Theodore. Franciscus Xaverius. Onder de banier van Christus. Vertaling Henri Bruning. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden. 264 p. - xK 6887 13.50 x

MCLELLAN, David. Friedrich Engels 1820-1895. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Paperback. 64 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8445 8.00 x

MCMILLAN, Richard. Bloedende Betuwe. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1945. Oorspr. omslag, Ills., 50 p. over de slag bij Arnhem xT 1530 7.00 x

MECHELEN, Renee van. Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980. Leuven, Kritak, 1979. Ingenaaid. 184 p. Ills. - xR 6705 8.00 x

MEDEFIND, Heinz. Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld. Amsterdam, Westland, 1942. Gebonden. 183 p. Ills. - xT 0143 15.00 x

MEDITAVI, De vlaming en zijn Taalrechten. Amsterdam, L.A. van Langenhuysen, 1913. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2586 12.00 x

MEE, Charles L. Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen. Vertaling M. van der Marck. Haarlem, H.J.W. Becht, 1994. Paperback. 255 p. - xW 0485 8.00 x

MEEGEREN, D.A. Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 24 p. - xR 6482 10.00 x

MEER, H. van der. Levende doden. Amsterdam, J. Biart, [1945]. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Over het lot van een gevangen genomen illegale werker tijdens de Duitse bezetting. xT 5448 8.50 x

MEER, T. van der/ SCHUPPEN, S. van/ VEEN, S., De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback Ills. 224 p. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 8. (Reeks van het IISG). xR 4084 8.00 x

MEERDERVOORT, M. van. Het bolwerk van den blinden pionier. Hilversum, Paul Brand, 1936. Ingenaaid. 117 p. Een geschiedenis van de Katholieke dagbladpers in Nederland. xR 7222 9.00 x

MEERT, Leo. Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver. Amsterdam, De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1916. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 6566 9.00 x

MEERTENS, P.J. en L. Kaiser. Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1942. Ingenaaid. XVI + 506 p. Met vele zwart/wit foto's. Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders No. 9. Secties voor Taalkunde en Phonetiek, Antropologie, psychologie in samenwerking met het Dialectenbureau der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7328 40.00 x

MEES Az., G. De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1913. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Toespraak tot de leden van het Rotterdamsch Leeskabinet, den 12den en 14den November 1863. xR 4035 15.00 x

MEES, M. Een en ander over het stelsel van bescherming. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1882. Oorspr. omslag 59 p. - xT 7510 12.50 x

MEES, M. Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1891. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 7509 12.50 x

MEESTER, Bernard de. Le Saint-Siege et les Troubles des Pays-Bas 1566 - 1579. Louvain, Bibliotheque de L'Universite, 1934. Broche. XXIV + 166 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6983 25.00 x

MEIJER, G. Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U. Groningen, Jan Haan, 1937. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 4694 10.00 x

MEIJER, G.A. en N.J.M. Dresch. Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924. Schiedam, Nieuwe Schiedamsche Courant, 1924. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 7126 20.00 x

Meijer, J. Van Corantijn tot Marowijne. Beknopt overzicht van de geschiedenis van Suriname. C. Kersten & Co., Paramaribo, 1956. Oorspr. omslag 51 p. bibliotheekstempeltje xR 1534 12.00 x

MEIJER, J. Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving. Utrechts, A. Oosthoek, 1964. Gebonden S.O. 259 p. Mooi exemplaar. xB 4729 12.00 x

MEIJER, Jaap. Afscheid van de grote Sjoel. Synagogencomplex werd museum. Balans der Ballingschap. Heemstede, 1987. Oorspr. omslag. 96 p. Bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Nederland XI/XII. xR 6648 10.00 x

MEIJER, Jaap. Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der joden in Nederland 1 t/m 18. Heemstede, 1981-1991. Oorspr. omslagen. I: Tussen verstrooiing en verlichting. Eerste fase. II/III: H.J. Koenen: Geschiedenis der Joden in Nederland (1843). IV: Tussen emancipatie en deportatie. V/VI: Jood en Jodendom in stad en ommelanden met een joods supplement op het nieuw Groninger woordenboek van K. ter Laan. VII: Mazzeltow in mineur bij het jubileum der NIHS 1635-1985. VIII/IX: Spinoza weerspiegeld in het geschiedbeeld der Nederlandse joden 1840-1940. X: Eigentijdse aspecten van de vroege Spinoza biografie. XI/XII: Afscheid van de grote sjoel. XIII: Supplementum Sefardicum Neerlandicum. XIV/XV: Supplementum Sefardicum Historicum. XVI/XVII: Jeremias Meijer Hillesum 1863-1943. XVIII: Het traject van een Tag-Esser, herinneringen van een seminarist. xR 3368 220.00 x

MEIJER, Jaap. Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek. Heemstede, 1980. Oorspr. omslagen. 73 + 73 p. - xR 3392 10.00 x

MEIJER, Jaap. Moeder in Israel. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom. Haarlem, Bakenes, 1964. Gebonden. 142 p. - xR 8592 12.00 x

MEIJER, Jaap. Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965. Leiden, A.W. Sijthoff, 1964. Paperback. 176 p. Ills. Natuur en Cultuur. xB 4740 10.00 x

MEIJER, Kees. De Nieuwe Gedachte. Het Nieuwe Leven, Santpoort, z.j. Oorspr. omslag 15 p. Overdruk uit het Maandschrift: Het Nieuwe leven. xR 4944 7.00 x

MEIJER, W.H. Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens. Amsterdam, Van Gennep, 1981. Paperback. 356 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging nr. 7. xL 5866 9.00 x

MEIJERS, E.M. (bewerkt). Kleinindustrieen ten platten lande. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1906. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. Uitgave van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen I. xR 5585 15.00 x

MEIJERS, Jan Andries. Land zonder volk? Een bijdrage tot de discussie over het annexatieprobleem. Amsterdam, L.J. Veen, 1945. Oorspr. omslag. 95 p. - xT 3104 8.00 x

MEILOF, Jan. Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 2000. 2e herziene druk, Paperback, Ills., 641 p. - xT 5489 15.00 x

MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Abcoude, Uniepers, 2000. Paperback. 175 p. Met vele foto's en illustraties. - xT 2170 12.00 x

MELIS, Willem. De strijd om de vereeniging der Nederlanden. Gent, Uitgave van het Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen, 1935. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 0692 18.00 x

MELLE, Marius van en Rob van Veelen. Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp. De Ark - Heureka, 1993. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xT 6424 8.50 x

MELLES, J. Bisschoppen en Bankiers. De eerste lombardiers in de lage landen ca.1260. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1962. Ingenaaid. 64 p. - xK 5805 8.00 x

MELLES, J. Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Oorspr. omslag. XV + 334 p. Ills. - xR 0630 18.00 x

MELLINK, A.F. De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis. SUN, Nijmegen, 1979. Oorspr. omslag, 19 p. Rede uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van gwoon lektor in de moderne sociaal-religeuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 20 maart 1979. xT 1066 6.00 x

MELLINK, A.F. De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544. Leeuwarden, Gerben Dykstra, 1981. Paperback. X + 440 p. - xR 6204 12.00 x

MENGER, Anton. Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 111 p. - xT 3176 12.50 x

MENS, Jan. Het rode gerucht. Amsterdam, Sociaal Democratische ArbeidersPartij, 1939. Or. omslag. 40 p. - xK 7317 10.00 x

MERCEDES-BENZ. Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen. Mercedes-Benz 1938. Ills. Twee delen. Per pagina een halve weekagenda met daar tegenover steeds een zwart-wit foto uit de M-B fabrieken. - "Den Ablauf der Tage des Mercedes-Benz-Kalenders 1938 begleitet eine Bildfolge aus der Alltagsarbeit unserer Werke. Bilder und Worte erzählen vom Wirken und Schaffen, aber auch von den Erfolgen unserer Arbeitsgemeinschaft, in der jeder einzelne und damit alle zusammen arbeiten für Deutschland. xT 3631 200.00 xx

MERCIER, Desire Felicien. Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening. London, Darling & Son, 1917. Geniet. 15 p. - xT 3556 8.00 x

MERTENS, D. In Memoriam Martin Luther King. Utrecht, P.R. van Amelrooy, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. Zwart/wit foto's. - xT 6665 8.50 x

MERWE, J.P. van der. Die Kaap onder die Bataafse Republiek 1803-1806. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1926. Oorspr. omslag. 384 + bijlagen. - xT 6330 30.00 x

MERWE, Jaap van de. Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, A.W. Bruna, 1974. Paperback. 400 p. Ills. - xR 5870 10.00 x

MESMAN, Jan. De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom. Amsterdam, De Vrijdenker, [1910]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7838 8.00 x

METHOFER, J. De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie. Brochure-Depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit, [ca. 1921]. 2e druk Oorspr. omslag 32 p. - xB 9988 12.00 x

MEULEN, A.J. van der / M. ten Bouwhuys / N.B. Tenhaeff. Platen Atlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1921. vierde druk. Gebonden. 168 p. Ills. Ten dienste van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Kweekscholen en Normaallessen. xL 1850 11.50 x

MEULEN, B. van der. Uw huis en uwe woning. Ouderkerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 31 p. Volksgeschriften, uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . xT 1478 8.50 x

MEULEN, P. van der. De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries. J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1926. Gedecoreerde linnen band, 196 p. - xT 3125 20.00 x

MEULEN, R. van der. Peter de Groote en het Hollandsch. Z.p. 1913. Papieren omslag.117-138 p. Overdruk uit: Onze Eeuw, 13e jaargang 1913. [bibliotheekstempeltje]. xB 6437 8.00 x

MEULENBELT, H.H. Den Vaderlandt ghetrouwe. Toespraken, gehouden Zondag 28 en Woensdag 31 Augustus 1898. Baarn, H.A. Stadermann Jr. [1898]. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6289 10.00 x

MEURS, F. van. Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage. Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst, Amsterdam, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 32 p. - xT 2864 8.00 x

MEURS, F. van. Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede. Comite ter behartiging van de algemeene belangen van overheidspersoneel, 's-Gravenhage, 1930. Oorspr. bedrukt omslag, 8 p. Art Deco omslag xT 2354 9.00 x

MEYER, Alberti de. Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris. Leuven,/Bruxelles, 1946. Ingenaaid. XLII + 1362 p. Twee delen. - xT 3202 35.00 x

MEYER, Maurits de. Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag. Antwerpen, Standaard, 1966. Oorspr. omslag. 229 p. + 3 uitklapbare kaarten. - xT 0546 15.00 x

MEYER-Ranke, Peter. De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid. Nederland's Boekhuis Tilburg 1965. Paperback 285 p. Tijdsignalen xL 2533 8.00 x

MEZIERES, L. Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland. J.G. Broese, Utrecht, 1954. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, XVIII + 375 p. - xR 9747 25.00 x

MICHEELS, L.A. Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden. [Bloemendaal, 1934], Oorspr. omslag. 36 p. - xR 9410 10.00 x

MICHEL, Ernest. De bisschop. Malden, De Christophore, 1933. Ingenaaid. 79 p. Omslag verkleurd. xK 8486 11.50 x

MICHEL, Ernest. Europeesche jeugd. De Christphore, Malden, 1933. Oorspr. omslag 63 p. In beperkte oplage gedrukt pamflet met oproep tot proletarisch christendom. [geheel schreefloos gedrukt]. xR 3783 12.00 x

MICHEL, Ernest. Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur. Mook, Zuidelijk Uitgeversbedrijf, 1933. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9408 15.00 x

MICHELET, J. Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII. Chamerot Paris 1858. Gebonden 466 p. Fraaie halflederen Franse band door H.W. Ywema, Utrecht. xL 4298 40.00 x

MICHELS, A.W. De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4403 8.00 x

MICHELS, A.W. Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6386 8.50 x

MICHIELS, A.W. De taak der provincie ten aanzien der geesteszieken. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Jan Rot xT 4837 8.00 xx

MICHIELSE, H.C.M. Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse Sociaal-demokratie sinds 1900. Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, 1980. Paperback. 391 p. - xR 8116 10.00 x

MICHMAN, Dan. Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943. Amsterdam, Van Gennep, 1988. Paperback. 224 p. - xR 8587 9.00 x

MICHMAN, J. en J. Ilan-Onderwijzer. (ed.). Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd. Amsterdam, 1984. Paperback. 80 p. Ills. - xR 1535 8.00 x

MICKLEM, N. Nationaal Socialisme en Christendom. The Netherland Publ. Comp., 1941. Geniet. 32 p. Vrij Nederland boekjes over vraagstukken van den dag nr 3. xR 5790 8.00 x

MIDDENDORP, W. Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede. Ontwikkeling/Arbeiderspers, Amsterdam, 1929. Oorspr. bedrukt omslag 14 p. - xR 3500 8.00 x

MIEROP, Lod. van. Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit. Soest, Chreestarchia, 1916. Oorspr. omslag. 16 p. Verweer van Lod. van Mierop voor de rechtbank te Utrecht in zake het dienstweigeraars-manifest. xT 6956 9.00 x

MIEROP, Lod. van. Uit de cel. Soest, 1916. Oorspr. omslag 88 p. Dagboek geschreven door Lod. van Mierop tijdens zijn verblijf in het Huis van Bewaring te Amsterdam van 23 oktober - 7 november 1916, wegens ondertekening van het dienstweigeraars-manifest. [omslag smoezelig]. xT 7027 15.00 x

MIJKSENAAR, P.J. Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks. Amsterdam, Allert de Lange, 1953. Oorspr. omslag. 56 p. Deze brochure bevat, in enigszins gewijzigde vorm de tekst van een voordracht gehouden op 2 december 1953. xH 5943 7.00 x

MILO, T.H. De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Den Helder, C. de Boer, 1942.Gebonden. XII + 296 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1942 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xT 2383 15.00 x

MIRANDA, S.R. de. De Gemeente als Koopvrouw of de ware geschiedenis van het Amsterdamsche Vleesch-Monopolie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7381 10.00 x

MJOBERG, E. Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners. J.T. Swartsenburg, Zeist, z.j. Gebonden Ills. 276 p. - xR 3456 15.00 x

MOEI, Janneke de. Joodse kinderen in het kamp Vught. Vught, Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught, 1999. Ingenaaid. 112 p. Tekeningen Koos Valk. - xB 6508 12.00 x

MOENS, Wies. Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw. Utrechts/Brugge, Het Spectrum/Wiek Op, 1940. Ingenaaid. 134 p. Ills. [vlekje op achterkant omslag]. xR 6729 15.00 x

MOENS, Wies. Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw. Utrechts/Brugge, Het Spectrum/Wiek op, 1940. Gebonden S.O. 134 p. - xR 7216 15.00 x

MOENS, Wies. Onze volksche adel. Rede uitgesproken te Mechelen op 25 november 1941. Antwerpen, V.N.V. Volk en Staat, 1942. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6556 12.00 x

MOERKERK, Herman. Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk. Amsterdam, Diligentia, 1945. Oorspr. omslag. 46 p. [Omslag roestvlekjes]. xR 6035 8.00 x

MOL, Eric. Vrijheid voor Piet van Staveren. Amsterdam, Amnestie-comite voor Dienstweigeraars Indonesie, 1951. Geniet. 24 p. - xT 6995 7.00 x

MOLEN, P. van der. De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling. Drachten, Laverman, 1954. Gebonden. 140 p. - xR 6442 12.50 x

MOLEN, S.J. v.d. e.a. Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters. Den Haag, 1963. Oorspr. omslag. 401-566 p. Ills. Neerlands Volksleven December 1963. 13de jaargang nr. 4. xR 0463 12.00 x

MOLEN, S.J. van der. De Friesche Kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond. Den Haag, Hamer, 1941. Gebonden S.O. 148 p. Ills. - xR 8513 10.00 x

MOLENBROEK, P. De Duitsche Wetenschap. Z.p. z.j. Geniet. 11 p. Overdruk van een artikel in Holdert's Polytechnisch Weekblad. n.a.v. een der opstellen van de reeks Een dreigend gevaar, door B. Stephan. xT 2050 9.00 x

MOLENBROEK, P. De onwaarheid van J'Accuse! Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5292 10.00 x

MOLENDIJK, Herman. Bloederige vaderlandsliefde. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 15 p. Omslag Henk Kijser. xR 8820 10.00 xx

MOLENDIJK, Herman. De eerste plichten. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8821 10.00 x

MOLENDIJK, Herman. Het A.J.C. in Woord en Beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1930]. Geniet. 16 p. Ills. - xT 5268 9.00 xx

MOLENDIJK, Herman. Nooit of te nimmer. De alcohol en de A.J.C. Amsterdam, A.J.C., [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6381 8.00 x

MOLENDIJK, Herman. Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. Amsterdam AJC, 1930. Oorspr. (art deco) omslag, 24 p. - xR 5925 8.00 x

MOLENDIJK, Herman. Waarom jij niet? Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. 3e uitgebreide druk. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8822 9.00 xx

MOLENGRAAFF, G.A.F. Borneo-expeditie. Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo (1893-1994). E.J. Brill / H. Gerlings, Leiden / Amsterdam, 1900. Gebonden met op de band het oorspronkelijk papieren omslag geplakt, XXI + 529 + 56 p. Met 3 [uitklapbare] kaarten, 56 Platen en 89 Tekstfiguren. [zonder het Atlas-deel]. Uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Kolonien. xR 2658 200.00 x

MOLLEMA, J.C. Een zedeprint van den ouden zeiltijd. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Oorspr. omslag. 49 p. In den Houttuyn 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 6056 7.00 x

MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1936. 2e druk. Oorspr. omslag. 295 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4236 10.00 xx

MOMMEN, Andre. De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Gent, Frans Masereelfonds, 1980. Paperback. 260 p. - xR 6453 10.00 x

MOMMERS, A.R.M. Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen. Utrechts/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1953. Oorspr. omslag. 632 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 8286 25.00 x

MONCHY, S.J.R. de. Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1953. Gebonden, Stofomslag, 71 p. - xT 6600 12.50 x

MONNICH, C.W. / Michel van der Plas. Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven. Baarn, Ten Have, 1977. Gebonden S.O. 184 p. Ills. - xM 0582 11.50 x

MONTAGNE, O. en Johan Winkler. Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde. Amsterdam, J.J. Kuurstra, 1948. Gebonden S.O. 254 p. Ills. Met medewerking van J.W. Albarda, Y. Foppema, D. Kouwenaar, J. Oudegeest, Ed. Polak, S. Witteboon, S. de Wolff, J. van Zutphen en K. Zweers. xR 4099 12.00 x

MONTAGNON, B. Adrien Marwuet / Marcel Deat / Max Bonnafous. Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, Em Querido, 1934. Gebonden S.O. 96 p. - xT 4599 10.00 x

MONTIJN, A.J. De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland. Z.p. Den Nationalen Bond voor Plaatselijke Keuze, [1938]. Geniet. 22 p. de strijd tegen het alcoholmisbruik xT 5026 10.00 x

MOOIJ, Annet. Van Pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam. Thoth/Gemeentearchief Amsterdam/Bussum, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. Bij de tentoonstelling in het Gemeentearchief Amsterdam. xT 4533 9.00 x

MOOREHEAD, Alan. Gallipoli. London, Readers Union Hamish Hamilton, 1958. Bound dustjacket. 383 p. Ills. - xT 2282 15.00 x

MOOY, Henriette. Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering. Utrecht, Ons Huis, [1970]. Paperback. 159 p. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. xT 4263 10.00 x

MOOY, Wim de en Pieter Groenewold. Schaduwen van gisteren. Amsterdam, D.A.V.I.D., [1946]. Gebonden. [32] p. Ills. - xR 9994 15.00 xx

MORRIS, William. Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn. (True and false Society) Vertaald door K.A.B. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. - xR 8948 10.00 x

MORTIER, A. Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme. Paris, Les Publications Revolutionnaires, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7698 15.00 x

MOSLEY, Leonard. Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels]. Centraal Comite voor Stads- en Landwachten, 1940. Oorspr. omslag. 144 p. - xR 7611 20.00 x

MOSMANS, H. De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld. Venlo, G. Mosmans, Sr., 1903. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6181 8.00 x

MOULAERT, Jan. De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en Belgie 1890-1914. Berchem, Epo, 1981. Paperback. 208 p. Ills. - xR 6309 12.50 x

MOULIN, Leo. Grote figuren uit Belgie. Brussel, Elsevier, 1980. Gebonden. 255 p. Ills. - xR 6795 9.00 x

MOUNIER, P.J.J. Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam. Amsterdam, J. de Ruyter, 1863. Gebonden. VI + 32 p. - xB 4688 25.00 x

MOURITS, Jan e.a. (eds.). De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren. 1917-1918. 12 nummers gebonden 144 p. [=alles wat verscheen]. xR 2217 50.00 x

MUERMANS, A. Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1941. Gebonden. 345 p. Ills. Met een woord vooraf van F. Schmidt Degener. xK 3261 16.00 x

MULDER, Anne H. Amsterdam die grote stad. Amsterdam, Em. Querido/Wereldbibliotheek, 1955. 5e druk. Gebonden S.O. 272 p. Met vele illustraties. Stofomslag: Theo Kurpershoek. xB 9042 12.00 x

MULDER, B. Oorlog en waarheid. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6927 10.00 x

MULDER, F. Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen, gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939. Door F. Muller, A.C. Josepus Jitta, J. van Walre de Bordes en J. Linthorst Homan. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1940. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 4379 10.00 x

MULDER, Hans. Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder. Amsterdam, Thomas Rap, 1985. Paperback. 256 p. Ills. - xB 9398 12.50 x

Mulder, Liek. (red.). Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1994. Gebonden. 395 p. - xB 6355 12.50 x

MULDER, W. De Iersche Kwestie. Een Overzicht. Leiden, H.J. Dieben, 1923. Oorspr. omslag. 92 p. Onafgesneden. - xT 0113 10.00 x

MULDERS, M.H. Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1941. Oorspr. omslag. XIV + 184 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6741 15.00 x

MULLER, A.F. Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht. Amsterdam, Nederl. Ver. van Fabrieksarbeiders (sters), [1930. Geniet. 16 p. Omslagtitel: De droeve nasleep, verdeelde arbeiders, heerschend kapitalisme. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6629 8.00 x

MULLER, A.F. Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie. Z.pl. z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7837 8.00 x

MULLER Fz., S. Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel. S.L. van Looy Amsterdam 1914. Gebonden 463 p. bibliotheekstempeltje, enkele potloodaantekeningen. xL 6712 12.50 x

MULLER LEHNING, Arthur. De feiten en de beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti. N.V. Cohen's Boekhandel, Utecht/Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag 86 p. - xR 0972 25.00 x

MÜLLER LYER, F. De ontwikkeling der beschaving. In tijdperken geschetst en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang. Zutphen, Thieme, 1930. Gebonden. 400 p. Ills. Met een voorwoord van S.R. Steinmetz. Vertaald door T. Hagtinius en J.B. Meijer. Fraaie band. xR 1802 13.50 x

MULLER, N. Engelsche misdadigers en hunne behandeling. Amsterdam, W.L. & J. Brusse, 1912. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xB 4692 10.00 x

MULLER, N. (sameng.). Over de opvoedingsgedachte in strafrechtspraak, reclasseering en gevangeniswezen. Zes voordrachten. Alkmaar, Gen. tot Zedelijke Verbetering der Gevangen, 1923. Oorspr. omslag. 69 p. Inhoud: J. Simon van der Aa: Het persoonlijk element in de strafrechtspraak. A.A. Cnopius: De voorwaardelijke Veroordeeling in de practijk. M. Liepmann: Psychologie en strafrecht. Emile Vandervelde: De ontwikkeling van het Belgische gevangeniswezen in de laatste jaren. Miss S. Margery Fry: De ontwikkeling van het Engelsche gevangeniswezen in de laatste jaren. A. Fentener van Vlissingen: Het Genootschap in de twintigste eeuw. xT 5725 10.00 x

MULLER, P.L. Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Met een voorwoord van P.J. Blok. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 4e druk. Gebonden. 791 p. Ills. Vier boeken in een band. xH 4274 22.50 x

MULLER, P.L. e.a. Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. Oorspr. papieren omslag. 332 p. [Omslag gebruikssporen]. xR 1674 20.00 x

MULOCK HOUWER, D.Q.R. / F. Grewel / Reine Friedman-v.d. Heide. Vijftigduizend kinderen roepen om hulp! Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. - xT 3586 10.00 x

MULS, Jozef. De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Ingenaaid. 128 p. Omslagontwerp: Albert Geudens. [achterkant omslag beschadigd]. xT 0432 12.50 x

MULS, Jozef. Het levende Oud-Antwerpen. Leiden, De Vlaamsche Boekhalle, 1919. Gebonden. 71 p. Met illustraties volgens etsen van Walter Vaes en een inleidend woord van Maria Viola. xB 5659 15.00 x

MULTACOGNOVI. De Steunpilaren onzer samenleving. Boekhandel ten bate van het soc. anarch. weekblad De Arbeider, Groningen, [1927]. Oorspr. omslag 48 p. uitgave No. 1 xB 9624 15.00 x

MULTAVIDI. Geen man meer voor het leger. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, 1900. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6962 10.00 x

MUNELES, Otto. Bibliographical survey of Jewish Prague. The Jewish State Museum of Prague, [1952]. Bound dustjacket. 562 p. Ills. Jewish Monuments in Bohemia and Moravia I. xB 6494 15.00 x

MUNNIK, C.W. de. Is Jan Boezeroen weer de sigaar? Amsterdam. Werkend Volk, [1942]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7836 10.00 x

MUNROE SMITH, Edmund. Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer. London, Thomas Nelson & Sons, [1915]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 3620 10.00 x

MUNSTERS, A. Kasteelgids Stein. Drukkerij Keulers, 1946. Geniet. 43 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 1769 8.00 x

MUNTENDAM, J. Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken. Deventer, Kluwer, 1971. Paperback. 155 p. - xR 6862 10.00 x

[MUNZENBERG, Willi]. Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Voorwoord Georg Branting. Vertaling P. Voogd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Oorspr. omslag. 223 p. Ills. Op omslag: De Rijksdagbrand opgelost! xT 3605 25.00 x

MURALT, W.J.J. De Toekomst van Nederland. Maastricht, Leiter-Nypels, 1944. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 6423 9.00 x

MURALT, W.J.J. de. Nederland heeft een doel! Maastricht, Leiter-Nypels, 1945. Oorspr. omslag. 44 p. - xR 9109 8.50 x

MURAN, J.B. We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear. London, Lincolns-Prager, 1945. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 5865 15.00 x

MURRAY, Gilbert. Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn? London, Thomas Nelson & Sons, [1915]. Geniet. 23 p. - xT 6412 8.00 x

MUSSERT. De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland en de Cultuur. NENASU, Rotterdam, [1942]. Oorspr. omslag 16 p. iets roestvlekkig xR 4351 15.00 x

MUSSERT, A.A. 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk. Z.P. [1943]. Oorspr. omslag. 20 p. Rede van de leider, uitgesproken op 11 December '43 ter herdenking van het 12-jarig bestaan der N.S.B xT 2173 7.00 x

[ MUSSERT, A.A ]. Juist nu het hoofd omhoog. Z.p. april 1944. Geniet. 30 p. - xR 6485 15.00 x

N.A.P. Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren. Stichting Nieuw Amsterdams Peil, 1978-1982. Nrs. 0 - 45; complete set gebonden in vier banden. In mei 1978 verscheen een 0-nummer.
Verscheen aanvankelijk maandelijks, later tweewekelijks. Na jrg. 4-1985, nr. 45-12 mei niet verder verschenen. xR 2145 140.00 x

NAARDEN, Geertje Marianne. Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd. Stichting beheer IISG, Amsterdam, 1989. Gebonden S.O. 686 p. - xR 4247 15.00 x

NABER, Johanna W.A. Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten? Den Haag, 1934. Oorspr. omslag, 45 p. Niet in den handel. Johanna Naber Oud-lid Hoofdbestuur Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht xT 5154 8.00 x

NABRINK, Ge. Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak. Oosterwolde, Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, 1981. Paperback. 100 p. - xB 0199 8.00 x

NABRINK, Ge / W.J. Jong et al. Bart de Ligt 1883-1938. Recht voor Allen, 1958. Oorspr. omslag 32 p. No. 411 xR 0521 9.00 x

NABROG, T.D. Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond. Boxtel, Henri Bogaerts, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. Bevrijdingsserie no. 3. Uitgegeven in Juni van het Bevrijdingsjaar. xT 3890 15.00 x

NABUURS, J.W.M. (ed.). O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student. Leiden, 1968. Gebonden S.O. 238 p. Ills. Tekeningen G.J. Vincent. xL 6682 10.00 xx

NANNINGA. J.G. Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. Ingenaaid. 120 p. - xL 0837 18.00 x

NASSAU, Jan van en Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Twee deeltjes. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. xT 4701 12.50 x

NEDERBURGH, I.A. Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Oorspr. omslag. 30 p. Protest tegen verongelijking, overeenkomstig den wensch van vele Nederlandsers uit alle oorden des lands, buiten invloed der Regeering opgesteld. xB 4675 10.00 x

NEDERLANDSCH BURGER. Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk. Amsterdam, [1906]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het A.W. Comite. xT 5874 8.50 x

NEEVE, A.C., J.C. van Dijk, J.A. Eigeman & C.A. Müller Herinneringsboek 1914-1918. Rotterdam, Nationale Bond Het Mobilisatiekruis, [1939]. Oorspr. omslag, Ills., 224 p. op omslag: Mobilisatie Vrede Eer. xT 5619 20.00 x

NEIJS, H.H.A. Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1916. Ingenaaid. VII + 160 p. Onopengesneden. - xB 3509 30.00 x

NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. Als 't Kindje komt.... J.J. Bos K.Azn., Amsterdam, [ca. 1903]. 8 p. 14de-19de duizendtal xT 6751 8.00 x

NEMROD. Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie. Antwerpen, Soethoudt & Co., 1984. 2e druk. Paperback. 133 p. Westland pockets Nr. 1 xT 0593 10.00 x

NES Czn., Jac. van. Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen. J.H. Kok, Kampen, 1933. Gebonden Ills. 528 p. - xR 1533 20.00 x

NETTLAU, M. Bakunin en de Meiomwenteling in Dresden. Overgedrukt uit Van Nu en Straks, Mei 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 28 p. - xT 5654 22.00 x

NEUJEAN, F.P. Notice historique sur l'Abbaye de Rolduc, depuis son origine jusqu'a nos jours. Aix la Chapelle, C.H. Georgi, [1875]. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 6158 15.00 x

NEUMAN, H.J. Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1989. 2e druk, Ills., 372 p. - xT 1615 18.00 x

NEVE, Ed. de. Indien de Nederlandsche Regeering in Londen..... Enschede, M.J. van der Loef, 1947. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: Jim Brair. Bijgevoegd twee aankondigingen van de uitgever. Ter beoordeeling van het Nederlandsche volk in het algemeen en der nabestaanden der, in Duitsche concentratiekampen gestorven politieke gevangenen in het bijzonder. xT 6154 15.00 x

NEVE, Ed de. Waarom Carl von Ossietzky de Nobel-prijs voor de Vrede verdiende. Amsterdam, Lantaarn uitgeverij, [1936]. Geniet. 15 p. - xT 4109 8.50 x

NICHOLSON PRESTON, Isa. Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae. 's-Gravenhage, Cooperatieve Bond voor Jeugdige Cooperators, [1920]. Oorspr. omslag. VI + 58 p. Ills. (Op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie voor opvoedkundige doeleinden van den Engelschen Coop. bond, voor jeugdige Cooperators geschreven). xR 6188 25.00 x

NICO, Rost. Het geval Jef Last, over Fascisme en Trotzkisme. Amsterdam, Pegasus, 1938. Oorspr. omslagen. 40 p. - xT 2458 10.00 x

NICO, Rost en Jef Last. Het geval Jef Last, over Fascisme en Trotzkisme. [en] Een antwoord op het geval Jef Last door Jef last. Amsterdam, Pegasus/De Ploeger, 1938. Oorspr. omslagen. 39 + 16 p. twee boekjes. - xR 7792 30.00 x

NIE, J.A. van. De straat waardoor wij gingen. [1940-1945]. Hoogeveen, C. Pet, [1960]. Geniet. 31 p. - xT 4348 10.00 x

NIEBAUM, Hermann / Fokko Veldman. Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door.... Groningen, Wolthers-Noordhoff, 1988. Ingenaaid. CVI + 298 p. Tweetalig Nederlands/Duits. xM 6530 18.00 x

NIELAND, K. De wet op woonwagens en woonschepen 1918, (staatsblad nr 492). Met aanteekeningen uit de gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, ter uitvoering vastgestelde algemeene maatregel van bestuur enz. Alphen aan den Rijn, 1919. Oorspr. omslag. 100 p. - xT 5638 15.00 x

NIEPOTH, Frank R. Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah. Helmond, Vendex Groep, 1991. Gebonden S.O. 224 p. Ills. - xK 7324 15.00 x

NIERMEYER, Jan. F. Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501. Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. 129 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4695 8.50 x

NIEROP, Is. van L. Coster en D. Bleiji. Westerbork. Het leven en werken in het kamp. Den Haag, 1945. Geniet. 31 p. Illustraties Dick Bleiji. - xT 5400 10.00 x

NIERSTRASZ, B. Nederland en België: de gevaren van het verdrag. C. Blommendaal, s-Gravenhage, 1926. Oorspr. omslag 22 p. - xR 4018 8.00 x

NIERSTRASZ, B. Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1926. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 2512 8.00 x

NIEUKERKEN, K.J. van. Ambtsplicht in Oorlogstijd. [Gouda, Mulder], 1939. Oorspr. omslag. 48 p. Rede gehouden op 5 juni 1939 te Maastricht, Vereeniging van Comptabele Ambtenaren bij de overheids- en semi-overheidsbedrijven en diensten. Vereeniging van comptabele Ambtenaren nr 8. xT 4378 12.50 x

[NIEUWENHUIS, Domela]. Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten. Verzameld en toegelicht door W.H. van der Linden. Tilleul Publications, Amsterdam, 1990. Folio, Ills., 228 p. - xT 4233 22.00 x

NIEUWENHUIS DOMELA, F. Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden). Amsterdam, J. van Loo, 1919. 1e druk. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 0130 12.50 x

NIEUWENHUIS, F. Domela. Typen. Karakter-studies. Tweede deel. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Gebonden. 203 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling nr. 5. Serie VIII. xK 1467 9.00 x

NIEUWENHUIS, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zeist, De Torentrans, 1933. Gebonden. 289 p. Met een plaat naar A. Hahn Jr. - xT 4276 10.00 x

NIEUWENHUIS, Willem Jan. Het Kletst I en II. Twee deeltjes. Amsterdam, Boek-Centrale, [1920]. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Zwart op Wit. Omslagontwerp: R. van Bergen. xT 4744 20.00 x

NIEUWENHUYSEN, W.L. van. De Noordzee-delta. Een studie over het annexatie-vraagstuk. Deventer, W. van Hoeve, 1945. Ingenaaid. 84 p. Ills. met kaartjes xT 3142 8.50 x

NIFTRIK, J.G. van. De drooglegging van de Zuiderzee. Weder ter sprake gebracht door een Oud-Ingenieur. Edam, Drukkerij H. Smit, [1910]. Geniet. 16 p. - xR 5605 10.00 x

NIJENHUIS, W. John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 31 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van het Christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst aan de Rijksuniversiteit te Groningen op disdag 12 oktober 1976. xR 9753 7.50 x

NIJHOFF, D.C. De Hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. Gebonden, XIV + 341 + II p. bibliotheekstempeltje xT 2514 16.00 x

NIJHOFF, D.C. Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland. Culemborg, Bloem & Olivierse, 1877. Oorspr. omslag. 64 p. Stemmen over Staatkundige en Maatschappelijke Vraagstukken nr. 1. xR 4554 15.00 x

NIJHOFF, Is. An. Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1853. Oorspr. papieren omslag. 53 p. - xT 7679 20.00 x

NIJHOFF, Is. An. Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Oorspr. omslag. 67 p. - xL 5856 12.00 x

NIJSSEN, R. Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917). Hasselt, Provincie Limburg, 1993. Oorspr. omslag. XXVII + 49 p. Bibliografische analyses II. xB 7816 8.00 x

NILLESEN, J.A. De sociale toestand der joden in Rusland onder de Tasaren en de Sowets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1939. Oorspr. omslag. 279 p. Met kaart. - xB 4555 15.00 x

NISPEN tot SEVENAER, C.M.O. van. Geen inpalming, wel inlijving van Duitsch gebied? Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1945. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 3899 7.00 x

NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. van. Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting. Zutpehn, W.J. Thieme, [1945]. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 9040 10.00 x

NO. 469. De Hel op de Vughtse heide. Utrecht, Kemink en Zn., 1945. Gebonden Stofomslag. 136 p. - xT 3130 16.00 x

NOLENS, W.H. In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout. Amsterdam, Elsevier, 1903. Oorspr. omslag. 29 p. Met 18 illustraties, waarvan 16 naar fotografieen en 2 naar teekeningen van H.M. Krabbe. Herdruk uit Elsevier's geillustreerd maandschrift. xB 5222 12.00 x

NOORD, C. van der. Die derwaert gingen keerden niet. Amsterdam, Onder de Luyfel, [1945]. Geniet. 30 p. Ills. - xT 3284 10.00 x

NOORDEGRAAF, Leendert. Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650. Octavo, Bergen, !985. Gebonden, S.O., 229 p. Proefschift Universiteit van Amsterdam xT 7446 12.00 x

NOORDELOOS, P. Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden S.O. 112 + 125 p. Ills. Batavia Sacra. [bibliotheekstempeltje]. xL 5959 12.00 x

NOORDELOOS, P. en J.C.W. van de Wiel. Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties. Hoorn, Drukkerij Noordholland, 1939. Oorspr. omslag. 45 p. Omslag roesvlekjes, binnenwerk goed. xR 5683 10.00 x

NOORDENBOS, O. De crisis der verlichting. Utrecht, W. de Haan, 1956. Or. omslag. 394-470 p. Ills. Overdruk uit Algemene Geschiedenis der Nederlanden Deel IX 1795-1840. xL 0865 8.00 x

NOORDENBOS, O. / P. SPIGT. Atheisme en vrijdenken in Nederland. Noordenbos: Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht. Spigt: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers. Socialistische Uitgeverij Nijmegen SUN 1976. Ingenaaid 229 p. SUN Reprint 16 xK 4902 10.00 x

NOORDHOFF, F.S. De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam. A.J.C. jeugdraad N.V.V. en N.A.S.B., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag in fotomontage, 16 p. - xT 4987 10.00 xx

NOORDHOFF, F.S. Versterkt den C.N.A.B. 's-Gravenhage, C.N.A.B., 1927. Geniet. 16 p. Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. xT 7890 8.00 x

NOORDHOFF, R. Het Rembrandtplein te Amsterdam. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Geniet. 16 p. Met een illustratie. Nederland in woord en beeld nr 25. xR 5570 10.00 x

[NOORDUIJN, Jan Matthijs]. Herinneringen uit den vreemde. Seyffardt's boekhandel, Amsterdam, [1895]. Oorspr. omslag, 44 p. Drie reisschetsen: 1: Beschrijving van een patrouille op Zr.Ms. Prins Hendrik der Nederlanden bij Krakatou (1883) p. 5. - 2: Een bezoek met Hr.Ms. De Ruiter aan Doreh (1889) p. 23. - 3: Een statiebezoek aan Palos op Hr.Ms. Bonaire (1892) p. 31 xT 5805 15.00 x

NOORMAN. De jodenquaestie. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1881. Nieuw omslag met opgeplakt oorspr. omslag, onafgesneden, 46 p. - xT 7873 12.00 x

NOOTEBOOM, Chrtistiaan. Onder de laars. Wording, groei en ontbinding van een gemeenschap in een Duitsch gevangenenkamp. Leiden, A.W. Sijthoff, 1945. Geniet. 23 p. [Omslag roestvlekkig]. xT 5446 8.00 x

NORDAU, Max. De leugens der maatschappij. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Gebonden, 176 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling Tweede Serie nr. 2. xT 3140 10.00 x

NORDEN, Albert. Was verschweigt Heinrich Lübke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespräsidenten. Berlin, 1965. 31 S. Faks. Rede gehalten von Professor Albert Norden auf der internationalen Prssekonferenz am 29. Januar 1965 in Berlin. xT 6232 8.00 x

NOREL-STRAATSMA, A. Het Kindje in Hollands Huis. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 16 p. Ills. Geboorte prinses Beatrix. xT 6119 7.00 x

NOSTER, Cato. De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea). Amsterdam, Draaisma & Pordon, 1912. Geniet. 20 p. - xT 6773 8.50 x

NOTHOMB, Pierre. Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1915]. Oorspr. omslag. 63 p. Onopengesneden. - xT 3303 15.00 x

NOUWENS, J. Middenstand en Cooperatie. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 8540 10.00 x

NOWE, H. Les Baillis Comtaux de Flandre. Des origines a la fin du XIVe siecle. Bruxelles, Marcel Hayes, 1928. Ingenaaid. 633 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. [rugje omgeplakt]. xR 7221 50.00 x

NUIJENS, W.J.F. Een blik op de geschiedenis van onzen tijd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1861. Oorspr. omslag. 34 p. Rug omgeplakt, vlekjes op omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8319 12.00 x

NUIJENS, W.J.F. Regering van Pius IX en hare beschuldigers. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1859. Gebonden. 185 p. Half linnen gemarmerde platten. xL 4692 15.00 x

NUIS, A. Wat is er gebeurd in Amsterdam? Amsterdam, De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, 1966. Paperback. 45 p. Vlugschrift van De Gids nr 1. xK 7622 7.00 x

NUYENS, W.J.F. De Katholieken tegenover de Staatspartijen in Nederland. Haarlem, A.B. van den Heuvel, 1869. Oorspr. omslag. 104 p. Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging No. 5. xB 8125 15.00 x

NUYENS, W.J.F. De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek. Haarlem, A.B. van den Heuvel, 1868-1969. Oorspr. omslag. 58 + 35 p. Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging IV & VII xB 6262 15.00 x

NVFA. Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Amsterdam, Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters), 1937. Geniet. 31 p. Omslagtekening Jan Rot. - xT 4591 8.00 x

NYROP, Christophe. L'arrestation des professeurs belges et l'Université de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une réponse à la légation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot. Payot & Cie., Lausanne/Paris, 1917. Broché, 85 p. Avec neuf illustrations hors texte. xT 1770 9.00 x

O.K. (A.B. KLEEREKOPER). "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar. Ontwikkeling, [Amsterdam, 1929]. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2857 9.00 xx

O'FLANDERS, A. Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve. Brugge, Excelsior, 1930. Ingenaaid. 276 p. - xT 3600 10.00 x

OBOUSSIER, Max. De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs. Antwerpen, Flandria, 1918. 2e druk. Ingenaaid. 106 p. - xR 6800 15.00 x

ODEVAERE, T. Notice sur le tableau de la fondation de la maison et principaute d'Orange. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1824. Cahiersteek. 15 p. Tweetalig Frans/Nederlands. xT 7084 12.00 x

ODHE, Thorsten. Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1935. Gebonden. XIV + 168 p. Ills. [Band roestvlekkig]. xT 2119 12.50 x

OFFERMANS, Paul en Bernt Feis. Geschiedenis van het gewone volk van Nederland. Socialisties Onderwijs Front, 1975. 2e druk. Paperback. 239 p. Ills. - xR 0844 8.00 x

OGTEROP, A. De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie. Rotterdam, H.A. Wakker & co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4057 10.00 x

OLDENBARNEVELD, A.A. van, genaamd Witte Tullingh. De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen. Utrechts, J.L. Beijers, 1869. Herbonden. VII + 102 p. Met 2 uitslaande facsimiles van brieven. - xR 6903 15.00 x

OLIVARIUS. Staatkundige Opmerkingen. XXII: Ontwerp van nieuwe grondwet, waarbij 's volks vrijheden op de meest zekere wijze gewaarborgd zijn. XXXIII: De nieuwe grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, door Olivarius opgesteld; toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1848. Papieren omslag, onopengesneden, 48 p. Olivarius was het pseudoniem van Floris Adrianus van Hall, een conservatieve bestrijder van Thorbecke. xR 4569 10.00 x

OLIVER, Roland and Gervase Mathew. (ed.). History of East Africa. Volume I. Oxford, Clarendon Press, 1963. Bound. XIII + 500 p. Ills. - xK 7930 12.00 x

OLLEFEN, Lieve en R. Bakker. De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. [Binnenmaas, Rotatry Club], 1988. Gebonden S.O. [254] p. Ills. Fotomechanische herdruk Banse 1793. xB 3201 15.00 x

OLLENHAUER, Erich. e.a. De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Geniet. 32 p. - xR 6175 15.00 xx

OM. OM, nr. 9. Amsterdam, [ca. 1970]. Oorspr. omslag, [20 p.]. over fluor, ecologie, macrobiotiek, anti-reclame, strips, dope, etc. xT 5398 8,50 x

OOR, Mathieu. Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking. Roermond, M. Waterreus, 1931. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 2146 10.00 xx

OORDT, H.L. van. De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie. Rotterdam, Korteweg & Stemerding, 1931. Oorspr. omslag. 46 p. Voordracht gehouden op 28 April 1931 in de Afdeeling Amsterdam van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht. xT 4635 10.00 x

OORDT, J.W.G. van. Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1897. Oorspr. omslag. 53 p. Overgedrukt uit De Gids. xB 7121 12.50 x

OOSTDAM, A.J. Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 27 p. Volksbibliotheek nr. 11. xT 4703 7.00 x

OOSTDAM, A.J. Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Volksbibliotheek nr. 8. xT 4702 7.00 x

OOSTINDIE, Gert & Emy Maduro. In het land van de overheerser. II Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. Dordrechts, Foris Publications, 1986. Gebonden S.O. XI + 255 p. Ills. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en-Volkenkund 100. xT 0905 15.00 x

OPGANG. Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie. Amsterdam, Van Munsters, 1923. Half leer gebonden. Ills. 3e jaargang nr. 27 juli t/m 52 december 1923. [Fraaie band voor A. Brans]. xH 1476 45.00 x

OPPENHEIM, J.D. Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname. Paramaribo, 1945. Oorspr. omslag. 33 p. Departement van Landbouw-Economische Zaken, mededeeling nr. 3, Januari 1945. xR 8535 15.00 x

OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEEMACHT. Regeling voor de tweede mobilisatie. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1918. Oorspr. omslag. 28 p. + bijlagen. O.V.I. nr. 119529 zeer geheim afd. G.S.N. nr. 3744. xR 8854 15.00 x

OPPERMANN, O. Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts. Arnhem, S. Gouda/D. Brouwer en Zoon, 1952. Or. omslag. X + 140 p. Gelre vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht No. 25. xL 3336 12.00 x

OPPERMANN, Otto. Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangesel van St. Jeroen. Utrecht, 1923. Or. omslag. 38 p. Bijdragen van het Instituut voor Meddeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht VI, 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 4142 8.00 x

OPZOOMER, C.W. Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870. z.p. 1870. Oorspr. omslag. 22 p. - xB 1385 10.00 x

OPZOOMER, C.W. Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1854. Oorspr. omslag. 53 p. - xB 1383 15.00 x

OPZOOMER, C.W. De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1854. Oorspr. omslag. 39 p. Van den Schrijver. xB 1384 15.00 x

OPZOOMER, C.W. De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1868. Oorspr. omslag. 39 p. Stickertje op omslag Present-Exempl. v.d. Schrijver. xB 1381 15.00 x

OPZOOMER, C.W. De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen. Amsterdam, J.H. Gebhardt & Comp., 1868. Gebonden half linnen. 39 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2560 10.00 x

OPZOOMER, C.W. De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1864. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 1387 15.00 x

OPZOOMER, C.W. Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., 1871. Oorspr. omslag. 35 p. - xB 1386 15.00 x

OPZOOMER, C.W. Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1887. Gebonden. 464 p. - xB 7794 17.50 x

ORTT, Felix. Apen en menschen. De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij voorheen H.L. Smits, 's-Gravenhage, 1907. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0827 12.00 x

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Drukkerij Vrede, Blaricum, 1902. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0360 20.00 x

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Nederlandschen Vegetariersbond, 1924. Herziene druk Oorspr. omslag 64 p. - xR 0926 20.00 x

ORTT, Felix. Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans. Uitgevers-Veeeniging Vrede, Den Haag, 1907. Herziene druk Oorspr. omslag 60 p. - xR 0990 20.00 x

ORTT, Felix. Denkbeelden van een christen-anarchist. Drukkerij Vrede, Amersfoort, 1903. 2e druk Oorspr. omslag 32 p. Uitgaven van de Internationale Broederschap. (Hollansche uitgave No. V.). xR 0357 20.00 x

ORTT, Felix. Drankzucht en hoe die tegen te gaan. Zaandam, Nederlandsche Vegetariersbond, 1911. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 8828 15.00 x

ORTT, Felix. Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden? Nederlandsche Vegetariersbond, 1920. 2e druk. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 8829 15.00 x

ORTT, Felix. Menschwaardig arbeidsleven. Chreestarchia, Soest, 1919. Oorspr. omslag 82 p. - xR 0361 20.00 x

ORTT, Felix. Spoken. Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten Harmonia, Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0362 15.00 x

ORTT, Felix. Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk. Blaricum, De Waelburgh, 1920. Ingenaaid. 96 p. - xR 6740 20.00 x

ORTT, Felix. Van de planeet Mars. Rotterdam, J.P. Honnef, [1904]. 2e druk. Geniet. 19 p. - xT 7198 10.00 x

OSSENDORP, F.L. De S.D.A.P. en het onderwijs. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn. xT 6696 9.00 x

OSSENDORP, F.L. Het onderwijs en de gemeenten. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1932]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslagontwerp: MB xT 6196 8.00 xx

OTTEMA, Nanne. Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's. Leeuwarden, Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1926. Geniet. 20 p. - xR 8453 10.00 x

OTTEN, G.J. De ontwikkeling der verbruikscooperatie in Nederland. Amsterdam, H.J. Paris, 1924. Oorspr. omslag. 234 p. - xT 8056 10.00 x

OUCHER, Florine. (ed.). Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985. Gebonden. 253 p. Ills. Met bijgesloten boekje: toespraken t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Stichting 1940-1945 op 11 mei 1985. [20 p]. xB 3049 12.00 x

OUD, P.J. Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland. Zes delen. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. 2e druk, Paperback, 398 + 312 + 349 + 393 + 473 + 345 p. Deel I: 1918-1922. Deel II: 1922-1925. Deel III: 1925-1929. Deel IV: 1929-1933. Deel V: 1933-1937. Deel VI: 1937-1940, xB 4389 40.00 x

OUD SPOORWEGAMBTENAAR, Een. [=E. Siebecker]. De spoorwegen in Nederland. Physiologisch-humoristisch geschetst. J.P.Revers, Dordrecht, 1875. Oorsp. omslag in litho. VIII + 159 + adv. Naar het fransch werkje van Edouard Siebecker, Physiologie des chemins de fer. xR 0936 30.00 xx

OUD-BANKIER. [=M.H. de Graaf]. Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland. Amsterdam, H.A. Frijlink, 1868. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6192 20.00 x

OUDEGEEST, J. Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. 2e druk. Geniet. 24 p. - xR 4799 10.00 xx

OUDEGEEST, J. De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie. Rotterdam, H.A. Wakker, 1904. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3175 10.00 x

OUDEGEEST, J. Niet bij brood alleen!. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave van het Partijbestuur der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. xT 2913 8.00 x

OUDEGEEST, Jan. Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 6511 8.00 x

OUDENDIJK, Johanna K. Johan de Witt en de zeemacht. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1944. Gebonden S.O. XII + 204 p. Ills. - xK 8292 20.00 x

OUMERGUE, E. Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel. Wageningen, Nederbragt & Co., 1904. Oorspr. omslag. 99 p. - xB 3247 10.00 x

OVERST, H. De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn. Ontwikkeling, Amsterdam/Rotterdam, 1917. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. op omslag: Een krantenruzie. Dagblad voor Het Volk. xT 1846 8.00 x

OVERSTEEG, Jb. van. "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk. W. Kirchner, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onopengesneden, 48 p. - xT 6320 7.00 x

OVERSTEEGEN, G. Moscou zonder masker. Velsen, Nauta & Zoon, [1937]. Oorspr. omslag. 69 p. Ills. Roestvlekkig. xT 5507 10.00 x

OVERSTRAETEN, Toon van. Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie... [Herent, Kuijpers, 1970], Paperback. 130 p. + Illustraties. West Pocket nr 8. xT 0597 10.00 x

P[olak], Ed. Het groote ongeluk. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1910. Oorspr. omslag. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. xT 7705 8.00 x

PAANS, H.W.A. Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923. [Amsterdam, Ned. Herv. Gemeente], 1923. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xT 5637 12.50 x

PAAPE, A.H. Nederlandse permanente expositie in het Poolse Staatsmuseum te Auschwitsch. Druk: Meijer, Wormerveer, [ca. 1970]. Oblong, Ills., 72 p. drietalig: Nederlands-Engels-Pools. Op omslag: Pawilon Holandii / Auschwitz Block 21. Ontwerp Dick Elffers. xT 2258 10.00 x

PAARDEKOOPER, P.C. Er zijn geen Belgen! Amsterdam/Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1962. 3e druk. Pocket. 47 p. Zes causerien werden gehouden voor de K.R.O., Hilversum. xT 2654 7.00 x

PABON, N.J. Mijn afscheid van de kerk. Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, [1920]. OOrspr. omslag, 15 p. Nieuwe Brochurenreeks ; no. 2 xT 5599 8.00 x

PADT, N. Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 soc. democraten in het roergebied. Amsterdam, Centraal Wuppertal Comite/ Uitg. Contact, [1936]. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 3598 8.00 x

PALACHE, J.L. Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken. Leiden, E.J. Brill, 1920. Ingenaaid. XII + 183 p. - xR 4412 15.00 x

PALM, J.H. van der. Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1816. Papieren omslag, onafgesneden, VIII + 173 p. - xT 4199 25.00 x

PALM, J.H. van der & B.S. Nayler. Redevoering over het Oordeel der Nakomelingschap. Vertaling in het Engelsch door B.S. Nayler. Amsterdam, Nayler en Co., 1838. Oorspr. kartonnen omslag. 51 p. Tweetalig: Nederlands en Engels. xB 6299 20.00 x

PALM, J.Ph. de. Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Zutphen, De Walburg Pers, 1985. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag. 550 p. Ills. - xT 1824 20.00 x

PANNEKOEK, Ant. Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald. Leidsche Uitgevers-Maatschappij, [1905]. Oorspr. omslag 43 p. - xR 0826 15.00 x

PANNEKOEK, Anton. Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen. Amsterdam, Van Gennep, 1982. Paperback. 398 p. Ills. Met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel. Samengesteld en verzorgd door B.A. Sijes, J.M. Welcker en J.R. van der Leeuw. xR 7434 10.00 x

PANNEKOEK, E.J. Het slot Keppel. separaat, p.40-54. - xR 8998 5.00 x

PANNEKOEK, T. Wat is Staatspensioen? Groningen, Jan Haan, [1935]. Geniet. 24 p. - xT 7926 8.50 x

PANORAMA. Panorama: Feestnummer September 1936. Haarlem, Spaarnestad, 1936. Oorspr. omslag. [16] p. zwart/wit foto's Uitgegeven t.g.v. de vorstelijke verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. xT 6107 5.00 x

PARES, Bernard. The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence. London, Cassell, 1988. Paperback. 510 p. Ills. - xB 9504 10.00 x

PARFIT, J.T. Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst. Londen, Hayman, Christy & Lilly, 1917. Geniet. 43 p. Met kaart. - xT 0352 10.00 x

PARVUS [=I.A. Helphand]. De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton. Amsterdam, Uitgave van de Soc. Dem. Partij, [1909]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0485 9.00 x

PASSELECQ, Fernand. Franc-tireurs et atrocites Belges. Un cycle de legendes Allemandes. Havre -Eclair, Havre, [1915]. Couverture 37 p. extrait du Correspondant (25 decembre 1915). xR 4139 9.00 x

PASSTOORS, W.C.J. Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen. Sittard, Claessens, [1903]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3473 8.50 x

PATER, J.C.H. de. De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., 1943. Gebonden. 182 p. - xL 0146 10.00 x

PATRIOT, Jan. De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting. Heerlen, Winants, 1944. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 1219 15.00 x

PATTINSON, James. Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1964. Gebonden. 248 p. - xK 0022 8.00 x

PAUW, J.L. van der. Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen. Rotterdam, Ad. Donker, 1986. Paperback. 108 p. Ills. - xR 6450 8.00 x

PAUW, J.L. van der. De Actualisten. De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924. Met een bijdrage van W. Haighton. Sijthoff, Amsterdam, 1987. Paperback, Ills., 140 p. - xT 1614 12.00 x

PEARCE HIGGINS, A. Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave). Londen, Hayman Christy & Lilly, 1917. Geniet. 32 p. - xT 4803 8.50 x

PECHUEL-LOESCHE, E. Volkskunde von Loango. Strecker & Schroder, Stuttgart, 1907. Einband Ills. 482 p. Mit illustrationen. fine ex-library copy xR 2659 80.00 x

PEEL, Robert. Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 4401 10.00 x

PEER, A. van. Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck. Delft, Brouwer, [1932]. Geniet. [24] p. - xR 5595 8.00 x

PEEREBOOM, Robert. Gijzelaar in Gestel. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1945. Gebonden. 147 p. Illustraties van J. de Ranitz. - xT 3129 10.00 x

PEETERS, F. Veertig maanden Oranienburg. Gent/St. Niklaas, Het Volk/M. van Haver, [1946]. Oorspr. omslag. 345 p. Ills. - xT 4747 20.00 x

PEETERS, Harry / Marcel Gielis / Charles Caspers. Literatuurgids historische gedragswetenschappen. Baarn, Ambo, 1985. Paperback. 448 p. - xR 0865 10.00 x

PEIJPERS, W.N. Willem van Oranje en Jakob Simonszoon de Rijk. Groot historisch-fantastisch ballet. Door W.N. Peijpers. Gearrangeerd en gemonteerd door den Balletmeester E. Witt. Nieuwe Decoratien van den Chef-Decorateur J.D.G. Grootveld en J.C. Maandag. Muziek van Joh. M. Coenen. Nieuwe Costumes. Amsterdam, De Brakke Grond, z.j. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 4913 12.50 x

PERRAULT, Gilles. Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland. Baarn, In de Toren, 1973. Paperback. 414 p. Ills. - xH 5539 10.00 x

PERSYN, Jul. Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens. Persijncomite, z.j. Ingenaaid. 146 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6984 18.00 x

PERUGINI, Mark Edward. Victorian days and ways. London, Jarrolds, 1932. Bound. 288 p. Illustrated by Reproductions from " Punch" and from Contemporary Prints. xM 8503 21.00 x

PESEK, Jiri / Emanuel Purghart. The Revolution in Prague. Prague, Orbis, 1946. Oorspr. omslag. N.p. Zwart wit foto's. - xT 6537 10.00 x

PETERS, Jan. Wat is en wil de A.J.C.? Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, z.j. Vouwblad. 8 p. - xT 7802 7.00 x

PETERSE, L.W. Het Conflict bij de R.E.T.M. en de houding van St. Rafael en Prot. Christelijken Bond. Z.p. [ca. 1920]. Gebonden. 20 p. Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Laatstelijk goedgekeurd bij K.B. van 25 Maart 1916, no 15. xT 5928 8.50 x

PETERSEN, J.W. van en W. Zondervan. Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. De Walburg Pers, Zutphen, 1974. 2e druk, Paperback, Ills., 179 p. - xT 1685 9.00 x

PETRI, Joh. F. Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander. Den Haag, Joh. F. Petri, [1915]. Geniet. 23 p. - xT 0640 9.00 x

PFANDL, Ludwig. Karl II. Des Ende der spanischen Machtstellung in Europa. Munchen, Georg, D.W. Callwey, 1940. Gebonden S.O. 538 p. Ills. - xB 2630 12.00 x

PFEIFFER, Cees. Pampus. Geschiedenis van een fort. Heureka, Weesp, 1993. Oorspr. omslag Ills. 127 p. Een mooi overzicht. xR 3450 10.00 x

PFLUGER, Paul. Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim. Amsterdam, J.J. Bos, [1904]. Geniet. 12 p. - xR 4597 7.00 x

PHILIPPEN, L.J.M. Onze Begijntjes, hun naam, hun leven. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1944. Gebonden. 119 p. + afbeeldingen. De seizoenen nr. 54. xB 2030 7.00 x

PHILIPS, J.F.R. / J. Jansen / Th. Claessens. Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914. Assen, Van Gorcum * Comp., 1955. Oorspr. omslag. XX + 306 p. Ills. Maaslandse Monografieen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5130 12.00 xx

PICARD, Leo. Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961. Gebonden S.O. 266 p. - xR 6717 10.00 x

PICCARD, Auguste. Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser. F.G. Kroonder Bussum z.j. Gebonden ills. 271 p. Met 60 foto's en 15 tekeningen. Vertaald door M. Mok. xH 8428 10.00 x

PICCARDT, R.A.S. Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten. Schoonhoven, S & W.N. van Vloten, 1875. Ingenaaid. 36 p. - xT 2489 10.00 x

PICHT, Werner. Het einde der illusies. De Geboeders van Cleef, 's-Gravenhage, [1940]. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 198 p. - xT 2273 15.00 x

PICKNETT, Lynn, Clive PRINCE & Stephen PRIOR. Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler. Amsterdam, Anthos, 2002. 4e druk. Paperback. Ills. 608 p. - xH 8309 10.00 x

PIEBENGA, J. Het goed recht van de Friese Beweging. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1938. Geniet. 36 p. Tijdseinen nr 7. (stemmen uit Christelijk-Historischen Kring). xR 8474 8.00 x

[ PIEPERS, M.C. ] Een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. + Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. Amsterdam, De Nieuwe Tijd, [1915]. Oorspr. omslag. 30 + 47 p. Twee deeltjes. Niet in den handel. xT 1243 15.00 x

[ PIEPERS, M.C. ] Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. Amsterdam, De Nieuwe Tijd, [1915]. Oorspr. omslag. 47 p. Niet in den handel. xT 7748 8.00 x

PIERSON, A. De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs. Arnhem, D.A. Thieme, 1868. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 3148 9.00 x

PIERSON, H. Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie". Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1902. Oorspr. omslag, 35 p. - xR 9009 10.00 x

PIERSON, H. Prostitutie en Maatschappij. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 36 p. Christendom en Maatschappij Serie 1, nr. 7. xT 4024 10.00 x

PIERSON, N.G. De Sociale Quaestie. Nuts-lezing. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 40 p. bibliotheekstempeltje xR 5253 10.00 x

PIERSON, N.G. Een woord over de Indische Suikercrisis. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1886. Geniet. 33 p. - xT 5380 15.00 x

PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - xT 2952 18.00 x

PIERSON, Nicolaas Gerard. Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. Uitgegeven door J.G.S.J. van Maarseveen. Deel I: 1851-1884. Deel II: 1885-1897. Deel III: 1898-1909. Deel IV: Bijlagen. Amsterdam, De Nederlandsche Bank, 1990-1993. Gebonden. Ills. Vier delen. NIBE-Bankhistorische Reeks 8-10-13-14. [mooie set]. xB 4314 75.00 x

PIETERS, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging. Corrie Zelen, Maasbracht, 1979. Paperback 176 p. Ingeleid door Ger Harmsen. Met een nawoord van Jos Perry. xR 5031 7.00 x

PIGORINI, Luigi. De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (Citta) van Friesland. Twee verhandelingen. Uit het Italiaansch vertaald en met een naschrift vermeerderd door J. Dirks. A. Meijer, Firma H. Kuipers en J.G. Wester, Leeuwarden, 1883. Oorspr. omslag, 144 p. Bevat tevens: J. Wenning Jr., Kwartieren en wapen van Johan Walta van Juwinga, genaamd van Herema, Grietman van Wonseradeel, 1542, enz. & J. Dirks, Herinnering aan den kruistocht der Friezen in 1217. & Reitsma, Een verstooteling van de kerk (Snecanus). xT 6283 15.00 x

PIJLS, H. De Bokkenrijdersbende met de doodende hand. Drukkerij Missiehuis Sittard, 1924. Oorspr. bedrukt omslag, Ills. 126 p. H. Pijls, Burgemeester van Schinnen. Omslag en illustraties: Henri Ritzen. xR 6013 40.00 x

PILSUDSKI, Jozef en Emile Vandervelde. Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques. Zurich, Internationale Ouvriere Socialiste, 1931. Geniet. 58 p. Tekst: Frans, Engels, Duits en Pools. xT 7665 15.00 x

PINI, Giorgio. Benito Mussolini. Vertaald door Mary Robbers. Inleiding Romano Nob. Guarnieri. Amsterdam, Elsevier, 1927. Oorspr. omslag. 88 p. Geillustreerd. voorste schutblad verwijderd xT 4864 9.00 x

PINXTEN, K. Limburg een Colonisatiegebied. Brussel, Katholiek Vlaamsch Oud. Hoogstudenten Verbond, 1939. Geniet. 51 p. Omslag verkleurd en vlekjes, binnenwerk goed. xB 6718 10.00 x

PIRENNE, Henri. Geschiedenis van Europa. Van de invallen der Germanen tot de zestiende eeuw. Veen/Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, 1948. Gebonden S.O. XX + 520 p. Handboeken der Wetenschappelijke Bibliotheek. xR 6214 15.00 x

PITLO, A. De Koepel. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. Oorspr. omslag. 86 p. Genummerd 412/500 exx. xR 9859 10.00 x

PLANTINGA, F. Gedichten voor de Volkspartij van Pl. te A. Leeuwarden, O. Stellingwerf, 1891. tweede, veel vermeerderde druk. 48 p. Uitgegeven van wege de Nederlandschen Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Losse Blaadjes of Kleine Geschriften nr. 4. xR 5351 12.00 x

PLAS, Michel van der. Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel van der Plas met een nawoord van Kees Fens. Utrecht, Ambo-Boeken, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 340 p. Ills. - xB 6831 9.00 x

PLATE, A. Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal. Arnhem, Loghum Slaterus, 1933. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 9291 10.00 x

PLEIJ, Herman. Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven. Amsterdam, Prometheus, 1997. 3e druk. Ingenaaid. 543 p. Ills. - xL 0707 14.00 x

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Twee jaren uit het einde der eeuw (1895-1896). Amsterdam, Elsevier, 1896. Oorspr. omslag. 331 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 8476 16.00 x

PLEMP VAN DUIVELAND, Leonard. Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld. Rotterdam, Ad. Donker, 1971. Gebonden S.O. 224 p. Omslagontwerp: B.J. Aalbers. xB 6148 12.00 x

PLESSNER, H. Debat over Duitsland. Rede met discussie van H.J. Pos, P. Geyl, S. Tas, M. van Blankenstein, R.F. Beerling, Jef Last, Jan Romein, e.a. Amsterdam, Vrij Nederland, 1946. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven voor het comite voor Actieve Democratie. xR 8813 8.00 x

PLEYSIER, A. Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 23 p. - xR 6459 6.00 x

PLOEGER, Derk en Cathrien Ploeger-Eimers. Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Met een voorwoord door Anton Constandse. Groningen, 1979. Oorspr. omslag Ills. 125 p. - xR 0219 12.00 x

POEDERBACH, J.J. TH. Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam 1782-1932. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, Ills., 98 p. - xT 3696 18.00 x

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp. Heerlen, Winants C.V., 1945. Oorspr. omslag. 134 p. Dr. Alb. van de Poel, Gestapo-Gevangene no. 5919 in 1941, 1942 en 1943 te Neuengamme bij Hamburg. xR 8804 10.00 x

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp. Heerlen, Winants, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 116 p. Omslagontwerp: C. Zeguers. xT 5365 15.00 x

POEL, Alb. van de. Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp. Heerlen, Winants C.V., 1945. Gebonden. 134 p. Dr. Alb. van de Poel, Gestapo-Gevangene no. 5919 in 1941, 1942 en 1943 te Neuengamme bij Hamburg. xT 6226 12.00 x

POELHEKKE, J.J. 'T uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Oorspr. omslag. 200 p. Historische Studie XV. [bibliotheekstempeltje]. xL 4819 10.00 x

POELJE, A.G. van. Historische portretten. Eerste deel: Nederland van 1795 tot 1813. Dickhoff, Den Haag 1913. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. De geschiedenis der meest belangrijke tijdperken kortelings beschreven, met toevoeging der portretten en levensbeschrijvingen van de meest bekende personen. xR 6904 10.00 x

POELMAN, H.A. Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Gebonden. XI + 162 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4075 18.00 x

POELMAN, H.A. e.a. Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam 1904-1929. Amsterdam 1929. Gebonden 289 p. met portret. bibliotheekstempeltje xL 4447 12.00 x

POELS, H.A. Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond. Maastricht, 1928. Oorspr. omslag. 206 p. - xR 6650 10.00 x

POL, C. van der. Het kloosterwezen in Nederland. (Korte aanteekeningen). Den Haag, C.L.G. Veldt, 1913. Ingenaaid. 79 p. Omslag verkleurd. xL 4053 10.00 x

POL, W.H. van de. De kerk in het leven en denken van Newman. Voorwoord Paul Sobry. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1936. 2e druk. Gebonden. XXIII + 304 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 4904 10.00 x

POLAK, Anna. Leidraad voor de Amsterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep. 's-Gravenhage, Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, 1913. Oorspr. omslag. 133 p. No 19 der goedkoope uitgave. xT 1860 10.00 x

POLAK, Ed. De zeeliedenstaking en haar gevolgen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5864 8.50 x

POLAK, Ed. Nabetrachting over de beweging der transportarbeiders in den zomer van 1911. Amsterdam, H. Masereeuw, [1911]. Geniet. 52 p. Samenvatting van enkele artikelen die in het Sociaaldemokratisch Dagblad Het Volk zijn verschenen. xT 5247 8.50 x

POLAK, Ernst. Amsterdammers. 45 teekeningen van Mr. Ernst Polak, bijschriften van hier en ginder, met een inleiding van Cornelis Veth. De Hooge Brug, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag n.p. De caricaturen verschenen van 1912-1918 in De Amsterdammer en De Nieuwe Amsterdammer. xR 3780 10.00 x

POLAK, Henri. De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis. Amsterdam, Elsevier, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Elsevier's Algemeene Biliotheek no. 12. xT 7852 8.50 x

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 163 p. - xR 7391 10.00 x

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Gebonden, 164 p. - xT 2614 11.00 x

POLAK, Henri. Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3477 8.00 x

POLAK, Inge. Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920. Amsterdam, Feministische Uitg. Sara, 1984. Ingenaaid. 206 p Ills. - xH 7692 9.00 x

POLAK, M.W. Het hoofdbestuur der wereld. Een weg naar wereldvrede. Wageningen, H. Veenman & Zonen, [1945]. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 3603 8.50 x

POLAK, Nico. (ed.). Het was vreesselijk! Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Gillustreerd Politienieuws. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Omslag Kees Kelfkens. xB 2210 7.50 x

POLAK, Siegfried. Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme. Groningen, P. Noordhoff, [1917]. Gebonden. 101 p. [Drie lezingen]. xT 2473 10.00 x

POLAK, Stella en Henri Polak. Het Socialistisch Liederenboekje I. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Oorspr. omslag. 47 p. Met muzieknotatie. - xT 4629 25.00 x

POLET, Th. W. / A.A. de Reus-Vredenburg / J.J. Kaldenbach. Noordhollandse Schutters in de Belze opstand van 1830. Nederlandse Genealogische Vereniging, 1990. Gebonden. 180 p. + Index. Ills. Jubileumboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging. xT 3235 10.00 x

POLLET, J. en J. Helsen. Toponymie van Varsenare. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. Oorspr. omslag. XV + 140 p. Met kaart. Nomina Geographica Flandrica. Monographieen II. [bibliotheekstempeltje]. xL 6392 12.50 x

POLMAN, P. Godsdienst in de Gouden Eeuw. Utrechts, Het Spectrum, 1947. Gebonden S.O. 95 p. Ills. Batavis Sacra. xR 5237 8.00 x

POLMAN, P. Huizinga als kultuurhistoricus. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1946. Or. omslag. 31 p. - xK 8830 9.00 x

POLVLIET, G. Amsterdam, in 1672 in verband met onze tegenwoordige weerbaarheid. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. Oorspr. omslag. 50 p. [Volksgeschriften] Maatschappij tot Nut van 't Algemeen no. 61. xT 6775 15.00 x

PONSE, Charles. Causa Finalis. Geloofsbelijdenis van een avonturier. Van Fetisj tot Monon. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1913. Gebonden. 645 p. Roestvlekjes. xL 6683 25.00 x

PONTEN, Josef. De Bokkerijders. Holle & Co., 's-Gravenhage, [1944]. Gebonden 156 p. - xR 6012 12.00 x

POOTJES Joh. Will. Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen. Hilversum, De Vredestichters, [1946]. Oorspr. omslag. 116 p. Bijlage: Voor den oorlog/Na den oorlog: Rechtstaat Grondwet 1938. xT 4711 20.00 x

POPP, Caroline. De legende van Jantje van Sluis. In den Brugschen Eenhoorn Brugge 1963. Oorspronkelijk omslag 14 p. Vertaald uit het Frans door Marcel van de Velde. xR 6416 5.00 x

PORTA, A. Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam, (1702-1748). Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975. Ingenaaid. XI + 376 p. [Enkele onderstrepingen]. xB 6061 10.00 x

POS, H.J. (ed.). Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk. Van Loghem Slaterus, Arnhem 1939. Ooorspr. omslag 231 p. Bijdragen van Ter Braak, Lindeboom, Paap, Pos, Presser e.a. xB 8248 12.00 x

POST, J.S. Het Revolutionaire Vrouwenkiesrecht en de Strijd om Vrouw en Huisgezin. Amsterdam, Dagblad en Drukkerij De Standaard, 1923. Geniet. 55 p. - xT 4345 8.50 x

POST, Jan. De dood spreekt... Spreekkoor. Rotterdam, De Nieuwe Koers, 1936. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6886 8.50 x

POST, R.R. De overgang van de Friezen tot het Christendom, Z.p. Ver. Frisia Catholica, 1948. Oorspr. omslag. 28 p. Frisia Catholica nr 8. [bibliotheekstempeltje]. xR 5560 8.00 x

POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. Gedachteniswoord na het ontslapen van H.M. de Koningin-Moeder, uitgesproken in de Groote Kerk der Nederd. Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage op donderdagavond 22 Maart 1934. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1934. Oorspr. omslag. 17 p. - xT 6284 8.00 x

POSTHUMUS, N.W. De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek. Utrecht, Kemink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. LX + 369 p. Historisch Genootschap Derde serie No 51. [bibliotheekstempeltje]. xL 7216 10.00 x

POSTHUMUS, N.W. Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1947. Geniet. 16 p. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 10 nr. 1. xR 5654 8.00 x

POSTHUMUS, S.N. en F. Nieuwenhuizen. Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen. Den Haag, 1922. Geniet. 66 p. - xT 6706 10.00 x

POSTMA, A. en B.J. Bonenkamp. Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's-Gravenhage, SDU, 1990. Gebonden S.O. 572 p. Ills. - xB 4449 18.00 x

POSTMA, S.J. Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Assen, Born, 1945. Gebonden. 59 p. Ills. - xR 7608 10.00 x

POT, J.E. van der. Voor vijftig jaar. Een terugblik. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1948. Oorspr. omslag. 40 p. Met acht prenten in 1898 door Joh. Braakensiek getekend voor De Amsterdammer weekblad voor Nederland. xT 3312 8.50 x

POTHUIS, S.J. Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6861 10.00 x

POTHUIS, S.J. De Overheidszorg voor de Werkloozen te Amsterdam. Amsterdam, 1922. Geniet. 28 p. In opdracht van het Bestuur van den Amsterdamschen Bestuurdersbond. xT 7328 8.50 x

POTHUIS-SMIT, C. Het vrouwenkiesrecht. Ontwikkeling, Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag, 12 p. + adv. Omslag Hahn. bibliotheekstempeltje. xT 2336 8.00 x

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Herbonden. 96 p. Sociale Studien. xT 1406 10.00 x

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag, onafgesneden, 96 p. Sociale Studien. xT 6699 9.00 x

POWER, Eileen. Medieval People. London/New York, Methuen/Barnes & Noble, 1963. tenth edition. Paperback. 210 p. Ills. - xH 5666 9.00 x

PRAAG, S.J. van. (secr.). Beschrijvingsbrief voor het congres van den Socialisten-Bond te houden op 25 en 26 December 1895 in het hotel Centraal te Leeuwarden. Leeuwarden, 1895. Blanco papieren omslag. 14 p. - xT 7796 20.00 x

PRAKKE, H.J. Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders. Van Gorcum, Assen, 1959. Oorspr. omslag Ills. 88 p. groet aan vrienden t.g.v. de 12de Dies Natalis van het Drents Genootschap Culturele Raad van Drenthe. xB 8663 10.00 x

PRAKKE, L. Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning Amsterdam University Press, 1994. Oorspr. omslag, 51 p. Rede ter gelegenheid van de 362ste dies natalis van de Universiteit van Amsterdam op maandag 10 januari 1994. xT 5809 8.00 x

PRAUSE, Gerhard. Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie? H. Meulenhoff, Amsterdam/Brussel, 1978. Gebonden Ills. 280 p. - xR 3306 9.00 x

PRELL, A. Taptoe! Herinneringen van Oud-soldaten en Invialiden van het Indische Leger te Bronbeek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1904. Gebonden. 196 p. Ills. - xR 6643 50.00 x

PRESSER, J. De Tachtigjarige Oorlog. Amsterdam, Elsevier, 1948. 3e druk. Gebonden S.O. XII + 334 p. Ills. Met medewerking van: J. Romein, A.C.J. de Vrankrijker, R.E.J. Weber en J.W. Wijn. xR 5311 12.50 x

PRESSER, J. Gewiekte wielen. Richard Arkwright. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden S.O. 58 p. Ills. Gastmaal der Eeuwen. xK 6980 9.00 x

PRESSER, J. Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 -1945. Twee delen. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij/Martinus Nijhoff, 1965. Gebonden S.O. 526 + 564 p. Ills. - xL 4822 30.00 xx

PRESSER, Samuel. (Samengesteld). Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog. ['s-Gravenhage, W. Polak, 1944. 85 p.]. 1945. 3e druk. Oorspr. omslag. 88 p. Zie de Jong 167. xT 3151 9.00 x

PRESSER, Samuel. (Samengesteld). Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog. ['s-Gravenhage, W. Polak, 1944. 85 p.]. 1944. 2e druk. Oorspr. omslag. 85 p. Zie de Jong 167. xT 3152 9.00 x

PRIESTER, A. Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk. Assen, Van Gorcum & Comp., z.j. Geniet. 24 p. Uitg. in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. xT 6993 7.50 x

PRIJPERMAN, H.H.P. (ed.). Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier. Amsterdam, Meulenhoff, 1938. Gebonden S.O. 160 p. Ills. Brieven van groote Nederlanders onder redactie van N. Japikse. xB 9361 12.00 x

PRIKKEMAAT, G. Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795. Nijmegen, Dekker & Van Vegt, 1963. Paperback. 194 p. Omslag gebruikssporen. xT 6331 10.00 x

PRIMS, Floris. De arbeid van de Antwerpsche Natien in de geschiedenis. II: Van rond 1550 tot aan de Barreeltractaten. Antwerpen, Kiliaan, 1922. Oorspr. omslag. 112 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 201 van de Verzameling 19den jaargang April 1922. (met plan en illustratien). xR 3665 9.00 x

PRIMS, Floris. De Sociaal-Economische Geschiedenis van Belgie. Antwerpen/Den Haag, Excelsior, 1925. Ingenaaid. 180 p. - xT 1910 9.00 x

PRINS, A.J. Aan het front en in Belgie. Brieven verschenen in Het Vaderland. Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1915. Oorspr. omslag. 92 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 0704 9.00 x

PRINS, P. Hitler - Regiem en Religie. Aalten, De Graafschap, 1934. Oorspr. omslag. 109 p. - xT 3741 18.00 x

PRINS, P. Wat wil de C.D.U.? Kampen, J.H. Kok, 1935. Geniet. 32 p. - xR 4697 7.50 x

PRINS, P. Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9315 10.00 x

PRINS-WILLEKES MACDONALD, Ina. De vrouw en de maatschappij. Pegasus, Amsterdam, 1939. Integraalbandje, 115 p. - xT 3098 8.00 x

PRINSEN GEERLINGS, Bert. (ed.). Moeder des Vaderlands. Haarlem, Boom-Ruygrok, 1948. Oorspr. omslag. (45) p. Geillustreerd. - xT 6120 10.00 x

PRO JUVENTUTE. De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging "Pro Juventute", te Rotterdam. W.L. Brusse, Rotterdam, [1904]. Oorspr. omslag, Ills., 41 p. Brusse 25. Omslagversiering Dirk Nijland. Over de jeugd in Kattenburg, Rotterdam. xR 2968 10.00 x

PROD'HOMME, J.G. Napoleon. Lettres, discours, proclamations, ordres, messages en appendice: documents divers, temoignages de contemporains, bibliographie et iconographie sommaires. Paris, Mercure de France, 1938. Broche. 651 p. Avec un portrait d'apres Vignen. Collection des plus belles pages. [library stamp]. xL 6112 20.00 x

PROGRAMMA. Middelburg Kroningsfeesten 1898. Officieel Programma. Middelburg, A.D. Littooij, 1898. Gebonden. 24 p. - xR 6041 15.00 x

PROGRAMMA. N.V.V. Concert S.D.A.P. Vredes-Congres donderdag 14 december 1922. Amsterdam, N.V.V., 1922. Oorspr. omslag. 15 p. Ills. Omslagontwerp Hahn jr. xT 7013 10.00 xx

PROGRAMMA Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de terugkeer van het Prinselijk Gezin te Baarn op zaterdag 4 augustus 1945. Baarn, 1945. Geniet. 8 p. Ills. - xT 7757 8.50 x

PROGRAMMA. Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G). Hengelo, 1937. Een oranje vel. - xT 6105 7.00 x

PROGRAMMA. van de feestelijkheden ter gelegenheid van het bezoek van H.H. Majesteiten den Keizer en de Keizerin van Duitschland aan onze Koninginnen en aan Neerland's Hoofdstad. Amsterdam, 1-3 Juli 1891. Amsterdam, 1891. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 7766 9.00 x

PROOST, K.F. Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Centraal Bureau, Utrecht, 1941. Gebonden, Ills., 168 p. - xT 3127 10.00 x

PROVO. Provo nr. 11. 15 augustus 1966. Amsterdam, 1966. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 2481 15.00 x

PROVO. Provo nr. 12. september/oktober 1966. Amsterdam, 1966. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. Proletennummer. xR 2483 15.00 x

PROVO. Provo nr. 13. januari 1967. Amsterdam, 1967. Gevouwen, Ills., 12 p. Ongeluksnummer. xR 8172 12.00 x

PROVO. Provo nr. 9. 12 mei 1966. Verkiezingsnummer. Amsterdam, 1966. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 2478 15.00 x

[PROVO] DE GIDS. De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966. Amsterdam, Stichting De Gids, 1996. Oorspr. omslag, 80 p. o.a.: Hofland, Van zazou tot provo. Perdeck, Domela. Constandse/Mulisch, Gesprek met Roel van Duyn. xT 5397 5.00 x

[PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 1. Amsterdam, Witte Pers, 1966. Gestencild, 12 p. - xT 2827 15.00 x

[PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 4. Amsterdam, Witte Pers, 1966. Gestencild, 16 p. - xT 2825 15.00 x

[PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 5 Speciaal bloemen nummer. Amsterdam, Witte Pers, 1966. Gestencild, 14 p. - xT 2824 15.00 x

PROVOOST, Guido. Vlaanderen en het militair-politiek beleid in Belgie tussen de twee wereldoorlogen. Deel II. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920. Leuven, Davidsfonds, 1977. Paperback. 524 p. Los deel. Bibliotheek van de Vlaamse Beweging. [bibliotheekstempeltje]. xR 3632 10.00 x

PROVOOST, Guido en Willem Van Den Steene. Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970. Jubileumnummer. Brussel, Dosfelinstituut, [1972]. Paperback. 188 p. Dosfeldokumenten 10-11. xR 1296 10.00 x

[ PUTTEN, P.J. van en D.F. Muller ]. Residentiebelangen. Nieuwe dwarskijkerij op Haagsche troonredenen. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1869. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6005 12.50 x

PUTTMANN, Francine. e.a. Markante Nederlandse Zionisten. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Paperback. 176 p. Ills. - xR 1526 10.00 x

PUTTMANN, Francine e.a. (red.). Markante Nederlandse Zionisten. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Paperback. 176 p. Ills. - xR 6348 10.00 x

PUYVELDE, Leo van. De allereerste taak der neutralen. Hilversum, De Mercuur, 1916. Geniet. 8 p. Geautoriseerde overname uit: Van Onzen Tijd. xT 2202 8.00 x

PUYVELDE, Leo van De Vlaamsche Beweging en de Oorlog. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1918. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 6814 10.00 x

PUYVELDE, Leo van. Het keerpunt der Vlaamsche Beweging. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1916. Oorspr. omslag. 26 p. Bijvoegsel: Waarom vooraanstaande Vlamingen niet meedoen met hen die, gedurende de bezetting van hun land, den taalstrijd hervatten. xT 5029 10.00 x

QUACK, H.P. De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste wooord. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 62 p. [Omslag gevlekt]. xT 4524 25.00 x

QUACK, H.P.G. Bouw en samenstel der maatschappij. Utrecht, 1875. Oorspr. omslag. 17 p. Rede op 18 maart 1875 aan de Utrechtsche Academie. xR 8817 10.00 x

QUACK, H.P.G. De Socialisten. Personen en Stelsels. Deel I: Het socialisme voor de negentiende eeuw. Deel II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw. Deel III en Deel IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft: Frankrijk en tweede helft: Engeland en Duitschland. Deel V en Deel VI: In de tweede helft der negentiende eeuw. Eerste helft en Tweede helft met register over de zes deelen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1921-1923. 5e en 4e druk. Gebonden. 471 + 405 + 624 + 444 + 499 + 549 p. Zes delen. - xR 0107 35.00 x

QUACK, H.P.G. Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels. Amsterdam, 1900. Oorspr. omslag. 59 p. - xR 8818 12.50 x

QUACK, H.P.G. Sociale Politiek. Amsterdam, 1885. Oorspr.omslag. 31 p. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 29 sept. 1885. xT 7517 8.50 x

QUACK, H.P.G. Studien en Schetsen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1886. Gebonden. 355 p. - xT 2577 20.00 x

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Gebonden. VIII + 322 p. - xT 0922 15.00 x

QUACK, H.P.G. Traditie en ideaal in het volksleven. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1872. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 8812 15.00 x

QUACK, H.P.G. Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1899. Gebonden. 386 p. - xT 2389 12.00 x

QUERIDO, A. Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis. De Tijdstroom, Lochem, 1966. Gebonden, Ills., 336 p. - xT 5223 15.00 x

RAAD VAN VLAANDEREN. Memorandum over de buitenlandsche politiek van België. Merksem, 1931. Oorspr. omslag 40 p. Woord vooraf dr. Aug. Borms, Voorzitter. xR 3968 12.00 x

RAADT, P. de. De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1851. Ingenaaid. 141 p. - xR 7740 15.00 x

RAAIJMAAKERS, Huub. Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen. Vught, Jos. M. Krijnen, [1935]. Geniet. 62 p. - xR 6481 12.50 x

RAAIJMAKERS, Charles. Staat en Armenzorg. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 100 p. Politieke Studien onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xT 7151 10.00 x

RAALTE, E. van. Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Gebonden. 321 p. Met portret. - xL 7673 15.00 x

RAALTE, E. van. Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Oorspr. omslag 321 p. Met portret. - xR 2493 10.00 x

RAALTE, E. van. Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1972. Paperback. 285 p. - xL 2630 11.50 x

RAALTE, J. van. In het Concentratiekamp. Franeker, 't Wever, 1945. Gebonden, stofomslag. 84 p. Ills. - xT 3192 10.00 x

RADEMAKER, Abraham. Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band. Schuyt & Co., Haarlem, 1975. Gebonden S.O. Ills. n.p. Facsimile van de uitgave Amsterdam, Willem Barents, 1725. xB 7615 22.00 x

RADEMAKER, L.A. Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 2e druk. Ingenaaid. 76 p. Met 6 afbeeldingen. - xT 3126 20.00 x

RAET, Lodewijk De. Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 484 p. Over Vlaamsche Volkskracht. Vlaamsche Bibliotheek o.l.v. Emmanuel de Bom. xT 1762 10.00 x

RAMAER, Hans. (ed.). De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland. Voorwoord Rudolf de Jong. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1977. Paperback. 223 p. Ills. - xR 7431 10.00 x

RAMUS, Pierre [=Rudolf Grossmann]. Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege. Verlagsbucherei: Erkenntnis und Befreiung im Sinne Leo Tolstois, Mannheim, 1924. Einband IV + 400 S. Erstes bis funftes Tausend. [Grossmann was een belangrijke Oostenrijkse activist en theoreticus van het anarchisme en pacifisme]. xR 1834 150.00 x

RANDWIJK, H.M. Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts. Den Haag/Amsterdam/Baarn, Bert Bakker/Het Parool/Vrij Nederland/Het Wereldvenster, 1968. Gebonden S.O. 240 p. - xK 0563 9.00 x

RANDWIJK, H.M. Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts. Den Haag/Amsterdam/Baarn, Bert Bakker/Het Parool/Vrij Nederland/Het Wereldvenster, 1969. 2e druk Paperback 240 p. - xR 0504 8.00 x

RANDWIJK, H.M. van. De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf" Amsterdam, Vrij Nederland, [1947]. Oorspr. omslag geniet. 47 p. - xR 0260 7.00 x

RANSOME, Arthur. Zes weken in Rusland in 1919. Uit het Engelsch vertaald door P.W.Z. Amsterdam, J.J. Bos & Co., 1920. 1e druk. Oorspr. omslag. 88 p. Uitgegeven voor het Revolutionair-Socialistisch dagblad De Tribune door den brochurenhandel van de Communistische Partij. xT 6602 15.00 x

RAPPOPORT, Charles. Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist. Amsterdam, Em. Querido, z.j. Gebonden. 279 p. Met een inleiding van W.H. Vliegen en een brief van Anatole France vertaald door Andries de Rosa. xL 0003 10.00 x

RAPPORT. De huisvesting van krotbewoners. Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Nationale Woningraad, [1932]. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Rapport van een commissie, ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen inzake de huisvesting van krotbewoners. xR 9611 10.00 x

RASJID, Moehd. Oranje Nassau 1898-1938. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, [1938]. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Text: in het Maleisch. xT 5371 12.50 x

RAUSCHNING, Hermann. De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk. Ingeleid en bewerkt door Menno ter Braak. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1939. 4e druk. Gebonden. XII + 282 p. - xB 8123 18.00 x

RAUSCHNING, Hermann. Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord. H.P. Leopold, 's-Gravenhage, 1940. Gebonden XVII + 253 p. De vertaling die in maart 1940 op de Nederlandse markt verscheen werd spoedig na verschijnen verboden. [rug verkleurd, vlek op voorplat]. xB 8674 60.00 xx

RAVESTEYN, W. van. De wording van het communisme in Nederland 1907-1925. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1948. Gebonden, S.O., 240 p., Ills. - xB 9039 12.50 x

RAVESTEYN, W. van. Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 8816 10.00 x

RAVESTEYN, W. van. Het socalisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1960. Ingenaaid. 429 p. - xM 6542 11.50 x

RAVESTEYN, W. van. Pseudo-socialisme en echte revisionisme. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5234 10.00 x

RAVESTEYN, W. van. Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar. Leiden, Burgersdijk & Nierman, 1942. Oorspr. omslag. 62 p. In den Houttuyn 6. [bibliotheekstempeltje]. xL 6055 7.00 x

RAVESTEYN, W. van. Verloren horizon. Zes studies over geschiedenis en politiek. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Paperback. 140 p. Kartons. - xT 6157 8.00 x

RAVESTEYN, W. van / J. Brouwer en J. Romein. De Iberische geschiedenis en de Spaansche Burgeroorlog. / Spaansche Cultuur. / De Wereld op de Tweesprong. [Amsterdam, Wereldbibliotheek], 1937. Geniet. 32 p. Leven en Werken. Maandblad der R.V.U. Spanje Nummer. 1e jrg. nr. 10 nieuwe serie October 1937. xT 3139 7.50 x

RAYMAEKERS, F.J. en J.E. Jansen. Geschiedkundige Navoorschingen over de aloude Abdij van 't Park door F.J. Raymaekers uit het Fransch vertaald, voltrokken en aangeteekend door J.E. Jansen. Antwerpen, Drukkerij Augustijn, 1904. Gebonden. 156 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xT 0167 20.00 x

RECHT VOOR ALLEN. Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen. Brussel, Recht voor Allen, [1923]. Oorspr. papieren omslag. 104 p. Vereeniging tot Behartiging van door de Belgische regeering wegens oorlogsgebeurtenissen verongelijkte Vlaamsche Ambtenaren, Belgique. xR 4712 10.00 x

RECLUS, Elie. De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo. Amsterdam, J. Sterringa, 1898. Gebonden. 415 p. Oostelijke en westelijke Eskimo's, Apachen, Monticolen der Nilgherris, Nairs, Khonds. xL 0263 18.00 x

RECLUS, Elisee. Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal. Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j.. Gebonden 151 p. Met portret. Voorwoord Domela Nieuwenhuis. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, 2e serie No. 5. xR 4751 9.00 x

REEDIJK, Is. J. De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. Wed. Plancken & Zoon, Zwijndrecht. 1938. Oorspr. omslag 50 p. - xB 8506 9.00 x

REERINK, Jan. Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989. Sittard, Gewest Limburg PvdA, 1989. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xT 3531 9.00 x

REES, J. van. Open brief aan den Heer Dr. A. Kuyper, naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey. Amersfoort, Drukkerij Vrede, 1903. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7624 8.50 x

REES, Jacques. De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging. Arnhem, De Nieuwe Samenleving, [1933]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7825 10.00 x

REES, Jacques [= Martin Paulissen]. Het Parlement in brand! Uitgeverij De Voorpost, Vreeland, 1933. Oorspr. omslag 16 p. - xB 9670 15.00 x

REEST, Rudolf van. De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk. Baarn, Bosch & Keuning, 1937. Gebonden. 287 p. Ills. Band: Karel Hoekendijk. xA 0891 11.50 x

REGENTEN. Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar. Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1860. Gebonden. 204 p. Met 5 gelithografeerde platen. [geplastificeerd]. xT 7152 35.00 x

REGISTER. Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958. Leiden, A.W. Sijthoff, 1958. Oorspr. omslag. 71 p. - xR 1433 10.00 x

REGISTER. Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970. Leiden, 1970. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 1434 10.00 x

REGISTER. Register Zannekin jaarboeken 1-10. Ieper/Mijdrecht, Vereniging/Stichting Zannekin, 1988. Paperback. 64 p. Ills. - xR 5670 8.00 x

REGOUT, Eugene. Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval. Maastricht, 1900. Oorspr. omslag, 32 p. Over de wet op het Tarief van Invoerrechten. xT 8504 10.00 x

REGOUT, P. Pauperisme en industrie. Proeve ter beantwoording van de vraag. Wat is er te doen tot verbetering van de werking der bedelaars-kolonien? "s-Gravenhage, A. Belinfante, 1858. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 5768 15.00 x

REIJNDORP, B. Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta. [Amsterdam, 1922], Geniet. 19 p. - xR 5934 10.00 x

REIJNERS, M. en Aug. v.d. Linde. Toen het oude kerkje van pastoor Wubbe nog bestond. Amsterdam, St. Willibrordusklok, 1925. Oorspr. omslag. 144 p. - xT 7374 15.00 x

REIMAN, Arnold F.S. Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot. Amsterdam, Drukkerij Reiman, 1937. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6683 10.00 x

REIMAN, J.D. De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6477 8.50 x

REIMERS, Heinrich. Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom. Leeuwarden, Meijer en Schaafsma, 1908. Gebonden. VIII + 126 p. Herausgegeben von Heinrich Reimers im Auftrage des Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Half perkament, Gemarmerde platten. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4718 40.00 x

REINALDA, Bob en Natascha Verhaaren. Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ariadne/De Knipe, 1989. Paperback. XV + 499 p. - xT 7968 25.00 x

REINSMA, R. Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II. Den Haag, Voorheen van Keulen Periodieken, z.j. Gebonden. 263 p. Band Aubry Brijl. xK 7651 13.50 x

REINZI. (H. van Kol). Vrouwen der Fransche Revolutie. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1901. Oorspr. omslag. 82 p. - xR 6189 15.00 x

REITSMA, C. Zoo moet Nederland worden. Plan voor annexatie van West-Duitsch territorium. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1945. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 6163 8.50 x

REK, J. de. Van Boergondie tot Barok. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 6e druk. Gebonden. 580 p. Ills. Onderstreept. xB 1266 10.00 x

REK, J. de. Van Hunebed tot Hanzestad. Baarn, Bosch & Keuning, 1977. 8e druk. Gebonden. 480 p. Ills. Onderstreept. xB 1265 10.00 x

REMOUCHAMPS, A.E. Opgravingen te Vechten (1922-1926). Kemink, Utrecht, 1928. Vernieuwd omslag met opgeplakt orgineel omslag, Ills., 19 p. + uitklapbare kaart. - xT 7882 10.00 x

RENESSE, P.E. van. Amsterdam zoo het lijdt en strijdt. Op huisbezoek bij werkloozen. Amsterdam, C.L. Petersen, 1908. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5519 16.00 xx

RENGELINK, J.W. The reconstruction of the Netherlands. Translated by R.S. Springett. Heemstede, Murbo, z.j. Gebonden. 47 p. Met zwart/wit foto's. - xT 0019 10.00 x

RENGELINK, J.W. en I. Mug. Volk in verdrukking en verzet 1940-1945. Amsterdam, Drukkerij Dico, 1960. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. De uitgave verschijnt onder auspicien van het Nationaal Comite viering bevrijdingsdag 5 mei 1960. xB 0944 7.00 x

RENIER, C.A. e.a. Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 5774 8.00 x

RENIER, G.J. The Dutch Nation. A historical study. London, George Allen & Unwin, 1944. Bound. 272 p. + Folding map. Published for The Netherlands Goverment Information Bureau. [bibliotheekstempeltje]. xB 7620 10.00 x

RENILDIS, E.M. Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen. S. Franciscus Drukkerij, Mechelen, 1920. Oorspr. omslag 40 p. Uitgave van den O.L. Vrouwenbond tot het bestrijden der oneerbare modes. omslagtitel: "Aan de Belgische Vrouwen". xR 4232 20.00 x

RENS, Jos. (ed.). Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme. Antwerpen, Excelsior, [1931]. Geniet. 50 p. Bijlage bij Menschen: Socialistisch Studenten tijdschrift voor Vlaanderen. xR 4586 10.00 x

RESOCIDEM. [=J.H. Scheps]. Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 7370 9.00 x

RETTE, Adolphe. Gedachten en Stellingen over Anarchie (Promenades subversives). Vertaald door B.P.V. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Onopengesneden. Sterringa's 5-cent-brochuren VIII. Omslag hersteld. xR 0542 8.00 x

REUCHLIN, Henri. Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 7312 15.00 x

REVE, G.J.M. van het. Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve. De Haan, Haarlem, 1982. Oorspr. omslag 259 p. fotogr. herdruk van de uitgave Ambo 1967 xR 0875 12.00 x

REVIS, M. Knopen in het koord. Twaalf verhalen. Met tekeningen van Faber Heeresma. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. Paperback. 222 p. Ills. Leesvouw. xK 3652 7.50 x

REVIS, M. Stenen uit het mozaiek andermaal twaalf verhalen. Met tekeningen van Faber Heeresma. Amsterdam, Van Ditmar, 1966. Paperback. 234 p. Ills. - xK 3655 8.00 x

REYNDERS, I.H. Nogmaals: De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht. Antwoord aan de Critiek. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1946. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 2139 10.00 x

REYNVAAN, Paulina Johanna. Eene moeder voor velen. Verzamelde opstellen. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1925. Oorspr. bedrukt omslag, 183 p. Uitgegeven ten bate van den Nederlandschen Kinderbond door hunne dankbare kinderen. xT 6302 10.00 x

RHIJN, A.A. van. Christendom en Politiek. Leiden, A.W. Sijthoff, 1924. Oorspr. omslag. 32 p. Genootschap voor zedelijke volkspolitiek no. 11 xT 4033 8.00 x

RHODIUS, H.E.R. en E.H. van Eeghen. Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair. Eindhoven, z.j. Geniet. 22 p. - xR 7594 8.00 x

RIBBIUS PELLETIER, E. Inventaris onderzoek. Resultaten van een onderzoek naar kleding, dekking en schoeisel in de gezinnen van werklozen en werkenden anno 1936. Ingesteld door het wetenschappelijk Bureau van de S.D.A.P. in samenwerking met de Bond van Sociaal-Democr. Vrouwenclubs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 7311 10.00 x

RICARD, Herbert M. Duitschland's weg naar de vrijheid. Over de verschillen tusschen Nederlandsch verzet en Duitschen tegenstand tegen het fascisme. Amsterdam, 1945. Geniet. 36 p. - xT 0144 10.00 x

RICHARDS, Vernon. (ed.). Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 242 p. - xR 6305 10.00 x

RIDDER, Andre de. Ninon de Lenclos en de vrouwen der XVIIe eeuw. Baarn, Hollandia, [1915]. Ingenaaid. 248 p. Met een portret. Historische karakters nr. 4. xT 2500 12.00 x

RIDDER, B. de. Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1920. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. Herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de stichting. xT 5523 10.00 x

RIDDER, D.M.E. de. Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie. Met teekeningen van den Oud-Cadet J.W. van Oorschot. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1928. Oorspr. omslag. 113 p. Ills. - xT 4357 10.00 x

RIEL, C.G. van. Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft? [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, 1933. Geniet. 24 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 7. xT 6922 8.50 x

RIEL, H. van. Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 255 p. Ills. - xR 6311 15.00 x

RIEMSDIJK, B.W.F. van. Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1912. 3e druk. Ingenaaid. 135 + II p. Met uitklapbare plattegrond. - xT 2703 15.00 x

RIENCOURT, Amaury de. De geest van China. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1964. Oorspr. omslag 215 p. Palladium 17 xR 3214 9.00 x

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1891. Oorspr. omslag 16 p. - xR 7535 10.00 x

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Onze Aarde zij een Paradijs! Gent, Emile Claeys, 1896. Oorspr. omslag. 20 p. Geschreven op verzoek van de Propaganda-Afdeeling der Soc. Turnafdeeling van Gent. xR 4606 10.00 x

RIES, L.A. / A.D. Bestebreurtje e.a. Inlijving van Duitsch grondgebied is noodzakelijk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1945. Oorspr. omslag. 47 p. Ned. Comite voor gebiedsuitbreiding nr. 3. xT 5455 10.00 x

RIETMAN, B. Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1911. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7007 10.00 x

RIJK, J.A. de. Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1869. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4975 8.00 x

RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. Gebonden. IX + 108 p. Samengesteld door de Commissie van Advies voor 's Rijks Gedschiedkundige Publicatien. xL 8913 10.00 x

RIJNDERS, G. God, de brandkast en de oorlog. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, 1914. Geniet. 31 p. - xR 5930 10.00 x

RIJNDERS, G. (voorwoord). Vrijdenkers-zangen. Een bundel anti-godsdienstige liederen en gedichten van de beste schrijvers. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1914]. Geniet. 30 p. - xR 9162 12.50 x

RIJNDERS, Gerhard. Dienstweigeren of soldaat worden? Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1921]. Oorspr. omslag. 15 p. De Tamboer. xT 7625 10.00 x

RIJNDERS, Gerhard. Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. Zandvoort, De Roode Bibliotheek, [1924]. Gebonden. 174 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie XI, nr. 8. xR 8124 12.50 x

RITSEMA VAN ECK, S. Historische democratie. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1933. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9610 9.00 x

RITTER, P.H. De hoorn der Schelde. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 179 p. Ills. Ingeleid door Albert Kuyle en versierd door Karel Thole. Schijnwerpers 28. xL 2802 8.00 x

RITTER, P.H. De hoorn der Schelde. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 179 p. Ills. Ingeleid door Albert Kuyle en versierd door Karel Thole. Schijnwerpers 28. xL 2828 6.00 x

RITTER, P.H. Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Baarn, Hollandia, [1950]. 3e druk. Oorspr. omslag. 45 p. Een karakterschets door P.H. Ritter, die de historische wording van de Nederlandsche Unie beschrijft. xT 4382 8.00 x

ROBBERS, Herman en J.H. Kok. Aansluiting bij de Berner Conventie. Baarn, Hollandia, 1905. Oorspr. omslag. 37 p. Pro en Contra Serie 1 nr. 10. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 2609 8.00 x

ROBIDA, A. Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise. Librairie Dorbon-Aine, Paris [1908]. Reliure nouveau Ills. 287 p. Illustre par l' auteur de 155 compositions originales, dont 25 hors texte, et d' une eau-forte. xB 4594 150.00 xx

[ROBINSON, TJALIE]. TAAIE & NEUT in achtenzeventig tekeningen zoals deze in Indonesie verschenen in Wapenbroeders en bekendheid verwierven bij de troep. Batavia, Joh. M. Grenzenberg, [1949]. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 2419 12.50 x

ROCHUSSEN, Jhr. Sociale Vertellingen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1898. Gebonden. VIII + 296 p. - xT 3120 15.00 x

ROCK, Robert. Zo streed Eylenbosch. Het Volk, Gent, 1954. Oorspr. omslag 343 p. + platen. - xR 3973 15.00 x

ROCKER, Rudolf. Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur. V.A.U., Amsterdam, ca. 1938. Hoofdstuk 15 [over het fascisme] van Nationalisme en Cultuur in brochure-vorm. xB 9622 10.00 x

RODRIGUES DE MIRANDA, S. Pro Domo. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1940. 1e druk. Ingenaaid. 156 p. Door den oud-wethouder voor de Publieke Werken en Volkshuisvesting te Amsterdam. xT 3604 35.00 x

RODRIGUES DE MIRANDA, S. Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 1e druk. Gebonden S.O. 238 p. Ills. - xH 1875 11.50 x

ROE, Gordon F. The Victorian child. London, Phoenix House, 1959. Bound dust jacket. 144 p. With contemporary drawings and new illustrations by Iris Brooke. xM 1835 9.00 x

ROEDER, Max. Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze. Amsterdam, Internationalen Verlags Buchhandlung Messis, 1913. Oorspr. omslag. 36 p. Politische Volkswirtschafliche und Apologetische Studien. xT 8034 10.00 x

ROEGES, Jan. De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd. Gent/Voorhout, Oranje/Foreholte, 1953. Oorspr. omslag. 60 p. Een Vlaamse politiek. De religieuse krachten en machten. De sociale krachten en machten. De economische krachten en machten. culturele problemen. Internationaal gezag. Het practisch milieu en de objectieven voor nu. xR 7580 10.00 x

ROELF Sr., Jan Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985. Stichting Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag Ills. 44 p. T.g.v. het 50-jarig jubileum. xB 7810 8.00 x

ROELFSEMA, W.J. Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882. Groningen, I. Oppenheim, 1894. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 8525 10.00 x

ROELOFSZ. Roelof. Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jare 1598, van Amsterdam uyt-gezeylt onder 't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen, onder den heer admirael Iacob van Neck, getogen uyt het journael van Roelof Roelofsz, vermaender op 't schip Amsterdam, ende doorgaens uyt andere schrijvers vermeerdert. Amsterdam, Facsimile uitgaven Nederland, [1971]. II + 56 + 52 p. Reprografische herdruk van de uitg. Amsterdam, 1646. xB 3847 20.00 x

ROERSCH, Alphonse. L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits. Bruxelles, G. van Oest & Co., 1910. Broche. 174 p. [Library stamp]. xL 4737 20.00 x

ROEVER-DOZY, de. Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. 3e druk. Gebonden. - xM 3514 38.00 x

ROGGE, H.C. Geschiedkundige opstellen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 320 p. Ills. Uitgegeven ter eere van H.C. Rogge, Oud-Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Amsterdamsche Universiteit. xL 0426 20.00 x

ROGGE, H.C. Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand). Amsterdam, Y. Rogge, 1874. Oorspr. papieren omslag. VIII + 390 p. Los deel. - xB 8459 50.00 x

ROGGE, H.C. Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden. Amsterdam, Y. Rogge, 1873. 3e vermeerderde druk. Papieren omslag. 60 p. - xR 0202 15.00 x

ROGGE, Sylvia / Peggy Parnass / A. Troger. Frauen unterm Hakenkreuz. Berlin, Elefanten Press, 1983. Paperback. 223 p. Ills. Herausgegeben von Elefanten Press. xH 3729 13.50 x

ROGGHE, Paul. Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel A. Manteau, Brussel, z.j. Oorspr. omslag 64 p. + illustraties Basis-reeks 10. bibliotheekstempel. xR 4170 8.00 x

ROGGHE, Paul. Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen. Brussel, A. Manteau, [1942]. Oorspr. omslag. Ills., 56 + 64 p. Geillustreerd met vier afbeeldingen, een kaart van de Lage Landen aan de Zee en twee genealogische tabellen. Basis-Reeks 9 en 10. xT 3304 15.00 x

ROGIER, Jan. De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1979. Paperback. 352 p. Ills. - xR 6313 12.00 x

ROGIER, Jan. Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1980. Ingenaaid. 351 p. - xL 9929 10.00 x

ROGIER, L.J. Nassau en Nederland. [Breda, Boerse en Peereboom], 1952. Geniet. 22 p. Rede uitgesproken in de Grote Kerk van Breda op Donderdag 10 Juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. xT 8081 8.00 x

ROGIER, L.J. Overzicht der geschiedenis van het katholicisme in Spangen. Rotterdam, G.J. Morel, 1936. Geniet. 24 p. Samengesteld bij het twaalf en een half jarig bestaan der parochie van St. Nicolaas te Rotterdam, 28 Oct. 1936. xR 5596 10.00 x

ROGIER, L.J. Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1959. Oorspr. omslag. 203-247 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 22, no. 6. xB 8138 8.00 x

ROGIER, L.J. Terugblik en uitzicht 2. Verspreide opstellen. Antwerpen, Paul Brand, 1965. Gebonden S.O. 865 p. - xT 4264 15.00 x

ROGIER, L.J. en N. de Rooy. In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. 's-Gravenhage, Uitg.Mij., 1953. Gebonden. 917 + losse lijst van intekenaren. Geillustreerd. - xT 7306 20.00 x

ROHLING, August. Wat is toch de Talmud ? En wat is een Talmud-Jood ? Iets uit en over de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het Jodendom. Geheel herzien en verbeterd door Max De Lamarque en door den vertaler vermeerderd met de geboden en verboden van den Israelitischen godsdienst naar Maimonides. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1889. Herbonden. VI + 71 p. Tien duizend franks belooning aan hem, die bewijzen zal, dat eene enkele der in dit werkje voorkomende aanhalingen (ruim 300) valsch is. [bibliotheekstempeltje] xT 2021 20.00 x

ROLAND HOLS, Henriette. De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood. Comite van intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1925]. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 0530 10.00 x

ROLAND HOLST, H. De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. Amsterdam, Nationaal Arbeids-Secretariaat, december 1926. Geniet. 48 p. - xT 3299 10.00 x

ROLAND HOLST, H. De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 4054 15.00 x

ROLAND HOLST, H. De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam. Amsterdam, Religieus Socialistisch Verbond, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 0521 10.00 x

ROLAND HOLST, H. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. A.B. Soep, Amsterdam, [ca. 1903]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) bibliotheekstempeltje. xT 6361 10.00 x

ROLAND HOLST, H. De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1922]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0526 10.00 x

ROLAND HOLST, H. Revisionistische en Marxstische Taktiek in de Kiesrecht-Beweging. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 84 p. Overgedrukt uit het Sociaaldemokratisch Maandschrift De Nieuwe Tijd. xT 4052 12.50 x

ROLAND HOLST, H. Sociaal-Demokratie en Anti-Militarisme. / Vrijheid. Leiden, Th. van der Zeeuw, [1910]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6173 10.00 x

ROLAND HOLST, H. Volksleger of ontwapening. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 5976 9.00 x

ROLAND HOLST, Henr. Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders. Utrecht, Bevrijding, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0525 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1909. Gebonden. XII + 199 p. - xT 3193 25.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Ingenaaid. XII + 199 + [5]p. - xT 3190 18.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De daden der Bolschewiki. Amsterdam, J.A. Fortuyn, 1919. Ingenaaid. 77 p. Herziene en vermeerderde uitgaven der artikelen in de Nieuwe Tijd. xT 5827 8.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland. J.J. Bos & Co., 1918. Oorspr. omslag, 8 p. overdruk uit De Nieuwe Tijd van november 1918. xT 6752 8.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De groote Spoorwegstaking, de Vakbeweging en de S.D.A.P. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, [1903]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 0523 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De intellektueelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 55 p. Rede, gehouden voor de Amsterdamsche Studenvereeniging voor Sociale Lezingen. xT 7406 8.50 xx

ROLAND HOLST, Henriette. De kruisgang van een volk. Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland. Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood door Henriette Roland Holst. Amsterdam, Comite van Intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1922]. Geniet. 35 p. - xT 6688 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De Socialistische opvoeding der jeugd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Met 6 stellingen over de socialistische opvoeding der jeugd, aangenomen op de Internationale Konferentie der Socialistische Organisaties van jonge arbeiders, gehouden te Stuttgart van 24-26 Augustus 1907. xT 4056 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) xT 3174 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Den gevallen helden ter eere. Rosa Luxemburg / Karl Liebknecht. Amsterdam, J.J. Bos & Co., 1919. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5968 8.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Der Umschwung in der geistigen Lage und die neuen Aufgaben des Sozialismus. Zurich,Vereinigung der Freunde der Neuen Welt, 1930. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5014 12.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. Geen reaktie? Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0524 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky. Dresden, Kaden & Co., 1905. Gebonden. XIX + 162 p. - xT 7429 20.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. bibliotheekstempeltje xT 3213 12.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Het socialistisch proletariaat en de vrede. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1914]. Oorspr. omslag. 40 p. Overgedrukt uit De Nieuwe Tijd. xT 7430 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Klassenstrijd in Spanje en Zweden. Rede gehouden voor eenige bestuurdersbonden en afdeeelingen van de S.D.A.P. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., [1909]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4055 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Open brief aan Maxim Gorki. Amsterdam, J.J. Bos & Co., 1918. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7814 8.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. Volksleger of ontwapening. Twee opstellen. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [ca. 1915]. Oorspr. omslag. 40 p. Overdruk: De Nieuwe Tijd. xT 5879 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette, B. de Ligt, J.J. Thomson e.a. Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten: Tolstoinummer 1828-1928. Bevrijding, September 1928, Nummer 95. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. omslag Chris Lebeau (portret Tolstoi) xT 3044 20.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De taak der hedendaagsche vrouw in de maatschappij. Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag. 13 p. Overdruk uit: Leven en Werken, juli/aug. 1930. xT 0764 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette De Zekerheid van het Socialisme. Amsterdam, Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers, [1930]. Oorspr. omslag. 29 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland, No. 19. Omslagontwerp: De Smeden. xT 0527 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Een overgang tot het Socialisme. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Gebonden. 94 p. Woorden tot het Nederlandsche Volk, deel III. xL 2689 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der Nat. Tentoonstelling van Vrouwen Arbeid. Amsterdam, S.D.A.P. J.A. Fortuijn, 1898. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 3300 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, Voorh. H.A. Wakker & Co., [1909]. 3e herziene en uitgebreide druk. Gebonden. 226 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 3086 18.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, H.A. Wakker, [1905]. 2e druk. Gebonden. 211 p. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 2896 15.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw Nijmegen, SUN, 1973. Paperback. 211 p. Sociale bibliotheek No. 2. Sun reprint 1. xT 8001 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. XXXIII + 239 + 323 + 10 + VIII p. Twee delen in een band. 4e verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk. Sun reprint 1 en 3. xR 9439 15.00 x

ROLAND Holst-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, z.j. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 2837 25.00 x

ROLAND HOLST-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, 1902. Gedecoreerde linnen band, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 3079 25.00 x

ROLAND HOLST-VANDER SCHALK, Henriette. Clara Meijer-Wichmann herdacht. [Rotterdam, De Bevrijding], [1937]. Oorspr. omslag. 46 p. Omgewerkt opstel, oorspronkelijk verschenen in het maandblad De Gids. xT 6168 8.00 x

ROLLER, Arnold [= Siegfried Nacht]. De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking. Amsterdam, G. Rijnders, [1904]. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 5234 15.00 x

ROLLER, Arnold [=Siegfried Nacht]. Direkte aktie. Amsterdam, Rijnders, [ca. 1905]. Geniet Oorspr. omslag 53 p. Vert. van: Die direkte Aktion xR 0729 10.00 x

ROLLIN, Charles. Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741. Huizen, Het goede boek, z.j. Gebonden S.O. N.p. - xM 6332 9.00 x

ROMBAUTS, Edward. Richard Verstegen. Een polemist der Contra- Reformatie. Brussel, Algemeene Drukinrichting, 1933. Ingenaaid. 360 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 54. [bibliotheekstempeltje]. xL 6592 18.00 x

ROMEIN, J. Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1942. Gebonden. 44 p. - xC 1803 9.00 x

ROMEIN, J. / B.W. Schaper / A.C.J. de Vrankrijker e.a. De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart. Amsterdam, Elsevier, 1941. Gebonden. 304 p. - xR 1135 15.00 x

ROMEIN, J.M. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Groningen, J.B. Wolters, 1957. 3e herziene druk. Gebonden. 114 p. - xB 8173 8.00 x

ROMEIN, J.M. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol. Groningen, J.B. Wolters, 1964. Gebonden. 176 p. - xR 1385 10.00 x

ROMEIN, J.M. Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947. Z.p. Comite voor Actieve Democratie, 1947. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6588 8.00 x

ROMEIN, Jan. Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk. Zutphen, W.J. Thieme, 1928. Gebonden. XII + 316 p. Met 35 platen en 6 kaarten. - xR 6439 12.50 x

ROMEIN, Jan. De Japanse Vulkaan. Gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen? Contact, Amsterdam, [ca. 1935]. Oorspr. omslag in fotomontage, Ills., 15 p. montage Nico de Haas, Amsterdam. Extra nummer van Het Fundament, onafhankelijk tijdschrift voor politiek en cultuur. xT 5815 20.00 xx

ROMEIN, Jan. Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale. Bijlage van de K.K.K., No. 16, van 15 Juni 1939. Oorspr. omslag, oblong, 22 p. Met Ex Libris J.B. Greeve xT 1512 9.00 x

ROMEIN, Jan. Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel. Utrecht, W. de Haan, 1939. Gebonden. 272 p. - xC 1809 13.50 x

ROMEIN, Jan. Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies. Amsterdam, Em. Querido, 1948. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 343 p. Ills. - xK 7194 10.00 x

ROMEIN, Jan. Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays. Em. Querido Amsterdam 1971. Gebonden S.O. 655 p. dundruk xB 1915 15.00 x

ROMEIN, Jan. In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken. Amsterdam, E.M. Querido, 1954. Gebonden S.O. 215 p. - xL 5183 10.00 x

ROMEIN, Jan. In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis. Amsterdam, Em. Querido, 1951. Gebonden S.O. 130 p. - xK 9482 10.00 x

ROMEIN, Jan. In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's. Amsterdam, Em. Querido, 1946. Gebonden. 321 p. Met portret van den schrijver. Bandontwerp J. van Krimpen. xC 1800 11.50 x

ROMEIN, Jan. Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935. Amsterdam, Wereldbiblioteek, 1936. Gebonden. 174 p. - xM 6363 8.00 x

ROMEIN, Jan. Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1932. Gebonden. 414 p. - xC 1798 8.00 x

ROMEIN, Jan. Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Gebonden. 100 p. Woorden tot het Nederlandse Volk Deel I. xM 6360 8.00 x

ROMEIN, Jan. Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest. Zeist, Ploegsma, 1940. Ingenaaid. 40 p. - xH 4093 8.00 x

ROMEIN, Jan. Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer. Bussum, F.G. Kroonder, 1948. Gebonden. 48 p. - xK 9318 10.00 x

ROMEIN, Jan & Annie. De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Amsterdam, Em. Querido, 1977. 7e druk. Gebonden S.O. 751 p. - xH 3012 21.00 x

ROMEIN, Jan & Annie. Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen. Amsterdam, Em. Querido, 1941-1938-1939-1940. Gebonden. Geïllustreerd. xC 1812 27.00 x

ROMEIN, Jan & Annie. Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam, Em. Querido, 1956. 7e druk. Gebonden, Ills., 901 p. dundruk xB 1901 15.00 x

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1974. Gebonden S.O. 215 p. - xR 3280 8.00 x

ROMERS, M.A. & M. van Praag. Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten. B.R.A.C., Den Haag, [1930]. Oorspr. omslag 7 p. - xR 0442 8.00 x

ROMIJN, W. Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil. Utrecht, S.D.C., [1948]. Geniet. 14 p. - xR 7418 7.50 x

RONDUIT, Jan [= J.H. Scheps]. De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. 2e druk. Geniet. 19 p. Onveranderde herdruk van de in 1943 door de Duitsers in beslag genomen oplage. xT 4360 12.00 x

ROODE, J.J. de. De geschonden beloften. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 4797 8.00 xx

ROODE, J.J. de. De interpellaties over De Spoorwegstaking. Amsterdam, S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 7536 10.00 x

ROODE, J.J. de. Sociale verzekering en de christelijke regeering. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 24 p. - xT 5056 10.00 x

ROODE, Jan de. Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 1863 9.00 x

ROOIJ, Henri J.M. van. Korte schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, [1939]. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 6413 10.00 x

ROOIJEN, Maurits. Op gevels geschreven. Rotterdam, Shell Nederland, 1986. Paperback. 126 p. Ills. Shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven. xL 9834 7.50 x

ROOSBROECK, R. van. Koning Filips de Tweede Den Haag, Kruseman, 1983. Gebonden. 208 p. Ills. Koning van Spanje. Soeverein der Nederlanden. xB 9077 10.00 x

ROOSBROECK, R. van. Willem van Oranje. Den Haag, Kruseman, 1978. 3e herziene druk. Gebonden. 187 p. Ills. - xM 6368 7.00 x

ROOSEVELT, THEODORE. Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell. Rotterdam, B.G. Thatcher, [ca. 1911]. Geniet. 12 p. - xT 4723 10.00 x

ROOY, Piet de. Verstrikt in cijfers en anekdotes. Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste eeuw. Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag, 29 p. Kohnstamm lezing xT 7140 7.00 x

ROPPE, L. Een Omstreden Huwelijk. Koning Willem Frederik Graaf van Nassau en de Gravin van Nassau geboren Henriette d'Oultremont de Wegimont. Voorwoord L.J. Rogier. Kasterlee, De Vroente, 1962. Gebonden S.O. 346 p. Ills. - xT 1769 15.00 x

ROSKIN, A. The life of Maxim Gorky. Translated from the Russian by D.L. Fromberg. Moscow, Foreign Languages Publ. House, 1944. Paperback. 99 p. - xT 7726 10.00 x

ROSSEAU, Aug. Rood wordt de wereld. Amsterdam, [1930]. 2e druk. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 5722 12.50 x

ROSSI, Giovanni. Vrije Liefde. Vertaald door B.P.V. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Sterringa's 5-cent-brochuren XII xR 0541 10.00 x

ROSSING, J.H. De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden. Utrecht, J.L. Beijers, 1874. Oorspr. paieren omslag. 50 p. [rugje omgeplakt]. xR 5771 10.00 x

ROUKEMA HZ, A. en W. 't Hooft. De Republikeinsche School. Baarn, Hollandia, 1908. Oorspr. omslag. 40 p. Pro en Contra , Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang Serie IV, nr. 5. xR 9105 8.00 x

ROUSSET, David. De diepte der kampen. Vertaling Halbo C. Kool. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Ingenaaid. 130 p. - xT 3119 15.00 x

RUDOLFS, J. De gevaren van luchtbescherming. Utrecht, Typografen Associatie, [1940]. Geniet. 24 p. - xT 4108 8.50 x

RUGERS, A.R. / H. Boschma / J.J. Buskes jr. Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Oorspr. omslag. 32 p. Vlugschrift der Vereniging Kerk en Vrede Nr. 19. xT 6965 8.50 x

RUITER, T. de. Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland. Franeker, T. Wever, 1946. Oorspr. omslag. 243 p. Katholieke Universiteit Leuven nr. 137. xR 6523 20.00 x

RUIZ VILAPLANA, Antonio. Ik verklaar onder eede. Een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje. Uit het Spaansch door J. Brouwer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1938. Ingenaaid. 218 p. Omslagontwerp: Wim Brusse, met een foto van Carel Blazer. Oplage 1000 exx. xR 9218 35.00 x

RULLMANN, J.C. Het Volkspetitionnement van 1878. 's-Gravenhage, Unie Een school met den Bijbel, 1928. Geniet. 31 p. - xB 8126 12.00 x

RUPPERT, J.S. Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn. Rotterdam, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1920. Geniet. 51 p. Een referaat voor den socialen cursus van het Chr. Nation. Vakverbond gehouden in augustus 1918 te Arnhem. xT 6607 8.50 x

RUSKIN, John. De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. Gebonden. 117 p. Internationale Bibliotheek. xR 6323 20.00 x

RUSKIN, John. De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. Oorspr. omslag, 117 p. + adv. Internationale Bibliotheek nr. 24. Art nouveau omslag van Th. Nieuwenhuis. rug iets beschadigd. xT 5044 15.00 x

RUSKIN, John. Dezen Laatsten Ook. (Unto this last). Vier schetsen over de Beginselen der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Paul Horrix. Groningen, G.A. Evers, 1901. Gebonden. 102 p. - xT 5421 20.00 x

RUTER, A.J.C. De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1935. Herbonden [groen linnen band]. XVIII + 600 p. - xR 5304 17.50 x

RUTER, A.J.C. Historische studies over mens en samenleving. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Gebonden S.O. XXXIX + 513 p. Sociaal Historische Studien deel III. Redactie: Th.J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper. xB 7919 15.00 x

RUTGERS, F.L. Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. ''s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. Oorspr. omslag. IX 664 p. onopengesneden. [bibliotheekstempeltje]. xL 4709 40.00 x

[RUTGERS, J.]. Anno: 1999. W. Versluys, Amsterdam, [1894]. Oorspr. omslag 62 p. Utopisch geschrift xR 0653 20.00 x

RUTGERS, S. Het Boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Ingenaaid. 142 p. - xT 4391 12.50 x

RUTGERS, V.H. Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine. Amsterdam, W. ten Have, 1940. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoeringen gehouden in de Apollohal te Amsterdam op 10 augustus 1940. Propaganda uitgave. xT 1504 8.50 x

RUWET, Joseph. De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu. Maastricht, Boosten & Stols, [1960]. Geniet. 31 p. Ills. - xB 4964 7.50 x

RUYGERS, Geert. Volkseenheid. Z.p. [1940]. Geniet. 24 p. Drukker: Meppel, De Agrarische Pers. Brochurenreeks van de Nederlandse Unie nr. 1. xT 2129 9.00 x

RUYS, Manu. De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens. Tielt/Utrecht, Lannoo, 1973. Paperback. 212 p. - xL 9931 8.00 x

RYCKEBOER, H. Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote. Gent, R.U.G. Seminarie voor Nederlandse Taalkunde, 1985. Oorspr. omslag. 484 p. Bijlage: Interlinguale Paneuropese kaart 'Het Regent'. - xR 0943 30.00 x

RYCKMANS, P. Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi. Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1953. Broche. 46 p. Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, sectie voor morele en politieke wetenschappen. Verhandelingen, boek XXIX afl. 5 en laatste. xB 6261 10.00 x

S.D.A.P. Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam, Amsterdam, S.D.A.P., 1946. Oorspr. omslag. 114 p. Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xT 8088 10.00 x

S.D.A.P. Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 126 p. - xR 4243 10.00 x

S.D.A.P. Na Tien Jaar 1894-1904. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. A.B. Soep, Amsterdam, 1904. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 167 p. + adv. - xT 2456 3.00 x

SABBE, Maurits. Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen, V. Resseler, 1933. Ingenaaid. 467 p. Ills. Genummerd 313/500 exx. xT 1585 50.00 x

SAGE TEN BROEK, Joachim G. Le. De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835. Te Grave, Bureau van de Morgenstar, 1835. Gebonden. VIII + 288 p. - xT 4895 25.00 x

SAGNAC, Philippe et A. de Saint-Leger. Louis XIV (1661-1715). Paris, Universitaires de France, 1949. Broche. 762 p. Troisieme edition, revue et augmentee. Peuples et Civilisations Histoire Generale. xB 2148 15.00 x

SAKS, J. Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 110 p. SUN Reprint 24. xL 3255 8.00 x

SAKS, J. Socialistische opstellen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. Gebonden. 238 p. - xL 7265 10.00 x

SAKS, J. Socialistische opstellen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, [1918]. Oorspr. omslag, onafgesneden, 238 p. - xT 4285 9.00 x

SAKS, J. Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918-1923. Gebonden. 238 + 254 p. - xT 8002 20.00 x

SALDEN, Helmut. De vuurproef. Serifpers 1991. cahiersteek 14 p. "...is in oktober 1991 in enkele exemplaren vermenigvuldigd. De tekst, gezet uit de Caslon 540, is uitgedraaid op een Varityper VT600W. Van de uitdraai zijn vervolgens kopieen gemaakt. Dit uitgaafje van de Serifpers is als proef bedoeld, en niet voor de handel bestemd." Gesigneerd. [Vgl. Helmut Salden, 2003; waar het naschrift niet is opgenomen]. xC 1185 25.00 x

SAMYN, Joseph. De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802). Rousselare, Jules de Meester van Nieuwenhuyse, 1889. Tweede Uitgave. Gebonden. 306 p. - xT 0863 25.00 x

SAND, J.C.E. De Burgerwacht van Amsterdam. Z.p. [1936]. Geniet. 19 p. Overdruk van artikelen verschenen in het Algemeen Handelsblad 1935-1936. xR 5671 12.50 x

SANDERS, Jan & Nico Scheepmaker. Lik op stuk. Velp, Van Dobbenburgh, 1982. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 1971 8.00 x

SANDERS, P. Het Nationaal Steun Fonds. Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet, 1941-1945. With an English summary. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. Gebonden S.O. 185 p. - xT 4255 10.00 x

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. Oorspr. bedrukt omslag 222 p. omslag: Hahn Jr. xT 2242 10.00 x

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 190 p. omslag: Hahn Jr. xT 7095 10.00 x

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 226 p. omslag: Hahn Jr. xT 7096 10.00 x

SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. bedrukt omslag 242 p. omslag: Hahn Jr. xR 3538 10.00 x

SANTEN, M. van. 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit. W.L. Salm & Co., Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 3092 15.00 x

SANTEN, Sal. Adios companeros. Politieke herinneringen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1974. Paperback. 227 p. - xR 6304 9.00 x

SARASIN, Paul und Fritz. Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde. C.W. Kreidel, Wiesbaden, 1905. Fraai gedecoreerde linnen banden XVIII + 381 + X + 390 p. Ills. Mit 240 Abbildungen im Text, 12 Tafeln in Heliogravure und Farbendruck, 11 Karten. Small stamps on titles. xR 2639 350.00 x

SASSEN, D. Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad. Maastricht, CL. Goffin, 1928. Geniet. 56 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Gesigneerd door auteur. xB 2762 15.00 x

SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. De Staatsschool en De Roomsche Kerk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Oorspr. omslag. 94 p. Rug omgeplakt, omslag beschadigd. xL 8403 10.00 x

SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij? Utrecht, Kemink & Zoon, 1884. Gewijzigde uitgave. Cahiersteek. 16 p. - xB 8021 12.50 x

SCH[APER], J.H. De Tering en het Arbeidende Volk. Amsterdam, S.D.A.P., April 1907. Geniet. 16 p. - xR 7351 7.00 x

SCH. J.H. [=J.H.A. Schaper]. Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1906. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6178 8.50 x

SCHABERG, J.P. De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo. A. van Hoogstraten en Zoon, s-Gravenhage, 1865. Oorspr. bedrukt omslag 64 p. - xR 4026 25.00 x

SCHAEPMAN, Frans. Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding. Nijmegen, Het Venster, 1932. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 4109 35.00 x

SCHAEPMAN, Frans. Het fascisme naar zijn beginselen beoordeeld. Nijmegen/Utrecht, Dekker & van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1931. Oorspr. omslag. 212 p. - xT 0160 15.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Bolland en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1899. Ingenaaid. 88 p. [rugje omgeplakt, scheurtje in omslag]. xB 8650 15.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1890. Gebonden. 30 p. - xB 2383 10.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1890. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2419 8.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1887. -1888. Losse afleveringen. Aflevering 1 t/m 12. xL 8736 35.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken toestand. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1884. Oorspr. omslag. 78 p. Omslag niet fraai, binnenwerk goed. xB 2522 9.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1892. Oorspr. omslag. 44 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2417 8.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1892. 2e druk, gekartonneerd, 44 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7633 8.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet. Utrecht, J.R. van Rossum, 1885. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 4469 7.50 x

SCHALLENBERG, E.W. Muziekhistorische perspectieven. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, 1939. Gebonden S.O. 154 p. - xB 8834 12.50 x

SCHAMELHOUT, G. Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken. Antwerpen/Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Oorspr. omslag. 133 p. Met afbeeldingen en kaartjes. xR 7245 10.00 x

SCHAMELHOUT, G. Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers. Antwerpen, Volksuniversiteit Herman van den Reeck, 1935. Geniet. 37 p. 3e jaargang nr. 13/14 Juli 1935. xT 3298 10.00 x

SCHAPDRIJVER, Karel de / Julius Charpentier. Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door... Brussel, [1918]. Oorspr. omslag. VI + 48 p. IJzerreeks II. xT 1202 10.00 x

SCHAPER, J.H. Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1910. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. - xR 3484 8.00 x

SCHAPER, J.H. De Arbeidswet van 1919. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. Oorspr. omslag. 62 p. Volksbibliotheek. xT 5249 8.50 x

SCHAPER, J.H. De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten Ontwikkeling, Amsterdam, 1925. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. - xR 3477 7.00 x

SCHAPER, J.H. De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag 36 p. omslag matig xR 3485 8.00 x

SCHAPER, J.H. De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Tweede vermeerderde druk, Oorspr. bedrukt omslag 40 p. - xR 3504 8.00 x

SCHAPER, J.H. De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1909]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7607 8.50 x

SCHAPER, J.H. De Zwolsche beslissing. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. bedrukt omslag 32 p. - xR 3483 9.00 x

SCHAPER, J.H. Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging. Gebrs. Stuffers, s-Gravenhage, [ca. 1903]. Oorspr. bedrukt omslag 16 p. [enkele potoodstrepen]. De artikelen verschenen eerder in De Volksstrijd. xR 3475 8.00 x

SCHAPER, J.H. Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1911. Oorspr. bedrukt omslag 32 p. Uittreksel uit het Wetsvoorstel van de Sociaal-Demokratische Kamerfractie en uit de Memorie van Toelichting, benevens een beknopt overzicht van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Leerplichtwet. xR 3480 8.00 x

SCHAPER, J.H. Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1933-1935. Gebonden. 264 + 437 p. Ills. - xR 5021 22.50 x

SCHAPER, J.H. Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk. Gebr. Stuffers, 's-Gravenhage, [ca. 1907]. Oorspr. omslag, 68 p. - xT 1528 9.00 xx

SCHAPER, J.H. In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1909. Oorspr. omslag. 380 p. - xT 6592 15.00 x

SCHAPER, J.H. Onze grondwet en de arbeidende klasse. Ontwikkeling, Amsterdam, [1924]. Oorspr. bedrukt omslag 40 p. - xR 3479 9.00 x

SCHAPER, J.H. Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie. Gebroeders Stuffers, Den Haag, 1905. Oorspr. bedrukt omslag 176 p. - xR 3476 15.00 x

SCHAPER, J.H. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, J.A. Fortuijn, [1899]. Oorspr. omslag. 86 p. Sociaal-Dem. Bibliotheek no. IX. xT 2916 10.00 x

SCHEFFER, H.J. Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1976. Gebonden, Stofomslag, 298 p, Ills., Achterin los notenapparaat. - xT 3407 15.00 x

SCHEFFER, H.J. November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. 2e druk. Paperback. 312 p. - xK 9814 9.00 x

SCHEFFERS, Albert A.J. De Nederlandse dukaat (1586-1986). Strengholt Naarden 1986. Oorspr. omslag Ills. 47 p. - xL 5750 10.00 xx

SCHELDEN, Thomas van der. Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme. Leuven, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. (Overdruk uit Het Vlaamsche Land). xT 0355 8.50 x

SCHELTEMA, P. Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1885. Oorspr. omslag. VII + 175 p. Met portret. - xT 4699 20.00 x

SCHELTEMA, P. De Beurs van Amsterdam. Amsterdam, G. Portielje, 1846. Oorspr. kartonnen omslag. 86 p. Met Staal-platen. - xR 7713 150.00 x

SCHELVEN, A.A. van. Marnix van Sint Aldegonde. Utrechts, A. Oosthoek, 1939. Gebonden. XV + 238 p. Ills. - xL 0895 11.50 x

SCHELVEN, A.A. van. Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen. Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. Gebonden. 385 p. Ills. - xL 0558 10.00 x

SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan. Het boek der diaconie: De helpende hand. Amsterdam, Hervormd Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 6153 9.00 x

SCHENK, Magdalena G. en J.B.Th. Spaan. In de laatste ronde. Amsterdam, De Schildwacht, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 6496 10.00 x

SCHEPENS, Luc. De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen. B. Gottmer/Orion, Nijmegen/Brugge, 1980. Oorspr. omslag Ills. 239 p. - xR 3961 15.00 x

SCHEPERS, J.B. Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang. Bussum, Wed. G.M. Marckelbach, 1915. Geniet. 12 p. - xT 3291 8.00 x

SCHEPS, J.H. De Artsenstrijd is Neerlands strijd. Den Dolder, Op Korte Golf, 1942. Geniet. 24 p. Catalogus van pamfletten 1940-1945, nr. 11. xT 4373 10.00 x

SCHEPS, J.H. De Groote Kuisch. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 23 p. Inleiding. De eenheid der illegalen. Van het illegale naar het legale. De zuivering. Vrij van work en haat. xT 7157 10.00 x

SCHEPS, J.H. Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd. Den Dolder, Op Korte Golf, [1945]. Geniet. 22 p. - xR 5928 7.00 x

SCHEPS, J.H. Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord. Den Dolder, Op Korte Golf, [1941]. Geniet. 32 p. - xT 0056 8.00 x

SCHEPS, J.H. Gerechtigheid en Volksleer. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet. 24 p. - xT 4385 10.00 x

SCHEPS, J.H. Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 55 p. - xT 0069 8.00 x

SCHEPS, J.H. Het N.V.V. in de branding. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 88 p. - xT 6474 10.00 x

SCHEPS, J.H. In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts. Rotterdam, Jac. de Bij., 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0142 8.50 x

SCHEPS, J.H. Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 24 p. - xT 0065 8.00 x

SCHEPS, J.H. Kan een kristen sosialist zijn? Amsterdam, De Steendrager, 1933. Geniet. 32 p. - xT 5227 8.50 x

SCHEPS, J.H. Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 52 p. - xT 0064 8.00 x

SCHEPS, J.H. Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1938. Geniet. 40 p. - xT 0063 8.50 x

SCHEPS, J.H. Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen). Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 23 p. - xR 6488 10.00 x

SCHEPS, J.H. Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Ingenaaid. 147 p. - xT 2132 14.00 x

SCHEPS, J.H. Rooms recht of Nederlands recht? Amsterdam, [1930]. Geniet. 42 p. Uitgegeven vanwege het Komiteit van verweer tegen de uitspraak van de Bosse rechtbank (Hof). xT 5260 8.00 x

SCHEPS, J.H. Scheps inventariseert. Twee delen. Apeldoorn, Semper Agendo, 1973-1976. Gebonden S.O. 736 + 690 p. Ills. - xB 5948 18.00 x

SCHEPS, J.H. Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen. Den Dolder, Op Korte Golf, [1945]. Geniet. 35 p. - xR 6487 10.00 x

SCHEPS, J.H. Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1948]. Geniet. 63 p. - xR 7618 9.00 x

SCHERMERHORN, N.J.C. De waarheid zal u vrij maken (Johannes 8:32). Amsterdam, De Dageraad/L.J. Vermeer, 1911. Geniet. 20 p. - xT 1194 8.50 x

SCHERMERHORN, N.J.C. Nationale weerloosheid. Drachten, J. Laverman, [1925]. Geniet. 12 p. - xT 6958 8.00 x

SCHERMERHORN, N.J.C. Vrijheid en Gezag. S-Gravenhage, Drukkerij Vrede, 1901. Oorspr. omslag Geniet 16 p. - xB 9656 12.00 x

SCHERMERHORN, N.J.C. Vrijheid en Gezag. J.P. Honnef, Rotterdam, [1915]. Oorspr. omslag Geniet 15 p. Kleine Geschriftjes No. 4 xB 9657 10.00 x

SCHERMERHORN, N.J.C. Wat dunkt u van den Christus? W, ten Hoorn, Amsterdam, z.j. 2e druk Oorspr. omslag Geniet 16 p. [1e druk was Amersfoort, 1906]. xB 9658 15.00 x

SCHERMERHORN, W. De boeren in onze volksgemeenschap. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934. Ingenaaid. 119 p. - xT 1895 10.00 x

SCHERMERHORN, W. De Positie van de Lage Landen aan de Zee. Antwerpen, N.V. Standaard, 1946. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 6434 7.50 x

SCHERMERHORN, W. Mensch - Techniek - Arbeid. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1933. Oorspr. omslag. 63 p. Brochure Reeks: Pinkster 1933 nummer 3. xT 5859 10.00 x

SCHEVICHAVEN, J. van. Van leven en sterven. Het verleden en heden der levensverzekering. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1905. 2e vermeerderde en verbeterde druk. Gebonden half leer. 428 p. - xR 6389 35.00 x

SCHICK, Ingrid T. Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart. Sudwest Munchen, 1978. gebonden S.O. Ills. 256 p. Meer dan 700 uniformen in kleur door Wilhem von Halem. xL 1926 20.00 x

SCHIE, Rene van de. Toen het donker was. Naar gegevens verzameld en gerangschikt. Weert, Het Land van Weert, 1950. Gebonden. 16 p. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers in het District Weert. xT 4751 12.50 x

SCHILDER, A. rechts tot werkstaking? Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 7150 10.00 x

SCHILDER, K. Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U. Kampen, J.H. Kok, 1936. Oorspr. omslag. 91 p. [Potloodonderstrepingen] xT 3609 10.00 x

SCHILDER, K. Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885. Amsterdam, Faber & Co., 1892. Oorspr. omslag. 58 p. - xR 5275 12.00 x

SCHILTMEIJER, J.R. Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures. Amsterdam, Minerva, [1960]. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xR 3351 9.00 x

SCHILTMEIJER, J.R. (ed.). Amsterdam in 17e eeuwse prent. Minerva, Zandvoort aan zee z.j. Oorspr. omslag Ills. 192 p. Geillustreerd met 110 afbeeldingen van oude gravures en 10 fragmenten van de vogelvluchtkaart van Balthasar Florisz. xB 6064 10.00 x

SCHIPPEL, Max. De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp. A.J. Vredevoogd, Groningen, 1900. Oorspr. omslag, 38 p. Max Schippel: lid van den Duitschen Rijksdag. xT 5535 8.00 x

SCHLOTTER (voorwoord). Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild. Frankfurt am Main, Komsand & Co., 1926. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 4713 10.00 x

SCHMIDT, Bertus. Rode jaren. Rotterdamse Kunststichting, 1981. Paperback. 98 p. Sonde-reeks. xT 4354 8.00 x

SCHMIDT, Josine. De Partij. Oorspronkelijke roman. Uit het Duits vertaald door Giacomo della Barca. Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 1939. Gebonden 269 p. + adv. - xB 9625 18.00 x

SCHMIDT, Lodewijk en Gerold Stahel. Verslag van drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen. Paramaribo, Departement Landbouwproefstation in Suriname, 1942. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. en kaart. Bulletin nr, 58. November 1942. xR 8534 20.00 x

SCHMIDT, P.J. Crisis, Fascisme, Revolutie! Onafhankelijke Socialistische Partij, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag 40 p. Uitgaven der O.S.P. No. 8 xR 0299 12.00 x

SCHMIDT, P.J. Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland. Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 14 p. [Schmidt ex-voorzitter der R.S.A.P. geroyeerd]. xR 0364 15.00 x

SCHMIDT, P.J. Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag 115 p. - xR 3526 10.00 x

SCHMIDT, P.J. In de cel. Losse aanteekeningen. Uitgegeven in opdracht van het Anti-Terreur Fonds, De Vlam, 1934. Oorspr. omslag, 60 p. Omslag Wilh. Augustin. Piet Schmidt (1896-1952) was voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij. In maart 1933 werd hij gevangen gezet wegens opruiing van arbeiders te Sliedrecht. In hoger beroep werd hij tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld die hij van 20 november 1933 tot 20 januari 1934 in Amsterdam uitzat xT 3646 25.00 x

SCHMIDT, P.J. Naar internationalen klassenstrijd. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. bedrukt omslag 78 p. - xR 3537 10.00 x

SCHMIDT, P.W. / Wilhelm Koppers. Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes. Wien, 1928. Oorspr. omslag. XXIX + 977 p. - xT 3203 40.00 x

SCHMIDT-AMSTERDAM, F.U. Die moderne Arbeiterbewegung und der Kampf gegen den Alkoholismus in Holland. Deutscher Arbeider-Abstinenten-Bund, Berlin, [1904]. Brochure 16 S. - xR 1544 9.00 x

SCHMIDT-PRIJES, S. [=Sani van Bussum]. Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.). Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, J. Kuiken Jzn., St.-Annaparochie, [1914]. Oorspr. omslag 64 p. bibliotheekstempeltje xR 1071 20.00 x

SCHMITT, Eugen Heinrich. Zonder staat. Vertaald door L.A.B. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Onopengesneden. Sterringa's 5-cent-brochuren V xR 0537 8.00 x

SCHMITZ, H. Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Schiedam, 1962. Oorspr. omslag. 255 p. Met kaart. Aangeboden door de Levensverzekering-Maatschappij HAV Bank. xR 6537 15.00 x

SCHNITLER, Gudmund. De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, De Haag, [ca. 1938]. Gebonden S.O. Ills. XIV + 398 p. frontispice: Anton Pieck. xB 8420 25.00 xx

SCHNURER, Gustav. De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw. Haarlem, De Spaarnestad, 1952. Gebonden. XVIII + 411 p. - xL 8357 10.00 x

SCHNURER, Gustav. De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. XIX + 707 p. - xL 8360 10.00 x

SCHNURER, Gustav. Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel II. Haarlem, De Spaarnestad, 1949. 2e druk. Gebonden. XIV + 613 p. Los deel. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xB 1778 10.00 x

SCHNURER, Gustav. Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen. Haarlem, De Spaarnestad, 1949-1950. 2e druk. Gebonden S.O. XIV + 613 + XIV + 613 + XII + 476 p. - xR 0925 30.00 x

SCHOENGEN, M. Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis. Amsterdam, Johannes Muller, 1908. Half perkament. CCXIV + 680 p. + Inhoudsopgave. Met plattegrond van het Clerkenhuis en zijn belendingen. Historisch Genootschap Derde serie No. 13. [bibliotheekstempeltje]. xL 5172 120.00 xx

SCHOEPP, F. Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen. Groningen, P. Noordhoff, Ingenaaid. 300 p. - xT 3502 15.00 x

SCHOFFER, Ivo. Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie. Van Loghum Slaterus / J.M. Meulenhoff, Arnhem / Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 359 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 1620 30.00 x

SCHOKKING, J.J. In de klem der verdeeldheid. Utrechts, A.W. Bruna, 1939. Ingenaaid. 137 p. Deze brochure geeft een ontleding van den politieken toestand in Nederland en tracht aan te wijzen, waar voor een nieuwe orientatie aanknoopingspunten te vinden zijn. xT 2118 10.00 x

SCHOLTE, J.H. Philipp von Zesen. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1916. Oorspr. omslag. XXVIII + 256 p. Ills. In: Veertiende jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. xR 2216 12.00 x

SCHOON, J. Volksleger of politieleger? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1919. Oorspr. omslag. 37 p. De militaire bepalingen van den Volkenbond en Nederlands toekomstige Legerorganisatie. xR 8834 10.00 x

SCHOONDERGANG, Huub. ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Paperback. 180 p. Ills. - xM 8242 7.00 x

SCHOOT, Y. van der. Vlucht naar Frankrijk. Neerbosch, Neerbosch boekhandel en uitgeverij, [1945]. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xR 7610 10.00 x

SCHORER, G.L. Annexatie. Een recht en een plicht. Amsterdam, J.H. Bussy, 1945. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5447 7.00 x

SCHOTEL, G.D.J. en H.C. Rogge. Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, 1905. 2e verbeterde en geillustreerde uitgave. Ingenaaid, 453 p. - xT 2718 20.00 x

SCHOTEL, G.D.J. (voorwoord). De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot. Leiden, A.W. Sijthoff, 1872. Oorspr. omslag. 48 p. pagina 11-28 gedrukt in civilité. xR 5327 30.00 x

SCHOUTEN, J. Inder gherechticheyt. Rede. Kampen, J.H. Kok, 1946. Geniet. 20 p. Rede uitgesproken ter opening van de Deputaten-vergadering der Anti Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in Tivoli, Utrecht. xT 5231 8.00 x

SCHOUTEN, J. Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1898. Oorspr. omslag. 932) p. Ills. - xT 6138 8.00 x

SCHOUTEN, J. Partijformatie en partijgroepeering. Wageningen, Gebr. Zomer & Keuning, 1945. Geniet. 32 p. [Omslag roestvlekjes, binnenwerk goed]. xR 5889 10.00 x

SCHOUTEN, Martin. De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam, Van Gennep, 1976. Paperback. 288 p. Ills. - xR 7242 10.00 x

SCHRIJNEN, Jos. Sint Jans Minne. Folkloristische Studie. Roermond, [1900]. Geniet. 20 p. Overdruk uit: Limburgsch jaarboek, 1901. [bibliotheekstempeltje]. xB 4903 8.00 x

SCHROEDER-WESKI, E. "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede. Enschede, 1980. Oorspr. omslag, Ills., 44 p. - xT 3900 8.00 x

SCHRYVER, Reginald de. Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1971. Gebonden S.O. 362 p. - xT 2678 12.00 x

SCHUDDEKOPF, Otto-Ernst. Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok. Den Haag, W. Gaade, 1972. Gebonden S.O. 221 p. Ills. - xH 2963 9.00 x

SCHULTE, A.G. (ed.). Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden S.O. 288 p. Ills. - xK 5495 20.00 x

SCHULTE NORDHOLT, J.W. Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten. Amsterdam, Jacob van Campen, z.j. Geniet. 32 p. - xH 5572 8.00 x

SCHULTEN, C.M. Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1968. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Fibulareeks 36. xL 9364 7.50 x

SCHURER, Fedde. Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer. Balk, F.D. Hoekstra & Zonen, [1930]. 2e druk. Geniet. 16 p. - xT 6981 8.00 x

SCHURER, Fedde / J.J. Buskes / H. van Houten. De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits.... Amsterdam, Brochurefonds C.D.U., 1935. Oorspr. omslag. 29 p. Omslagtitel: De klokken van Rome. Getuigenis tegen den oorlog in verband met het Italiaansch-Abessinisch conflict. Reden uitgesproken op 30 October 1935 in het gebouw der Vrije Gemeente te Amsterdam. Omslagontwerp: R. Duys. xR 9990 12.50 x

SCHUSTER, Aharon en Menachem E. Bolle e.a. Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Oorspr. omslag. 117 p. Bijdragen in het Nederlands, Hebreeuws, Engels en Frans. xR 4038 10.00 x

SCHUTTE, O. De Orde van de Unie. Zutphen, De Walburg Pers, 1985. Gebonden S.O. 224 p. Ills. Koninklijke Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nr. 9. xB 7255 12.00 x

SCHUTTE, O. Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk. Zutphen, De Walburg Pers, 1980. Oorspr. omslag. 362 p. Ills. - xB 4430 18.00 x

SCHUURMAN, Herman. [=J.H. Scheps]. Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7159 8.50 x

SCHUYTER, Jan De. Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans. Antwerpen, L. Opdebeek, 1945. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 120 p. Reeks: Levende folklore en anecdotisch Antwerpen nr. 4. xR 2243 20.00 xx

SCHUYTER, Jan de. Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens. Antwerpen, 't Lantaarntje, 1946. Oorspr. omslag. 109 p. Ills. - xR 6844 15.00 x

SCHUYTER, Jan de. Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen. Met teekeningen door Gaston Schuermans. Antwerpen, De Palm, 1945. Or. omslag. 130 p. Ills. Tweede verbeterde en aangevulde druk. xL 3386 17.50 xx

SCHUYTER, Jan De. Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot. Antwerpen, L. Opdebeek, 1945. Oorspr. omslag. 167 p. Ills. [omslag roestvlekjes]. xR 6899 15.00 x

SCHWARZENFELD, Getrude von. Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os. Den Haag, Lannoo, 1957. Gebonden S.O. 427 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5123 10.00 x

SCHWEBER, S.S. In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist. Princeton University Press 2000. Bound dustjacket Ills. XVIII + 260 p. [very fine condition] xH 8318 25.00 x

SCIRTOPODES [=Antonius Hirschig Cz.]. De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid. Alkmaar, Johannes Roem, 1857. Papieren omslag. 27 p. - xB 8432 15.00 x

SDAP. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Gedecoreerde linnen band, Ills., 190 p. + adv. Fraaie band van Hahn Jr. xT 5611 17.00 x

SEDDON, J.A. Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen. De Hofstad, 's-Gravenhage, [1917]. Oorspr. omslag, 23 p. Internationale Bibliotheek No. 2. Vertaling van: Why British labor supports the war. - London : Avenue Press, 1917 xT 4493 9.00 x

SEGER. Gehart. Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag in fotomontage, 102 p. Ills. - xL 5566 10.00 xx

SEMMLER, Rudolf. Goebbels, de man achter Hitler. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden. 259 p. Ills. Vertaling N. van Rossum. xH 2960 11.50 x

SERGE, Viktor. Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer. Bevrijding, Rotterdam, [1934]. Oorspr. omslag 48 p. Bevrijding Reeks No. 4. zijsnede rafelig/verweerd zonder tekstverlies. xR 0983 8.00 x

SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1897. Gebonden. LXXIX + 70 + 417 + 11 + IV p. + advertenties. Met twee uitklapbare kaarten en vier wapens in kleur. Grotendeels gewijd aan de familie C. Huygens. xB 5217 25.00 x

SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1898. Gebonden. 485 p. Ills. - xL 3836 25.00 x

SETTEUR, W.C. De Katholiek en de Dienstdwang. Utrecht, 1930. Oorspr. omslag. 8 p. Comitee tegen Militaire Africhting der Jeugd en Militairen Dienstdwang. xT 1880 9.00 x

SEVENS, TH. Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk. Drukkerij Vooruitgang, Kortrijk, 1925. Oorspr. omslag, VIII + 88 p. rugje matig xT 6251 25.00 x

SEVENSTER, J. / L. de Baan / J.F. van Dobben. Pro Justitia. Zes verdedigingsreden, gehouden voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Leeuwarden, op 12 Januari en 2 Maart 1916. Rotterdam, Ons Manifest, 1916. Geniet. 63 p. - xT 6972 8.50 x

SEVERUS, Claudius. [=Lod. Severeijns]. Waarom? Daarom! Borgerhout, H. Weeremans, Lente 1918. Geniet. 32 p. Ills. De Vlamingen eigen regeering, eigen wetgevende macht en eigen bestuur eischen? xB 0880 20.00 x

SEYFFARDT, A.L.W. Onze nationale weerkrachten. Ouderkerk, M.E. de Grauw, [1890]. Oorspr. omslag. 29 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xR 8857 10.00 x

SEYMOUR COCKS, F. Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer. Ammerstol, Uitgave Bureau der Nationale Vredes-Actie, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Met kaartjes van Dorothy Woodman. - xT 6933 10.00 x

SEYSS-INQUART. Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden. 1941. Oorspr. omslag, 31 p. + bijlage - xT 4476 8.00 x

SHAW, G. Bernard. Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 36 p. [Papier verbruind] xT 6202 9.00 x

SHELL NEDERLAND. Toen en nu 1907-1957. 's-Gravenhage, Shell Nederland, 1957. Oorspr. omslag. 64 p.Geillustreerd met foto's - xT 7861 10.00 x

SICHERER, C.A.X.G.F. Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1870. Herbonden. 274 + 368 p. Library stamp. xL 8600 50.00 x

SIEBERER, Anton. Katalonien gegen Kastilien. Zur innenpolitischen Problematik Spaniens. Wien, Im Saturn Verlag. 1936. Paperback. 309 p. - xT 7681 20.00 x

SIJN, J.A. van. Een pleidooi voor gewetensvrijheid. D. van Sijn & Zonen, Rotterdam, 1917. 2e oplage, Oorspr. omslag, 48 p. i.v.m. weigeren militaire dienst xT 8503 8.00 x

SIKKEL, J.C. Het loon der werklieden. Amsterdam, Hoveker & Wormser, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7902 8.50 x

SILONE, Ignazio. Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen. Vrij Nederland, Amsterdam, 1948. Gebonden, 29 p. "Sulla dignità dell'intelligenza e l'indegnità degli intellettuali" is een rede, gehouden door Ignazio Silone op de internationale conferentie van de Pen-Club op 5 juni 1947 te Bazel in Zwitserland. Typografische verzorging: F. Tamminga. Gedrukt in rood en zwart. xT 1535 10.00 x

SIMON, A. L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante. Wetteren, Scaldis, 1949. Oorspr. omslag. 146 p. - xR 7201 15.00 x

SIMON, F.W.W. en J.M. den Uyl. Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal. Haarlem, De Librije, 1947. Gebonden S.O. 33 p. + 43 illustraties. - xT 4767 8.50 x

SIMON, Jules. La Liberte de Conscience. Paris, L. Hachette et Cie, 1867. Quatrieme edition. Reliure. 415 p. [Library stamp]. xL 8686 20.00 x

[SIMONOW, KONSTANTIN]. Het vernietigingskamp. Door gevangene No. 172931. Fox-Hollandiae, Amsterdam, [ca. 1946]. Oorspr. omslag, Ills., 32 p. Over het kamp te Lublin. xT 4760 12.00 x

SIMONS, L. De bewustwording van Vlaanderen. Z.p. 1918. Geniet. 15 p. Overdruk uit De Gids van september 1918. xT 7411 8.50 x

SIMONS, L. (voorw.). Een Nederlander in geteisterd Belgie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 2692 15.00 x

SIMONS, Ludo. Van Duinkerke tot Koningsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Paperback. 221 p. - xT 2384 10.00 x

SINCLAIR, Upton. Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo. Groningen, R. Land, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. [Enkele onderstrepingen]. xR 7732 12.00 x

SINGER JR., K. De nood in den tuinbouw. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. Doorlopende vochtvlek in het binnenwerk. xT 6197 7.50 xx

SINNER, Louis. Provo's en Justitie. Met medewerking van Aad Nuis. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback. 54 p. KP 31. - xB 3800 8.00 x

SIPKES, Kees. Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool. Haarlem, De Vrieseborch, 1994. Paperback. 88 p. Ills. Serie Haarlemse miniaturen deel 29. xB 5629 12.00 x

SIPMAN, Arn. J. De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld? Nederl. Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1918. Geniet. 24 p. - xT 6626 8.00 x

SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle. Hilversum, Thule, 1959. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 5586 10.00 x

SKOPOS. [= Hans Christiaan Schwencke]. Schets van ons huidig hoofdprobleem. 's-Gravenhage, De Telex, [1945]. Geniet. 61 p. Clandestiene uitgave. xT 4372 8.50 x

SLEE, J.C. van. De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1874. Gebonden. 355 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4677 50.00 x

SLEECKX. De Patriottentijd. Boekhandel J. Vuylsteke, Gent, 1889. Oorspr. omslag, 53 p. Volksboekjes uitgegeven door het Willems-Fonds No. 6 xR 7339 8.00 x

SLEMPKES, J.A. Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd. Gorinchem, J.H. Knierum, 1913. Ingenaaid. 96 p. Ills. - xR 6805 15.00 x

SLEMPKES, J.A. Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen. Gorinchem, J.H. Knierum, 1913. Geniet. 30 p. Ills. - xR 6807 15.00 x

SLICHER VAN BATH, B.H. Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis. Leiden, E.J. Brill, 1949. Gebonden. VIII + 315 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4602 12.00 x

SLIGGERS, Bert (ed.). De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem. Schuyt & Co Haarlem 1995. Large paperback Ills. 232 p. - xH 7021 15.00 x

SLINGERBERG, M. Het werkende land. Vrijzinnig-Democratische Bond, 1936. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken ter Algemene Vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond op 22 november 1936. xT 3115 8.00 x

SLOOTEN, P.J.D. van. De verkoop van Frieslands pastoralia in de 18de eeuw. Leeuwarden, A. Meijer, [1885]. Oorspr. omslag. 44 p. - xR 8616 10.00 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Christelijke Vakorganisatie. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 41 p. Christendom en Maatschappij serie I nr. 2. xT 4035 10.00 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. De Christelijk-Sociale Beweging in Frankrijk. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1914. Oorspr. omslag. 83 p. - xR 6528 12.50 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. De Steunregeling. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1934. Geniet. 31 p. Rede van den Minister van Sociale Zaken gehouden op 13 December 1934 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. xT 7309 8.00 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Het Solidarisme. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 60 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 1-2. xT 4034 10.00 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Wat Amerika ons leert. Utrecht, Nationale Christen Geheelonthouders Ver., [1921]. 27 p. [Over de drooglegging van Amerika]. xR 5691 12.50 x

SLUIS, W. van der. De landbouw crisis in de Tweede Kamer. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 23 p. Omslag: Max van Dam. xT 2800 9.00 xx

SLUIS, Wiebe van der. Boeren Stemt Rood! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2797 18.00 x

SLUYSER, M. Eenheidsfront? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 7352 8.00 x

SLUYSER, Meyer. Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, Het Parool, z.j. Gebonden S.O. 389 p. Ills. - xB 1779 12.50 x

SMEDES, E. De groote schoonmaak in de Partij. Amsterdam, 1930. Geniet. 46 p. - xR 4699 9.00 x

SMEDING, S. Nederland werkt aan zijn toekomst. Onze twaalfde Provincie. 's-Gravenhage, 1946. Geniet. 20 p. Ills. [Bibliotheekstempeltje]. xL 7678 8.00 x

SMEDTS, Mathieu. Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet. Samengesteld door... Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1962. Gebonden. 288 p. Ills. - xM 7328 9.00 x

SMEENK, C. De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme. Hoorn, Drukkerij, Edecea, 1933. Oorspr. omslag. 16 p. Bijvoegsel: De Chr. Ambtenaar no. 37. xT 7193 7.50 x

SMEENK, C. Het Christen-Socialisme. Zutphen, J.B. van den Brink & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 38 p. Christelijke Brochurenreeks serie 3, nr. 1 en 2. xT 0343 8.50 x

SMEENK, C. In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme. Arnhem, 1947. Geniet. 36 p. - xT 3893 8.00 x

SMEENK, C. en P. van Vliet jr. Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid. Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1917. Oorspr. papieren omslag. 233 p. Goedkoope uitgave. xB 8375 12.00 x

SMET, Antoine De. Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques. Bruxelles, 1959. Oorspr. omslag. 201 p. Ills. - xR 6551 25.00 x

SMET, Joris (inleiding). De Amnestie-vergadering op 24 Januari 1957 te Antwerpen. Antwerpen, Het Verbond van Vlaams Verzet, 1957. Oorspr. omslag. 56 p. De toespraken: L. Kieooms, W. Opsomer, Fr. Blockmans en Fl. Peeters. xT 1501 9.00 x

SMISSAERT, H. Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van H. Smissaert. Leiden, A.W. Sijthoff, 1910. Gebonden. 1037 p. + kaart. Geillustreerd met ruim 500 afbeeldingen. xM 3416 32.00 x

SMIT, C. Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Ingenaaid. XI + 511 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6219 12.00 x

SMIT, C. Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648. Leiden, E.J. Brill, 1948. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5242 12.00 x

SMIT, C. Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog. H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1975. Oorspr. omslag 159 p. - xR 0891 10.00 x

SMIT, J.P.W.A. De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog. Assen, Van Gorcum & Comp., 1938. Ingenaaid. 72 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xR 6046 15.00 x

SMIT, J.W. Fruin en de Partijen tijdens de Republiek. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Oorspr. omslag. XVI + 227 p. Historische Studies. Het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIV. xB 2122 14.00 x

SMIT, J.W. Zijn de Anti-Militaristen misdadigers? Int. Anti-Militaristische Ver. in Nederland, 1909. Geniet. 12 p. Verdedigingsrede, gehouden voor de 4e Kamer van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam op 24 Juni 1909, nadat de Ambtenaar van het O.M. een jaar gevangenisstraf tegen hem had geeischt. xT 6959 8.00 x

SMIT, M.W. (Rapporteur). Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland. Kampen, 1903. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 0486 10.00 x

SMIT, P. Minister van der Brugghen. Nijmegen, H. ten Hoet, 1913. Oorspr. omslag. 270 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5003 14.00 x

SMITH, Alan G.R. Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries. London, Thames and Hudson, 1972. Paperback. 216 p. With 135 illustrations, 16 in colour. - xH 5667 9.00 x

SMITH, Richard Norton. The Harvard Century. The Making of a University to a Nation. New York, Simon and Schuster, 1986. Bound dust jacket. 397 p. Ills. - xR 2934 15.00 x

SMITS, H. De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman. Rotterdam, G. Delwel & Co., 1902. Oorspr. omslag. 284 p. - xT 6172 20.00 x

SMITS VAN WAESBERGHE, M. De misverklaring van Meester Simon van Venlo. Z.p. 1941-1942. Papieren omslag. Overgedrukt uit Ons Geestelijk Erf: deel 15 (1941), afl. 2-3, pag. 228-261; afl. 4, pag. 285-332; deel 16 (1942), afl. 1-2, pag. 85-129 + bijlage. [bibliotheekstempeltje]. xB 7519 10.00 x

SMITS-GOVERTSEN, A. De Ferrer-Legende. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 77 p. Geschiedvervalsching V. xT 8041 10.00 x

SNEEVLIET, H. Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst. Utrecht, H. Sneevliet, [1911]. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 6476 10.00 x

SNELDERS, H.A.M. De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950. Delft University Press, 1993-1997. Gebonden S.O. VIII + 211 + XII + 259 p. Ills. Mooie set. xB 4321 60.00 x

SNIEDERS, August. Op den Toren. De inval der Franschen in 1792. Twee delen in een band. 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, 1869. Gebonden. 332 p. Ills. - xT 2582 30.00 x

SNIJDERS, J. Partijvorming op principiele grondslag. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 53 p. De Nieuwe Eeuw Reeks 2. xT 7369 9.00 x

SNOECK HENKEMANS, J.R. Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 33 p. Christendom en Maatschappij serie 4 nr. 7. xT 4030 10.00 x

SNOECK HENKEMANS, J.R. De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945. Z.p. 1945. Geniet. 15 p. - xT 4773 6.50 x

SNOUCK HURGRONJE, C. Colijn over Indie. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1928. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 3294 8.00 x

SNOUCK HURGRONJE, C. (vert. + inl.). Het Leidsche Orientalistencongres. Indrukken van een Arabisch Congreslid. [= Amin b. Hasan al-Halawani al Hanafi]. Leiden, E.J. Brill, 1883. Oorspr. omslag. 54 p. Onopengeneden, Met portret. vertaling van afleveringen uit de krant al-Burhan (Cairo). xL 8631 10.00 xx

SOCIUS. [=Wijnand Romijn]. Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa. Z.pl. [1943]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7763 10.00 x

SOEP, A.B. Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 4982 8.00 x

SOEP, A.B. Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien. Utrecht, 1933. Oorspr. omslag. 78 p. Rede gehouden in de maanden april, mei en juni 1933. xR 9717 10.00 x

SOEP, A.B. Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4981 10.00 x

SOEP, A.B. Waarom ik tegen staatspensioneering ben. T. Luitjes, Arnhem, 1898. Oorspr. omslag, 16 p. naam uit titelpagina gescheurd xT 6221 9.00 x

SOETARDJO, Kartohadikoesoemo. De Petitie Soetardjo. Leiden, Perhimpunan, 1937. Geniet. 36 p. Inhoud: Inleiding. Wat is de petitie Soetardjo. De ontvangst der petitie in Indonosia. De ontvangst der petitie in Nederland. slotwoord. xR 7470 15.00 x

SOLF, Wilhelm Heinrich. De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt.... 's-Gravenhage, Js. Bootsma, [1918]. Geniet. 13 p. Politieke Bibliotheek nr. 22. xT 4743 8.00 x

SOMBART, W. Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven. Cohen Zonen, Amsterdam, [ca. 1909]. Oorspr. omslag, 102 p. De groote maatschappelijke verschijnselen (Algemeene Bibliotheek der Samenleving). xT 5534 8.00 x

SOMBART, Werner. Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Gebonden.159 p. Met een naschrift, behelzend een chronologisch overzicht der sociale beweging van 1750-1896. xT 7323 12.00 x

SOUVARINE, Boris. Stalin en het Bolsjewisme. Vertaald door E. du Perron. Amsterdam, Em. Querido, 1940. Gebonden 475 p. - xB 6275 12.00 x

SPAAN, Jan. Internationale spanningen. Oldebroek, De Lantaarn, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6977 8.50 x

SPAEN, W.A. van. Proeven van historie en oudheidkunde. Gedrukt te Cleve bij Willem Möller, en in Holland alleen te bekomen bij Immerzeel en Comp., 1808. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, VI + 134 p. Wormspoortje in eerste twee katerns. Bibliotheekstempeltje. Inhoud: Over het Gezelschap der Gekken [Cleefsche Gekken-orde] - Maaltijd te Valenchijn 1334 - Brief van Maria Hertoginne van Gelre 1415 - Reis van den Hertog van Cleve 1450 - Brief van de Prinsesse van Cleve 1572 - Over Ouwels en Lak - Zegel van den Raad van Staten - Fragment van een oud Gedicht - Bijvoegsel tot de Gekken. xT 4194 40.00 x

SPANJER, L.B. De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen. Z.p. [1920]. Geniet. 47 p. - xR 7537 9.00 x

SPEAR, Percival. The Nabobs. A study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India. Oxford, University Press, 1998. Paperback. 216 p. Ills. Oxford India Paperbacks. xK 0234 9.00 x

SPEET, Leo. Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1934. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Onderaan op omslag: De dooden vermanen.... xT 4619 10.00 x

SPELEERS, H.L. Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen? Brugge, Drukkerij Excelsior, 1924. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8033 10.00 x

SPELEERS, Reimond. Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging? 's-Gravenhage, Cooperatief Uitgevers-Bedrijf U.A., 1939. Oorspr. omslag. 55 p. - xR 9974 10.00 x

SPIEKMAN, H. Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Oorspr. omslag. 181- 220 p. Studies in Volkskracht: eerste serie nr V. xT 1853 8.00 x

SPIEKMAN, H. Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P. 1907. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4647 15.00 x

SPIEKMAN, H. Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4051 12.50 x

SPIER, Jo. Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. N.p. Ills. - xT 0911 10.00 x

SPIER, Jo. The Marshall Plan and you. Netherlands Government, 1949. Oorspr. omslag, Ills., 18 p. Een amusante uitleg van het Marshall Plan in gekleurde tekeningen. xT 3907 20.00 xx

SPIES, A.T.V. Laatste woorden van een gehangene. Gehangen te Chicago den 11 november 1887. Amsterdam, Vrije Socialisten-Ver., [1905]. Oorspr. papieren omslag. 54 p. - xR 4386 15.00 x

[SPINOZA] JAPIKSE, N. Spinoza en De Witt. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1927. Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit "Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis" Deel VI, Afl. 1 en 2 1927. xT 1292 9.00 x

[SPINOZA] MEIJER, W. Wat is de staat? (naar Spinoza). Den Haag, Boekhandel v/h W.P. van Stockum & Zoon, 1928. 2e druk. Geniet. 31 p. stickertje op omslag xR 4462 10.00 x

SPREY, K. Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen. Den Haag, Servire, 1959. Paperback. 179 + 160 p. Ills. - xH 5720 9.00 x

SPRUIJT, C.B. & L.J.G. van Ogtrop. Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. Oorspr. omslag. 24 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2995 10.00 x

SPRUYT, C.B. De Liberale Partij en de Schoolquaestie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1886. Oorspr. omslag. 33 p. - xB 8144 10.00 x

SPRUYT, C.B. De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1890. Oorspr. omslag. 26 p. Uit het archief van J.H. de Bussy. Met ex libris de Bussy. xT 5202 15.00 x

SPRUYT, C.B. Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1889. Oorspr. omslag. 27 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8337 8.00 x

STAAL, K.R. van. Terug uit de Hel van Buchenwald. Amsterdam, Nieuwe Wieken, mei 1945. Or. omslag. 48 p. Gevangene no. 22046 Concentratiekamp Buchenwald. xR 1737 9.00 x

STAAL, K.R. van Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen. Nationaal Comite ter Bestrijding van het Concentratiekamp Systeem, Scheveningen, [ca. 1956]. Oorspr. omslag, 16 p. Hierin: Het concentratiekampsysteem in de Sowjet-Unie / Joop H. Zwart xT 4336 7.00 x

STAARGAARD, W.F. Fascisme en marxisme getoetst aan de staats-idee. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934. Ingenaaid. 146 p. [roestvlekkig]. Met opdracht van de schrijver. xT 0963 12.00 x

STAATS-COMMISSIE. Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend. 's Gravenhage, Algemeene Lands Drukkerij, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 224 p. Staats-Commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 15 januarij 1849. (Staatsblad No. 3). [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8209 20.00 x

STALS, Jean. Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1954. Oorspr. omslag. 79 p. + uitklapbare pagina met het Wilhelmus in het Frans en Nederlands. De portretten zijn in koper gesneden door S.L. Hartz. Genummerd 124/ 580 exx. xT 4324 18.00 x

STAM, Dineke. De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later. Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbewegibg (IIAV), Amsterdam, 1998. oblong 40 p. Brochure bij de tentoonstelling. xR 2270 8.00 x

STAMPFER, Fr. Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1905. Oorspr. bedrukt omslag 61 p. hoekje uit achterzijde omslag zonder tekstverlies xR 3486 15.00 x

STAP, I. Wat hebben de bladen na 14 mei geschreven? Aalten, De Graafschap, [1940]. Oorspr. omslag. 120 p. - xT 7176 10.00 x

STAPEL, F.W. / Hans Martin / H. Hoogenberk. Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door .... Amsterdam, Elsevier, 1943. Gebonden. 274 p. Rug verkleurd. xM 7042 8.00 x

STARING, A. Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1948. Oorspr. omslag. XXXI + 202 p. Met portret. - xT 2665 10.00 x

STARP, J.E. v.d. Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk. Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1950. Geniet. 67 p. Werd door de toenmalige regering in beslaggenomen. xT 1438 9.00 x

STARP, J.E. v.d. Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen. Dordrecht, Schefferdrukkerij, [1948]. Geniet. 71 p. - xR 9287 8.50 x

STARZ, Edward (inl.) en Jan Nieuwenhuys (ills.). "Daàg". The Canadian Army in Holland. De La Mar Publicity, Amsterdam, [1945]. Orig wrappers, 16 pages full colour cartoons. - xT 1913 50.00 xx

STAVERMAN, M. Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers. Assen, Van Gorcum & Comp., 1954. Gebonden. XXIV + 268 p. Met tabellen en kaarten. - xT 0784 10.00 x

STEENHOFF, P.H.J. Het militairisme. Leiden, Futura, 1918. Oorspr. omslag. 38 p. Politieke en Sociale Stiudien XI, 2. xT 7613 10.00 x

STEENKAMP, P.A.J.M. De gedachte der bedrijfsorganisatie, in protestants christelijke kring. Kampen, J.H. Kok, 1951. Oorspr. omslag. 200 p. - xT 2707 12.50 x

STEIN, Rolf A. Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin. Berlin, Edition Weber, 1993. Einband Umschlag. 410 p. Ills. - xM 0409 34.00 x

STEINHAUSEN, Herrmann. Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte. Stockholm, Bermann-Fischer, 1939. Oorspr. omslag. 79 p. Schriftenreihe 'Ausblicke'. [bibliotheekstempeltje]. xL 5373 8.00 x

STEINMETZ, Rudolf. Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates. Haag, Martinus Nijhoff, 1930. Gebonden. 271 p. - xT 7574 15.00 x

STEKETEE, H. De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 16 p. Typografische verzorging Jan Dirks. xT 2127 8.00 x

STENGERS, Jean. De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje. Leuven, Davidsfonds, 1992. Paperback. 357 p. Historische Reeks nr 10. xR 6420 12.50 x

STENHUIS, R. De concentratie in de industrie en de arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. 2e druk. Geniet. 16 p. - xR 6868 7.00 x

STENHUIS, R. De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdvereenigingen in Nederland, [1922]. Oorspr. omslag 16 p. - xT 5228 8.50 x

STENHUIS, R. Vooruit naar nieuwen strijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 19, 20 en 21 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6869 7.00 x

STENHUIS, R. Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5924 8.50 x

STEPHAN, B. Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek. Amsterdam, Holdert & Co., 1915. Oorspr. omslag. 56 p. B.Stephan: hoofdredacteur van Holdert's Polytechnisch Weekblad. xL 9335 12.00 x

STERCK, J.F.M. De Mirakelkist en de traditie. Een bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk Oud-Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Oorspr. omslag. 62 p. Met een afbeelding. rugje omgeplakt xR 5528 15.00 x

STERK-POOT, J.M. De historische schoonheid van Haarlem. De Forel Nieuwendijk (N. Br.) 1970. Gebonden S.O. Ills. 114 p. herdruk van de Heemschut uitgave xL 6439 9.00 x

STERNHEIM, Andr. Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen. Elsevier, Amsterdam, 1922. Gebonden 104 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek No. 6 xR 3536 8.00 x

STERNHEIM, Andr. Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen. Elsevier, Amsterdam, 1922. Ingenaaid 104 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek No. 6 xR 4653 8.00 x

STERNHEIM, Andries. De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6385 8.50 x

STERRE, David van der. Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1937. Gebonden, S.O., 261 p. Ills. - xT 2531 20.00 x

STEUR, A.G. van der (bewerkt). Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw. Haarlem, Schuyt & Co., 1986. Paperback. 112 p. Ills. - xR 9797 10.00 x

STEVENS, J. Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1945. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 6123 8.00 x

STIEKLOFF, Georg. Marx und Anarchisten. Dresden, Verlag von Kaden & Comp., 1913. Oorspr. omslag. 69 p. Abhandlungen und Vortrage zur sozialistischen Bildung. Hrsg. von Max Grunwald. Heft 10. xT 7907 12.00 x

STOFFEL, J. De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit. Deventer, A.W. Hoovenaar Rutering, 1889. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xB 8472 20.00 x

STOFFEL, J. (red.). De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit. St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jz., 1891. Oorspr. papieren omslag. 129-160 p. Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Bond voor Landnationalisatie. No. 5, Feb. 1891. xB 8473 20.00 x

STOK, J.A. van der. Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum. 's-Gravenhage, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, 1892. Oorspr. omslag. 126 p. Met 3 portretten. - xB 8848 18.00 x

STOKVIS, Z. Het bolsjewistische Rusland. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1932. Oorspr. omslag. 88 p. Radio-voordrachten van de Vara. xT 3301 10.00 x

STOLK, L. Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging). Amsterdam, October, 1923. Gebonden. 102 p. Ills. - xR 6880 12.00 x

STOLK, P.J. De maagd van Schiedam. Een kritische hagiografie. Amsterdam Wetenschappelijke uitgeverij, 1980. Paperback. 143 p. Ills. Met een portretreconstructie, vervaardigd door Anjo Mutsaars naar aanwijzingen van A.G. de Wilde. xH 5990 10.00 x

STOOP, Paul. De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935. Amsterdam, Sijthoff, 1988. Paperback. 202 p. - xT 1705 9.00 x

STRACKE, A. Over Sinte-Lutgart. Maaseik, H. van der Donck, z.j. Geniet. 8 p. - xR 3641 7.00 x

STRAETER, Carl. Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen. Tilburg, W. Bermans, [1901]. Geniet. 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6017 8.00 x

STRIJD, K. Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren? Almelo, W. Hilarius, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0807 10.00 x

STROETHOFF Jr., F.A. Ik zat achter de tralies. Amsterdam, Ver. Tot Heil des Volks, [1945]. Oorspr. omslag. 68 p. Illustraties Korn. Mulder. - xT 5401 20.00 x

STRUIK, D.J. Het land van Stevin en Huygens. Pegasus, Amsterdam, 1958. Gebonden 148 p. Ills. - xR 5716 9.00 x

STRUIK, J. De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki. Amsterdam, J.J. Bos, 1918. Geniet. 39 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek No. 1. xT 6673 10.00 x

STRUIK, L.A. Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Oegstgeest, Colomba, 1998. Paperback. 128 p. Een wandeling door de tijd langs een panorama van panelen: verdrukking, strijd, vrijheid, bloei en crisis. Waarheen nu? xR 6987 10.00 x

STUIVELING, G. Kultuur of Barbarisme? Jeugdbond voor Onthouding JVO, De Bilt, 1934. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. verschillende anti-fascistische bijdragen van Stuiveling, Silone, Liepmann, Feuchtwanger, Heinrich Mann, Ernst Toller, Van Hattum. xR 3588 12.00 x

STUIVELING, Garmt. Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid. Amsterdam, Lantaarn, [1939]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6839 10.00 x

STUIVELING, Garmt. Mens, wees vrij! Spreekkoor. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1929. Geniet. 16 p. - xR 5724 10.00 x

STUIVELING, Garmt. Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming? Amsterdam, Lantaarn, [1939]. Oorspr. omslag. 10 p. Uitgave van de Jongeren Vredes Actie voor economische en geestelijke weerbaarheid en tegen ondermijning van de volkskracht door bewapening. xT 6960 9.00 x

STUWE, J.R. van. De Nederlandsche Vereeniging te Londen. [Amsterdam, Vereenigde Drukkerijen, 1923]. Gebonden. 101 p. Met ingeplakte illustraties. - xR 7125 17.50 x

STYL, S. De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam/Harlingen, Petrus Conradi/V. van der Plaats, 1778. 2e druk. Gebonden half leer. LXII + 426 + [6] p. Twee druk: Vermeerderd met een Slotzang, Ter liefde van het Vaderland; door denzelfden. + Fondslijst. [rug hersteld]. xB 5397 65.00 x

SUTTNER, Bertha von. De oorlog en zijne bestrijding. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1904. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7453 8.00 x

SUURHOFF, J.G. Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 16 p. - xR 8824 8.00 x

SUURHOFF, J.G. Oud en arm. Wet-Drees. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1946]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7160 8.00 x

SUURHOFF, J.G. Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7831 7.50 x

SWAAY, H. van. Indie in nood. Geen uur te verliezen. 's-Gravenhage, v/h Mouton & Co., 1945. Geniet. 12 p. + bijlage. - xR 7458 10.00 x

SWIECICKI, Marek. Roode duivels in Arnhem. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. 112 p. Ills. - xH 8987 10.00 x

SWIGCHEM, C.A. van. Afbraak of Restauratie. Monumentenzorg in Nederland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1966. Or. omslag. 112 p. Ills. Fibulareeks 14. xL 3021 7.50 x

SWILDENS, Johan Hendrik. Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat. Amsterdam, J.B. Elwe en J.L. Werlingshoff, 1803. Gebonden. XVIII + 119 p. - xR 8379 50.00 x

T.H. Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling. Voorburg, Uitg. Mij. Voorburg, 1906. Oorspr. omslag. 78 p. - xB 7582 15.00 x

TAAL, G. Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1980. Paperback. 617 p. - xR 6314 15.00 x

TAAT, Jan. Amsterdam heeft het Concertgebouw. Het Parool Amsterdam [1985]. Ingenaaid Ills. 92 p. - xH 6908 10.00 x

TAK, P.L. Diagnose. Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag 20 p. [over de spoorwegstaking van 1903]. xR 0971 9.00 x

TAL, Tobias. Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal. Amsterdam, Keesing, 1954. Gebonden. 135 p. Met portret. - xR 4041 10.00 x

TALMA, A.S. De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten. G.J.A. Ruys, Utrecht, 1914. Oorspr. omslag, 74 p. - xT 4212 10.00 x

TAMSE, C.A. (ed.). Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884. Middelburg, 1975. Oorspr. omslag. [128] p. Met foto's Overgedrukt uit Het Archief, uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. xB 7746 10.00 x

TAMSMA, R. De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid. Assen, Van Gorcum & Comp. / Prakke & Prakke, [1966]. Gebonden S.O. XXXII + 455 p. + illustraties + losse bijlagen. Sociaal Geografische Studies Nr. 7. xR 3425 15.00 x

TAS, S. De tweede wereldvrede. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1945. Gebonden. 365 p. - xB 8034 10.00 x

TAS, S. Intellect en macht. Haarlem, Eigen Volk, z.j. Gebonden 319 p. Universum Editie. xL 6269 9.00 x

TAS, Sal. De politieke taak der illegale beweging. Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid, [1944]. Geniet. 30 p. - xT 7716 8.50 x

TAS, Sal. Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Ingenaaid. 45 p. De Vrije Bladen 18e jaargang mei 1946 Schrift 5. [Omslag licht verkleurd]. xL 7847 7.50 x

[TAS, Sal]. Naar een nieuwe wereldoorlog. [Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid], [1944]. Geniet. 43 p. - xT 7428 10.00 x

TASMAN, Coen. Louter Kabouter. Kroniek van een beweging. Amsterdam, Babylon-De Geus, 1996. Paperback. 414 p. Ills. - xR 6280 15.00 x

TAST, Ton van. De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet. Den Haag, Kompas, 1945. Geniet. 20 p. Stripboekje over oorlog en bevrijding. xB 2106 8.00 x

TAZELAARm J.P. Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Breukelen, A.G.D. Gerritsen, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6139 10.00 x

TEDING van BERKHOUT, Govert. De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom. De Boemerang, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 72 p. - xR 0736 10.00 x

TEDING VAN BERKHOUT, N.G. Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf? Drachten, J. Laverman, [1915]. cahiersteek. 7 p. - xT 7127 7.00 x

TEIRLINCK, Herman. Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet. Z.p. z.j. Geniet. 5 p. - xR 7453 10.00 x

TELDERS, B.M. Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Oorspr. omslag. 74 p. - xT 7324 9.00 x

TELLEGEN, E. Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis. Amsterdam, 1969. Geniet. 34 p. - xR 6338 25.00 x

TEMPEL, J. van den. De geesel van dezen tijd. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1931. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0364 15.00 x

TEMPEL, J. van den. De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 29 p. - xT 7313 8.00 x

TEMPEL, J. van den. Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Geniet. 44 p. - xR 7371 9.00 x

TEMPEL, J. van den. Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1947. 2e druk. Gebonden. 255 p. - xM 7329 9.00 x

TEMPEL, J. van den. Onze November-Eischen en de Verklaringen der Regeering. S.D.A.P. en N.V.V. eischen groote hervormingen! Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. - xT 7762 9.00 x

TEMPEL, J. van der. Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer). Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. - xT 5873 8.00 x

TEMPEL, Jan van den. Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid. Amsterdam, CSP, 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag beschadigd. xT 4807 8.00 x

TEMPEL, Jan van den. De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak. Rotterdam, H.H.A. Wakker, 1910. Gedecoreerde linnen band, XII + 153 p. + adv. Sociale Bibliotheek No. 12 xT 0490 10.00 x

TEMPEL, Jan van den. Hoe de schatkist wordt beheerd! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6389 8.00 x

TENHAEFF, N.B. Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur. Utrecht, A. Oosthoek, 1917. Oorspr. omslag. 42 p. - xT 7485 10.00 x

TENHAEFF, N.B. (ed.). Bisschop David van Bourgondie en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 van de hand van een inbekenden, gelijktijdige schrijver, naar de eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta (1698). A. Oosthoek Utrecht 1920. Gebonden Ills. XXXIX + 181 p. Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde No. 2. xL 6714 15.00 x

TERGOUW, J. De Eerste April. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1864. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 6770 20.00 x

TERM, Jac. P. van. Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij. Nijmegen, De Gelderlander, 1905. Oorspr. omslag. 64 p. [binnenwerk roestvlekkig]. xR 8797 10.00 x

TERNEDEN, J.L. Weekblad-artikelen uit Volksbelang 1889 en 1890. Z.p. 1890. Herbonden. 164 p. - xR 7364 20.00 x

TERPSTRA, J.W. Schoolzaak te Wons. Amsterdam, G. van Peursem, 1867. Oorspr. papieren omslag. 19 p. Met uitklapbare kaart. Over de opheffing der Openbare Lagere School te Wons (gem. Wonseradeel, Friesland), en hare vervanging door eene voor Christelijk-Nationaal Onderwijs. [bibliotheekstempeltje]. xR 4711 20.00 x

TERPSTRA, Tsjalling Hwet wol Frysk Nasjonael Front? Biskriuwing fen bigjinsels en strijd. Jirnsum, Frysk Nasjonale Utjowerij, 1941. Twadde Printinge. Oorspr. omslag. 23 p. Met portret. - xT 5894 8.00 x

TERRAINE, John. Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar. Amsterdam, Elsevier, 1975. Gebonden S.O. 304 p. Ills. xM 6265 9.00 x

TETENS, T.H. Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries. Den Haag, Forum boekerij, z.j. Gebonden. 250 p. - xH 5824 9.00 x

TEX, Jan den. Oldenbarnevelt. Deel V: Stambomen, kaarten en register. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1972. Gebonden S.O. VIII + 209 p. Ills. Los deel. - xB 6541 20.00 x

THEO, Mr. Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders. Druk van M. de Hondt, Den Haag, [1890]. Oorspr. omslag 32 p. - xB 9679 20.00 x

THEUNISSEN, Paul. 1950: Ontknoping van de koningskwestie. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1984. Paperback. 180 p. Ills. Mens & Tijd. xT 0594 10.00 x

THEUNISZ, Joh. Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der wetenschap. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1939. Gebonden S.O. 178 p. Patria Vaderlandsche Cultuurgeschiedenis in Monografieen XVII. xR 0776 12.00 x

THEUNISZ, Joh. De jeugd en het boek. Uitgave van de Jeugdbond voor Onthouding, 1929. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 5001 10.00 x

THEWISSEN, charles. Limburg en Oranje. Maastricht, Neerlandia, 1937. Geniet. 17 p. Overgedrukt uit het Dagblad Limb. Koerier van 6 jan. 1937. xR 5764 8.00 x

THIJSSEN, Theo. De fatale gaping. Amsterdam, Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1934. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6658 20.00 x

THOENES, P. De verloochening van het Marxisme. Van Gorcum/Prakke, Assen, 1964. Oorspr. omslag 42 p. Uitgegeven voor de Nederlandse Sociologische Ver. [potloodaantekeningen]. xB 9987 7.00 x

THOMAS, Bruno / Ortwin Gamber /Hans Schedelmann. Die schonsten Waffen und Rustungen aus europaischen und amerikanischen Sammlungen. Wiesbaden, R. Lowit, z.j. Bound. 252 p. Ills. - xK 0349 50.00 x

THOMAS, Fred. Amstels Oudste en Eerste Parochie. Amsterdam, Parochie van St. Nicolaas binnen de Veste, [1937]. Geniet. 32 p. Ills. - xR 5663 7.50 x

THOMAS, Fred. Het huis met de witte gevel. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1941. Geniet. 24 p. Ills. - xR 5612 8.00 x

THOMAS, Fred. Het Thijm-Huis op de Pijpenmarkt. Amsterdam, [1955]. Geniet. 15 p. Ills. - xR 5515 8.00 x

THOMPSON, Dorothy. Nieuw Rusland. Vertaling J.L.J.F. Ezerman. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman, [1930]. Gebonden S.O. 272 p. Ills. - xR 8222 12.00 x

THOMSON, A.A.J.J. en H. Peeters. Het gevaar uit de lucht. Amsterdam, D.B. Centen, 1939. 2e druk. Oorspr. omslag. 106 p. - xT 4779 8.50 x

THOMSON, J. Jac. De Russische ziel en de Westersche cultuur. Zeist, J. Ploegsma, 1917. Gebonden. 142 p. - xR 8572 12.50 x

THOMSON, J. Jac. Elementen eener Socialistische Cultuur. Arnhem, Loghum Slaterus, 1925. Oorspr. omslag. 63 p. Religieus Socialistische Vragen. Uitgave reeks van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland Serie II, nummer 2. xT 4624 8.00 x

THONISSEN, J.J. Le socialisme dans le passé. Vol III. A. Jamar, Bruxelles s.d. (circa 1850), 12x19cm, brochés, 213-292 p. Encyclopédie populaire. Société pour l'Emancipation intellectuelle. xT 3344 10.00 x

THONISSEN, J.J. Le socialisme et ses promesses. (2 tomes). A. Jamar, Bruxelles s.d. (circa 1850), 12x19cm, 2 volumes brochés, 122 + 100 p. Encyclopédie populaire. Société pour l'Emancipation intellectuelle. xT 3343 30.00 x

[THORBECKE]. Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting. Leiden, E.J. Brill, 1916-1918. Oorspr. omslag. 275 p. Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden. xL 9344 40.00 x

THORBECKE. Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1936. Gebonden. 164 p. Brieven van Groote Nederlanders onder redactie van N. Japikse. xB 1694 12.00 x

[THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Ingenaaid. 543p. Tweede deel 1820-1825. xR 1645 15.00 x

[THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820. Utrecht, Kemink en Zoon, 1955. Gebonden rood linnen. 443 p. Historisch Genootschap 4e serie no. 3. xL 7809 15.00 x

[THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820. Utrechts, Kemink en Zoon, 1955. Ingenaaid. 443 p. Historisch Genootschap 4e serie no. 3. xT 1137 12.00 x

[THORBECKE] BUYS, M. Mr. Jan Rudolf Thorbecke herdacht. Tiel, D. Mijs, 1872. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Met portret. - xB 5036 15.00 x

[THORBECKE] GRASHUIS, G.J. Het staatsbeleid van Thorbecke. Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1903. Gebonden. VIII + 276 p. Met portret. Geloof en Wetenschap in de Nederlandsche Staatskunde 2. xB 2646 15.00 x

[THORBECKE] GROEN VAN PRINSTERER, G. De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Oorspr. Kartonnen omslag. 52 p. De Vries 87 xL 8581 16.00 x

[THORBECKE] HALL, H. van. Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke. Leiden, A.W. Sythoff, 1862. Oorspr. omslag. 24 p. - xB 1805 12.00 x

THORBECKE, J.R. Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1873. Oorspr. omslag. IV + 82 p. - xB 6297 16.00 x

THORBECKE, J.R. De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets. Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1996. Gebonden. XX + 628 p. Los deel. RGP kleine serie: 78. [bibliotheekstempeltje, sticker op rug]. xR 2230 15.00 x

[THORBECKE] MANGER, J.B. jr. Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde. Utrecht, HES, 1986, 2e druk. Paperback. 157 p. - xL 9309 8.00 x

[THORBECKE] VERKADE, W. Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus. De Walburg Pers, Zutphen, 1974. Oorspr. omslag Ills. 328 p. Gelderse Historische Reeks IV. xB 8235 14.00 x

[THORBECKE] WIT, C.H.E. de en J.R. Thorbecke. Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1980. Paperback. 373 p. Sunschrift 153. xB 1366 10.00 x

THYS, Augustin. La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits. Anvers, H. & L. Kennes, 1888. Gebonden. 420 p. Nouvelle edition, remaniee et augmentee d'environ 100 pages. xR 7111 30.00 x

Tielman, Rob. Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging. Meppel, Boom, 1982. Paperback 336 p Overzicht van aard en omvang van de maatschappelijke achterstelling van homoseksuele mannen en vrouwen in de loop der eeuwen, en het verzet tegen die achterstelling vooral in deze eeuw. xR 3091 12.00 x

TIELROOY, Johannes. Humanisme en Godsdienst. Amsterdam, De Dageraad, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1211 8.00 x

TIENEN, Paul van. (red.). Na-oorlogse politiek (uitgeleid maar ongeleid). Strijd tegen geschiedvervalsing. Scheveningen, 1957. Oorspr. omslag. 54 p. Nederlands Archief der Conservatieve Revolutie. Publicatie Nr. 5. xT 7783 10.00 x

TIENHOVEN, Han van. Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders). Amsterdam, Jac. G. Robbers, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 4376 8.00 x

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. Historische tijdschriften. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986. Oorspr. omslag. 339-687 p. 99ste jaargang 3/4 1986. xB 8893 9.00 x

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. Thema-nummer: Revolutie en Contrarevolutie. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989. Oorspr. omslag. 349-638 p. 102de jaargang nr. 3/4, 1989. xB 7585 9.00 x

TIJHUIS, A. (ed.). Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser. Groningen, J.B. Wolters, 1963. Paperback. 71 p. Samengesteld door A. Tijhuis, P.A.L. Oppenheimer en M.C. Brands. xB 7823 10.00 x

TILANUS, J.W.R. De vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Historische schets. Amsterdam, [1907]. Geniet. 31 p. Overgedrukt uit Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde. xT 5636 8.50 x

TILLING, Oom. De Jeugd van Frans Richter. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 124 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling xR 4756 12.00 x

TIME Pony Edition, nummer 23. Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts). Chicago, December 4, 1944. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. This edition is specially printed for members of the U.S. Armed Forces overseas. xT 7910 10.00 x

TIMMERMANS, B.J.H.M. Montaigne en onze tijd. P. Noordhoff, Groningen-Batavia, 1933. Rede uitgesproken...ter herdenking van de vierhonderdjarigen geboortedag van Montaigne (28 februari 1533). Iets roestvlekkig. xT 0739 8.00 x

TIMMERMANS, Jan. T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat. Antwerpen, Volksuniversiteit, 1936. Oorspr. omslag. 72 p. Uitgave Volksuniversiteit Herman van den Reeck 4e jrg. nr. 17/18 Januari 1936. xT 4765 10.00 x

TIMOTHEUS. Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1937. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. - xT 6102 10.00 x

TINBERGEN, J. e.a. Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1945. Geniet. 60 p. Beschouwingen van J. Tinbergen, R.P. Cleveringen, M.F.J. Cool, W.F. Lichtenauer, H.G. van Beusekom, E. Henny, R.A.Th. Gevers Deynoot, J. Everts. Eerder gepubliceerd in het weekblad Economisch-Statistische Berichten. xT 4260 7.00 x

TJEBBES, P. Socialisatie en zonde. Amsterdam, Stili Novi, [1923]. Oorspr. omslag. 18 p. - xR 7734 8.50 x

TODTS, Herman. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden I. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1944-1954. Davidsfonds, Leuven, 1961. Oorspr. omslag. 282 p. + platen. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 84 - 1961-4. xT 0864 10.00 x

TODTS, Herman. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965. Davidsfonds, Leuven, 1967. Paperback 357 p. + platen. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 105 - 1967-2 xR 3965 10.00 x

TODTS, Herman. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong. Davidsfonds, Leuven, 1971. Gebonden S.O. 332 p Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 117 - 1971-2 xR 3969 14.00 x

TODTS, Herman. Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie. Leuven, Davidsfonds, 1975. Paperback. 260 p. + illustraties. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. xT 2753 10.00 x

TOLAND, John. De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 474 p. Illustraties bijeengebracht door Giancesare Gamba. xK 0006 9.00 x

TOLAND, John. Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway. De Boekenschat, z.j. Gebonden. 454 p. Vertaling Ton van Beers. Illustraties bijeengebracht door Roger Jean Segalat. xK 0012 9.00 x

TOLLEBEEK, Jo. De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie. Amsterda, Bert Bakker, 1994. Paperback. 249 p. Ills. - xT 0603 10.00 x

TOLSTOY, Leo. De voedingsmoraal. De eerste stap. Den Nederlandsche Vegetariersbond, 1911. Oorspr. omslag. 52 p. Gedrukt bij: Drukkerij Nieuw Leven, Den Haag. xR 8847 12.50 x

TOLSTOY, Leo. Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis]. Drukkerij Vrede, 's-Gravenhage, 1901. Oorspr. omslag 84 p. - xR 0647 15.00 x

[TOLSTOY, Leo]. E.S.R.I. Le Tolstoisme et l'Anarchisme L'Humanite Nouvelle, Paris, 1900. broche 12 p. Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris (ESRI) xR 0652 12.00 x

TOONK, Werner. Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad. Amsterdam, 2010. Oorspr. omslag 143 p. over zijn deelname aan het stadsdeelbestuur van Amsterdam Oud-West xR 3733 7.00 x

TOORNSTRA, Klaas. Daarom juist! Amsterdam, Arbeiders Jeugdcentrale, [1933]. Oorspr. omslag. 16 p. Op omslag: Daarom juist lid worden van de AJC. xT 0237 10.00 x

TOORNSTRA, Klaas. In Vrije Vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C. Amsterdam, De Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1930. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3570 8.50 x

TOUSSAINT, A.L.G. Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1874. Papieren omslag. 48 p. omslag gelithografeerd in zwart en goud xR 6051 15.00 x

TOYNBEE, Arnold J. Een studie der geschiedenis. Ontmoetingen tussen beschavingen. Bussum, F.G. Kroonder, 1957. Gebonden S.O. 478 p. Bewerkt door D.C. Somervell. Vertaling L.O. Schuman. xH 4197 13.50 x

TOYNBEE, Arnold J. Het bloedig juk van den Turk. London, Hodder & Stoughton, 1917. Geniet. 32 p. De bevrijding der volken die thans gebukt gaan onder het bloedig juk van den Turk... en De uitdrijving uit Europa van het Ottomansche Rijk, dat zich zoo grondig onvatbaar voor Westersche beschaving heeft betoond... Gemeenschappelijke Nota der Geallieerden, ter beantwoording van Predsident Wilson. xR 5284 8.00 x

TRAA, M. van. (Voorzitter). Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden. 's-Gravenhage, Sdu, 1996. Paperback. 487 p. - xW 7290 13.50 x

TREUB, M.W.F. De economische toekomst van Nederland. Haarlem/Amsterdam, H.D. Tjeenk Willink & Zoon/Scheltema & Holkema, 1917. Ingenaaid. VIII + 208 p. - xT 4400 10.00 x

TREUB, M.W.F. Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken. Haarlem/Amsterdam, H.D. Tjeenk Willink/Scheltema & Holkema, 1916. Gebonden. 400 p. - xB 6149 15.00 x

TREUB, M.W.F. Over Cooperatie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. Oorspr. omslag. 32 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xR 8542 10.00 x

TREUB, M.W.F. Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Gebonden. 331 p. - xT 2478 16.00 x

TREVOR, John. De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert. Maastricht, Pieters & Co., Een onuitgesproken rede tot de buitenlandsche leden van Het Internationale Socialistische Congres gehouden te Londen, Juli 1896. xR 4500 10.00 x

TREVOR-ROPER, H.R. De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Gebonden. 333 p. - xH 2882 8.00 x

TRICHT, Coen van. Abortus. Het recht van de vrouw. Bussum, W. de Haan, 1970. Paperback. 204 p. - xL 0378 9.00 x

[TROELSTRA] Bakker, Piet (ed.). Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1930. Oorspr. bedrukt omslag Ills. 80 p. Stemmen en stemmingen uit eigen en andere kring na het verscheiden en de begrafenis van mr. P.J. Troelstra. xR 3398 9.00 x

TROELSTRA, Dirk. Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf. Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1854 12.50 x

[TROELSTRA] HAHN, Albert. Troelstra in de karikatuur. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1920. Gebonden. 178 p. Ills. - xB 8847 15.00 x

[TROELSTRA] Hueting, Ernest e.a. Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra. Bert Bakker, Amsterdam, 1981. Paperback 223 p. + 16 Ills. - xR 3379 9.00 x

[TROELSTRA] HUETING, Ernest / Frits de Jong EDZ. / Rob Neij. Troelstra en het model van de nieuwe staat. Assen, Van Gorcum, 1980. Paperback. X + 288 p. Ills. Sociaal Historische studien VII. xR 0044 15.00 x

TROELSTRA P.J. De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph. Amsterdam, J.A. Fortuin, 1898. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8789 10.00 x

TROELSTRA, P.J. De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 35 p. - xR 3396 9.00 x

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2102 8.00 x

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 2e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2101 8.00 x

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 3e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2100 8.00 x

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. 9e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 2252 8.00 x

TROELSTRA, P.J. de Soc.-demokratie na den oorlog. Gebr. Westerlaan, Berlikum (Fr.), 1921. Oorspr. bedrukt omslag 56 p. op omslag: De Sociaal-Demokratie na den oorlog, xR 3575 10.00 x

TROELSTRA, P.J. De Sociaal-Demokratie na den oorlog. Berlikum, Gebr. Westerlaan, 1921. Geniet. 56 p. - xR 7395 12.50 x

TROELSTRA, P.J. De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 32 p. Rede gehouden voor de federatie Amsterdam der S.D.A.P. op 26 october 1917 in het Concertgebouw. xR 6690 8.00 x

TROELSTRA, P.J. De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903. S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 28 p. - xT 7872 9.00 x

TROELSTRA, P.J. De wereldoorlog en de sociaaldemocratie. Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag 132 p. - xR 3395 10.00 x

TROELSTRA, P.J. Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924. Amsterdam, Boekhandel en Uitgevers Mij. Ontwikkeling, 1924. Geniet. 29 p. - xT 2047 8.50 x

TROELSTRA, P.J. Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1906. Oorspr. omslag onafgesneden 150 p. - xR 3577 12.00 x

TROELSTRA, P.J. Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. (art deco) omslag. 24 p. - xT 2104 8.00 x

[TROELSTRA, P.J.]. Moderne Ketters en hoe zij worden vervolgd. Zaak-Poutsma, zijn misdaad, arrestatie, gevangenschap, terechtstelling en vonnis en het hongerproces van Appelscha. Bureau "De Nieuwe Tijd", Leeuwarden, [1893]. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 6203 25.00 x

TROELSTRA, P.J. Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1904. Oorspr. omslag 32 p. - xR 0702 8.00 x

TROELSTRA, P.J. Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern. Luzern, Grutliverein, 1919. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5373 12.50 x

TROELSTRA, P.J. Verspreide stukken (1892-1898). H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 176 p. - xT 6206 20.00 x

TROELSTRA, P.J. Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag 43 p. - xR 0710 8.00 x

TROELSTRA, P.J. Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf. Ontwikkeling, Amsterdam, [1926]. Gebonden S.O. 47 p. stofomslag George van Raemdonck xR 3401 20.00 x

TROELSTRA, Pieter Jelles. De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer. Groningen, Vredevoogd & Co., [1900]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 3285 10.00 x

[TROELSTRA] WIARDI BECKMAN, H.B. Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk. Verzameld en toegelicht. Amsterdam, Em. Querido, 1935. Gebonden. 335 p. - xL 0312 12.50 x

TROSEE, J.A.G.C. De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen. Bergen op Zoom, Gebrs. Juten, 1931. Geniet. 23 p. Overgedrukt uit Taxandria XXXVIII. xR 5768 7.00 x

TROTSKY, L. Europa en Amerika. De Proletarier, Gent, 1927. Oorspr. bedrukt omslag 142 p. - xR 0261 30.00 x

TROTSKY, Leon. Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International Pioneer Publishers, New York, 1937. Orig. wrappers 29 p. - xR 0745 18.00 xx

TROTSKY, Leon. The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International. Workers' International League, Fourth International, [1938]. Orig wrappers 48 p. - xR 0746 20.00 xx

TROTZKI, L. Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten! Buchhandlung des Arbeitsbundes, Basel, 1918. Brochure 29 p. - xR 0747 20.00 xx

TROTZKI, L. De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme. De Vlam, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 24 p. - xR 0268 12.00 x

TROTZKI, L. De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen. Revolutionnair Socialistische Partij, Amsterdam, [ca. 1931]. Oorspr. omslag n.p. - xR 0263 15.00 x

TROTZKI, L. Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky. Hamburg, Verlag der Kommunistischen Internationale Auslieferungsstelle fur Deutschland Carl Hoym, 1921. Oorspr. omslag. 161 p. Bibliothek der Kommunistischen Internationale IV. xT 7892 12.00 x

TROTZKI, L.D. Hun moraal en de onze.... Prometheus, Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag 31 p. - xR 0264 15.00 x

TROTZKI, L. & G. Sinowjew. Uber die Rote Armee. Buchhandlung des Arbeitsbundes, Basel, 1919. Brochure 57 p. Rede gehalten in der Sitzung des altrussischen Central-Exekutiv-Komitees der Arbeiter-, Bauern-, Soldaten- und Kosaken-Deputierten am 22. April 1918 zu Moskau. xR 0748 30.00 xx

TROTZKI, Leo. 4de Internationale en de USSR. Rev. Soc. Partij-Holland, Zaandam, [ca. 1933]. Oorspr. omslag 32 p. potoodonderstrepingen xR 0262 20.00 x

TROTZKI, Leo. Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag. Promachos-Verlag, Belp-Bern, 1918. Broschiert 120 S. - xR 0296 12.00 x

TROTZKY, Leo N. De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst. J. Emmering, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag XXIII + 93 p. - xR 0266 15.00 x

TROUGHTON, Ernest R. Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel. Blaricum, C. van Santen, 1946. Gebonden. 151 p. Ills. - xT 4399 8.50 x

TULDER, Roland van (Ed.). Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig. Amsterdam, 1994. Ingenaaid. 82 p. Ills. - xH 4166 7.00 x

TUNTLER, H.J. Zorg voor ons allen, van jong tot oud.... Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Uitgave van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. xT 5925 8.00 x

TUSSENBROEK, Catharine van. Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. 3e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit: Belang en recht, 3e jrg., no. 49. xT 6216 9.00 x

TUYNMAN, Hans. Full-time Provo. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback, 144 p. kwadraatpocket 32. xB 3796 9.00 x

U.J.D. Wat de Nederlander nog wel kan doen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0909 8.50 x

UBACHS, M. Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat. Link, Nijmegen, 1976. Paperback XVIII + 237 p. Heruitgave van het in 1934 gepubliceerde werk; ingeleid en voorzien van aantekeningen, een chronologie en en personenregister door Jos Perry. Link-Paperback 7. xR 5032 8.00 x

UIJTERSCHOUT, I.L. Onze Gedenteekenen, een Nationaal bezit. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1941. Ingenaaid. 100 + 14 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7907 9.00 x

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Gebonden, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 4205 50.00 x

ULFERS, S. Charles Kingsley. Een Christen-socialist. Doetinchem, W.H. Zurich, [1888]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3248 8.50 x

ULFERS, S. Socialisten-poezie. Eene lezing. Utrecht, C.H.E. Breijer, 1893. Oorspr. omslag. 28 p. Overgedrukt uit Bouwsteenen, Tijdschrift voor Inwendige Zending. xT 4543 8.00 x

UMRATH, H. Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging. Amsterdam, Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, z.j. Geniet. 24 p. - xH 9518 6.00 x

UYTENDOORN, Corry. Middenstandsvrouw. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 4. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6888 15.00 x

UYTENDOORN, Corry. Van vrouwenwerk. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 28 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 10. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6886 15.00 x

UYTENDOORN, Corry. Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 19 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 5. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6887 15.00 x

UYTENDOORN, Corry. [=J.C.M. Kaller-Wigman]. Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen. Amsterdam/Brugge, R.K. Boekcentrale/Vlaamsche Boekhandel St. Michiel, [1913]. Oorspr. omslag. 24 p. Onze Roomsche Vrouwen nr 8. Omslagontwerp: G. Westermann. xR 6580 15.00 x

UYTTENBOOGAARD, Cor. Gevangene no. 634. In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, John Kappee, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xR 8403 9.00 x

VAAL, August. 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Overdruk: De Gemeenschap, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbare Dienst. xT 6742 8.00§ x

VALCKENIER KIPS, J.H. Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek. 's-Gravenhage, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1918. Oorspr. omslag. IV + 47 p. - xT 6874 8.50 x

VALENTIN, Veit. Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848. Berlin, Ullstein, 1930/31. Einband Umschlag. 662 + 770 p. [Library stamp]. xL 6352 40.00 x

VALETON, Matthee C. J. Huizinga: In de schaduw van morgen. Baarn, Hollandia-drukkerij, 1936. Geniet. 14 p. - xT 7332 7.00 x

VALK Lz., M. De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf. H . Masereeuw, Rotterdam 1897. Oorspr. omslag 127 p. achterzijde omslag ontbreekt xT 1996 18.00 x

VALK, M.H.A. van der. Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast. Rotterdam, Drukkerij Grafeno, [1946] 2e druk. Geniet. 32 p. - xR 7609 10.00 x

VALK, M.H.A. van der. Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers. Rotterdam, W. Zwagers, 1946. Geniet. 32 p. Geillustreerd door Ton van Tast [=Antonius van der Valk]. Ter gezegende nagedachtenis van hen en haar, die vielen 1940-1945. xR 5959 15.00 x

VALK, W. Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst. Amsterdam, Jacob van Campen, 1948. Gebonden S.O. 183 p. Ills. - xL 3397 10.00 x

VALKENBURG, C.T. van. J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid. Amsterdam/Antwerpen, Pantheon/L.J. Veen, 1946. Gebonden S.O. 80 p. Ills. Lux et Humanitas 1. xH 3958 7.00 x

VALKHOFF, J. Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil. Amsterdam, Kosmos, 1935. Oorspr. omslag. 100 p. Omslagontwerp: Van Looy. xT 3612 20.00 xx

VANDAMME, Ludo en John A. Rosenhoj. Brugge Diamantstad. Diamanthandel en diamantnijverheid in Brugge in de 15de en de 20ste eeuw. Brugge, 1993. Gebonden S.O. 103 p. Ills. - xT 0930 20.00 x

VANDEBEECK, Th en J. Grauwels. De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas. Met een voorwoord van L. Roppe en L. Rogier. Maastricht, 1961. Oorspr. omslag. 396 p. Met kaart en illustraties. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 3. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 4611 12.00 x

VANDERHEYDEN, F. Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland. Gent, Drukkerij Erasmus, 1957. Ingenaaid. 617-671 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededeelingen nov.-dec. 1957. xB 6647 7.50 x

VANDERKINDERE, Leo. De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq. Gent, J. Foucaert, 1893. Gebonden. 584 p. Ills. - xT 3063 30.00 x

VANDERVEKEN, G. van. Education Morale et Jeunesses Socialistes. Bruxelles, Imp. Cooperative Lucifer, [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Omslagontwerp: H. Baluschex. xT 3573 12.00 xx

VANDERVELDE, Emiel. Het Verval van het Kapitalisme. Voordracht gehouden voor De Jonge Balie te Brussel op 7 april 1892. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1902. Oorspr. omslag. 26 p. Uittreksel der Revue de Belgique. [rugje omgeplakt]. xT 3564 8.00 x

VANDERVELDE, Emiel. Leve de Commune. Belgische Werklieden-Partij, Gent, 1895. Oorspr. bedrukt papieren omslag 18 p. De Commune van Parijs, redevoering uitgesproken ten gemeentehuize van Marcinelle op 21 April 1895. xR 0976 25.00 xx

VANDERVELDE, Emiel. Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma. Brussel, De Wilde Roos, 1924. Oorspr. omslag. 319 p. - xT 8070 15.00 x

VANDERVELDE, Emiel. Naar het Collectivism of Socialism. Wenken voor den propagandist. Samenwerkende Volksdrukkerij, Gent, 1898. Oorspr. bedrukt papieren omslag 24 p. - xR 1833 20.00 xx

VANDEWIELE, APR. L.J. Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie. Beveren, Orion, 1981. Gebonden. 379 p. Ills. - xB 2462 20.00 x

VANDEWOUDE, G .van. Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone). Brugge, Wiek op, 1942. Oorspr. omslag. 198 p. Ills. - xT 3518 20.00 x

VANEL, C. Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1945. 2e druk. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 0914 8.50 x

VANVUGT, Ewald. Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West. Babylon-De Geus Amsterdam 1996. Paperback Ills. 223 p. - xL 6995 10.00 x

VAREKAMP, T. Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad. Amsterdam, 1960. Geniet. 36 p. - xR 5573 7.50 x

VARGA, Eugen. De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1921]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag aan randen verkleurd. xT 7730 10.00 x

VAS DIAS, M.J.Th. Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering. Ontwikkeling, Amsterdam, [ca.1924]. Oorspr. (art deco) omslag, 39 p. - xT 2859 8.00 x

VAZQUEZ de PRADA, V. Filips II. Heerser van een wereldrijk. Fibula-Van Dishoeck,Bussum, 1975. Gebonden Ills. 170 p. Grote Fibula Serie xR 3298 9.00 x

VEAUCE, Eugene. L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle. Lyon, 1957. Broche. 236 p. Ills. Genummerd 116/325 exx. xL 7288 18.00 x

VEDDER, A. Nederland. Zoo als het is... Zoo als het wordt? Assen, Van Gorcum & Comp., 1945. Oorspr. omslag. 40 p. Het vraagstuk van inlijven van Duitsch grondgebied, in het bijzonder bekeken met het oog op de belangen van den Nederlandschen landbouw. xT 6582 8.50 x

VEEGENS, D. Historische studien. Twee delen. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1884. Gebonden. 313 + 365 p. Uitgegeven door J.D. Veegens. [bibliotheekstempeltje]. xL 4581 30.00 x

VEEGENS, J.D. De Fransche omwenteling. M.E. de Grauw, Ouderkerk bij Amsterdam, [1899]. Oorspr. omslag 23 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Enkel strepen in de marge xB 9663 15.00 x

VEEN, E. Schadevergoeding door annexatie (aankoop). Amsterdam, L.J. Veen, 1945. Geniet. 37 p. Reeks: Na-oorlogsche problemen. xT 3105 7.00 x

VEEN, Johan van. Land below sea level. Holland in its age-long fight against the waters. The Hague, Drukkerij Trio, 1953. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 0214 9.00 x

VEEN, Jos van. De carrière der zeven Oranjes in de Nederlandsche Gewesten 1544-1795. Uitgave van den schrijver, Den Haag, [ca. 1930]. Gebonden, 190 p. - xT 3013 15.00 x

VEEN, Jos van. Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Leiden, A.H. Adriani, 1910. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 6687 10.00 x

VEENENDAAL, E.J. Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk. Utrecht, J.J.H. Kemmer, 1869. Oorspr. omslag. 191 p. - xL 8385 12.00 x

VELD, Renee in 't. Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk. Zutphen, Walburg Pers, 1995. Paperback. 166 p. Ills. - xH 0088 9.00 x

VELDE, Marcel van de. Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918. 's-Gravenhage, De Veste, 1941. Gebonden. 269 + XLVII + 18 p. - xR 6846 75.00 x

VELDMAN, H.S. Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland. Delft, Kleyn van Willigen, 1898. Oorspr. papieren omslag. VIII + 105 p. Omslag gebruikssporen. xR 4715 15.00 x

VELTHOVEN, G.J. van. Scheveningen Vught. Door gevangene G.J. van Velthoven Kampnummer np. 6099. Ce; in het Oranje Hotel te Scheveningen. Drukker: Den Haag, Orion, [ca. 1945]. Oorspr. omslag. [13] p. - xT 7601 10.00 x

VEN, D.J. van. Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken. Heerlen, Winants, z.j. 2e druk. Gebonden. 246 p. Met 6 x 11 afbeeldingen buiten de tekst en 8 x 11 tekstillustraties, melodieen, proclamaties, regelementen, enz. Ingeleid door Anton van Duinkerken. xL 7621 15.00 x

VEN, D.J. van der. Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken. Leiden, Batteljee & Terpstra, z.j. Gebonden. 158 p. Met 5 x 11 afbeeldingen buiten den tekst en 6 x 11 tekstillustraties, melodieen, proclamaties, reglementen, enz. [Op band kleine beschadiging]. xH 6664 20.00 x

VEN, D.J. van der. In de bloeiende hof onzer volkscultuur. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 88 p. Met illustraties van Els van Erven Dorens. Schijnwerpers 37. xL 2804 8.00 x

VENEMA, Adriaan. Mussert. Amsterdam, Toneelgroep Centrum, 1973. Geniet. 38 p. Ills. Premiere september 1973 Stadsschouwburg Haarlem. xT 7208 7.50 x

VERAART, J.A. Holland. Preface by G.N. Clark. London, Macdonald & Co., 1945. second impression. Gebonden S.O. 152 p. - xT 2017 10.00 x

VERBEEK, R.D.M. Kort verslag over de aardbeving te Ambon op 6 januari 1898. Batavia Landsdrukkerij, 1899. Oorspr. omslag. 46 p. Met kaarten. [rug omgeplakt]. xR 8974 20.00 x

VERBEKE, Luc. Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts. Antwerpen/Utrechts, Standaard, 1970. Paperback. 245 p. - xT 0847 9.50 x

VERBERNE, L.G.J. Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen. Utrechts, Het Spectrum, 1958. Pocket. 224 + 206 p. Ills. Prisma Boeken 374/375. mooi exemplaar. xR 6908 8.00 x

VERBERNE, L.G.J. In den spiegel van het verleden. Historische opstellen. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1947. Gebonden. 325 p. Ills. De Nederlanden. een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden. Eerste deel. xK 6931 10.00 x

VERBRAAK, H.C. Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899. Breda, F. van Schijndel, 1899. Herbonden. 36 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xR 8530 20.00 x

VERHAGEN JR., H. en F. Kapteijn. In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen. J.C. Dalmeijer, Amsterdam, [1908]. Gedecoreerde linnen band, Ills., 254 p. met talrijke illustratiën xT 3031 35.00 xx

VERHEY, Harry (voorw.). De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland. Amsterdam, C.P.N., [1950]. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 7165 8.00 x

VERHEYDEN, Prosper. Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752. Maaseik, Van der Donck-Robyns, 1943. geniet. 45-73 p. Overdruk uit Maandschrift Limburg XXIVste Jaargang 1943. xR 3664 8.00 x

VERITAS. [=A.M. Anderson]. Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken. St. Anna Parochie, J. Kuiken Jz., 1886. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6603 10.00 x

VERMANDERE, Martine. Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie. Antwerpen, 1995. Gebonden S.O. 142 p. Ills. - xT 0688 20.00 x

VERMEERSCH, Arthur J. Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z. Leuven/Paris, Nauwelaerts/Beatrice Nauwelaerts, 1965-1968. Oorpr. omslagen. 485 + 673 + 43 p. Drie delen. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine. Bijdragen / Cahiers. 42 en 50. [Met opdracht en gesigneerd door de auteur]. xT 0798 75.00 x

VERMEULEN, P.J.F. De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1891. Gebonden half linnen. 62 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2563 10.00 x

VERNADSKI, George. Geschiedenis van Rusland. Twee delen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 1e druk. Gebonden 280 + 294 p. Ills. Vertaald door T. Eekman en J. Schoorl. [bibliotheekstempeltje]. xL 4634 25.00 x

VERSCHAVE, Paul. De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch. Kampen, J.H. Kok, 1911. Gebonden. 270 p. - xR 6714 15.00 x

VERSCHILLENDE AUTEURS. Menschen die die Welt regieren. Amsterdam, Weltfrieden Verlag, 1930. Gebonden. 144 p. tekst + 51 foto's. [Groot formaat]. xB 6382 35.00 x

VERSCHUUR, H.A. Het Groote Avontuur met Hitler aan het Stuur. Met illustraties van den Auteur. De Pelgrim, Eindhoven, 1946. Gebonden, Ills., 43 p. - xT 4466 10.00 x

VERSTEEG, H.J. Eerste jaarverslag van de Vereeniging Het Werkhuis te Zaandam 1888. Zaandam, P.N. Sombeek, 1888. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 4064 10.00 x

VERSTRAETEN, Jos. Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724 een politieke gevangene in de Polizeigefangnis te Scheveningen. Boxtel, Henri Bogaerts, [1945]. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 6158 10.00 x

VERSTRAETEN, Jos. Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch. Boxtel, Henri Bogaerts, 1944. Oorspr. omslag. 31 p. [Omslag licht beschadigd]. Bevrijdings-Serie nr. 1. xT 0806 10.00 x

VERSTRAETEN, Jos. Tusschen de mazen. SD en Gestapo in het Oranje Hotel. Boxtel, Henri Bogaerts, 1945. Geniet. 31 p. - xR 8404 10.00 x

VERVAART, J.A. Inleiding tot de Nederlandsche Constitutie. London, Drukkerij Waterlow, 1945. Geniet. 80 p. Artikelen eerder verschenen in het Londensch Vrij Nederland. Met opdracht en gesigneerd door J.A. Vervaart. [bibliotheekstempeltje]. xR 4600 10.00 x

VERVAT, J.M. De Pruisen voor Amsterdam in 1787. Verdediging en verovering der Stelling. J.H. & G. van Heteren, Amsterdam, 1887. Vernieuwd omslag met oorspr. omslag opgeplakt, onafgesneden, 70 p. + uitklapbare kaart. Kaart met batterijen, verhakkingen, doorsnijdingen en inundatien om Amsterdam in Sept. 1787. xT 7886 12.00 x

VERVIERS, Emile. Eenige beginselen der Gemeente-Financien. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 49 p. Politieke en Sociale Studien, tiende reeks nr. 4. [bibliotheekstempeltje]. xT 4274 8.50 x

VERVIERS, Emile. Opstand in de Jordaan. Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij (NENASU), Utrecht, 1934. Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit Nieuw Nederland, No. 3, augustus 1934. xT 4081 45.00 xx

VERWEY-JONKER, H. en J.P. van Praag. Geen grond maar goederen. Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1945. Geniet. 24 p. - xT 7331 8.00 x

VESSEM, A.J. van. Het standpunt der N.S.B. Leiden, NENASU, 1939. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 2172 8.50 x

VESSEM, A.J. van. Hollando-Belgische Alliantie-Politiek? Utrecht, H. de Vroede, 1928. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 1452 8.50 x

VESTERS, J.A. Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije. VOBI, de Volkskrant Bibliotheek, Utrecht, 1938. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 144 p. snede roestvlekkig. Fraai omslag. xR 6371 20.00 x

VETH, Bas. Het leven in Nederlandsch-Indië. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1900. 1e druk, Gebonden, 256 p. naam op titelpagina xT 1748 90.00 x

VETH, Cornelis. Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945. Amsterdam, De Telg, [1945]. Oorspr. omslag. [63] p. Geillustreerd. 12 x 10 cm. - xT 7439 10.00 x

VETH, P.J. Onze Transvaalsche Broeders. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1881. Oorspr. omslag. 85 p. Vermeerderd met een naschrift. Uitgegeven ten voordeele van de Transvaal. [rugje omgeplakt]. xR 6762 15.00 x

VEUILLOT, Louis. De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester. Rosendaal, J. Suykerbuyk, 1866. Oorspr. papieren omslag. 130 p. - xB 6894 12.00 x

VIES, A.B. van der Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk. Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag. 31 p. Publicaties van den Algemeenen Nederlandsche Bond Vrede door Recht. xR 7299 10.00 x

VIJLBRIEF, I. Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts. Amsterdam, E.M. Querido, 1950. Gebonden S.O. 333 p. - xR 2494 10.00 x

VIJVER,J.G. v.d. / Domela Nieuwenhuis, F. Stemplicht. Hollandia-Drukkerij, Baarn, 1911. Oorspr. omslag 32 p. + adv. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie VI. No. 10. xB 9980 10.00 x

VILLETARD, Edmond. Geschiedenis van de Internationale. K.H. Schadd, Amsterdam, 1871. Gebonden 208 p. Naar de officieele bescheiden beschreven. Vertaald door S.M.N. Calisch. xR 0648 30.00 xx

VINKS, Jos. Borms. Brechts/Antwerpen, De Roerdomp, 1974. Paperback. 312 p. Met foto's uit het archief van Nestor Gerard. - xT 0802 10.00 x

VINKS, Jos. Nationalisme in Vlaanderen. Antwerpen, Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, 1976. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4809 10.00 x

VIRULY, A. Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit. Lantaarn, Amsterdam, [ca. 1936]. Oorspr. omslag, 30 p. + adv. omslag Brögel xT 5936 10.00 xx

VIRULY, A. Ons land en het geweld. Amsterdam, Lantaarn-uitgeverij, [1938]. Geniet. 30 p. A. Viruly: Gezagvoerder bij de civiele luchtvaart. Omslagontwerp: Brogel. xT 4110 12.50 x

VIS, Jan Marinus. Vrede is! Opgedragen aan Jong Nederland. Het Vredespaleis in Den Haag. Naar het Engelsch van Robert Underwood Johnson. Vrouwen en oorlog. Naar het Engelsch van Ella Wheeler Wilcox. Zeg mij: Zijn Broeders Wij? Oorlog. Vrede. Zaandijk, 1914. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 1927 10.00 x

VIS, Jurjen. De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002. Boom Amsterdam 2002. Ingenaaid Ills. 240 p. - xH 7784 12.00 x

VIS, Jurjen. Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam. Amsterdam, Boom, 2008. Gebonden S.O. 299 p. Ills. - xT 5281 18.00 x

VISSCHER, Anne. Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946. Amsterdam, Tabula, 1982. Paperback. 143 p. - xK 2151 8.00 x

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Oorspr. omslag. 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xR 9731 17.50 x

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gedecoreerde linnen band, 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xR 9873 20.00 x

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag. 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. Omslag S.H. de Roos. xT 2898 17.50 x

VISSCHER, Joh. De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Gedecoreerde linnen band, 160 p. Sociale Bibliotheek nr. 3. xT 3078 20.00 x

VISSER, Louis de. Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 7752 10.00 x

VISSER, Louis de. ROT Zaandam. Zaandam onder Sociaal-Democratisch Bewind. Zaandam, Comm. Partij, 1920. Geniet. 16 p. - xT 6410 10.00 x

VISSER, Piet. Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Knijnenburg Krommenie 1996. Gebonden S.O. Ills. 168 Mooie productie. xK 5457 25.00 x

VISSER VAN NIEUWPOORT, A. De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus. Amsterdam, De Telg, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1848 8.00 x

VISSERING, G. De troonbestijging van den Keizer van Japan. De relatien in ouden tijd van Holland tot Japan. (Herinneringen uit het archief van mijn Vader). Amsterdam, 1928. Geniet. 19 p. Ills. Overdruk uit De Indische Mercuur No. 14 nov. 1928. xR 7735 12.00 x

VISSERING, Gerard. De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Geniet. 30 p. 2e oplaag. - xT 8061 8.50 x

VISSERING, S. Gijsbert Karel van Hogendorp. De Gids, 1855. Papieren omslag. 34 p. Overdruk uit: De Gids 1855 Nr. 9. xR 4473 8.50 x

VISSERING, S. Tochten naar het Noorden. S.l. 1883. 14 p. - xB 7876 10.00 x

VITORIA, Francisco. Is annexatie door Nederland van aangrenzend Duitsch gebied zedelijk verantwoord?. Gevolgd door Over het recht van den oorlog. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1945. Oorspr. omslag. 54 p. Ned. Comite voor gebiedsuitbreiding nr. 2. xT 5454 10.00 x

VLAGSMA, J. Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw. Leeuwarden, O. Stellingswerf, 1891. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven ten voordeele van het hulpbehoevend gezin van den Schrijver. xT 6606 10.00 x

VLEKKE, B.H.M. “Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert.” Studie over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639. Antwerpen, Neerlandia, 1938. Oorspr. omslag. 226 p. Ills. - xB 8477 20.00 x

VLEMING, J.L. Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie. Door de Belasting-Accountsdienst. Weltevreden, Landsdrukkerij, [1925]. Gebonden. XI +287 p. Ills. Uitgave volkslectuur nr 730. Dienst der Belastingen in Nederlandsch-Indie. xT 3952 25.00 x

VLETTER, A. de. Over geschiedenisonderwijs, beginsel en methode. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1919. Oorspr. omslag. 55 p. Paedagogies Voordrachten nr. 7. xT 4300 8.50 x

VLETTER, A. de. Van eerzaam schoolleider tot gevangenisboef. Ervaringen en indrukken uit Hollandse en Duitse gevangenissen en kampen. Baarn, Hollandia, 1946. Gebonden. 254 p. - xT 3137 15.00 x

VLETTER, A. de. Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland. Utrecht, H. Ploeg, 1921. 3e druk. Oorspr. omslag. 32 p. Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. xR 1778 7.00 x

VLEUTEN, van. Is dit wijs? Kompas, Den Haag, [1946]. Oorspr. omslag, cartoons, [15 p.]. 11 x 8,5 cm. Bevat kritiek op bureaucratie, ambtenarij, belasting, de ereraad, het militair gezag, de politieke opsporingsdienst, discipline van soldaten. Met vergelijkingen tussen 1940 en 1946. Op de voorkant een tekening van een man die zijn kop in het zand steekt. xT 6340 8.00 x

VLIEGEN, W.H. Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.). J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 32 p. Sociaaldemokratische Bibliotheek No. 7. Gebruikssporen hersteld. xT 6222 9.00 x

VLIEGEN, W.H. De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en Tafereelen uit de Socialistische Beweging in Nederland. Twee delen in een band. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921-1922. 3e druk. Gebonden. XV + 480 + 528 p. Met vele portretten. - xR 0099 25.00 x

VLIEGEN, W.H. De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en Tafereelen uit de Socialistische Beweging in Nederland. Twee delen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921-1922. 2e druk. Gebonden. XV + 480 + 528 p. Met vele portretten. - xT 5413 25.00 x

VLIEGEN, W.H. De Rechtsgrond van het Socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Twee radiotoespraken gehouden voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.). xT 5977 8.00 x

VLIEGEN, W.H. Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5945 10.00 x

VLIEGEN, W.H. Het Socialisme en de Vredesbeweging. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Oorspr. omslag. 32 p. De Nederlandsche Zaak Vlugschriften nr. 3. xT 5470 12.50 x

VLIEGEN, W.H. Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1908. Gebonden. VIII + 189 p. - xT 4261 10.00 x

VLIEGEN, W.H. Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2807 18.00 x

VLIEGEN, W.H. Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1909. Geniet. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5923 8.50 x

VLIET, A.P. van en E.J.W.M. van der Dennen. Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1995. Paperback. 232 p. Ills. - xT 3194 12.50 x

VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. Over Staatspensioneering. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 68 p. Volksbiliotheek no. 20. xT 4707 7.50 x

VLOEMANS, A. Wat wil De Nieuwe Gedachte? Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Geniet. 15 p. - xT 1697 8.00 x

VLOTEN, J. van. Onderzoek van 'konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven. Utrecht, Kemink en Zoon, 1873. Oorspr. omslag. 267 p. Historisch Genootschap Nieuwe Serie nr. 18. xR 6010 20.00 x

VLOTEN, J. van. Thorbecke's standbeeld. Nederlandsche staats- en volks-bespiegeling. J. Rinkers Jr., Arnhem, 1876. Oorspr. omslag, onafgesneden, 88 p. rugje omgeplakt xT 4525 10.00 x

VLUGT, Burgemeester de. (voorwoord). Luchtbeschermingsdienst Amsterdam. Amsterdam, Luchtbeschermingsdienst, [1938]. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 2188 8.00 x

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Ammerstol, Kerk en Vrede, 1936. Oorspr. omslag. 15 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2136 10.00 x

VOET, M van der. Luchtbescherming? Ammersol, Kerk en Vrede 1938. 2e druk. Geniet. 32 p. Vlugschrift Kerk en Vrede 16. xT 7129 10.00 x

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius. Ammerstol, Kerk en Vrede, 1938. 2e [gewijzigde] druk. Oorspr. omslag. 31 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2137 12.50 x

VOGEL, Leroy. Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann. Wurzburg, Richard Mayr, 1937. Oorspr. omslag. 108 p. - xB 5013 10.00 x

VOGELSANG, Willem. Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii. [Wormerveer, 1950], Ingenaaid. 73 p. Ills. Aangeboden door zijn vrienden ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigsten verjaardag. Genummerd 14/325 exx. Typografie door Henri Friedlaender. xT 1173 12.00 x

VOGUE, E.M. de. Maxime Gorky. Amsterdam, Cohen Zonen, [1905]. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 5729 10.00 x

VOLLENHOVEN, H. Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein: uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd door mr. H. Vollenhove. 's-Gravenhage, A.D. Schinkel, 1842. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 302 p. (met facsimile's). - xT 2748 35.00 x

VOLLGRAFF, C.W. Herdenking van Johan Huizinga. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1945. Ingenaaid. 39 p. - xL 6368 7.00 x

VONHOFF, H.J.L. De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud. Baarn, Hollandia, 1965. Paperback. 272 p. Ills. - xR 6451 8.50 x

VOO, B.P. van der. De revolutie in ons eeuweinde. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag 16 p. Sterringa's 5-cent-brochuren No. 26 xR 0534 8.00 x

VOOGD, P. Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1926]. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 6258 10.00 x

VOORBROOD, A. Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen? Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, [1896]. Oorspr. omslag. 14 p. Uitgegeven ten bate der Kulpkas van de Werkmansvereeniging Arnhem. xT 7524 12.00 x

VOORLICHTINGSDIENST DER NEDERLANDSCHE REGEERING. Het handvest van de vrijheid. Londen, Voorlichtingsdienst der Nederlandsche Regeering, 1943. Oorspr. omslag. 208 p. [Stofomslag klein vlekje]. xT 2469 15.00 x

VOORST, W.F. van. Aalmoezeniersweeshuis en inrichting voor stads-bestedelingen. 1 Januari 1666 - 1 Januari 1916. Amsterdam, Stadsdrukkerij, [1916]. Oorspr. omslag. 78 p.Geillustreerd. - xT 6900 15.00 x

VOORST, W.F. van (samengest.) Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stad-bestedelingen 1 januari 1666 - 1 januari 1916. Amsterdam, Stadsdrukkerij, [1916]. Oorspr. omslag. 78 p. Geillustreerd. - xT 7072 10.00 x

VOOYS, A.C. de. De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795. Leiden, E.J. Brill, 1953. Oorspr. omslag. 16 p. Met kaartjes. Overdruk uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap Deel LXX, No 3, 1953. [bibliotheekstempeltje]. xL 6781 6.00 x

VOOYS, Is. P. de. Pseudo-Marxisme. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Geniet. 30 p. - xT 0384 10.00 x

VORRINK, J.J. De Rode Valkenwet en haar toelichting. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 7196 10.00 x

[VORRINK, Jacobus Jan]. De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme. [Nijkerk], 1942. Oorspr. omslag. 81 p. September/November 1942. xT 4025 8.00 x

VORRINK, K. Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 142 p. - xR 4753 10.00 x

VORRINK, Koos. De Meiroep. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Geniet. 16 p. - xT 5296 8.50 x

VORRINK, Koos. Het kerstlied van de arbeid. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930] Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Hahn Jr. xT 6192 8.00 xx

VORRINK, Koos. Het levend geloof. Kerstgedachten. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Geniet. 15 p. - xR 4759 7.00 x

VORRINK, Koos. In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 8819 8.00 x

VORRINK, Koos. Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3565 8.50 x

VORRINK, Koos. Naar beter tijden. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1925]. Geniet. 16 p. onderzijde gevlekt, beschadigd (zonder tekstverlies). xR 6174 7.00 x

VORRINK, Koos. Onder de vanen van het demokratiese socialisme. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7864 8.50 x

VORRINK, Koos. / C.H. Wiedijk. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). Wit a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986. Paperback. XIV + 545 p. Ills. - xT 4755 12.50 x

VORRINK, Koos en Klaas Toornstra. Tegen oorlog en militarisme. Voor ontwapening en internationale rechtsorde. Amsterdam, A.J.C. 1932. Vouwblad. 4 p. - xT 7720 8.50 x

VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. De Oude Kerkregisters in ons land. 's-Gravenhage, Genealogisch en Heraldisch Archief, 1892. Gebonden blauw linnen. IV + 211 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2614 45.00 x

VOS, C. Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1940. Geniet. 32 p. - xT 4368 10.00 x

VOS, H. Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid. Amsterdam, S.D.A.P., April 1939. Geniet. 16 p. Oplage 10.000 exx. xR 7374 7.00 x

VOS, H. Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw. Amsterdam, Centrale Plan-Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 7399 10.00 x

VOS, H. de. Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.Twee delen. Baarn, Het Wereldvenster, 1976. Paperback. 247 + 255 p. - xR 6298 15.00 x

VOS, H. de. Kerk en Socialisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 72 p. Tijd en Taak. xT 4641 8.00 x

VOS, H. en D. Dresden. Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden. Utrecht, Centrale Bond van Werkmeesters en andere Opzichthoudend Personeel, 1936. Geniet. 47 p. Woensdag 20 mei 1936 in Hotel Noord-Brabant te Utrecht. xR 7378 10.00 x

VOS, Herman A. Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door... Leuven/Brussel, A.N.U.M. [1944]. Oorspr. omslag. [32 p.]. - xB 0403 125.00 xx

VOS, Louis. Bloei en ondergang van het A.K.V.S. II. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 1982. Gebonden. 387 p. Ills. - xT 1791 15.00 x

VOS, Margot en Funke Kupper. Ons Pinksterfeest. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7994 15.00 x

VOSKUIL, K. (voorwoord). Dr. W. Drees in caricatuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. Oorspr. omslag. 82 p. Ills. - xT 2518 10.00 x

VOSKUYL. J. Eerste hulp bij luchtaanvallen. Eenvoudige, geillustreerde handleiding voor iedereen. Amsterdam, Uitg. Mij. Kosmos, 1940. Oorspr. omslag. 74 p. Geillustreerd. - xT 7647 12.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De historie van de Vesting Naarden. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1965. Oorspr. omslag Ills. 144 p. - xR 2294 9.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 119 p. Met 24 illustraties naar oude gravures. Schijnwerpers 25. xL 2798 8.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 119 p. Met 24 illustraties naar oude gravures. Schijnwerpers 25. xL 2829 6.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. De motiveering van onze opstand. De theorieen van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1933. Oorspr. omslag. 193 p. - xB 7923 10.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland. Assen, Van Gorcum & Comp., 1959. Gebonden S.O. 158 p. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij nr. 30. xB 8266 18.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1937. Gebonden. 137 p. Patria reeks VI. xL 9322 8.00 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Gebonden S.O. 283 p. Met illustraties en facsimile's - xR 6520 12.50 x

VRANKRIJKER, A.C.J. de. In andermans ogen. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met omslag. 114 p. Ills. Schijnwerpers nr 46. xL 2797 8.00 x

VREDESGIDS. De Vredesgids. Jaarboekje ten dienste van de vredesbeweging in Nederland. 4e jaargang 1939. Ammerstol, Stichting Nationale Vredes-actie 's-Gravenhage / Centraal Vredes Bureau, 1939. Oorspr. omslag. 61 p. Stichting Nationale Vredes-actie, Ammerstol; Centraal Vredes Bureau 's-Gravenhage. xT 4026 8.00 x

VREEDE, G.W. De rigting van het Ministerie. Een woord tot de kiezers. Utrecht, J.G. Broese, 1862. Oorspr. omslag. 35 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8389 10.00 x

VREEDE, G.W. De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst. Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1835. Oorspr. omslag. 64 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8193 15.00 x

VREEDE, G.W. Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 6 delen. Utrecht, J.G. Broese, 1856-1865. Kartonnen omslagen. [5 delen: Originele kartonnen omslag, 1 deel: blanco karton. 4 delen: rug omgeplakt. Bibliotheekstempeltje.]
De eerste drie delen behandelen de buitenlandse politiek van de Republiek gedurende de jaren 1572 tot 1650. De volgende delen verschenen onder de titel Geschiedenis der Diplomatie van de Bataafsche Republiek en behandelen de periode 1795-1810. xL 8651 150.00 x

VREEDE, G.W. Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 3 Delen. Eerste deel: Van de intogt van Pichegru in Holland, tot de verheffing van Bonaparte op den 18 Brumaire. 1795-1799. Tweede deel: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland 1799, tot de vredebreuk tusschen Groot Britannie en Frankrijk 1803. Derde deel: Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland 1803, tot de aftreding van Koning Lodewijk 1810. Utrecht, J.G. Broese, 1865. Gebonden. 378 + 160 p. XVI + 341 + 133 p. XVI + 464 + 136 p. Drie delen. Deze eerste drie delen behandelen de buitenlandse politiek van de Republiek gedurende de jaren 1572 tot 1650. [bibliotheekstempeltje]. xT 6329 75.00 x

VREEDE, G.W. Republiek of Constitutionele Monarchie? Utrecht, C. van der Post, 1869. Oorspr. omslag. 46 p. Toespraak bij het hervatten der lessen van Nederlandsch staatsregt 22 september 1869. [bibliotheekstempeltje]. xL 8383 10.00 x

VREESE, Willem de. De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij. Gent, Drukkerij A. Siffer, 1896. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit Het Belfort. xT 5383 8.50 x

VRIES, A. de. Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders. [Sneek, 1933]. Geniet. 15 p. - xT 6769 8.00 x

VRIES, C.W. de. Handboek voor armbezoekers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1916. Oorspr. omslag. 288 p. Uitgave van de Nederlandsche Ver. voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam. xT 5632 10.00 x

VRIES, Derk de. Laarzen in Marktstad. Purmerend, Comite Monument Gevallenen 1940-1945, 1947. Gebonden. N.p. De tekeningen zijn van Maarten Oortwijn en Jan Sanders. xB 0876 15.00 x

VRIES, G.J.P. de. (oom Gerrit). Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Rotterdam, Werkgemeenschap Publicon, 1945. Oorspr. omslag. 102 p. Ills. - xT 0544 10.00 x

VRIES, J. de. Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941. Zwolle, 1941. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. - xR 5584 10.00 x

VRIES, J. de - P.D.A. 2834. Van 'Amersfoorter' tot 'IJsselliniegraver'. De Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1946. Gebonden, Ills., 117 p. - xT 1532 22.00 x

VRIES, J.G. de / Frisius. Oordeelt een rechtvaardig oordeel. De bestrijding van F. Domela Nieuwenhuis en het socialisme. / Gewikt en gewogen. Groningen, H. Schut, 1886. Oorspr. omslag. 22 p. Verspreiding vanwege de Propaganda-club te Groningen. xR 7023 12.50 x

VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland. Amsterdam, Pegasus, 1979. Ingenaaid. N.p. Ills. - xK 5365 11.50 x

VRIES, Jeroen de / Dik Verhaar (ed.). Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland. Amsterdam, Pegasus, 1979. Gebonden S.O. N.p. Ills. - xT 1840 15.00 x

VRIES, Joh. de. Amsterdam Rotterdam: rivaliteit in economisch-historisch perspectief. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1965. Oorspr. omslag. 110 p. Ills. Fibulareeks 8. xL 9361 7.50 x

VRIES, Joh. de. Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976. Vereniging voor de Effectenhandel Wormerveer 1976. Gebonden S.O. Ills. 328 p. Mooie uitgave. xL 2708 21.00 x

VRIES, Joh. de. Gedenkboek 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Amsterdam, [1961]. Gebonden. 585 p. Ills. - xC 1072 16.00 x

VRIES, Leonard de. Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden voor UEd. en het Hooggeachte Publiek gedolven uit de Schatkamers van het Gemeente Archief. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. - xL 8880 9.00 x

VRIES Mzn, Rabbijn S. Ph. de. Joodse riten en symbolen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. 3e druk. Gebonden, 316 p. Geillustreerd met foto's. xK 0562 20.00 x

VRIES, Ph. de. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1949. Gebonden. X + 385 p. - xR 7652 20.00 x

VRIES, Ph. de. Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving. Amsterdam, Em. Querido, 1948. Gebonden. 209 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5177 12.00 x

VRIES, T. de. Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909. 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3465 8.50 x

VRIES, Theo de. (ed.). Lanny Budd's wereld in beeld. Voorwoord Willem van Cappellen. Ingeleid Upton Sinclair. Den Haag, Servire, 1958. Gebonden. 283 p. Ills. - xR 5727 10.00 x

VRIES, Theun de. e.a. DE VRIJE KATHEDER. De Vrije Katheder: 5e jaargang juni 1945 t/m April 1946. Nr. 9 t/m 54 + index + Er moet veel strijd gestreden zijn.... Amsterdam, 1945-1946. In losse afleveringen in een verzamelband van De Vrije Katheder. De nrs 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang. xT 5433 50.00 x

VRIES, Thom. J. de. Collaborateurs 1672. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1947. Geniet Ills. 36 p. nieuwjaarsgeschenk 1948 van Tjeenk Willink. xB 4516 7.00 x

VRIES, Thom J. de. De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1946. Geniet. 28 p. Ills. - xR 5565 8.00 x

VRIES, Thom J. de. Politie ende Iustitie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. Geniet. 48 p. Ills. - xR 5563 8.00 x

VRIES, Thom J. de. Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 5562 8.00 x

VRIES, Thom. J. de. Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Geniet. 31 p. Ills. - xR 8485 8.00 x

VRIES, Thom J. de. Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Geniet. 44 p. Ills. - xB 2231 6.50 x

VRIES, Thom J. de. Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 19548. Geniet. 41 p. Ills. - xR 5564 8.00 x

VRIES, W. de. Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds ( 1685-1732). Z.p. 1936. Oorspr. omslag. XXXVIII + 155 p. Ills. Niet in den Handel. xR 9093 40.00 x

VRIES-Bruins, A.E.J. de. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6191 8.50 xx

VRIES-BRUINS, A.E.J. de. Suze Groeneweg, haar betekenis voor de moderne Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Paperback. 116 p. Ills. - xT 3377 10.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). De vernieuwing van de mens. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965. Paperback. 255 p. B 8. Geschiedenis van de beschaving VIII. xK 4816 8.00 x

VRIJ NEDERLAND Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen. Amsterdam, Vrij Nederland, 1945. Oorspr. omslag. 16 p. - xK 6872 8.00 x

VRIJBUITER en Hendrik de Prater (H.B. Fortuin). En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1946. Gebonden. 105 p. - xR 6548 15.00 x

VRIJMETSELAAR, Mr. De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand. 's-Gravenhage, G.C. Visser, 1887. Oorspr omslag. 54 p. onopengesneden. - xR 5254 20.00 x

VRIJMOED, G. Socialisme en Katholicisme. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1928. Geniet. 30 p. - xT 4013 8.00 x

VROEDE, M de / E.P. de Booy / H.C. de Wolf. Volksonderwijs en maatschappij in Belgie en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. / Het basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen. / Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs. 's-Gravenhage, 1977. Ingenaaid. 181-371 p. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. deel 92, afl. 2, 1977. xB 5262 12.00 x

VROKLAGE, B.A.G. Ons volk in de branding. Tilburg, Henri Bergmans, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. Aan de millioenen getrouwen in den lande, die goed volk waren. xT 7610 8.50 x

VRYWAERT, Chr. J. Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?). Amsterdam, Doen Pietersz. in Englenburch, 1944. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6948 12.00 x

VUUREN, O. van. De thee-cultuur in de Preanger. Voordracht. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1915. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Verslag der vergadering van de Nederlandsch-Indische Mij. van Nijverheid en Landbouw 22 januari 1915. xT 5685 15.00 x

VUYK, Simon. De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1995. Gebonden S.O. 474 p. Ills. - xB 4322 20.00 x

VUYK, Simon. Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860). De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1998. Gebonden, S.O., Ills., 368 p. - xT 0879 15.00 x

W.H. SURINGAR, e.a. Pauperisme en armoede. Redevoering over...een patronaat over de armen. Wetgeving en armoede beschouwd in betr. tot het misdrijf. 1e jaarlijks verslag der Vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede. Handelingen der 3e algemeene vergadering. Bepalingen omtrent de Vereeniging... G.T.N. Suringar, Leeuwarden / J.J. Tijl, Zwolle / J.H. & G. van Heteren, Amsterdam, / Instituut voor Doofstommen, St Michiels-Gestel / R.J. Schierbeek, Groningen, 1824-1849. Gebonden half linnen met gemarmerde platten, convoluut met negen teksten. Convoluut met negen teksten. Bevat tevens: Over instellingen tot verpleging van zieken. Verslag Inrigting voor pleegzusters 1849, Verslag wegens het Instituut voor Doofstommen te St. Michiels-Gestel. J.H. Kesman, Over den staat van den Doofstomme vergeleken met dien van den Blindgeborene. xT 6495 60.00 x

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England". Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Ingenaaid. 140 p. + adv. - xR 9505 15.00 x

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Gebonden. 140 p. + adv. - xT 0835 15.00 x

WACHTERS, J.J. De voeding van den werkman. Populaire-wetenschappelijk betoog. Leiden, Futura, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. Volkbibliotheek no. 32. xT 4709 7.00 x

WAELE, M. De / H. Gaus / R. Van Eenoo / F. Uytterhaegen. Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985. Gent, Centrum voor Politieke-wetenschappelijk Onderzoek, 1986. Paperback. 271 p. - xR 6923 10.00 x

WAERDEN, B.L. van der. Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5858 8.00 x

WAERDEN, Th. van der. Aan de Niet-Kiezers! Amsterdam, S.D.A.P. 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 3363 8.50 x

WAERDEN, Th. van der. Geschooldheid en Techniek. Onderzoek naar den invloed van arbeidssplitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en bekwaamheid der arbeiders. Amsterdam, F. van Rossen, 1911. Oorspr. omslag. 380 p. - xT 0755 20.00 x

WAERDEN, Th. van der. Gezinsloon en kindertoeslag. Rotterdam, Drukkerij Voorwaarts, [1912]. Geniet. 30 p. Bond van Nederlandsche Gemeente-werklieden en Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. xR 6859 9.00 x

WAERDEN, Th. van der. Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Geniet. 16 p. - xR 6858 8.00 x

WAERDEN, Th. van der. Over onze grondslagen. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4878 12.00 x

WAGENAAR, Jan. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Repro-Holland/Buijten & Schipperheijn, Alphen a/d Rijn/Amsterdam 1971-1972. Gebonden kunstleer 4 delen Ills. facsimile van de editie van 1760-1767 + 1802 (dl. IV). Mooie set. xL 1924 150.00 x

WAGENAAR, Jan. 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, enz. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1971-72. Geillustreerd. Kunstleer. Goudbeletterd en -gedecoreerd. Gebonden kunstleer Groot-8vo. 74 pp. (tekst). (Facsimile reprint van de editie, Amsterdam 1768). Mooi exemplaar. - xL 8594 25.00 x

WAGENAAR, Jan. 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. Te Amsterdam, By Yntema en Tieboel, 1768. 8vo. Kartonnen omslag, titel gedrukt in rood en zwart met gegraveerd vignet door R. Vinkeles, onafgesneden, 126 + [2] p. - xT 6846 75.00 x

WAGENAAR, L. Het Jodendom. Baarn, Hollandia, 1907. Oorspr. omslag. 51 p. Kerk en Secte Serie I. No. 6. xL 9191 12.00 x

WAGENVOORT, Maurits. Rococo Italie. Zutphen W.J. Thieme & Cie, 1931. Gebonden. 249 p. Ills. - xC 1111 11.50 x

WAISVISZ, E. Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Geniet. 16 p. Overdruk uit de Socialistische Gids jaargang X. xR 6168 7.00 x

WAL, Tj. van der. Practische leidraad tot het opmaken van het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten. Velp, J.A. Reesink, z.j. 4e druk. Ingenaaid. 440 p. Voor den eenvoudigen opsporingsambtenaar en voor hen, die zich wenschen te bekwamen voor het brigadiers-examen der rijksveldwacht en het politie-diploma met aanteekeningen. [Particuliere band]. xB 3504 10.00 x

WALSH, Tom. Wat is de Shop-Stewards beweging? Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, Utrecht,1921. Oorspr. omslag 15 p. - xR 0424 8.00 x

WAMELINCK, G.F. Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig. Den Haag, G.F. Wamelinck/Drukkerij Duinoord, 1936. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5826 8.00 x

WANGENMULLER, J. Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald. Doesborgh, Kets & Lambrechts, 1841. Oorspr. omslag. VI + 70 p. - xR 6110 15.00 x

WANSINK, D.J. De Krisis der Demokratie. Amsterdam, [1934]. Geniet. 24 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland nr. 24. xR 7382 10.00 x

WANSINK, D.J Het Socialisme op de tweesprong. Geboorte van de S.D.A.P. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939. Oorspr. omslag. 229 p. - xT 0776 15.00 x

WANSINK, P.A. Met leege handen? Neen! De balans van vier jaren tuchthuisleven. Amsterdam, Allert de Lange, 1945. Gebonden Stofomslag. 131 p. - xT 7320 8.50 x

WARD, O.G. e.a. De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Van Holkema & Warendorf (Unieboek), Houten, 1988. Gebonden S.O. Ills. XI + 382 p. - xB 8320 25.00 x

WARMELO, W.L. van. Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil? Nationale Vredesactie, [1928]. Geniet. 10 p. Met een illustraties. - xT 6986 8.00 x

WARMELO, W.L. van. Luchtoorlog en Gasmaskers. Blaricum, 1933. Geniet. 9 p. - xT 4107 8.50 x

WARMELO, W.L. van. Maskers af. Apeldoorn, Verzend-Centrale van Anti-milit. Propaganda en Scholingslectuur, 1935. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 9992 10.00 x

WARMELO, W.L. van. Nationale Ontwapening. Z.pl. [1929]. Geniet. 20 p. - xT 6992 8.00 x

WARMELO, W.L. van. Wat een nieuwe oorlog ons brengen zal. Nationale Vredes-Actie, [1928]. Geniet. 11 p. - xT 6987 8.00 x

WARNER. Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 20 p. [binnenwerk: roestvlekkig]. xT 7492 8.50 x

WARNSICK, J.C.M. Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1938. Gebonden. 174 p. Ills. - xH 8098 10.00 x

WARNSINCK, J.C.M. Drie Zeventiende-Eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1943. Gebonden S.O. 175 p. Ills. + kaart. Patria reeks. xB 9558 9.00 x

WARRIOR [= Bernard Damme]. Gedachten III. J. de Vries, Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag 56 p. Bernard Damme 1864-1953. xR 0833 18.00 x

WARTENA, S.D.A. Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945). St. Anna Parochie, Hoekstra, [1945]. Geniet. 16 p. - xT 3107 8.00 x

WATERINK, J. (ed). e.a. Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen. Amsterdam, Elsevier, 1948-1951. Gebonden. XI + 464 + VII +495 + VIII + 486 + VII + 420 + VIII + 447 p. Vele zwart/wit foto's en 13 ingeplakte, gekleurde platen. Mooie set. xL 0452 60.00 x

WATERSCHOOT, A. De Vlaamsche Kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en Honte. Met illustraties van den schrijver. Langemark, Vonksteen, 1939. 2e uitgave. Ingenaaid. 151 p. - xT 2341 20.00 x

WEBB, Sidney en Beatrice. Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Gebonden. 222 p. - xT 5414 10.00 x

WEBB, Sidney en Beatrice. Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen. A.B. Soep, Amsterdam, 1901-1902. Gedecoreerde linnen banden, 846 p. - xT 2724 50.00 x

WEBB, Sidney en Beatrice. Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Rotterdam, H.A Wakker & Co., 1901. Gebonden. 846 p. - xT 3264 40.00 x

WEBER, Paul. Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Luxemburg, Victor Buck, 1948. Zweite erweiterte Auflage. Oorspr. omslag. 159 p. - xR 7041 20.00 x

WEBER, R.E.J. De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1936. Ingenaaid. X + 233 p. Koninklijke Akademie van Wetenschappen deel II. xR 5312 17.50 x

WEERDINGEN, W. van. Hoe het stadje der Anti's rood stemde. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1922. Geniet. 16 p. Ills. - xR 5499 10.00 x

WEERENBECK, B.H.J. Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques. Paris, A. Picard, 1932. Broche. 77 p. Ills. Signed by the author. xL 8933 30.00 x

WEERLEE, Duco van. Wat de provo's willen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback 39 p. Kwadraatpamflet 29 xM 8237 8.00 xx

WEG, Henri van de. Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van ... Z.p. [1945]. Oorspr. omslag. [64] p. Ills. Uitgave Paraat 1944-1945. xR 9132 20.00 x

WEIDEMA, Piet en Ber Drukker (tekst). Dagen van vriendschap. Pasen 1946 20-21-22 april Amsterdam. De Telg (AJC/JVO), Amsterdam, 1946. Gebonden oblong Ills. n.p. Een fotografisch overzicht van Het Centrale Vriendschapsfeest Pasen 1946 in Amsterdam. Met foto's van Charles Breyer, Sem Presser en Wim van Veen. xR 4343 10.00 xx

WEIL, Simone. Oorlog en Revolutie. Naar het Fransch van S. Weil. Nieuwe Niedorp, Cor Lodder, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. Brochuren-depot der I.A.M.V. xT 7008 8.50 x

WEISSMAN, A.W. Toelichting ter gelegenheid der bezoeken aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam tusschen 8 februari en 8 maart 1911. Amsterdam, 1911. Geniet. 16 p. - xR 5653 10.00 x

WEITJENS, W.M.A. Onze Nationaal Socialisten. 's-Gravenhage, Drukkerij Albedon, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0292 8.00 x

WEITJENS, W.M.A. Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor. Z.p. [1946]. Geniet. 20 p. + 10 p. + 11 p. Drie afzonderlijke publicaties. Bevat: Een antwoord op de brochure van Mr. N.C.M. van den Dries: De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting door J. van Loon. xT 4361 20.00 x

WEIZSACKER, Richard. Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel. Amsterdam, Balans, 1993. Gebonden S.O. 163 p. - xP 1967 13.50 x

WEL, Jos. van. Het geld van alle tijden. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 142 p. Schijnwerpers 30. xL 2801 8.00 x

WEL, Jos. van. Het geld van alle tijden. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 142 p. Schijnwerpers 30. xL 2827 6.00 x

WELDEREN RENGERS, Baron T.M.T. van. De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Leiden, E.J. Brill, 1911. Oorspr. omslag. XII + 289 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. Bevat : De voordeelen van de voorziening der provincien Friesland en Noord Holland met zoet water : rapport met bijlagen / van T.M.T. van Welderen Rengers en K. Breebaart Jzn. II: Staten Generaal. Behandeling der staatsbegrootingen voor 1908-1911. III: Voorloopig verslag IIe Kamer over het wetsontwerp tot droogmaking der Wieringermeer. IV: Handelingen Provinciale Staten van Noord-Holland najaar 1910. V: Inzending ter Landbouwtentoonstelling te Deventer in juli 1909. xB 3511 30.00 x

WELIE, F.A.M. van. Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1946. Oorspr. omslag. 172 p. [bibliotheekstempeltlje]. xB 0070 18.00 x

WELVAARTS, Th. Ign. Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij. Turnhout, F. Beersmans-Pleek, 1890. Ingenaaid. 206 p. Met vier handmerken, een zegel, zeven facsimiles en twee kaarten. [rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xR 6710 50.00 x

WELY, Jos. van. Schaepman. Levensverhaal. Bussum, Paul Brand, 1952. Gebonden. 636 p. Ills. Bibliotheekstempeltje. xL 7292 15.00 x

WENCKEBACH, L.W.R. Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten. Amsterdam, Het Nieuws van den Dag, 1907. Or. Omslag. XIV + 112 p. Ills. Facsimile uitgave. H.D. Pfann, Amsterdam xB 7122 8.00 x

WENDEL, Hermann. Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr. v/h H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. Oorspr. bedrukt omslag 28 p. - xR 3488 9.00 x

WERF, S. v.d. De Leugens van het Socialisme. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 4752 7.50 x

WERINGH, Jac. van. Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland. Meppel, Boom, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 138 p. - xL 9678 8.00 x

WERINGH, Koos van. Frits Muller oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 191 p. Ills. Samengesteld, ingeleid en van commentaar en een register voorzien door Koos van Weringh. xH 9004 10.00 x

WERKMAN, Evert. Ik neem het niet! Hoogtepunt uit het Verzet 1940/1945. Een keuze. Leiden, A.W. Sijthoff, 1965. Paperback. 368 p. Ills. Woord vooraf van G.Ch. Aalders en J.J.F. Borghout. xL 0281 8.00 x

WERKMAN, Gerhard. Amsterdam, stad te water. Bussum, F.G. Kroonder, 1944. Gebonden. 240 p. Ills. De Amsterdamsche reeks. xB 6684 8.00 x

WERTHER [=J.T. Oosterman]. De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 5274 10.00 x

WES, M.A. Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855. Baarn, Ambo, 1991. Gebonden S.O. Ills. 366 p. Bronnen van de Europese cultuur 7. xW 3637 13.50 x

WESSELS, A.M. Zeeland in de patriottentijd. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1974. 2e druk Gebonden S.O. Ills. 255 p. - xR 0127 12.00 x

WESSELS, F.W. De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie. Amsterdam, Joachimsthal, [1936]. Brochure. 32 p. - xH 8703 8.00 x

WESSELS, F.W. Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid. Amsterdam, Joachimsthal, [1936]. 2e druk. Brochure. 32 p. - xT 1989 10.00 x

WESSELS, F.W. Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid. Amsterdam, J.L. Joachimsthal, [1936]. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9108 12.50 x

WESTBONK, E. Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij. Winsum, Juli 1932. Geniet. 39 p. - xT 3274 10.00 x

WESTENBURGH, Leo van. Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin. Leiden, Futura, [1914]. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 9139 12.50 x

WESTERA, L. Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945. Doesburg, [1945]. Oorspr. omslag. 28 p. Met enkele foto's. - xT 0115 10.00 x

WESTERLING, H.J. De Diaconiebakkerij 1675 - 1925. Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 6901 9.00 x

WESTERS, A. De Groningse Gilden. Groningen, Groninger Museum voor Stad en Lande, 1966. Oorspr. omslag. 103 p. Tentoonstelling 21 december 1966 - 22 januari 1967. Foto's P. Boonstra. xB 4900 9.00 x

WHITRIDGE, Frederick W. Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 22 p. - xR 5280 10.00 x

WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8826 9.00 x

WIARDI BECKMAN, H.B. In het Rode Noorden. Een reportage. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 47 p. - xR 7372 10.00 x

WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag, 19 p. Rede gehouden op het Achtste Congres van de A.J.C. 24 November 1934 te Amsterdam. xT 3566 8.00 xx

WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1940. Oorspr. omslag. 45 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 15 xR 7404 10.00 x

WIBAUT, F.M. De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1913. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6681 12.50 x

WIBAUT, F.M. De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 30 p. - xR 6679 10.00 x

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1932. Oorspr. omslag. 20 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0365 15.00 x

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 20 p. Omslag: Jan Rot. xT 2806 18.00 x

WIBAUT, F.M. Economische Kronieken. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. Gebonden. 394 p. - xT 6541 10.00 x

WIBAUT, F.M. Hoe komen wij tot socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2799 18.00 x

WIBAUT, F.M. Op voor de Socialisatie! Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Geniet. 32 p. Rede gehouden voor de Commissie voor Arbeidersontwikkeling te Amsterdam, Maart 1920. xR 6674 8.00 x

WIBAUT, F.M. Slechte tijden. Amsterdam, S.D.A.P., 1908. Geniet. 24 p. Stenografisch verslag van een rede. xR 6676 9.00 x

WIBAUT, F.M. Staatspensioneering. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. VII + 77 p. - xT 4048 12.00 x

WIBAUT, F.M. Toezicht op trusts en kartels. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 6769 12.00 x

WIBAUT, F.M. Trusts en Kartellen. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, XII + 235 p. Sociale Bibliotheek. No. 5. xR 9877 15.00 x

WIBAUT, F.M. Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Gebonden. 205 p. Met portret. - xR 5232 10.00 x

WIBAUT, F.M. Verspilling in de produktie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. Geniet. 16 p. - xR 6675 7.50 x

WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2805 10.00 xx

WIBAUT, F.M. e.a. Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam. Amsterdam, S.D.A.P., 1921. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 7412 12.50 x

WIBAUT, F.M. (Ed.). De Verbruikscooperatie en de S.D.A.P. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1900]. Oorspr. omslag. 39 p. (Met aanhangsel de Nederlandsche Wet tot regeling der Cooperatieve Vereenigingen. xT 6175 8.50 x

WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen. Commissie voor de schriftelijke propaganda/Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Gedecoreerde linnen band, 156 p. Sociale Bibliotheek No. 13 xT 3208 15.00 x

WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Geniet. 15 p. - xT 5232 10.00 x

WICHMAN, Erich et al. Hagel en vuur. De jongeren en de politiek. Utrecht, De Gemeenschap, [1929]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 2174 15.00 xx

WICHMANN, Clara. Misdaad, Straf en Maatschappij. De Waelbergh, Blaricum, 1920. Oorspr. omslag 41 p. Rede gehouden op het Congres van het Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf, te Amsterdam 21 Maart 1920. Bibliotheekstempel Uitleenbibliotheek "F.D. Nieuwenhuis" xR 0738 9.00 x

WIELEN, H.G.W. van der. Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel. Middelburg, G.W. den Boer, 1937. Gebonden. XII + 320 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4773 30.00 xx

WIERDELS, Ferd. Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 3513 20.00 x

WIERSUM, E. Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665. Assen, Van Gorcum & Gomp., 1939. Oorspr. omslag. 38 p. Ills. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 21. xT 2659 10.00 x

WIJFJES, Huub. Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, Cultuur en Organisatie. Amsterdam, Boom, 2004. Paperback. 10 + 620 p. Ills. - xT 8821 25.00 x

WIJHE, M.C. van. Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd. St. Annaparochie, J. Kuiken Jz., [1920]. Oorspr. omslag. 48 p. Nederlandshe Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. xT 2198 10.00 x

WIJHE, M.C. van. Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd! Drachten, J. Laverman, [1915]. Geniet. 16 p. - xT 4102 10.00 x

WIJHE, M.C. van. Hier met de levensmiddelen. Wekstem tot de hongerende vrouwen en mannen van Nederland. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.P., z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5457 10.00 x

WIJHE, M.C. van. Niet naar het slagveld. Drachten, J. Laverman, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 2199 10.00 x

WIJHE, M.C. van. Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918. Barchem, [1918]. Geniet. 16 p. Preek gehouden 4 Augustus 1918 te Barchem. xT 4103 10.00 x

WIJKOOP, D. en G. Rijnders. Bolsjewisme of Anarchisme. Openbaar debat tusschen de heeren Wijnkoop en Rijnders. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1919]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3305 8.00 x

WIJN, J.W. Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau. Utrecht, Kemink en Zoon, 1947. Ingenaaid. XVI 120 p. Ills. Historisch Genootschap Derde Serie nr. 76. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7586 10.00 x

WIJNBEEK, D. Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945. Zwolle, Zwolschen Kring van Boekhandelaren, [1945]. Geniet. 40 p. Met foto's A.H. Henneke e.a. - xT 6594 8.50 x

WIJNBERG, S. De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Gebonden S.O. 177 p. - xR 8583 10.00 x

WIJNBERGEN, A. Baron van. Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer? Leiden, Futura, 1910. Oorspr. omslag. 80 p. Politieke en Sociale Studien V. 1 . [bibliotheekstempeltje]. xR 8796 10.00 x

WIJNE, Johan S. Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat. Amsterdam, Thomas Rap, 1987. Paperback. 172 p. Ills. Nederlandse biografieen deel II. xL 5868 8.00 x

WIJNEN, J.H. De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht. Maastricht, Sint Paulusvereeniging, [1887]. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 7135 10.00 x

WIJNEN, Jan Hendrik. De arbeid der kinderen in fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1873]. Oorspr. omslag. 75 p. Omslag: roestvlekkig. xT 7645 15.00 x

WIJNKOOP, D.J. Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 385-448 p. Ills. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 7 juli 1939. xT 3579 7.00 x

WIJNKOOP, D.J. Volkswapening. Een grondslag voor de diskussie. Amsterdam, Drukkerij De Strijd, 1915. Oorspr. omslag. 15 p. Overdruk uit De Tribune. xT 4745 7.00 x

WILDE, Inge de. 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987. Groningen, College van Dekanen Rijksuniversiteit Groningen, 1987. Or. omslag. 73 p. Ills. - xK 5813 7.50 x

WILDE, W. De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53). Utrecht, P.W. van de Weijer, 1901. Gebonden. 36 + 40 + 36 p. Goud op snee. Overgedrukt uit de Studien. Godsdienst, Wetenschap, Letteren XXXIVe jaargang, Deel LVII. [Bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xL 4304 15.00 x

WILDE, W. Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1893. Gebonden. 54 p. Sneden verguld. Overgedrukt uit de studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied. XXVIe Jaarg. Dl. XLI. [bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xB 3125 15.00 x

WILDE, W. Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1903. Gebonden. 36 + 36 p. Sneden verguld. Overgedrukt uit de studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied. XXXVe Jaarg. Dl. LX. [bibliotheekstempeltje, rug verkleurd]. xB 3126 15.00 x

WILHELMINA, koningin der Nederlanden. Proclamatie, 10 mei 1940. De Bezige BIj, zomer 1944. 2e uitgave, 1 blad plano 40 x 24 cm. De Jong 946 xT 3930 15.00 xx

WILLEKES MACDONALD, Ina. Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij. Xeno/SoMA Amsterdam/Groningen 1979. Oorspr. omslag Ills. ANKA reeks nr/6 “een van de oudste Dolle Mina's” xL 9042 10.00 x

WILLEMS, J. Het Groote Bijgeloof. Nederlandsch Verbond tot Afschaffing van Privaat Grondeigendom, Amsterdam, [1931]. Oorspr. omslag 27 p. [Georgisme] N.V.A.P.G. xR 0002 15.00 x

WILLEMS-BIERLAAGH, Claar. Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst. Amsterdam, IIAV, 1992. Paperback. 287 p. Ills. - xB 3737 12.50 x

WILLEMSEN, A.W. Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940. Utrechts, Ambo, 1969. Gebonden S.O. 501 p. - xR 6557 15.00 x

WILLEMSEN, A.W. Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Oorspr. omslag. 424 p. - xT 0675 15.00 x

WILLIGEN, Adriaan van der. Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs. Tilburg, 1939. Oorspr. omslag. 80 p. Omslag iets verkleurd xB 1900 15.00 x

WILLOT, Jan. Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595). Bruxelles, Fr.-J. Olivier, 1874. Gebonden. XV + 60 p. Societe des Bibliophiles de Belgique nr. 9. xR 3671 20.00 x

WILS, Lode. De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1998. Paperback. 180 p. Ills. - xR 6419 15.00 x

WILS, Lode. Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog. Leuven, Davidsfonds, 1974. Gebonden S.O. 272 p. Keurreeks nr. 126-1974-2. xT 0601 15.00 x

WILS, Lode. Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel I: Geschiedenis van het Davidsfonds tot 1914. Deel II: 1914-1936. Deel III: In en rond Wereldoorlog II. Leuven, Davidsfonds, 1977-89. Gebonden S.O. 252 +313 +295 p. Ills. Enkele potloodstreepjes. xT 2344 25.00 x

WILS, Lode. Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd. Leuven, Davidsfonds, 1957. Ingenaaid. 345 p. Ills. Deurreeks van het Davidsfond Nr. 67. xR 6553 10.00 x

WILSON, Charles. Holland and Britain. London, Collins, [1950]. Bound dustjacket. 128 p. 11 plates in colour and 74 illustration in black and white. xR 0897 10.00 x

WINA, Born. Volk zonder grenzen. Ontmoetingen met zigeuners. Meppel, J.A. Boom & Zoon, 1964. Gebonden S.O. 158 p. Ills. - xK 2239 13.50 x

WINGENS, Marc. Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Nijmegen, SUN, 1994. Ingenaaid. 304 p. Ills. Memoria. Tevens proefschrift Rotterdam 1994. xM 2188 11.50 x

WINK, P.M. (red.). Naar betere tijden: No. 1. P.M. Wink, Gorinchem, 1901. Oorspr. omslag 32 p. onopengesneden. los bijgesloten prospectus Naar betere tijden xR 0449 12.00 x

WINKEL, J. Te. De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders. Amsterdam, H. Gerlings, [1894]. Oorspr. omslag. 45 p. Overdruk uit Vragen van den Dag, populair tijdschrift onder Hoofdredactie van H. Blink. xR 3680 8.00 xx

WINKEL-VAN HALL, Deanna te. Wilhelmina Drucker. De eerste vrije vrouw. Amsterdam, St. Int. Archief voor de Vrouwenbeweging/ Tor, 1968. Paperback. 84 p. - xB 0714 8.00 x

WINKLER, Joh. Een Mei aan ons! S.D.A.P. [1931]. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Herman Dirker. omslag gerepareerd stukje. xT 6194 7.50 xx

WINKLER, Johan. September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1938. Gebonden, Ills., 128 p. Band: fotomontage van Mohr. xT 1114 15.00 x

WINKLER, P.E. Zieltogend Europa en ontwakend Azie. Dietsche Uitg. Mij, 1941. Oorspr. omslag. 110 p. - xT 1948 10.00 x

WINTER, Denis. Haig's command. A reassessment. London, Viking, 1991. Bound dust jacket. 362 p. Ills. - xM 6416 18.00 x

WINTER, Max. Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ... Berlin, J.H.W. Dietz Nachfolger, 1924. Einband. 135 p. - xR 7627 10.00 x

WISSE, G. De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize. Dordrecht, D.J. van Brummen, 1938. 2e druk. omslag. 16 p. - xT 6141 7.00 x

WISSE, G. jr. Het Tolstoyisme en de leer van het niet-wederstaan. Kampen, J.H. Bos, 1899. Oorspr. omslag. 110 p. - xR 8831 20.00 x

WITHUYS C.G. Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 6129 8.00 x

WITKAMP, P.H. Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 17 p. Ills. Eene voorlezing in de vergaderzaal van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op den 27sten October 1874. xR 5640 12.50 x

WITKAMP, P.H. Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Gedecoreerd linnen bandje. 17 p. Ills. Eene voorlezing in de vergaderzaal van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op den 27sten October 1874. xR 8446 13.00 x

WITKAMP, P.H. De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 40 p. Met 30 oorspronkelijke gravuren als portretten, monumenten, graftomben en afbeeldingen van den Burg Nassau, den Willemstoren en het Kasteel te Vianden. xT 6068 20.00 x

WITKAMP, P.H. en Martin Kalff. Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879. Ingenaaid. 88 p. Met portret. - xR 6048 10.00 x

WITLOX, J. Onze eigen politieke organisatie blijve! Bussum, Paul Brand, [1945]. Geniet. 36 p. Artikelen verschenen in De Maasbode, 7 en 14-22 juni 1945. xT 6525 7.00 x

WITLOX, J.H.J.M. De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. Paul Brand, Bussum, 1969. Gebonden S.O. 464 p. ingeleid door L.J. Rogier xR 2141 15.00 x

WITLOX, J.H.J.M. Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel. Tilburg, Henri Bergmans & Cie., 1930. Oorspr. omslag. 96 p. Historisch Tijdschrift Serie Studies nr. 1. xT 2108 10.00 x

WITLOX, J.H.J.M. Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Ingenaaid. XV + 412 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5376 12.00 x

WITLOX, J.H.J.M. Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1936. Gebonden. XV + 412 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xB 8449 14.00 x

WITTEBOON, S. Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven. Amsterdam, Ned. Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kledingindustrie en aanverwante vakken, [ca. 1938]. Geniet. 16 p. - xT 5863 8.50 x

WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat. Den Haag, T.C.B. Ten Hagen, [1925]. Oorspr. omslag. 32 p. Rede uitgesproken op 14 januari 1925 te Amsterdam. xT 4119 8.50 x

WITTEVEEN, Arjen. Fryske Boukinst en hwet der mei mank is. [Snits, Brandenburgh], 1938. Oorspr. omslag. 35 p. Ills. Frisia-Rige 10, Fryske Bibleteek. xR 8632 10.00 x

WITTEWAALL, G. Het toonderpapier. Eene burgerrechtelijke Studie. 's-Gravenhage, Gebr. Belifante, 1893. Oorspr. omslag. 98 p. - xB 0074 12.00 x

WITTOP KONING, D.A. De oude apotheek. Delft, Mycofarm, 1966. Paperback. 112 p. Ills. - xM 3471 7.00 x

WNDELAER BONGA, S.E. Oer Eastrum ald en nij. Dokkum, J. Kamminga, 1942. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 5895 8.00 x

WOENSEL KOOY, J. van. Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Geniet. 16 p. - xT 6677 8.50 x

WOLDA, W. Communisme en anarchisme. Rede uitgesproken door W. Wolda, in een vergadering te Rotterdam. Communistische Partij, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 20 p. 11x 15 cm. - xT 4492 7.00 x

WOLF, B.Th. de. Hoe de revolutie werd voorbereid. Amsterdam, R.K. Centr. Propaganda Bureau, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Aanval en verweer I. xR 8790 10.00 x

WOLF, G. DE. Purmerend in oorlogstijd 1939-1945. Purmerend, 1980. Oorspr. omslag, 128 p. Ills. Deze herdruk werd aangeboden aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs en aan de leerlingen van de zesde klas lager onderwijs te purmerend door het comite viering 5 mei 1980 xR 9989 9.00 x

WOLFF, S. de. Beschouwingen over de waardeleer. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 103 p. Overdruk uit de Socialistische Gids jaargang 10. xT 0752 15.00 x

WOLFF, S. de. Crisis in permanentie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 3. xR 7406 8.00 x

WOLFF, S. de. Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7290 8.00 x

WOLFF, S. de. Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Oorspr. omslag. 306 p. - xR 7386 10.00 x

WOLFF, S. de. Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1948. Ingenaaid. 249 p. Met portret. - xL 3485 12.00 x

WOLFF, Sam de. De crisis. Amsterdam, S.D.A.P., [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7758 8.00 x

WOLFF, Sam de. En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht. Amsterdam, G.J.A. Ruys, 1951. Gebonden S.O. 237 p. Ills. - xL 3482 10.00 x

WOLFF, Sam de. Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven. Bussum, G.J.A. Ruys, 1954. Gebonden S.O. 300 p. Met portret. - xL 3481 12.00 x

WOLFS, A. Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie. Brugge, De Galge, 1969. Oorspr. omslag. 224 p. Galgeboekje 30. xT 0678 10.00 x

WOLFSON, J.M. Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1905. Oorspr. omslag. 38 p. Met bijgevoegde brief voor de heer van Aalst van J.M. Wolfson. xT 2593 20.00 x

WOLIN, B. Wat is kapitalisme-imperialisme. Bewerkt naar de Russische uitgave. Pegasus, Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag, 24 p. Pegasus ABC-scholingsserie 1. xT 4497 6.00 x

WOLTERS, M.J.H. (voorwoord). Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie. Renkum, R.K. Kerkbestuur, 1928. 3e druk. Ingenaaid. 40 p. Ills. [bibliotheekstempeltje, goed exemplaar]. xL 7590 9.00 x

WOLTHEKKER, Dirk (ed.). Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850. Balans Amsterdam 2006. 1e druk Paperback Ills. 302 p. 21 Amsterdamse burgemeesters. xL 7207 12.00 x

WOLZOGEN KUHR, S.I. von. De Nederlandsche Vrouw in de Eerste/Tweede helft der 18e eeuw. Twee delen. Leiden, v/h E.J. Brill, 1914/1920. Gebonden. X + 249 + XII + 207 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4230 30.00 x

WOODSON, Carter Godwin. The rural negro. The Association for the Study of Negro Life and History, Washington, 1930. Bound dust jacket Ills. XVI + 265 p. ex-library, some stamps, nice copy. xB 7872 150.00 xx

WORMSER, J.A. Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser. Amsterdam, J.A. Wormser, 1886. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 5735 10.00 x

WOUDE, J. v.d. e.a. Deze Oorlog. Wat zegt de Kerk er van? 1941. Batavia, Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie, 1941. Oorspr. omslag. 72 p. J. v.d. Woude: De Kerk en het Totalitarisme. B.M. Schuurman: Waar zijn in dezen tijd van oorlog en verwildering de vaste Goddelijke Wetten? H.J. Kater: Het komende Rijk Gods en de Oorlog. A.J. Rasker: De profetische taak der Kerk. xT 0021 15.00 x

WOUDE, Th.W. v.d. Een en ander uit het alcohol-vraagstuk. De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing v. Sterken Drank, 's-Gravenhage/Amsterdam, 1895. Oorspr. omslag, 32 p. Met eenige wijzigingen overgedrukt uit De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland). omslag matig. xT 6325 9.00 x

WOUDT, Klaas. De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming. Krommenie, Tufton/Knijnenberg, 1987. Gebonden S.O. 239 p. Ills. - xK 1773 40.00 x

WRIGHT, Ada. De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft. Amsterdam, z,j, Geniet. 8 p. - xT 7685 8.00 x

WUMKES, G.A. Friezendom en Christendom. Snits, A.J. Osinga, 1916. Geniet. 20 p. Utjeften fen De Jong-fryske Mienskip under samlerskip fen D. Kalma nr. 1. xR 5559 10.00 x

WUMKES, G.A. Kermissen. Baarn, Hollandia, 1910. Oorspr. omslag, 48 p. Uit onzen Bloeitijd. Schetsen van het Leven onzer Vaderen in de XVIIe eeuw. Serie II. No. 8. xT 7503 8.00 x

WUSTEN, H. van der. Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie. Muiderber, Dick Coutinho, 1987. Ingenaaid. 305 p. + bijlage. - xH 4195 9.00 x

X [=H.M.H. Bartels]. Lodewijk van Nassau en Willem de Zwijger. Historische critiek van Prof. P.J. Blok Henri van der Marck, Roermond, 1892. Oorspr. omslag 105 p. bibliotheekstempeltje xR 6375 15.00 x

X [=H.M.H. Bartels]. Mijn laatste woord aan Dr. P.J. Blok en H.J.P.A. Kiersch. Henri van der Marck, Roermond, 1893. Oorspr. omslag 71 p. bibliotheekstempeltjes xR 6373 10.00 x

XENOPHON. De oorlogsgeesel over West-Brabant. Uitgevers Mij. De Vrijbuiter, [1945]. Geniet. 20 p. - xT 7083 7.00 x

XIIIe IJZERBEDEVAART. Joe English Herdenking. Kaaskerke-Dijksmuide 21 Augustus 1932. Temsche 1932. Geniet. 15 p. - xT 7924 10.00 x

[YOUNGER]. Verslag over de Typhus-Epidemie in het Kamp te Wittenberg. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0362 8.00 x

YOUNGER, Robert. De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland. London, Hodder & Stoughton, 1916. Geniet. 43 p. Rapport van de Engelsche Staats-Commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de behandling van Britsche Krijgsgevangenen; in het voorjaar en den zomer 1915. (Op last van Z.M. den Koning in October 1916 aan de beide Huizen van het Parlement voorgelegd). xR 5285 10.00 x

Z. STOKVIS. Het fascisme en de school. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Kijser. xT 5275 15.00 xx

ZAANSE JEUGDRAAD. Bevrijdingsfeesten Zaandam, 26-27 juli 1945. Zaandam, Drukkerij Huig, [1945]. Geniet. 20 p. Met advertenties. Omslagontwerp: Breeuwer. xT 2428 8.50 x

ZADELHOFF, Jan van. Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929. Amsterdam, Ontwikkeling, [1929]. Geniet. 8 p. - xT 6994 7.00 x

ZADELHOFF, Jan van. Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 16 p. - xT 6985 8.00 x

ZADELHOFF, Jan van. Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Geniet. 15 p. - xT 6984 8.00 x

ZADELHOFF, Jan van. Weg met de landsverdediging! Ontwapening. Amsterdam, Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, 1923. Geniet. 14 p. - xT 6983 7.00 x

ZANDEN, L. van der. Kerk en Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 28 p. Referaat gehouden op de Conferentie van Gereformeerde Predikanten in Nederland te Utrecht den 5en April 1934. xT 2049 10.00 x

ZEE, D. van der. De pensioenen taboe! Den Haag, Den Bond van gepensioneerde Indische Ambtenaren, [1934]. Oorspr. omslag. 28 p. - xR 7473 10.00 x

ZEE, Daan van der. Christen-socialisme en Klassenstrijd. Bond van Christen-Socialisten, [1907]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 4974 8.00 x

ZEE, Daan van der. Het Christen-Socialisme. Schiedam, De Toekomst, [1913]. Ingenaaid. 160 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 7739 12.50 x

ZEE, Daan van der. Het fascisme naar wezen en beteekenis. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1933. 2e druk. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5407 12.00 x

ZEE, Daan van der. Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede). Schiedam, Volharding, [1907]. Geniet. 15 p. - xT 3257 8.00 x

ZEE, Daan van der. Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland. Deventer, W. van Hoeve, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4381 8.00 x

ZEEGERS, L.TH. Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave. H.W. Weytingh, Amsterdam, [ca. 1855]. Gebonden, 497 p. - xT 6796 90.00 x

ZEEMAN, H. George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning. Amsterdam, P.M. van der Made, 1864. Herbonden. [6] + 52 p. - xB 6588 15.00 x

ZEEMAN, H. Het Nederlandsche Volk in kennis gesteld met zijn aanstaande Koningin, Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresa, geboren Vorstin van Waldeck-Pyrmont. Amsterdam, Jan Leendertz, 1878. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 6285 10.00 x

ZEEUW J. Gzn., P. de. Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xT 4644 10.00 x

ZEEUW J.Gzn., P. de. Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945. Amsterdam, W. ten Have, 1946. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2253 8.50 x

ZELLE, Arnold. 50 Korridorthesen. Abrechnung mit Polen. Volk und Reich Verlag, Berlin, 1939. Oorspr. omslag, Ills., 95 p. bibliotheekstempeltje xT 4479 12.00 x

ZEMAN, Z.A.B. De propaganda van de nazi's. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1966. Paperback. 210 p. Ills. - xW 5819 7.50 x

ZIJLSTRA, H.R. Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk van eenige artikelen uit het maandblad Nederland en Oranje. xT 4998 8.50 x

ZIJP, F.W.J.M. Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam. Z.p. 1968. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 9154 10.00 x

ZIJP, R.P. Luther in de Lage Landen. Stichting Protestant[s]e Kerkelijke Kunst & Het Catharijneconvent, Utrecht 1983. Oorspr. omslag Ills. 72 p. - xB 4476 10.00 x

ZILLER, Robert. Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr. Amsterdam, Het Hollandsche Uitgevershuis, 1946. Gebonden. N.p. Illustraties. - xT 2231 15.00 x

ZIMMERMAN, Piet. Amsterdammertjes. Amsterdam, Staatsdrukkerij, [1974]. Or. omslag. 64 p. Ills. Vormgeving Charles Jongejans. xL 3454 7.00 x

ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. van. De Salische wet. -Pactus legis Salicae.- Haar oorsprong, voortgang en werking, vertaling en vertolking. 's-Hertogenbosch, W.C. van Heusden, 1877. Ingenaaid. 227 p. - xT 2266 18.00 x

ZOCCOLI, Hektor. Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht. Leipzig/Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907-1909. Compleet in 20 losse afleveringen. - xT 1049 75.00 x

ZONDERVAN. Insulinde in woord en beeld. Kamong in het Barito-stroomgebied, Borneo. Den Haag, J.B. Wolters, z.j. Oorspr. omslag. 26 p. Ills. [Tekstboekje]. [bibliotheekstempeltje]. xR 7472 8.50 x

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java. Groningen, J.B. Wolters, [1923]. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. - xR 7464 12.50 x

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 7463 12.50 x

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. In de Minahasa - Celebes. Groningen, J.B. Wolters, [1923]. Oorspr. omslag. 26 p. Ills. - xR 7465 12.50 x

ZONDERVAN, Henri. Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh. Groningen, J.B. Wolters, [1920]. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xR 7466 12.50 x

ZONNEVELD, H.I.S. Suriname en de Luchtkaartering. Z.p. 1949. Geniet. 18 p. Ills. Publicatie No. I van het Centraal Bureau Luchtkaartering te Paramaribo. [bibliotheekstempeltje]. xL 7814 10.00 X

ZONNEVELD, J.I.S. Riviervormen in de kustvlakte van Suriname. Leiden, E.J. Brill, 1950. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel LXVII, afl. 5. Publicatie No 3 van het Centraal Bureau Luchtkaartering te Paramaribo. xB 2165 10.00 x

ZONNEVELD, Loek, Wim Sprenger e.a. APA-kleurboek. Van Gennep Amsterdam 1970. Oorspr. omslag 68 p. Verslag van de gebeurtenissen rond de Alternatieve Pedagogische Akademie Beverwijk. xL 3867 12.00 xx

ZUBLI, A.J. De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt. Zutphen, W.J. Thieme, 1865. 2e druk. Oorspr. omslag. 82 p. - xB 0068 20.00 x

ZUIDHOFF, H.W. De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1926. Oorspr. bedrukt papieren omslag, VIII + 117 p. - xB 8503 15.00 x

ZUIJLEN, R.A. van. De Banken van Leening, ook Tafelen van Leening of Lombarden genaamd, derzelver oorsprong en vestiging in Brabant, vooal te 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1853. Oorspr. omslag. 201 - 268 p. Noordbrabant. Wetenschappelijk Tijdschrift. 7 en 8ste aflevering Juli-Aug. 1853. xT 7603 15.00 x

ZUTPHEN, Jan A. van. Terugblik. Het diamantbewerkers koperen stelenfonds Nieuwe Levenskracht. Na 20 jaren. Voorwoord M.H. van Campen. Amsterdam, 1925. Geniet. 66 p. Ills. - xT 6705 18.00 x

ZUTPHEN, Jan van. Een bijdrage tot den strijd tegen de Tuberculose. Amsterdam, 1906. 2e druk. Geniet. 44 p. Het fonds Nieuwe Levenskracht (Het Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds). xT 7799 10.00 x

ZUYDEWINT, Ph. J. [=L.G.A. Schlichting]. Katholieken en partijvorming. Bijdrage tot een beginselstudie. Amsterdam, Christofoor, 1944. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 8015 8.50 x

ZWEILING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7398 10.00 x

ZWELING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5849 10.00 x

ZWERTBOEK, G.J. Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbiederspers, 1932. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4702 15.00 x

ZWERTBOEK, G.J. Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 4703 15.00 x

ZWERTBROEK, G.J. Hallo! Is hier de V.A.R.A.? Waar blijft dan het vrije woord? Hilversum, Pach's Boekhandel, 1934. Geniet. 48 p. - xT 5474 10.00 x

ZWERTBROEK, G.J. Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4701 15.00 x

ZWERTBROEK, Gerrit J. Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond. Haarlem, Aquarius, 1930. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 3567 12.50 x

ZWETSLOOT, Jan. De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 32 p. Met een uitvoerig Alfabetisch Register. Volksbibliotheek no. 62. xT 6508 8.50 x

ZWIEDINECK-SUDENHORST, Hans von. Erzherzog Johan von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen. Graz, Styria, 1892. Oorspr. omslag. XI + 260 p. - xB 6717 35.00 x

ZWINIGER, Arthur. Spengler im Dritten reich. Ein Antwort auf Oswalds Spenglers Jahre der Entscheidung. Oldenburg, Gerhard Stalling, 1933. Oorspr. omslag. 92 p. - xT 7038 10.00 x

ZWOCH, G. Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte. Bonn, 1982. Geniet. 39 p. Ills. - xR 2265 7.00 x


Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page